URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari de novembre

Alternativa | 29 Novembre, 2017 18:43 | facebook.com twitter.com

Una setmana després del darrer ple extraordinari tornam a tenir ple en aquest cas ordinari. Demà dijous a les 20:00 h. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la documentació.

1- Aprovació si procedeix de les actes de sessions anteriors
 
2.- Aprovació si procedeix Conveni dependència Residència

Es tracta de conveniar 18 places de depenents amb la conselleria (faran un canvi, i que siguin 15), que és qui té les competències en aquesta matèria. Així el govern pagarà per cada plaça conveniada i l'ajuntament s'estalviarà uns 200.000 euros va dir l'interventor. La Conselleria passaria a regular qui entra i no entra, per això l'ajuntament vol reservar-se 3 places, per si té una urgència, i igualment s'ha establert que els ja residents, no depenents, tenguin prioritat si una vegada necessiten optar a una plaça de depenent.
 
 3.- Aprovació catàleg edificis protegits.

S'han resolt les al·legacions i s'han acceptat algunes que anàven en el sentit de incloure els immobles que es varen treure al seu moment per recomanació de l''arquitecte municipal Balaguer (Can Franc per exemple). També han incorporat 3 noves fitxes, la Fàbrica, les araucàries i una fitxa de bé paisatgístic del centre històric. Aquesta darrera augmenta una mica la seva protecció (actuacions arqueològiques,..) però no canva gaire la situació.
 
4-Aprovació de la modificació de l'Ordenança d'Animals Domèstics
 
Es tracta de modificar l'article 18, el de les colònies felines.

5.- Aprovació de declaració de Pollença com a municipi Mindfull.
Mindfull és una tècnica de meditació i concentració, i a finals d'any i principis del que ve hi ha previstes una sèrie de tallers i xerrades, i per això es vol fer aquesta declaració.

6-Aprovació del protocol d'actuació de l'Ajuntament en casos de violència de gènere.
Es tracta de com ha d'actuar exactament l'Ajuntament en cas d'assassinat masclista, desde els treballadors als regidors, i desde el descobriment del cas, a l'atenció personal, funerària i de condòl, homenatge i rebuig. El teniu adjunt

7-Dació de comptes de les objeccions contràries a intervenció
Està adjuntada, són 750.000 euros.
Compra de l'Hort de can Bach (Ple extraordinari)

Alternativa | 26 Novembre, 2017 19:41 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple extraordinari celebrat el passat divendres 24 de novembre. A aquest ple no hi assitiren David Alonso (PP) i Francisca Cerda i Maria P. Buades (Tots).

1.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 24/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per 12 vots a favor (Junts, UMP, Tots i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).


Es tracta d'una modificació per fer un augment del complement específic que perceben secretaria i intervenció (15.000 euros anuals més per cada cas). La pujada es justifica en base a l'augment de les tasques i responsabilitats derivats de diversos canvis legislatius a partir del 2012, la falta d'una valoració correcte del complement específic, i que a municipis amb condicions de feina, responsabilitat, o pressupost similars a Pollença es cobra bastant més.

Tot i estar d'acord amb aquests motius, hem optat per una abstenció ja que teniem uns quants dubtes, i més quan ja partim del precedent d'un augment que va ser denunciat, i que després va haver de ser tornat pel qui va percebre, i no hauria de passar el mateix.

Els nostres dubtes són els següents:

Tot i tenir clar que hi ha un greuge comparatiu amb altres municipis, al ser la comparativa només del CE i no de les retribucions totals anuals, no tenim del tot clar si aquest desviament de massa salarial (modificació del capítol I) està prou justificada.

Tampoc tenim clar que que amb la llei Montoro es permeti un augment de retribucions, i alhotra dubtam de si podrem fer contractacions temporals, que la llei Montoro sí que permet.

I finalment trampoc ens quadra la quantitat del CE que es duu a votació amb les "retribuciones personal funcionario 2017" publicades que, mostra les retribucions màximes, per complement, establertes al PGE dels funcionaris per l'any 2017.

2-Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 25-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, junts i UMP) i 5 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Es tracta d'una modificació de crèdit de 510.000€ per poder comprar l'Hort de can Bach (solar de darrera la Renault). La parcela té 7.872 m2 i és fonamentalment rústega (una petita part és urbana). Una part del solar, que és utilitzat com aparcament, està llogat des de fa més de 30 anys, pagant actualent 12.000€ anuals. L'opció és la compra completa de la finca, no només la part llogada.

La urgència ve motivada per la necessitat de fer-ho enguany (poder complir els terminis d'exposició pública, al·legacions, ...) ja que és incerta l'aprovació del Pressupost General de l'Estat, i perquè al 2018 estan bastant compromeses les inversions financerament sostenibles.

Aquest tema no ens ha suposat cap dubte, nosaltres hem votat a favor perque consideram que és positiu, ja que tanmateix es té llogat, per tant qualsevol adquisició és bona, a més de que amb superàvit, consideram que l'Ajuntament, si té l'oportunitat ha d'augmentar el patrimoni de sòl tot el possible. A més amb la supressió d'aparcament que es derivarà de la contrucció del PAC, aquest solar servirà per paliar el problema.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit num 26-2017 sota la modalitat de tranferència de crèdit. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) 5 en contra (Tots i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).

Es traca de fer unes modificacions de crèdit, que no es poden fer per decret, per quadrar millor el pressupost.

D'aquesta manera trobam que es lleven diners, fins a 102. 000 euros, de les següents partides:

- Reducció del pressupost del Capítol 1 de places dotades pressupostàriament i no cubertes

- Retribucions complementàries personal funcionari 70.194,00

- Partides de Turisme que no s'executaran totalment

- Lloguer oficina Turisme Port 3.630,00

- Renting copiadora turisme 1.200,00

- Merchandising 1.595,00

- Material institucional 6.706,00

- Un hivern a Mallorca 2.675,00

- Promoció marca Pollença 4.000,00

- Partida de l'àrea de Policia que s'executarà ja dins el 2018

- Renting vehicles Policia 12.000,00

I aquests diners es dedicaràn a altres partides de Esports, Museu, Cultura i Festes, a on per diversos motius fan falta:

- Reparacions poliesportius, Material esportiu, Activitats esportives (més nins a estades, extrajudicials, desinfeccions no previstes, hores de consergeria, augment factura de la llum,...) 60.000,00.

- Museus, exposicions actes i impremta (sala arqueològica,,..) 22.000,00.

- Activitats culturals i didàctiques (més activitats al Moll) 15.000,00.

- Festes locals (extrajudicials i factures de l'SGAE de anys passats) 5.000,00.

Nosaltres hem optat per una abstenció, tot i que tampoc creiem que sigui negatiu, i fins i tot justifcat, fer una correcció del pressupost per evitar futurs extrajudicials i consideram que aquest no és el nostre pressupost i per tant no hi podem votar a favor. Els quals recordam, es vàren aprovar de forma molt poc democràtica, unilateralment, i el més greu, sense haver deixat exposició pública, tal com vàrem demanar. Finalment incidir, que aquestes modificacions demostren també certa mala planificació a l'hora de l'el·laboració del pressupost.

 


Ple extraordinari de novembre

Alternativa | 23 Novembre, 2017 12:30 | facebook.com twitter.com

 La falta de planificació de l'equip de govern està multiplicant els plens extraordinaris aquesta legislatura. Demà divendres 24 de novembre de 2017, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial tenim un nou ple extraorinari
 
1-Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 24/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Aquest suplement és per realitzar un augment del complement específic de secretària i interventor. La pujada es justifica en base a l'augment de les tasques i responsabilitats derivats de canvis legislatius a partir del 2012, que no s'ha fet mai una valoració correcte del complement específic, i que a municipis amb tasques, responsabilitats, pressupostos i habitants similars a Pollença es cobra bastant més. El tema va ser aprovat a una mesa de funcionaris per 5 vots a favor i 2 abstencions (de la UGT, perquè tot i semblar-los correcte, trobaven que es podia esperar a la negociació general de l'Acord de funcionaris, segons ha dit el batle).

Tot i que no és el mateix, però està relacionat, hem demanat com estava el tema de l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball que fa anys que s'hauria d'haver realitzat i ens han contestat el mateix que la darrera vegada que ho vàrem demanar: pendent de negociar l'europunt (això hauria de ser iniciativa de la regidora de personal).


2-Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 25-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta d'una modificació de crèdit de 510.000€ per després poder comprar el solar Hort de can Bach (el solar de la Renault), la parcel·la sencera (fins la carretera) que té 7.872m2 i és fonamentalment rústega (tot i que hi ha una petita part urbana).  Actualment s'usa com a aparcament i està llogat, des de fa més de 30 anys, ara per 12.000€ anuals. 

La urgència del tema ve motivada per la necessitat de fer-ho enguany (i poder complir els terminis d'exposició pública, al·legacions...) ja que no hi ha certesa sobre l'aprovació del Pressupost General de l'Estat, i perquè l'any 2018 tenen molt compromeses les inversions financerament sostenibles (primera línia i Cala Sant Vicenç). E
l que es duu a Ple és la modificació de crèdit, no la compra (la compra es farà via Junta de Govern).


3-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit num 26-2017 sota la modalitat de tranferència de crèdit. 

Es tracta de fer unes modificacions de crèdit, que no es poden fer per Decret, per quadrar millor el pressupost. 

- Reducció del pressupost del Capítol 1 de places dotades pressupostàriament i no cubertes (Retribucions complementàries personal funcionari 70.194).
- Partides de Turisme que no s'executaran totalment (Lloguer oficina Turisme Port 3.630; Renting copiadora turisme 1.200; Merchandising 1.595,00; Material institucional 6.706; Un hivern a Mallorca 2.675; Promoció marca Pollença 4.000)
- Partida de l'àrea de Policia que s'executarà ja dins el 2018 (Renting vehicles Policia 12.000)
 
TOTAL 102.000

INCREMENT DE PRESSUPOST A ESPORTS, MUSEU, CULTURA I FESTES

- Reparacions poliesportius, Material esportiu, Act. esportives (més nins a estades, extrajudicials, desinfeccions no previstes, hores de consergeria, augment factura de la llum,...) 60.000
- Museus, exposicions actes i impremta (sala arqueològica,,..) 22.000
- Activitats culturals i didàctiques (més activitats al Moll) 15.000
- Festes locals (extrajudicials i factures de l'SGAE de anys passats) 5.000

TOTAL 102.000

Adjunt un informe den Toni explicant amb més detall l'increment previst a esports i festes 
 
 
  

Irregularitats a la nova deixalleria

Alternativa | 22 Novembre, 2017 16:13 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa denunciam les males pràctiques ambientals de la gerència d'EMSER: la instal·lació d'un contenidor per productes contaminants damunt la terra d'una zona verda propera a la deixalleria municipal. Exigim la seva retirada immediata.


Aquesta setmana hem tengut coneixement que EMSER, que és qui gestiona la deixalleria, ha instal·lat el contenidor destinat a recollir els residus contaminants fora del recinte de la deixalleria, més concretament, damunt la terra en un espai de zona verda que hi ha just al darrera del recinte municipal. En aquest contenidor s'hi dipositen allò que es consideren residus perillosos, concretament envasos amb restes de pintures o altres productes contaminants.

És una gran irresponsabilitat, tenint una deixalleria nova i acabada d'estrenar, escampar contenidors fora del recinte de la deixalleria. Els regidors responsables, Miquel Àngel March i Andrés Nevado, hauran d'aclarir el perquè d'aquesta greu irregularitat que pot ser un perill mediambiental si, per exemple, hi hagués un vessament. Qui ha decidit posar aquell contenidor allà i per quin motiu? És convenient saber si es tracta d'una negligència de la gerència d'EMSER, i en cas afirmatiu, depurar responsabilitats. En tot cas, el contenidor ha de ser retirat de la seva ubicació actual de manera immediata.

 

 

 


Junta de Portaveus

Alternativa | 18 Novembre, 2017 21:55 | facebook.com twitter.com

A la darrera Junta de Portaveus a més de parlar de  les obres de millorar de la primera línia del Port de Pollença (veure article anterios vam parlar d'altres temes):

 

Pla Igualtat.


 Ens van presentar el  pla de treball per redactar un pla d'igualtat pels treballadors municipals, ara s'ha constituït la comissió, com a garant, i impulsora del procés i es començarà la feina de fer el diagnòstic, per conèixer la situació i després fer un pla d'acord a aquesta. Per fer le feina s'ha contractat l'empresa Teis.

 

Pressupostos Participatius.

 

Han encarregat a la mateixa empresa dels processos de Can Febus i la Vinyeta  un projecte. És un projecte clàssic, com els que fan a Algaida o Porreres: una part del capítol 6 d'inversions és destinada a pressupostos participatius, i es demana a la gent que faci projectes. Caldria decidir quins diners s'hi dediquin, i si una part a Pollença i una altre al Moll, ... Però batle va dir que ens passarà informació sobre altres formes de fer pressupostos participatius per veure si n'hem de triar un altre. Per exemple a Sóller utilitzen un sistema similar, però no per inversions, o a Sencelles s'ha donat l'opció a la gent que decideixi si incrementar o baixar diverses partides.L'equip de govern ha de millorar si realment volen fer uns pressuposts participatius, començar a parlar del tema en novembre ja és un mal principi. 

 

Arxiu Bestard.

 

Ens van informar de la proposta de compra de l'arxiu Bestard; les característiques de l'arxiu,  la valoració econòmica, les feines que hauria de fer la persona encarregada de traslladar i descriure el fons de l'arxiu  i  un  informe tècnic de l'Arxiu del So i la Imatge recomanant la seva adquisició.

Les despeses de manteniment i conservació seran per l'Ajuntament. S'ha demanat a l'Arxiu de la imatge i so del Consell assessorament, i un informe de com garantir les condicions necessàries, i els costos que això tindria. També estan contactant amb empreses especialitzades en mobiliari per veure quines estanteries i elements comprar i els preus.

 

 

Vianalitzaciˇ

Alternativa | 14 Novembre, 2017 21:59 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies vam assistir a la Junta de Portaveus on s'ens va informar de les obres de millorar de la primera línia del Port de Pollença encara que parlan de vianalització. A l'enllaç podeu llegir l'informe de la policia municipal.

Volem denunciar de nou en relació a aquest tema el comportament totalment antidemocràtic de l'equip de govern que s'han negat a complir la moció aprovada per ple per a la restitució d'un únic senti de circulació al carrer Bot del Port de Pollenç, sort que diuen que fan una nova forma de fer política...Se segueix sense complir el PGOU que preveia la primera línia fos peatonal i s'ha fet sense un pla de mobilitat adient i amb una participació ciutadana molt deficient.

Aquest seria el resum

0. Obres.

- Entre París i Gabriel Roca llambordes.

- Entre Llenaire i París asfaltat.

- Entre Guillem Colom i Av. Llenaire faran una voravia i serà de sentit únic.

1. Sentit de circulació.

- Doble sentit entre la rotonda de Can Cullerassa i Guillem Colom.

- Únic sentit entre Guillem Colom i Elcano, en sentit d'Alcúdia cap a Ports.

- Mantenir els mateixos sentits de circulació que al 2017 als carrers perpendiculars entre Guillem Colom i Gabriel Roca, això suposa també mantenir el doble sentit del carrer Bot. Els vàrem recordar la moció aprovada pel ple i que no han volgut executar (sort que diuen que governene de forma diferent a anteriors equips de govern). Al carrer hi ha cadires elèctriques cada dia aparcades i  els vianants van pel mig... La seva resposta és que el lloc no és problemàtic i que seguirà igual. Elcano també canvia un poc (explicat a un altre punt).

- Com que això fa que el carrer Xarxa sigui clau, ja s'està treballant amb el projecte per millorar la seva sortida.

2. Mobilitat en bici.

- El carril bici serà un poquet més ample. Separat físicament per una zona ajardinada a la part de llambordes.

3. Estacionament.

- En cordó a la part dels edificis entre Guilem Colom i París.

- Entre París i Gabriel Roca no aparcar.

- Les segones línies poden assumir fàcilment la supressió d'aparcaments.

 

4. Limitació de velocitat i pacificació del trànsit.

- Entre Can Cullerassa i Guillem Colom a 40km/h.

- Entre Guillem Colom i París a 30km/h.

- Entre París i Gabriel Roca a 20km/h.

- Tots els passos de vianants seran elevats permetent l'accessibilitat. l'estudi de CINESI recomana que màxim hi hagi 80-100m entre passos i un estacionament just a la vora de cada pas per donar vissibilitat.

5. Càrrega i descàrrega.

Diu que hauran d'estudiar-se les necessitats a la zona entre Guillem Colom i París i en mesura del possible recomana col·locar-ho als carrers propers i si és possible darrera dels locals. Se colocaran a la zona destinada als aparcaments de vehicles en cordó.

6. Transport públic.

- Circulació per la ronda.

- Nova parada darrera el centre de salut.

7. Taxi

- Reubicació de l'actual parada la vora de la zona de Ports a Gabriel Roca a la zona de l'Stay.

- Es manten la parada secundària del costat de Joan Cerdà.

- Es proposa una nova parada secundària al costat de l'estació central d'autobusos.

8. Busos discrecionals.

- Es proposa no permetre la circulació entre París i Elcano i no permetre l'entrada de busos a la zona de Ports.

-Habilitar una parada al costat de Joan Cerdà, i una altre a l'entrada del Port, al Joan XXIII (zona de la Gola).

9. Limitacions circulatòries.

- Entre París i Gabriel Roca (llambordes) permesa la circulació tot l'any entre les 7'00 hores i les 18,00 hores i prohibida la resta (entre les 18h i les 7h del dia següent).

- Entre París i Gabriel Roca (llambordes) prohibida la circulació per busos.

10. Accés a la zona de Ports de l'Stay.

- Mentre la circulació està permesa es pot accedir per primera línia.

- La resta d'hores l'accés està garantit pel carrer Elcano.

- Entre les 7h i les 18h la sortida serà per Enginyer Roca (primera línia)

- Entre les 18h i les 7h de dia següent, quan la circulació per primera línia estigui prohibida, a soritda serà per Elcano, per això el tram d'aquest carrer entre Verge de Carme i Saralegui serà de doble sentit.

11. Senyalització.

S'actualitzarà el pla de senyalització que feren per la temporada 2016.

Centre de salut i peixateria (ple extraordinari d'octubre)

Alternativa | 08 Novembre, 2017 19:36 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un breu resum del ple extraordinari celebrat el passat 31 d'octubre. A aquest faltàren el regidor del Partit Popular, el Regidor no adscrit, i la regidora Mª Petra Buades de Tots, i després de la votació del punt 2 el regidor Miquel Llobeta abandonà la sessió. A continuació teniu el resultat de les votacions:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió. Aprovat per 9 vots favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots). Resulta curiós que la dreta tiràs en cara la innecessària celebració d'aquest ple, i que els temes podríen haver anat a plens ordinaris, quan uns dies abans, al ple ordinari, van dedicar-se a perdre tot el temps possible per evitar que el punt 2 es tractàs d'urgència a dit ple, tot i que ja s'havia tractat en comissió informativa. Per desgràcia el batle no ha estat capaç de moderar els plens com toca durant tota la legislatura, ni d'el·laborar un reglament per evitar que coses així passin.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la cessió gratuïta de la titularitat del bé immoble patrimonial, situat al carrer Cecili Metel, 69 de Pollença, amb una superfície de 2030 m2 a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) per a la construcció d'un nou centre de salut al municipi de Pollença. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 en contra (Tots).

Ara queda en exposició pública durant 15 dies per a poder fer al·legacions; si això no es produeix quedarà aprovat definitivament i en cas contrari aquestes s'hauran de resoldre. En definitiva, una passa més per aconseguir tenir un nou i tan necessari centre de salut al municipi. Per a nosaltres la seva construcció és totalment prioritaria, i sempre hem defensat que el solar de Can Conill era el més idoni, i en aquest sentit rebutjam el populisme que Tots per Pollença ha fet respecte al tema, i consideram que si cal triar entre una bona ubicació per un centre de salut o una bona ubicació per un aparcament, ens quedam amb la primera opció. Però també lamentam el temps que ha perdut l'equip de govern, sent precisos dos requeriments de Salut i més de 10 mesos perquè l'Ajuntament remetés al Govern tota la documentació que li requeria. Per això, perque no poden permetre més pèrdues de temps, votàrem a favor

3.- Aprovació, si procedeix, de la creació d'un taller de prospectiva per decidir l'ús de l'edifici de l'antiga Peixateria i edifici municipal annex. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 4 abstencions (Tots (el regidor M. Llobeta abandonà la sessió durant la votació)).

La proposta vé a complir una moció aprovada al 2014 que establia fer un procés de participació per decidir els usos d'entre altres llocs la Peixateria. Nosaltres no trobàrem cap motiu aparent per votar en contra, i consideràrem oportú i convenient donar suport a la proposta. Amb ella es dona compliment a la moció aprovada pel ple, i es fa d'acord al Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. A partir d'aquí, l'equip de govern té la capacitat d'elegir el procés que consideri oportú, tots tenen les seves avantatges i els seus riscos, i en aquest cas sha elegit un taller de prospectiva. Ara caldrà que l'elecció dels membres del taller, per part de la Comissió Permanent, sigui el més plural possible, per fer que aquest procés participatiu funcioni.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb