URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Transfuguisme ideol˛gic

Alternativa | 31 Marš, 2017 15:41 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la primera part del ple, a un futur article informarem de so la dació de comptes de batlia i els precs i preguntes.

Un ple on es va demostrar una vegada més, com al cas de l'IBI, la coincidència de Junts Avançam i el bloc de dretes en temes fonamentals com la comercialització d'estades turístiques. No hi ha el mes mínim rastre d'esquerres més enllà dels nostres regidors.  Nosaltres creiem que cal pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A Alternativa defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.

 

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” i Junts Avançam presenten mocions per deixar tot igual si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Aprovat per unanimitat. Portam un gran retard a l'aprovació d'actes de plens anteriors. La secretària ha dit que a partir d'ara es podrà enllaçar un audio a aquestes, i així es podrà fer més via per poder anar aprovant les actes de plens anteriors.


2.- Aprovació, si procedeix, d'expedient 2/ 2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PP, Tots i Martí Roca). Estam parlant de 42.384 euros més que a l'anterior ple de factures de l'ajuntament fins un total de 241.345. Un import de 10.382 euros de la Residència, 1.808 euros que a l'anterior, i 108 euros de la radio i 501 de l'escola de música, que a l'anterior ple no hi eren. Aquestes són moltes, factures de feines fetes a 2016 amb la factura presentada a 2017, però també hi ha factures de partides esgotades com educació, obres i serveis, esports, administració general, festes, cultura, membres de govern, museu, festival, seguretat o ciutadania. I moltes d’aquestes també porten informe en contra de intervenció: els diferents subministrament de combustible i elèctric, l’escoleta, el servei d’ajuda a domicili, els diferents manteniments, el tècnic d’esports, les impulsions, el tècnic del cadastre, les classes de teatre, centres oberts, publicitat i cartellera,.... És evidentment que l’equip de govern té molta feina a fer en aquest sentit, tot i això nosaltres hem optat per una abstenció, com sempre, ja que consideram que no es pot perjudicar a la gent que ha fet feines per l'ajuntament i mereix cobrar, pel simple fet de treure un rèdit polític.


3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL). Això no es vota.

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

En aquest sentit es donà compte de més de 100 pàgines de factures irregulars, prop de 250.000 euros, un fet que per desgràcia ja va sent normal. Així ens trobam amb serveis sense contractes com els subministraments de combustibles i electricitat, grua, impulsions, escola viva, escola d'adults, escoleta, ajuda a domicili, hores extres de més, tècnics en situació irregular, les tasques de publicitat i d'impremta, la quota d’Asisa dels funcionaris, contractacions amb comunitats de bens, prorrogacions de contractes menors,... En definitiva, el mateix de sempre, que cada vegada va a més, ja que l'equip de govern no ha fet pràcticament res en aquest tema. Al final de legislatura la situació va camí de ser insostenible.


4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam. Rebutjada per 9 vots en contra (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 6 a favor (Junts).

Una moció redactada pel Pi i presentada per Junts. Durant la seva exposició la nostra portaveu ja ha mostrat els nostres dubtes sobre la justificació de la moció. Sembla evident que ve provocada per la sortida de Martí Roca del grup municipal del Pi, però si és així la moció està mal construïda, ja que el cas concret no correspon a la definició de transfuguisme del pacte antitransfuguisme que la moció cita. Una altre opció és que aquesta fos una simple declaració de principis per criticar el transfuguisme; però si aquest fos el cas els partits signants del pacte el que haurien fet seria canviar la llei per fer que el regidor perdés l’acte. Tots els signants del pacte antitransfuguisme tenen casos de trànsfugues a les seves files.

En segon lloc creim que és un exercici de cinisme que el Pi doni lliçons sobre la immoralitat del transfuguisme, quan Toni Pastor, el seu vicepresident no és més que un trànsfuga. Igualment cínic és parlar de regeneració democràtica i de la desconfiança que crea a la gent casos de transfuguisme, quan el president del PI ha estat condemnat per fer votar morts. El que fa perdre la confiança a la gent és la corrupció (això no ho han dit a la seva moció), de la que mols dels antics membre de Unió Mallorquina, ara al Pi segur que ens podrien parlar.

Per tant, tot i el nostre ferm rebuig cap al transfuguisme, i que tenim ben clar que una persona sempre se presenta per unes sigles i es deu a elles i que si hi ha discrepàncies està bé que abandoni el partit, però que no es quedi amb l'acta de regidor, per tant, creim que Martí Roca ha de dimitir, i que no és digne d'ostentar el càrrec de regidor. Però en aquest cas ens sembla que són els votants, militants i membres del Pi els responsables de que Martí Roca segui regidor, i a ells els correspon també la feina i la responsabilitat de que deixi de ser-ho, i amb mocions com aquesta sembla clar que no el faran dimitir, tot el contrari.

Vist tot això hem optat per una abstenció.


5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques.Aprovada per 9 vots a favor (Tots, UMP, Regidor no adscrit i PP), 6 abstencions (Junts) i 2 en contra (Alternativa).

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de la urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques. Nosaltres també trobam inconvenients a la Llei, i en aquest sentit podríem donar suport al primer punt, però no a la resta dels acords. Els nostre rebuig a la Llei no ve per la mateixa banda, en una visió diferent sobre el que suposa el fet turístic. Per tant en votat en contra.

Nosaltres creiem que cap pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A partir d'aquí nosaltres defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.


6.- Moció que presenta el grup municipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l'avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d'estades turístiques. Aprovada per 15 vots a favor (Junts, UMP, regidor no adscrit, PP, Tots) i 2 vots en contra (Alternativa).

Més trist encara és que Junts presenti la moció que no el bloc de dretes. Al final ells també són els còmplices i ajuden a la destrucció del territori i de tots els que han incomplert amb la normativa urbanística quedin impunes i puguin seguir fent negoci en base a una il·legalitat.

Al final a aquest Ple i amb aquestes dues mocions ha quedat clar on està cada un, i el lloc de Junts és el de no voler abordar el problema, el de continuar amb tot tal com està. A ells els és igual si hi ha gent que té problemes d’accés a l’habitatge, a ells no els suposa cap problema tampoc que habitatges il·legals puguin ser objecte de negoci i causin un greuge comparatiu amb qui al seu moment va respectar la llei.

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” presenti aquesta moció si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic, però transfuguisme.


Propostes/Mocions d’urgència.

7.- Moció que presenten el grup municipal Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca, pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic. La urgència ha estat rebutjada per 9 vots en contra (Alternativa, UMP i Junts), i 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit). Per tant la moció és debatrà al següent Ple.

Ple ordinari de marš

Alternativa | 28 Marš, 2017 18:09 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 30 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. A aquest perfil us informarem del desenvolupament del mateix.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Portam un gran retard a l'aprovació d'actesde plens anteriors, ens han dit que en breu es solucionarà aquest tema de moment hem proposat penjar en la pàgina web de l'Ajuntament els audios de Ràdio Pollença per facilitar la seva consulta.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient 2/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits que es va rebutjar a l'anterior ple amb els vots en cotnra de l'oposició de dretes.  Nosaltres a aquest punt normalment sempre hem optat per l'abstenció ja que encara que pensam que es poden fer les coses millor per part de l'equip de govern tampoc es tracta d'impedir el pagament de feines fetes.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL)

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen

4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam.

Una moció facilitada i proposada per l'agrupació local del Pi. A la moció es demana condemnar el transfuguisme polític . Declarar el compromís de l’Ajuntament de Pollença amb el Pacte Antitransfuguisme i, per tant, no donar suport a cap moció o proposta que provengui d’un transfuga. S’impedirà que un regidor o una regidora que ha abandonat el grup municipal que corresponamb la llista electoral en que fou elegit pugui participar a la junta deportaveus o pugui percebre assignació, mitjans econòmics o materials quecorresponguin com a grup polític; ni millorar les que rebia com a integrant del grup al que pertanyia.... Entre altres mesures.

5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques (RGE núm. 1257 de 17.02.17)

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de l'urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament  manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques

6.- Moció que presenta el grup muncipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques

Sol·licitar als grups parlamentaris que en el tràmit d’aprovació de la Llei s’hi introdueixin les disposicions adients destinades a assegurar que els habitatges que actualmente s’exploten legalment com a habitatges turístics vacacionals o que comercialitzen estades turístiques conforme la llei, podran continuar exercint l’activitat en les mateixes condicions que quan obtingueren les autoritzacions.

7.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes, encara no s'han contestat les del anterior ple. 

 

 

 

L'equip de govern ha d'espavilar

Alternativa | 27 Marš, 2017 23:00 | facebook.com twitter.com

Ja fa una bona temporada que es xerra dels pressuposts municipals del 2017. Els pressuposts, només per recordar-ho, s’han de dur a ple per la seva aprovació inicial, abans del 30 d’octubre de l’any anterior (fan 5 mesos tard i només falten 7 mesos per a presentar els del 2018). És més, els pressuposts municipals s’han d’aprovar abans de que acabi l’any (fa 3 mesos). I amb això no hi ha excuses, l’equip de govern actual no pot al·legar que és el seu primer any, que hi ha hagut eleccions ni res per l’estil. Aquest retard és només culpa seva.
 
Per aprovar els pressuposts és necessari aconseguir una majoria de vots en el plenari municipal, després d’un procés d’aprovació inicial, informació pública, al·legacions... Aquesta majoria de vots, quan hi ha un govern en majoria absoluta no és un problema, ja que els mateixos membres del govern es basten. Però, a Pollença el govern no té majoria (cosa que els costa d’entendre a Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina). Això fa que per aprovar el pressupost necessitin els vots d’altres regidors.
 
I com s’aconsegueixen més suports a les futures comptes municipals? Doncs negociant. És així de senzill. L’equip de govern ha d’iniciar un procés de negociació amb la resta de forces polítiques amb representants a l’ajuntament en el qual han de consensuar les propostes que aniran als pressuposts. Això, que sembla obvi, és el que va passar amb els pressuposts de 2016. L’equip de govern i Alternativa per Pollença varen arribar a un acord on en el projecte de pressupost de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina es varen incloure una sèrie de propostes d’Alternativa per Pollença: projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, millora del catàleg de camins, inventari de bens, impuls de la participació ciutadana, foment de l’economia social, senyalització dels passos de vianants a la via de circumval·lació del Moll, fer un estudi sobre l’estat de l’habitatge, fer un pla de recuperació de la Cala Sant Vicenç, fer un pla d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques i fer un pla d’igualtat de gènere.
 
Però, perquè enguany es xerra tant dels pressuposts i de la seva aprovació? Doncs perquè l’equip de govern no ha complit amb la majoria d’acords amb Alternativa per Pollença i des d’Alternativa es refusa iniciar noves negociacions fins que no es compleixi allò acordat anteriorment. Com es pot confiar amb un equip que no té paraula ni es pren seriosament els compromisos adquirits amb Alternativa?
 
En aquest punt es pot pensar que s’ha entrat en un punt mort. L’equip de govern segueix sense fer res per complir amb allò acordat i intenten fer creure que els culpables són els d’Alternativa. Res més lluny de la veritat. El que normalment no es diu, però, és que a Pollença no només hi ha un partit a l’oposició, sinó que el govern podria intentar cercar suport pels seus pressuposts en altres formacions com Tots per Pollença, el PP o Martí Roca (trànsfuga del PI). Però, és clar, és més còmode per l’equip de govern intentar ficar pressió cap Alternativa en comptes d’arremangar-se i complir amb allò acordat o intentar arribar a acords amb la resta de partits. Si és que queda algun partit a Pollença que es refiï de Junts Avançam i UMP a aquestes altures, després de faltar a la seva paraula des del primer dia de legislatura i de ser incapaços ni de dur a la pràctica la majoria de mocions que s’aproven en el plenari. 
 
No hi valen excuses: després de 5 mesos de retard l’equip de govern hauria de començar a espavilar. Com que és evident que no compliran l’acordat en els pressuposts del 2016, no queda més remei que arribar a acords amb Tots, el PP i en Martí Roca o assumir d’una vegada la seva incapacitat com a equip de govern.

Pressupost de RÓdio Pollenša

Alternativa | 24 Marš, 2017 15:33 | facebook.com twitter.com

Us continuam informant de les reunions que realitzam, és lamentable que ni des de l'Ajuntament ni des de la resta  partits s'informi d'aquests temes. La transparència no hauria de ser només una paraula a utilitzar a les eleccions. Tenir una ciutadania ben informada és el primer pas necessari per fomentar la participació de la mateixa.

 

Resum de la sessió del Consell Rector de l'Institut Municipal de Ràdio Pollença del passat dilluns 20 de març.

 

Assistents; Miquel Àngel March i Tomeu Cifre Bennàssar (Junts Avançam), Elionor Tugores (Tots per Pollença) i Pepe García (Alternativa per Pollença)

 

No assisteixen Martí Roca (regidor no adscrit) i David Alonso (PP)

 

Cal dir en referència a l'Institut Municipal de la Ràdio que a l'igual que a altres organismes autònoms fins ara incompleix els seus estatuts i no es reuneix dues vegades a l'any com mínim ( article 10) ni presenta semestralment l'estat d'execució del pressupost, ni tampoc ha presentat la seva memòria anual (article 9). 

 

A la reunió es va aprovar la proposta de pressupost per l'exercici 2017 i de la plantilla de personal pertinent amb els 2 vots a favor de Junts i 2 abstencions Tots i Alternativa.

 

El pressupost de la ràdio és de 142.853,60 euros de despeses i 2000 euros d'ingressos per vendes (uns ingressos que evidentment caldria augmentar)

- Pressupost  

- Memòria pressupost. 

 

L'únic canvi important del pressupost és la partida de retribucions de personal laboral fix que ha passat de 29.143,43 euros a 47.613,59 euros. La radio té un director amb contracte d'alta direcció i després dues tècnic-locutores, una a jornada sencera i una a mitja. És evident que la radio necessita personal, però la seva contractació com tots sabem és impossible gràcies a la Llei Montoro del PP(no derogada gràcies a Ciutadans i PSOE), feta amb al finalitat de privatitzar serveis. De moment la falta de personal es soluciona una mica amb els becaris de l'estiu (conveni amb l'escola de periodisme de Mare Alberta) i amb un contracte de serveis que s'ha de regularitzar. Ara s'ha augmentat el pressupost per cobrir les baixes i vacances.

 

Entre les inversions s'ha previst; la compra de dos ordinadors nous (2.300 euros), micros/auriculars i esponges (1.500 euros), streaming vídeo per emetre en directe a les xarxes  (200 euros), llicència còpia de continuïtat per a la gravació 24 hores (1.100 euros), moqueta (1.500 euros), acumulador de corrent per aparells per evitar problemes amb els talls d'electricitat (2.400 euros). També es pensa acondicionar per part de l'area de serveis un estudi al centre Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 

Respecte a la millor de la cobertura de la ràdio després d'estudiar diferents alternatives que s'han descartat, pensen fer una campanya per fomentar que la gent escolti la ràdio a internet i detectar i solucionar els problemes concrets que apareguin.

 

A la reunió com va recordar la Secretària  no es va presentar el pla d'actuació anual com marca l'article 9 dels estatuts. Els partits de l'oposició vam acceptar les explicacions orals de la directora; es manté el pla d'actuació del 2016 amb alguns canvis en la graella:

El programa la cafeteria quinzenal sobre el café 

-  Ràdio Alcúdia ha deixat d'emitir el programa CAP A CAP , de Cap de Formentor a Cap d'es Pinar, que feia conjuntament amb Ràdio Pollença. Un programa d’entrevistes encadenades que de moment es farà només per part de ràdio Pollença.

- Qüestions de llengua.

- Camins i muntanyes.

- Espai vital

 

A la secció de varis vam proposar la publicació a la pàgina web municipal dels enllaços de les gravacions dels plens municipals, ja que l'aprovació dels actes del ple porten molt de retard i seria una forma fàcil de facilitar l'accés dels ciutadans a les mateixes. 

Sense informaciˇ prŔvia al darrer consell d'administraciˇ d'EMSER

Alternativa | 20 Marš, 2017 08:22 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum del darrer Consell d'Administració d'EMSER del passat 17 de març.

Assisteixen: el president (Miquel Àngel March); els consellers-regidors Andrés Nevado, Maria Buades, Marina Llobera; i sense vot, el secretari Joan Jiménez, l'interventor Alberto Valincourt, el gerent Tomeu Servera i el delegat de personal Pere Sánchez.

No assisteix: Tomeu Cifre Bennàssar

La nostra regidora s'abstén en tots els punts ja que, només ha rebut un ordre del dia i cap documentació, tot i que ho va demanar uns quants dies abans. És surrealista que es pretengui que algú decideixi un sentit del vot sobre quelcom important com una plantilla o un pressupost sense haver-s'ho pogut mirar prèviament. I a la campanya deien que la participació seria un pilar d'aquesta legislatura...

1-Pressupost i plantilla

S'aprova la proposta de pressupost i plantilla, amb l'abstenció de Maria Buades i Marina Llobera.

Pel que fa al pressupost, el delegat de personal recorda que el seu conveni estableix que se'ls ha d'enviar la proposta als treballadors dos mesos abans de dur-ho al Consell d'Administració, cosa que el secretari confirma alertant que ens jugam una impugnació. S'acorda que els representants dels treballadors, prèviament a dur-se els pressupostos generals al Ple, faran propostes si en tenen.

Respecte la plantilla, el gerent diu que és com l'any passat, que hi ha 14 vacants, però que estan cobertes. El delegat de personal comenta que a EMAYA sembla que estan reconeguent com a fixos, als fixos discontinus, i que hi ha sentències del Suprem en aquesta línia...

L'interventor comenta que la liquidació provisional del pressupost anterior ha superat els 6 milions d'euros; i això pot implicar que igual EMSER passi a ser considerada una gran empresa. Ho hauran de mirar perquè en cas de ser així mplicarà fer una auditoria externa, liquidar IVA cada mes...

2-Proposta d'expedient disciplinari

S'aprova la resolució de l'expedient disciplinari a un treballador per una falta greu relacionada amb l'abandonament del lloc de treball injustificadament. El règim sancionador preveu la suspensió de sou i feina de 3 dies fins a 3 mesos, la inhabilitació d'ascensos durant una sèrie d'anys... La instructora proposa 1 mes de suspensió de feina i sou. El delegat de personal considera la sanció desproporcionada.

La nostra regidora s'absté, com ja hem comentat al principi, però manifesta que la sanció li sembla adequada.

3 i 4 -Dació de compte d'un requeriment de documentació i adjudicació del contracte de subministrament d'un camió recol·lector de càrrega posterior.

S'adjudica el contracte per 177.000€ a Zoeller Equipos Urbanos SL.

5-Expedient de contractació de subministrament de 5 compactadors elèctrics de 20m3 de capacitat

Es tracten de 5 compactadors que es volen instal·lar a la deixalleria nova: paper, plàstic, orgànica, rebuig i un de reserva, per si un està ple. Estaran a la part de la dreta, devora la sortida. Els camions petits, enlloc d'anar a buidar a la planta d'Alcudia, ho duran allà i quan estigui ple se n'ho duran cap a planta.

6- Fixació dels objectius del gerent i treballadors.

Es tracta d'una reclamació que la nostra regidora duu fent des del primer dia: que es fixin els objectius pels quals treballadors i gerència cobren un plus.

En el cas dels treballadors, ho tenen establert sobre el conveni i el tema es tractarà allà on correspon, que és en una mesa paritària i s'establiran els objectius per 2018.

En el cas del gerent, s'ha de decidir en el Consell d'Administració. Es presenta una proposta d'objectius per a la gerència que inclou: augment del % de residus recollits selectivament respecte l'any anterior; reducció del % de pèrdues d'aigua per sota la mitjana de Mallorca; que no hi hagi pèrdues econòmiques en l'exercici anterior; realització d'inversions l'any anterior que ajudin a millorar el servei, més enllà del manteniment.

La nostra regidora expressa els seus dubtes respecte la proposta, en primer lloc perquè hi hauria d'ahver una quantificació objectiva, i en segon lloc perquè els dos darrers objectius poden ser qüestionables o amagar possibles efectes adversos. Com que la regidora de Tots també expressa dubtes, s'acorda retirar el punt per tal que els consellers que no són del govern puguin fer propostes concretes de cara al proper Consell d'Administració.

7- Informació de la gerència

-El gerent informa sobre la denúncia per part d'un abonat de la Cala Sant Vicenç, que ha sortit en premsa aquests dies. Aquesta persona ja va posar un contenciós contra l'Ajuntament, i un recurs i va perdre. Ara ho ha presentat per la via penal.

Encara no li han enviat l'expedient i ha d'anar a declarar dia 3 de maig.

-Jornades sobre el cicle de l'aigua- 1 i 2 juny organitzades per EMAYA

-El 22 de març és el Dia de l'Aigua i ABAQUA organitza una jornada de portes obertes a les depuradores (el dematí).

El capvespre, a Inca, hi ha una reunió impulsada per EMSER i EMAYA, amb la intenció d'agrupar els subministradors públics d'aigua a Mallorca.

-Hi ha hagut un increment de generació de rebuig entre gener i febrer del 2017, d'un 15% més que l'any anterior. No se sap a què atribuir-ho, ja que no és que s'hagi reduït la recollida selectiva, ja que aquesta ha augmentat també. També una despesa de 4,3% més d'aigua respecte l'any anterior. 

-Recerca de fuites amb helio:

A diferència d'altres municipis, a Pollença, la cercada que s'ha fet no ha donat uns resultats boníssims. S'han revisat uns 10km de xarxa i s'han trobat 5 fuites, i no molt importants.

Per novembre es farà una altra recerca al Port. S'ha de tenir en compte que el percentatge de fuites és del 15% en tot el municipi, una xifra comparativament baixa respecte altres municipis de l'illa.Denegada la prorroga del parc aquÓtic. Junta 7 de marš 2017

Alternativa | 16 Marš, 2017 18:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de març. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal, només es publica al perfil institucional de facebook. Sorprén que a una Junta de Govern que no hi havia grans temes l'Ajuntament no publiqui al seu resum la denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació del parc aquàtic a la platja del Port de Pollença. Sort que la transparència era un pilar d'aquesta legislatura.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Amb objecció ens trobam les de sempre, tasques de manteniments i compra de material per aquestes, subministrament elèctric i de combustible, publicitat i cartelleria, grua, ...

I sense objecció, a part de contractes regularitzats que es paguen cada mes, destaca la compra d’un arxiu fotogràfic per turisme a Foto Micer S.A. per 12.039,50 euros

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.-Denegació de l’exempció de l’impost sobre béns immobles a favor de la Fundació Caixa de Balears.

L’exempció és per entitats sense fins lucratius, els bens sobre el que siguin titulars no han d’estar afectats a explotacions econòmiques o si ho estan, han d’estar exemptes (les explotacions econòmiques) de l’impost sobre Societats, i en aquest cas es realitza activitat econòmica atès que hi ha una entitat bancària, i no s’acredita l’exempció de l’Impost sobre Societats per l’activitat econòmica realitzada en aquest immoble.

3.3.2.- Denegació de l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.3.- Aprovació de l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.4.- Aprovació de l’exempció de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa.

3.3.5.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre bens immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació de la quota integra de l’IBI i taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus per no ser el seu domicili habitual, i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

 

3.3.6.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.7.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.8.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70 %).

3.3.9.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.10.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.11.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.12.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.13.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.14.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

3.3.15.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.16.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.17.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per minusvalidesa (25%), bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%) i l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.18.- Aprovació, de la devolució d’ingressos indeguts en concepte de retirada de vehicle amb grua de la via pública

Es retornen els diners ja que la senyalització no va ser prou visible en el moment en què estacionà el vehicle.

3.3.19.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts a favor en concepte de sanció per infracció urbanística.

En total són 4.987,91 euros en concepte d’ingressos indeguts i de 53,81 euros en concepte d’interessos de demora.

3.3.20.- Aprovació de la baixa del rebut de l’ impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2016 i generació de nous rebuts dels exercicis 2015 i següents.

Va haver-hi un error a l’hora de donar de baixa de l’IAE un local i ara es corregeix.

3.3.21.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

998’45€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.22.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

1.331’27€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.23.- Aprovació del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.

L’Ajuntament es quedarà 200 exemplars de cada obra, i es subvenciona l’edició d’una tirada de cada. Vist els tres pressupostos s’ha aprovat el presentat per el Gall Editor.

- Lleonard Muntaner Editor: narrativa 5.990€ més IVA i poesia 3.990€ més IVA

- El Gall Editor: narrativa 4.120€ IVA inclòs i poesia 2.180€ IVA inclòs

- JP Gestió i Serveis S.L.U.: narrativa 6.400€ més IVA i poesia 4.300 més IVA (4%)

3.3.24.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 600 euros.

3.3.25.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 225 euros.

3.3.26.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1. Aprovació del plus de jornada partida i per canvi de torn a favor de les vàries treballadores de conformitat amb l’article 29 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pollença.

4.4.2.-Aprovació de la resolució de l’expedient disciplinari incoat a un treballador funcionari de carrera de l'Ajuntament, per la comisisó d’una falta molt greu i una falta greu.

S’Imposa una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un any per la comissió d’una falta molt greu i una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un mes per la comissió d’una falta greu.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, d’aprovació de l’expedient per la contractació de les obres del projecte “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”, i declarar la urgència del procediment.

5.2.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, de requeriment de documentació prèvia l’adjudicació del contracte d’obres “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació dels Convenis entre l’ Ajuntament de Pollença i l’ Associació de famílies de persones amb trastorns de l’espectre autista i trastorn de la comunicació social (GASPAR HAUSER), de cessió exclusiva d’ús d’ una aula del Col·legi Públic Costa i Llobera dins i fora de l’horari escolar.

L’Ajuntament cedeix una aula, tant en horari escolar com extraescolar, perquè els familiars puguin evitar anar a Palma, i pe facilitar la feina de l’associació tant al municipi com a tota la zona nord.

6.2.- Denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació dels serveis de temporada del LOT N parc aquàtic.


 
Un llarg i laboriˇs procÚs

Alternativa | 09 Marš, 2017 17:55 | facebook.com twitter.com

Després d'un llarg i laboriós procés al darrer ple es va aprovar inicialment la modificació del reglament de participació ciutadana que hem realitzat des d'Alternativa. Una vegada més hem demostrat que des de l'oposició sabem gestionar i desenvolupar els temes que deleguen en nosaltres.

Vam iniciar el procés per canviar el reglament de participació ciutadana amb una moció al gener del 2013 (veure moció per millorar la participació dels ciutadans). El reglament de participació ciutadana que teníam fins ara és del 2001, no negam el seu caràcter pioner al seu moment i que durant tot aquest temps no s'ha aprofitat totalment però a aquests anys s’ha avançat molt als temes de democràcia participativa i ha hagut canvis legislatius que s’han de recollir.

Finalment vam retirar la moció, ja que l'equip de govern del moment (PP-Pi) va proposar, per agilitzar el procés, que presentàssim els canvis concrets als articles que considerem, abans que derogar l'actual reglament i fer-ne un de nou. (veure procés per canviar el reglament de participació ciutadana)

Pel mes de maig del 2013 vam fer una reunió oberta sobre el canvi del reglament de participació ciutadana i hi assistiren alguns representants de partits polítics i també ciutadans a títol individual. En aquesta reunió, partint d'un esborrany que vam proposar des d'Alternativa, els assistents varen fer les seves esmenes, que varen ser introduïdes i així es va fer un segon esborrany. (Veure "Fer un nou reglament de Participació Ciutadana")

El maig del 2014 vam organitzar una assemblea oberta, centrada únicament en la temàtica de participació ciutadana. En ella vam fer una anàlisi de l'estat de la participació ciutadana al municipi i es concretaren una sèrie de propostes per millorar-les. Es decidí que aquelles que fossin susceptibles de formar part d'un Reglament de Participació Ciutadana, serien introduïdes com a esmenes al segon esborrany. (Assemblea de Participació Ciutadana)

A l'inici d'aquesta legislatura vam incloure la modificació del reglament  al nostre acord d'investidura amb Junts Avançam, que va acceptar delegar la seva realització en els nostres regidors. A partir d'aquell moment vam realitzar un procés participatiu des de setembre a desembre del 2015 (veure "Participau en el  nou reglament de participació ciutadans" i "Vine i participa...").

- Reunió inicial portaveu

- Reunió amb associacions (esportives, culturals...)

- Reunió amb els partits

- Propostes particulars

- Realització d'un Taller Participatiu

- Redacció esborrany que vam presentar

Una memòria molt completa d'aquest procés la podeu llegir a l'enllaç.  Al llarg del procés vam rebre 66 esmenes; 16 de particulars, 7 d'associacions i 42 de partits (dels que tenen representació al ple  i de Podem). Estam prou contents amb el procés i agraïm la bona predisposició de tots els que s'han prestat a reunir-se per tractar el tem, fer aportacions i revisar dubtes.

Una vegada lliurat l'esborrany de la modificació del reglament a principi del 2015 aquest ha estat aturat per l'equip de govern sense una explicació raonable fins el ple de desembre de 2016 on es va presentar per aprovar la seva consulta pública (Veure "Satisfacció i decepció"), no es va presentar cap esmena, a partir d'aquest punt es va fer la revisió del reglament  per part de la secretaria municipal i vam tornar a presentar l'esborrany als partits. Finalment la modificació del reglament de participació ciutadanas'ha aprovat inicialment al darrer ple de gener de 2017.

Cartell del Taller Participatiu que vam realitzar al novembre del 2015

 

 

Aclariments d'Alternativa respecte la negociaciˇ del pressupost 2017

Alternativa | 06 Marš, 2017 19:11 | facebook.com twitter.com

En les darreres setmanes, diverses persones s'han dirigit a nosaltres per demanar per què no aprovam els pressuposts o si els estam bloquejant. Aquesta informació esbiaixada els ve de l'equip de govern o del seu entorn.

- Què passa?

En resum, que no hi ha cap negociació amb l'equip de govern perquè l'equip de govern no vol que n'hi hagi.

- I això com és?

Perquè no compleixen els acords als que han arribat amb nosaltres fins ara.

- Entrem en detalls

Junts Avançam, des d'inici de mandat fins ara, ha arribat principalment a dos acords amb nosaltres:

1- l'acord d'investidura. Estan governant gràcies als vots dels nostres dos regidors, a canvi d'una sèrie de mesures sobre participació i transparència, concretes i calendaritzades. Aquest acord, hores d'ara, encara no s'ha complit.

2- l'acord del pressupost 2016. Fa un any, tot i no haver complit l'acord d'investidura, vàrem negociar el pressupost. Els votàrem a favor a canvi de la inclusió i execució d'unes propostes nostres, que vàrem negociar i varen acceptar. Acabat l'any, aquest acord tampoc s'ha complit.

- És una situació inesperada per l'equip de govern?

No.

Ja el passat juliol vàrem fer-los saber, també públicament, la desconfiança que s'havia generat per part nostra a causa de l'incompliment de l'acord d'investidura. Veure l'article "Exigim a Junts Avançam el compliment de l'acord d'investidura"

El mateix repetírem, a començament de desembre, respecte l'incompliment dels acords del pressupost 2016. Veure article "Quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camí a la dreta".

També se'ls ha avisat en repetides ocasions, en sessió plenària i a la radio municipal, que no complir els acords pendents impossibilita qualsevol escenari per arribar a nous acords.

- I què fa l'equip de govern per superar la situació?

Idò en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, de moment s'han dedicat a:

-negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut

-responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment, quan són ells que s'han compromès a complir-los.

-pressionar-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals, donant a entendre que si no els aprovam els pressuposts no podran posar desfibril·ladors, millorar l'escoleta, millorar l'assistència domiciliària i la partida de benestar social...

Ho dèiem durant les eleccions i no eren frases buides: volem fets i no paraules. I és precisament en base als fets que nosaltres ens posicionam respecte la negociació dels pressupostos.

 

 

 

 

 

 

Sempre s'ha fet aixÝ ... Preguntes i respostes del ple de febrer

Alternativa | 04 Marš, 2017 19:31 | facebook.com twitter.com

 Aquí teniu, un resum de la segona part del ple, començant per un resum de la dació de compte de resolucions batlia i després amb les respostes de l’equip de govern als nostres precs i preguntes, en aquest cas la majoria registrades al ple passat. La resta de preguntes registrades al ple de febrer no es varen contestar per falta de temps i es contestaran al març.

Entre altres perles els regidors de l'equip de govern van justificar que es pengés el darrer any el gall al pi (a pesar de la multa i expedients oberts) perquè sempre s'ha fet així, el mateix argument van utilitzar per justificar que tots paguem l'aigua de  les monges.

Dació de compte de resolucions de batlia.

- 6 Modificacions de crèdit, despeses executades amb romanent de tresoreria majoritàriament

- Justificació de 3 pagaments a la tècnica de turisme per assistir a 3 fires.

Precs i preguntes del mes de gener.

12- Per què no publiquen el resum de la reunió del Consell d'administració d'EMSER a la pàgina web? Per què no han fet la memòria seguint el model nou que els havíem proposat? Per què no s'ha fet cap avenç en política de Responsabilitat Social Corporativa, com també havíem proposat? Per què no es fixen els objectius pels quals el gerent cobra un plus de 5000 euros?

El resum es publica a la pàgina web (ara), i també al facebook. La memòria no es fa així per falta de recursos, intenten semblar-se al màxim possible, però no hi ha la capacitat de fer-ho.

En l'àmbit de responsabilitat corporativa consideren que han millorat els canals d'informació amb els grups d'interès com demostra la contractació de la plataforma informàtica al portal de l’empleat, la millora d'informació entre ciutadans i clients amb la línia verda, el nou programa de facturació que permetrà interactuar amb l’abonat i la factura electrònica, campanyes de sensibilització i les reunions amb els representants dels treballadors. Consideren que no és la situació òptima, però que ha millorat.

Pel que fa als objectius del gerent, s’està treballant amb això, i intentaran que al primer semestre estigui llest.

 

13- Per què han continuat incomplint la llei Balear de protecció animal i han permès la utilització del gall viu al Pi?

No volien contestar, creien que amb el debat era suficient. Al final la resposta del regidor de festes ha estat dir que l’han posat perquè així s’ha fet els darrers 100 anys de forma ininterrompuda, una demostració de covardia i una mentida.

14- Comprovat que a l'any anterior no es varen acabar les tasques dels rebaixos en els passos de vianants, ja que va finalitzar la contractació dels treballadors del SOIB que es dedicaven a fer-les, no obstant a la segona contractació de treballadors mitjançant ajudes del SOIB només s'han contractatjardiners i cap picapedrer. A què és degut?

Això és deu al fet que el SOIB va oferint diversos programes, i en la segona contractació no és varen poder contractar picapedrers.

15- Per altra part, la brigada d'obres ha fet rebaixos de sortida de vehicles deixant alçades de fins a cinc centímetres, per exemple l'Institut Guillem Cifre quan aquests podrien fer el mateix servei que les rampes dels passos de vianants, proporcionant a les persones amb mobilitat reduïda més oportunitats per accedir a la voravia sense necessitat de cercar un pas de vianants sovint inexistent. Pensa l'Ajuntament fer qualque cosa al respecte per acabar amb totes les barreres arquitectòniques dels carrers?

Els rebaixos són només per vehicles, i s’ha complit la llei, i segons el regidor d’urbanisme, seria fins i tot perillós afavorir que a cada rebaix o gual per cotxes hi hagués un pas per persones amb mobilitat reduïda.

16- Els passos de vianats elevats de la Via Alemanya (entre els hotels Pollentia i Ullal) i els del carrer Vicenç Buades (davant el centre mèdic) no compleixen l'Ordre FOM/3053/2008 de 23 de setembre i els vehicles, fins i tot anant a la velocitat que marca la via fan una pujada massa brusca, principalment en els vehicles de càrrega i de repartiment de mercaderies, posant en perill tant la càrrega com la seguretat de conductors i vianants. Podria l'Ajuntament cuidar-se que els guals, tant aquests com la resta dels que hi ha al municipi compleixin amb la normativa i no suposin un risc per la gent?

Admeten que el de Via Alemanya és il·legal i que es canviarà, i que el de V. Buades també es pot mirar.

17- En quin estat està el procés participatiu de la Vinyeta i Can Febus?

Ja ha estat anunciat públicament, i per tant la seva resposta és irrellevant

18- Respecte al buidatge dels pins de vorera de mar, es pensa fer alguna cosa?

S’inclourà dins la nova licitació del contracte de manteniment d’arbrat. El problema és a veure quan es fa la nova licitació, perquè com sigui com els altres serveis,...

19- Ens poden dir si EMSER emet rebut de l'aigua i cobra a Ca les monges, la Parròquia moll, Sant Jordi, les Germanes del Sagrat Cor?

A les monges sí que se’ls regala l’aigua, i l’excusa és la del fet que s’ha fet tota la vida, a part d’això no saben el motiu, el comptador es troba a nom de l’ajuntament. Deu ser com amb el gall, una tradició de temps immemorials, tot i que també diuen que s’ha de canviar.

20- És cert que l'equip de govern considera que no es poden realitzar les obres de reforma del Cinema Capitol sense expropiar o comprar la planta baixa?

Diuen que no és cert, i que no saben d’on surt aquest rumor, i creuen que es pot fer un projecte amb aquest condicionant.

Precs i preguntes del mes de febrer.

Precs

1- Ens han arribat queixes que a diversos carrers falten les plaques amb el nom, així com  hi ha moltes finques (especialment les ocupades per negocis) que o bé no tenen el número posat o bé no està visible, amb els problemes que això suposa per a la prestació de diferents serveis als domicilis. Per tot això demanam a l’Ajuntament que col·loqui les plaques àmb els noms dels carrers que faltin, i que faci tot el que calgui perqu totes les cases particulars tenguin el número que els pertoqui col·locat i visible.

A veure si es posen les piles i milloren aquesta situació, tot i que el compromís no ho vàrem obtenir.

Preguntes

1- Al passat ple de juliol l’equip de govern va dir que s’havien posat en marxa les negociacions amb la propietat de la Fortalesa; que hi havia bona predisposició, que calia concretar una proposta més ferma i que estaven pendents del consell que els havia ofert col·laboració. Hi ha hagut qualque avenç a aquest tema?

Sí que hi ha hagut avanços segons el regidor, i el consell els ha passat el conveni de Son Torrella com a mostra perquè l’Ajuntament l’adapti.

2- S’han informat de les darreres novetats en la investigació de l’assassinat de Lucia Patrascu?

Sí, però no poden dir gaire per secret de sumari. S’ha cridat a declara a diversos agents.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb