URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Recuperar la plusvÓlua del Capitol i en defensa de la democrÓcia (ple de setembre)

Alternativa | 27 Setembre, 2017 16:43 | facebook.com twitter.com

Demà dijous 28 de setembre ple ordinari de setembre Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1-Dació de compte de les resolucions contràries a les objeccions

Més de 350.000 euros de factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. El número d'aquestes factures no ha deixat d'augmentar durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no ha regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar totes les contractacions que finalitzen.

2-Ratificació de la Resolució de batlia num 527 de dia 17 de juliol

És per posar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d'Hisenda que obliga a l'Ajuntament a retornar íntegrament una subvenció que es va rebre (quan el Plan E d'en Zapatero) per fer unes obres a la Residència.

3-Aprovació de la declaració de nul·litat de ple dret de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 7 abril 2015


Al darrer ple de la passada legislatura (maig del 2005) vam ser l'únic grup de l'oposició (també eren PSOE, Esquerra i UMP, el regidor de MES no va venir a aquest ple) que va detectar a les 99 pàgines de la dació de comptes de les resolucions de batlia el perdó per part del que era el batle (Tomeu Cifre de Tots de Pollença) de la plusvàlua del Cinema Capitol (més de 18.000€ ). Quan a més de denunciar el tema al ple ho vam fer a la premsa i com eram a  la campanya electoral Tots per Pollença ens va denunciar a la Junta Electoral sense resultat (veure article). A aquesta legislatura hem demanat a l'equip de govern de forma reiterada el punt que ara finalment es presenta al ple; anul·lar l'acord pel qual es va perdonar irregularment la plusvàlua als propietaris del cine Capitol quan l'Ajuntament ho va comprar.

 

4-Moció presentada per Alternativa en defensa de la democràcia i el dret d'autodeterminació

Des d'Alternativa, i davant els esdeveniments preocupants dels últims dies, presentam a ple una moció de suport al referèndum de Catalunya i de solidaritat amb els repressaliats per defensar la democràcia i l'autodeterminació. A l'article anterior d'aquest bloc podeu llegir la moció

 

 

 

 

Mociˇ en defensa de la democrÓcia i el dret d'autodeterminaciˇ

Alternativa | 23 Setembre, 2017 23:12 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa, i davant els esdeveniments preocupants dels últims dies, presentam a ple una moció de suport al referèndum de Catalunya i de solidaritat amb els repressaliats per defensar la democràcia i l'autodeterminació.


La setmana passada, i vista l'escalada repressiva de l'Estat, des d'Alternativa per Pollença vàrem considerar que no podíem continuar en silenci i vàrem registrar una moció per donar suport al dret d'autodeterminació i de solidaritat amb les persones perseguides per la justícia per voler exercir un dret fonamental.

Interpel·lats pel que en semblava un clar atemptat contra la democràcia, i partint de la idea que tot el que permetem que passi a Catalunya se'ns girarà en contra quan volguem decidir qualsevol altra cosa que també vagi contra el règim del 78, pensam que el paper de les esquerres és donar suport al referendum i no callar.

Els esdeveniments dels dos darrers dies, amb el que es pot considerar un estat d'excepció encobert i una suspensió de l'autonomia de facto, no han fet més que agreujar la situació i donar més motius per haver presentat la moció. Al carrer, arreu de l'Estat i també a Pollença, la gent ha mostrat ja el seu suport. Dijous que ve, dia 28, també es plantejarà a la institució municipal, i esperam que s'aprovi.

A partir d'aquesta iniciativa, a altres municipis com a Artà o Manacor, també es debatran propostes similars.

A la continuació de l'article teniu la moció.

 

 

 

 (Segueix)

Resultat ple extraordinari de setembre

Alternativa | 13 Setembre, 2017 16:10 | facebook.com twitter.com

 Resum del ple extraordinari de setembre. Al principi faltaven el regidor del Partit Popular i dues regidores de Tots per Pollença (una d'elles feia un café al Port de Pollença i va arribar una hora tard al ple).

1-Aprovació, amb caràcter provisional, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Tots i Regidor no adscrit).

La modificació és relativa a tres punts:

a) l'Ordenança vigent preveia una bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic solar del 50% en habitatges i del 25% en els de nova construcció. El problema és que tal i com estava aquesta bonificació era per sempre, de manera que el que ho instal·lava podia acabar bonificant-se d'un import superior al que havia invertit.

La modificació estableix que la bonificació sigui del 50%, només quan sigui una instal·lació voluntària (no quan s'hi està obligat per normativa), beneficiar-se'n màxim durant 3 anys, i que no pugui superar el 33% del cost de la instal·lació cada un d'aquest 3 anys. D'aquesta manera mai es podrà bonificar un import superior del cost de la instal·lació.

b) S'inclou una nova exempció:

"estaran exempts aquells immobles declarats expressament Bé d'Interès Cultural per la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears així com els béns catalogats declarats expressament com a tals per la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears; sempre i quan compleixin les determinacions i obligacions pròpies de cada categoria."

c) I una nova bonificació:

"Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o en el seu cas, de la resultant d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d’ Edificis com a immobles amb un grau de protecció 1 o 2, o en el catàleg municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric o aquells immobles inclosos en la Norma 174 del vigent PGOU. (En cursiva, esmena introduïda al darrer moment)"

Nosaltres, tot i que com a concepte no ens semblen malament les propostes de modificació de l'IBI que es proposaven, vàrem decidir no donar suport a la proposta i ens vàrem abstendre, i ho vàrem fer per un motiu molt simple: perquè nosaltres ja vàrem fer una proposta de modificació de l'IBI.

Era octubre de 2015, i el PP i Junts Avançam varen presentar la mateixa proposta: rebaixar l'IBI de manera general, en el que nosaltres varem qualificar com una rebaixa regressiva i antisocial, bàsicament perquè ha beneficiat més a qui més propietats té, i independentment de la seva situació econòmica.

La nostra proposta consistia en què:

- A la vegada que es rebaixava de manera general, s'apujàs als immobles no residencials de major valor cadastral.

- Modificar les bonificacions de família nombrosa i de minusvalidesa per afegir-hi un criteri de renda.

- Afegir bonificacions a les famílies amb un únic immoble i rendes baixes.

A més, com que només es pensa en els propietaris, paral·lelament establir ajudes econòmiques a l'habitatge de lloguer, fer una borsa de lloguer social,...

De tot això, no en vàren fer ni cas, i quan una part del govern municipal en va voler fer un poc, ràpidament va haver de recular per no molestar als que realment representen Unió Hotelera (Mollera) Pollencina.

2-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit. Aprovat 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Es tractava de fer un canvi en el pressupost perquè els 4.000€ que hi havia com a subvencions a les Amipas per Escoles Matineres, es convertís en una subvenció nominativa a l'Amipa de Joan Mas, que és l'única que en fa, i així estalviar-los burocràcia.

Votàrem a favor ja que vist que l'Amipa de Joan Mas és l'única que ofereix aquest servei ens semblà correcte el pas a subvenció nominativa, ja que qualsevol fet que suposi simplificar la burocràcia, agilitzar tràmits i en definitiva facilitar l'accés a les subvenciones per part de les associacions es positiu, ja que com tots sabem aquestes funcionen majoritàriament amb la feina desinteressada dels seus membres, i el temps que tenen no sempre els permet arribar a tot.

3-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 6 abstencions (Regidor no asdcrits i Tots (S'incorporà una regidora de Tots)).

Aquestes són igual que l'any passat: 30.000 per clubs, 5000 per individuals. Votàrem a favor perque els clubs necessiten aquestes subvencions, i com abans millor, per sobreviure.

4-Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2017. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 6 en contra (Tots i Regidor no adscrit), i 2 abstencions (Alternativa).

Es tracte d'un total de 18.515€ de factures extrajudicials de l'Ajuntament, residència, ràdio i escola música.

Nosaltres com sempre ens vàrem abstendre, i el motiu no és altre que permetre que els que fan la feina la cobrin. Tot i que no deixa de ser un nou extrajudicial a aquesta legislatura, és cert que en aquest cas és relativament petit en comparació a altres, i que no trobam tantes factures de serveis sense contracte o de tasques que d'una manera o una altre es presten i es paguen amb un informe en contra d'intervenció. D'aquesta manera tenim unes quantes factures de sumministrament elèctric, la dels professors de l'escola de música o les de les feines al museu, que al final sumen la majoria d'aquests 18.515 euros, i la resta podem dir que són de tasques rutinàries de manteniment.

Sobre les factures del museu, sobrepassen el permès per fer una adjudicació directe, i una vegada vista la memòria justificativa, qualsevol es queda amb la sensació que tot són imprevistos, i que les coses es fan fora planificació, ja que s'encarrega una feina i se n'acaben fent 4.

Finalment, i vist que hi ha també algunes factures sobre sumministrament elèctric aprofitàrem per demanar si es tenien noticies sobre el plecs de condicions per contractar energia verda, que en teoria toca estar per aquests inicis del mes de setembre.

5-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017 en matèria de delegacions conferides per la Batlia en matèria de direcció i gestió d'àrees municipals. No es vota.

Es donà compte de les delegacions dels regidors, fruit de la incorporació d'en Bernat López. Aquestes queden així:

Toni Cànaves: turisme, comerç, fires, esports i educació

Miquel Àngel Sureda: mercats, cultura, policia, normalització lingüística, museu i biblioteques.

Magdalena Seguí: igualtat, OAC, benestar social i personal

Bernat López: joventut, festes i Cala Sant Vicenç

Miquel Àngel March: assumeix participació ciutadana

Tomeu Cifre Bennassar: igual

Andres Nevado: igual

6- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial a conseqüència de la nova distribució de delegacions conferides per la Batlia mitjançant Resolució núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 6 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Passa la dedicació exclusiva d'Iliana a Toni Cànaves, i en Bernat López cobrarà el que es va aprovar el 2015 per un regidor amb delegacions sense tinent de batle.

Per coherència amb allò que es va acordar a principi de legislatura respecte els càrrecs i les retribucions, hi votàrem a favor.

7- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2016. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 6 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa)

Al seu moment ja es va fer la Comissió Especial de Comptes i ara s'aprovà el Compte General. De forma resumida podem dir que hi ha equilibri patrimonial, ha millorat la capacitat de finançament de l'Ajuntament, que hi ha 20 milions de romanent de Tresoreria i que l'execució del pressupost d'ingressos ha estat d'un 102% i l'execució del pressupost de despeses del 81%.

Però a Emser les coses segueixen igual de malament, i per això votàrem en contra, com ja vàrem fer l'any passat. L'any passat, després d'haver-ho advertit ja a l'anterior, vàrem fer notar que continuaven havent les mateixes irregularitats que assenyalà l'interventor sobre EMSER i que no s'hi havia posat remei. Ara ha passat un any més, i la veritat és que a l'interventor li deu ser fàcil fer l'informe, basta en fer un retalla i enganxa de cada any. Enguany, a més, de repetir les irregularitats amb els serveis de deixalleria, d'enginyer, neteja de contenidors... també hi hem d'afegir un estudi de recollida de fems porta a porta.

L'any que ve, després de 3 anys consecutius de repetir el mateix, algú li haurà donat les ordres polítiques necessàries a la gerència d'EMSER perquè actuï com se suposa que ho ha de fer les empreses públiques? Ho veurem, però tot fa pensar que no.

 

 

 

Qui controla el mˇn polÝtic mediÓtic

Alternativa | 09 Setembre, 2017 16:45 | facebook.com twitter.com

 Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 

Hi ha cap instrument més democràtic per conèixer la voluntat d’un col·lectiu que un referèndum? De fet és més democràtic que les decisions d’un parlament o congrés, perquè aquí la voluntat popular està mediatitzada per representants, mentre que en un referèndum la democràcia és directe sense dubtoses mediacions, ni ambigüitats, perquè la pregunta sol ser clara i demana un si o un no pelat, clar i llampant. Per quines cinc centes un govern, ajuntament... no ha de poder fer un referèndum sobre allò important que vol decidir? Com pot ser il·legal voler conèixer la voluntat popular, si respondre a la voluntat popular i els seus interessos és la base de política i la democràcia?

 

Es podria dir que qualsevol decisió que afecti a un grup humà aquest té el dret a participar en la decisió precisament perquè l’afecta i això és el bessó de la democràcia. Mai per mai la llei pot estar per damunt el dret. Per això un comitè internacional d’experts avalen el referèndum (veure “Catalonia’s Legitimate Right to Decide”). Malgrat aquest principis tan clars i simples, vet-aquí que gran part del món mediàtic presenta la voluntat del 80% del catalans de fer un referèndum com si es volgués fer una maldat, amb una verinada sovint insultant. Parlam dels canals de TV i ja se sap Mediaset (canals 4 i 5) té en Berlusconi de comandant, Atresmedia (canals 3 i 6) amb Planeta darrera, el 13 comandat pel nacionalcatolicisme, Intereconomia el summun de dreta i el més bàmbol sap qui controla dels canals públics 1 i 2. I si miran els diaris de tirada nacional i molts locals escaïnen reproduint “la voz de su amo”, no en parlem ja de La Razón, El Mundo i ABC que desbarren a la descosida. La cosa és clara, és el nacionalisme espanyolista en estat pur;“son pare lleu i sa mare freixura, que ha de ser sa criatura”; els amics de barret sempre van a la una i qui paga mana.

Llàstima que molta gent no sap que hi davall el terròs i se beu el xarop que li donen, i ben bé que ho saben els que manegen els mitjans de comunicació cap on han de fer anar l’aigua. Per afegitó molt poques vegades deixen un finestró per tertulians i articulistes que puguin plantejar serenament la raó social, política i filosòfica del referèndum. Ja deien el romans, abans de emetre un judici, “audiatur altera pars”, escoltau l’altra part, però l’altra part té molts pocs altaveus.


Ple extraordinari setembre

Alternativa | 05 Setembre, 2017 16:47 | facebook.com twitter.com

Demà dimecres 6 de setembre el sisé ple extraordinari d'enguany a les 9 del matí. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1-Aprovació, amb caràcter provisional, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI).

La modificació és relativa a tres punts:

a) l'Ordenança vigent preveu una bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic solar del 50% en habitatges i del 25% en els de nova construcció. El problema és que tal i com estava aquesta bonificació era in eternum, de manera que el que ho posava podia acabar cobrant més del que havia invertit.  La proposta de modificació preveu que la bonificació sigui del 50%, només quan sigui una instal·lació voluntària (no quan s'hi està obligat per normativa), tenir-la màxim durant 3 anys, i que no pugui superar el 33% del cost de la instal·lació cada un d'aquest 3 anys. D'aquesta manera mai es podrà bonificar un import superior del cost de la instal·lació. 

b) Es preveu incloure una nova exempció: "estaran exempts aquells immobles declarats expressament Bé d'Interès Cultural per la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears així com els béns catalogats declarats expressament com a tals per la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les
Illes Balears; sempre i quan compleixin les determinacions i obligacions pròpies de cada categoria." 

c) I una nova bonificació: "Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o en el seu cas, de la resultant d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d’ Edificis com a immobles amb un grau de protecció 1 o 2, o en el catàleg municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric."

2-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit.

Es tracta de fer un canvi en el pressupost perquè els 4.000€ que hi havia com a subvencions a les Amipas per Escoles Matineres, es converteixi en una subvenció nominativa a l'Amipa de Joan Mas, que és l'única que en fa, i així estalviar-los burocràcia.

3-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017.

Es tracta d'aprovar les bases de les subvencions a l'esport de competició i activitats esportives. Són igual que l'any passat: 30.000 per clubs, 5000 per individuals. Adjunt les bases.

4- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2017.

Un total de 18.515€ de factures extrajudicials de l'Ajuntament, residència, ràdio i escola música. 

5-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017 en matèria de delegacions conferides per la Batlia en matèria de direcció i gestió d'àrees municipals

 No es vota, només es dóna compte de les delegacions dels regidors, fruit de la incorporació d'en Bernat López.

6- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial a conseqüència de la nova distribució de delegacions conferides per la Batlia mitjançant Resolució núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017

Passa la dedicació exclusiva d'Iliana a Toni Cànaves. I en Bernat cobrarà el que es va aprovar el 2015 per un regidor amb delegacions sense tinent de batle.

7- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2016.

Ja es va fer la Comissió Especial de Comptes i ara es duu a aprovació el compte general. Hi ha equilibri patrimonial, ha millorat la capacitat de finançament de l'Ajuntament,  20 milions de romanent de Tresoreria, l'execució del pressupost d'ingressos ha estat d'un 102% i l'execució del pressupost de despeses del 81%..

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb