URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'equip de govern tolera els incompliments de l'empresa de neteja viÓria.

Alternativa | 30 Juny, 2017 22:29 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam una nova irregularitat relacionada amb l'empresa de neteja viària, que ja fa dos anys que fa feina sense contracte. L'empresa no ha fet la seva feina de retirar la vegetació que creix a la via pública i ara l'Ajuntament assumeix aquesta feina que no li correspon.
Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat un pla de xoc per retirar les herbes dels carrers. Una actuació realitzada per la brigada d’obres i l’empresa encarregada de la neteja viària (la UTE Urban Servei, formada per Llabrés Feliu, Amer e Hijos, i Bartolomé Adrover e Hijos). L'equip de govern (Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina), a més, ha anunciat que dedicarà recursos extraordinaris per seguir desbrossant l’herba dels carrers i camins, ja sigui amb personal propi, mitjançant empreses o a través de treballadors del SOIB.

L'equip de govern no content amb mantenir la greu irregularitat de pagar gairebé 800.000 euros anuals a l'empresa de neteja viària, sense contracte des de fa dos anys quan una sentència del Tribunal Superior de Balears en va anul·lar la seva adjudicació, ara també es dedica a utilitzar mitjans municipals i fins i tot han anunciat la seva disposició a contractar altres empreses per fer una feina que correspon a l'empresa de neteja viària.

Aquest anunci és una nova irregularitat, ja que la clàusula 17 del plec de condicions de la neteja viària estableix que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l'adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació. És evident que ara s'ha hagut de fer un pla de xoc perquè l'empresa de neteja viària no ha complert aquesta clàusula i en comptes de ser amonestada l'Ajuntament posa mitjans propis per fer una feina que no li correspon i no contents amb aquesta irregularitat, a més a més, anuncien la possible contractació d'altres empreses.

Aquesta greu irregularitat no fa sinó augmentar la nostra desconfiança en que s'estigui aplicant realment un control de la feina de l'empresa, que a pesar de la nostra advertència fa un mes, segueix sense publicar la seva memòria corresponent al 2016, que segons la clàusula 52 del plec de condicions s'hauria d'haver publicat al mes de gener.

En conjunt estam molts decebuts amb aquest conjunt d'irregularitats que es repeteixen legislatura darrera legislatura i exigim a l'equip de govern que faci complir el plec de condicions a l'empresa de neteja viària i demanam que s'iniciï d'una vegada per totes el procés de municipalització del servei.

Mociˇ pel retorn dels dispositius m˛bils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessiˇ

Alternativa | 26 Juny, 2017 15:25 | facebook.com twitter.com

 L’Ajuntament disposa de diferents dispositius electrònics com telèfons o tablets i que els reparteix entre els seus funcionaris, personal laboral, càrrecs de confiança, personal extern i regidors per a un millor i més fàcil desenvolupament de la seva tasca. Però no hi ha cap protocol o reglament establert que estableixi cap regulació sobre com s’ha de procedir en la cessió d’aquests dispositius per part de l’Ajuntament.

Aquesta legislatura s’han donat casos en que diversos regidors un cop abandonades les seves tasques de govern no han retornat aquests dispositius i se’ls han apropiat. 

Al diferents plens hem demanat a l'equip de govern si pensaven denunciar judicialment d'una vegada als regidors que no han tornat els iphones i ipads de l'Ajuntament. Sorprenentment el batle va dir que no era un tema tan clar i que no havia decidit res...  Els aparells han estat pagats amb doblers públics com una eina de feina dels regidors que governaven, una vegada que no governen els han de tornar, tot la resta són excuses, falta de vergonya d'uns i de valentia d'altres.

A continuació teniu la llista de la vergonya de membres de l'équip de govern passat que no han tornat els seus dispositius, només Teresa Ferré (PI) i Joan Ramón Mateu (PI) els han tornat. Com podeu veure alguns es van facilitar a alguns regidors dos mesos abans de les eleccions:

Martí Roca :  Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB (30 de març 2015) i un ipad 32 GB.

Tomeu Cifre (TOTS): Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB.

Francisca Cerdà (TOTS):  Un iphone 6 64GB (26 de març 2015).

Miquel Llobeta (TOTS): Un iphone 6 64GB (25 de març 2015).

María Buades (TOTS): Un iphone 6 16GB.

David Alonso (PP): Un iphone 6 64GB.

Marilen Capllonch (PI): Un iphone 4S

Marga Capllonch (PI): Un iphone 4S

Per tot això hem presentat una moció  (a l'enllaç) demanant:

  1. Que es redacti un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars; que entre d’altres estableixi:

  • Els mecanismes necessaris que acreditin que els dispositius són propietat de l’Ajuntament.

  • Els criteris que regulin quin tipus de dispositiu s’ha de rebre segons la relació amb l’Ajuntament; regidor, funcionari, personal laboral,…

  • Els mecanismes que assegurin de retorn els dispositius una vegada acabada la seva relació laboral o professional amb l’Ajuntament pel cas dels treballadors, càrrecs de confiança o personal extern; i al final de la legislatura pels regidors.

  1. Exigir a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies, i en cas de que així no succeeixi, instar a aquest Ajuntament a prendre les mesures legals oportunes per fer-ho efectiu.

Ple ordinari de juny

Alternativa | 25 Juny, 2017 17:31 | facebook.com twitter.com

Aquests dimarts 27 hi ha Junta General d'EMSER i després el ple ordinari de juny  a les 20:00. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos. A l'enllaç teniu la documentació corresponent

Hem presentat una moció demanant un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars i exigint a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies.

 

JUNTA GENERAL D'EMSER

 

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016.

 

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació.

 

 

PLE ORDINARI DE JUNY 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals.

 

Es tracta de fer una modificació de crèdit de 1.330.000 € per executar la primera fase del projecte de dotació de serveis de la Cala. Es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat del carrer Temporal, i de les escalonades perpendiculars. També faran una millora a l'esplanada de davant el bar Mallorca, amb llambordes, per crear una pseudo-plaça. No llevaran el trànsit, però si que el separaran.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement

 extrajudicial de crèdits.

 

Dos llistats, un de l'Ajuntament i ualtre de la residència (amb una sola factura). Són 20.137 euros, de factures  que segons va dir l'interventor totes havien entrat tard.

 

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas.

 

   Fa anys que s'hauria d'haver fet aquest reconeixement. Volem recordar que a la moció, que es va aprovar al novembre del 2010, també es va aprovar dedicar un carrer als dos vocals de la comissió gestora també assassinats: Martí Vicens Vilanova "Bonjesús" i Bartomeu Cabanellas Botia "del Lloquet". Serà el tram de davant el Museu i els jardins . Hi ha hagut una exposició pública i no s'han presentat al·legacions. Pere Josep Cànaves va ser president de la Junta Gestora nomenada pel govern del Front Popular des del 13 de març de 1936 fins el 20 de juliol de 1936. El 19 de juliol de 1936 va defensar la legalitat republicana i democràtica davant el cop d’Estat i per aquest motiu, les noves autoritats franquistes el condemnaren a mort. Va ser afusellat el 27 de gener de 1938

 

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana.

 

Hi ha hagut al·legacions de Tots per Pollença i d'un particular que coincideixen en el punt que l'ús sanitari  no està permès per el Pla General. L'assessor jurídic i l'arquitecte han contestat que amb les modificacions que s'han fet del Planejament s'han eliminat aquests usos, o més ben dit s'han integrat dins altres. Se pot dir que no hi ha cap lloc destinat a usos sanitaris estrictament, i per tant aquesta al·legació la podrien fer a qualsevol solar.  

El ciutadà també ha al·legat que s'ha de poder observar el Puig des del Parc com estableix el Pla General. Els tècnics han dit que això no seria el moment de reclamar-ho ja que és un canvi de titularitat, però s'ha de tenir en compte a l'hora de fer projecte.

 

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17)

 

Tots per Pollença argumenta que la construcció no és imminent, creu que hi ha temps per cercar una nova alternativa amb el procés, fer els estudis necessaris i fer la modificació del planejament si cal (entre 3 i 6 mesos).  El batle argumenta que tornar a començar seria perdre una oportunitat, que totes aquestes altres possibilitats ja estan estudiades, i que és cert que la conselleria va trigar un poc a contestar sobre les exigències a complir, però que ara tornar enrera no és viable, i que es perdria el PAC. 

 

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17).

 

Hem presentat una moció demanant un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars i exigint a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies.

 

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17)

 

El bloc de dretes ha presentat aquesta moció demanant que l’Ajuntament insti a la Conselleria a ampliar el termini de neteja, i que mantengui les 33 embarcacions destinades a fer-ho. Segons ells el servei ha estat aturat sense licitació, i ha patit retalladles. Segons el regidor de medi ambient la licitació ja estava feta.

 

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17)

 

Una altre moció presentada pel bloc de dretes, demanant que es consemni i lluiti contra la venta ambulant al municipi. Vam demanar si aquest problema era greu, i el batle va contestar  que no, que es tractava de poques persones.

 

 

10.- Propostes/Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

De la ilĚlusiˇ a la decepciˇ i la desconfianša

Alternativa | 19 Juny, 2017 16:46 | facebook.com twitter.com

Amb aquest títol és com podríem definir el que està sent aquesta legislatura. El passat dia 13 de juny va fer dos anys que Miquel Àngel March va ser triat batle dins una sala plena de gom a gom, amb el nostre suport, després d'arribar a un acord d'investidura. Eren temps d'il·lusió, i de la convicció, almenys nostra, de què el canvi era possible, i que el moment de la dreta, desunida i fragmentada, havia acabat. Però passats dos anys veim com tot això s'ha esfumat i al ple extraordinari del darrer més el batle va perdre la confiança d'aquest. La incapacitat de complir els acords signats amb nosaltres més la falta real de polítiques d'esquerra han fet que tant nosaltres com molta gent hagi perdut la confiança en aquest equip de govern. Així a aquest darrer ple extraordinari l'equip de govern únicament va comptar amb el suport de càrrecs polítics entre el públic de la sala, ben diferent del dia de la investidura. I per més fer, la seva incapacitat ha aconseguit unir als partits de la dreta, que fa dos anys es trobaven debilitats i separats, i ara se senten forts i més cohesionats que mai.

I la realitat, és que després de 2 anys del pacte d'investidura l'equip de govern encara té coses per complir. En l'àmbit de transparència encara hi ha feina a fer i queda documentació pública i econòmica pendent de publicar. Referent a la publicació de les memòries dels serveis és cert que s'han anat publicant, però sense cap criteri fixat, i algunes d'elles deixen molt que desitjar. Finalment no s'ha fet res per la millora i potenciació de la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Pel que fa al tema de la participació, les coses també són molt millorables; així el reglament de participació redactat a partir de la feina dels nostres regidors i l'aportació de partits, associacions i ciutadans s'ha aprovat amb un retard injustificable, processos participatius veim com només se n'han fet dos, i de la elaboració d'uns pressupostos participatius
ja pel 2017 no en tenim cap senyal.

A aquest incompliment hem d'afegir que gran part de partides que es van incloure al pressupost del 2016 a instància nostre no es varen executar, impossibilitant el nostre vot favorable al pressupost del 2017 i augmentant la desconfiança cap a l'equip de govern.

I a tot això hem de sumar la falta real de polítiques d'esquerra i per aconseguir un canvi real. Ens trobam que no s'ha fet res en política d'habitatge, quan aquest és un dels problemes més grans del municipi; aprovant-se fins i tot una rebaixa de l'IBI pròpia del PP, i rebutjant la nostra proposta més social d'establir una progressivitat en l'impost. Sobre contractació social no s'ha fet tampoc res, ni s'ha fet cap passa per a la remunicipalització del servei de neteja viària, i la fàbrica de Can Morató segueix en un estat vergonyós, ... I al ple, l'equip de govern alhora de la veritat ha virat cap a la dreta, i per acció o per omissió, també ha estat responsable del suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació, de la negativa a l'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori o del rebuig a la nostra moció per eliminar el gall de dalt del Pi.

Aquesta incapacitat de l'equip de govern fer efectiu un canvi real ha provocat un enfortiment de la dreta, que dividida a inicis de legislatura, ara mateix actua com un únic partit i és sent més forta que mai.

En aquesta tessitura a Alternativa, no ens queda més remei que seguir fent feina des de l'oposició com fins ara. Fiscalitzant la tasca de l'equip de govern, però a diferència del bloc de dretes liderat per Tots per Pollença, també fent una oposició constructiva amb mocions i propostes que beneficien als pollencins com hem fet fins ara.

 

Des del moment que vam publicar aquestes imatges fa mesos pràcticament no hi ha hagut avanços

 

 

 

EsglÚsia i Ajuntament han de complir la llei

Alternativa | 12 Juny, 2017 08:47 | facebook.com twitter.com

Vist que està més que provat el patiment de l'anyell, i alguns anys fins i tot aquest ha mort, i que la seva presència incompleix la Llei de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà, demanam tant a l'Església com a l'Ajuntament que en substitueixi l'animal viu per una rèplica.

 

 

Com és conegut, el primer diumenge després del dia del Corpus, a Pollença és realitza la processó amb el ball de les Àguiles i Sant Joan Pelós, el qual porta un anyell. Durant les més de dues hores que dura la processó, l'animal d'uns pocs dies de vida, resta immobilitzat amb cordes dins una bossa de plàstic perquè si aquest defeca, cosa que sempre succeeix, no embruti a qui interpreta al sant. Mentrestant el seu cap està defora i va pegant capades al ritme dels bots del personatge de Sant Joan Pelós.


Al passat ple de març vam demanar a l'equip de govern que demanés al bisbat la retirada del menet de la processó, i la seva resposta, entre rialles, va ser que s'ho plantejarien.


Aquesta situació de maltractament, que a nosaltres no ens provoca cap tipus de rialles, la venim denunciant fa anys, i associacions animalistes com Baldea venen demostrant a través d'informes veterinaris, com es provoca un patiment innecessari a l'animal, i alguns anys fins i tot la mort. Com indiquen aquests informes les cordes a les cames li poden provocar lesions cròniques i doloroses, i la bossa de plàstic a la qual és introduït l'animal provoca un efecte sauna, amb un augment de la calor i la temperatura corporal que pot portar a un cop de calor a l'animal. Per altre part els bots i moviments propis del ball a part de malestar i estrès, li provoquen nombrosos cops al cap i li poden provocar lesions greus al coll i més concretament a la zona cervical. I finalment també sofreix el sistema digestiu, podent patir des d'un elevat peristaltisme amb dolors i diarrees fins a arribar a provocar una parada intestinal que deriva en timpanisme amb forts gasos intestinals que suposen molts dolors i patiments i que poden arribar a causar la mort del jove animal.


I tot aquest patiment a part de poc ètic i vergonyós és il·legal. La llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà, al seu article 4.1.a, prohibeix expressament "l'ús d'animals en festes o espectacles, en els quals aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador". I entenem que aquest cas no es pot considerar com una excepció de les que marca la llei ja que no està acreditat que s'hagi celebrat de forma ininterrompuda durant almenys els 100 anys anteriors a l'aprovació de la llei, i a més hi ha constància d'alguna mort i és més que evident la tortura de l'anyell. D'acord amb l'article 4.6.i de dita llei podem concloure que la presència de l'animal a la processó és una infracció molt greu: "l'ús d'animals en festes o espectacles en els quals aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments antinaturals, maltractaments, burles, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador". L’animal viu no juga un paper fonamental a la festa, tan sols és un adornament més de la vestimenta, i només se li veu el cap que treu fora de la bossa de tal forma que la seva substitució per una replica no desvirtuaria la festa.


Per tot això demanam a l'Església, organitzadora principal de l'esdeveniment, que compleixi la llei i suprimeixi la presència de l'anyell viu de la processó, substituint-lo per una rèplica i per una alternativa que no suposi la tortura i el patiment de cap animal, i a l'Ajuntament que utilitzi tots els instruments que té al seu abast per acabar amb aquesta cruel tradició, i que vetlli perquè al seu municipi s'actuï d'acord al que mana la llei sense excuses, denunciant si fa falta a qui l'incompleixi i deixant de donar suport a celebracions a les quals es maltracti a qualsevol animal tal com marca la llei, i com és el cas de la processó del Corpus.

Exigim que la documentaciˇ municipal es guardi en un lloc adequat.

Alternativa | 08 Juny, 2017 09:01 | facebook.com twitter.com

Exigim a l'equip de govern que cerqui un lloc adequat per guardar la documentació de l'arxiu municipal que en aquest moment es troba abandonada a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser.

 

Amb motiu de les obres de reforma de l'edifici principal de l'Ajuntament de Pollença a la legislatura 2007-2011 es traslladaren part dels documents de l'arxiu municipal a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser, i quan s'acabà l'obra molts d'aquests documents no es retornaren al seu lloc, quedant acumulats dins capses a dita sagristia; algunes d'elles fins i tot obertes (fotografies adjuntes). En aquest moment dita documentació, es troba a l'abast del personal no funcionari, i en ocasions fins i tot, a l'abast de persones alienes a l'Ajuntament, i que es puguin trobar allà muntant fires, festivals o altres esdeveniments, amb l'evident risc de pèrdua o deteriorament dels documents.

Per evitar que aquests documents es facin malbé o es perdin, al darrer ple vam demanar a l'equip de govern que cerqués un lloc més adequat on guardar la documentació. No vam obtenir cap resposta.

Recordam a l'equip de govern que tota la documentació produïda per les administracions locals té categoria de patrimoni documental, i que l'Ajuntament té l'obligació de conservar degudament ordenats els documents dels arxius públics.

 

 
 
 

 No compleixen la llei de TransparŔncia. Preguntes al ple de maig i 2.

Alternativa | 04 Juny, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Segon i darrer article sobre les nostres preguntes l darrer ple. A la campanya la transparència i la participació serien els pilars d'aquesta legislatura i en les mateixes van fonamentar el nostre acord d'investidura encara incomplit. A més a més l'equip de govern incompleix la llei de Transparèncai i no publica les dades que hi haurien de permetre identificar els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional

11.- Ens alegra que a la fi s'hagi iniciat el procés per dedicar un carrer al batle i fill il·lustre Pere Josep Cànaves Salas, però volem recordar que a la moció, que es va aprovar al novembre del 2010, igualment es va aprovar dedicar un carrer als dos vocals de la comissió gestora també assassinats: Martí Vicens Vilanova "Bonjesús" i Bartomeu Cabanellas Botia "del Lloquet". Pensen iniciar el procés per dedicar els carrers als dos vocals de la comissió? En cas afirmatiu, quan?

Ho pensen fer, una vegada acabat aquest procés del primer carrer (ja ha acabat l'exposició pública) iniciaran un altre.

Digueren que han trobat un carrer amb un nom franquista, a la Cala Sant Vicenç, el de Ruiz de Alda, un dels fundadors de la Falange. No sabem si és el millor carrer per dedicar ja que està bastant amagat (puja del carrer Cavall Bernat cap al camí de Coves Blanques), tot i que tenim clar que aquest nom s'ha de canviar. En realitat aquests temes són una gran oportunitat per fer participació ciutadana, i estaria bé que l'equip de govern ho aprofitàs.

12.- Quina és la seva opinió sobre el projecte del Reial Club Nàutic del Port de Pollença de fer un nou edifici amb una superfície total de 1.000 metres quadrats que es distribuiria en planta baixa i dues plantes?

El projecte com a tal no l'han vist, i tan sols tenen una idea general del que es vol fer, però sense entrar a valorar el projecte en si, ells són partidaris de que no es facin intervencions que augmentin l'impacte sobre el paisatge de la badia, i que tots els edificis que es facin estiguin integrats dins l'entorn on és fan.

13.- Han fet qualque passa per recuperar l'aturada d'autobusos de Cala Molins que s'ha suprimit?

El Consorci en aquesta legislatura va redefinint les parades, i va dir que a la Cala no tenia molt sentit que hi hagués tres aturades quan a Pollença no hi són, i per aquesta raó mantenia la parada de Cala Molins només a l'estiu. Inicialment el Consorci varen decidir només deixar-ne una i que fos la de Cala Molins, i suprimir les de dalt, però al final decidiren mantenir-la al Carrer Cala Clara ja que no hi ha veïns, perque hi ha sortida pel carrer Temporal i no haver de fer la olta del Maressar, i ja que al carrer Temporal hi ha una marquesina, i que no molesta, també decidiren que quedàs allà. Tot i que inicialment volien que estàs a Cala Molins, varen veure que a l'hivern no tenia sentit, i que la segona opció era millor.

Tot i que aquest tema al final no és una decisió que depengui definitivament de l'Ajuntament, no hauria estat de més, que aquest hagués consultat amb els veïns de la Cala per veure que pensaven.

14.- Teòricament l'aparcament de ca les Munnares ha de ser mantingut pels propietaris, cosa que a la pràctica no passa, com demostra el fet que el passat dia 12, hi havia un treballador de l'Ajuntament hi feia tasques de neteja. Quant fa comptes l'Ajuntament fer complir els estatuts que ja tenen més de 20 anys i no es fan efectius?

El batle va admetre que aquesta situació és així i que els estatuts no s'han fet efectius, que ja mereixen actualitzar-se, i que caldria fer un padró, o actualitzar-lo i firmar un conveni amb els concessionaris.

Esperem que així sigui, i que es posin les piles, i l'Ajuntament deixa de pagar per la neteja i el manteniment dels aparcaments d'uns particulars.

15.- Un treballador de l'Ajuntament que va ser donat de baixa per l'INSS en concepte de incapacitat permanent en el grau total per a la professió habitual amb data de 07/12/2016, va demanar en el mes de gener de 2017 el cobrament de la cobertura per una quantitat de 6.010,12 € referent a una polissa d'assegurança que cobreix aquests casos (contemplat a l'article 39.2 del Conveni Col.lectiu) i de moment no rep cap tipus de resposta. Quant podrà cobrar aquest treballador? Fa res l'Ajuntament per agilitzar aquests tràmits amb la asseguradora? Quina asseguradora s'encarrega del pagament?

La regidora encarregada de respondre es va trobar indisposta i va haver de marxar del ple, postposant la resposta al següent ple, o via mail.

16.- El Conveni Col·lectiu d’EMSER, en el seu article 12, estableix que “ambdues parts -delegats i direcció- es comprometen a consensuar la plantilla anualment; en aquest cas els representants dels treballadors es comprometen a no impugnar-la”. Vist que aquests treballadors, al contrari dels que estan sotmesos a l’EBEP, tenen aquest dret; perquè no s’ha consensuat la plantilla tal i com s’estableix? Perquè no han rebut resposta a les propostes, així com s’acordà al darrer Consell d’Administració?

Segons el regidor és va mantenir una reunió entre els delegats de personal i l'empresa per consensuar la plantilla, i afirmà que no es va posar cap objecció a la mateixa i s'acordà que per a l'exercici 2018 es podria estudiar alguna modificació sempre que es complís amb la llei d'estabilitat pressupostària. Segons ell, els delegats de personal proposaren una modificació de les percepcions salarials de la categoria d'oficial primera de la secció d'aigua, fet que suposa una modificació del conveni, tramitació la qual no té res a veure amb la modificació de la plantilla.

Segons hem pogut esbrinar, el regidor només xerrà d'una de les propostes que varen fer els treballadors i digué que aquest canvi proposat s’havia de fer mitjançant la negociació, ja què suposaria una modificació de conveni, cosa que si que pot sigui certa. Però, això xoca amb el fet de que a la plantilla del 2015 es modificàs una plaça i la percepció salarial d’aquesta, sense que es dugués a terme aquesta negociació. Això demostra les diferents formes d'interpretar la llei segons qui hagi d’ocupar la plaça.

A l’altre proposta es demanava, en base a les sentències del Tribunal Suprem, la consolidació dels contractes temporals en frau de llei en fixos. Vist l’esforç del gerent en precaritzar les relacions laborals d’EMSER ja sabíem que no es faria res si el que demanaven era estabilitat.

17.- Al ple ordinari de maig de 2016 demanàrem la publicació dels contractes dels adjudicataris que dugueren a terme la 3ª fase de les obres corresponents al canvi de la xarxa general d'aigua potable a la Cala Sant Vicenç, tal com estableix l’article 8 de la Llei de Transparència, 19/2013. Ara, quasi un any més tard encara no s’ha publicat, i això que el regidor de la mercantil considera que aquesta llei es compleix a la perfecció. Quan es publicarà? I els altres contractes menors, com la redacció del projecte de la nau d’EMSER?

Els contractes menors segons el batle no es publiquen perque així ho mana la Llei de Transparència, però que el que faran serà trimestralment publicar tots els contractes menors que vagin a la Junta de Govern i els d'Emser. A veure si és cert i l'autodenominat govern de la transparència comença a donar un poc d'exemple.

18.- L’article 6.1, del mateix text normatiu exposat a la pregunta anterior, estableix que s’han de publicar les dades que permetin identificar els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional. Hores d’ara, dos anys i mig des de l’entrada en vigor d’aquesta llei no s’ha publicat cap dada d’aquestes sobre els contractes eventuals i càrrecs de confiança de cap organisme. Quan es farà aquesta publicació?

Digueren que aclariran quins són els càrrecs eventuals i de confiança i publicaran tot el que pertoca sobre cada un d'aquests càrrecs. Tota aquesta divagació del batle, sobre el conèixer si els càrrecs eren eventuals o de confiança sobra, ja que la Llei de Transparència és ben clara, i en el seu article 6.1, estableix que s’ha de publicar al portal de transparència de cada entitat “un organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional” Per tant, tot aquest aclariment és innecessari, i el que cal és que es prenguin seriosament el tema, i publiquin aquesta informació.

Neteja viÓria, Ternelles... Precs i preguntes

Alternativa | 02 Juny, 2017 16:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un primer article amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes del darrer ple de maig.

PRECS:

1.- Arran de les obres de reforma de l'edifici principal de l'Ajuntament de Pollença, es traslladaren part dels documents a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser, i quan s'acabà l'obra molts d'aquests documents no es retornaren al seu lloc, quedant acumulats dins capses la dita sagristia, algunes d'elles fins i tot obertes amb el risc de pèrdua o deteriorament dels documents. Per evitar que aquests documents es facin malbé o es perdin demanam a l'Ajuntament que cerqui un lloc més adequat on guardar-los.

No contestaren res, per tant, per desgràcia suposam que els documents seguiran en el mateix lloc amb el perill que això comporta.

2.- Fa un temps demanarem de paraula al regidor de serveis si podien llevar les males herbes que "poblaven" el "rost" del carrer Creus, ja que aquestes havien provocat dues caigudes de vianants. Inicialment es va fer una tasca superficial, que amb el pas del temps de poc ha servit i la zona presenta la mateixa imatge que quan es van produir les caigudes. Per això demanam que s'arrabassin les males herbes i que la zona es vagi mantenint de forma continuada i així evitar noves caigudes.

El regidor Nevado va dir que sí que es va fer una neteja, però que amb la dificultat del tram de carrer per les pedres que hi ha, l'herba torna a créixer molt ràpid i que no hi poden tenir a una persona anant cada dues setmanes allà a llevar l'herba.

En definitiva, el regidor Nevado va dir que no poden executar el prec. I si, és cert que el poble és molt gran, i que cal llevar l'herba de tots els llocs, però justament en aquest indret, la configuració especial del carrer (pendent amb pedres i herba) fa que sigui perillós i ja hagi provocat la caiguda de dues persones. No és una qüestió ni d'estètica ni de neteja, sinó de seguretat!!! Per desgràcia només ens queda esperar que no caigui ningú més.

PREGUNTES:

1.- Com s'està aplicant l'Índex Mensual de Qualitat (IQM) a la facturació de l'empresa de neteja viària? S'ha aconseguit una millora del servei?

Ens contestaren que l'IQM s'aplica així com preveu el plec, en la realització de serveis complementaris o segons la demanda que li puguin fer. La qualitat del servei segons el seguiment que fa l'empresa Gram és bona o molt bona, oscil·lant entre els diversos trimestres. També varen dir que és impossible amb el sistema  que es controla, que s'observi una millora continuada en el temps però, que s'eviten caigudes de qualitat.

2.- Per què encara no s'ha publicat la memòria del servei de neteja del 2016? A la plana web de l'Ajuntament a l'enllaç de la memòria del 2016 apareix la del 2015

Segons el regidor és un error de sobreescriptura de documents que breument arreglaran.

Esperam que així sigui.

3.- Els recordam que fa més d'un any i mig que es va invalidar el contracte de neteja viària, i que haurien d'acordar iniciar el procediment per, o bé tornar a licitar el contracte, o bé prestar-lo directament. Aquesta decisió hauria d'haver estat prioritària donat el cost del servei i la seva situació irregular actualment. Quan prendran una decisió i en quin sentit?

El Batle va dir que la setmana següent es reunirien amb la secretària i els tècnics per reprendre els informes que els han d'ajudar a prendre una decisió, fet que demostra que aquesta encara no la tenen gens clara, i que fins i tot, és un tema que han deixat abandonat.

Per nosaltres aquest és un tema molt important, amb el qual l'equip de govern té la possibilitat de demostrar vertaderament si és d'esquerres.

4.- Què pensen de la petició de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts de fer efectiva la servitud de pas públic a Cala Castell sobre els terrenys del camí ja existent i fer l'expropiació corresponent?

Ells estan oberts i disposats, si això és una determinació ajustada a dret, i és una execució del planejament, i com una expropiació que és, es podria fer com a inversió financerament sostenible si aquesta és l'opció que legalment s'ha de seguir.

Per desgràcia la Plataforma ja no podrà presentar la seva al·legació al pressupost del 2017 per incloure una partida per a tals efectes, i per tant, haurem de veure si l'equip de govern realment ho fa com a inversió financerament sostenible.

5.- Part de Cala Castell no es troba en cap zona d'exclusió, ja que ni tan sols està dins l'àmbit del PORN i que pel que fa al camí ja existent, sobre el qual s'ha de fer efectiva la servitud de pas públic, el trànsit pel mateix no constitueix cap activitat recreativa ni esportiva segons les determinacions del PORN. Així doncs, el trànsit a peu pel pas, accés o camí públic no pot ser objecte de prohibició ni tan sols d'autorització, per quan és un ús permès. Han fet les comprovacions pertinents al respecte? Quina és la seva opinió sobre el tema?

Segons el regidor, aquesta és una tasca que correspon bàsicament a la Conselleria, i aquestes afirmacions les ha de valorar aquesta institució, que és la que té les competències sobre el PORN.

Encara que això sigui cert, ens hauria agradat, com bé demana la pregunta, sentir l'opinió de l'equip de govern sobre el tema.

6.- Ens hem assabentat per la premsa que volen enllestir un projecte d’embelliment al Port de Pollença a finals del 2018 “consensuat amb els veïns i els grups de l’oposició". Doncs no han començat massa bé, ja que si realment volen consensuar el tema han d'implicar als partits de l'oposició des del principi. Quan pensen explicar a l'oposició aquest projecte?

Segons ells, això és un acord de govern amb UMP i que tots coneixiem, ja que el signaren a inicis de legislatura, i l'explicaran a l'oposició quan ja tenguin un avantprojetce. L'anunci d'aquests dies era tan sols una declaració d'intencions, i que al tenir un document en faran partíceps a la oposició.

Per aquest equip de govern és més important la publicitat que la informació. Per desgràcia sempre ens solem assabentar de les seves intencions per la premsa, i no directament.

7.- Pensen participar de la convocatòria d'ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques al jaciment del Pedret de Bóquer?

Segons el regidor el primer que cal és redactar el projecte arqueològic plurianual, ja que sense aquest la resta no anirà enlloc.

Podem arribar a estar d'acord amb aquesta afirmació, i evidentment tenir un pla o projecte plurianual és important, el que passa és que no sabem quan es farà aquest, i la sensació que tenim és que la zona de Bóquer quedarà com està.

8.- En referència a la concessió de banderes blaves han declarat que no s'ha atorgat la de la platja de Tamarells per causes no imputables a l'Ajuntament, sinó per possibles futurs problemes de la EDAR de Pollença. Tenen ja informació d'aquests problemes?

Quan varen saber els motius per no rebre la bandera es posaren en contacte amb Abaqua per saber que passava, ja que l'explicació de ADEAC (qui concedeix les banderes blaves) era molt concisa. Les dades que dona Abaqua de la depuradora segons el regidor són correctes i no els acaba de quadrar l'explicació per tant de ADEAC, amb qui intentaran contactar per obtenir una millor explicació.

El tema de la depuració d'aigues, és molt important i l'equip de govern ja hi hauria de tenir la informació demanada. Respecte a les banderes blaves nosaltres ja hem dit moltes vegades que no té cap sentit, i com s'ha vist a la premsa, cada vegada són més municipis els que renuncien a aquesta distinció.

9.- El regidor d'urbanisme ha analitzat ja la situació de la seva àrea i ha donat qualque pas per a la seva reorganització en el referent a la disciplina urbanística?

Han encomanat fer una avaluació de com s'ha gestionat fins ara la disciplina urbanística i l'estat dels expedients, per a partir d'aquí fer una proposta de reorganització.

Ja és hora que es posin les piles, ja que tot i ser cert que el personal ha estat ocupat recollint documentació per la fiscalia, també ho és que el tema de la disciplina urbanística està bastant encallat.

10.- A més de complir la moció en referència a les fonts del municipi, pensen aturar la degradació que pateix l'abeurador de Sant Isidre, dotant a l'estàtua del rastell que li falta i incloure la font als panells de llocs d'interés turístic del poble, tal com es varen comprometre en resposta a una pregunta nostra a un ple anterior? Quan ho pensen fer? Referent a la font de la Plaça Major; pensen fer complir l'ordenança d'ocupació de la via pública i evitar que aquesta es trobi totalment amagada per les estufes de l'establiment del costat?

Pel que fa al tema de l'abeurador de Sant Isidre, sembla que el rastell s'ha perdut, fet difícilment explicable, però que farà que s'hagi d'encarregar fer-ne un altre, tot i que no varen dir quan ho faran. Als panells  que digueren que els inclouran i que ja han informat l'empresa encarregada que ho faci. Pel que fa a la font de la Plaça Major es comprometeren a vigilar que es compleixi l'ordenança i que evidentment no és correcte que s'utilitzi l'entorn de la font amb elements d'ocupació de la via pública.

A veure si és veritat, i una font que tant va costar tornar a posar al seu lloc, no queda tapada per les estufes d'aquest negoci.

Continuarà...

Els comptes clars. Informe econ˛mic 2016

Alternativa | 01 Juny, 2017 20:12 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença (A) ens prenen seriosament la transparència i feim públic, com cada any, l'estat de comptes de la nostra candidatura.


 Quan arriben aquestes dates, i coincidint amb la campanya de la renda, editam i publicam un fulletó amb l'estat de comptes de l'exercici anterior del nostre partit, amb la principal informació econòmica, els ingressos i les despeses. A la plana web del partit es poden consultar les dels anys anteriors.

Així, ara feim públic el document «Els comptes clars. Informe econòmic 2016» en què es fa un repàs dels recursos materials, humans i econòmics del partit, que inclou un balanç i un desglossament dels ingressos i les despeses.

A Alternativa per Pollença ens prenem molt seriosament la transparència i pensam que és quelcom que es demostra amb fets, i no amb paraules quan arriben les eleccions. Si no s'acompanya de fets, és un concepte buit i pura demagògia.

A Pollença, sense anar més enfora, tenim l'exemple d'aquells partits que, durant la campanya electoral s'omplien la boca de transparència i  varen prometre, publicar les despeses de campanya i dos anys després encara no l’han fet. L’equip de govern encara no ha complit tot el referent a transparència que vam acordar fa dos anys i els partits de dretes que havent governat de forma opaca i personalista, ara que són a l'oposició reclamen la transparència que no devien trobar important quan governaven. En comú, els uns i els altres: paraules i paraules, però no fets.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb