URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Transfuguisme ideològic

Alternativa | 31 Març, 2017 15:41 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la primera part del ple, a un futur article informarem de so la dació de comptes de batlia i els precs i preguntes.

Un ple on es va demostrar una vegada més, com al cas de l'IBI, la coincidència de Junts Avançam i el bloc de dretes en temes fonamentals com la comercialització d'estades turístiques. No hi ha el mes mínim rastre d'esquerres més enllà dels nostres regidors.  Nosaltres creiem que cal pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A Alternativa defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.

 

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” i Junts Avançam presenten mocions per deixar tot igual si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Aprovat per unanimitat. Portam un gran retard a l'aprovació d'actes de plens anteriors. La secretària ha dit que a partir d'ara es podrà enllaçar un audio a aquestes, i així es podrà fer més via per poder anar aprovant les actes de plens anteriors.


2.- Aprovació, si procedeix, d'expedient 2/ 2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PP, Tots i Martí Roca). Estam parlant de 42.384 euros més que a l'anterior ple de factures de l'ajuntament fins un total de 241.345. Un import de 10.382 euros de la Residència, 1.808 euros que a l'anterior, i 108 euros de la radio i 501 de l'escola de música, que a l'anterior ple no hi eren. Aquestes són moltes, factures de feines fetes a 2016 amb la factura presentada a 2017, però també hi ha factures de partides esgotades com educació, obres i serveis, esports, administració general, festes, cultura, membres de govern, museu, festival, seguretat o ciutadania. I moltes d’aquestes també porten informe en contra de intervenció: els diferents subministrament de combustible i elèctric, l’escoleta, el servei d’ajuda a domicili, els diferents manteniments, el tècnic d’esports, les impulsions, el tècnic del cadastre, les classes de teatre, centres oberts, publicitat i cartellera,.... És evidentment que l’equip de govern té molta feina a fer en aquest sentit, tot i això nosaltres hem optat per una abstenció, com sempre, ja que consideram que no es pot perjudicar a la gent que ha fet feines per l'ajuntament i mereix cobrar, pel simple fet de treure un rèdit polític.


3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL). Això no es vota.

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

En aquest sentit es donà compte de més de 100 pàgines de factures irregulars, prop de 250.000 euros, un fet que per desgràcia ja va sent normal. Així ens trobam amb serveis sense contractes com els subministraments de combustibles i electricitat, grua, impulsions, escola viva, escola d'adults, escoleta, ajuda a domicili, hores extres de més, tècnics en situació irregular, les tasques de publicitat i d'impremta, la quota d’Asisa dels funcionaris, contractacions amb comunitats de bens, prorrogacions de contractes menors,... En definitiva, el mateix de sempre, que cada vegada va a més, ja que l'equip de govern no ha fet pràcticament res en aquest tema. Al final de legislatura la situació va camí de ser insostenible.


4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam. Rebutjada per 9 vots en contra (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 6 a favor (Junts).

Una moció redactada pel Pi i presentada per Junts. Durant la seva exposició la nostra portaveu ja ha mostrat els nostres dubtes sobre la justificació de la moció. Sembla evident que ve provocada per la sortida de Martí Roca del grup municipal del Pi, però si és així la moció està mal construïda, ja que el cas concret no correspon a la definició de transfuguisme del pacte antitransfuguisme que la moció cita. Una altre opció és que aquesta fos una simple declaració de principis per criticar el transfuguisme; però si aquest fos el cas els partits signants del pacte el que haurien fet seria canviar la llei per fer que el regidor perdés l’acte. Tots els signants del pacte antitransfuguisme tenen casos de trànsfugues a les seves files.

En segon lloc creim que és un exercici de cinisme que el Pi doni lliçons sobre la immoralitat del transfuguisme, quan Toni Pastor, el seu vicepresident no és més que un trànsfuga. Igualment cínic és parlar de regeneració democràtica i de la desconfiança que crea a la gent casos de transfuguisme, quan el president del PI ha estat condemnat per fer votar morts. El que fa perdre la confiança a la gent és la corrupció (això no ho han dit a la seva moció), de la que mols dels antics membre de Unió Mallorquina, ara al Pi segur que ens podrien parlar.

Per tant, tot i el nostre ferm rebuig cap al transfuguisme, i que tenim ben clar que una persona sempre se presenta per unes sigles i es deu a elles i que si hi ha discrepàncies està bé que abandoni el partit, però que no es quedi amb l'acta de regidor, per tant, creim que Martí Roca ha de dimitir, i que no és digne d'ostentar el càrrec de regidor. Però en aquest cas ens sembla que són els votants, militants i membres del Pi els responsables de que Martí Roca segui regidor, i a ells els correspon també la feina i la responsabilitat de que deixi de ser-ho, i amb mocions com aquesta sembla clar que no el faran dimitir, tot el contrari.

Vist tot això hem optat per una abstenció.


5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques.Aprovada per 9 vots a favor (Tots, UMP, Regidor no adscrit i PP), 6 abstencions (Junts) i 2 en contra (Alternativa).

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de la urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques. Nosaltres també trobam inconvenients a la Llei, i en aquest sentit podríem donar suport al primer punt, però no a la resta dels acords. Els nostre rebuig a la Llei no ve per la mateixa banda, en una visió diferent sobre el que suposa el fet turístic. Per tant en votat en contra.

Nosaltres creiem que cap pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A partir d'aquí nosaltres defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.


6.- Moció que presenta el grup municipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l'avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d'estades turístiques. Aprovada per 15 vots a favor (Junts, UMP, regidor no adscrit, PP, Tots) i 2 vots en contra (Alternativa).

Més trist encara és que Junts presenti la moció que no el bloc de dretes. Al final ells també són els còmplices i ajuden a la destrucció del territori i de tots els que han incomplert amb la normativa urbanística quedin impunes i puguin seguir fent negoci en base a una il·legalitat.

Al final a aquest Ple i amb aquestes dues mocions ha quedat clar on està cada un, i el lloc de Junts és el de no voler abordar el problema, el de continuar amb tot tal com està. A ells els és igual si hi ha gent que té problemes d’accés a l’habitatge, a ells no els suposa cap problema tampoc que habitatges il·legals puguin ser objecte de negoci i causin un greuge comparatiu amb qui al seu moment va respectar la llei.

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” presenti aquesta moció si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic, però transfuguisme.


Propostes/Mocions d’urgència.

7.- Moció que presenten el grup municipal Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca, pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic. La urgència ha estat rebutjada per 9 vots en contra (Alternativa, UMP i Junts), i 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit). Per tant la moció és debatrà al següent Ple.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb