URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Turistes i nadius

Alternativa | 30 Maig, 2017 22:01 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

És cert que el turisme és avui la principal industria de Mallorca i una bona part de la nostra població directament o de rebot viu del turisme, però la majoria dels que van a sou “fan ses bufes primes”, mentre uns quants van ben polents. No seria ben hora de “desturistitzar” la nostra economia i fugir d’aquest monocultiu? No és ben hora de posar forqueta al nombre de turistes, no fos cosa que qualsevol dia en duguem l’almud pel cap? Fins on podem estirar el llençol sense mostrar els peus? Haurem fet el negoci de na Peix Frit, quan haguem degradat els espais naturals, venut terres i habitatges a estrangers, abandonat la nostra llengua, reblit la costa de urbanitzacions, hotels ports i passejos marítims, saturat de cotxes carreteres i aparcaments, el cel d’avions i la nostra mar de creuers i embarcacions luxoses, enverinat el nostre aire, esgotat l’aigua, abandonat el camp; quan tenguem un Ciutat saturat, gentrificat i convertit en parc temàtic... Què ens quedarà als nadius? Quatre rosegons per la majoria i les butxaques plenes per un quants alicorns que només pensen en el negoci, l’especulació i fer duros a balquena a costa del que sigui, ells pretenen tallar i cosir onsevulla. I que no es pensi que tot aquest endiumenjat s’arregla amb una ecotaxa, per altra banda ben esquifida. Per més inri on tributen els grans turoperdadors, les cadenes d’hotels i de lloguer de coxes, les immobiliàries estrangeres, els grans magatzems, els creuers i companyies d’avions... ? Vius, no sigui cosa que Mallorca no hi sigui més i que els mallorquins acabem essent sols una reserva folklòrica al servei dels turistes i es facin tenir vera aquells mals averany, “de fora vendran el que de casa et trauran”. Quan el brou bull, si no li tens esment, vessa.

Resum i votaciˇ plens de de maig

Alternativa | 29 Maig, 2017 10:25 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum dels dos plens celebrats aquest passat dijous 25 de maig, un extraordinari, amb la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressuposts i l'ordinari del mes de maig. Dir que va faltar el regidor de Tots, en Miquel Llobeta. Sobre la segona part, la de control i seguiment farem un altre article, amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes.

Ple extraordinari

1.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d'abril de 2017. Aprovat per unanimitat.

2.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 16 de maig de 2017. Aprovat per unanimitat.

3.- Plantejament de qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. El Batle no ha obtingut la confiança del ple. Ha obtingut el suport de 7 regidors (Junts i UMP) i n'ha tengut 9 en contra (Alternativa, PP, Tots i Regidor no adscrit).

A partir d'ara s'obre un termini de 30 dies per que l'oposició convoqui una moció de censura, i de no ser així, que no ho serà ja que nosaltres no firmarem cap moció amb el bloc de dretes, els pressuposts seran aprovats de forma definitiva.

Vista la polèmica sobre si l'aprovació havia de ser inicial o definitiva, i vist que hi ha sentències en un sentit i en un altre, nosaltres demanarem que aquesta fos inicial i així permetre la participació ciutadana a través de les al·legacions. Per desgràcia l'equip de govern preferí que aquesta aprovació fos definitiva.

Finalment, i com ja s'ha explicat a un altre article anterior, dir que el nostre vot va venir motivat per l'incompliment per part de l'equip de govern dels acords d'investidura i de l'anterior pressupost. Dos anys després de l'inici de la legislatura i encara falten moltes coses per complir de l'acord d'investidura, i amb sis mesos transcorreguts de 2017 encara falten per executar partides de l'exercici de 2016. Vist tot això, és més que evident que no podem tenir confiança en l'equip de govern. Per desgràcia, aquest no ha fet res en els darrers temps per complir els acords, i tot i que nosaltres venim avisant fa temps dels seus incompliments.

Donat l’immobilisme de l’equip de govern hem arribat a aquesta situació, la més senzilla per ells, que era fàcilment evitable com hem dit, complint simplement l'acordat, o també prorrogant els pressuposts de 2016 i negociant certes modificacions, o perquè no, i vist que quan interessa arriben a acords, podien haver negociat amb la dreta.

 

Ple ordinari

1.- ,Aprovació si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tracta dels prop de 61.000 euros que anaven a l'anterior ple, i una part que ja anava fa 2 plens. Nosaltres com sempre optàrem per l'abstenció, ja que creiem que qui fa feines per l'Ajuntament ha de cobrar. A aquest ple, al final la dreta, després de tres plens va decidir votar a favor. Consideraren que era massa temps fent d'antisistema i votant en contra, i suposam que haver bloquejat el pagament de factures a autònoms i empreses durant tres plens semblava suficient i ja havien desgastat tot el que havien pogut l'equip de govern. Una política de molt baix nivell a la que ja ens té acostumats el bloc de dretes.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de delimitació de la unitat d'actuació "El Vilar" del pla parcial d'"El Vilar". Aprovat amb 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 7 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

La part alta del Vilar, amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI), i per això, i com a passa necessària es va fer una nova delimitació de la unitat d'actuació. Votarem a favor, ja que considerarem que és un tràmit que cal fer.

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'dministració local (LRSAL). Això no es vota.

Una vegada més 108 pàgines de factures amb informe en contra de intervenció. En aquestes hi ha tècnics en situació irregular, feines fetes per comunitats de bens, excés d'hores extres del personal, tasques i serveis sense contracte pendents de licitar com les de manteniment, publicitat i cartelleria, subministraments de benzina i elèctrica, l'escoleta, l'smoe,.... en definitiva moltes coses en situació irregular.

Tot i això, és cert que poc abans del ple, verem com algunes coses es licitaren i rebérem un compromís de l'equip de govern amb una llista de futures licitacions, que esperem que es compleixin. Per desgràcia, vist com funciona aquest tema, esperarem a finals d'any per treure conclusions. Especial importància té per nosaltres el subministrament elèctric, ja que es va aprovar una moció nostra que establia la contractació d'energia renovable, i en aquest sentit també s'ha contractat una empresa per realitzar els plecs de condicions, cosa que ens sembla bé, tot i que aquest tema, com la majoria van amb un retard injustificable. Finalment aprofitarem per demanar informació sobre algunes factures

4.- Coneixement de la Resolució deea Batlia núm. 322 de dia 08 de maig de 2017 en matèria de cessament de membre de la Junta de govern Local. Això no és vota.


Es tracta del cessament del nostre regidor de la Junta de govern. D'aquest tema ja havíem donat la nostra opinió tant a la premsa, com a les xarxes, però considerarem oportú donar-la també al ple. I en definitiva no és més que la pèrdua de confiança per part de la nostra assemblea en l'equip de govern al veure els reiterats incompliments i del seu escorament cap a la dreta. La nostra entrada a la Junta va ser un gest d'acostament cap a l'actual govern, amb l'esperança d'un gir cap a l'esquerra, i de que les nostres aspiracions tinguessin més opcions de tirar endavant. Al final però res de política d'habitatge, contractació socialment responsable,... i al ple, quan s'ha tractat de temes importants i de clar contingut ideològic com el de l'IBI, la disciplina urbanística o llevar el gall, hem vist com han tengut fàcil arribar a acords amb el bloc de dretes, i nosaltres ens hem quedat sols. Vista la situació, hem considerat millor abandonar la junta, i demanar que sigui el cap de l'oposició, com era habitual, i amb qui al final no tenen problemes per entendre's el nou membre de l'oposició.

5.- Mocions d'Urgència (Urgència votada per unanimitat). Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca Olivieri per la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença. Aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, Tots, PP, i Regidor na adscrit), 6 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Magdalena Seguí, al ser part interessada).

Primer de tot, votàrem a favor de la urgència perquè creiem que el tema no podia esperar a finals de juny a discutir-se, tot i això recordàrem al bloc de dretes que ja fa tres plens que presenten les mocions fora de termini, i tenint en compte que són 8 regidors, ens sembla que no està justificat. Per desgràcia el portaveu de Tots no va agafar-se molt bé la crítica i encara ve defensar que tan sols l'havia presentat uns dies tard; sembla ser que ells poden registrar les mocions quan els dona la gana.

I referent a la moció en si, també votàrem a favor. I en aquest cas no ho varem fer pels mateixos motius que exposava aquesta; a nosaltres no ens preocupa l'ocupació de la via pública ni consideram que aquest sigui un dret adquirit pels negocis de la zona, com si que defensava l'exposició de motius de la moció. A nosaltres el que ens preocupa és el tema de la seguretat, i votàrem a favor perquè consideram que els vianants corren perill amb el doble sentit. El carrer bot té unes voravies molt petites, fent que s'hagi d'anar en fila india, i si es va amb cotxet de nin petit, o cadira de rodes o cotxet elèctric de minusvàlids directament s'ha d'anar pel mig del carrer. En definitiva, sense ampliar almenys una voravia creiem inviable fer un doble sentit al carrer Bot, a l'igual que deia l'informe de l'inspector de policia al desembre de 2016, però que com per art de màgia, en uns pocs mesos ha canviat la seva opinió i ara considera possible fer de doble sentit el carrer amb tan sols llevar uns quants pals i senyals d'una voravia (encara hi ha una senyal que molesta), i ni tan sols menciona la necessitat d'ampliar una voravia, i fins i tot es conforma mantenint una voravia inutilitzada. Una coherència que brilla per la seva absència, i que ja és habitual a l'inspector.

A part també consideram que la nova ubicació de les zones de càrrega i descàrrega dificulten la tasca als treballadors (al carrer Corb Marí, amb una paret a un costat i al carrer Roure a l'estar sense asfaltar). I evidentment també compromet la seva seguretat al haver de descarregar per la part que dona a la calçada en el cas del carrer Corb Marí, i per haver d'anar amb carretes pel mig del carrer ja que per les voravies no hi poden anar. Tema aquest de la seguretat dels treballadors que tampoc surt al nou informe de policia.

Finalment vàrem demanar perquè no s'ha fet el conveni amb el Pollença Park i així poder ampliar la voravia, i perquè no s'ha fet l'obra de millora d'accés al carrer Xarxa, fet que milloraria la fluïdesa del trànsit de la zona. Aquestes són les millores que necessita la zona i no aquest canvi de sentit.

Denunciam la improvisaciˇ en la posada en funcionament de la nova deixalleria

Alternativa | 28 Maig, 2017 17:33 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa denunciam la improvisació i la falta de planificació que han convertit la inauguració de la nova deixalleria en un autèntic nyap, sense cap campanya comunicativa.

El passat dissabte dia 20 de maig es va inaugurar la nova deixalleria municipal, coincidint amb el quinzè aniversari de la creació de l'empresa municipal de serveis (EMSER). L'aniversari es va celebrar també amb una visita guiada i un dinar on foren convidats tots els regidors i ex-regidors i membres i antics membres del Consell d'Administració de l'empresa. L'entrada en funcionament de la deixalleria va ser a partir del dilluns 22 maig.

L'acte d'inauguració va ser àmpliament publicitat a través del perfil institucional de facebook i a la premsa, fet que contrasta amb la poca o nul·la informació que s'ha donat a la ciutadania sobre el canvi d'ubicació: tan sols una publicació als perfils de facebook de l'Ajuntament i de la Policia Local un dia abans de la inauguració.

Davant la importància que suposa el canvi de la deixalleria, des d'Alternativa creiem que era necessària una campanya informativa més ampla i amb bastant més temps d'antel·lació, en què s'informàs d'aspectes claus com pugui ser el dia d'entrada en funcionament de la nova deixalleria, els horaris o les normes bàsiques de funcionament. Però per desgràcia això no ha estat així. Ha arribat el dia del canvi de la deixalleria i ni tan sols s'ha vist cap publicació al diari local, pràcticament no s'ha informat a la radio municipal, no s'han fet cartells ni campanya informativa, les indicacions col·locades a les carreteres i rotondes no s'han canviat fins haver passat uns dies del canvi, i en falten que indiquin la nova... Tot plegat ha fet que pràcticament ningú sapigués d'aquest canvi d'ubicació, provocant que molts usuaris hagin anat allà on es trobava l'antiga, descobrint que aquesta ja no funcionava.

Fins i tot, en una demostració més de la falta de transparència de la gerència, ni els mateixos membres del Consell d'Administració, entre ells la nostra portaveu, van ser coneixedors de la posada en funcionament de la nova deixallera per una via diferent que no fos la convidada oficial a l'acte d'inauguració just tres dies abans. Si ho haguéssim sabut amb més anterioritat, podríem haver fet propostes al respecte, per aquesta necessitat d'informació que era més que previsible.

I per acabar de demostrar la falta de previsió, una altra mostra seria la falta de panells informatius (horari, normes d'ús,..) a la nova deixalleria, substituïts fins ara per uns quants fulls de paper enganxats amb brides a la reixa d'entrada.

Tot plegat ens duu a pensar que la gerència i l'equip de govern varen córrer per poder fer coincidir el quinzè aniversari de l'empresa municipal amb la posada en funcionament de la nova deixalleria, i així poder fer un acte propagandístic molt més lluït, això sí, i com ja ve sent habitual a l'empresa municipal, sense pensar en els ciutadans i provocant la confusió entre la majoria dels pollencins.

 

El ple reforša la nostra desconfianša en el batle

Alternativa | 27 Maig, 2017 09:47 | facebook.com twitter.com

La qüestió de confiança presentada i perduda ahir pel batle no ha fet sinó reforçar la nostra desconfiança en el mateix; donat que al ple no va especificar absolutament res en referència a concretar quan i com pensa fer efectius els acords incomplerts amb nosaltres, ni per evitar que els ciutadans puguin presentar al·legacions al pressupost al considerar que l'aprovació dels pressuposts és definitiva.

 

Un govern que després de 2 anys del pacte d'investidura encara té coses per complir, i que estant a punt d'arribar al juny de 2017 encara té partides negociades amb nosaltres del 2016 sense executar, és evident que no té la nostra confiança.

Lamentam que el batle hagi presentat una qüestió de confiança vinculada als pressuposts sabent que la perdria i demostrant que no té la confiança de la majoria del ple. Una vegada més vàrem escoltar al ple que l'equip de govern té la voluntat ferma de complir els acords firmats amb nosaltres, però no van concretar en cap moment ni com ni quan pensen complir tant els acords que firmàrem per afavorir la seva investidura, com els del pressupost de 2016.

El govern ha estat tan hàbil que, governant en minoria, ha aconseguit perdre la nostra confiança i a la vegada també ha aconseguit tornar a cohesionar la dreta del municipi, que estava enfrontada i dividida després de les eleccions, i ara són una pinya com a reacció al rebuig que els hi causen.

El batle tenia diferents opcions,apart de la qüestió de confiança, com seguir amb els pressuposts prorrogats i fer modificacions de crèdit. Però clar això significaria més feina: dialogar i consensuar les mateixes al màxim organisme democràtic municipal, que és el ple.

Una altre opció seria que haguessin arribat a acords amb els partits de l'oposició de dretes com han fet al llarg de la legislatura en temes tan importants com aprovar una rebaixa regressiva de l'IBI, donar suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació o negar-se a adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori.

I evidentment, l'opció més senzilla, hauria estat complir amb la paraula donada i amb els acords signats amb nosaltres d'investidura i del pressupost de 2016. Fa estona que ens venim queixant i avisant, que no estaven complint els pactes, que estavem perdent la confiança...

Però l'equip de govern ja de bones a primeres, en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, es va dedicar a negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut, responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionant-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

Una vegada que el batle ha perdut la confiança del ple sap perfectament que nosaltres mai donaren suport a una moció de censura de la dreta i, per tant, en un mes els pressuposts seran aprovats. Aquesta aprovació dels pressuposts pot ser inicial o definitiva, hi ha sentències en els dos sentits. Al ple vàrem demanar que es considerés que es tractava d'una aprovació inicial per facilitar la participació ciutadana, però el batle va dir que l'aprovació seria definitiva. Per a nosaltres un nou motiu de desconfiança quan el batle hi havia dit que la participació seria un dels pilars d'aquesta legislatura.

No té cap sentit que la participació ciutadana sigui suprimida només pel fet de que l'equip de govern hagi estat incapaç d'aconseguir una majoria del ple per a l'aprovació del pressupost. Aquesta forma d'aprovar el pressupost no pot escamotejar als ciutadans la seva opinió en una matèria tan trascendental per a la vida municipal com són els pressuposts.

En definitiva si abans del ple no confiàvem en el batle, després del mateix encara menys. Exigim a l'equip de govern el compliment dels acords signats amb nosaltres per reprendre negociacions i arribar a acords, i que reconsideri la seva decisió de considerar l'aprovació dels pressuposts definitiva i que aquesta sigui provisional, per així facilitar la participació ciutadana mit-jançant la presentació d'al·legacions.

 

Mociˇ de confianša vinculada a l'aprovaciˇ del Pressupost. Ple extraordinari i ordinari

Alternativa | 23 Maig, 2017 14:42 | facebook.com twitter.com

Aquests dijous 25 hi ha dos plens; a les 18.30 ple extraordinari i a les 20:00 el ple ordinari. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos.

A diferència dels dos darrers plens de moment l'equip de govern no ha publicat la documentació que acompanya als diferents punts que s'han de votar al ple, un dels acords d'investidura.

A Alternativa per Pollença hem demostrat la nostra capacitat de negociar i arribar a acords, només calia complir l'acordat que no era massa complicat per negociar i acordar els nous pressuposts però l'equip de govern ha preferit optar per fer un amoció de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost.

PLE EXTRAORDINARI.

1- Aprovació acta 27-4-17.

2- Aprovació acta 16-5-17.

3- Moció de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost.

La moció de confiança vinculada al pressupost es votarà nominalment, si com es previsible el batle no supera la moció, l'oposició tenim un mes per presentar una moció de censura, signada per la majoria i amb un candidat alternatiu a la batlia. Si passats aquests 30 dies no s'ha presentat la moció de censura, el pressupost per a l'any 2017 queda aprovat automàticament. Inicialment o definitivament? La secretària ens ha informat que s'ha estudiat el tema ben a fons i no ens ha sabut contestar, perquè la llei només parla d'aprovació i els mateixos tribunals estan dividits amb el tema, tot i que hi ha més sentències que parlen d'una aprovació definitiva (la única de les Balears és en aquest sentit). Unes defensen que el tràmit d'aprovació inicial ja s'ha fet, i que aquest és un mètode per aconseguir que els pressupostos se puguin aprovar, i altres defensen el principi de participació, i per tant l'aprovació inicial amb exposició pública i possibilitat d'al·legacions. Al final tot dependrà del que vulgui fer l'equip de govern.

PLE ORDINARI

1- Extrajudicial.

El mateix exactament que al darrer ple, un extrajudicial de més de 61.000 euros.

2- Expedient de delimitació de la unitat d'actuació del Vilà del pla parcial del Vilà.

La part alta del Vilà amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI). Hi ha una sèrie de obligacions per part de l'Ajuntament derivades del sistema de cooperació que ara cal aclarir i solucionar.

3- Dació de compte de les factures amb objecció de l'interventor.

Una nova dació de comptes de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

4- Coneixement de la resolució de batlia de cessament del nostre regidor a la junta de govern. 

Ja explicat a l'article “abandonam la Junta de Govern”

5- Mocions d'urgència. Moció de Tots per Pollença, i el regidor no adscrit per canviar a sentit únic el carrer Bot.

Aquest carrer ha passat a ser de doble sentit i la moció demana que torni a la situació anterior.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 


Lamentam la incapacitat de l'equip de govern per evitar la qŘestiˇ de confianša

Alternativa | 18 Maig, 2017 18:03 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença (A) lamentam la incapacitat de l'equip de govern per complir els acords signats amb nosaltres i, per tant, la impossibilitat de consensuar el pressupost del 2017, que finalment vincularan a una qüestió de confiança.


A Alternativa lamentam que l'equip de govern hagi hagut d'optar per vincular l'aprovació del pressupost a una qüestió de confiança, encara que no ens ha sorprès donada la seva incapacitat per complir els acords signats i negociar amb nosaltres, i la resta d'oposició, els pressuposts.


Haver de recórrer a una qüestió de confiança no és més que una demostració de la incapacitat de negociació de l'equip de govern, que ha decidit no prorrogar els pressupostos i pactar les modificacions de crèdit necessàries, el que hagués estat una altra possibilitat.


L'equip de govern diu que manté ferma la voluntat de donar compliment als acords subscrits amb nosaltres; una afirmació dificil de creure, vist que fa mesos que venim denunciant l'incompliment dels acords d'investidura i del pressupost del 2016 que van signar, i no han fet pràcticament res per complir-los. L'únic avenç enguany ha estat la publicació de la informació dels dos darrer plens a la plana web municipal (part d'un dels acord d'investidura de juny del 2015). La voluntat s'ha de demostrar amb fets i no amb paraules.

SÝ a l'estaciˇ de autobusos no als pressuposts (Ple extraordinari de maig)

Alternativa | 17 Maig, 2017 18:58 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple extraordinari d'aquest dimarts 16 de maig de 2017. Un nou ple extraordinari, 15 amb el que va de legislatura, plens que no haurien de ser tant normals, i que semblen fruit de la improvisació, ja que no ens queda clar per què es convoca un ple extraordinari, havent-n'hi un altre la setmana que ve. Vam demanar al ple  per les raons d'aquest ple extraordinari i  la única resposta del batle va ser  que sempre se n'han fet molts. Consideram que qualsevol dels punts podia esperar una setmana perfectament. Estam intrigats per veure si la setmana vinent el ple portarà tants de temes com per justificar l'extraordinari d'avui, o si directament ens donarà la raó.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

 

Per sort poc a poc es van aprovant les actes que estaven pendents, i es millora la situació que es produí a l'anterior exercici.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alterntiva).

 

Un altre extrajudicial més, de més de 61.000 euros, una cosa que ja ens hem cansat de denunciar durant el que va de legislatura tota l'oposició. Tot i això, nosaltres hem optat, com sempre, per una abstenció, ja que consideram que la gent i empreses que han fet feines per l'Ajuntament mereixen cobrar-les. El bloc de dretes una vegada més ha optat per impedir que s'aprovin les factures. Veurem que fan al següent ple, tot i que sembla clar que la seva estratègia es fer demorar els pagaments per part de l'Ajuntament, cosa que no hi havia passat a anteriors legislatures.

 

3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca. Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

 

Aquest punt va ser retirat de l'ordre del dia de l'anterior ple a petició de tota l'oposició a l'aparèixer un informe de l'enginyer municipal proposant una altra ubicació i considerant que aquesta mereixia un millor estudi.

 

Vistes les dues opcions que hi havia (no n'hi havia més, i cap partit ha fet cap proposta ferma de fer l'estació a un altre lloc), i considerant que en aquest tema calia banyar-se i prendre una decisió, hem estat d'acord en considerar la ubicació proposada com a la millor solució, i que amb les propostes de possibilitats per augmentar els aparcaments al voltants, fan que aquest tema no pugui ser una excusa.

 

Així i tot, i vist que les obres no està previst que comencin fins setembre, consideram que aquest tema el podrien haver dut perfectament al ple ordinari de la setmana següent, a l'igual que la resta.

 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits 10-2017, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals, per dur a terme l'amortització anticipada dels préstecs. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), i 10 abstencions (Alternativa, PP, Regidor no adscrit, Tots).

 

Es tracta d'amortitzar anticipadament 2.188.687,63 euros de deute que té l'Ajuntament, ja que la Llei Montoro això ho obliga. Una mesura financerament absurda, que fa que l'Ajuntament perdi diners, ja que suposa destinar uns diners que estant al banc generarien uns uns ingressos superiors que la despesa que suposava mantenir aquests préstecs.

 

Amb això, queda més que demostrat que la llei del PP i sostinguda pel PSOE tan sols té un objectiu privatitzador i en aquest cas beneficiar als bancs, i que l'estalvi dels organismes municipals poc importa. Tot i aquest absurd, vist el requeriment del ministeri, i les possibles sancions, hem considerat oportú optar per l'abstenció i afavorir que aquesta modificació s'aprovi.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. Rebutjat per 10 vots en contra (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit) i 7 a favor (Junts i UMP).

 

Un pressupost que per començar es presenta amb mig any de retard a aprovació inicial, ja que tocaria haver-se portat a octubre del 2016. Sobre aquest tema ja fa mesos que vàrem anunciar que no negociaríem els nous pressupostos fins que no es complís allò que havíem pactat, i que va afavorir que nosaltres votéssim a favor del pressupost del 2016, ja que a la pràctica, hem vist que la nostra feina durant la negociació del pressupost del 2016 no ha servit quasi per res.

 

L'equip de govern ja de bones a primeres, en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, es va dedicar a negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut, responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionant-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

 

I en aquesta situació han passat els mesos i s'ha arribat al ple, on hem tornat a recordar, que la gran majoria de coses acordades al 2016 no s'han executat ni en l'exercici que corresponia, ni tan sols en aquests mesos de 2017!!!, en els quals s'està funcionant amb els pressupostos prorrogats.

 

Vista la situació no ens ha quedat més remei que votar en contra. Tot i això li hem fet saber a l'equip de govern, que hi ha partides que ens semblen interessants, i que si porten alguna modificació de crèdit al ple per fer-les possibles, no tindrem cap inconvenient en votar a favor. Ara està en mans de l'equip de govern, decidir si seguir funcionant amb el pressupost prorrogat o optar per altres mecanismes (que existeixen), per aprovar els pressupostos en solitari. 

Parada d'autob˙s i pressupost. Ple extraordinari

Alternativa | 16 Maig, 2017 18:02 | facebook.com twitter.com

A l'enllaç teniu tota la informació del ple extraordinari d'avui a les 20:00 h. Quinzé ple extraordinari d'aquesta legislatura resultat de la mala gestió i falta de planificació de l'actual equip de govern. Un ple al que l'equip de govern presenta un pressupost amb mig any de retard...  Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix.

Avui publicam un resum de les dues reunions a les quals vam assistir fa uns dies; una Junta de Portaveus i una Comissió Informativa pel ple extraordinari d'avui. A la Junta de Portaveus només vam assistir representants de Junts Avançam, Tots per Pollença i nosaltres, al final de la reunió va arribar el representant del PP. A la Comissió Informativa només va faltar el representant del PP i van venir l'enginyer i el policia a explicar els seus informes.


CONVENI PARADA D'AUTOBÚS

Com recordareu a l'anterior ple es va retirar de l'ordre del dia el punt per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016).

La proposta del Consorci i l'equip de govern és fer una estació d'autobusos amb dos banys adaptats i una zona d'espera amb una pèrgola i una altra coberta. Hi caben fins a 8 autobusos estacionats i poden carregar i descarregar 4 a la vegada. L'estació es faria a l'aparcament al costat de la piscina coberta d'eu moll al qual es perdran unes 70 places d'aparcament al mateix temps que s'alliberaran unes 25 places allà on hi ha els busos ara (carrer Roger de Flor) i s'obriran un pas de la circumval·lació a darrere la piscina per facilitar entrar per allà. El projecte costarà màxim 420.000 € i d'aquests l'Ajuntament en posarà 40.000 €. La intenció del Consorci és durant el 2017 fer les obres per tenir aquella estació i després també fer parades a la Creueta, platja de Formentor (l'única que ja existeix), Cala Murta-Cala Figuera i Far de Formentor, per tal de posar una línia de cara a la temporada 2018 que faci aquest recorregut, amb la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la península de Formentor.

Just abans del ple vam tenir accés a un informe de l'enginyer municipal, del que no se'ns havia informat, que proposava una solució alternativa a la de l'equip de govern. Una alternativa que utilitzava el vial de serveis de la circumval·lació (llevaria 40 aparcaments). Per aquest motiu vam demanar la retirada del punt de l'ordre del dia per al seu estudi.

Ara ens van mostrar dos informes més: un del Consorci de Transport que bàsicament diu que la ubicació proposada per l'enginyer municipal és pitjor, i un altre de la policia avalant el lloc que proposa el Consorci.

L'informe del consorci defensa la seva ubicació i diu que l'alternativa proposar per l'enginyer augmenta la distància a caminar i el trajecte dels busos, que segons el consorci suposa 68.688 euros a l'any (posa el càlcul). A més utilitzar el vial suposaria un perill, ja que es compartiria amb altres vehicles, a part d'empitjorar també el servei i afectaria l'escola (fums i renous).

L'enginyer va venir a explicar-se. Va dir que el seu escrit no era exactament un informe ni diu que el lloc que ell proposa sigui millor, que simplement és un altre lloc, amb pros i contres. La policia també va explicar el seu informe que defensa la proposta del Consorci perquè és més urbana i propera als serveis. A escala de circulació no afectarà, i en l'àmbit d'aparcament poc. Si cal a un tram del carrer Mestre Albertí es poden canviar els aparcaments i posar-los en bateria, igual que al primer tram de Vicenç Buades

EXTRAJUDICIAL

És l'extrajudicial que no es va aprovar al passat ple més uns 30.000 euros, la majoria d'energia. L'interventor va dir que és un problema de les empreses; són factures de l'any passat, presentades l'any passat, però que fins que no venen en paper no saben de quin comptador són.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER AMORTITZAR DEUTE

L'ajuntament deu 2.358.174,53 euros, i es pretenen tornar anticipadament 2.188.687,63. La resta s'amortitzarà ja aquest 2017.
Una conseqüència absurda, una més, de la llei Montoro que diu que s'hi ha de cancel·lar tot el deute que es pugui. Ha arribat un requeriment del ministeri per fer-ho, en cas contrari poden sancionar a l'Ajuntament i no poder optar a subvencions o no poder fer inversions sostenibles.
L'interventor va informar que hi havia comunicat al ministeri que aquesta amortització no té sentit, que l'Ajuntament perd doblers, ja que els deutes són a uns interessos molt baixos, i els diners que es puguin destinar a pagar això, estant al banc generen més interessos.

PRESSUPOSTOS

Els pressuposts, només per recordar-ho, s'han de dur a ple per la seva aprovació inicial, abans del 30 d'octubre de l'any anterior.
Fa mesos que ja vam anunciar a l'equip de govern que no negociaríem amb ells fins que no es compleixi allò que van acordar anteriorment amb nosaltres i què ha fet l'equip de govern?
Idò en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, s'han dedicat a:
-negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut
-responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionar-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

Veure articles anteriors

Aclariments d'Alternativa respecte la negociació del pressupost 2017

Incompliments i retard en el pressupost

 

 

 

Educaciˇ, bÚns, joves... Preguntes al ple d'abril

Alternativa | 10 Maig, 2017 22:53 | facebook.com twitter.com

 Darrer article del darrer ple ordinari amb la segona part de les nostres preguntes i respostes de l'equip de govern. 

11- Com es troben les licitacions de l'àrea d'educació?

El mateix dia del ple es va celebrar una sessió de la mesa de contractació de l'SMOE, a la qual es va obrir el darrer sobre, de l'oferta econòmica. A més a l'escola d'adults incorporen el català per adults, que abans es feia des de normalització, i això suposarà un estalvi. Ara s'està negociant un nou conveni amb la Conselleria i el plec està preparat per a que es tiri endavant una vegada acabada l'adjudicació de l'SMOE. De l'escoleta de la Gola s'ha fet un plec tècnic i un nou estudi econòmic per adaptar-lo a la nova realitat, però segons el regidor, amb l'augment de quantia cal tenir aprovats els pressupostos per poder dur la licitació endavant.

Esperem que aquestes contractacions vagin sortint, perque recordam que el compromís era que sortissen l'estiu passat abans de l'inici del curs escolar!!!

12- Quin resultat va tenir la reunió amb el Rector de la Parròquia per parlar dels béns municipals i del bisbat del 20 d'abril?

Va ser la continuació de reunions anteriorment fetes i va servir per posar damunt la taula tota la informació que tenien sobre els diferents béns municipals i els eclesiàstics sobre els que hi ha conflicte o dubtes registrals. Quedaren per una nova reunió, en aquest cas la secretària de l'ajuntament per acabar de tancar el tema.

13- Ens poden explicar les conclusions de la reunió amb educadores per projectes per organitzar l'oci nocturn amb els joves?

Estan organitzant un projecte per donar sortida a aquesta problemàtica, i tenen clar que cal que col·laborin distintes àrees. Es revisà l'esborrany inicial del projecte i s'afegiren varis punt que partiren de serveis socials. Els objectius del projecte són fomentar l'empoderament dels joves al municipi, i potenciar una visió positiva dels joves del municipi, fomentar l'associacionisme juvenil, deixar un llegat social que perduri més enllà d'aquest projecte, potenciar i fomentar activitats socioculturals, treballar hàbits i rutines saludables i fomentar la particpació en projectes solidaris.

No ens sembla malament que s'intenti fer projectes per millorar la situació, però el que si tenim clar, és que cal comptar amb la visió i opinió dels joves en tot moment, perque si el que pretenem es fer coses per els joves, però sense comptar amb ells, les coses acabaran com han acabat fins ara.

14- Ens poden comentar la reunió amb Lions Association per preparar la Diada en contra de la violència de gènere?

Aquesta associació ha demanat el Claustre per fer la Diada, i es reuniren per a que l'associació explicàs el seu projecte. l'Ajuntament va oferir la seva col·laboració i es posà en contacte amb altres associacions, fent d'intermediari per si aquestes volen participar a la Diada.

15- Quina finalitat va tenir la reunió amb l'empresa Libera?

Fa 6 anys que Libera organitza uns Foros de temàtica social, i varen venir a convocar l'ajuntament a un d'aquests.

16- Ens poden explicar les accions concretes que realitzarà l'Ajuntament després de la primera jornada sobre festes i consum excessiu d'alcohol que va organitzar l'Ajuntament de Sóller?

Accions concretes cap. Cada ajuntament va explicar la seva problemàtica i arribaren a la conclusió que és un tema de més ampli abast. Després cada municipi explicà les mesures que prenen. Fou una posada en comú per compartir experiències, però no en sortiren mesures concretes.

17- El nou hotel que es construirà on es trobava l'hostal Mayol de Sant Vicenç reduirà el seu volum i l'altura respecte a la construcció anterior?

Segons el regidor la comparació entre el vell i el nou hotel es complicada, ja que el nou es farà a dos solars, en aquest sentit, el nou hotel serà més baix però augmentarà la seva edificabilitat així com l'ocupació, ja que la llei permet un marje d'un 20% de creixement. També ba dir que ara no estarà tant damunt del carrer.

18- Hem llegit que els ajuntaments negociaran en bloc el subministrament elèctric per reduir costos; ens poden dir si pensen fer qualque passa en breu per complir la moció que vam presentar i que s'aprovà al novembre de 2015, que entre altres punts establia la col·laboració amb Som Energia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques i implicar-se activament, via programes i pressuposts, a la promoció entre la població de Pollença del consum d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica.

Aquestes condicions formaran part del plec per a licitar en bloc el sumministrament. En aquest sentit a la propera junta havien durien a aprovació un contracte per a l'elaboració del plecs i fer l'auditoria de factures. A veure si es vera i el més aviat possible podem donar compliment a la moció aprovada al novembre de 2015.

19- Al Consell de Mallorca ja publiquen la documentació prèvia als plens. La publicació d'aquesta documentació era un dels acords d'investidura. Quan ho pensen complir?

Ja es compleix, després de dos anys d'espera tenim la informació dels plens!!!

20- Ara que ja han començat dos procesos participatius per decidir els usos de dos espais; que tenen pensat fer amb espais com la peixeteria o el Bar Katy? faran procesos participatius o amb els processos de Can Febus i la Vinyeta tot acabarà? si els pensen fer, quan es començaran?

Quan acabin aquests processos fan contes començar amb el Bar Katy i els pressupostos participatius. 

Ens preocupa que no es parli de fer un procés participatiu en referència a la peixateria.  

Continu´tat i immobilisme

Alternativa | 09 Maig, 2017 17:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la segona part del ple ordinari del mes d'abril amb la primera part  dels nostres precs i preguntes i les respostes de l'equip de govern. El que transmeten la majoria de respostes és continuïtat i immobilisme.

 

INFORMACIÓ DE BATLIA

 

- S'informa de l'auto sobre el contenciós amb Gelats Valls.

- S'informa de la sentència sobre el camí de Ternelles.

 

DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE BATLIA

 

- Es dona compte de l'informe de intervenció d'avaluació del compliment anual del pla de sanejament 2009-2015.

- Resolució de batlia de modificació de crèdit.

- Resolució de batlia per aprovar el pagament a justificar per assistir a la Fira de Turisme de Barcelona.

- Resolució de batlia d'aprovació de l'expedient de liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença de l'exercici 2016

 

PRECS

 

1- Ja que el Director Insular de carreteres es pollencí i membre d'un dels partits que conformen Junts Avançam, els demanam que l'instin a fer alguna cosa per millorar l'estat de les voreres de la via de circumval·lació del Moll. Hi ha zones on les males herbes casi no deixen passar als vianants.

Ens diuen que al mes de maig està previst desbrossar. Tant pel benestar dels vianants com per la imatge que es dona esperem que així sigui.

 

2- Demanam que les agendes publicades pel batle, la regidora de Benestar Social, Personal, Salut, Participació Ciudadana i OAC i la de la regidora de la Cala Sant Vicenç, Comerç, Fires i mercats i Turisme siguin una mica més útils i donin més informació. Al senyor regidor d'UMP directament li recordam que va mentir reiteradament a aquest ple quan va dir que publicaria la seva agenda.

Diuen que si que ho milloraran, entenem que va referit a les agendes del batle i de les regidores Magdalena Seguí i Iliana Capllonch. Sobre l'agenda del regidor Nevado ja donam per perduda la seva publicació.

 

PREGUNTES

 

1- L'asfaltat dels carrers de Pollença és molt deficient en general, i a llocs concrets suposa ja un perill sobretot per ciclistes i vianants; tenen prevista qualque actuació per eliminar aquesta situació de risc?

Han dit que tenen prevists dos projectes. Un és licitarà, i ja hi ha una partida als pressupostos del 2017 (no aprovats), l'altre el portarà a terme Emser. Esperem que així sigui i que es faci el més aviat possible i que no hi hagi cap accident.

 

2- L'equip de govern està en condicions d'assegurar que es complirà el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública i no es modificaran els acords inicials de la Junta de Govern com es va fer l'any passat per donar més ocupació de la permesa a varis negocis? En el mateix sentit de compliment de l'ordenança pot l'equip de govern assegurar que no concediran l'autorització a negocis amb tres o més infraccions a l'any 2016?

A la primera part de la pregunta si que es comprometen a mantenir aquests acords inicials i a no modificar-los com va passar l'any passat. A la segona part no es varen comprometre, ja que diuen que no poden assegurar-ho ja que la ordenança es contradictòria.

 

3- En declaracions a Ràdio Pollença el batle va dir que pensava que la majoria d'habitatges que es comercialitzen de forma turística no tenien cap il·legalitat urbanística. Té el batle dades concretes i objectives per fer aquesta informació? Si no les té, no pensa que l'Ajuntament hauria de tenir aquesta informació? Si són tan poques quina necessitat hi ha de que la nova llei turística pugui permetre continuar llogant turísticament aquests habitatges amb il·legalitats?

El batle va dir que dels 1.689 habitatges que estan d'alta a la conselleria, més de la meitat tenien cèdula d'habitabilitat.

 

Tot i que si que és veritat que més de la meitat és la majoria, és cert que no són poques les que tenen alguna il·legalitat, i que si fossin tan poques no hi hauria la necessitat de que la nova llei els permetés continuar llogant. Part de la pregunta aquesta darrera que el batle no va contestar.

 

4- Al 2014 el PSM deia: "Segueix la incongruència de que un habitatge aïllat es pugui llogar, malgrat sigui urbanísticament il·legal..." Perquè ara decideixen mantenir aquesta incongruència realitzada per el PP i UMP quan la podien eliminar? És lògic donar "seguretat legal" a una llei que permet un aprofitament econòmic d'una il·legalitat?

Segons el regidor la incongruència s'ha eliminat, ja que la nova llei diu que no donaran noves llicències a edificis amb irregularitats. Pel que fa a la segona part de la pregunta, el regidor creu que ara es donaran, amb la nova llei, majors garanties de legalitat dels habitatges.

 

Al final queda clar que aquest tema no es vol tocar, i la cosa continuarà més o menys com fins ara, i els regidors o partits que fins fa uns anys defensaven una postura, quan ha arribat el seu moment no poden fer més que enviar-se les seves paraules.

 

5- Estam d'acord en el fet que fa falta una nova oficina de turisme al Port de Pollença, però pensam que no és normal haver llogat un local d'una persona que ha tancat camins públics, que s'ha negat a restablir una font pública al seu lloc i que té nombrosos plets contra l'Ajuntament. Tenen ja clar si faran una oficina nova o reformaran l'actual? Demanam que hi hagi una nova oficina municipal de turisme el més aviat possible.

Faran una nova oficina, més gran, al lloc on hi ha l'actual a la zona portuària.

 

Esperam que sigui el més aviat possible, per la falta que fa, i perque segons quins personatges facin el mínim negoci possible amb els nostres diners.

 

6- Al ple d'octubre de 2012 s'aprovà demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. A la passada legislatura no es va fer res. Com i quan pensen fer per complir l'acord del ple?

Segons el regidor la propietat està complint amb les indicacions que se li estan donant, i que les darreres actuacions responen a una ordre d'execució que la propietat ha complert. Actuacions que van en relació a evitar el perill a la via pública o que hi entri gent. Segons ell no hi ha més arguments per obrir un expedient.

 

En definitiva, un es queda amb la sensació de que no es farà res més, i la llei de Patrimoni Històric no es complirà.

 

7- Ens poden explicar com es troben les negociacions amb la propietat de la Fortalesa per fer complir la llei de Patrimoni?

S'ha fet un conveni, que ara està revisant patrimoni, i que després es passarà a la propietat. A veure si això es fa aviat i els pollencins podem accedir, com diu la llei, a la Fortalesa.

 

8- Com es troba la realització del catàleg de llocs de feina?

El catàleg està ja fet, els funcionaris presentaren al·legacions que ja foren contestades i el personal laboral també. Tot i això encara queden un parell de dubtes per resoldre. Esperem que es resolguin aviat i es pugui aprovar el catàleg d'una vegada.

 

9- Ens poden explicar les darreres novetats del Festival de Música?

El programa ja està tancat, 8 concerts amb un de gratuït i familiar. Tots seran sempre dimecres i dissabte. Al novembre el presentaran públicament. Mentrestant s'han anat reunint el grup de suport i la comissió tècnica.

 

10- Ens poden explicar el contingut de la reunió amb representants de l’associació de propietaris de Formentor que va tenir lloc el 12 d'abril?

Ha estat una reunió a la qual els propietaris es varen interessar per com està l'adaptació del planejament arran de la seva anul·lació, i esperen que tot es resolgui el més aviat per poder fer les dotacions de serveis.

 

 

Abandonament i degradaciˇ de les aixetes

Alternativa | 07 Maig, 2017 11:21 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa Per Pollença (A) denunciam l'abandonament de les aixetes del municipi i la degradació de la font de la Plaça Major.

 

 

Als plens de març del 2011 i setembre del 2012 es van aprovar les nostres mocions per fer les passes oportunes per aconseguir la reconstrucció de la capella de l'aixeta del carrer Mena, destruïda arran de les obres fetes pel particular, fent extensiva aquesta reconstrucció a tota la xarxa d'aixetes del municipi, incloent-hi tots els elements integrants d'aquestes, això és, la pedra, el marès, etc. A juliol del 2016 vam preguntar al ple a l'actual equip de govern sobre el compliment d'aquestes mocions i ens van respondre que s'havia encomanat a una restauradora revisar les aixetes i avaluar el tema, que una vegada fet aquesta feina les fonts estarien en bones condicions tan aviat com es pugui...
No només no s'ha fet l'aprovat a les mocions sinó que freqüentment la font del segle XIX de la Plaça Major, que tant de temps i feina ens va costar posar al seu lloc es troba totalment amagada per les estufes del restaurant del costat, incomplint l'ordenança d'ocupació de la via pública. Al cap i a la fi seguim igual que el primer dia, no se soluciona res de res i es permet la degradació del patrimoni local

 

 

 

 


Abandonam la Junta de Govern

Alternativa | 04 Maig, 2017 20:24 | facebook.com twitter.com

L'Assemblea d'Alternativa per Pollença decideix abandonar la Junta de Govern local davant el progressiu allunyament ideològic respecte l'equip de govern.


 A l'inici de legislatura, tot i que la dinàmica anterior havia estat que a la Junta de Govern hi hagués un membre del principal partit de l'oposició, acceptàrem estar dins la Junta de Govern perquè vèiem que hi podia haver la possibilitat de canvi cap a l'esquerra, tant en el fons com en la forma, ja que la coalició Junts Avançam, majoritària al govern, es definia com a progressista i ecologista, i que les nostres propostes podien incidir en aquest sentit. Estar a la Junta de Govern ens podia donar accés a informació i mantenir una proximitat amb el govern que ens permetés poder acostar les nostres propostes.

Però així com avança la legislatura, anam constatant que la política traçada per l'equip de govern es basa en la pobre gestió del dia a dia i en un escorament cap a la dreta en les decisions que es prenen sobre les qüestions de més contingut ideològic que s'han tractat en Ple. Les nostres propostes no semblen tenir prioritat ni interès pel govern municipal, ni en el cas de ser pactes firmats. Ni política d'habitatge, ni municipalització de la neteja viària, ni contractació socialment responsable...

Pel que fa al ple, les mocions d'Alternativa que s'han aprovat han estat aquelles que eren assumibles per tots els grups, i ho han estat per unanimitat o per àmplia majoria. En canvi, en aquells temes que marquen clarament un perfil cap a l'esquerra i l'ecologisme, per acció o omissió, els vots de la dreta i el govern han fet que no prosperassin: aprovació de la rebaixa regressiva de l'IBI, suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació, negativa d'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori, negativa a eliminar el gall de dalt del Pi...

Dins l'equip de govern hem vist com no es dubta de rompre la seva unitat quan es tracta de vincular votacions cap a la dreta, o de frenar propostes nostres; però mai els denominats partits d'esquerra del govern han tengut la valentia de rompre la unitat del pacte amb el seu soci de dretes UMP per fer una aposta clara cap a l'esquerra i l'ecologisme, a risc de quedar-se en minoria.

Després de dos anys de legislatura decebedors, l'assemblea d'Alternativa per Pollença ha decidit que el nostre regidor abandoni la Junta de Govern, perquè consideram que no té cap sentit la nostra presència en aquest òrgan, i que en tot cas hauria de ser el cap de l'oposició de la dreta qui n'hauria de formar part, ja que fins al moment hi ha hagut molta més entesa ideològica entre la coalició de govern i l'oposició de dretes, que no la que hi ha hagut amb Alternativa. La crispació existent entre el govern i el bloc de dretes, és només un enfrontament aparent, fruit de conduir l'adversitat política al terreny personal, ja que en els temes de més perfil ideològic hi ha hagut i hi ha sintonia entre aquests dos blocs. 

Abocament i abandonament al Pedret de Bˇquer

Alternativa | 03 Maig, 2017 23:50 | facebook.com twitter.com

Des d' Alternativa Per Pollença (A) fem pública la nostra més enèrgica repulsa davant els actes incívics comesos al jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer, al Port de Pollença, així com també denunciam l'abandonament per part de les institucions d'aquest jaciment.


Al Pedret de Bóquer es troben les restes d'un important poblat talaiòtic, que amb el pas del temps es convertí en la famosa ciutat dels Bocchoritans, que fou una de les ciutats més rellevants d'època romana. Per desgràcia fa anys que a pesar de les nostres reiterades peticions no es realitza cap excavació arqueològica, i ni tan sols es neteja, ni protegeix el jaciment. A l'anterior legislatura es va acceptar la nostra al·legació als pressuposts de 2015 per incloure una partida de 3.000 euros per fer les excavacions, però no es va executar. L'actual equip de govern també va acceptar la nostra proposta pel pressupost del 2016 però tampoc s'ha executat. Al 2015 quan ens va visitar el Vicepresident del Govern, Biel Barceló li vam traslladar per escrit una petició de col·laboració per a la recuperació de l'excavació i protecció del jaciment, però tampoc s'ha fet res.

Ara ens han fet arribar les fotografies que adjuntam que mostren un abocament realitzat al jaciment, un acte incívic davant el que mostram la nostra enèrgica repulsa, però a la vegada hem de denunciar l'abandonament per part de les institucions del jaciment arqueològic. Ja és hora que l'Ajuntament i el Consell es prenguin seriosament el patrimoni i dediquin més esforços a netejar, protegir i excavar el jaciment del Pedret de Bóquer.

 

 

Tots Junts no volen protegir el nostre entorn

Alternativa | 02 Maig, 2017 10:29 | facebook.com twitter.com

 

Resum del darrer ple ordinari de maig, en un futur article publicarem les preguntes que vam fer al mateix.

L’ equip de govern va demostrar el poc que li preocupa la destrucció del nostre entorn, la seva sintonia amb Tots per Pollença a aquest tema i  va permetre amb la seva abstenció l’aprovació de la moció del bloc de dretes pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sòl rústic. Tampoc van a votar a favor de la nostra moció per adherir-nos a l’Agència de Defensa del Territori, sembla que aquest equip de govern segueix sense voler posar ordre a la disciplina urbanística de Pollença.

 

I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017. Aprovat per unanimitat.


2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 7 de febrer de 2017. Aprovat per unanimitat.


3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 7 a favor (UMP i Junts) i 2 abstencions (Alternativa).


29.866 euros de factures presentades fora de termini. Nosaltres hem optat com sempre per una abstenció perquè creim que la gent ha de cobrar les tasques que ha fet per l'Ajuntament. Tot i això creiem que els extrajudicials s'estan convertint en la norma i això no hauria de ser així. D'aquestes factures una part important són les de llum.


4.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per a l'exercici 2017. Aquest punt no es vota.


Hi ha partides de les quals s'ha gastat ja una gran part i que es tendrà problemes per arribar a final d'any, i d'altres que ja s'han esgotat al 100%, com la del pressupost de l'Escola de Música (ja que per enguany hi ha previstes moltes més despeses, però s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2016).


També hem recordat a l'equip de govern, que de moltes de les partides que es varen incloure al pressupost del 2016 arrel de la negociació amb nosaltres, i que facilitaren el nostre vot favorable, ja no es va executar res al 2016, i a aquest 2017 amb el pressupost prorrogat no han gastat ni un euro tampoc d'aquestes partides. En aquest sentit trobam les següent partides sense executar: estudi sobre l'habitatge (1.500 euros), estudi foment economia social (2.000 euros), redacció de projecte arqueològic (2.000 euros), patrimoni històric (excavacions Bóquer) (13.000 euros), servei de comunicació i transparència (17.000), servei de participació ciutadana (14.000 euros), contracte elaboració de inventari de bens (20.000).


De totes aquestes partides com hem dit on s'ha gastat res, ni al 2016, ni en el que duim de 2017, que tot i no haver acabat, si que ja portam 4 mesos. Si l'equip de govern pretén que nosaltres votem a favor dels pressupostos d'aquest exercici, creiem que aquesta no és l'actitud ni les formes de fer, ja ni tan sols han sabut tenir un simple gest (les partides són bones d'executar donada la seva baixa quantia).


5.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016). Retirat de l'ordre del dia.


Just abans del ple hem tengut accés a un informe de l'enginyer municipal que proposava una solució alternativa. Vist que consideram que el tema no és urgent, i que cal estudiar les dues propostes, hem optat per demanar, juntament amb la resta de l'oposició, la retirada del punt per poder estudiar la proposta de l'enginyer de forma tranquil·la. Un cop analitzades les opcions veurem quina és la millor, i al següent ple ja decidirem.


El que si que no ens ha agradat és que l'equip de govern no hagi parlat d'aquest informe ni l'hagi enviat a la resta de grups, ja que tot i no ser vinculant, si que és l'opinió dels serveis tècnics municipals, i aquesta mereix com a mínim ser tinguda en compte.


6.- Moció presentada pels grups polítics municipals de TOTS per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Sr. Martí J. Roca pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sól rústic (RGE núm. 2332 de 28.03.17). Aprovada per 9 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP).


És la moció que no va superar la urgència al passat ple. Bàsicament defensa que no s'augmenti la superfície de parcel·la mínima per urbanitzar en sòl rústic arran d'unes declaracions que va fer la consellera insular de Territori.


Hem votat en contra de la moció perquè creim que no té cap sentit, i que com a molt la Consellera Garrido va fer unes declaracions fora de lloc quan va dir que pensaven augmentar la parcel·la mínima; a banda que el sòl rústic a Pollença ja està prou construït. Aquestes mocions i les declaracions de Garrido ho únic que aconsegueixen és fer efecte cridada. Per desgràcia l'equip de govern, després de criticar la moció ha optat per l'abstenció i la moció ha estat aprovada.


7.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a l'adhesió de l'Ajuntament de Pollença a l'Agència de Defensa del Territori (RGE núm. 2812 de 12.04.17). Rebutjada per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 7 abstencions (Junts i UMP ) i 2 a favor (Alternativa)


La nostra moció per fer un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori i delegar-li la disciplina urbanística a rústic. A Alternativa consideram que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca pot ajudar a l'Ajuntament, a partir de la firma del conveni, per acabar amb el consum excessiu i desordenat de sòl i el corresponent deteriorament de l'entorn. El paisatge és el principal actiu econòmic de Pollença, i no es pot seguir destruint i s’hi ha de posar ordre, ja que és més que evident que la disciplina urbanística és un tema que no s'ha portat com toca al nostre poble. Ja és ben hora que la disciplina urbanística es prengui de forma seriosa i es faci complint la llei.


Per això consideram que era el moment per demostrar valentia i altura de mires, i mostrar la voluntat de que s'acabi utilitzant la disciplina urbanística com una eina de clientelisme i de greuges comparatius

A més creiem que és la millor opció, ja que no suposa despeses econòmiques, tot al contrari ja que es poden destinar els recursos que ara es destinen a la disciplina a altres tasques, i els excedents d'ingressos de l'Agència es reparteixen entre els municipis membres en proporció a les sancions imposades.


I la idea de que l'Agència no funciona no es sostén actualment (20 demolicions i 154 expedients iniciats al 2016 i 150 demolicions pendents i més de 1.000 actes aixecades) i cada vegada veim com més municipis s'hi adhereixen. I si això fos real i aquesta no funcionàs, sempre es pot aprovar per ple el retornar les competències a l'Ajuntament.

Per desgràcia ja sabíem que ens quedaríem tot sols a aquesta moció, una vegada més quan arriben els temes delicats. Per això no podem mes que mostrar més que a nostra decepció cap a l'actitud de Junts Avançam, amb qui ens pensàvem que les coses canviarien un poc. El batle ni tan sols va intervenir i va optar per un silenci més que vergonyós, i el regidor d'urbanisme va demanar que retiràssim la moció per tenir abans una xerrada amb l'agència. En definitiva un pena, i una demostració que ni l'equip de govern, ni la resta de l'oposició estan a favor de fer complir la llei.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb