URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El manifest “Compromís de mínims, per les llibertats democràtiques!”

Alternativa | 30 Gener, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

 Alternativa per Pollença hem signat el manifest “Compromís de mínims, per les llibertats democràtiques!”  Volem remarcar que per nosaltres l'únic sostre acceptable pel Procés Sobiranista que es viu a Catalunya no és altre que la voluntat popular expressada lliurement. Tota actuació que vagi contra aquest exercici representa un atac a la democràcia i és per tant inacceptable.

Aquest és el Manifest.

Les entitats sotasignants volem fer públic el nostre malestar davant els darrers intents de l’estat espanyol de condicionar la situació política al Principat de Catalunya.

Rebutjam frontalment els processos judicials contra persones i càrrecs polítics partidaris de l’exercici del dret a l’autodeterminació , entenent que són una agressió vers la democràcia i impropis d’un vertader estat de dret. D’aquesta manera, ens solidaritzam amb totes les persones encausades als diferents processos, en especial aquelles que han estat detingudes.

Lamentablement, no és la primera vegada que vivim episodis semblants, ja que podem parlar de tota una trajectòria repressiva de l’estat contra els moviments populars en general i l’independentisme en particular, també a Mallorca. L’estat espanyol no pot pretendre solucionar amb el codi penal un conflicte que és polític i que només pot tenir una solució política.

Des de Mallorca sentim com a especialment properes aquestes agressions contra el poble de Catalunya, amb el que compartim el marc dels Països Catalans. És hora de, davant l’autoritarisme i el centralisme, mostrar una imatge d’unitat i fermesa de totes les forces democràtiques de l’illa, que no poden donar l’esquena a la reivindicació d’un referèndum d’autodeterminació i, menys encara, a la persecució de càrrecs electes, diputades, alcaldesses, i regidores, que en defensen el seu exercici.

Volem remarcar que per nosaltres l’únic sostre acceptable per l’anomenat procés sobiranista que es viu a Catalunya no és altre que la voluntat popular expressada lliurement. Tota actuació que vagi contra aquest exercici representa un atac a la democràcia i és per tant inacceptable.

 Us podeu adherir al manifest “Compromís de mínims, per les llibertats democràtiques!”

 

Incompliments. Resultat i primera valoració del ple

Alternativa | 29 Gener, 2017 09:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu el resum del Ple ordinari de gener. Faltaren els regidors Miquel Llobeta i Nora Tugores de Tots per Pollença. Farem un article amb els precs i preguntes, en aquest cas es contestaren les de novembre, i una part de les d'aquest mes.

Ens segueixen decebent els incompliments de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina , en aquest cas en el tema de la regularització de contractes a la que s'havien compromès. Especialment greu és que hi hagi una facturació irregular d'empreses com Canal 4 o JJRoy Imatge SLU, els propietaris dels quals han estat condemnats o involucrats en casos de corrupció. També vam recordar l'incompliment de l'equip de govern dels acords del pressupost del 2016 i la impossibilitat d'arribar a acords al pressupost del 2017 en aquesta situació.

1-Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts-UMP), 5 en contra (Tots i Martí Roca), 3 abstencions (PP i Alternativa).

Estam parlant de factures per valor de poc més de 27.000 euros per part de l'Ajuntament, de més de 6.400 euros de la Residència i de més de 6.700 de l'Escola de Música.

Aquestes factures corresponen a tasques o serveis prestats el 2016, facturades al 2017, i per qüestions tècniques aquestes no es poden imputar al pressupost del 2016, i no queda més remei que fer aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.

Tot i això, d'aquest muntant, hi ha una gran part (la majoria) que tenen objecció per part de l'interventor.

Nosaltres optàrem per una abstenció, ja que consideram que el que ha realitzat una feina o prestat un servei l'ha de cobrar, però aprofitàrem per recriminar a l'equip de govern que en aquest tema de contractació i regularització de la situació contractual de molts serveis la seva tasca ha estat inexistent, i els compromisos adquirits han quedat en res.

L'actual equip de govern no sap cap on va, i nosaltres començam a pensar que això no té solució, i per desgràcia la situació anirà a pitjor perquè ara acabaran nous contractes, i les irregularitats augmentaran. El següent equip de govern a aquest pas es trobarà un mort, i tendrà molta feina a fer.

2- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). No es vota.

Primer ple i primera dació de comptes de factures irregulars per valor de més de mig milió d'euros. Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com a Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les quals l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició però que no ha suposat que l'equip de govern hagi estat capaç de regularitzar alguna d'aquestes contractacions.

L'argumentari del punt anterior serveix perfectament per aquest també. A part de tots els serveis que es presten de forma irregular, demanàrem informació d'algunes de les factures que hi havia entre les 120 pàgines d'objeccions:

Sobre la contractació d'empreses com Canal 4 o JJRoy Imatge SLU, els propietaris dels quals han estat condemnats o involucrats en casos de corrupció i que creim que no haurien de tornar a ser contractats, sobre els criteris que es tenen per triar mitjans de comunicació, sobre la facturació de diferents empreses, les quals reben la majoria d'encàrrecs en el seu àmbit, i ja que no es liciten els serveis, que almenys les tasques es reparteixin entre totes les empreses del municipi, factures sobre tasques de veterinària quan hi ha una empresa contractada que les toca, una factura sobre activitats del cicle formatiu que tocaria pagar la Conselleria, o una factura per a promoció al club de futbol que segons intervenció és una subvenció encoberta.

3- Informació sobre l'execució pressupostària del 4t. Trimestre de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36 d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016. No es vota.

La nostra portaveu ha recriminat a l'equip de govern la no execució de l'àmplia majoria de les partides incloses al pressupost del 2016 a iniciativa nostra, i que al seu moment propiciaren el nostre vot a favor d'aquest pressupost.

Es varen incloure partides per la redacció d'un recorregut arqueològic, excavacions a Bóquer, promoció del producte local i de proximitat, millora del catàleg de camins, realització de l'inventari de béns, per impuls de la participació ciutadana, foment de l'economia social i per fer un estudi sobre l'habitatge.

També acordarem que tot i no incloure una partida, també es faria un pla de recuperació de Sant Vicenç, un pla d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, i un de foment de la igualtat de gènere.

La majoria, partides que podríem dir que organitzatives, planificadores, per a un futur dur a terme les accions planificades.

I que s'ha fet d'això? O unes poques accions puntuals, o directament res. I en aquest sentit els arguments de l'equip de govern no colen. Un intent de vendre intencions futures com a feines fetes, i petites accions puntuals venudes com a programes d'actuació. Que admetin que no han fet pràcticament res, i no ens intentin fer creure el que no és.

Si això sumam que l'acord d'investidura majorment tampoc s'ha complert, podem dir que l'equip de govern no ha fet res perquè nosaltres tinguem algun motiu per votar a favor del pressupost del 2017, com si férem l'any passat.

4- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua habitual. Aprovat per unanimitat.

Bàsicament es canvia la quantia màxima a la qual pot accedir un negoci, ja que fins ara la partida no s'esgotava.

Hem votat a favor, perquè creim que aquestes subvencions són necessàries, però hem demanat que millori el tema de la promoció, ja que no pot ser que una partida de tan sols 3.000 euros no s'esgoti, amb la quantitat de negocis que tenim a Pollença. Si això no passa, és perquè gran part dels negocis desconeixen aquestes subvencions.

Igualment creiem que aquest equip de govern podria fer molt més amb el tema de normalització lingüística, i basta veure com alguns dels esdeveniments organitzats, o on l'Ajuntament ha col·laborat han comptat amb cartells on el català no existia, o estava en un segon pla. Això amb un govern de Mes i Esquerra!!!

5- Adhesió, si procedeix, al Protocol de col·laboració entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els Cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. Aprovat per unanimitat.

Es tracta de que la Policia Local pugui tenir accés a la base de dades de la Guàrdia Civil, per a poder realitzar una millor tasca.

Hem votat a favor, i qualsevol mesura ens sembla necessària, tot i això, hem recordat que encara és el moment que s'esclareixi l'actuació de la Guàrdia Civil en el cas de l'assassinat de Lucia Patrascu. Si els que ens toquen protegir ho fan com en el cas de Lucia, no hi haurà protocols que serveixin.

6- Reconeixement , si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball de professor de percussió de la Fundació Pública de l'Escola de Música per a l'exercici d'activitat docent al Conservatori Superior (RGE núm. 8798 de 21.12.16). Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 6 abstencions (Tots, PP i Martí Roca).

Un professor de l'escola de música ha demanat que es reconegui la seva compatibilitat per a poder exercir també al Conservatori, com ja havia passat abans amb algun altre funcionari de l'Ajuntament. Al complir tots els requisits hem votat a favor.

Trist i molt ridícul el paper de Martí Roca, PP i Tots, que han optat per l'abstenció justificant-la amb el fet de no disposar de l'informe pertinent. Aquest informe, que és favorable a la seva compatibilitat, el tenien incorporat a l'expedient, i a la seva disposició a secretaria. Si no l'han vist és perquè no han volgut.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.


- La sala tercera del tribunal superior ha triat dia 19 d'abril de 2017 per la votació del recurs de cassació interposat per l'Ajuntament en relació al camí de Ternelles.

- El Consell ha decidit dedicar l'any 2017 a Clara Hammerl, i per aquest motiu es duran a terme una sèrie d'activitats.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per un tercer arran d'una denegació de llicència de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per un tercer arran d'una sanció urbanística.

- Decret que resol interposar recurs contenciós administratiu contra resolució de TGSS i s'anomena lletrat i procurador.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per un Gelats Valls.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per la Generació 1907.

- Resolució del president del Patronat de la Residència de modificació del pressupost del 2016 del citat organisme autònom.

- Decret de la Presidència de la Fundació Escola de Música de modificació del pressupost del 2016 del citat organisme autònom.

- Resolució de Batlia de modificació del pressupost municipal del 2016.

- Resolució de Batlia de modificació del pressupost municipal del 2016.

 

 

Acomiadament de la directora de la residència, propostes i preguntes

Alternativa | 27 Gener, 2017 17:36 | facebook.com twitter.com

Us informam de la reunió del Patronat de la Residència del passat dijous dia 12 , a la que va assistir el nostre representant Joan Ramon on es va aprovar l'acomiadament de la directora de la residència i a la que vàrem fer diverses propostes i preguntes.

 

L'ordre del dia de la reunió, era el següent:

- Aprovació de l'acta anterior. Aprovada amb la nostra abstenció. A pesar que s'han de fer un mínim de dues reunions a l'any, i dins cada mig any, la darrera reunió havia estat el 12 de maig de l'any passat. No ni hi ha hagut d'altra reunió malgrat que en aquest període de temps hi ha hagut prou qüestions a tractar en l'àmbit del patronat.

- Aprovació de l'expedient de contractació de serveis professionals d'infermeria (lot1) i auxiliar d'infermeria (lots 2 i 3) i auxiliar d'infermeria parcial (lot 4) i convocatòria de la seva licitació. Ens vam abstenir. Aquesta és una contractació, o bé a empreses d'autònoms, o bé directament individualment a autònoms, amb el greuge que significa que parcialment es privatitza part de l'atenció sanitària als usuaris i representa una despesa més elevada amb cap garantia de millora del servei i atenció. És cert que la culpa d'aquesta situació és en bona part culpa de la sovint absurda "Llei Montoro", però també és evident que la tardança i la forma en gestionar la contractació d'aquestes places és també imputable a la direcció i gestió de la Residència. Per altra part, en la licitació es dóna excessiva puntuació en el vessant econòmica , al nostre entendre massa per damunt aspectes qualitatius...

- El següent punt, era dació de compte de la resolució d'1 d'agost, inici de licitació dels abans exposats serveis d'infermeria , i de la resolució del 2 de setembre, en el fet que es declarava deserta la licitació.  absoluta relació amb el punt anterior, només que en aquesta ocasió la licitació era més restringida, i , segons ens va dir personal de la Residència, en el període d'agost on es podia recavar informació als aspirants, no hi hagué ningú a l'ajuntament que pugues facilitar informació als aspirants.

- Aprovació, si escau, del desistiment del contracte d'alta direcció de la directora de la Residència. Aquesta persona d'alta direcció" va pels 4 mesos que està de baixa, i curiosament "es va donar de baixa" pràcticament l'endemà de comunicar-li que, atesa l'arbitrarietat i caprici que significava sancionar a la delegada de personal per una falta que no ho era, no s'obriria expedient a la treballadora delegada. Entenem que és un cas clar de deslleialtat a les seves obligacions i a l'entitat que la va contractar. Atès que el període de preavís per acomiadament en els casos de titulats superiors és de 3 mesos , es preveu que l'acomiadament, es materialitzi pel 30 d'abril i mentrestant es vagin fent gestions per poder contractar una alta persona.
Diu la regidora que no és gens fàcil, ja que es precisa un títol superior, o assimilat, per exercir aquesta funció. Vam proposar que es fes un contracte a temps parcial, que entenc suficient per a una Residència d'un màxim de 32 usuaris, que faria compatible que la persona d'alta direcció contractada compatibilitzes feina a un altre indret, per exemple, i també representaria un menor cost. Es va tenir en compte, i es modificaran les bases de la convocatòria , que era el punt següent, en aquest sentit . Mentrestant vam suggerir que en el període que no hi ha director, es sol·licités assessoria en aspectes puntuals a l'IMAS...es va acceptar. 

VARIS


Vàrem fer diverses preguntes:

- Qui cobreix les funcions de la infermera quan aquesta està de baixa o gaudeix de vacances. La regidora no va donar cap resposta satisfactòria.

- Atès que la part nova i adaptada a usuaris dependents (els que no es poden valer per ells mateixos, que són gran majoria) és clarament insuficient, i un dels motius principals és que l'edifici és compartit amb AFAMA, vam suggerir que quan es faci el nou centre sanitari, el PAC actual passi a ser seu de AFAMA, i així la Residència tingui l'espai mínim convenient. Es va tenir en compte.... Ja veurem.

-Vam demanar per què en aquest moment, les auxiliars de clínica tenen devers 100 dies de vacances del 2016 pendents de gaudir...n/s..n/c.

- La qüestió "estrella que vam proposar fou el pas de la Residència de Pollença a ser gestionat per l'IMAScom a exemple vam posar la residència municipal Miquel Mir, de l'Ajuntament d'Inca. Sembla segur que devers el març, i després de les gestions i tramitacions oportunes, l'IMAS i l'Ajuntament d'Inca ho han acordat així. Per iniciar els tràmits l'ajuntament ho ha de demanar, garantint la permanència del personal actualment contractat, excepte el càrrec d'alta direcció, evidentment.

Per part dels representants de Tots es va preguntar respecte de la forma que ha entrat com a usuari, una persona que ha passat davant els altres, segons sembla, la situació d'emergència en què es trobava ho permetia i feia aconsellable, el que no es va poder explicar és per què se li permet un constant incompliment del reglament del centre.

I poca cosa més, a part de les preses d'alguns membres. La reunió efectiva durà no més d'una hora, i com sigui que es recrimina al nostre representant que fa moltes intervencions, els va recordar que entre el dinar de Nadal i el de la Patrona, on hi som convidats els membres del Patronat, passen el doble de temps que a les reunions preceptives dels Estatuts.

No avançam. Ple ordinari de gener

Alternativa | 24 Gener, 2017 18:43 | facebook.com twitter.com

 Aquest dijous 26 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook  us informarem del desenvolupament del ple


A aquest ple no presentam moció, tenim pendent de resposta per part de l'equip de govern 25 preguntes del darrer ple ordinari de novembre més 20 preguntes que hem registrat a aquest ple. Teníem la intenció de presentar l'aprovació inicial del reglament de participació ciutadana a aquest ple però la ineptitud de l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina, que no ens va presentar fins ahir dilluns una nota de la Secretària amb objeccions al reglament. Finalment hem proposat fer una reunió de tots els grups per analitzar la nota de la Secretària i dur el reglament al ple de febrer.


Per altra part iniciam l'any amb nous reconeixements d'extrajudicials i dació de comptes de factures irregulars. Passa la legislatura i segueixen sense avançar en la regularització de contractes. Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig, i es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet.

1-Reconeixement extrajudicial

Primer ple i primer reconeixement d'extrajudicials. Factures per valor de poc més de 27.000 euros. N'hi ha algunes que tenen objecció per part de l'interventor i altres no. El tema és que són feines del 2016 que han presentat o conformat factura a 2017.

2- Dació de compte

Primer ple i primera dació de comptes de factures irregulars per valor de més de mig milió d'euros . Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com a Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les quals l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició però que no ha suposat que l'equip de govern hagi estat capaç de regularitzar alguna d'aquestes contractacions. No es vota

3- Informació sobre l'execució pressupostària.

Podem dir que en referència a la majoria de les nostres propostes que es van aprovar al pressupost del 2016 no s'han realitzat, redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, Pla de recuperació de Cala Sant Vicenç, Pla d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, millora del catàleg de camins, conscienciació i mitjans alternatius als herbicides, obertura de passos a la via de circumval·lació, inventari de béns, impuls de la participació ciutadana, pla per la igualtat de gènere, foment de l'economia social, estudi de la situació de l'habitatge.

4- Aprovació de les bases per subvencions a empreses per utilitzar el català.

Bàsicament han ampliat el màxim a percebre per cada empresa, ja que no executaven tota la partida mai. Enguany han donat uns 800 euros, és a dir tan sols 5 o 6 empreses han demanat i rebut la subvenció.

5- Adhesió al protocol de col·laboració entre Forces o Cossos de seguretat de l'estat i la policia local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica de gènere.

Es tracta que la policia local pugui tenir accés a la base de dades de la Guàrdia Civil.

6- Reconeixement de la compatibilitat d'un professor de l'escola de música per poder fer feina al conservatori.

7- Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Com hen dit encar han de contestar als precs i preguntes de l'anterior ple ordinari de novembre

 

 

 

 


Registrada petició a la DG Espais Naturals i Biodiversitat en defensa de la zona humida de la Gola

Alternativa | 23 Gener, 2017 16:17 | facebook.com twitter.com

Hem registrat una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal que rebutgi la proposta de l'equip de govern de fer una zona recreativa i d'aparcament a la zona humida de la Gola.


 

Des d'Alternativa per Pollença, hem registrat una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per a que rebutgi la proposta de l'equip de govern municipal, en allò referent a la realització d'una zona recreativa i aparcament de cotxes a la parcel·la 38, a l'entorn de la zona humida de la Gola. Tot i que desconeixem aquesta proposta amb detall, ja que no ha estat presentada als partits de l'oposició ni publicada als mitjans de comunicació municipals, però segons declaracions del regidor de medi ambient es tractaria de millorar la plantació d'arbres i donar-li usos diversos com a zona recreativa permetent aparcar-hi cotxes.

Una àrea recreativa urbana, amb tots els problemes que suposa (fems, renous, massificació...), just al costat de la zona humida de la Gola suposaria augmentar la degradació de la zona i no va en la línia d'allò demanat per l'informe de funcionament del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola de febrer del 2016, ja què és més que previsible que amb una àrea recreativa al costat de la zona humida augmentarien els conflictes, en aquest cas, entre els usuaris de la zona recreativa i els observadors d’aus i ocells. Cal tenir en compte que a més no s'ha fet pública cap demanda social de fer una àrea recreativa a la zona, sí de fer un aparcament a la zona (sembla que l'àrea recreativa només és una excusa per permetre aparcar a la zona) i que al Port de Pollença hi ha altres zones verdes més adients per fer una zona recreativa, si realment existeix aquesta necessitat.

En referència a l'aparcament a la zona hem de dir que aquest, a més dels problemes de contaminació ambiental que suposaria, per a l'únic Centre de Turisme Ornitològic que tenim a les Illes Balears, és totalment innecessari, ja que al Port de Pollença hi ha comptabilitzades fins 1.625 places d'aparcament poc utilitzades..

Des d'Alternativa per Pollença el que demanam a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat és que es recuperi i millori la reforestació que es va fer a la citada zona verda. Un projecte de restauració forestal, a l'octubre del 2011 que va ser finançat per l'Obra Social de La Caixa amb 18.000 euros. Es varen sembrar 2000 arbres i plantes (pins, alzines, àlbers, garballó, romaní i xiprers) per una millora ambiental i paisatgística, fent una pantalla verda respecte a la carretera, i que no va rebre cap tipus de cura ni per part del Govern, ni per l'Ajuntament (governats pel Partit Popular) a la passada legislatura. Cal ampliar el parc de la Gola amb terrenys naturals o naturalitzats que siguin un bon lloc per a determinades aus i que sigui una zona d'amortiment per a la zona humida, posant en valor aquest espai natural.

Des d'Alternativa per Pollença demanam també la realització d'un Pla de Gestió integral de tota la Gola (zona humida, Centre de Turisme Ornitològic i parcel·la 38), millorant la seva conservació i potenciant la recuperació d'hàbitats, sense ocupar ni degradar més la zona humida, promocionant tot el conjunt com una part de l’oferta de turisme de natura de Pollença i també per a la població local, millorant la seva dotació de personal, el seu manteniment i vigilància i el programa d'activitats

.

Un pla de residus ambiciós amb un govern mediocre

Alternativa | 22 Gener, 2017 15:43 | facebook.com twitter.com

Publicam un resum de la reunió sobre el Pla de Residus a la que vàrem participar fa uns dies. En el seu moment, ja vàrem informar de la diagnosi que es va realitzar de cara a la redacció del Pla: http://alternativa.balearweb.net/post/122322.

Finalment, s'ha imposat el seny i no es farà el sistema de recollida, que va ser presentat amb bombo i platerets a la premsa, i que explicava que Pollença seria pionera a nivell de l'Estat amb un sistema que controlaria, per mitjà d'un xip a les façanes, el volum de cada una de les fraccions reciclades i pesades a peu de carrer. Veure La millor recollida de residus de la Mediterrània? Ens conformam amb que simplement sigui efectiva...

El Pla de Residus té com a objectius incrementar la recollida selectiva, afavorir la reducció i reutilització dels residus, reduir costos de tractament, aplicar el principi de qui contamina paga...

Van assistir a la reunió en Tomeu Cifre Bennassar i na Iliana Capllonch de Junts Avançam, na Maria Buades de Tots per Pollença, Guillem Barceló per part nostra, en Pere Soberats de l'empresa Gram que va redactar el Pla, el tècnic de medi ambient i l'encarregat i gerent d'EMSER. Sorprenentment no va venir a una reunió tan important el regidor delegat d'EMSER, n'Andrés Nevado d'UMP.


En el Pla de Residus, la Recollida Porta a Porta està projectada per Pollença i Sant Vicenç. S'iniciarà entre novembre-desembre de 2017 i gener de 2018.

Es va parlar de:

-Recollida Selectiva

-Retirada de contenidors

-Creació de 3 minideixalleries

-Opció d'una taxa de residus diferenciada (160 i 240 euros) en tant que es recicli o no.

-Control i seguiment diari d'incidències.


Abans de la posada en marxa del Pla:

-S'han d'aprovar les ordenances de residus i posar en marxa la de publicitat dinàmica.

-Entre setembre i octubre de 2017 s'ha d'aprovar la nova taxa de residus.

-A l'estiu de 2017 es vol fer un mostreig de les cases vacacionals per poder tenir més informació de cara a fer la taxa. A Pollença hi ha 1522 cases vacacionals declarades, amb 6 places resgistrades la major part d'elles, que dóna un total d'aproximadament 9.000 places. Hi ha una planta de 77 establiments hotelers amb 7.134 places hoteleres.

-Recollida Selectiva

La recollida es farà amb els camions petits d'EMSER:

  • El paper i el vidre es traurà en bosses o poals que aportarà l'usuari.

  • Els envasos es trauran en bosses de plàstic (no descarten al principi regalar bosses transparents per poder controlar millor com es treuen els envasos).

  • El rebuig es traurà en bosses o poal de l'usuari.

  • Per l'orgànic es regalarà un poal a cada casa, que durà un xip incorporat per poder fer estudis discreccionals.

  • La recollida serà porta a porta. En els blocs de pisos de fins a sis habitatges també es farà porta a porta. De sis a setze s'estudiarà fer-ho amb un pal amb ganxos identificats a fora o en el portal, depenent de cada cas. Optaran per solucions individualitzades segons cada tipus de bloc de pisos. També per les més grosses.

Els horaris hauran de variar. Es posarà un horari per treure els residus entre les 21 i les 23 (no és definitiu) i la recollida es farà de prest. Tota la recollida serà nocturna excepte el vidre que serà el matí.

-Retirada de contenidors i creació de 3 minideixalleries

Es preveu llevar els contenidors espargits pel municipi i amagar un poc més els del Port de Pollença que queden molt a la vista de la circumvalació tot d'una que comenci la implantació.

Posaran 3 minideixalleries i s'obrirà la deixalleria nova. Les mini s'ubicaran a Can Escarrinxo, al solar de darrera la Renault, i al solar municipal del Port de Pollença.

- Opció d'una taxa de residus diferenciada en tant que es recicli o no.

S'ha optat per la taxa diferenciada i no pel xip o la bossa vermella. La raó és que troben que per començar és la millor opció, després d'haver vist molts d'exemples a molts de llocs.A Catalunya ha abusat de la tecnologia, sense saber exactament que se cerca amb el xip. Els pobles que ho apliquen no ho acaben de tenir clar, tot i que poden tenir avantatges en un futur.

Tampoc s'opta per la bossa vermella. Els pobles de Mallorca que més reciclen i que empren la bossa vermella tenen una migració de residus a altres pobles d'entre un 25-27%. No descarten implantar-la en un futur (o també l'opció de poals reduïts), però ha de ser quan la recollida ja estigui assentada.

Per tant, l'opció que s'aplicarà aquí és la de la tarifa diferenciada segons si es fa bé el reciclatge o no. Com hem dit abans, els poals d'orgànic duran un xip, però no té un objectiu de rebaixa, sinó de control discreccional per poder dirigir millor les campanyes d'orientació a l'usuari, per saber qui treu i qui no, i poder detectar si hi ha problemes.

En aquest enllaç es poden trobar els nous horaris de recollida i la zonificació del casc urbà.

És evident que amb l'aplicació del pla de residus sorgiran problemes i queixes. De fet, amb la nova zonificació i els nous horaris que hi ha a la web de l'Ajuntament, ja hi ha hagut problemes: ciutadans que van rebre el paper informatiu a casa només se'ls ha informat que canvien els horaris però no se'ls ha comunicat el canvi de zonificació, abans eren quatre zones diferenciades (vermella, verda, groga i blava). Ara són tres i algunes tenen carecterístiques de comercial.

El pla de residus és molt ambiciós i pensam que és molt necessari, però comportarà molts canvis que s'haurien d'explicar clarament abans de la seva implantació, perquè els ciutadans sàpiguen exactament què fer i amb què es trobaran. Tot això necessita una campanya informativa constant i potent porta a porta, informació individualitzada per cada ciutadà; d'aquesta forma el ciutadà es veu de qualque manera recolzat i recomfortat per l'Ajuntament. Fer tants canvis i no informar pot comportar molts problemes i queixes, i fins i tot el fracàs de les mesures. La gent agraeix molt la informació de primera mà i la veritat es que de moment ja hi ha molta confusió i això només ha fet começar. Serà possible desenvolupar aquest pla amb un govern tan mediocre com l'actual? Voldríem que fos així, tot i tenir els nostres dubtes.

 Pla de Residus

 

Més irregularitats a EMSER

Alternativa | 19 Gener, 2017 23:44 | facebook.com twitter.com

NOTA DE PREMSA. MÉS IRREGULARITATS EN LA CONTRACTACIÓ D'EMSER

 

 Més irregularitats a EMSER: una nova contractació a dit incomplint el conveni i l'ordre de la llista del borsí.


 

Des d'Alternativa denunciam públicament una nova irregularitat en la contractació d'EMSER, l'empresa municipal que s'encarrega de la recollida de residus i de l'aigua: un contracte a dit, incomplint el conveni i l'ordre de la llista del borsí.

Fa uns dies ens arribaren informacions referents a que s'havia contractat un treballador, per cobrir una substitució per vacances, saltant-se l'ordre de la llista del borsí.

El conveni laboral d'EMSER diu en el seu article 50 b): «La contractació temporal es realitzarà per ordre rigorós de llista. Una vegada finalitzat el seu contracte, el treballador passarà a l'últim lloc de la llista, sempre i quan hagi treballat un mínim de dos mesos.» És, per tant, ben clar i explícit.

Des d'Alternativa, que som membres del Consell d'Administració de l'empresa municipal, vàrem demanar aclariments i explicacions al gerent de l'empresa, Tomeu Servera, i al president de l'empresa Miquel Àngel March i regidor responsable Andrés Nevado.

Per tota resposta hem obtingut un escrit del gerent en què, lluny d'atribuir-ho a un error, confirma la irregularitat i la justifica dient que és «el més lògic i convenient per l'empresa» ja que aquest treballador ja coneix la ruta i el funcionament de la grua del lloc d'anteriors substitucions. Que això pot ser una avantatge no ho negam però resulta que, a diferència d'una empresa privada en què l'amo fa el que vol, en una pública s'han de seguir les normes que allunyin l'arbitrarietat, abús de poder i possibles clientelismes. Què ens assegura que no hi ha altres interessos per part de la gerència en aquesta contractació? El conveni està fet per alguna cosa, i no per a què el gerent faci i desfaci i l'incompleixi quan ell vulgui. O quina part del concepte «ordre rigorós de llista» no ha entès? Des d'Alternativa ja hem reclamat en diverses ocasions que es fixin els objectius (que no estan fixats) pels quals el gerent de l'empresa cobra 5.000 euros cada any de plus: quasi que ens conformaríem amb què complís la normativa i el conveni laboral. Cal recordar, fet que ho agreuja, que el gerent ja va ser demandat per un treballador per incompliment del mateix article del conveni, ja que el va saltar en la llista del borsí, i en la sentència li va ser reconegut el dret de ser cridat per ordre rigorós de llista.

Però encara més greu és que aquesta actuació de la gerència està amparada, o com a mínim consentida per l'equip de govern que, en la nostra demanda d'informació, han transmés la decisió del gerent sense qüestionar-lo per res. Sembla ser que aquesta empresa en lloc de ser pública i per tant tenir una direcció política, ha passat a ser «el cortijo» del gerent, amb la connivència del batle March.

Incompliments i retard en el pressupost

Alternativa | 18 Gener, 2017 20:30 | facebook.com twitter.com

Denunciam que l’equip de govern (Junts Avançam-Unió Mollera Pollencina) no ha fet encara ni una reunió amb els grups de l'oposició per tractar el pressupost de 2017


El que és normal a qualsevol poble, aprovar el  pressupost com mínim  a començament de l'any ( la seva aprovació inicial segon marca la llei s’hauria d’haver fet en octubre), a Pollença sembla impossible. L'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina ni tan sols han fet una reunió per parlar dels mateixos. El que ens sembla una total irresponsabilitat, més tenint en compte que l'equip de govern es troba en minoria i per tant necessiten arribar a acords per a la seva aprovació. Després vindran les presses i les acusacions als grups de l'oposició del seu retard, com ha passat a les obres de la primera línia del Port de Pollença. 

A més, volem recordar a l'equip de govern que no ha complit amb la majoria de propostes de partides que vàrem negociar a l'anterior pressupost i com ja els vàrem recordar fa un mes (sense cap resposta per la seva part), per negociar els pressupostos 2017 han de complir els acords pendents: redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, Pla de recuperació de Cala Sant Vicenç, Pla d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, millora del catàleg de camins, conscienciació i mitjans alternatius als herbicides, obertura de passos a la via de circumval·lació, inventari de béns, impuls de la participació ciutadana, pla per la igualtat de gènere, foment de l'economia social, estudi de la situació de l'habitatge.

El pressupost és una eina fonamental en la gestió del municipi i també en la feina de control democràtic per part de l'oposició. El retard al pressupost fa impossible una gestió mínimament planificada i racional de la despesa pública. A més d’impossibilitar el que vàrem acordar amb Junts Avançam a l'acord d'investidura: uns pressuposts participatius on la ciutadania pugui decidir el destí d’algunes partides.

En definitiva a Alternativa per Pollença demanam a l’equip de govern que es posi les piles,  que compleixi els acord de l'anterior pressupost i ens presenti el més aviat possible a tots els grups el seu projecte de pressupost per a la seva aprovació inicial al ple.

 

 

 

Orígens pagans de la festa de Sant Antoni i glosses. Bones festes!

Alternativa | 16 Gener, 2017 15:11 | facebook.com twitter.com

La festa de sant Antoni actual és el resultat de la cristianització d’antigues cerimònies i cultes primitius dedicats a divinitats paganes protectores de la fecunditat, dels conreus i dels animals. Antoni Gili, al llibre Sant Antoni Abat, festa popular d’Artà (Ed. Documenta, Palma 1997), afirma: la festa de Sant Antoni és una romanalla sàviament conservada d’antiquíssimes celebracions paganes agermanades amb totes les que celebren el solstici d’hivern. Hi té innegables punts de contacte: la data de la celebració, el ritual del foc...(pàg.33). Joan Amades, l’autor del Costumari català, afegeix:
La festa de Sant Antoni sembla recordar les festes consuàlies romanes, que tenien lloc pel desembre i per l’agost en honor de la divinitat Cònsua. La primera tendia a preservar el bestiar del mal, i la segona tenia per objecte festivar la fi i l’èxit de la collita. A Roma, el dia 8 de gener, tenia lloc la festa de la coronació dels ases davant de l’altar de Júpiter. Un cop celebrats els sacrificis, els forners i els flequers coronaven llurs ases amb corones de murtra i de llorer, de les quals també en duien ells(Vol. I, Pàg. 430).
 
Encesa de foguerons: forma part dels rituals primitius del culte al Sol. Els dimonis peguen bots, fan cabrioles per damunt el foc i ballen al seu voltant talment els xamans i bruixots primitius. El fogueró representa la victòria de la llum sobre les tenebres. Dia 17 de gener és molt proper al solstici d’hivern (22 de desembre). El foc simbolitza el “renaixement” del sol, element masculí que fertilitza la terra. 
 
Pi segon l’Enciclopèdia de fantasia popular Catalanade Joan Soler: A les festes dinosisíaques gregues, un gran pi era dut en processó i plantat enmig de la plaça; al seu entorn, orgies i embriagueses de vi, escenes amb pells i banyes de boc, orígen de la tragèdia (tragos= boc, i aoído= vi); d’aquí la relació del pi amb el vi (pàg. 571). D’aquí també el fet que els cellers de Mallorca anuncien l’arribada del vi novell amb una branca de pi al portal.
 
Informació treta de  DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA NORMALITZACIÓ CULTURAL Jaume Sastre
 
I diferents glossadors ens han regalat aquestes glosses. Bones festes !
 
Any nou, deria vella.

L'any va començar amb exabruptes.
del govern municipal,
segons ells tenim les culpes,
si les coses bé no van.

No s'esvairan els dubtes,
de la culpabilitat,
morirà l'any enfangat,
en un llot de grans disputes,
amb regust electoral i
que junts no ens fa avançar,

Tot i que la investidura,
vam de gust facilitar,
sembla el nostre seguidisme,
és el que hagués agradat.

Com a germa gran considerà,
que crítiques no pot acceptar,
i que si diu que és d'esquerres,
no sels pot més que alabar.

Esperam que aquest any que entra,
més que discussions banals,
és ressolguin els problemes,
pels que us vam recolzar.
 
Crisi de govern.

Punts d'acord, de desacord.
Ofertes desesperades.
Crisis internes sonades.
Vaixells mals de dur a port.
Discurs de por i desconhort.
Pactes locals sorprenents.
Cafès llargs i moviments.
Dretes que cerquen les dretes.
I mil converses secretes.
Junts i Tots volem “eu moll"
 
 La Sala vol recordar
dels Serveis les trajectòries
i presenta unes memòries
que són dignes d'oblidar.

Caperrut com una mula
vull fer sentir el meu bram.
No sé si Junts Avançam
avui avança o recula!

Amb un rom amb Coca Cola
potser el batle es va engatar
quan decidi que a la Gola
faria bon aparcar.

Quan l'Església es un gueto
que ens pren tot allò que pot...
el batle es fa devot
de la Verge de Loreto.

Tots per Pollença exsecalla
un Pi nat damunt la Roca
i el deixa tan cosa poca
que ara al Ple avorrit badalla.

Qui t'ha vist i qui te veu
Tomeu, botant la barrera;
i ara escoltes just la veu
de la associació hotelera.

La batlia té una llista
negra on té registrat
al qui és verd o ecologista
i/o esquerrà declarat.

Quina deu ser la matèri(a)
dels seus transmissors neurals
per tenir tan mal criteri
triant els municipals?
 
El govern de coalició
no entés el que se'ls demana:
què és participació,
de la vila, ciutadana?
 

 
Encara  diven que avancen,
i no saben gestionar
les seves mentides ja cansen
amaguen no saber treballar,
també els hi falta el coratge
per a la dreta emprenyar.
 
Per mor d'un inteligent
perderen votació guanyada
mirau quina pardalada
quan ho saben diu la gent.
 

Sembla que des de que en
Faveta s’ha fet alemany,
pus mai més d’un fogueró
d'Alternativa gaudiràs.

Hi ha pollencins que
del turisme elogis fan,
precisament els que a
l’hivern a l’atur no hi estan.

Tenim un joves molt bé preparats
que de Pollença han de marxar,
ja que al turisme de sol i platja
no es volen dedicar.
 
 
Les Sementivae Feriae, o festes de la sembra, i les Paganàlia, festivals rurals de les divinitats tutelars dels camps; totes dues eren al gener. En aquesta ocasió els oscilla es penjaven dels arbres, com la vinya i l'olivera, el roure i el pi, i duien cares de Liber, Baco o una altra divinitat relacionada amb el conreu o la terra (Virgili, Geòrgiques 2.382-396).
 
 
 
 
 

Memòries ridícules dels serveis municipals

Alternativa | 11 Gener, 2017 15:39 | facebook.com twitter.com

 

Les memòries dels serveis municipals que ha publicat l’equip de govern al finalitzar el 2016 són insuficients, difícils de localitzar a la plana web i en varis casos de un contingut ridícul.


Uns dels compromisos adquirits per Junts Avançam a l’acord d’investidura, que varen subscriure amb nosaltres, va ser la publicació de les memòries anuals dels diferents serveis de l’Ajuntament. I ara que ha acabat l’any l’equip de govern ha publicat les memòries de diversos serveis, i sobre això voldríem fer unes quantes observacions.

 

En primer lloc, falten memòries de la majoria de serveis, com per exemple d’una àrea tan important com és l’àrea de serveis socials, de la qual no tenim cap document per poder veure com han funcionat al llarg de l’any.

 

En segon lloc, algunes memòries son difícils de trobar a la plana web (la qual també havien de millorar), i ni tan sols estan col·locades a l’apartat de memòries.

 

I finalment, la qualitat d’algunes és ridícula, i no mereixen ni tan sols aquest nom. No direm que totes estiguin mal fetes, al seu moment ja donarem l’enhorabona per l’elaboració de la memòria del CTO de la Gola, però quan aquests dies hem anat a llegir les darreres memòries que l’equip de govern ha publicat, les de la regidora Iliana Capllonch, no hem pogut més que sentir vergonya aliena. Les memòries de la Delegació de la Cala Sant Vicenç, de Comerç, de Turisme i de Fires i Mercats no poden ni anomenar-se així. Als documents publicats, de entre sis i deu pàgines, bàsicament hi trobam una pàgina amb una simple enumeració de les coses fetes, i la resta de pàgines plenes de fotografies que podríem anomenar de postureig. És cert que les de l’any passat no eren millors, però cal tenir en compte que no portaven ni un any al càrrec i en aquells moments era perdonable. Però que amb un any més al capdavant de la regidoria tan sols s’hagi estat capaç de millorar aquestes afegint-hi fotografies, mostra quin és lamentable nivell de feina de l'equip de govern.

 

Hem d'afegir que l'any passat vam enviar una proposta dels ítems per completar la memòria d'activitats del  d'EMSER,que també consideram massa incompleta tenint en compte la importància de l'empresa municipal, i no ha servit de res,  ja que a la memòria del 2016 no han incorporat cap dels ítems que els vam proposar.

 

Per tant des d’Alternativa demanam que es publiquin les memòries de tots els serveis de l’Ajuntament, que es publiquin al lloc que li pertoca dins la plana web, i que totes aquestes estiguin elaborades amb el rigor que se li pressuposa a una administració com l’Ajuntament de Pollença.

 

Poc més d'una pàgina d'enumeració d'activitats fetes i sis de fotografies no és una memòria encara que se li doni aquest nom a la majoria de memòries de l'Ajuntament.

 

 

El projecte de la Gola (resposta a Unió Mollera Pollencina)

Alternativa | 09 Gener, 2017 19:20 | facebook.com twitter.com

És evident que la forma de fer política i de proposar solucions i millores pel Port de Pollença d'Unió Mollera Pollencina té poc a veure amb la nostra. Evidenment la pluralitat ideológica i política és positiva però el que ens resulta  prou molest d'UMP és la seva pretensió de ser l'únic partit que defensa eu moll i de no tenir ideologia, evidentment ni una cosa ni altra és certa. El temps demostra que els partits que més juguen amb el patriotisme d'opereta com el d'UMP amaguen en realitat interessos concrets i particulars i una ideologia clarament de dretes.

Unió Mollera Pollencina no troba temps per donar explicacions sobre el que ha passat amb el seu ultimàtum (al que tampoc va trobar espai per parlar d'altre partit de l'oposició que no fóssim nosaltres), tampoc troba temps per parlar o respondre a les crítiques que rep l'equip de govern per part de Tots per Pollença, però sí que troba temps per respondre a la nostra feina d'oposició; quan hem criticat la idea de l'equip de govern de fer una àrea recreativa al costat de la zona humida de la Gola, el que consideram un afalac.

Consideram que val la pena una resposta raonada i detallada a l'escrit d'Unió Mollera Pollencina. Coincidim amb UMP en la crítica a l'abandonament de la replantació d'arbres del solar al costat de la zona humida de la Gola, finançada per l'Obra Social de la Caixa amb 18.000 euros, i en la situació lamentable d'aquest solar. Però cal no oblidar quins van ser els responsables d'aquesta situació; el passat govern del PP tant insular com municipal, amb especial menció del penós conseller de medi ambient, Gabriel Company. A Alternativa per Pollença vam denunciar aquest tema tant al ple municipal com públicament a la premsa (veure article reforestació abandonada). UMP no va dir ni fer res perquè el seu objectiu coincidia amb el PP; deixar morir els arbres per facilitar la realització d'un aparcament a la zona.

A Alternativa no ens oposam contra qualsevol millora al Port, com diu UMP, però evidentment les millores que proposam nosaltres són en moltes ocasions diferents de les que proposen d'UMP. Per a nosaltres és una millora pujar l'IBI a una minoria de grans negocis i bonificar l'IBI dels habitatges seguint un criteri de renda, i d'ajuda al lloguer, per a UMP és clar que no. Nosaltres no pensam que fer un aparcament a la zona humida de la Gola sigui una millora, perquè perjudica un actiu únic i fonamental al Port de Pollença i no és necessari (veure 1625 places d'aparcament). I no entenem quina necessitat hi ha de fer una àrea recreativa al costat de la Gola quan hi ha zones molt més adients al municipi, de fet pensam que només és una excusa per fer un aparcament. Mai ens hem oposat a un embelliment de l'entrada de Pollença com diuen al seu escrit, per altra part mai hem vist cap proposta concreta d'UMP en aquest sentit. En referència al pavelló cobert el que sempre hem defensat i proposat és primer ampliar el conveni amb la Conselleria d'Educació per millorar el pavelló de l' IES Clara Hammerl., o sigui aprofitar millor les instal·lacions que tenim. És clar que inaugurar noves instal·lacions és molt guapo i electoralment rentable però cal tenir en compte el personal de manteniment, control i gestió d'aquestes. Dins aquesta línia vam presentar una moció per obrir els patis i les zones esportives de les escoles i instituts i donar-les un ús fora de l'horari lectiu, que es va aprovar i de la que sorgeix el programa centres oberts que pensam que és una millora per Port de Pollença evident. A llarg termini és possible que sigui necessari el pavelló, però s'ha d'integrar dins un estudi seriós per tal de planificar les instal·lacions esportives del futur.

Diu Unió Mollera Pollecina que han dedicat molt d'hores de feina i anàlisi al projecte del solar que han presentat al IBANAT... Desconeixem les hores de feina que han dedicat perquè el projecte del qual parlen no ha estat presentat a l'oposició, a pesar que un dia abans de la reunió es va parlar del tema al ple ni tampoc als ciutadans. Si és un projecte tan bo i amb tanta feina darrera no entenem que no es faci publicitat d'aquest. Difícilment podem participar en un equip de feina com diuen al final del seu escrit quan mai se'ns ha convocat per fer feina a aquest tema.

Esperam que ara Unió Mollera Pollencina trobi temps per publicar com s'ha resolt finalment el seu ultimàtum i que també publiquin el projecte que han fet arribar a l'IBANAT per a què tots els ciutadans puguem valorar la seva feina.

 

 

Falten vuit zones infantils a les platges d'eu moll (Junta 3 de gener)

Alternativa | 06 Gener, 2017 20:22 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 3 de gener. Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

 

Poc contingut a aquesta Junta on el més important és la constatació, una vegada més, que l'Associació de Veïns d'eu moll segueix incomplint el plec de clàusules de les platges en el que fa referència a la instal·lació de zones de jocs infantils. L’associació de veïns d'eu moll va incloure com a millora posar deu zones de jocs infantils durant l’any 2016, i només n’han posat dues. No importa el canvi de govern aquesta és una història que es repeteix, ni al 2012 ni al 2013 van instalar els jocs infantils a les platges dels Tamarells i Albercuitx que deia el plec de condicions.

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 34 llicències urbanístiques.

2.2. - Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Resolució de l’Expedient sancionador per incompliment de l’ordenança d’Ocupació de la Via Pública

S’imposa una sanció de 450 euros.

3.3.2.- Resolució de l’Expedient sancionador per incompliment de l’ordenança d’Ocupació de la Via Pública

S’imposa una sanció de 450 euros.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.1.3.- Denegació de reserva de via pública per a càrrega i descàrrega.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Denegació de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.4.- Personal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

6.- VARIS

6.1. Aprovació de la Memòria de servei de salvament i socorrisme del municipi de Pollença per a l’any 2016.

6.2.- Aprovació del canvi de model de jocs infantils als lots AE) Platges St. Vicenç i Tamarells i del Lot D Platja Albercuix del municipi de Pollença sol·licitada per l’Associació de Veïns del Port de Pollença

L’adjudicatari ha sol·licitat canviar el model de sis dels jocs infantils que havia de posar. S’autoritza canviar els dos jocs més propers a la zona urbana i es deneguen els altres quatre.

El tema és que l’associació de veïns d'eu moll va incloure com a millora posar deu zones de jocs infantils durant l’any 2016, i només n’han posat dos. Ara han demanat (ho demanaren a l’octubre) que sis dels jocs que havien de posar no siguin els mateixos, i s'ha autoritzat el canvi de dos , però a la resta no. El tema és que aquest és una vegada més  un incompliment del plec de condicions perquè no han posat els jocs que havien de posar en el termini establert. L'equip de govern ha assumit part de la  culpa pel retard en la licitació i que era difícil fer-ho.

6.3.- Aprovació de la programació dels actes de la festivitat de Sant Antoni i de Sant Sebastià 2016 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb