URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Adhesions, contractes caducats, factures irregulars i acords incomplerts...(ple de juliol)

Alternativa | 30 Juliol, 2017 11:13 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari de juliol, celebrat al passat dijous 27. En els següents dies farem un article explicant la segona part del ple amb els precs i preguntes, d'aquest ple i del passat.

1.- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença. No es vota

Des d'Alternativa li desitjarem al nou regidor els màxims encerts, ja que això serà positiu pel poble, i li varem fer saber que, com hem fets fins ara, ens trobarà de cara i disposats a fer propostes, però ens trobarà d'esquenes davant els incompliments o la falta de diligència. Entenem que és la nostra responsabilitat fer una oposició com la feim, i que consideram que és constructiva: som crítics i fiscalitzam, però també som propositius i és la nostra voluntat continuar així.

2.- Determinació festes locals en l'ambit municipal any 2018. Aprovat per unanimitat.

Els dies festius seran el 17 de gener i el 2 d'agost, dies de Sant Antoni i La Patrona.

3.- Adhesió, si procedeix, a l'estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d'Igualtat del Consell Insular de Mallorca. Aprovat per unanimitat.

Nosaltres votàrem a favor, sent conscients que tota feina que es faci en favor de la igualtat, sempre serà poca en una societat heteropatriarcal com la nostra. Mostrarem també la nostra satisfacció perque s'estiguin fent les passes per elaborar un Pla Municipal d'Igualtat, com ens va informar el batle a la Comissió Informativa, ja que aquest va ser una de les partides que vàrem negociar i acordar en els pressuposts del 2016 i encara no s'han executat. Per això, més contents estarem encara quan aquest pla estigui efectivament elaborat.

Finalment, i tornant recordar el feminicidi ocorregut l'any passat al Port de Pollença, en que na Lucia Patrascu va ser assassinada pel seu home, i que la víctima havia anat unes hores abans al quarter de la Guardia Civil a dir que passava pena i la varen enviar cap a ca seva. I tenint en compte que es va obrir suposadament una investigació interna per esclarir els fets sense que n'haguem tengut coneixement de que s'hagin depurar responsabilitats, demanarem a l'equip de govern que no convidi a la Guàrdia Civil a l'acte institucional de La Patrona i demostrar així que a nosaltres no ens és igual que les investigacions internes no vagin enlloc, que a nosaltres no ens és igual que se tapin les vergonyes uns als altres.

4.- Adhesió, si procedeix, a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua. Aprovat per unanimitat.

Nosaltres votàrem a favor ja que aquesta va ser una proposta nostra al Consell d'Administració d'EMSER (de les poques a les que han fet cas), i com ja hem expressat anteriorment, creim que és una possibilitat de millorar la gestió de l'aigua, que com a dret bàsic consideram que sempre ha ser gestionat públicament vetllant per l'interès comú i no pensant en el lucre i el benefici. També recordàrem que és bastant hipocrita formar part d'una xarxa com aquesta i que l'empresa municipal funcioni amb uns criteris propis d'una empresa privada.

5.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions - La Patrona 2017. Aprovat per unanimitat.

Enguany han estat concedides a AFAMA i al Club de Bàsquet Pollença. Els primers, després de 20 anys fent una fantàstica tasca de suport als malalts i familiars d'Alzheimer, i els segons, després de 30 anys formant i educant a milers de joves a través de la pràctica d'un esport com el bàsquet. La nostra més sincera enhorabona i animar-los a que segueixin fent la feina com fins ara, pel bé de tots els pollencins.

6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Aprofitàrem per recordar a l'equip de govern la deriva que està agafant el tema de la contractació, que cada vegada s'assembla més a la legislatura de 2007 i els contractes van caducant i les licitacions no surten. El següent equip de govern es trobarà una bona papereta amb aquest tema. Per exemple en aquest mig any de 2017 han caducat els contractes dels tècnics informàtics, de retirada de vehicles, de manteniment de l'enllumenat del Port, de manteniment i alineacions arbòrees, de recollida i acollida d'animals, d'inspecció de tributs i de coordinació i assessorament del museu. I a això cal sumar els que ja estaven caducats i en situació irregular (escoleta, escola d'adults, diversos tècnics, manteniment d'impulsions, suministrament elèctric, ajuda a domicili....) i totes les factures de tasques que podrien licitar-se (publicitats, suministrament de benzina, manteniments i materials,...). També demanàrem per algunes factures que ens resultaven extranyes.

7.- Informació sobre l'execució pressupostària del segon trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. No es vota.

En aquest cas, optàrem per fer referència a les partides per les que votàrem a favor del pressupost de 2016. Aquestes no es varen executar quan tocava, ni s'han executat ara. d'aquesta manera ens trobam amb el següent estat d'execució de les següents partides:

- Constracte investigació catàlegs de camins. 1.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Estudi sobre habitatge social al municpi. 1.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Estudi foment economia social. 500 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Redacció projecte creació de recorregut arquelògic. 2000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Servei participació ciutadana: 14.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Servei de comunicació i transparència 17.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Promoció dels productes locals i de proximitat. de 10.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

Vist el panorama recordàrem a l'equip de govern que mentre tot segueixi així, al 2018 ni ens asseurem a negociar, i arribat el cas, ja no ens conformarem amb partides per estudis o informes, al 2018 ja demanarem que s'incloguin partides per implementar polítiques reals.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb