URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Incompliments. Resultat i primera valoració del ple

Alternativa | 29 Gener, 2017 09:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu el resum del Ple ordinari de gener. Faltaren els regidors Miquel Llobeta i Nora Tugores de Tots per Pollença. Farem un article amb els precs i preguntes, en aquest cas es contestaren les de novembre, i una part de les d'aquest mes.

Ens segueixen decebent els incompliments de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina , en aquest cas en el tema de la regularització de contractes a la que s'havien compromès. Especialment greu és que hi hagi una facturació irregular d'empreses com Canal 4 o JJRoy Imatge SLU, els propietaris dels quals han estat condemnats o involucrats en casos de corrupció. També vam recordar l'incompliment de l'equip de govern dels acords del pressupost del 2016 i la impossibilitat d'arribar a acords al pressupost del 2017 en aquesta situació.

1-Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts-UMP), 5 en contra (Tots i Martí Roca), 3 abstencions (PP i Alternativa).

Estam parlant de factures per valor de poc més de 27.000 euros per part de l'Ajuntament, de més de 6.400 euros de la Residència i de més de 6.700 de l'Escola de Música.

Aquestes factures corresponen a tasques o serveis prestats el 2016, facturades al 2017, i per qüestions tècniques aquestes no es poden imputar al pressupost del 2016, i no queda més remei que fer aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.

Tot i això, d'aquest muntant, hi ha una gran part (la majoria) que tenen objecció per part de l'interventor.

Nosaltres optàrem per una abstenció, ja que consideram que el que ha realitzat una feina o prestat un servei l'ha de cobrar, però aprofitàrem per recriminar a l'equip de govern que en aquest tema de contractació i regularització de la situació contractual de molts serveis la seva tasca ha estat inexistent, i els compromisos adquirits han quedat en res.

L'actual equip de govern no sap cap on va, i nosaltres començam a pensar que això no té solució, i per desgràcia la situació anirà a pitjor perquè ara acabaran nous contractes, i les irregularitats augmentaran. El següent equip de govern a aquest pas es trobarà un mort, i tendrà molta feina a fer.

2- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). No es vota.

Primer ple i primera dació de comptes de factures irregulars per valor de més de mig milió d'euros. Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com a Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les quals l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició però que no ha suposat que l'equip de govern hagi estat capaç de regularitzar alguna d'aquestes contractacions.

L'argumentari del punt anterior serveix perfectament per aquest també. A part de tots els serveis que es presten de forma irregular, demanàrem informació d'algunes de les factures que hi havia entre les 120 pàgines d'objeccions:

Sobre la contractació d'empreses com Canal 4 o JJRoy Imatge SLU, els propietaris dels quals han estat condemnats o involucrats en casos de corrupció i que creim que no haurien de tornar a ser contractats, sobre els criteris que es tenen per triar mitjans de comunicació, sobre la facturació de diferents empreses, les quals reben la majoria d'encàrrecs en el seu àmbit, i ja que no es liciten els serveis, que almenys les tasques es reparteixin entre totes les empreses del municipi, factures sobre tasques de veterinària quan hi ha una empresa contractada que les toca, una factura sobre activitats del cicle formatiu que tocaria pagar la Conselleria, o una factura per a promoció al club de futbol que segons intervenció és una subvenció encoberta.

3- Informació sobre l'execució pressupostària del 4t. Trimestre de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36 d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016. No es vota.

La nostra portaveu ha recriminat a l'equip de govern la no execució de l'àmplia majoria de les partides incloses al pressupost del 2016 a iniciativa nostra, i que al seu moment propiciaren el nostre vot a favor d'aquest pressupost.

Es varen incloure partides per la redacció d'un recorregut arqueològic, excavacions a Bóquer, promoció del producte local i de proximitat, millora del catàleg de camins, realització de l'inventari de béns, per impuls de la participació ciutadana, foment de l'economia social i per fer un estudi sobre l'habitatge.

També acordarem que tot i no incloure una partida, també es faria un pla de recuperació de Sant Vicenç, un pla d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, i un de foment de la igualtat de gènere.

La majoria, partides que podríem dir que organitzatives, planificadores, per a un futur dur a terme les accions planificades.

I que s'ha fet d'això? O unes poques accions puntuals, o directament res. I en aquest sentit els arguments de l'equip de govern no colen. Un intent de vendre intencions futures com a feines fetes, i petites accions puntuals venudes com a programes d'actuació. Que admetin que no han fet pràcticament res, i no ens intentin fer creure el que no és.

Si això sumam que l'acord d'investidura majorment tampoc s'ha complert, podem dir que l'equip de govern no ha fet res perquè nosaltres tinguem algun motiu per votar a favor del pressupost del 2017, com si férem l'any passat.

4- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua habitual. Aprovat per unanimitat.

Bàsicament es canvia la quantia màxima a la qual pot accedir un negoci, ja que fins ara la partida no s'esgotava.

Hem votat a favor, perquè creim que aquestes subvencions són necessàries, però hem demanat que millori el tema de la promoció, ja que no pot ser que una partida de tan sols 3.000 euros no s'esgoti, amb la quantitat de negocis que tenim a Pollença. Si això no passa, és perquè gran part dels negocis desconeixen aquestes subvencions.

Igualment creiem que aquest equip de govern podria fer molt més amb el tema de normalització lingüística, i basta veure com alguns dels esdeveniments organitzats, o on l'Ajuntament ha col·laborat han comptat amb cartells on el català no existia, o estava en un segon pla. Això amb un govern de Mes i Esquerra!!!

5- Adhesió, si procedeix, al Protocol de col·laboració entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els Cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. Aprovat per unanimitat.

Es tracta de que la Policia Local pugui tenir accés a la base de dades de la Guàrdia Civil, per a poder realitzar una millor tasca.

Hem votat a favor, i qualsevol mesura ens sembla necessària, tot i això, hem recordat que encara és el moment que s'esclareixi l'actuació de la Guàrdia Civil en el cas de l'assassinat de Lucia Patrascu. Si els que ens toquen protegir ho fan com en el cas de Lucia, no hi haurà protocols que serveixin.

6- Reconeixement , si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball de professor de percussió de la Fundació Pública de l'Escola de Música per a l'exercici d'activitat docent al Conservatori Superior (RGE núm. 8798 de 21.12.16). Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 6 abstencions (Tots, PP i Martí Roca).

Un professor de l'escola de música ha demanat que es reconegui la seva compatibilitat per a poder exercir també al Conservatori, com ja havia passat abans amb algun altre funcionari de l'Ajuntament. Al complir tots els requisits hem votat a favor.

Trist i molt ridícul el paper de Martí Roca, PP i Tots, que han optat per l'abstenció justificant-la amb el fet de no disposar de l'informe pertinent. Aquest informe, que és favorable a la seva compatibilitat, el tenien incorporat a l'expedient, i a la seva disposició a secretaria. Si no l'han vist és perquè no han volgut.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.


- La sala tercera del tribunal superior ha triat dia 19 d'abril de 2017 per la votació del recurs de cassació interposat per l'Ajuntament en relació al camí de Ternelles.

- El Consell ha decidit dedicar l'any 2017 a Clara Hammerl, i per aquest motiu es duran a terme una sèrie d'activitats.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per un tercer arran d'una denegació de llicència de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per un tercer arran d'una sanció urbanística.

- Decret que resol interposar recurs contenciós administratiu contra resolució de TGSS i s'anomena lletrat i procurador.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per un Gelats Valls.

- Decret de nomenament de lletrat i procurador per un contenciós administratiu interposat per la Generació 1907.

- Resolució del president del Patronat de la Residència de modificació del pressupost del 2016 del citat organisme autònom.

- Decret de la Presidència de la Fundació Escola de Música de modificació del pressupost del 2016 del citat organisme autònom.

- Resolució de Batlia de modificació del pressupost municipal del 2016.

- Resolució de Batlia de modificació del pressupost municipal del 2016.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb