URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum i votació plens de de maig

Alternativa | 29 Maig, 2017 10:25 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum dels dos plens celebrats aquest passat dijous 25 de maig, un extraordinari, amb la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressuposts i l'ordinari del mes de maig. Dir que va faltar el regidor de Tots, en Miquel Llobeta. Sobre la segona part, la de control i seguiment farem un altre article, amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes.

Ple extraordinari

1.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d'abril de 2017. Aprovat per unanimitat.

2.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 16 de maig de 2017. Aprovat per unanimitat.

3.- Plantejament de qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. El Batle no ha obtingut la confiança del ple. Ha obtingut el suport de 7 regidors (Junts i UMP) i n'ha tengut 9 en contra (Alternativa, PP, Tots i Regidor no adscrit).

A partir d'ara s'obre un termini de 30 dies per que l'oposició convoqui una moció de censura, i de no ser així, que no ho serà ja que nosaltres no firmarem cap moció amb el bloc de dretes, els pressuposts seran aprovats de forma definitiva.

Vista la polèmica sobre si l'aprovació havia de ser inicial o definitiva, i vist que hi ha sentències en un sentit i en un altre, nosaltres demanarem que aquesta fos inicial i així permetre la participació ciutadana a través de les al·legacions. Per desgràcia l'equip de govern preferí que aquesta aprovació fos definitiva.

Finalment, i com ja s'ha explicat a un altre article anterior, dir que el nostre vot va venir motivat per l'incompliment per part de l'equip de govern dels acords d'investidura i de l'anterior pressupost. Dos anys després de l'inici de la legislatura i encara falten moltes coses per complir de l'acord d'investidura, i amb sis mesos transcorreguts de 2017 encara falten per executar partides de l'exercici de 2016. Vist tot això, és més que evident que no podem tenir confiança en l'equip de govern. Per desgràcia, aquest no ha fet res en els darrers temps per complir els acords, i tot i que nosaltres venim avisant fa temps dels seus incompliments.

Donat l’immobilisme de l’equip de govern hem arribat a aquesta situació, la més senzilla per ells, que era fàcilment evitable com hem dit, complint simplement l'acordat, o també prorrogant els pressuposts de 2016 i negociant certes modificacions, o perquè no, i vist que quan interessa arriben a acords, podien haver negociat amb la dreta.

 

Ple ordinari

1.- ,Aprovació si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tracta dels prop de 61.000 euros que anaven a l'anterior ple, i una part que ja anava fa 2 plens. Nosaltres com sempre optàrem per l'abstenció, ja que creiem que qui fa feines per l'Ajuntament ha de cobrar. A aquest ple, al final la dreta, després de tres plens va decidir votar a favor. Consideraren que era massa temps fent d'antisistema i votant en contra, i suposam que haver bloquejat el pagament de factures a autònoms i empreses durant tres plens semblava suficient i ja havien desgastat tot el que havien pogut l'equip de govern. Una política de molt baix nivell a la que ja ens té acostumats el bloc de dretes.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de delimitació de la unitat d'actuació "El Vilar" del pla parcial d'"El Vilar". Aprovat amb 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 7 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

La part alta del Vilar, amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI), i per això, i com a passa necessària es va fer una nova delimitació de la unitat d'actuació. Votarem a favor, ja que considerarem que és un tràmit que cal fer.

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'dministració local (LRSAL). Això no es vota.

Una vegada més 108 pàgines de factures amb informe en contra de intervenció. En aquestes hi ha tècnics en situació irregular, feines fetes per comunitats de bens, excés d'hores extres del personal, tasques i serveis sense contracte pendents de licitar com les de manteniment, publicitat i cartelleria, subministraments de benzina i elèctrica, l'escoleta, l'smoe,.... en definitiva moltes coses en situació irregular.

Tot i això, és cert que poc abans del ple, verem com algunes coses es licitaren i rebérem un compromís de l'equip de govern amb una llista de futures licitacions, que esperem que es compleixin. Per desgràcia, vist com funciona aquest tema, esperarem a finals d'any per treure conclusions. Especial importància té per nosaltres el subministrament elèctric, ja que es va aprovar una moció nostra que establia la contractació d'energia renovable, i en aquest sentit també s'ha contractat una empresa per realitzar els plecs de condicions, cosa que ens sembla bé, tot i que aquest tema, com la majoria van amb un retard injustificable. Finalment aprofitarem per demanar informació sobre algunes factures

4.- Coneixement de la Resolució deea Batlia núm. 322 de dia 08 de maig de 2017 en matèria de cessament de membre de la Junta de govern Local. Això no és vota.


Es tracta del cessament del nostre regidor de la Junta de govern. D'aquest tema ja havíem donat la nostra opinió tant a la premsa, com a les xarxes, però considerarem oportú donar-la també al ple. I en definitiva no és més que la pèrdua de confiança per part de la nostra assemblea en l'equip de govern al veure els reiterats incompliments i del seu escorament cap a la dreta. La nostra entrada a la Junta va ser un gest d'acostament cap a l'actual govern, amb l'esperança d'un gir cap a l'esquerra, i de que les nostres aspiracions tinguessin més opcions de tirar endavant. Al final però res de política d'habitatge, contractació socialment responsable,... i al ple, quan s'ha tractat de temes importants i de clar contingut ideològic com el de l'IBI, la disciplina urbanística o llevar el gall, hem vist com han tengut fàcil arribar a acords amb el bloc de dretes, i nosaltres ens hem quedat sols. Vista la situació, hem considerat millor abandonar la junta, i demanar que sigui el cap de l'oposició, com era habitual, i amb qui al final no tenen problemes per entendre's el nou membre de l'oposició.

5.- Mocions d'Urgència (Urgència votada per unanimitat). Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca Olivieri per la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença. Aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, Tots, PP, i Regidor na adscrit), 6 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Magdalena Seguí, al ser part interessada).

Primer de tot, votàrem a favor de la urgència perquè creiem que el tema no podia esperar a finals de juny a discutir-se, tot i això recordàrem al bloc de dretes que ja fa tres plens que presenten les mocions fora de termini, i tenint en compte que són 8 regidors, ens sembla que no està justificat. Per desgràcia el portaveu de Tots no va agafar-se molt bé la crítica i encara ve defensar que tan sols l'havia presentat uns dies tard; sembla ser que ells poden registrar les mocions quan els dona la gana.

I referent a la moció en si, també votàrem a favor. I en aquest cas no ho varem fer pels mateixos motius que exposava aquesta; a nosaltres no ens preocupa l'ocupació de la via pública ni consideram que aquest sigui un dret adquirit pels negocis de la zona, com si que defensava l'exposició de motius de la moció. A nosaltres el que ens preocupa és el tema de la seguretat, i votàrem a favor perquè consideram que els vianants corren perill amb el doble sentit. El carrer bot té unes voravies molt petites, fent que s'hagi d'anar en fila india, i si es va amb cotxet de nin petit, o cadira de rodes o cotxet elèctric de minusvàlids directament s'ha d'anar pel mig del carrer. En definitiva, sense ampliar almenys una voravia creiem inviable fer un doble sentit al carrer Bot, a l'igual que deia l'informe de l'inspector de policia al desembre de 2016, però que com per art de màgia, en uns pocs mesos ha canviat la seva opinió i ara considera possible fer de doble sentit el carrer amb tan sols llevar uns quants pals i senyals d'una voravia (encara hi ha una senyal que molesta), i ni tan sols menciona la necessitat d'ampliar una voravia, i fins i tot es conforma mantenint una voravia inutilitzada. Una coherència que brilla per la seva absència, i que ja és habitual a l'inspector.

A part també consideram que la nova ubicació de les zones de càrrega i descàrrega dificulten la tasca als treballadors (al carrer Corb Marí, amb una paret a un costat i al carrer Roure a l'estar sense asfaltar). I evidentment també compromet la seva seguretat al haver de descarregar per la part que dona a la calçada en el cas del carrer Corb Marí, i per haver d'anar amb carretes pel mig del carrer ja que per les voravies no hi poden anar. Tema aquest de la seguretat dels treballadors que tampoc surt al nou informe de policia.

Finalment vàrem demanar perquè no s'ha fet el conveni amb el Pollença Park i així poder ampliar la voravia, i perquè no s'ha fet l'obra de millora d'accés al carrer Xarxa, fet que milloraria la fluïdesa del trànsit de la zona. Aquestes són les millores que necessita la zona i no aquest canvi de sentit.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb