URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Acomiadament de la directora de la residŔncia, propostes i preguntes

Alternativa | 27 Gener, 2017 17:36 | facebook.com twitter.com

Us informam de la reunió del Patronat de la Residència del passat dijous dia 12 , a la que va assistir el nostre representant Joan Ramon on es va aprovar l'acomiadament de la directora de la residència i a la que vàrem fer diverses propostes i preguntes.

 

L'ordre del dia de la reunió, era el següent:

- Aprovació de l'acta anterior. Aprovada amb la nostra abstenció. A pesar que s'han de fer un mínim de dues reunions a l'any, i dins cada mig any, la darrera reunió havia estat el 12 de maig de l'any passat. No ni hi ha hagut d'altra reunió malgrat que en aquest període de temps hi ha hagut prou qüestions a tractar en l'àmbit del patronat.

- Aprovació de l'expedient de contractació de serveis professionals d'infermeria (lot1) i auxiliar d'infermeria (lots 2 i 3) i auxiliar d'infermeria parcial (lot 4) i convocatòria de la seva licitació. Ens vam abstenir. Aquesta és una contractació, o bé a empreses d'autònoms, o bé directament individualment a autònoms, amb el greuge que significa que parcialment es privatitza part de l'atenció sanitària als usuaris i representa una despesa més elevada amb cap garantia de millora del servei i atenció. És cert que la culpa d'aquesta situació és en bona part culpa de la sovint absurda "Llei Montoro", però també és evident que la tardança i la forma en gestionar la contractació d'aquestes places és també imputable a la direcció i gestió de la Residència. Per altra part, en la licitació es dóna excessiva puntuació en el vessant econòmica , al nostre entendre massa per damunt aspectes qualitatius...

- El següent punt, era dació de compte de la resolució d'1 d'agost, inici de licitació dels abans exposats serveis d'infermeria , i de la resolució del 2 de setembre, en el fet que es declarava deserta la licitació.  absoluta relació amb el punt anterior, només que en aquesta ocasió la licitació era més restringida, i , segons ens va dir personal de la Residència, en el període d'agost on es podia recavar informació als aspirants, no hi hagué ningú a l'ajuntament que pugues facilitar informació als aspirants.

- Aprovació, si escau, del desistiment del contracte d'alta direcció de la directora de la Residència. Aquesta persona d'alta direcció" va pels 4 mesos que està de baixa, i curiosament "es va donar de baixa" pràcticament l'endemà de comunicar-li que, atesa l'arbitrarietat i caprici que significava sancionar a la delegada de personal per una falta que no ho era, no s'obriria expedient a la treballadora delegada. Entenem que és un cas clar de deslleialtat a les seves obligacions i a l'entitat que la va contractar. Atès que el període de preavís per acomiadament en els casos de titulats superiors és de 3 mesos , es preveu que l'acomiadament, es materialitzi pel 30 d'abril i mentrestant es vagin fent gestions per poder contractar una alta persona.
Diu la regidora que no és gens fàcil, ja que es precisa un títol superior, o assimilat, per exercir aquesta funció. Vam proposar que es fes un contracte a temps parcial, que entenc suficient per a una Residència d'un màxim de 32 usuaris, que faria compatible que la persona d'alta direcció contractada compatibilitzes feina a un altre indret, per exemple, i també representaria un menor cost. Es va tenir en compte, i es modificaran les bases de la convocatòria , que era el punt següent, en aquest sentit . Mentrestant vam suggerir que en el període que no hi ha director, es sol·licités assessoria en aspectes puntuals a l'IMAS...es va acceptar. 

VARIS


Vàrem fer diverses preguntes:

- Qui cobreix les funcions de la infermera quan aquesta està de baixa o gaudeix de vacances. La regidora no va donar cap resposta satisfactòria.

- Atès que la part nova i adaptada a usuaris dependents (els que no es poden valer per ells mateixos, que són gran majoria) és clarament insuficient, i un dels motius principals és que l'edifici és compartit amb AFAMA, vam suggerir que quan es faci el nou centre sanitari, el PAC actual passi a ser seu de AFAMA, i així la Residència tingui l'espai mínim convenient. Es va tenir en compte.... Ja veurem.

-Vam demanar per què en aquest moment, les auxiliars de clínica tenen devers 100 dies de vacances del 2016 pendents de gaudir...n/s..n/c.

- La qüestió "estrella que vam proposar fou el pas de la Residència de Pollença a ser gestionat per l'IMAScom a exemple vam posar la residència municipal Miquel Mir, de l'Ajuntament d'Inca. Sembla segur que devers el març, i després de les gestions i tramitacions oportunes, l'IMAS i l'Ajuntament d'Inca ho han acordat així. Per iniciar els tràmits l'ajuntament ho ha de demanar, garantint la permanència del personal actualment contractat, excepte el càrrec d'alta direcció, evidentment.

Per part dels representants de Tots es va preguntar respecte de la forma que ha entrat com a usuari, una persona que ha passat davant els altres, segons sembla, la situació d'emergència en què es trobava ho permetia i feia aconsellable, el que no es va poder explicar és per què se li permet un constant incompliment del reglament del centre.

I poca cosa més, a part de les preses d'alguns membres. La reunió efectiva durà no més d'una hora, i com sigui que es recrimina al nostre representant que fa moltes intervencions, els va recordar que entre el dinar de Nadal i el de la Patrona, on hi som convidats els membres del Patronat, passen el doble de temps que a les reunions preceptives dels Estatuts.

No avanšam. Ple ordinari de gener

Alternativa | 24 Gener, 2017 18:43 | facebook.com twitter.com

 Aquest dijous 26 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook  us informarem del desenvolupament del ple


A aquest ple no presentam moció, tenim pendent de resposta per part de l'equip de govern 25 preguntes del darrer ple ordinari de novembre més 20 preguntes que hem registrat a aquest ple. Teníem la intenció de presentar l'aprovació inicial del reglament de participació ciutadana a aquest ple però la ineptitud de l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina, que no ens va presentar fins ahir dilluns una nota de la Secretària amb objeccions al reglament. Finalment hem proposat fer una reunió de tots els grups per analitzar la nota de la Secretària i dur el reglament al ple de febrer.


Per altra part iniciam l'any amb nous reconeixements d'extrajudicials i dació de comptes de factures irregulars. Passa la legislatura i segueixen sense avançar en la regularització de contractes. Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig, i es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet.

1-Reconeixement extrajudicial

Primer ple i primer reconeixement d'extrajudicials. Factures per valor de poc més de 27.000 euros. N'hi ha algunes que tenen objecció per part de l'interventor i altres no. El tema és que són feines del 2016 que han presentat o conformat factura a 2017.

2- Dació de compte

Primer ple i primera dació de comptes de factures irregulars per valor de més de mig milió d'euros . Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com a Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les quals l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició però que no ha suposat que l'equip de govern hagi estat capaç de regularitzar alguna d'aquestes contractacions. No es vota

3- Informació sobre l'execució pressupostària.

Podem dir que en referència a la majoria de les nostres propostes que es van aprovar al pressupost del 2016 no s'han realitzat, redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, Pla de recuperació de Cala Sant Vicenç, Pla d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, millora del catàleg de camins, conscienciació i mitjans alternatius als herbicides, obertura de passos a la via de circumval·lació, inventari de béns, impuls de la participació ciutadana, pla per la igualtat de gènere, foment de l'economia social, estudi de la situació de l'habitatge.

4- Aprovació de les bases per subvencions a empreses per utilitzar el català.

Bàsicament han ampliat el màxim a percebre per cada empresa, ja que no executaven tota la partida mai. Enguany han donat uns 800 euros, és a dir tan sols 5 o 6 empreses han demanat i rebut la subvenció.

5- Adhesió al protocol de col·laboració entre Forces o Cossos de seguretat de l'estat i la policia local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica de gènere.

Es tracta que la policia local pugui tenir accés a la base de dades de la Guàrdia Civil.

6- Reconeixement de la compatibilitat d'un professor de l'escola de música per poder fer feina al conservatori.

7- Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Com hen dit encar han de contestar als precs i preguntes de l'anterior ple ordinari de novembre

 

 

 

 


Registrada peticiˇ a la DG Espais Naturals i Biodiversitat en defensa de la zona humida de la Gola

Alternativa | 23 Gener, 2017 16:17 | facebook.com twitter.com

Hem registrat una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal que rebutgi la proposta de l'equip de govern de fer una zona recreativa i d'aparcament a la zona humida de la Gola.


 

Des d'Alternativa per Pollença, hem registrat una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per a que rebutgi la proposta de l'equip de govern municipal, en allò referent a la realització d'una zona recreativa i aparcament de cotxes a la parcel·la 38, a l'entorn de la zona humida de la Gola. Tot i que desconeixem aquesta proposta amb detall, ja que no ha estat presentada als partits de l'oposició ni publicada als mitjans de comunicació municipals, però segons declaracions del regidor de medi ambient es tractaria de millorar la plantació d'arbres i donar-li usos diversos com a zona recreativa permetent aparcar-hi cotxes.

Una àrea recreativa urbana, amb tots els problemes que suposa (fems, renous, massificació...), just al costat de la zona humida de la Gola suposaria augmentar la degradació de la zona i no va en la línia d'allò demanat per l'informe de funcionament del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola de febrer del 2016, ja què és més que previsible que amb una àrea recreativa al costat de la zona humida augmentarien els conflictes, en aquest cas, entre els usuaris de la zona recreativa i els observadors d’aus i ocells. Cal tenir en compte que a més no s'ha fet pública cap demanda social de fer una àrea recreativa a la zona, sí de fer un aparcament a la zona (sembla que l'àrea recreativa només és una excusa per permetre aparcar a la zona) i que al Port de Pollença hi ha altres zones verdes més adients per fer una zona recreativa, si realment existeix aquesta necessitat.

En referència a l'aparcament a la zona hem de dir que aquest, a més dels problemes de contaminació ambiental que suposaria, per a l'únic Centre de Turisme Ornitològic que tenim a les Illes Balears, és totalment innecessari, ja que al Port de Pollença hi ha comptabilitzades fins 1.625 places d'aparcament poc utilitzades..

Des d'Alternativa per Pollença el que demanam a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat és que es recuperi i millori la reforestació que es va fer a la citada zona verda. Un projecte de restauració forestal, a l'octubre del 2011 que va ser finançat per l'Obra Social de La Caixa amb 18.000 euros. Es varen sembrar 2000 arbres i plantes (pins, alzines, àlbers, garballó, romaní i xiprers) per una millora ambiental i paisatgística, fent una pantalla verda respecte a la carretera, i que no va rebre cap tipus de cura ni per part del Govern, ni per l'Ajuntament (governats pel Partit Popular) a la passada legislatura. Cal ampliar el parc de la Gola amb terrenys naturals o naturalitzats que siguin un bon lloc per a determinades aus i que sigui una zona d'amortiment per a la zona humida, posant en valor aquest espai natural.

Des d'Alternativa per Pollença demanam també la realització d'un Pla de Gestió integral de tota la Gola (zona humida, Centre de Turisme Ornitològic i parcel·la 38), millorant la seva conservació i potenciant la recuperació d'hàbitats, sense ocupar ni degradar més la zona humida, promocionant tot el conjunt com una part de l’oferta de turisme de natura de Pollença i també per a la població local, millorant la seva dotació de personal, el seu manteniment i vigilància i el programa d'activitats

.

Un pla de residus ambiciˇs amb un govern mediocre

Alternativa | 22 Gener, 2017 15:43 | facebook.com twitter.com

Publicam un resum de la reunió sobre el Pla de Residus a la que vàrem participar fa uns dies. En el seu moment, ja vàrem informar de la diagnosi que es va realitzar de cara a la redacció del Pla: http://alternativa.balearweb.net/post/122322.

Finalment, s'ha imposat el seny i no es farà el sistema de recollida, que va ser presentat amb bombo i platerets a la premsa, i que explicava que Pollença seria pionera a nivell de l'Estat amb un sistema que controlaria, per mitjà d'un xip a les façanes, el volum de cada una de les fraccions reciclades i pesades a peu de carrer. Veure La millor recollida de residus de la Mediterrània? Ens conformam amb que simplement sigui efectiva...

El Pla de Residus té com a objectius incrementar la recollida selectiva, afavorir la reducció i reutilització dels residus, reduir costos de tractament, aplicar el principi de qui contamina paga...

Van assistir a la reunió en Tomeu Cifre Bennassar i na Iliana Capllonch de Junts Avançam, na Maria Buades de Tots per Pollença, Guillem Barceló per part nostra, en Pere Soberats de l'empresa Gram que va redactar el Pla, el tècnic de medi ambient i l'encarregat i gerent d'EMSER. Sorprenentment no va venir a una reunió tan important el regidor delegat d'EMSER, n'Andrés Nevado d'UMP.


En el Pla de Residus, la Recollida Porta a Porta està projectada per Pollença i Sant Vicenç. S'iniciarà entre novembre-desembre de 2017 i gener de 2018.

Es va parlar de:

-Recollida Selectiva

-Retirada de contenidors

-Creació de 3 minideixalleries

-Opció d'una taxa de residus diferenciada (160 i 240 euros) en tant que es recicli o no.

-Control i seguiment diari d'incidències.


Abans de la posada en marxa del Pla:

-S'han d'aprovar les ordenances de residus i posar en marxa la de publicitat dinàmica.

-Entre setembre i octubre de 2017 s'ha d'aprovar la nova taxa de residus.

-A l'estiu de 2017 es vol fer un mostreig de les cases vacacionals per poder tenir més informació de cara a fer la taxa. A Pollença hi ha 1522 cases vacacionals declarades, amb 6 places resgistrades la major part d'elles, que dóna un total d'aproximadament 9.000 places. Hi ha una planta de 77 establiments hotelers amb 7.134 places hoteleres.

-Recollida Selectiva

La recollida es farà amb els camions petits d'EMSER:

  • El paper i el vidre es traurà en bosses o poals que aportarà l'usuari.

  • Els envasos es trauran en bosses de plàstic (no descarten al principi regalar bosses transparents per poder controlar millor com es treuen els envasos).

  • El rebuig es traurà en bosses o poal de l'usuari.

  • Per l'orgànic es regalarà un poal a cada casa, que durà un xip incorporat per poder fer estudis discreccionals.

  • La recollida serà porta a porta. En els blocs de pisos de fins a sis habitatges també es farà porta a porta. De sis a setze s'estudiarà fer-ho amb un pal amb ganxos identificats a fora o en el portal, depenent de cada cas. Optaran per solucions individualitzades segons cada tipus de bloc de pisos. També per les més grosses.

Els horaris hauran de variar. Es posarà un horari per treure els residus entre les 21 i les 23 (no és definitiu) i la recollida es farà de prest. Tota la recollida serà nocturna excepte el vidre que serà el matí.

-Retirada de contenidors i creació de 3 minideixalleries

Es preveu llevar els contenidors espargits pel municipi i amagar un poc més els del Port de Pollença que queden molt a la vista de la circumvalació tot d'una que comenci la implantació.

Posaran 3 minideixalleries i s'obrirà la deixalleria nova. Les mini s'ubicaran a Can Escarrinxo, al solar de darrera la Renault, i al solar municipal del Port de Pollença.

- Opció d'una taxa de residus diferenciada en tant que es recicli o no.

S'ha optat per la taxa diferenciada i no pel xip o la bossa vermella. La raó és que troben que per començar és la millor opció, després d'haver vist molts d'exemples a molts de llocs.A Catalunya ha abusat de la tecnologia, sense saber exactament que se cerca amb el xip. Els pobles que ho apliquen no ho acaben de tenir clar, tot i que poden tenir avantatges en un futur.

Tampoc s'opta per la bossa vermella. Els pobles de Mallorca que més reciclen i que empren la bossa vermella tenen una migració de residus a altres pobles d'entre un 25-27%. No descarten implantar-la en un futur (o també l'opció de poals reduïts), però ha de ser quan la recollida ja estigui assentada.

Per tant, l'opció que s'aplicarà aquí és la de la tarifa diferenciada segons si es fa bé el reciclatge o no. Com hem dit abans, els poals d'orgànic duran un xip, però no té un objectiu de rebaixa, sinó de control discreccional per poder dirigir millor les campanyes d'orientació a l'usuari, per saber qui treu i qui no, i poder detectar si hi ha problemes.

En aquest enllaç es poden trobar els nous horaris de recollida i la zonificació del casc urbà.

És evident que amb l'aplicació del pla de residus sorgiran problemes i queixes. De fet, amb la nova zonificació i els nous horaris que hi ha a la web de l'Ajuntament, ja hi ha hagut problemes: ciutadans que van rebre el paper informatiu a casa només se'ls ha informat que canvien els horaris però no se'ls ha comunicat el canvi de zonificació, abans eren quatre zones diferenciades (vermella, verda, groga i blava). Ara són tres i algunes tenen carecterístiques de comercial.

El pla de residus és molt ambiciós i pensam que és molt necessari, però comportarà molts canvis que s'haurien d'explicar clarament abans de la seva implantació, perquè els ciutadans sàpiguen exactament què fer i amb què es trobaran. Tot això necessita una campanya informativa constant i potent porta a porta, informació individualitzada per cada ciutadà; d'aquesta forma el ciutadà es veu de qualque manera recolzat i recomfortat per l'Ajuntament. Fer tants canvis i no informar pot comportar molts problemes i queixes, i fins i tot el fracàs de les mesures. La gent agraeix molt la informació de primera mà i la veritat es que de moment ja hi ha molta confusió i això només ha fet começar. Serà possible desenvolupar aquest pla amb un govern tan mediocre com l'actual? Voldríem que fos així, tot i tenir els nostres dubtes.

 Pla de Residus

 

MÚs irregularitats a EMSER

Alternativa | 19 Gener, 2017 23:44 | facebook.com twitter.com

NOTA DE PREMSA. MÉS IRREGULARITATS EN LA CONTRACTACIÓ D'EMSER

 

 Més irregularitats a EMSER: una nova contractació a dit incomplint el conveni i l'ordre de la llista del borsí.


 

Des d'Alternativa denunciam públicament una nova irregularitat en la contractació d'EMSER, l'empresa municipal que s'encarrega de la recollida de residus i de l'aigua: un contracte a dit, incomplint el conveni i l'ordre de la llista del borsí.

Fa uns dies ens arribaren informacions referents a que s'havia contractat un treballador, per cobrir una substitució per vacances, saltant-se l'ordre de la llista del borsí.

El conveni laboral d'EMSER diu en el seu article 50 b): «La contractació temporal es realitzarà per ordre rigorós de llista. Una vegada finalitzat el seu contracte, el treballador passarà a l'últim lloc de la llista, sempre i quan hagi treballat un mínim de dos mesos.» És, per tant, ben clar i explícit.

Des d'Alternativa, que som membres del Consell d'Administració de l'empresa municipal, vàrem demanar aclariments i explicacions al gerent de l'empresa, Tomeu Servera, i al president de l'empresa Miquel Àngel March i regidor responsable Andrés Nevado.

Per tota resposta hem obtingut un escrit del gerent en què, lluny d'atribuir-ho a un error, confirma la irregularitat i la justifica dient que és «el més lògic i convenient per l'empresa» ja que aquest treballador ja coneix la ruta i el funcionament de la grua del lloc d'anteriors substitucions. Que això pot ser una avantatge no ho negam però resulta que, a diferència d'una empresa privada en què l'amo fa el que vol, en una pública s'han de seguir les normes que allunyin l'arbitrarietat, abús de poder i possibles clientelismes. Què ens assegura que no hi ha altres interessos per part de la gerència en aquesta contractació? El conveni està fet per alguna cosa, i no per a què el gerent faci i desfaci i l'incompleixi quan ell vulgui. O quina part del concepte «ordre rigorós de llista» no ha entès? Des d'Alternativa ja hem reclamat en diverses ocasions que es fixin els objectius (que no estan fixats) pels quals el gerent de l'empresa cobra 5.000 euros cada any de plus: quasi que ens conformaríem amb què complís la normativa i el conveni laboral. Cal recordar, fet que ho agreuja, que el gerent ja va ser demandat per un treballador per incompliment del mateix article del conveni, ja que el va saltar en la llista del borsí, i en la sentència li va ser reconegut el dret de ser cridat per ordre rigorós de llista.

Però encara més greu és que aquesta actuació de la gerència està amparada, o com a mínim consentida per l'equip de govern que, en la nostra demanda d'informació, han transmés la decisió del gerent sense qüestionar-lo per res. Sembla ser que aquesta empresa en lloc de ser pública i per tant tenir una direcció política, ha passat a ser «el cortijo» del gerent, amb la connivència del batle March.

Incompliments i retard en el pressupost

Alternativa | 18 Gener, 2017 20:30 | facebook.com twitter.com

Denunciam que l’equip de govern (Junts Avançam-Unió Mollera Pollencina) no ha fet encara ni una reunió amb els grups de l'oposició per tractar el pressupost de 2017


El que és normal a qualsevol poble, aprovar el  pressupost com mínim  a començament de l'any ( la seva aprovació inicial segon marca la llei s’hauria d’haver fet en octubre), a Pollença sembla impossible. L'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina ni tan sols han fet una reunió per parlar dels mateixos. El que ens sembla una total irresponsabilitat, més tenint en compte que l'equip de govern es troba en minoria i per tant necessiten arribar a acords per a la seva aprovació. Després vindran les presses i les acusacions als grups de l'oposició del seu retard, com ha passat a les obres de la primera línia del Port de Pollença. 

A més, volem recordar a l'equip de govern que no ha complit amb la majoria de propostes de partides que vàrem negociar a l'anterior pressupost i com ja els vàrem recordar fa un mes (sense cap resposta per la seva part), per negociar els pressupostos 2017 han de complir els acords pendents: redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, Pla de recuperació de Cala Sant Vicenç, Pla d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, millora del catàleg de camins, conscienciació i mitjans alternatius als herbicides, obertura de passos a la via de circumval·lació, inventari de béns, impuls de la participació ciutadana, pla per la igualtat de gènere, foment de l'economia social, estudi de la situació de l'habitatge.

El pressupost és una eina fonamental en la gestió del municipi i també en la feina de control democràtic per part de l'oposició. El retard al pressupost fa impossible una gestió mínimament planificada i racional de la despesa pública. A més d’impossibilitar el que vàrem acordar amb Junts Avançam a l'acord d'investidura: uns pressuposts participatius on la ciutadania pugui decidir el destí d’algunes partides.

En definitiva a Alternativa per Pollença demanam a l’equip de govern que es posi les piles,  que compleixi els acord de l'anterior pressupost i ens presenti el més aviat possible a tots els grups el seu projecte de pressupost per a la seva aprovació inicial al ple.

 

 

 

OrÝgens pagans de la festa de Sant Antoni i glosses. Bones festes!

Alternativa | 16 Gener, 2017 15:11 | facebook.com twitter.com

La festa de sant Antoni actual és el resultat de la cristianització d’antigues cerimònies i cultes primitius dedicats a divinitats paganes protectores de la fecunditat, dels conreus i dels animals. Antoni Gili, al llibre Sant Antoni Abat, festa popular d’Artà (Ed. Documenta, Palma 1997), afirma: la festa de Sant Antoni és una romanalla sàviament conservada d’antiquíssimes celebracions paganes agermanades amb totes les que celebren el solstici d’hivern. Hi té innegables punts de contacte: la data de la celebració, el ritual del foc...(pàg.33). Joan Amades, l’autor del Costumari català, afegeix:
La festa de Sant Antoni sembla recordar les festes consuàlies romanes, que tenien lloc pel desembre i per l’agost en honor de la divinitat Cònsua. La primera tendia a preservar el bestiar del mal, i la segona tenia per objecte festivar la fi i l’èxit de la collita. A Roma, el dia 8 de gener, tenia lloc la festa de la coronació dels ases davant de l’altar de Júpiter. Un cop celebrats els sacrificis, els forners i els flequers coronaven llurs ases amb corones de murtra i de llorer, de les quals també en duien ells(Vol. I, Pàg. 430).
 
Encesa de foguerons: forma part dels rituals primitius del culte al Sol. Els dimonis peguen bots, fan cabrioles per damunt el foc i ballen al seu voltant talment els xamans i bruixots primitius. El fogueró representa la victòria de la llum sobre les tenebres. Dia 17 de gener és molt proper al solstici d’hivern (22 de desembre). El foc simbolitza el “renaixement” del sol, element masculí que fertilitza la terra. 
 
Pi segon l’Enciclopèdia de fantasia popular Catalanade Joan Soler: A les festes dinosisíaques gregues, un gran pi era dut en processó i plantat enmig de la plaça; al seu entorn, orgies i embriagueses de vi, escenes amb pells i banyes de boc, orígen de la tragèdia (tragos= boc, i aoído= vi); d’aquí la relació del pi amb el vi (pàg. 571). D’aquí també el fet que els cellers de Mallorca anuncien l’arribada del vi novell amb una branca de pi al portal.
 
Informació treta de  DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA NORMALITZACIÓ CULTURAL Jaume Sastre
 
I diferents glossadors ens han regalat aquestes glosses. Bones festes !
 
Any nou, deria vella.

L'any va començar amb exabruptes.
del govern municipal,
segons ells tenim les culpes,
si les coses bé no van.

No s'esvairan els dubtes,
de la culpabilitat,
morirà l'any enfangat,
en un llot de grans disputes,
amb regust electoral i
que junts no ens fa avançar,

Tot i que la investidura,
vam de gust facilitar,
sembla el nostre seguidisme,
és el que hagués agradat.

Com a germa gran considerà,
que crítiques no pot acceptar,
i que si diu que és d'esquerres,
no sels pot més que alabar.

Esperam que aquest any que entra,
més que discussions banals,
és ressolguin els problemes,
pels que us vam recolzar.
 
Crisi de govern.

Punts d'acord, de desacord.
Ofertes desesperades.
Crisis internes sonades.
Vaixells mals de dur a port.
Discurs de por i desconhort.
Pactes locals sorprenents.
Cafès llargs i moviments.
Dretes que cerquen les dretes.
I mil converses secretes.
Junts i Tots volem “eu moll"
 
 La Sala vol recordar
dels Serveis les trajectòries
i presenta unes memòries
que són dignes d'oblidar.

Caperrut com una mula
vull fer sentir el meu bram.
No sé si Junts Avançam
avui avança o recula!

Amb un rom amb Coca Cola
potser el batle es va engatar
quan decidi que a la Gola
faria bon aparcar.

Quan l'Església es un gueto
que ens pren tot allò que pot...
el batle es fa devot
de la Verge de Loreto.

Tots per Pollença exsecalla
un Pi nat damunt la Roca
i el deixa tan cosa poca
que ara al Ple avorrit badalla.

Qui t'ha vist i qui te veu
Tomeu, botant la barrera;
i ara escoltes just la veu
de la associació hotelera.

La batlia té una llista
negra on té registrat
al qui és verd o ecologista
i/o esquerrà declarat.

Quina deu ser la matèri(a)
dels seus transmissors neurals
per tenir tan mal criteri
triant els municipals?
 
El govern de coalició
no entés el que se'ls demana:
què és participació,
de la vila, ciutadana?
 

 
Encara  diven que avancen,
i no saben gestionar
les seves mentides ja cansen
amaguen no saber treballar,
també els hi falta el coratge
per a la dreta emprenyar.
 
Per mor d'un inteligent
perderen votació guanyada
mirau quina pardalada
quan ho saben diu la gent.
 

Sembla que des de que en
Faveta s’ha fet alemany,
pus mai més d’un fogueró
d'Alternativa gaudiràs.

Hi ha pollencins que
del turisme elogis fan,
precisament els que a
l’hivern a l’atur no hi estan.

Tenim un joves molt bé preparats
que de Pollença han de marxar,
ja que al turisme de sol i platja
no es volen dedicar.
 
 
Les Sementivae Feriae, o festes de la sembra, i les Paganàlia, festivals rurals de les divinitats tutelars dels camps; totes dues eren al gener. En aquesta ocasió els oscilla es penjaven dels arbres, com la vinya i l'olivera, el roure i el pi, i duien cares de Liber, Baco o una altra divinitat relacionada amb el conreu o la terra (Virgili, Geòrgiques 2.382-396).
 
 
 
 
 

Mem˛ries ridÝcules dels serveis municipals

Alternativa | 11 Gener, 2017 15:39 | facebook.com twitter.com

 

Les memòries dels serveis municipals que ha publicat l’equip de govern al finalitzar el 2016 són insuficients, difícils de localitzar a la plana web i en varis casos de un contingut ridícul.


Uns dels compromisos adquirits per Junts Avançam a l’acord d’investidura, que varen subscriure amb nosaltres, va ser la publicació de les memòries anuals dels diferents serveis de l’Ajuntament. I ara que ha acabat l’any l’equip de govern ha publicat les memòries de diversos serveis, i sobre això voldríem fer unes quantes observacions.

 

En primer lloc, falten memòries de la majoria de serveis, com per exemple d’una àrea tan important com és l’àrea de serveis socials, de la qual no tenim cap document per poder veure com han funcionat al llarg de l’any.

 

En segon lloc, algunes memòries son difícils de trobar a la plana web (la qual també havien de millorar), i ni tan sols estan col·locades a l’apartat de memòries.

 

I finalment, la qualitat d’algunes és ridícula, i no mereixen ni tan sols aquest nom. No direm que totes estiguin mal fetes, al seu moment ja donarem l’enhorabona per l’elaboració de la memòria del CTO de la Gola, però quan aquests dies hem anat a llegir les darreres memòries que l’equip de govern ha publicat, les de la regidora Iliana Capllonch, no hem pogut més que sentir vergonya aliena. Les memòries de la Delegació de la Cala Sant Vicenç, de Comerç, de Turisme i de Fires i Mercats no poden ni anomenar-se així. Als documents publicats, de entre sis i deu pàgines, bàsicament hi trobam una pàgina amb una simple enumeració de les coses fetes, i la resta de pàgines plenes de fotografies que podríem anomenar de postureig. És cert que les de l’any passat no eren millors, però cal tenir en compte que no portaven ni un any al càrrec i en aquells moments era perdonable. Però que amb un any més al capdavant de la regidoria tan sols s’hagi estat capaç de millorar aquestes afegint-hi fotografies, mostra quin és lamentable nivell de feina de l'equip de govern.

 

Hem d'afegir que l'any passat vam enviar una proposta dels ítems per completar la memòria d'activitats del  d'EMSER,que també consideram massa incompleta tenint en compte la importància de l'empresa municipal, i no ha servit de res,  ja que a la memòria del 2016 no han incorporat cap dels ítems que els vam proposar.

 

Per tant des d’Alternativa demanam que es publiquin les memòries de tots els serveis de l’Ajuntament, que es publiquin al lloc que li pertoca dins la plana web, i que totes aquestes estiguin elaborades amb el rigor que se li pressuposa a una administració com l’Ajuntament de Pollença.

 

Poc més d'una pàgina d'enumeració d'activitats fetes i sis de fotografies no és una memòria encara que se li doni aquest nom a la majoria de memòries de l'Ajuntament.

 

 

El projecte de la Gola (resposta a Uniˇ Mollera Pollencina)

Alternativa | 09 Gener, 2017 19:20 | facebook.com twitter.com

És evident que la forma de fer política i de proposar solucions i millores pel Port de Pollença d'Unió Mollera Pollencina té poc a veure amb la nostra. Evidenment la pluralitat ideológica i política és positiva però el que ens resulta  prou molest d'UMP és la seva pretensió de ser l'únic partit que defensa eu moll i de no tenir ideologia, evidentment ni una cosa ni altra és certa. El temps demostra que els partits que més juguen amb el patriotisme d'opereta com el d'UMP amaguen en realitat interessos concrets i particulars i una ideologia clarament de dretes.

Unió Mollera Pollencina no troba temps per donar explicacions sobre el que ha passat amb el seu ultimàtum (al que tampoc va trobar espai per parlar d'altre partit de l'oposició que no fóssim nosaltres), tampoc troba temps per parlar o respondre a les crítiques que rep l'equip de govern per part de Tots per Pollença, però sí que troba temps per respondre a la nostra feina d'oposició; quan hem criticat la idea de l'equip de govern de fer una àrea recreativa al costat de la zona humida de la Gola, el que consideram un afalac.

Consideram que val la pena una resposta raonada i detallada a l'escrit d'Unió Mollera Pollencina. Coincidim amb UMP en la crítica a l'abandonament de la replantació d'arbres del solar al costat de la zona humida de la Gola, finançada per l'Obra Social de la Caixa amb 18.000 euros, i en la situació lamentable d'aquest solar. Però cal no oblidar quins van ser els responsables d'aquesta situació; el passat govern del PP tant insular com municipal, amb especial menció del penós conseller de medi ambient, Gabriel Company. A Alternativa per Pollença vam denunciar aquest tema tant al ple municipal com públicament a la premsa (veure article reforestació abandonada). UMP no va dir ni fer res perquè el seu objectiu coincidia amb el PP; deixar morir els arbres per facilitar la realització d'un aparcament a la zona.

A Alternativa no ens oposam contra qualsevol millora al Port, com diu UMP, però evidentment les millores que proposam nosaltres són en moltes ocasions diferents de les que proposen d'UMP. Per a nosaltres és una millora pujar l'IBI a una minoria de grans negocis i bonificar l'IBI dels habitatges seguint un criteri de renda, i d'ajuda al lloguer, per a UMP és clar que no. Nosaltres no pensam que fer un aparcament a la zona humida de la Gola sigui una millora, perquè perjudica un actiu únic i fonamental al Port de Pollença i no és necessari (veure 1625 places d'aparcament). I no entenem quina necessitat hi ha de fer una àrea recreativa al costat de la Gola quan hi ha zones molt més adients al municipi, de fet pensam que només és una excusa per fer un aparcament. Mai ens hem oposat a un embelliment de l'entrada de Pollença com diuen al seu escrit, per altra part mai hem vist cap proposta concreta d'UMP en aquest sentit. En referència al pavelló cobert el que sempre hem defensat i proposat és primer ampliar el conveni amb la Conselleria d'Educació per millorar el pavelló de l' IES Clara Hammerl., o sigui aprofitar millor les instal·lacions que tenim. És clar que inaugurar noves instal·lacions és molt guapo i electoralment rentable però cal tenir en compte el personal de manteniment, control i gestió d'aquestes. Dins aquesta línia vam presentar una moció per obrir els patis i les zones esportives de les escoles i instituts i donar-les un ús fora de l'horari lectiu, que es va aprovar i de la que sorgeix el programa centres oberts que pensam que és una millora per Port de Pollença evident. A llarg termini és possible que sigui necessari el pavelló, però s'ha d'integrar dins un estudi seriós per tal de planificar les instal·lacions esportives del futur.

Diu Unió Mollera Pollecina que han dedicat molt d'hores de feina i anàlisi al projecte del solar que han presentat al IBANAT... Desconeixem les hores de feina que han dedicat perquè el projecte del qual parlen no ha estat presentat a l'oposició, a pesar que un dia abans de la reunió es va parlar del tema al ple ni tampoc als ciutadans. Si és un projecte tan bo i amb tanta feina darrera no entenem que no es faci publicitat d'aquest. Difícilment podem participar en un equip de feina com diuen al final del seu escrit quan mai se'ns ha convocat per fer feina a aquest tema.

Esperam que ara Unió Mollera Pollencina trobi temps per publicar com s'ha resolt finalment el seu ultimàtum i que també publiquin el projecte que han fet arribar a l'IBANAT per a què tots els ciutadans puguem valorar la seva feina.

 

 

Falten vuit zones infantils a les platges d'eu moll (Junta 3 de gener)

Alternativa | 06 Gener, 2017 20:22 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 3 de gener. Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

 

Poc contingut a aquesta Junta on el més important és la constatació, una vegada més, que l'Associació de Veïns d'eu moll segueix incomplint el plec de clàusules de les platges en el que fa referència a la instal·lació de zones de jocs infantils. L’associació de veïns d'eu moll va incloure com a millora posar deu zones de jocs infantils durant l’any 2016, i només n’han posat dues. No importa el canvi de govern aquesta és una història que es repeteix, ni al 2012 ni al 2013 van instalar els jocs infantils a les platges dels Tamarells i Albercuitx que deia el plec de condicions.

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 34 llicències urbanístiques.

2.2. - Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Resolució de l’Expedient sancionador per incompliment de l’ordenança d’Ocupació de la Via Pública

S’imposa una sanció de 450 euros.

3.3.2.- Resolució de l’Expedient sancionador per incompliment de l’ordenança d’Ocupació de la Via Pública

S’imposa una sanció de 450 euros.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.1.3.- Denegació de reserva de via pública per a càrrega i descàrrega.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Denegació de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.4.- Personal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

6.- VARIS

6.1. Aprovació de la Memòria de servei de salvament i socorrisme del municipi de Pollença per a l’any 2016.

6.2.- Aprovació del canvi de model de jocs infantils als lots AE) Platges St. Vicenç i Tamarells i del Lot D Platja Albercuix del municipi de Pollença sol·licitada per l’Associació de Veïns del Port de Pollença

L’adjudicatari ha sol·licitat canviar el model de sis dels jocs infantils que havia de posar. S’autoritza canviar els dos jocs més propers a la zona urbana i es deneguen els altres quatre.

El tema és que l’associació de veïns d'eu moll va incloure com a millora posar deu zones de jocs infantils durant l’any 2016, i només n’han posat dos. Ara han demanat (ho demanaren a l’octubre) que sis dels jocs que havien de posar no siguin els mateixos, i s'ha autoritzat el canvi de dos , però a la resta no. El tema és que aquest és una vegada més  un incompliment del plec de condicions perquè no han posat els jocs que havien de posar en el termini establert. L'equip de govern ha assumit part de la  culpa pel retard en la licitació i que era difícil fer-ho.

6.3.- Aprovació de la programació dels actes de la festivitat de Sant Antoni i de Sant Sebastià 2016Junta de govern del 20 de desembre

Alternativa | 27 Desembre, 2016 16:48 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 20 de desembre .Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

 

Desenvolupament de la sessió:

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

 

2.- URBANISME

 

2.1. – Llicències urbanístiques 

 

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 21 llicències urbanísticques a particulars.

 

2.2. - Disciplina urbanística

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

2.3.- Varis

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3. HISENDA

 

3.1.- Relació de despeses

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar. En realitat l’Interventor és de vacances, i les factures s’acabaran aprovant per decret.

 

3.2.- Recursos i reclamacions

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3.3.- Varis

 

3.3.1.- Aprovació de la baixa de dos guals.

 

3.3.2.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

1.331’27€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de despeses de l’habitatge

 

3.3.3.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

1.331’27€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.4.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

1.100€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de beca de guarderia.

 

3.3.5.-  Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

998,45 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.6.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

998’45€, en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.7.-Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials.

 

520 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

 

3.3.8.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració dels rètols en català.

 

Subvenció de 450,32 euros.

 

3.3.9.- Aprovació de l’ampliació del termini de llicència d’ocupació de via pública a fins a dia 31 de desembre de 2016.

 

3.3.10.- Aprovació de l’ampliació del termini de la llicència d’ocupació de via pública fins a dia 31 de desembre de 2016.

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

 

4.1.1.-Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)

 

4.1.2.-Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)

 

4.1.3.- Denegació de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual)- Expedient nº 621/ Policia Local

 

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.3.- Varis

 

4.3.1.- Denegació de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

 

4.3.2.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.

 

S’imposa una sanció de 180 €.

 

4.3.3.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.  

 

S’imposa una sanció de 180 €.

 

4.3.4.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.

S’imposa una sanció de 300 € vist els reiterats expedients sancionadors oberts pel mateix motiu.

 

4.3.5.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança de neteja de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans.

 

S'imposa una sanció de 105 euros.

 

4.3.6.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança de neteja de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans.

 

S'imposa una sanció de 105 euros.

 

4.4.- Personal

 

4.4.1.- Aprovació de l’autorització a curs de formació  i abonament de les despeses de matrícula

 

4.4.2.- Aprovació de l’autorització a curs de formació  i abonament de les despeses de matrícula

 

4.4.3.- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula.

 

4.4.4.-  Aprovació de l’avançament de nòmina a un treballador.

 

4.5.- Cementiri municipal

 

  • Concessió de dret funerari / columbari

 

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia de requeriment de documentació al licitador MULTIAUTO PALMA S.L. del contracte Subministrament per a l’adquisició d’un vehicle adaptat a la Policia Local de l’Ajuntament de Pollença

 

5.2.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establert per a l’execució de les obres relatives al projecte de “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”

 

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de resolució de expedient de Responsabilitat Patrimonial, desestimant la reclamació.

6.2.- Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de parades de venda en el mercat nocturn de temporada turística 2017 terme municipal de Pollença.

Es produeixen canvis a les bases. Els més significatius: es redueix el nombre d’autoritzacions a concedir quasi a la meitat (12), i es posa com a requisit tenir la carta d’artesà o mestre artesà per optar a una d’elles.

 

 

Satisfacciˇ i decepciˇ

Alternativa | 26 Desembre, 2016 08:45 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) volem mostrar la nostra satisfacció per iniciar-se a la fi el procés que toca dur a aprovació la modificació del Reglament de Participació Ciutadana en la qual tanta feina han fet els nostres regidors, tot i que això no ens fa deixar de sentir una profunda decepció amb la inoperància de l'equip de govern, que tot i la nostra insistència ha anat retardant el procés impossibilitant una aprovació que ja s'hauria d'haver aprovat fa mesos.Aquest divendres dia 23 el ple de l'Ajuntament de Pollença ha aprovat portar a consulta pública la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, així d'acord a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en vigor des d'aquest passat octubre, amb caràcter previ aquesta modificació, es demanarà l'opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tenguin capacitat d'obrar davant les administracions públiques. L'objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva modificació, els objectius, i les possibles solucions alternatives. Així estarà en exposició pública vint dies perquè tothom pugui dir el que cregui oportú.

Estam contents perquè a la fi hagi arribat a la sala de plens el procés de modificació del Reglament de Participació, i tot i que a causa del canvi legislatiu sigui amb aquest primer pas de consulta pública i no encara amb l'aprovació inicial, la qual esperem que es dugui a terme al ple de gener, com així s'ha compromès el Batle.

Tot i això, no podem evitar sentir una profunda decepció amb aquest equip de govern, ja que fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions per part dels nostres regidors tant amb associacions, com amb els diferents partits polítics, com amb particulars vam presentar un esborrany d'un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les diferents peticions fetes durant aquest temps, la falta de voluntat o de competència de l'equip de govern ha fet que això no hagi estat així, i aquest tema ha estat abandonat fins al dia d'avui quan s'ha portat a ple, com a consulta pública, i no com a aprovació inicial com hauria estat si l'equip de govern hagués complit el seu compromís.

Per tant podem dir que la nostra satisfacció no és completa, ja que estam contents perquè l'aprovació del reglament està més prop, però creiem que aquest ja podria estar aprovat fa mesos, i per tant no podem deixar de recriminar a l'equip de govern haver perdut tant de temps a iniciar el procés

 

Un ple positiu.

Alternativa | 24 Desembre, 2016 02:47 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres 23 de desembre s’ha realitzat una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament. Un ple positiu a la fi s'inicien els procesos per modificar el Reglament de Participació Ciutadana i recuperar la plusvàlua de la compra del Cinema Capitol, dues reivindicacions que veniam fent fa temps. A més a més s'ha acceptat la nostra proposta d'allargar de 15 a 30 dies el procés d'exposició del projecte de la segona fase de reforma de la primera línia del Port de Pollença.

 

Volem mostrar la nostra satisfacció per iniciar-se a la fi el procés que toca dur a aprovació la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, en la que tanta feina han fet els nostres regidors, tot i que això no ha de fer oblidar que aquest reglament ja hauria d’haver estat aprovat fa mesos, i que la inoperància de l’equip de govern ha anat retardant el procés.

 

Finalment també mostrar la nostra alegria per altre tema que veníam reivindicant tota la legislatura; l'aprovació de l’inici del procés per declarar nul l’acord de junta de govern amb que l’anterior equip de govern que  va condonar el pagament de la plusvàlua als antics propietaris del Cinema Capitol. Una il·legalitat, i un tracte de favor que vam denunciar  durant la campanya electoral, cosa per la qual ens van denunciar Tots per Pollença a la Junta Electoral (sense resultat).  El més sorprenents és que els regidors i partits implicats en aquesta ilegalitat han reconegut el seu error però tres han votat en contra (Tots per Pollença, PP i Pi) i UMP s'ha abstès, amb el que ha hagut un empat a vots 8 a 8 que ha resolt el vot de qualitat del batle.

També estam contents de que l'equip de govern hagi acceptat la nostra proposta d'allargar el procés d'exposició pública del projecte de la segona fase de la reforma de primera línia de 15 a 30 dies.

El regidor Martí Roca és encara oficialment regidor del PI, i tot i haver anunciat abandonar el partit, en aquestes votacions el comptarem com a tal.

A continuació teniu un resum del Ple:

1. Aprovació, si procedeix de les actes anteriors. Aprovat per unanimitat.

2. Declaració de l'any 2017, Any Dionís Bennàssar. Aprovat per unanimitat.

Després de 50 anys de la seva mort, el 2017 serà l'any d'un dels fills il·lustres del nostre poble, un dels exponents del que és coneguda com l’Escola Pollencina, i una influència per a les futures generacions d’artistes pollencins, i mallorquins. Així durant l'any 2017 es duran a terme, entre d’altres, diferents activitats com: una exposició de primavera a l'Església del Convent de Sant Domingo, visites guiades a dita exposició, tallers per escolars, o unes jornades d'estudis coordinades amb la UIB.

3. Aprovació inicial, si procedeix, del projecte d’obres "Peatonització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (PP, PI*, Tots i Alternativa).

Després de culpar a l'oposició del retard de les obres de segona fase pels problemes en l'aprovació de la modificació de crèdit, mesos després d'aprovar aquesta, s'aprova el projecte!!!, i les obres no començaran fins novembre!!! És més que evident que els culpables del retard són ells. I en són culpables per diversos motius:

Primer, el projecte es podria haver aprovat sense tenir la modificació de crèdit i no esperar fins ara, i segon, tardaren tres setmanes a sol·licitar les autoritzacions pertinents. I per més fer, un cop tinguda aprovada la modificació de crèdit tampoc s’aprovà el projecte ràpidament, sinó que s’ha esperat fins a aquest Ple. I al final, les obres no es poden començar perquè coincidirien amb la temporada, i per tant ja s’iniciaran al novembre del 2017. En definitiva, un desgavell

Nosaltres ja ens vàrem abstenir a l'aprovació de la modificació de crèdit i aquí l'hem mantingut. Encara no tenim clar que es compleixin els compromisos adquirits al seu moment sobre peatonalització (que l'objectiu sigui peatonalitzar, i que es tinguin clares les fases per aconseguir-la), participació (junta de portaveus per definir com ha de ser aquest procés de peatonalització i reunió pública explicativa), i que aquest passeig no es converteixi en una macroterrassa de bar (la suspensió de les reunions sobre la modificació de l’Ordenança d’ocupació de la via pública en són un exemple).

Durant l’exposició de la postura dels diferents partits, la dreta ha tornat a demostrar la seva fixació amb el tema de l’aparcament al Port de Pollença. Una fixació sense cap fonament com bé demostra l’informe de la policia que diu que al Port de Pollença no hi ha hagut cap problema d’aparcament aquest estiu. 

Per altra part l'equip de govern ha acceptat la nostra proposta d'allargar el procés d'exposició pública del projecte de la segona fase de la reforma de primera línia de 15 a 30 dies. Pensàvem que 15 dies en plenes festes no eren suficients i tenint en compte que les obres no començaran fins novembre de 2017, millor donar més temps per recollir propostes i facilitar la participació.

 

 

4. Aprovació, si procedeix, del conveni de col•laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa), i 8 en contra (PP, PI i Tots).

El consell cedeix a l'Ajuntament la titularitat de les carreteres que corresponen a la primera línia, i alhora concedeix una aportació de 494.000 euros, si bé condicionada a una possible baixa a l'adjudicació de les obres. Tot i que sempre és pot aconseguir un acord millor, creiem que no es podia deixar escapar la quantitat aportada pel Consell, i per responsabilitat hem votat a favor.

 

5. Aprovació, si procedeix, de l'inici del procediment de revisió en via administrativa d'acte nul en matèria tributària. Aprovat per 8 vots a favor (Junts i Alternativa), 1 abstenció (UMP) i 8 en contra (Tots, PI i PP). Aprovat pel vot de qualitat del Batle.

Amb aquesta aprovació s'inicia el procediment per declarar nul l’acord de la junta de govern en qué es condonà el pagament de la plusvàlua als antics propietaris del cinema Capitol (18.188,68 €). Ara es concedirà audiència als interessats per termini de 15 dies, després caldrà un dictamen favorable previ del Consell Consultiu de les Illes Balears, i la declaració definitiva de nul·litat correspondrà una altra vegada al Ple.

Nosaltres evidentment hem votat a favor, i volem manifestar la nostra satisfacció per mirar de posar remei a la il·legalitat i el tracta de favor comesos per l’anterior equip de govern.

Durant el debat, la posició de la dreta ha estat patètica. Han parlat de judicialització de la política, quan aquí l'única denúncia sobre el tema la va posar Tots a la Junta Electoral, quan nosaltres vàrem fer públic el tema. També han parlat que van fer tot de forma transparent quan just vam conèixer el tema a la dació de comptes del darrer ple de la passada legislatura, una dació obligada per llei i només nosaltres vam detectar aquesta il·legalitat en les seves 99 pàgines.

Tots, PP i PI han vengut a dir que aquest tema és una altra irregularitat, de les moltes que tant abans com ara es cometen, quan en tot moment sabien que això era més que una irregularitat, era una il·legalitat, com bé des d'intervenció es va explicar.

A aquesta legislatura havíem fet la petició en nombrosos plens que l'actual equip de govern demanés la recuperació de la plusvàlua, a la fi a aquest ple s'inicia el procediment per recuperar els doblers. El millor que podien haver fet avui en Tomeu Cifre i els seus acòlits és acotar el cap, i donar les gràcies perquè aquest tema no s’ha judicialitzat, però encara han tingut la barra de votar en contra i després diuen que defensen cada cèntim dels ciutadans.

 


6. Aprovació, si procedeix, de la substanciació de consulta pública prevista a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb caràcter previ a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
Aprovat per unanimitat.

Amb caràcter previ a la modificació del reglament es demanarà l’opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tinguin capacitat d’obrar davant les administracions públiques (això ja ho férem nosaltres duran el procés). L’objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva modificació, els objectius, i les possibles solucions alternatives. Així estarà en exposició pública vint dies perquè tothom pugui dir el que cregui oportú.

Fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions (amb associacions, partits i particulars) vam presentar un esborrany d'un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les nostres nombroses peticions, la falta de voluntat o competència de l’equip de govern ha fet que això no hagi estat així, i aquest tema no s’ha portat a ple fins ara i a  l'haver canviat la llei, no ha pogut ser per a la seva aprovació inicial com hauríem volgut,  sinó simplement per a aquest període de consulta pública prèvia a aquesta aprovació inicial que encara allargarà més el procés. Així i tot estam satisfets perquè l’aprovació del reglament està més prop, i l’equip de govern s’ha compromès a fer l’aprovació inicial al gener, tot i que no podem deixar de recriminar a l’equip de govern haver esperat tant de temps a iniciar el procés.

 

 

Al ritme de les tortugues (ple extraordinari de desembre)

Alternativa | 22 Desembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

Divendres 23 de desembre hi ha ple extraordinari a les 12 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net.   Al nostre perfil de facebook  us informarem del mateix

Una vegada més trobareu més informació del ple a aquest bloc que als mitjans de comunicació de l'Ajuntament. Al ple no han inclòs un punt per contestar els precs i preguntes registrats a anteriors plens, el que ens sembla una vergonya i és una mostra del que entén per transparència i participació l'actual equip de govern. El ple també és una mostra del ritme de les tortugues de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina; es presenta el projecte de la segona fase de la primera línia (obres que s'haurien d'haver iniciat ja), la recuperació de la plusvàlua del Cinema Capitol (que s'hauria d'haver fet al principi de legislatura) i l'inici del procediment del nou reglament de participació ciutadana ( que vam lliurar fa un any) A la fí val més tard que mai, però....

 1.  Aprovació, si procedeix de les actes anteriors.

No hem aprovat cap acta dels plenaris al llarg de l'any i ara, per llei, hem d'aprovar totes les actes, el que evidentment dificulta una revisió acurada d'aquestes. A això hem d'afegir que Junts incompleix l'acord d'investidura, i  l'Ajuntament segueix sense publicar la informació que acompanya els acords que van a ple, a diferència del que es fa a altres ajuntaments. El 2017 s'haurien de resoldre els dos temes; els ciutadans tenen dret a tenir un fàcil accés a tota la informació que genera l'Ajuntament.

2. Declaració, si procedeix, de l'any 2017,  Any Dionís Bennàssar.

El 2017 faran cinquanta anys de la mort del pintor  Dionís Bennàssar.  A l'enllaç podeu veure el llistat d’activitats previstes (exposició de primavera amb visites guiades, jornades d’estudis locals tallers per escolars, donació d’un quadre per part de Toni Dionís...). 

3. Aprovació inicial, si procedeix, del  projecte d’obres "Peatonització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença.

L'equip de govern va culpar a l'oposició del retard de la segona fase de reforma del Port (parlar de peatonització en aquest moment és massa optimista) però el cert és que no calia l'aprovació de modificació de pressupost per tenir fet el projecte, que, una vegada aprovada la modificació al ple de setembre, van tardar més de vint dies en enviar el projecte als altres organismse implicats (Costes, Ports i Carreteres)  i que han tardat tres mesos en presentar al projecte al ple. Cal tenir molta  barra per culpar a l'oposició del retard de les obres en aquest moment.

Tenim la memòria del projecte en format paper, però no en digital per compartir amb els ciutadans. A l'enllaç podeu consultar un informe de l'inspector de policia sobre la circulació de vehicles.

El pressupost del projecte és de 2030 587 euros. Si s'aproven es posarà en exposició pública 15 dies, pensam que haurien de ser 30 dies i  les obres començarien al novembre del 2017
 Nosaltres ja posarem unes condicions per la nostra abstenció a la modificació de crèdit, condicions que de moment no s'han complit totalment:  

o   L'objectiu de fer la segona fase d'obres ha de ser peatonalitzar (com a mínim fins l'Avinguda París)

o   Abans de començar les obres s'ha de tenir clara la mobilitat (si la peatonització serà progressiva o no, si hi ha d'aver zona ACIRE, quina reforma circulatòria és necessària...)

o   Participació: aquest «pla» per peatonalitzar i la mobilitat s'ha de tractar en una Junta de Portaveus; s'ha de fer almenys una reunió oberta abans de començar les obres explicant els detalls de l'obra, els terminis, la circulació durant i després...

o   Alguns temes concrets que ja vàrem exposar en Junta de Portaveus: que es prevegi la millora de les xarxes d'aigua i clavegueram; que el bus privat també surti de primera línia si ho ha fet el públic; que el carril bici sempre estigui separat físicament; que assegurem que el passeig no serà colonitzat abusivament per terrasses (i per tant, el compromís de començar ja amb la nova ordenança d'ocupació de via pública que sigui restrictiva). 

 4. Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres.
 L'Ajuntament cedirà a títol gratuït al Consell les finques ubicades en els terrenys els quals es va fer la segona fase de la circumval·lació i el Consell cedirà la titularitat de la carretera de primera línia del Port de Pollença, i aporta 494.000 euros (quantitat calculada per deixar en condicions acceptables l'asfaltat de les carreteres), condicionada a les possibles baixes de la licitació (és a dir, si la licitació baixa el pressupost inicialment, el consell baixa l’aportació).

5. Aprovació, si procedeix, de l'inici del procediment de revisió en vía administrativa d'acte nul en matèria tributària.

Es tracta de l'inici del procediment per anular acord de condonació de la plusvàlua del capítol que es va realitzar a l'anterior legislatura. A l'enllaç podeu llegir la proposta.

Al darrer ple de la passada legislatura, poc abans de les eleccions, el 21 de maig, vam ser l'únic partit de l'oposició (ni UMP, ni PSOE, ni Esquerra van dir res i el regidor de MÉS no hi era) que vam realitzar preguntes sobre la dació de comptes de les resolucions de batlia anòmales i irregulars que es van presentar a aquell ple i amb objeccions per part d'intervenció (99 pàgines, no és tan fàcil fer bona oposició com es pensen alguns). Entre altres, vam demanar pell perdó per part de la Junta de Govern (PP-PI-UMP) de la plusvàlua del Cinema Capitol ( 18.188,68 €)  als propietaris, un tema totalment il·legal. Vam fer una nota de premsa sobre el tema i sobre les irregularitats en publicitat (es va contractar a una empresa i també es va pagar a la cap de premsa per fer la mateixa feina: intermediaris per contractar la publicitat de la Fira), i vam penjar les notícies aparegudes al Diario de Mallorca al nostre facebook i bloc, i tot d'una Tots per Pollença ens va denunciar davant la Junta Electoral, denúncia que va ser rebutjada.

A aquesta legislatura hem demanat en nombrosos plens que l'actual equip de govern demanés la recuperació de la plusvàlua, a la fi s'inicia el procediment per recuperar els doblers, després això s’ha de comunicar als propietaris que poden al·legar. Anirà al consell consultiu i retornarà al Ple per prendre la decisió definitiva.
   

 6. Aprovació, si procedeix, de la substanciació de consulta pública prevista a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb caràcter previ a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.  .

Fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions vam presentar un esborrany d' un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les nostres nombroses peticions aquest no s'ha portat al ple fins ara i no és per a la seva aprovació inicial com voliam, és lamentable que s'hagi perdut un any, sinó simplement per què ha canviat la llei i ara estableix un període d'exposició pública que ens sembla molt bé:


"... Amb caràcter previ a la modificació del reglament a través del portal web, lloc visible i de fàcil accés, al qual es demanarà opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tenguin capacitat d’obrar davant les administracions públiques (això ja ho férem nosaltres duran el procés). L’objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i la oportunitat de la seva modificació, els objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. Així estarà en exposició pública vint dies durant els quals els destinataris podran manifestar la seva opinió envers la matèria i punts objecte de consulta."

Després d’aquest període es presentarà l’aprovació inicial al ple.

 

Rebutjam la proposta de fer una zona recreativa i un aparcament a l'entorn de la Gola

Alternativa | 21 Desembre, 2016 18:30 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) volem mostrar la nostra indignació i el nostre rebuig total a la proposta de l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina de fer una zona recreativa i un aparcament a l'entorn de la Gola. Demanam a l'IBANAT que no accepti la proposta de l'equip de govern i que faci una reforestació de la zona.

 Al darrer pla es va rebutjar, amb els vots de Junts Avançam i els nostres, la moció de Tots per Pollença de fer un aparcament a l'entorn de la Gola (Unió Mollera Pollencina i el PI es van abstenir). Ara, pocs dies després ens han sorprés les declaracions del regidors Tomeu Cifre de Junts Avançam  i Andrés Nevado que l'equip de govern ha traslladat a l'IBANAT la proposta de fer un àrea recreativa i un aparcament a l'entorn de la Gola. 

Sembla que després del seu ultimàtum, Junts Avançam s'ha sotmès totalment a les peticions d'UMP. No ens estranya que ara sigui Tots per Pollença qui feliciti a Junts per rectificar. Des de la dreta han estat constants els atacs a la zona humida de la Gola; ja van fer un aparcament allà on s'hauria d'haver recuperat la zona humida i després van tancar el Centre de Turisme Ornitològic  però mai ens haguéssim pensat que un batle, ex-portaveu del GOB com Miquel Àngel March pogués donar llum verda a aquest despropòsit i atac a la zona humida de la Gola. Un aparcament  a la zona és totalment innecessari, ja que al Moll hi ha 1.625 places d'aparcament poc utilitzades, i tampoc  fa cap falta una àrea recreativa urbana, amb tots els problemes que suposa (fems, renous...), just al costat de la zona humida de la Gola. De cap manera.

Des d'Alternativa demanam a l'IBANAT que rebutgi la petició de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina i que es faci un reforestació ben planificada a nivell d'espècies, donant-li a l'espai usos educatius relacionats amb la zona humida. Cal ampliar el parc de la Gola amb terrenys naturals o naturalitzats que siguin un bon lloc per a determinades aus i que sigui una zona d'amortiment per a la zona humida, posant en valor  aquest espai natural. 

 

Per sortir de lĺendidalament, que parli la gent

Alternativa | 19 Desembre, 2016 22:29 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues.

Davant el reclam del 80% de catalans que votaren que volien fer un referèndum sobre la possibilitat de la independència, ens trobam amb dues posicions enfrontades. El Parlament català que defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles i el Govern espanyol que assegura que la nació és indivisible, malgrat la història ens demostra que des de la Constitució de 1812 que deia el mateix, més una dotzena de nacions s’han separat d’Espanya, no sempre a les bones. Ningú dubta que si hi hagués voluntat del Govern espanyol, la Constitució es podria interpretar de manera que es pogués fer el referèndum. És essencial a la democràcia la participació del poble en les decisions del poder i sobre tot quan aquestes decisions són importants. Per tant, dins una democràcia no treu cap enlloc i és una contradicció no permetre que un poble expressi la seva voluntat, voti i decideixi què vol ser, què vol fer i com vol viure; net i esporgat, la democràcia exigeix conèixer i respectar la voluntat de la gent. Més enllà de posar la Constitució com impediment, es solen posar dos arguments més per no permetre que a Catalunya es faci un referèndum: Un que la sobirania resideix en el poble espanyol i l’altra la igualtat entre tots els pobles d’Espanya. Els dos són coixos. No té cap ni centener i és una fal·làcia insostenible pretendre que el destí del catalans l’han de decidir els qui no ho són. L’altre argument parla de la igualtat entre tots els espanyols, que evidentment no són iguals, tant si es mira des de un punt de vista cultural, històric, lingüístic, etc. com si es mira des del tractament que reben com a comunitat, perquè tant el país basc com Navarra tenen un estatus diferent. No hi ha dubte que seria una expressió democràtica permetre un referèndum a Catalunya, demanat per una gran majoria de catalans; sols és qüestió de voluntat política, però “si s’ase no vol beure, ja li pots siular”.

 

 

 Suspeses les reunions sobre Ocupaciˇ de la Via P˙blica

Alternativa | 17 Desembre, 2016 11:49 | facebook.com twitter.com

Alternativa demanam que es reprenguin les reunions per elaborar una nova ordenança d’ocupació de la via pública que Junts Avançam, en la seva deriva cap a la dreta, ha paral·litzat.

Alternativa per Pollença (A) hem insistit els darrers anys en la necessitat de tenir una nova ordenança sobre ocupació de la via publica, més completa i que posi fre a la sobreocupació que pateix el poble actualment.

En aquest sentit, per tal de dur a terme la redacció d’una nova ordenança d’ocupació de la via pública, a instàncies del regidor responsable, durant el més d’octubre passat es dugueren a terme tres reunions entre l’equip de govern i la resta de partits de l’oposició. L’objectiu segons el regidor Tomeu Cifre (Junts Avançam) era poder tenir una nova ordenança per a la temporada següent, fet que necessitava d’una aprovació inicial ràpida a poder ser abans de final d’any

A aquestes reunions, es va partir de la ordenança d’ocupació aprovada inicialment al 2012, més algunes modificacions introduïdes pel regidor arranl de les al·legacions que al seu moment es féren. Es va anar tractant un a un cada article de l’esborrany, amb aportacions o suggeriments dels partits que així ho cregueren oportú.

Però en aquest moment es va produir la crisi de govern provocada per l’ultimàtum de UMP, i les reunions es varen interrompre, i el que es pitjor, una vegada que sembla que la crisi entre Junts i UMP ha acabat, aquestes no s’han reanudat, tot i haver comunicat al regidor la necessitat de fer-ho, ja que arribava el moment de negociar els articles importants de l’ordenança.

Junts Avançam manté de moment la seva línia covarda de l'estiu quan després de denunciar les irregularitats de l'anterior legislatura, van cedir a les pressions d'alguns negocis i van permetre sobreocupacions amb el vot en contra del nostre regidor a la Junta de Govern.

 

Des d'Alternativa no ens cansarem de demanar una nova ordenança, més completa i restrictiva,i instam a Junts Avançam que continuï amb les reunions per tal de entre tots els partits poder elaborar una nova ordenança el més aviat possible.

 

 

LlicŔncia Villa Cortina, reforma Plaša Xaloc... Junta del 7 de desembre

Alternativa | 15 Desembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 7 de desembre .Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME
 
2.1. – Llicències urbanístiques
 
2.1.1.-Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.
 
109 llicències, entre elles la llicència de primera utilització de Villa Cortina. Aquest punt no es vota però vam demanar explicacions 
per l'escrit que el GOB  va registrar el mes d'octubre  a l'Ajuntament de Pollença fent una sol·licitud de revisió i l’anul·lació de la llicència per incompliment de la normativa urbanística vigent, PGOU de 1990.  La resposta del regidor d'urbanisme és que hi havia una sentència que afirmava que la parcel·la si reuneix la condició de solar edificable, i que l'assessor jurídic  estava redactant la resposta al GOB. Demanarem aquesta resposta i us informarem de la mateixa
 
2.2. - Disciplina urbanística
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
2.3.- Varis
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3. HISENDA
 
3.1.- Relació de despeses
 
A més de les periòdiques i habituals, a les factures sense objecció destaquen:
 
4.840 euros per una modificació puntual de l’ordenació de Formentor, els 15.900 del parc infantil de la Plaça Nova, el 40% del projecte tècnic de millora de la Cala (6.461) i 16.000 euros a l’abogat per un contenciós.
 
I a les factures amb objecció, a part de les que sempre denunciam com les factures de tasques de manteniments, compra de materials, subministrament elèctric i de combustible, l’escoleta de la Gola, l’escola d’adults, l’SMOE, la desobturació de canonades, manteniment impulsions,.... també destaquen:
 
4.235 euros per una etapa d'una carrera ciclista, 7.241 per servei de veterinari a colònies de moixos, 6.652 en mobiliari de Can Llobera, i un caramull de factures de telèfon per import de 4.631 euros.
 
3.2.- Recursos i reclamacions

3.2.1.- Resolució del recurs de reposició interposat contra acord de Junta de Govern Local.
 
Una persona va demanar la bonificació de IVTM i al seu moment no va acreditar tenir un vehicle híbrid. Ara ho ha fet, s’accepta el recurs i és concedeix la bonificació i es procedeix a la devolució de la quantitat ingressada indegudament. 
 
3.3.- Varis

3.3.1.-Aprovació de la bonificació per família nombrosa en concepte d’ impost sobre béns immobles.
 
3.3.2.- Aprovació de la bonificació de la quota d’impost sobre béns immobles a favor de la Cooperativa Pagesa Pollença S.C.L.
 
3.3.3.-Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per obres d’urbanització.
 
3.3.4.- Aprovació de la devolució de l’import corresponent a la bonificació per família nombrosa de l’impost sobre béns immobles.
 
3.3.5. Denegació de l’anul·lació dels rebuts d’impost sobre béns immobles.
 
La expropietat d’un solar expropiat reclama que s’anul·lin els rebuts de l’IBI, però al ser ocupats els solars amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 es denega.
 
3.3.6.- Aprovació de la bonificació i devolució de la part proporcional de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 
3.3.7.-Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica
 
3.3.8.-  Denegació de la devolució de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixa definitiva presentada davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
 
L’interessat va donar de baixa el vehicle el novembre, i segons l’ordenança, l’import de la quota d’aquest impost es prorratejarà per trimestres naturals en casos de baixa.  
 
3.3.9.- Denegació de la devolució de la part proporcional de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus, i taxa d’ocupació de la via pública.
 
L’encarregat de l’establiment dona de baixa l’activitat al jubilar-se, però la ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei re recollid i tractament de fems estableix que el cessament d’activitats tendrà efectes en relació a la meritació de la taxa a partir del primer semestre natural següent a la presentació de la baixa. I  pel que fa a la OVP, la ordenança fiscal no fa referència en cap moment a baixes proporcionals en cas de cessament de l’activitat.
 
3.3.10.- Aprovació de les bonificacions de diversos tributs i denegació d’algunes altres per minusvalidesa.
 
S’apliquen bonificacions (25%) per minusvalidesa sobre les quotes de IBI, taxa pel servei clavegueram i taxa de recollida i tractament de fems als immobles on té la residència l’interessat i es deneguen a la resta d’immobles i a les quotes d’anys anteriors. També es concedeix l’exempció de l’IVTM.
 
3.3.11.- Aprovació de les bonificacions (25%) per minusvalidesa de IBI, taxa de fems i taxa de clavegueram.
 
3.3.12.- Aprovació de bonificació del 90% de l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de taxa de recollida i tractament de fems per no complir els requisits.
 
3.3.13.- Aprovació de la baixa de la liquidació en concepte de càrrega i descàrrega.
 
3.3.14.- Aprovació del canvi de titularitat de l’aparcament Ca les Munnares.
 
3.3.15.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració de targetes comercials i cartilles sanitàries en català.
 
125 euros de subvenció per elaborar material en català
 
3.3.16.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració de targetes comercials en català.
 
150 euros de subvenció per elaborar material en català.
 
3.3.17.- Aprovació de l’abonament al Srs. Joan Pons Bover i Marcel Riera Bou dels Premis Pollença de Literatura 2016( VII Premi de Narrativa i VI Premi de Poesia).
 
5.000 i 2.500 euros respectivament.
 
3.3.18.- Aprovació de l’abonament a Ports de les Illes Balears de la recaptació en concepte d’estacionament en virtut del conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença.
 
S’abonen 14.796,46 € corresponents a la meitat de la recaptació de les màquines expenedores menys el cost del servei.
 
3.3.19.- Aprovació de l’abonament de la peça substreta a l’exposició d’artesania a un dels artesans.
 
S’abonen 65 euros a un artesà a qui li fou robada una peça de dins l’Església del Roser.
 
3.3.20. Resolució de l’Expedient sancionador Ocupació de Via Pública.
 
S’imposa una sanció de 600 euros.
 
3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires pels dies 12 i 13 de novembre amb motiu de la Fira de Pollença.
 
El tema de la ocupació de la via pública segueix sent surrealista i  a aquesta Junt, s’autoritzen ocupacions de la Fira després de la Fir.
 
3.3.22.- Adjudicació del contracte de subministrament de l’ampliació de la cabina EMC VNX e3200 a favor de l’empresa ASAC Comunicaciones S.L.
 
L’ajuntament necessitava més capacitat. Aquests són els pressupostos que es demanaren, adjudicant-se a la millor de les tres ofertes.
 
SERINGE, S.A. 15.427,50 euros IVA inclòs.
Servicios técnicos D Storage S.L. 15.669,50 euros IVA inclòs.
ASAC Comunicaciones, S.L. 14.520,00 euros IVA inclòs.

Involuciˇ de Junts Avanšam

Alternativa | 12 Desembre, 2016 16:09 | facebook.com twitter.com

Junts Avançam continua la seva deriva cap a la dreta i passam d'un Ajuntament aconfessional a un Ajuntament que assisteix a misses en bases militars.


 

Fa uns mesos el batle no va assistir al Davallament de Pasqua i quan li vam demanar va fer una apel·lació a les seves conviccions ideològiques, a l'aconfessionalitat de l'Estat i a la separació entre l'Església i institucions públiques... Tot i que el seu soci de govern va dir que ell hi assistia amb molt d'orgull com a representant de l'Ajuntament.

Quan abans de l'estiu vàrem demanar a l'equip de govern si pensava assistir a l'ofici religiós de la Patrona en qualitat de representants institucionals (no a títol personal, cas en què evidentment cadascú pot fer el que trobi), el batle va dir en ple que havien rebut la convidada i que ho havia d'estudiar, que després ens contestarien per escrit. Mai ens va contestar i efectivament van assistir a la missa en nom de l'Ajuntament. Al darrer ple vàrem demanar per aquesta assistència, i el batle va respondre que la missa tenia un caràcter més cultural que religiós. Una resposta que ens sembla patètica i un insult als vertaders creients catòlics.

Ara continuant en la seva línia involutiva el batle assisteix a la missa en honor de la Virgende Loreto, a la base militar del Port de Pollença, no sabem si en agraïment al poc respecte institucional de Defensa quan va donar permís per a la conversió de la Badia de Pollença en pista per a hidroavions sense ni tan sols informar a l'Ajuntament.

Junts Avançam, si vol continuar fent proclames en favor del laicisme i l'aconfessionalitat de l'Ajuntament hauria de començar a centrar-se en els fets, i no tant en les paraules. 

En definitiva l'evolució d'aquest tema és un exemple més de la deriva cap a la dreta del batle i Junts Avançam; per la nostra part continuam i continuarem defensant el que hem fet sempre: un Ajuntament aconfessional que no participi de forma institucional a cap tipus d'acte religiós.

 

 

 

 

Quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camÝ a la dreta.

Alternativa | 09 Desembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Ha arribat desembre i s'ha complit un any i mig de mandat: temps suficient per poder haver recollit prou dades i fets que ens permetin fer una anàlisi seriosa i objectiva de la situació política del nostre Ajuntament.


Des de l'inici, tot i que no se'ns va triar com a soci de govern i les negociacions de Junts Avançam anaven en la direcció de pactar amb UMP, no dubtàrem gaire a l'hora de donar suport a la investidura de Miquel Àngel March i oferírem un pacte per a tal efecte. Les nostres opinions sobre què suposava governar amb un partit com UMP ja varen ser explicades a Junts Avançam; la nostra opció era només governar si hi havia garantia de poder implementar polítiques mínimament transformadores, cosa poc probable amb una majoria de dretes al Consistori. L'opció de Junts Avançam va ser prioritzar el fet de governar per sobre de tot, i fent una lectura esbiaixada de la realitat, varen voler fer com si UMP no fos un partit liberal-conservador, i defensaren que la majoria havia votat canvi, quan evidentment no va ser així (un total de 3685 vots i 9 regidors pels partits de dreta, i 3079 vots i 8 regidors pels partits d'esquerra).


El nostre posicionament, tot i estar a l'oposició, des de llavors ha estat qualsevol cosa menys passiu i obstaculitzador: sempre i en tot moment hem donat la nostra opinió, hem fet propostes, esmenes, hem ofert negociació i hem estat flexibles en allò en què ho hem pogut ser.


Vàrem afavorir la investidura de March si es complien uns mínims que suposassin un canvi en les formes polítiques (més que en el fons) relatives a participació i transparència: renovar el reglament de participació; executar processos participatius; publicar al web tota documentació pública; millora de la plana web i la comunicació virtual entre Ajuntament i ciutadà; publicació de sous i declaracions dels càrrecs electes; publicació de memòries anuals dels diferents serveis. 


Aquestes eren demandes que podrien ser assumides per qualsevol partit polític (ja que de participació i transparència tots en parlen en època de campanya electoral) i que si havien de suposar un canvi era perquè es contraposaven al tarannà personalista i opac del batle anterior, Tomeu Cifre Ochogavía.


Després d'això, ens vàrem encarregar d'organitzar un procés participatiu per a redactar un nou reglament de participació.


Hem presentat mocions que s'han aprovat la majoria d'elles amb prou consens per: posar a punt i conveniar el pavelló de l'IES del Port, per ser municipi acollidor, dues mocions pel foment de la memòria històrica, per millorar la participació dels treballadors d'EMSER, per fer una Contractació Pública Socialment Responsable, per abastir els edificis municipals d'energia renovable i signar un conveni per combatre la pobresa energètica, per fer del municipi un territori cardioprotegit.


Hem negociat amb l'equip de govern el suport als pressuposts amb les següents propostes de partides: redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, Pla de recuperació de Cala Sant Vicenç, Pla d'Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, millora del catàleg de camins, conscienciació i mitjans alternatius als herbicides, augment de les subvencions a les entitats esportives, obertura de passos a la via de circumval·lació, inventari de béns, impuls de la participació ciutadana, pla per la igualtat de gènere, foment de l'economia social, estudi de la situació de l'habitatge.


A més també hem fet altres propostes independentment de pressupostos o negociacions diverses, com una fiscalitat progressiva respecte l'IBI, un estudi per municipalitzar el servei de neteja viària, una proposta de reforma de la memòria anual d'EMSER, una proposta per una política de Responsabilitat Social Corporativa per EMSER.


Si el nostre posicionament ha estat des del principi tan propositiu i constructiu, ha estat perquè partíem d'unes expectatives, diguem-ne, positives, creient que de Junts Avançam podíem esperar unes determinades polítiques d'esquerres i efectives. Fet que es va demostrar impossible quan vam presentar una mesura com la fiscalitat progressiva i Junts va unir els seus vots als partits de dreta per rebutjar-la i UMP ens va acusar d'anar en contra del sector turístic. Ara ha arribat el moment de l'autocrítica, perquè és més que evident que hem pecat de confiats.


A dia d'avui, ens trobam amb la següent situació: de les quatre darreres propostes esmentades no se n'ha fet cas a cap (tot i no haver-hi acord, ho esperàvem d'un govern que es diu progressista). De l'acord d'investidura, el reglament de participació segueix encallat en algun lloc després de que faci pràcticament un any que els regidors d'Alternativa vàrem acabar la feina; de processos de participació (definició espais públics, pressuposts participatius) no se n'ha fet cap; la publicació al web de tota documentació pública no es fa; ni s'ha millorat la web municipal.


De les mocions aprovades al Ple, encara és l'hora que es modifiquin els estatuts d'EMSER per incloure els treballadors al C. Administració (aprovada per gener 2015); encara no s'ha fet la reunió per acordar uns criteris de Contractació Pública Responsable que s'havia de fer en el termini d'un mes (aprovat per maig 2016); no s'ha contractat energia renovable ni s'ha signat el conveni per combatre la pobresa energètica (aprovat per novembre 2015).


De les partides a executar del pressupost del 2016, no s'ha fet absolutament res que tengui a veure amb la redacció d'un projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, inventari de béns, estudi de la situació de l'habitatge. Les altres propostes s'han dut a terme amb alguns actes puntuals i sense la planificació estratègica que havíem demanat.


En definitiva, un panorama desolador. Més encara, si li sumam el fet que més enllà d'una política cultural un poc més activa, un poquet més de sensibilitat ambiental o social, o d'unes formes de govern menys autoritàries, no veim que s'estiguin posant en pràctica polítiques efectives d'esquerres: o sigui, al servei de les classes treballadores, que som la majoria.


A sobre de tot això i la llarga llista d'incompliments, i per si no bastàs, cada pic que hem estat crítics o que hem tengut un discurs dur amb l'equip de govern, hem hagut d'aguantar crítiques de l'equip de govern o del seu entorn, culpant-nos a nosaltres de la inoperància del govern, o acusant-nos de fer que torni a guanyar el PP (o TOTS, com li vulguin dir) a les properes.


Però el que és ben segur per nosaltres és una cosa, i és que quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camí a la dreta. Nosaltres no hi pensam participar d'això i continuarem en la nostra línia de feina d'oposició com sempre hem fet, i sense reprimir cap crítica. Ara bé, pel que respecta al possiblement proper inici de les negociacions dels pressupostos 2017, per part nostra no feim comptes negociar res fins que es compleixin els acords pendents. Ja ho dèiem en campanya, i ho repetim ara: no volem paraules, volem fets.


Assemblea d'Alternativa per Pollença, 7 de desembre 2016

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 ... 200 201 202  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb