URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat ple extraordinari de setembre

Alternativa | 13 Setembre, 2017 16:10 | facebook.com twitter.com

 Resum del ple extraordinari de setembre. Al principi faltaven el regidor del Partit Popular i dues regidores de Tots per Pollença (una d'elles feia un café al Port de Pollença i va arribar una hora tard al ple).

1-Aprovació, amb caràcter provisional, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Tots i Regidor no adscrit).

La modificació és relativa a tres punts:

a) l'Ordenança vigent preveia una bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic solar del 50% en habitatges i del 25% en els de nova construcció. El problema és que tal i com estava aquesta bonificació era per sempre, de manera que el que ho instal·lava podia acabar bonificant-se d'un import superior al que havia invertit.

La modificació estableix que la bonificació sigui del 50%, només quan sigui una instal·lació voluntària (no quan s'hi està obligat per normativa), beneficiar-se'n màxim durant 3 anys, i que no pugui superar el 33% del cost de la instal·lació cada un d'aquest 3 anys. D'aquesta manera mai es podrà bonificar un import superior del cost de la instal·lació.

b) S'inclou una nova exempció:

"estaran exempts aquells immobles declarats expressament Bé d'Interès Cultural per la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears així com els béns catalogats declarats expressament com a tals per la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears; sempre i quan compleixin les determinacions i obligacions pròpies de cada categoria."

c) I una nova bonificació:

"Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o en el seu cas, de la resultant d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d’ Edificis com a immobles amb un grau de protecció 1 o 2, o en el catàleg municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric o aquells immobles inclosos en la Norma 174 del vigent PGOU. (En cursiva, esmena introduïda al darrer moment)"

Nosaltres, tot i que com a concepte no ens semblen malament les propostes de modificació de l'IBI que es proposaven, vàrem decidir no donar suport a la proposta i ens vàrem abstendre, i ho vàrem fer per un motiu molt simple: perquè nosaltres ja vàrem fer una proposta de modificació de l'IBI.

Era octubre de 2015, i el PP i Junts Avançam varen presentar la mateixa proposta: rebaixar l'IBI de manera general, en el que nosaltres varem qualificar com una rebaixa regressiva i antisocial, bàsicament perquè ha beneficiat més a qui més propietats té, i independentment de la seva situació econòmica.

La nostra proposta consistia en què:

- A la vegada que es rebaixava de manera general, s'apujàs als immobles no residencials de major valor cadastral.

- Modificar les bonificacions de família nombrosa i de minusvalidesa per afegir-hi un criteri de renda.

- Afegir bonificacions a les famílies amb un únic immoble i rendes baixes.

A més, com que només es pensa en els propietaris, paral·lelament establir ajudes econòmiques a l'habitatge de lloguer, fer una borsa de lloguer social,...

De tot això, no en vàren fer ni cas, i quan una part del govern municipal en va voler fer un poc, ràpidament va haver de recular per no molestar als que realment representen Unió Hotelera (Mollera) Pollencina.

2-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit. Aprovat 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Es tractava de fer un canvi en el pressupost perquè els 4.000€ que hi havia com a subvencions a les Amipas per Escoles Matineres, es convertís en una subvenció nominativa a l'Amipa de Joan Mas, que és l'única que en fa, i així estalviar-los burocràcia.

Votàrem a favor ja que vist que l'Amipa de Joan Mas és l'única que ofereix aquest servei ens semblà correcte el pas a subvenció nominativa, ja que qualsevol fet que suposi simplificar la burocràcia, agilitzar tràmits i en definitiva facilitar l'accés a les subvenciones per part de les associacions es positiu, ja que com tots sabem aquestes funcionen majoritàriament amb la feina desinteressada dels seus membres, i el temps que tenen no sempre els permet arribar a tot.

3-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 6 abstencions (Regidor no asdcrits i Tots (S'incorporà una regidora de Tots)).

Aquestes són igual que l'any passat: 30.000 per clubs, 5000 per individuals. Votàrem a favor perque els clubs necessiten aquestes subvencions, i com abans millor, per sobreviure.

4-Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2017. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 6 en contra (Tots i Regidor no adscrit), i 2 abstencions (Alternativa).

Es tracte d'un total de 18.515€ de factures extrajudicials de l'Ajuntament, residència, ràdio i escola música.

Nosaltres com sempre ens vàrem abstendre, i el motiu no és altre que permetre que els que fan la feina la cobrin. Tot i que no deixa de ser un nou extrajudicial a aquesta legislatura, és cert que en aquest cas és relativament petit en comparació a altres, i que no trobam tantes factures de serveis sense contracte o de tasques que d'una manera o una altre es presten i es paguen amb un informe en contra d'intervenció. D'aquesta manera tenim unes quantes factures de sumministrament elèctric, la dels professors de l'escola de música o les de les feines al museu, que al final sumen la majoria d'aquests 18.515 euros, i la resta podem dir que són de tasques rutinàries de manteniment.

Sobre les factures del museu, sobrepassen el permès per fer una adjudicació directe, i una vegada vista la memòria justificativa, qualsevol es queda amb la sensació que tot són imprevistos, i que les coses es fan fora planificació, ja que s'encarrega una feina i se n'acaben fent 4.

Finalment, i vist que hi ha també algunes factures sobre sumministrament elèctric aprofitàrem per demanar si es tenien noticies sobre el plecs de condicions per contractar energia verda, que en teoria toca estar per aquests inicis del mes de setembre.

5-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017 en matèria de delegacions conferides per la Batlia en matèria de direcció i gestió d'àrees municipals. No es vota.

Es donà compte de les delegacions dels regidors, fruit de la incorporació d'en Bernat López. Aquestes queden així:

Toni Cànaves: turisme, comerç, fires, esports i educació

Miquel Àngel Sureda: mercats, cultura, policia, normalització lingüística, museu i biblioteques.

Magdalena Seguí: igualtat, OAC, benestar social i personal

Bernat López: joventut, festes i Cala Sant Vicenç

Miquel Àngel March: assumeix participació ciutadana

Tomeu Cifre Bennassar: igual

Andres Nevado: igual

6- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial a conseqüència de la nova distribució de delegacions conferides per la Batlia mitjançant Resolució núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 6 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Passa la dedicació exclusiva d'Iliana a Toni Cànaves, i en Bernat López cobrarà el que es va aprovar el 2015 per un regidor amb delegacions sense tinent de batle.

Per coherència amb allò que es va acordar a principi de legislatura respecte els càrrecs i les retribucions, hi votàrem a favor.

7- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2016. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 6 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa)

Al seu moment ja es va fer la Comissió Especial de Comptes i ara s'aprovà el Compte General. De forma resumida podem dir que hi ha equilibri patrimonial, ha millorat la capacitat de finançament de l'Ajuntament, que hi ha 20 milions de romanent de Tresoreria i que l'execució del pressupost d'ingressos ha estat d'un 102% i l'execució del pressupost de despeses del 81%.

Però a Emser les coses segueixen igual de malament, i per això votàrem en contra, com ja vàrem fer l'any passat. L'any passat, després d'haver-ho advertit ja a l'anterior, vàrem fer notar que continuaven havent les mateixes irregularitats que assenyalà l'interventor sobre EMSER i que no s'hi havia posat remei. Ara ha passat un any més, i la veritat és que a l'interventor li deu ser fàcil fer l'informe, basta en fer un retalla i enganxa de cada any. Enguany, a més, de repetir les irregularitats amb els serveis de deixalleria, d'enginyer, neteja de contenidors... també hi hem d'afegir un estudi de recollida de fems porta a porta.

L'any que ve, després de 3 anys consecutius de repetir el mateix, algú li haurà donat les ordres polítiques necessàries a la gerència d'EMSER perquè actuï com se suposa que ho ha de fer les empreses públiques? Ho veurem, però tot fa pensar que no.

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb