URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Adhesions, contractes caducats, factures irregulars i acords incomplerts...(ple de juliol)

Alternativa | 30 Juliol, 2017 11:13 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari de juliol, celebrat al passat dijous 27. En els següents dies farem un article explicant la segona part del ple amb els precs i preguntes, d'aquest ple i del passat.

1.- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença. No es vota

Des d'Alternativa li desitjarem al nou regidor els màxims encerts, ja que això serà positiu pel poble, i li varem fer saber que, com hem fets fins ara, ens trobarà de cara i disposats a fer propostes, però ens trobarà d'esquenes davant els incompliments o la falta de diligència. Entenem que és la nostra responsabilitat fer una oposició com la feim, i que consideram que és constructiva: som crítics i fiscalitzam, però també som propositius i és la nostra voluntat continuar així.

2.- Determinació festes locals en l'ambit municipal any 2018. Aprovat per unanimitat.

Els dies festius seran el 17 de gener i el 2 d'agost, dies de Sant Antoni i La Patrona.

3.- Adhesió, si procedeix, a l'estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d'Igualtat del Consell Insular de Mallorca. Aprovat per unanimitat.

Nosaltres votàrem a favor, sent conscients que tota feina que es faci en favor de la igualtat, sempre serà poca en una societat heteropatriarcal com la nostra. Mostrarem també la nostra satisfacció perque s'estiguin fent les passes per elaborar un Pla Municipal d'Igualtat, com ens va informar el batle a la Comissió Informativa, ja que aquest va ser una de les partides que vàrem negociar i acordar en els pressuposts del 2016 i encara no s'han executat. Per això, més contents estarem encara quan aquest pla estigui efectivament elaborat.

Finalment, i tornant recordar el feminicidi ocorregut l'any passat al Port de Pollença, en que na Lucia Patrascu va ser assassinada pel seu home, i que la víctima havia anat unes hores abans al quarter de la Guardia Civil a dir que passava pena i la varen enviar cap a ca seva. I tenint en compte que es va obrir suposadament una investigació interna per esclarir els fets sense que n'haguem tengut coneixement de que s'hagin depurar responsabilitats, demanarem a l'equip de govern que no convidi a la Guàrdia Civil a l'acte institucional de La Patrona i demostrar així que a nosaltres no ens és igual que les investigacions internes no vagin enlloc, que a nosaltres no ens és igual que se tapin les vergonyes uns als altres.

4.- Adhesió, si procedeix, a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua. Aprovat per unanimitat.

Nosaltres votàrem a favor ja que aquesta va ser una proposta nostra al Consell d'Administració d'EMSER (de les poques a les que han fet cas), i com ja hem expressat anteriorment, creim que és una possibilitat de millorar la gestió de l'aigua, que com a dret bàsic consideram que sempre ha ser gestionat públicament vetllant per l'interès comú i no pensant en el lucre i el benefici. També recordàrem que és bastant hipocrita formar part d'una xarxa com aquesta i que l'empresa municipal funcioni amb uns criteris propis d'una empresa privada.

5.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions - La Patrona 2017. Aprovat per unanimitat.

Enguany han estat concedides a AFAMA i al Club de Bàsquet Pollença. Els primers, després de 20 anys fent una fantàstica tasca de suport als malalts i familiars d'Alzheimer, i els segons, després de 30 anys formant i educant a milers de joves a través de la pràctica d'un esport com el bàsquet. La nostra més sincera enhorabona i animar-los a que segueixin fent la feina com fins ara, pel bé de tots els pollencins.

6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Aprofitàrem per recordar a l'equip de govern la deriva que està agafant el tema de la contractació, que cada vegada s'assembla més a la legislatura de 2007 i els contractes van caducant i les licitacions no surten. El següent equip de govern es trobarà una bona papereta amb aquest tema. Per exemple en aquest mig any de 2017 han caducat els contractes dels tècnics informàtics, de retirada de vehicles, de manteniment de l'enllumenat del Port, de manteniment i alineacions arbòrees, de recollida i acollida d'animals, d'inspecció de tributs i de coordinació i assessorament del museu. I a això cal sumar els que ja estaven caducats i en situació irregular (escoleta, escola d'adults, diversos tècnics, manteniment d'impulsions, suministrament elèctric, ajuda a domicili....) i totes les factures de tasques que podrien licitar-se (publicitats, suministrament de benzina, manteniments i materials,...). També demanàrem per algunes factures que ens resultaven extranyes.

7.- Informació sobre l'execució pressupostària del segon trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. No es vota.

En aquest cas, optàrem per fer referència a les partides per les que votàrem a favor del pressupost de 2016. Aquestes no es varen executar quan tocava, ni s'han executat ara. d'aquesta manera ens trobam amb el següent estat d'execució de les següents partides:

- Constracte investigació catàlegs de camins. 1.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Estudi sobre habitatge social al municpi. 1.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Estudi foment economia social. 500 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Redacció projecte creació de recorregut arquelògic. 2000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Servei participació ciutadana: 14.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Servei de comunicació i transparència 17.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Promoció dels productes locals i de proximitat. de 10.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

Vist el panorama recordàrem a l'equip de govern que mentre tot segueixi així, al 2018 ni ens asseurem a negociar, i arribat el cas, ja no ens conformarem amb partides per estudis o informes, al 2018 ja demanarem que s'incloguin partides per implementar polítiques reals.

Satisfacciˇ per l'adhesiˇ a la xarxa de municipis per a la gestiˇ p˙blica de l'aigua

Alternativa | 29 Juliol, 2017 00:32 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença volem mostrar la nostra satisfacció per l'aprovació per unanimitat de l'adhesió de Pollença a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua.


 Al ple celebrat el passat dijous es va aprovar per unanimitat l'adhesió de Pollença a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua. La creació d'aquesta xarxa va ser una proposta que nosaltres ferem l'any passat al Consell d'Administració d'EMSER (de les poques a les que han fet cas) quan el gerent de l'empresa pública va demanar l'ingrés a l'Associació d'Empresaris Subministradors d'Aigua de les Illes Balears (ASAIB). Aquesta associació vendria a ser una espècie de patronal d'empreses d'aigües, totes elles privades, excepte EMAYA. A part de la inactivitat d'aquesta associació segons les informacions que ens facilità EMAYA, considerarem que no tenia sentit associar-nos amb empreses privades com SOREA o Aqualia. Per sort ens varen fer cas i l'associació avui és una realitat.

Creim que la creació d'aquesta xarxa permetrà la possibilitat de millorar la gestió de l'aigua tant als municipis associats pels quals serà beneficiós coordinar-se amb altres municipis amb necessitats i problemàtiques similars permetent als ajuntaments formes de treball més eficients, crear sinergies i compartir recursos i experiències, .... Però també consideram que la creació de la Xarxa pot ajudar a donar visibilitat a aquesta forma de gestió pública, tantes vegades defenestada, i fer que altres municipis optin en un futur per una gestió pública.

Des d'Alternativa com a dret bàsic que és l'aigua consideram que sempre ha ser gestionat públicament vetllant per l'interès comú i no pensant en el lucre i el benefici privat com passa en molts casos.

Tot i que consideram positiva l'adhesió, també consideram que cal canviar el funcionament intern de la nostra empresa municipal, EMSER, ja que seria bastant hipocrita formar part d'una xarxa com aquesta i que l'empresa municipal funcioni amb uns criteris propis d'una empresa privada. S'han d'acabar les opacitats, les actuacions arbitràries i dèspotes de la gerència envers els treballadors, les lectures economicistes dels servei i no socials, i s'ha de posar en marxa, com ja hem demanat en repetides ocasions al Consell d'Administració, una Política de Responsabilitat Social Corporativa, que faci que la nostra empresa realment funcioni sota els paràmetres d'una empresa pública.

 


Fa falta alguna cosa mÚs que la dimissiˇ

Alternativa | 26 Juliol, 2017 15:05 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa compartim la petició de dimissió cap a la regidora Francisca Cerdà de Junts Avançam, però a la vegada reiteram la necessitat de delegar les competències de disciplina urbanística a l'ADT.

Gairebé una setmana després de sortir en premsa les acusacions de la regidora Francisca Cerdà contra el regidor d'Urbanisme, Junts Avançam demana ara la dimissió de la regidora de Tots per Pollença.

Per part nostra, consideram també que una representant del Consistori que en coacciona (inútilment, ja que l'ADT funciona de manera transparent i imparcial) a un altre perquè no se li apliqui la llei, no només hauria de dimitir, sinó que s'hauria de veure si no està incorrent en responsabilitats penals. Amb l'agreujant que les coaccions consisteixen en denunciar familiars del regidor. A Alternativa consideram que cada persona ha de respondre de les seves actuacions i no de les dels seus familiars, ja que sinó estarem retrocedint uns quants segles, i en lloc de en política estarem dins el fang.

Per impedir precisament que la disciplina urbanística sigui una eina de greuges comparatius, de clientelisme, d'amenaces i de pressió interessades, vàrem proposar al ple fa pocs mesos (i ja ho havíem fet el 2009) que es delegassin les competències en disciplina urbanística al Consell. Evidentment, això no eliminaria la possibilitat que hi hagués casos com aquests, referents als expedients del passat; però com a mínim faria que, a partir d'ara, ningú dubtaria de les conseqüències si s'incompleix la llei, ni hi hauria lloc per coaccions o ni esperances d'esquivar la llei. No vàrem comprendre les reticències de Junts Avançam per delegar les competències.

Després d'aquest episodi, instam a l'equip de govern que es repensi la seva negativa d'adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori i que l'aprovem al Ple properament.

 

Ple ordinari de juliol

Alternativa | 25 Juliol, 2017 11:19 | facebook.com twitter.com

D'ençà que tenim representació a l'Ajuntament el 2007 som els únics que hem publicat, entre altres temes, els ordres del dia comentats i les votacions. Aquesta legislatura a més hem aconseguit (acords d'investidura) que l'Ajuntament publiqui la documentació corresponent al ple. La informació és el primer pas per aconseguir canvis.

El ple ordinari de juliol serà dijous 27 a les 11h (perquè ja estam dins la setmana de festes). Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos. 

PART RESOLUTIVA

1- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença.

En Bernat López substitueix a n'Iliana Capllonch. Esperam que ja s'anuncií també la nova redistribució de delegacions

2.- Determinació festes locals pel 2018 pel calendari laboral

Es proposa  17 de gener i 2 d'agost, ja que cauen en dia feiner.

3. -Adhesió a l'estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d'Igualtat el Consell.

L'acord té diversos punts. L'estratègia local la podeu consultar aquí: http://www.conselldemallorca.net/media/50501/Estrategia-local-Ajuntaments-2017.pdf . Proposen:

- Nomenar la regidora na Magdalena Seguí i na Catalina Cifre (la mediadora cultural) com a referents al municipi per posar en marxa l'estratègia local

- Establir un cronograma que inclogui les accions clau

- Difondre entra la població, coordinar-se amb altres municipis...

Relacionat amb això en MAM ha dit que s'ha encarregat la redacció d'un Pla d'Igualtat i que ara estan fent la diagnosi prèvia. 

4-Adhesió a la Xarxa de municipis per la gestió pública de l'aigua.

Es tracta de formalitzar a través del Ple el fet que EMSER formi part de la Xarxa de Municipis que aposten per la gestió pública de l'aigua i que vam impulsar nosaltres.

5-Distincions de la Patrona

La proposta amb alt grau de consens són; AFAMA (que compleix 20 anys) i al Club de Bàsquet de Pollença (que enguany en fa 30).

 6 -Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades.

No es vota. 626.744,56 euros de factures irregulars . Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Aquestes factures irregulars no han disminuint aquesta legislatura, com esperàvem sinó que han augmentat  donat que l'equip de govern no ha regularitzat la majoria de les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig de 2016, en què es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet. 

7-Informació sobre l'execució pressupostària del segon trimestre de l'exercici de 2017

No es vota.

Propostes/Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 

AlĚlegacions a la llei de camins p˙blics

Alternativa | 13 Juliol, 2017 15:59 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa hem incorporat les nostres al·legacions a les presentades per l'Ajuntament de Pollença a la Llei de camins públics, per fer-la més efectiva i que les institucions puguin actuar de forma més ràpida i contundent a l'hora d'obrir els camins públics.


A Alternativa fa anys que lluitam pel dret de pas i la recuperació de camins i rutes públiques a Pollença, on com sabeu tenim un bon grapat de camins públics tancats, inclòs un (la carretera vella de Lluc) per part de l'usurpador ex-batle i regidor de Tots per Pollença, en Tomeu Cifre Ochogavía. Davant l'oferiment de l'equip de govern de presentar al·legacions, dins les al·legacions presentades per l'Ajuntament a la Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca, des d'Alternativa hem considerat que la presentació de forma conjunta i en nom de l'Ajuntament era una bona opció per a que les nostres propostes de millora de la llei fossin més fàcilment escoltades.

En aquest sentit hem fet les nostres al·legacions, que són la majoria de les presentades per l'Ajuntament, i que consisteixen bàsicament en:

 

-En l'esmentada llei es contempla que l'Administració pugui obrir de forma cautelar i urgent (prèviament a la recuperació d'ofici) els camins usurpats només en els casos que hi hagin estat usurpats recentment, sempre que no hagi transcorregut més d’un mes des que se n’ha tingut constància. A Alternativa consideram que l'Administració ha de poder obrir sempre un camí públic tancat hagi estat tancat recentment o no i es tengui constància faci un mes o faci anys.

-També hem demanat que l'administració titular del camí, en qualsevol cas i moment, pugui retirar qualsevol obstacle que impedeixi l’ús normal del camí, sense necessitat de cap notificació prèvia. Creim que no cal cap urgència com estableix la llei per poder retirar obstacles que dificultin l'ús normal del camí i creim que cal establir un termini per la retirada de l'obstacle (48 hores).

-Pel que fa referència a les sancions, consideram que desobeir les ordres de retirar els impediments o limitacions de pas ha de ser considerat una infracció molt greu en lloc de greu (que és el que preveu la llei), ja que és evident la impossibilitat d'esgrimir el desconeixement de la llei quan ja s'ha estat advertit i, per tant, estaríem davant un clar exemple de reincidència en l'obstrucció del pas.

-Igualment consideram que s'ha d'establir com una falta greu la col·locació de cartells de “prohibit el pas”, “camí privat”, ... que puguin dur a confusió, ja que aquests casos habituals, són una mostra clara d'intent de coacció que mereixen ser penats per la llei.

Esperem que aquestes propostes de millora que hem fet a la Llei siguin tingudes en compte i serveixin per millorar-la. A més, esperam que per part de l'Ajuntament també hi hagi els avanços que venim demanant fa temps: incloure dins l’inventari de béns tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan pendents de cap al·legació, prioritzar la resolució de diligències prèviament aprovades pel Ple corresponent de 2007 del camí del coll d’en Patró, iniciar diligències per resoldre la problemàtica dels camins del coll de Síller i de Bóquer i expropiar el camí de Ternelles.

 

 

 

Contractaciˇ desfibriladors (Junta 4 de juliol)

Alternativa | 09 Juliol, 2017 15:00 | facebook.com twitter.com

Aquest és el resum  de la reunió de la Junta de Govern de dia 4 de juliol del 2017 publicat a la pàgina web de l'Ajuntament 

Destaca l'aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de la xarxa de desfibril·ladors, d'aquesta forma es comença a complir la nostra moció del ple de juliol de 2016 per fer de Pollença un territori cardioprotegit i dotar de desfibril·ladors al municipi per possibilitar una ràpida intervenció a qualsevol lloc: als vehicles policials, la piscina municipal, places... Recordam els altres acords que es van aprovar per unanimitat:

-posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives, informatives i cursos....

-signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (conselleria de salut,d'educació, federació o clubs de futbol...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors. També per aprofitar millor els recursos existents.

Junta de Govern de 4 de juliol

URBANISME

Se dóna compta de les llicències d’obra atorgades entre mitjans maig i mitjans juny. En total han estat 76, totes elles obres majors.

HISENDA

-Relació de despeses.

S’aprova la relació de despeses, tant les que tenen objeccions com les que no en tenen.

Entre les que no tenen cap objecció s’inclouen diverses factures tal com Revisió i reposició parcs infantils (2.407,90), serveis inspecció tribbuts (510.041,03), servei de neteja viària (73.305,05), quota participació “Sports tourism forum 2017”, treballs senyalització vial (12.4578,16).

Entre les despeses que tenen qualque tipus objeccions hi ha destaquen: el muntatge Electric oficina turisme (3.236,53), servei de grua (2.707,98), 20.000 mapes municipi Oficines Turisme (2.923,15), assegurances edificis municipals, (23.210,17)....

- Recursos i reclamacions

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 6 de setembre del 2016 i se dona de baixa la liquidació corresponent

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 18 d’octubre del 2016 i se retornen 86,30 €.

Varis:

- S’aprova una bonificació de 70% de la quota íntegre de l’IBI per família nombrosa oi se li denega per tractament de fems.

- se procedeix a bonificar diversos tributs ( IBI, recollida i tractament de fems)

- S’acorda l’exempció per minusvalidesa de l’import sobre vehicles de tracció mecànica.

- S’aprova una bonificació de l’impost de vehicles per família nombrosa.

- S’acorda aplicar una sèrie de bonificacions de l’IBI, i recollida de fems per minusvalidesa

- S’acorda una devolució d’ingressos indeguts per valor de 307,85 de la taxa de recollida de fems

- S’aprova concedir l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

- Se denega l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

CONTRACTACIO

S’adjudica el contracte administratiu de subministres de dos servidors centrals . Un pic fet les tramitacions oportunes s’acorda Adjudicar el contracte administratiu de subministrament de 2 servidors centrals, per un import de 17.061 euros IVA inclòs a favor de l’entitat ASAC COMUNICACIONES S.L. de conformitat amb les condicions que hi consten a l’expedient

S’adjudica e contracte menor d’obra de construcció d’una habitació i un bany a l’edifici del centre de dia - Residència per un import de 36.240,89€ a l’empresa Construcciones Vadell Cifre SL

S’adjudica el contracte administratiu mixt de servei per a l’edició de la guia Nàutica i platges de Pollença i subministrament de 109.000 exemplars per un import de 4.901,71 a J. Cerdà Garcia

S’adjudica el contracte administratiu de servei de desbrossament i neteja de diversos camins, zones verdes i aparcaments a Miquel Vives Luis per un import de 9.123,40.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA

S’imposa una sanció de 450 € a un establiment del port per infracció a l’ordenança d’ocupació de via pública

Se rectifica una liquidació i se concedeix llicència d’ocupació de via pública per 4 taules i 12 cadires a un local del port

- S’atorga OVP a una entitat mercantil del Port per posar expositors (2 m2)

- S’atorga OVP a una entitat mercantil de Pollença per posar 2 expositors (0,40 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (1 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (2 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment del Port de Pollença (3 m2)

Se denega autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per 6 taules i 24 cadires. 4 para-sols i 3 aparcabicis per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per expositors a establement del Port.

Se concedeixen 9 taules i 36 cadires i se deneguen 2 taules i 3 cadires a restaurant de Pollença

S’estimen parcialment les al·legacions presentades per establiment del port de Pollença

S’autoritza l’ocupació de via pública de 7 taules i 30 cadires dins d’una superfície de 31,6 m2 a un establiment del Port de Pollença i se deneguen 1 taules i 3 cadires.

S’acorda atorgar 3 taules i 12 cadires establiment de Pollença

Se deneguen 8 taules i 30 cadires a un establement del Port, per no estar al corrent de pagament

S’acorda atorgar 4 taules, 16 cadires a un establiment del port

Se deneguen 4 taules, i 16 cadires, a establiment del Port

S’atorguen 3 taules i 12 cadires a establiment del Port Pollença

S’atorguen 6 taules i 12 cadires i se deneguen 12 cadires a establiment del Port Pollença

Se deneguen 13 taules, i 26 cadires, a establiment del Port per no trobar-se al corrent de pagament

S’autoritza canvi de nom de la liquidació d’establiment de Pollença

REGIM INTERIOR

Taxis

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 24 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 05 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 09 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 32 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 15 fins un màxim de set places.

Personal

S’aprova la pròrroga de la comissió de serveis a funcionari municipal.

Se dóna compte de la Resolució de batlia d’aprovació de la sol·licitud d’ajuda a la conselleria de Treball i comerç per un import de 52.844,64 € per a la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys per dur a terme el projecte de “Manteniment de camins rurals i zones verdes-fase II del municipi de Pollença.

CONTRACTACIO

S’aprova l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació , manteniment i formació de la xarxa de desfibril·ladors del municipi de Pollença, mitjançant rènting i convocatòria de la seva licitació.

S’adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 9 d’agost de 2017 a l’artista Carles Trepat Domingo per un import de 2.800 €, més l’import de l’IVA per al festival de Música.

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Julian Rachlin per un import de 18.000 €, més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Mischa Maisky per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista ITAMAR Golan per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 19 d’agost de 2017 a l’artista Nelson Freire, representat exclusivament per l’empresa CONCIERTOS AUGUSTO SL per un import de 14.700 € méś l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 26 d’agost de 2017 al conjunt Quartet Manderling, representat exclusivament per a aquest concert per l’empresa MITO CONCERTS SL per un import de 9500 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Christoph Pregardien per un import de 12.000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Julius Drake per un import de 5000 € més l’import d’IVA

VARIS

S’Aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament de Pollença per poder executar un programa conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi de Pollença per al curs 2017-2018

 

 

Volem un PAC nou

Alternativa | 04 Juliol, 2017 09:16 | facebook.com twitter.com

Aquesta va ser la nostra argumentació al darrer ple al nostre vot en contra de la moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació

Nosaltres votarem en contra.


Votarem en contra, perque creiem que si no es cedeix el solar ara, el centre de salut no es farà, i ho creiem sincerament. Creim que la proposta de Tots per Pollença fa inviable el centre de salut en aquesta legislatura. El senyor Tomeu Cifre creu que hi ha temps per fer els informes, per fer el procés de participació i cedir el solar en uns pocs mesos? Sembla que no coneix a aquest equip de govern; això no es faria en aquesta legislatura.


I clar, a la següent legislatura, al Govern de les Illes probablement tendrem a la dreta tornant a governar, i amb un govern del PP a Palma, vistes les retallades de l'anterior legislatura en sanitat, que varen afectar patir també a Pollença, anulant-se contractes de substitució i reforç de personal sanitari d'atenció primària, que provocà que al faltar algú es tancassin els PACS. Amb gent que "estima" tant la sanitat pública tenim clar que no hi haurà PAC si no es fa en aquesta legislatura.


I és que aquesta moció, presentada quan va sorgir el tema de triar el solar la podriem haver entès, i podrieu haver demostrat cert interès en que realment es fés un procés participatiu per triar el solar. Però ara? Quan tot està a punt d'acabar? El que passa és que vostès no hi han cregut ni hi creuen en la participació, i fins el seu portaveu mateix va dir que demanar participació era sinònim de no tenir les coses clares. I ara la pregonen? Varen demanar res als ciutadans vostès quan governaven? Ara diran que s'ha aprovat un nou reglament, però abans ja ni havia un, i no fa falta teniu un reglament per fer processos participatius, i vostès mai en varen fer!!!


Per tant nosaltres creiem que el que vostès volen, és boicotetjar la contrucció del PAC. Vostès, com ja varen expressar a l'iniciar la recollida de firmes, consideren que aquest solar és massa bo per fer un centre de salut, tot i que mai han dit on creien que era millor fer-lo.


I a aquesta negativa a tudar un solar destinant-lo a la sanitat pública, hi afegim que s'eliminen aparcaments i ho combinam amb el concepte mal utlitzat de participació ciutadana, surt aquesta campanya demagògica que han fet, que només s'ha sostingut per la incompetència i la poca pressa en fer les coses de l'equip de govern i la Conselleria.


Com he dit, si vostès haguessin fet aquesta moció tot just al principi podrien haver tingut certa credibilitat, però ara mateix es veu d'una hora enfora que estan fent populisme barat. I nosaltres no anam de populismes barats, i si hem de triar entre aparcaments o PAC, per molt que sigui impopular nosaltres sempre triarem PAC; i si realment volen aparcament que se compri el solar darrera la Renault i que es facin aparcaments.


Ara bé, que no s'enganin els regidors de l'equip de govern, nosaltres votam a favor perque creim que és l'única manera d'assegurar el PAC, però les seves presses inicials s'han demostrat innecessàries, i la seva inoperància i la de la Conselleria en aquest tema són les que han permès a la dreta arribar fins aquí. Vostès han aconseguit que la dreta hagi fet una recollida de firmes per iniciar un procés participatiu, i això és per fer-s'ho mirar. Té molt de mèrit.


Per acabar, i ja que moltes vegades en donen la seva opinió, ens agradaria que el regidor Sureda ens explicàs que en pensa el PI de la elecció del solar de Can Conill.

 

Els regidors de Tots per Pollença i Martí Roca van demostrar que no han assumit que no governen i van actuar sense educació, ni respecte. Des del llocs destinats al públic en Tomeu Cifre Ochogavía es va dedicar a increpar als regidors que van defensar els seus arguments al seu lloc.

 

 

 

 

Junta d'EMSER i ple de juny

Alternativa | 02 Juliol, 2017 23:24 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del resultat de les votacions a la Junta General d'Emser i de la primera part del ple ordinari de juny. De la segona part, amb els precs i preguntes no hi haurà article fins al mes vinent, perque aquestes no varen ser respostes per falta de temps.

JUNTA GENERAL D'EMSER

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (PP, Tots i Regidor no adscrit) i 1 vot en contra (Alternativa). Optàrem per un vot protesta davant el rumb que porta, o continua portant l'empresa municipal, on la gerència sembla fer el que vol i les nostres propostes ni són escoltades. En aquest sentit ni se'ns ha fet arribar, ni s'ha publicat la memòria la "Memòria d'activitats del 2016", al Consell d'Administració previ a la Junta no es portà el punt relatiu a la fixació d'objectius de la gerència com estava acordat, i ni tan sols s'ha fet res per canviar els estatuts i incloure els delegats de personal i resta de membres de l'oposició al Consell d'Administració, amb una moció aprovada en aquest sentit desde el gener de 2016. Per tant, amb tot això, votàrem en contra

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat. S´elegiren 3 regidors per aprovar posteriorment l'acta.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa (1 vot tan sols, al faltar la nostra portaveu)) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit). Una modificació de crèdit de 1.330.000 d'euros per destinar a la primera fase del projecte de dotació de serveis, en aquest cas del carrer Temporal, la volta del maressar i l'esplanada de davant Cala Molins, on es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat i altres elements. Tot i reclamar que per la Cala és imprescindible un pla integral per a una futura millor gestió, consideràrem que aquesta dotació de serveis era necessària i que calia que s'aprovàs.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (PP, Tots i Regidor no adscrit), 7 a favor (Junts i UMP) i 1 abstenció (Alternativa). Per desgràcia de les empreses que fan feina, a les que diuen defensar, el vot de la dreta impedí que puguessin cobrar per les tasques fetes per l'Ajuntament. Tot i aconseguir que l'equip de govern justificàs les factures, cosa que ells mai varen fer quan governàven.

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas. Aprovat per unanimitat. Contents perque es comenci a donar compliment a una moció aprovada pel ple municipal. Ara només falta que es dediqui un carrer a Martí Vicenç "Bon Jesús" i a Bartomeu Cabanelles del "Lloquet". Per cert el lloc és just el tram de davant el museu i els jardins, el qual ens sembla una bona elecció.

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana. Rebutjades les al·legacions amb els vots de Junts, Alternativa i UMP. Els tècnics informàren desfavorablement de les al·legacions presentades per Tots per Pollença i un particular, i establiren que l'ús sanitari estava permès a Can Conill. Després durant el ple va succeir el que ja es conegut, amb l'arribada de la nostra portaveu just després de la petició del Batle de retirar el punt de l'ordre del dia. La dreta, indignada per no poder aprofitar-se de l'absència de la nostra portaveu, i de un ple no representatiu, va decidir abandonar la seva cadira i seure entre el públic, mentre mostrava la seva falta d'educació i respecte, cridant i fent comentaris impropis d'un representant polític decent. Una vegada representat el ple com va sorgir de les urnes, les al·legacions foren rebutjades.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17). Rebutjada per 9 vots en contra (Junts, Alternativa i UMP) i 8 a favor (PP, Tots i Regidor no adscrit). No entrarem gaire en el nostre argumentari, perque en farem un article al respecte, però consideram que és imprescindible que es cedeixi el solar ja, perque si la dreta guanya les següents eleccions el PAC no es farà. Tot i això la inoperància de la Conselleria i de l'equip de govern han permès a la dreta la possibilitat de fer aquesta campanya demagògica demanant una participació en la que no creuen.

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17). Aprovada per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), i 9 abstencions (PP, UMP, Regidor no adscrit i Tots). Al final la nostra moció es va aprovar, tot i que la dreta va demostrar que no té cap intenció de retornar els seus dispositius usurpats, aferrant-se a legalismes i informes, i demostrant clarament quin és el concepte que tenen de defensa de la cosa pública.

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17o). Aprovada per 8 vots a favor (Tots, PP i regidors no adscrit), 7 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Alternativa). Una moció defensada pel regidor no adscrit que demostrà quin és el seu pèssim nivell de feina: ni ha llegit els plecs de licitació del servei de l'anterior legislatura, ni d'aquesta!!!, i en la seva exposició de motius va mentir al dir que a l'anterior legislatura la neteja es feia ja al més de maig quan no és cert. Paper banyat que no servirà de res ja que el servei ja està adjudicat. Demanàrem la retirada de la moció, i al no voler fer-ho ens vàrem abstendre.

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17). Moció aprovada amb 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 1en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP). Una moció de la CEDA, molt reaccionària i que sota el paraigües de la defensa del petit comerç criminalitza la venda ambulant, la qual no és cap problema real, ni pel comerç local, ni de mala imatge pel municipi (sota aquest concepte s'amaga un classisme recalcitrant i fins i tot racisme). En realitat el problema és tot el contrari: el capitalisme ferotge, i els favoritismes al gran capital i els grans comerços, que sempre han promogut aquests partits, són els que han enfonsat el petit comerç local.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb