URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Suport a Valtonyc , ple de marš

Alternativa | 03 Abril, 2018 23:16 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del mes de març. Com veis de la segona part falten les dacions de compte i els precs i preguntes que ja eren del mes de febrer. Probablement es faci un ple extraordinari

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 22 de febrer de 2018. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). Aprovat per 7 vots favor (Junts i UMP), 7 en contra (Tots i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (Alternativa i PP). El vot de qualitat del batle ha desempatat.

El mateix quasi (s'hi han afegit factures) que va ser rebutjat a l'anterior ple pels vots en contra de la dreta. Es tracta de 174.103,32 € de l'Ajuntament, 1.691,56 € de l'Escola de Música, 11.353,34 € de la Residència i 2.877,17 € de la radio. Aquesta vegada la dreta optà per canviar el vot (el d'un regidor) i permetre la seva aprovació. Nosaltres com sempre vàrem optar per una abstenció, ja que són factures que han de pagar-se. Evidentment aprofitàrem la ocasió per criticar a la dreta, la qual juga amb el pa de totes aquestes empreses i autònoms, a les quals han deixat un mes sense cobrar, pel simple fet de desgastar a l'equip de govern.

3.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 15 vots favor i (Junts, Tots, PP i Regidor no adscrit) 2 en contra (Alternativa)

Rebutjades les al·legacions d'un particular i aprovant-se definitivament la modificació de crèdit per la compra de l'arxiu Bestard. Nosaltres per coherència amb el votat anteriorment mantenirem el nostre vot en contra, ja que consideràvem que aquet no era un tema urgent i que podia esperar a l'aprovació del pressupost, el qual no està ni en fase de negociació pràcticament, i no fer-se mitjançat modificació. Tot i això també manifestàrem que la compra ens semblava adequada.

4.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i regidor no adscrit).

Rebutjades les al·legacions de Tots per Pollença, les quals no tenien cap altre objectiu que retardar el procés, posant en perill la subvenció, ja de per si compromesa, i aprovant-se definitivament la modificació de crèdit per la rehabilitació de la peixateria. Evidentment, com a l’anterior ple, varem votar a favor, per no comprometre la subvenció. Si a l’anterior ple ens comprometérem a demanar la dimissió del regidor d’urbanisme en cas de perdre la subvenció, en aquest ple afegirem que en cas de que així sigui, també en demanarem la del portaveu de Tots com a responsable, ja que ha fet tot el possible per retardar el procés.

5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 141 de 26 de febrer de 2018 (Actuacions Judicials PO 386/2017). Aprovat per 16 vots a favor (Alternativa, junts, Tots, UMP i PP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

Nomenament de lletrat i procurador per dos recursos conteciosos administratius relacionats amb el desenvolupament del planejament urbanístic de la Unitat d'Execució PT. 1 El Vilà.

6.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovat per 16 vots a favor (Alternativa, junts, Tots, UMP i PP) i 1 abstenció (Regidor no adscrit).

Nomenament dels membres suplents en diferents òrgans col·legiats com la Mesa General de Negociació de Funcionaris, la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Personal laboral de l'Ajuntament, Mesa General de Negociació d'Empleats públics (funcionaris i laborals), la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Personal laboral de l'Ajuntament i el Comitè de Seguretat, Salut i Higiene.

7.- Moció presentada pels grups polítics municipals Tots per Pollença i Partit Popular i Regidor no adscrit sobre l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic protegit. Aprovat per 9 vots a favor (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts)

Una moció, ja de l'anterior ple, que estableix la llibertat absoluta de l'ús turístic en sòl rústic protegit, evidentment pràcticament tota a habitatges fora ordenació, permetent perpetuar una situació que ha convertit a Pollença en paradigme de la indisciplina urbanística, la qual es premia amb l'obtenció de importants ingressos i que suposa un agravi comparatiu amb qui ha respectat la llei. Com podeu veure, a Pollença quan es parla de lloguer mai es en clau d’accés a l’habitatge. Evidentment votàrem en contra en contra.

8.- Moció presentada pels grups polítics municipals Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina en relació al descompte de resident al 75% per als vols amb la península. Retirada

Vist que al congrés tanmateix ja aprovà el descompte, Junts i UMP decidiren retirar de l’ordre del dia, aquesta moció que venia del ple passat també.

 

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el dia internacional de la dona. Aprovat per 15 vots a favor (Junts, Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa)

Una altre moció del ple anterior. Nosaltres per tal d'omplir de contingut la moció, hi presentàrem esmenes: per redactar un informe d'impacte de gènere de les ordenances fiscals, i perque l'Ajuntament donàs suport a les campanyes feministes i en rebutgi els intents de criminalització que sofreix d'alguns sectors.

Al final després de molta discussió, i fins i tot un recés, aquestes esmenes foren rebutjades pel Ple. L’equip de govern va dir que calia matisar el segon punt, esmenant les nostres esmenes, i el Partit Popular estava en contra del segon, quedant totalment retratats, demostrant ben clarament que aquesta moció no era més que un simple intent de quedar bé de cara a l'exterior, però que interès per la causa feminista cap ni un, tot el contrari.

I per aquests motius, vist que la moció estava buida de contingut i que tan sols pretenia quedar bé optàrem per votar en contra. Tot i que el contingut ens hauria permés votar perfectament a favor no volguérem votar a favor d'aquesta demostració d'hipocresia del PP.

10.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença de suport a Valtonyc (RGE núm. 2010/2018). Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), 3 en contra (PP, UMP i Regidor no adscrit) i 6 abstencions (Tots)

La nostra moció, que sorgeix de la iniciativa del grup de suport a Valtònyc i Alerta solidària, i que vé motivada per la comdemna, ratificada el passat 20 de febrer, al cantant mallorqui, per un suposat delicte d'amenaces, injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme.

Una sentència injusta i desproporcionada, que marca un abans i un després a l’Estat espanyol entorn a l’exercici d’un dret bàsic i fonamental en qualsevol estat democràtic, com és el de la llibertat d’expressió, tot i que per desgràcia no és un cas aïllat, ja que aquesta persecució està arribant a quotes inaudites a partir de l’any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (més coneguda com a Llei Mordassa)

Recordar també que l’Audiència Nacional que ha jutjat a Valtònyc és un tribunal successor de l’antic tribunal d’Ordre Públic de l’època franquista, que té com a funció principal perseguir la dissidència política baix el pretext de perseguir “delictes de terrorisme”.

Els acords de la moció són els següents:

1- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc.

2- Demanar la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.

3- Mostrar el suport al cantant mallorquí Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel simple fet d'expressar les seves idees.

4- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió.

5- Donar el suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.

6- Enviar el següent acord al govern de l'Estat i al Parlament espanyol.

Per desgràcia aquest tipus de sentències sempre apunten cap a la mateixa direcció, i desde l'aprovació de la Llei Mordassa i l'enduriment del Codi Penal trobam que qualsevol tipus de disidència es perseguida de la manera més dura possible, en canvi veim com el feixisme actua amb total impunitat, i a la xarxa la catalanofòbia, el racisme, la xenofòbia o la celebració de crims feixistes augmenta sense que ningú faci res. És evident que per segons qui, si que hi ha llibertat d'expressió, i que segons quines amenaces queden impunes.

L'estat espanyol no afluixa ni amb les condemnes dels Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg que ha obligat una vegada més a Espanya a indemnitzar a joves condemnats per injúries a la Corona pel simple fet de cremar una fotografies, deixant ben clar que la figura del monarca no pot tenir un protecció especial, o amb la nova directiva sobre persecució del terrorisme que estableix que per a una condemna d'aquest tipus cas que hi hagi un rics real de que es produiexi un o varis d'aquests delictes, quan en aquest cas és evident que no existeix. A l'estat espanyol, actualment, com en temps de la dictadura franquista, la disidència es persegueix.

Per tot això creiem que es important que des de les administracions locals es mostri aquesta solidaritat amb les victimes i el descontent a nivell institucional per la falta de llibertat d'expressió.

Des d'Alternativa donam les gràcies als partits que donàren suport a la moció, i tornam a mostrar la nostra solidaritat amb tots els repressaliats per l'Estat espanyol, els quals per desgràcia cada vegada són més.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

- El batle informà tristement sobre la mort de l'artista Miquel Cerdà "Norai".

- Interlocutòria del TSJIB on imposa a l'Ajuntament uns terminis per presentar la documentació ambiental per l'aprovació inicial per l'adaptació de Pla General al Pla d'Ordenació de la Serra, que també deixa clar dues coses: la sobirania de l'Ajuntament per el·laborar aquesta adaptació i que la servitut de pas pel camí és a favor de l'Ajuntament, que és el titular, i és qui ha de donar les autoritzacions per accedir-hi.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Suport a Valt˛nyc i a la llibertat d'opiniˇ (ple de marš)

Alternativa | 27 Marš, 2018 21:03 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari de març.  Excepcionalment, per ser el dijous dia festiu, serà el DIMECRES 28 A LES 20h. Presentam una moció de suport a Valtònyc i a la llibertat d'expressió. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1- Reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2018

És el  del ple passat amb alguna factura nova. Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Al passat ple, nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. La CEDA (Tots, PP i en Roca) van votar en contra i l'extrajudicial no es va aprovar i algunes empreses i persones no han pogut cobrar. Al passat ple hi havia  facturesper import de 117.174€ de l'Ajuntament, 1.287€ de l'Escola de Música i 5.287€ de la Residència. Totes les factures eren fora de temps, de tasques del 2017. Hi ha algunes factures que són causa d'un problema d'absis. De totes les partides hi ha crèdit.


3.--Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2-2018
Fa referència a la modificació de crèdit per comprar l'Arxiu Bestard aprovada el passat ple.
 
4-Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3-2018
Fa referència a la modificació de crèdit per rehabilitar la peixateria aprovada el passat ple. 
 
5-Ratificació de resolució de Batlia n. 141 de 26 de febrer.
Es tracta del nomenament de lletrat (en Ripoll) i procurador (Juan Pascual Fiol) per defensar l'Ajuntament d'un contenciós que ha posat en Leopoldo de Miguel per inacció municipal en el cas del Vilà.

6-Nomenament de membres suplents a determinats òrgans col·legiats.

Com que no hi havia suplents, moltes vegades no hi havia quòrum. Vos pos aquí només els que ens afecta a nosaltres:
-Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral: la suplent d'en PJ serà na Maria Buades
-Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral: el suplent de na Marina serà en PJ
-Mesa General Negociació Empleats Públics: el suplent de na Marina serà en PJ
 
Tres mocions pendents de l'anterior ple:

7-Moció de la CEDA sobre l'ús turístic d'edificacions a sòl rústic protegit

La llei turística no permetrà iniciar noves activitats turística en habitatges ubicats a sòl rústic protegit, i la moció demana que sí que es pugui fer.

 8.-Moció de l'equip de govern sobre el descompte de resident al 75% per vols a la península

La moció és per instar el govern espanyol a que s'apliqui una bonificació del 75% en trajectes cap a la península i el 100% de les taxes aeroportuàries. Tampoc res a dir, una moció per quedar bé.

 

9.-Moció del PP sobre el dia internacional de la dona. 

10-Moció de suport a Valtònyc.
Presentam una moció de suport a Valtònyc i a la llibertat d'expressió amb els següents acords:

1- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc.

2- Demanar la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.

3- Mostrar el suport al cantant mallorquí Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó pel simple fet d'expressar les seves idees.

4- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió.

5- Donar el suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.

6- Enviar el següent acord al govern de l'Estat i al Parlament espanyol.

 11.- Propostes i mocions d'urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de batlia

.- Dació de comptes del batle

.- Precs i preguntes. Han de contestar a les nostres preguntes de l'anterior ple. 

 

 

La imagen puede contener: texto

La zonificaciˇ, una decepciˇ mÚs

Alternativa | 20 Marš, 2018 21:29 | facebook.com twitter.com

Com ja es conegut, arran d'una moció de Tots per Pollença, es creà una comissió per discutir i intentar consensuar la postura de l'Ajuntament respecte a la proposta de zonificació elaborada pel Consell, el qual demanà a tots els ajuntaments l'el·laboració d'un informe sobre la qüestió.

Inicialment ja qüestionàrem la mateixa composició de la comissió, a la qual a part de partits polítics, hi havia bàsicament agents econòmics i molt poca representció d'agents socials, i per tant no representava a tots els sectors afectats.

Partint d'aquesta composició, es va produir el que ja imaginàvem, que forem els únics que criticàrem que aquesta proposta de zonifcació permetia un augment de places, agreujant el problema d'accés a l'habitatge i un augment de la pressió turística sobre el territori amb la problemàtica ambiental que això suposa.

La resta de grups polítics i agents econòmics feren pinya per aconseguir que el nucli de Pollença deixi de ser considerat com a nucli saturat com està actualment.

Lògicament arribar a un acord o consens amb unes posicions tan allunyades de la nostra era impossible, i al final l'informe presentat per l'Ajuntament es obra de l'equip de govern, i no fruit del consens o acord sorgit de la comissió, com mostra el fet de que varis partits de l'oposició hagin presentat al·legacions.

Pel que fa referència a l'informe, a part de la lloança al model turístic i passar de puntetes sobre la problemàtica de l'habitatge, i intentar minimitzar l'impacte ambiental a partir d'algun indicador, podem dir que opta per al·legar que les dades relatives a població, places hoteleres del nucli de Pollença, places ETH / VT al nucli de Pollença o el nombre d’ETH i VT al municipi no són les correctes, i a partir d'una revisió d'aquestes dades refer el càlcul, el qual dona un resultat per davall del llindar establert per declarar un nucli com a saturat.

Per la nostra part, i vist com s'ha desenvolupat la comissió, i quines eren les intencions de l'equip de govern, i que no ens sentiríem representats per aquest informe, no ens ha quedat més opció que fer les nostres pròpies al·legacions. En aquestes, i a partir de les idees de grups com Terraferida, i basant-nos en que la aquesta zonificació hauria de fer-se amb criteris ambientals, poblacionals i d’ordenació del territor com estableix la llei, cosa que no s'ha fet, que els indicadors utilitzats per determinar el grau de saturació es fonamenten únicament en dades de població, places turístiques i nombre d’habitatges, però obvien la utilització d’altres tipus de dades ambientals com podrien ser l’Índex de Pressió Humana (IPH), dades sobre recursos limitats com l’aigua i l’energia, depuració, residus o transports, la dificultat d’accés a l’habitatge, la pujada de preus del lloguer o la incidència que està tenint el lloguer il·legal de plurifamiliars. I que en definitiva es pot dir que l'índex de saturació està disenyat per amagar la saturació, i que es promou el creixement del sector econòmic que més pressió exerceix sobre els recursos i les infraestructures, l’extensió de l’activitat turística cap a l’interior i la difusió per tota l’illa, i que aquesta zonificació no és més que una eina per seguir creixent en nombre de places turístiques.

Per tot això nosaltres demanàrem la retirida de la proposta i que es torni a fer una nova zonificació d’acord amb el que marca la llei (el PIAT o el PTI), en base a criteris ambientals, a una estimació seriosa de la pressió turística sobre l’habitatge i aplicant els mateixos criteris a totes les zones.

Per desgràcia i com hem dit, en aquest tema ens hem quedat bastant sols. Evidentment que ja sabíem quin seria el posicionament de la dreta, o de segons quins actors econòmics, però no podem deixar d'amagar la nostra decepció amb l'equip de govern municipal, encapçalat per Miquel Àngel March, un exportaveu del GOB, que en aquest cas s'ha col·locat a les antípodes del grup ecologista. 

Estat centres educatius, activitats... Consell Escolar Municipal

Alternativa | 15 Marš, 2018 11:34 | facebook.com twitter.com

Resum del darrer Consell Municipal Escolar del passat 13 de març

Assistents:

Toni Cànaves, Pep Villalonga, Maria Antònia (AODL), Magdalena Seguí, Nora Tugores, Marina Llobera, SMOE (Pep Roca i Biel, de Lúdic), mediadora cultural, representants dels equips directius de les escoles i l'institut, i de les APIMA del CEIP Port de Pollença i Escoleta la Gola.

1-Acta anterior: aprovada

2-Memòria estat centres educatius

Es va demanar als centres les deficiències que hi havia, i s'ha anat passant pels centres amb enginyers i arquitectes, per poder redactar una memòria de l'estat dels centres educatius, i així anar a negociar amb l'IBISEC. Des de l'IBISEC, han demanat ajuda en la concrecció dels projectes:

- CEIP Miquel Capllonch: tancament alumini pati interior (pressupost 22.000€, arquitectes no ho veuen clar); sanejament del pati de primària (quan plou s'inunda el pati i el centre).

-CEIP Joan Mas: queda una remodelació d'un pati (uns 40.000); canvi de trespol de dins tot el centre (cada any se gasta 12-13000 euros en canviar rajoles; reconducció aigües del pati de darrera (60.000).

-CEIP Port Pollença: canvi panells lluminària, l'apima va presentar demandes: ascensor no en té, a dalt no hi ha sortida emergència ni escala evacuació, goteres al gimnàs, rovell d'unes finestres, sortida emergència gimnàs (comanat), canonades sulfatades, persianes que cauen.

-CEIP Costa i Llobera: fer una rampa (fet el projecte), ampliació de pati (projecte de drenar aigua, i tancament)

-Escoleta la Gola: arreglar una part del pati, i tancament de les màquines. Per cert, s'informa que s'ha adjudicat a Estudi 6, s'obrirà la sisena aula.

-Estan demanant pressupost per pintar totes les escoles (interior i exterior).

En Toni Cànaves diu que ara faran una reunió amb l'IBISEC, a veure què es comprometen a fer, i del que no, es valorarà què assumeix l'Ajuntament.

3-Baptismes de mar (RCNN-escola vela)

Ho fa el Club Nàutic i molts centres ho tenen programat en la Setmana Nàutica, l'Ajuntament posa el transport pels centres de Pollença que ho vulguin. Enguany es fa també una sensibilització sobre la posidònia.

4-Jornada solidària

És una cursa solidària, per sisè i primer d'ESO, que munten els alumnes de CFGM d'activitats fisicoesportives, i en funció dels punts que fan Colonya posa un euro per cada una, i allò recollit es dóna a una ONG que té alguna relació amb el municipi. Enguany es proposa que es doni a Dentistes sobre Rodes.

5-SMOE

En Biel fa una valoració del funcionament del servei: 2h setmanals reforç primària, alt nivell de participació, 44 alumnes que gaudeixen del servei. Hi ha hagut 6 baixes, i els que hi van ho fan el 80% dels dies. Les direccions dels centres estan satisfetes.

Metodologia: rotativa, se'ls agrupa per nivells i varia en funció dels centres, fan un dia el dissabte i troben que és un èxit. Les famílies: hi ha una tasca d'atenció a elles.

6-Programa comerç-escola (conselleria de comerç)

Respecte el programa Comerç-escola (que consisteix en un material i unes visites a comerços pollencins, la AODL diu que només un centre ha fet les sortides als comerços de Pollença.

Programa ICAPE: és per primària i secundària, consisteix en un projecte de crear una cooperativa i vendre un producte.

7-Precs i preguntes

-Pla Igualtat: l'Ajuntament ha posat en marxa una àrea d'Igualtat, hi ha una sèrie de col·lectius que fan unes activitats dirigides a centres, a professors... La tècnica anirà a les escoles per presentar-se i xerrar de les activitats possibles.

-IES Guillem Cifre: demanen una conferència de Chema Lázaro per parlar de neurociència i com que l'Ajuntament ho pagarà la conferència es farà oberta: serà el 25 abril a les 19h al Club Pollença.

-l'APIMA de Joan Mas organitza per aquest dimecres una xerrada: «els perills d'internet» a les 19h al Club.

-S'està preparant un congrés de mindfullness i alzheimer.

-Repas de temes pendents:la UOM segueix, i és un dels pobles on més gent participa.

-De les escoles demanen una persona per arreglar coses, de servei tècnic: opcions són contractar un servei extern o posar un peó de la brigada.

-Demanen dels centres rebre formació en l'ús de desfibriladors

Acceptades les nostres alĚlegacions a la modificaciˇ de l'Ordenanša d'Animals DomŔstics

Alternativa | 10 Marš, 2018 12:12 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat definitivament la modificació de l'Ordenança d'Animals Domèstics que incorpora i desenvolupa la creació i gestió de les colònies felines al municipi. Estam molt contents de que les nostres al·legacions hagin ajudat a millorar el text final en aspectes com el testat dels animals, la seva retirada, la gestió o la ubicació de les colònies. 

Tot seguit primerament trobareu la proposta inicialment aprovada al ple. A continuació les al·legacions que férem durant el període d'exposició pública, i en tercer lloc com queden definitivament els punts objecte d'al·legació després de resoldre's aquestes i aprovar-se definitivament pel Ple municipal.  Hi ha altres canvis a l'article 18 i que no surten aquí ja que no foren objecte d'al·legacions i que podeu consultar a la plana web municipal consultant l'ordenança.


PROPOSTA INICIAL

-18.3.

L’Ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l’estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l’Ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d’exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d’exemplars autoritzats, de l’estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d’inventari), testats de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seria desparasitats periòdicament.

- 18 Bis .2. a.

Hi ha d’haver un mínim de dues persones identificades com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S’elabora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

La colònia s’haurà d’ubicar en un solar tancat i net, sempre allunyat de zones de caràcter natural o forestal. Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

S’haurà de realitzar inicialment el test de leucèmia felina i el del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabunds segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d’animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior a 10 animals.

- 18 ter. 12.

Les colònies són inadmissibles als espais rurals. Sols en espais urbans, estaran situades com a mínim a 200 m del medi rural. No s’autoritzarà cap colònia a menys de 500 m d’un espai natural protegit (Parc naturals, Reserva natural o Paratge natural) o de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l’autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes “dures” (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades).

 

AL·LEGACIONS D'ALTERNATIVA

-18.3.

L'ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l'estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l'ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d'exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d'exemplars, de l'estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia; en aquests casos, i sempre que sigui convenient i possible, s'intentarà reubicar-los en altres colònies.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d'inventari), i testats de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el primer moment que apareixin alguns símptomes, i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seran desparasitats periòdicament.

- 18 Bis .2. a.

Sempre que sigui possible, cada colònia tendrà una persona identificada, a ser possible dues, com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S0'elebora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

A l'apareixer els primers indicis els animals seran testats de leucèmia i del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabuns segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d'animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior als 10 animals. En aquests casos, i sempre que sigui convenient i possible, s'intentarà reubicar-los en altres colònies.

- 18 ter. 12.

No s'autortizarà cap colònia a menys de 500m d'un espai natural protegit (Parcs Naturals, Reserva Natural o Paratge Natural) o de ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l'autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions actuals que compleixin els requisits de l'actual ordenança, i per a noves colònies es prioritzarà les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes "dures" (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades.)


PROPOSTA DEFINITIVA

-18.3.

L’Ajuntament tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l’estat de les colònies felines, així com de mantenir o modificar els criteris de gestió de les mateixes. Igualment, l’Ajuntament tindrà potestat per dur a terme accions de retirada d’exemplars en aquells punts i colònies a on no es compleixin els requisits de manteniment del nombre d’exemplars autoritzats, de l’estat sanitari dels mateixos o del manteniment i bon funcionament de dita colònia. El destí dels animals serà, per aquest ordre de prioritat: l'adopció, la integració en un Santuari municipal, la reubicació, i el sacrifici en termes prevists per la llei 1/1992 de proteccuí dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- 18. 8.

Els moixos pertanyents a les colònies hauran de ser identificats (mitjançant fitxa d’inventari), i testats, baix criteri d'oportunitat dels serveis tècnics/veterinaris municipals responsalbles, de les malalties infecto-contagioses més rellevants en el moment i esterilitzats per evitar la superpoblació. Aquests animals seria desparasitats periòdicament.

- 18. 11. (Aquest és totalment nou, i fruit d'altres d'al·legacions)

L'Ajuntament podrà crear un Santuari per acollir la sobre població de moixos assilvestrats del municipi. Aquest serà un espai tancat, subjecte a les densitats i equipaments marcats per la normativa corresponent, on ubicar de forma indefinida els excedents de població que no puguin ser gestionats a través de les colònies. Els animals en aquest Santuari no estaran subjectes als perminis marcats per la normativa envers el sacrifici d'animals vagabunds.

- 18 Bis .2. a.

Hi ha d'haver una persona, preferiblement dues, identificades com a futurs responsables del seguiment i alimentació de cada colònia. S’elabora una targeta identificativa per a aquestes persones.

- 18 Bis. 2. b.

La colònia s’haurà d’ubicar preferentment en un solar tancat i net, sempre allunyat almenys 200 metres de zones de caràcter natural o forestal o amb valors naturals sensibles a la depredació. Els responsables de la colònia han de mantenir-ne les condicions higièniques.

- 18 Bis. 2. c.

Baix criteri d'oportunitat dels serveis tècnics/veterinaris municipals responsalbles s’haurà de realitzar inicialment el test de leucèmia felina i el del virus de la immunodeficiència felina. Els animals que presentin resultats positius no formen part de la colònia, i seran tractats com a animals vagabunds segons la definició de la present ordenança.

- 18 Bis. 2. d.

Es definirà el nombre màxim d’animals per colònia, que per regla general no podrà ser superior a 10 animals.

- 18 ter. 12.

Les colònies són inadmissibles als espais forestals, espais naturals protegits, o amb espècies protegides potencialment depredables. Estaran situades com a mínim a 200 m d'espais forestals, o amb espècies protegides potencialment depredables del medi rural i a més de 500 m d’un espai natural protegit (Parc naturals, Reserva natural o Paratge natural) o de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

- 18 ter. 14.

Per a l'autorització de les colònies felines seran prioritàries les localitzacions actuals que compleixin els requisits de l'actual ordenança, i per a noves colònies es prioritzarà les localitzacions a solars i en tot cas a zones verdes "dures" (és a dir parcs amb reduïdes extensions de zones vegetades.)

Arxiu Bestard, peixeteria, centre de salut, col˛nies felines... Ple de febrer

Alternativa | 04 Marš, 2018 10:07 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del ple de febrer. Degut als molts punts de l'ordre del dia, no va haver-hi temps de debatre i votar totes les qüestions (faltaven tres mocions, una de la dreta relatives al lloguer turístic a sòl rústic protegit, una de l'equip de govern relativa al descompte del 75% per vols amb la Península i una del PP rlativa al dia de la dona), ni de passar a la segona part de control i seguiment i respondre als nostres precs i preguntes. Tots aquests temes s'hauran de resoldre al proper ple.

Abans de començar el debat el nostre regidor va voler mostrar en nom de l'assemblea d'Alternativa la nostra solidaritat amb la companya de la CUP Anna Gabriel, la qual davant la persecució politica i la impossibilitat d'un judici just ha hagut d'exiliar-se; des d'aquí cap a ella tot el nostre suport i ànims.

I evidentment també vàrem transmetre el nostre suport al raper Valtonyc, i mostrar la nostra repulsa cap a la seva condemna de 3 anys i 6 mesos pel simple fet d'escriure unes cançons.

I és que, com va dir el nostre regidor, aquest és l'estat en que vivim, els rapers, els titellaires, els joves d'Altsasua, els Jordis, ...tot el que no combregui amb el règim és perseguit, i en canvi els Urdangarins, els Millet, els M. Rajoy o Luis se fuerte, els Martin Villa o Billis el niño, aquests estan al carrer.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP, PP), 7 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 vots en contra (Alternativa).

Es tractava de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 69.375€ per l'adquisició de l'Arxiu Bestard/Cerdà (es pagaria això durant quatre anys, o sigui, un total de 277.500 €). Hi ha un informe tècnic que estableix un valor de l'arxiu entre 230.000 i 314.000 euros (sense iva).

A Alternativa volem deixar molt clar que ens sembla bé aquesta compra, que és una gran adquisició i que una vegada a mans de l'administració es posarà a l'abast de la ciutadania un patrimoni i un testimoni gràfic molt important. A més tots els dubtes que teniem en un principi, relatius sobretot a la conservació de l'arxiu, consideram que es varen resoldre correctament per l'arxiver municipal.

Ara bé, al ple no es votava la compra de l'arxiu, sinó la modificació de crèdit per dotar aquesta compra de partida; i per l'assemblea d'Alternativa, aquesta modificació no és més que una mostra de mala gestió del tema pressupostari per part d'aquest equip de govern. Ens sembla irresponsable dur una modificació al més de febrer quan tan sols s'ha fet una simple reunió dels pressuposts, i quan aquest tema, a diferència d'alguns altres que anaven a aquest ordre del dia, no és urgent.

Per tant, a Alternativa, com a denúncia de la seva nula preocupació i gestió del tema pressupostari, i davant aquesta no urgència del tema, i mostrant en tot moment que aquesta compra ens sembla encertada, votarem en contra d'aquesta modificació.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 8 en contra (PP, Regidor no adscrit i Tots).

4.- Aprovació inicial, si procedeix, del projecte "Rehabilitació de l'antiga peixeteria per ús d'edifici municipal". Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tractava de dos punts de l'ordre del dia diferents, però que tenen total relació, i que argumentàrem conjuntament. El primer era la modificació de pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 81.126€ per l'obra de rehabilitació de l'antiga peixateria, i el següent punt l'aprovació de dit projecte.

L'obra, conforme al projecte redactat per l'arquitecte Xavier Oliver, té un import de total de 214.726€ i estaria finançada en gran part pel Consell Insular. L'Ajuntament ha de posar els 81.126€ que són l'objecte de la modificació.

El projecte en si és de rehabilitació estructural de l'edifici, impermeabilització i aïllament tèrmic de les teulades, dotació de les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, climatització, instal·lació lluminàries, substitució de la fusta, enrajolats i acabats. S'adapta l'espai als usos previstos (administratius són) amb bany adaptat a baix i amb dues sales polivalents i bany a la plaça superior.

El projecte, segons l'equip de govern, no afecta al que surti del taller de prospectiva per decidir els usos, tot i que noltros sempre hem defensat que la lògica diu que primer se'n decideix l'ús i després es fa el projecte.

La subvenció es va sol·licitar a l'agost, per tant el projecte ja estava redactat, ja que el varen haver de presentar, i la subvenció va ser adjudicada el 19 de desembre, donant 3 mesos amb pròrroga automàtica de un mes i mig per adjudicar l'obra i després aquesta, segons el projecte, és de 6 mesos (el guanyador pot reduir períodes), per tant, estant a febrer casi març, amb exposició pública,... s'haurà de córrer perque a finals d'any estigui tot fet i poder rebre la subvenció; i més tenint en compte que no es pot fer obra en estiu.

El que no entenem de cap manera és, que si tenien el projecte fet, que tanmateix no afecta al taller, perque no l'aprovaren abans? perque comprometre tant els terminis i arriscar-se a perdre una subvenció?

Aquest retard ens té preocupats per la possibilitat de perdre la subvenció, ja que no seria la primera per part d'aquest govern. Nosaltres demanàrem que si aquesta és perd, si algú assumiria responsabilitats, si algú dimitiria, però no vàrem obtenir resposta.

Nosaltres, a diferència del punt anterior, votàrem a favor, bàsicament perquè la peixateria fa pena, perquè un projecte de simple rehabilitació ens sembla bé, enlloc de la mega estructura que volia fer el govern anterior, i sobre tot perque no volem perdre la subvenció.

Ara veurem si l'equip de govern actua amb diligència i aquesta no és perd.

5.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). No aprovat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 7 vots a favor (Junts i UMP).

Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. Pel que fa a les factures amb informe amb contra, ho tractàrem al punt 10. La dreta no ha va pensar igual, i va fer que l'extrajudicial no s'aprovàs. Algunes empreses i persones no podran cobrar fins a un nou ple per culpa seva.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de les subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual (Exp. electrònic ABS núm. 2018/599). Aprovat per unanimitat.

Són les mateixes bases que l'any passat, però vistes les peticions s'ha optat per augmentar la partida de 3.000 euros fins a 5.000 euros, ja que l'any anterior s'esgotà la partida, i algunes empreses no pogueren cobrar tot el sol·licitat.

Noltros, com no podia ser d'altra manera hi votàrem a favor, és ben simptomàtic de la situació de la llengua pròpia, que no es pot negar que és minoritària.

I ben trist que s'hagi de fer a força de subvencions i no per llei, perque sinó n'hi ha que ho considerarien una imposició. A certs liberals, només els interessen les llibertats de segons qui, i els drets de segons qui.

7.- Resolució d'al·legacions, i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l'article 18 (colònies felines) de l'ordenança municipal d'animals domèstics de companyia (Exp. electrònic ABS núm. 2017/3395). Aprovat per unanimitat.

Es resolguerenn les nostres al·legacions i les de l'associació Cat Proteccion Pollença.

A Alternativa vptàrem a favor, i així com suposo que tots els animalistes, consideram que aquest nou redactat és més realista, més adaptat al que són les colònies i la seva gestió. En aquest sentit mostràrem la nostra satisfacció perque les nostres al·legacions hagin servit per millorar l'ordenança, i així ajudar a definir millor aspectes com la retirada d'exemplars de les colònies, el seu testat, com han de ser custodiades aquestes colònies o quina ha de ser la seva ubicació.

Entenem també, que el nou redactat, deixa cert marge a l'actuació de l'Ajuntament, i per tant els instam a fer-ho amb seny i el major sentit comú en pro del benestar dels moixos sense perjudici d'una correcta convivència amb l'entorn.

Igualment estam contents que aquest nou redactat parli de la figura del Santuari de moixos, que entenem que en aquest cas és un poc simbòlic, ja que no garantitza la seva construcció, però que esperam que sigui una realitat el més aviat possible, a l'igual que la Canera municiapl, que fa tants anys que tant animalistes, com a Alternativa reclamam.

8.- Aprovació, si procedeix, de la comunicació de la voluntat municipal per a procedir a la posada a disposició dels terrenys / finca urbana situada al carrer Vicenç Buades, 51 (UBS Port de Pollença) a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IBsalut) d'acord amb l'article 3 del Decret llei 1/2018, del 19 de gener, de mesures urgents, per a millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la CAIB. Aprovat per unanimitat.

Es tractava del tràmit inicial necessari perque l'IBsalut pugui començar a redactar el projecte de reforma del centre de Salut del Moll. No és la cessió definitiva, però el nou Decret llei del Govern, agilitza els tràmits i permet iniciar el procés amb aquesta aprovació.

Nosaltres evidentment votàrem a a favor, ja que consideram que el centre de salut del Moll necessita aquesta millora, i a diferència d'aquells que no han dubtat a retallar tots els recursos que han pogut, establir copagaments, llevar-li la targeta sanitària a les persones en situació administrativa irregular (com si no tenir uns papers en regla te convertís en un animal), intentar tancar hospitals... a nosaltres, en tot allò que sigui millorar la sanitat pública, ens hi trobaran, de fets i de paraula.

9.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la nova delimitació del sector: Document de delimitació del sector P.T. (Programat Transitori)-1 "El Vilar" del PGOU. Aprovat per unanimitat.

Aquest tema ja va ser aprovat inicialment a u altre ple, i aquesta vegada es varen resoldre les al.legacions persentades, les quals foren rebutjades totes (3). A nosaltres ens va semblar bé com es vàren informar aquestes, i entenem que la nova delimitació és un tràmit que estableix la llei, i que per tant és inevitable fer-la.

10.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la LLei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Una dació de compte amb més de 140 pàgines i uns 150.000 euros. El batle va presumir de tots els contractes regularitzars i eI que estan en procés, tot i que no va parlar dels que properament caducaran i que farà que la situació segueixi de forma similar. Per que ja anam camí del tercer any de legislatura, i el tema de la contractació segueix fluixejant.

Exemple d'axò ho són: el tema de l'escoleta, que amb una licitació fallida i aquesta d'ara, s'haurà passat casi una legislatura per fer-la, la situació dels tècnics, en situació irregular de fa anys i sobre el que no s'ha fet res, les hores del notificador a clavegueram, sumministrament de combustible, ben bo de licitar i que allà està, les impulsion, amb un contracte caducat que es va redactar en pessetes!!! i així moltes tasques i serveis més

I un tema que també venim senunciant fa temps: es srgueixen contractant tasques amb empreses o empresaris implicats en casos de corrupció. Tasques que es contracten a dit amb informe en contra de intervenció, i encara contracten amb segons qui. 3 factures que pugen a més de 11.000 euros que l'únic que fan és donar a entendre a totes les empreses que compleixen amb la llei i fan tasques i feines honestes que això no serveix de res, i que les empreses amb mala praxis com aquestes encara conten amb el beneplàcit d'administracions com l'Ajuntament de Pollença. El govern del canvi en principi també era per canviar això, per desgràcia, tot segueix igual.

També aprofitàrem per demanar sobre vàries factures concretes i explicassin perque no varen fer un contracte menor amb la redacció del projecte i la direcció d'obra pel sanejament i contenció del mur de Cala Carbó? i pel que fa al projecte de millora de les infraestructures de la cala Sant Vicenç, ens sembla desorbitat que una modificació del projecte (segons tenim entès petita) tengui aquest sobrecost (un terç del preu del projecte).

11.- Informació sobre l'execució pressupostària del quart trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. Això no es vota.

Recordar que aquest no és el nostre pressupost, ja que aquest, aprovat de la forma menys democràtica que es recorda, no va tenir el nostra suport. Tot i això vàrem aprofitar per mostrar com l'execució d'aquest demostra la falta de de planificació, organització i projecte de l'equip de govern.Trobam més de 100 modificacions de crèdit. Entre elles a partir de partides com: rehabilitació capitol 30.000 euros, balaixa 50.000 euros, peixeteria 100.000 euros, que s'han destinat a altres tasques.

Després trobam partides com 43.000 euros rehabilitació sala del convent, 60.000 euros de l'arxiu bestard, 10.000 euros de la redacció del pla de gestió del patrimoni, 30.000 euros de prevenció seguretat festes, 20.000 euros contracte inventari de bens, 17.000 euros servei de comunicació i transparència, que han acabat amb tot el crèdit sense tocar.

A més altres partides que han acabat el crèdit de sobra, amb altres que n'han gastat molt poc.

AiXò no fa més que demostrar la mala utilització que fan del pressupost com a eina de gestió i planificació de la feina de govern, i que en definitiva resumeix la seva gestió a nivell general.

Per acabar, menció a part: més de 20.000 euros per ajudes urgents sense esgotar!!!! Sobren??? ho facin com sigui, però que aquesta partida quedi així fa mal a l'ànima!!! Tenim un ajuntament amb un superàvit increible i en plena crisi de 35.000 euros en sobre 20.000.

12.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença, el grup municipal Partit Popular i Regidor no adscrit per a modificar la ubicació del nou PAC de Pollença i instar al Govern de les Illes Balears a la declaració d'interès autonòmic del projecte (RGE núm. 1118/2018, de 9 de febrer). Aprovada per 9 vots a favor (UMP, Tots, PP i Regidor no adscrit) 8 en contra (Alternativa i Junts).

Nosaltres abans de res demanàrem un recés, per intentar posar un poc de seny i defugir dels politiquejos que ha provocat aquest tema. L'equip de govern va forçar a prendre una decisió per unes presses que no han estat tals, i la dreta ha utilitzat aquest tema per desgastar a l'equip de govern, i en cap moment ha actuat en pro de l'interès dels pollencins.

Al recés nosaltres plantejàrem a la dreta la retirada de la moció, i a l'equip de govern una reunió urgent amb la Conselleria i els tècnics, per així poder discutir sobre les noves opcions que permet el nou Decret llei, i aclarir els dubtes que el tema ens planteja.

La dreta no va voler retirar la moció, i nosaltres interpretàrem que no hi havia cap voluntat més que la de desgastar al govern i fer renou, i per tant nosaltres votàrem en contra, tot i que hem demanant a l'equip de govern que es celebri la reunió igualment, i que no es prengui cap decisió ferme sobre el tema.
Al final UMP va optar per votar a favor de la moció i aquesta es va aprovar.

Sobre el tema hem fet un article on explicam amb més profunditat la nostra posició.

Valoram la den˙ncia de fiscalia sobre la disciplina urbanÝstica.

Alternativa | 01 Marš, 2018 20:13 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa consideram evidents les conclusions del fiscal i confiam que el procés judicial pugui aportar la llum necessària a un tema que, malgrat les nostres contínues propostes i denúncies, s'ha volgut mantenir intencionadament fosc durant molt temps.


Avui hem vist publicat en premsa que el fiscal anticorrupció ha tancat la instrucció de la investigació sobre la tramitació dels expedients de disciplina urbanística de l'Ajuntament de Pollença i que hi veu indicis de delicte. Segons la font periodística, el fiscal presentarà denúncia i poden ser imputats el batle actual, els predecessors i diversos tècnics.

A falta de poder conèixer de primera mà el contingut de la denúncia del fiscal i les imputacions, des d'Alternativa volem fer una valoració inicial.

Per part nostra, les conclusions del fiscal no ens sorprenen; allò sorprenent seria no veure indicis de delicte, quan és obvi i evident, si es pega una ullada a la foravila, que la disciplina urbanística ha brillat per la seva absència.

D'ençà que vàrem iniciar la nostra activitat política a Pollença venim denunciant en premsa, al ple, en la Junta de Govern, pràcticament en solitari, la indisciplina urbanística a Pollença i les irregularitats municipals relacionades amb aquest tema. És trist de veure com la fiscalia només fa cas a segons qui, i ha hagut de ser necessari un escrit de l'exarquitecte municipal Rafel Balaguer, per posar-se a investigar el que de tothom és conegut i ja ha estat denunciat públicament moltíssimes vegades. Ja vàrem veure també la celeritat de la fiscalia i la inversió de recursos per investigar la denúncia per amenaces de Rafel Balaguer contra el nostre regidor Pepe García, que va quedar absolt. Un arquitecte municipal que, com hem dit múltiples vegades, solia prendre decisions orientades als interessos dels propietaris i no del bé comú, i que no ha dubtat en usar el seu lloc de feina i accés a informació per intentar influir en regidors i decisions polítiques. Ens agradarà conèixer quina responsabilitat té en el desgavell urbanístic del municipi aquell que ha estat arquitecte municipal durant 20 anys.

Des de fa desenes d’anys a Pollença s’ha construït incessantment en sòl rústic, a la costa, en zones humides. Un consum excessiu del sòl, un deteriorament de l’entorn i un creixement desordenat i indiscriminat, que ha estat possible gràcies als ulls grossos de tècnics i polítics. La consumació de les il·legalitats va ser permetre que els xalets il·legals poguessin, i continuïn podent, ser arrendats de forma legal.

Durant anys, a les Juntes de Govern, els membres de la mateixa simplement es donaven per assabentats dels expedients sancionadors, és a dir, no decidien res, sinó que feien el que proposava el batle. Els infractors, com a sanció, feien el pagament d’un 20% de les obres d’edificació objecte d’infracció i ja no es produïa cap actuació més de l’administració: la infracció no era legal ni es legalitzava, però tampoc es feia demolir.

Quan vàrem obtenir representació, al 2007, vàrem començar a demanar a la Junta de Govern de l'Ajuntament el número d'expedients d'infracció urbanística que s'havien iniciat i com s'havien resolt. Se'ns va negar aquesta informació.

Al ple de febrer de 2009 vàrem presentar una moció demanant l'adhesió a l'Agencia per a la Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. La moció va ser rebutjada amb el vot en contra de l'equip de govern (UM-UNPI, PSOE i PSM) i l'abstenció del PP-UMP.

Al mateix temps, i gràcies sobretot a la pressió per les actuacions de la fiscalia, va haver canvis per regularitzar la situació: entre altres coses, a les Juntes de Govern es va aprovar la resolució d’expedients sancionadors amb les multes mínimes que marca la llei (un 50% del valor de taxació de la il·legalitat i no un 20%, com s’havia fet fins aleshores), tot i que en ocasions les propostes dels tècnics eren superiors (75 i fins i tot un 100%). Però s’anaven aprovant per sistema les multes mínimes, independentment del que els tècnics proposaven. Aquesta és la situació que vàrem descobrir examinant els expedients d’infracció urbanística quan vàrem arribar a la Junta de Govern al 2011.

Respecte als percentatges de les multes, a la sanció mínima d’un 50%, la Llei de Disciplina Urbanística marca que el desconeixement de la Llei és un atenuant i la doctrina del Tribunal Suprem permet que aquest atenuant pugui comportar la pena (multa) mínima. Tant nosaltres com la Lliga podíem acceptar aquest percentatge mínim en nombrosos casos, però no per sistema i, menys encara, quan els infractors eren reincidents, mestres d’obra, o hi havia agreujants... Aquest és el motiu, pel qual el batle del moment, actual portaveu de Tots per Pollença Tomeu Cifre Ochogavia, va retirar la competència en matèria d’infraccions urbanístiques de la Junta de Govern i la va assumir en solitari.

L'abril del 2013 vàrem registrar una moció al ple demanant que la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística es fessin al ple i no en solitari per part del batle. La moció va ser rebutjada: PP, Lliga, Convergència i Unió Mollera (9) van votar en contra, mentre que PSOE i PSM es van abstenir. Poc temps després vàrem ser expulsats de la Junta de Govern, a la qual assistíem com a partit de l'oposició.

El gener de 2015 vàrem presentar i es va aprovar per unanimitat al ple la nostra moció que va convertir a Pollença en el primer municipi que proposava a la FELIB que subscrigués un conveni per tal de facilitar la inscripció de tota infracció urbanística detectada en el registre de la propietat. Es tractava de complir el que és una obligació legal des del 2011.

Aquesta legislatura (abril 2017) es va tornar a rebutjar la nostra moció per delegar a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca la disciplina urbanística. Enteníem que l'única forma de sortir del cercle viciós de no actuació per part de l'Ajuntament (i de possibles tractes de favor o greuges comparatius) i a la vegada de garantir que s'apliqués la llei de disciplina urbanística a Pollença, passa per delegar les competències al Consell. S'escapava així l'oportunitat de posar punt i final a les males pràctiques del passat i començar una nova etapa en què tothom sabés que si incomplia la legalitat en pagaria les conseqüències i cap regidor ho podria impedir. Aleshores vàrem demanar celeritat a la fiscalia per la investigació i que es retiri a l'Ajuntament les competències en disciplina urbanística, vista la seva incapacitat.

Des d'Alternativa ens mantenim expectants respecte com avançarà aquest tema, i esperam que pugui servir per poder abordar d'una vegada per totes, de forma transparent, una de les problemàtiques més greus del nostre municipi. Només queda la tristesa de saber que haurà fet falta la intervenció de fiscals i jutjats per poder posar llum a un fet sobre el qual nosaltres hem fet múltiples propostes polítiques a tots els altres partits municipals, sense que mai se'ns hagi fet cas, i pel qual hem estat amenaçats en moltes ocasions.

 


Cansats del politiqueig entorn del Centre de Salut

Alternativa | 23 Febrer, 2018 13:02 | facebook.com twitter.com


Al passat ple de febrer, el bloc de dretes (Tots per Pollença, PP i Martí Roca) han presentat una moció que proposa que  s'aturi la cessió del solar de can conill, i es demani l'interès autònomic pel solar de Can Bach, per fer-hi el PAC allà, aprofitant la recent aprovació del decret llei 1/2018 de mesures urgents per a la millora i ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB, que permet simplificar els tràmits a l'hora de destinar un solar a alguns d'aquests usos (inclosa la possiblitat de construir en sòl rústic).


Per part nostra, començam a estar cansats del joc polític (si es pot dir joc, un tema tan seriós com el de la salut) que es duu l'oposició de dretes amb l'equip de govern. En certa forma, ens recorda el que ja va passar amb la primera línia: uns intenten fer tot el renou possible amb un tema que pensen que els servirà per esgarrapar un grapat de vots, i els altres no actuen amb la diligència i prestesa que exigiria la situació, i estant a la defensiva, no accepten ni crítiques ni suggeriments.


Què ens trobam amb el tema del PAC?


Per una part, l'equip de govern, que va forçar a haver de prendre una decisió ràpida per una suposada imminència i urgència que no s'ha mostrat tal. Recordar que havent-ne xerrat dos mesos, es va dur a Ple per primera vegada el maig del 2016. Estam a febrer del 2018 (o sigui, han passat gairebé 2 anys) i no tenim res. Per no tenir, no tenim ni el projecte del PAC redactat. I sort que al govern hi ha els seus mateixos partits! Per cedir la titularitat del solar a la conselleria, va fer falta més de 10 mesos per enviar la documentació que la Conselleria va sol·licitar i la va haver de requerir dues vegades!


Per altra part, el bloc de dretes que, com sempre, quan se va discutir varen sortir amb evasives, sense posicionar-se clarament i amb ambigüitats, per poder començar a crear polèmica un cop s'hagués decidit i intentant dilatar el màxim (presentar al·legacions sempre, i el darrer dia). Exemples: quan se va discutir la ubicació no varen proposar que es fes cap procés participatiu (de fet, fins i tot es va criticar a l'equip de govern per haver convocat una reunió informativa amb els ciutadans) i només l'han proposat seriosament quan la decisió ja estava ben presa i amb els tràmits avançats. Després, la seva campanya d'oposició a Can Conill es basava en la falta d'aparcament, però quan es té assegurat un solar per aparcament, el problema passa a ser els dobbers que es varen invertir en fer el pàrquing. Els dobbers dels contribuents no els preocupaven quan van contractar la cap de premsa, o quan van impulsar l'auditori den Moneo, ni quan van fer les pistes de padel carregant-se les de futbet. Un cas que consistia en tudar una inversió feta per fer-ne una altra de la que no hi havia cap necessitat (unes pistes de pàdel). I ara critiquen el mateix fet, però amb la diferència que s'hi farà un PAC.

I de fons la sospita que el solar de Can Conill, si no s'hi fa el PAC, pugui ser destinat a una altra cosa en un futur; com veim al facebook de Tots «Des de Tots per Pollença sempre hem defensat que hi ha alternatives millors, accessibles, igualment cèntriques i que no utilitzen zones que es podrien destinar a altres equipaments.» A nosaltres ens agradaria sentir-li dir clarament al portaveu de Tots que es compromet a que si allà no s'hi fa un PAC, mai donarà suport a que s'hi faci cap altra cosa. Així se li va demanar al ple, i, evidentment no ho va dir.


A nosaltres no ens va aquest rollo de politiqueig, i amb tota honestedat i bona fe vàrem prendre una decisió, quan se'ns va demanar, en base al que consideram arguments racionals i prioritats. Resumint: donades les possibilitats existents i que es varen plantejar (la ubicació actual, l'aparcament de Joan Mas, Can Conill, i la zona verda de darrera el centre cultural), nosaltres vàrem considerar Can Conill com la millor opció (per ser municipal, ser urbà i ser cèntric), i, un dels contres principals (que era la pèrdua de llocs per aparcar) vàrem considerar-ho no prioritari, havent-hi el solar de la Renault devora.


A dia d'avui, certament la situació no és la mateixa que l'abril del 2016: tenim un solar més de titularitat municipal, just devora Can Conill, i un decret-llei de mesures urgents que sembla agilitzar tràmits i permetre poder construir maldament sigui rústic.

Si avui se'ns hagués presentat per primera vegada la decisió a prendre, hauríem considerat molt seriosament l'opció de Can Bach. Però no podem deixar de banda tampoc que hi ha un camí recorregut fins ara que ens situa, suposadament, en la fase d'estar a punt de licitar la redacció del projecte.


El problema que tenim nosaltres i que se'ns han plantejat a l'hora de decidir el vot d'aquesta moció, és que tenim una sèrie de dubtes que no se'ns poden resoldre fàcilment, i que òbviament no ens serveix el que ens digui l'equip de govern ni en Tomeu Cifre Ochogavia, perquè òbviament cadascú escombra cap a ca seva:

-La decisió de canviar la ubicació, quin retard podria suposar? Quins altres tràmits, que nosaltres no sabem, suposa? Se podria cedir només una part de la parcel·la? Per poder començar les obres, s'ha de cedir la titularitat; què tardaríem en fer-ho a Can Bach?

-Hi ha garanties? La conselleria acceptarà un nou solar i el govern en declararà l'interès autonòmic si en tenim un altre disponible que és urbà i que, de fet, ja li hem cedit?

-Se podria fer PAC i minideixalleria al mateix solar? Com aniria el tema de vials i zones verdes?


Per tot això, la nostra assemblea va considerar que seria bo que es retirés la moció i l'equip de govern convoqués amb urgència (dilluns o dimarts) una reunió amb els responsables de la Conselleria (amb capacitat de decisió política) i tècnics, també de la casa, per poder aclarir aquests punts i prendre una decisió racional i amb tots els elements.


Els dubtes i aquesta proposta és el que vàrem plantejar als portaveus dels grups municipals en el recés que vàrem demanar al batle.

Finalment, Tots per Pollença es va negar a retirar la moció. Nosaltres hi vàrem votar en contra, no perquè estiguem tancats a explorar l'opció del solar de Can Bach, sinó perquè ens pareix que per part del bloc de dretes, sense voler fer aquest gest, no mostra ganes d'entendre's sinó només de fer renou. Sense tenir tota la informació necessària ens sembla molt agosarat uns acords com els de la moció, que podrien fer demorar encara més la construcció del PAC. La sorpresa va saltar quan el regidor de l'equip de govern d'UMP, va anunciar que donava suport a la moció i es desmarcava dels seus socis, i per tant la moció va quedar aprovada.

Així i tot, vàrem instar a l'equip de govern a fer la reunió que hem proposat de forma urgent, per resoldre dubtes i així no es prengui cap decisió definitiva fins que ho tenguem clar. I Tots per Pollença es va comprometre a que si es feia la reunió, i no es veia viable, no tenien cap problema en rectificar.  


Continuarà?Ple de febrer

Alternativa | 21 Febrer, 2018 16:02 | facebook.com twitter.com

Ordre del dia del ple ordinari de febrer. Demà dijous a les 20:00 h. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. 

1.- Aprovació si procedeix de la sessió anterior

2-Aprovació inicial modificació crèdit 2-2018.

Es tracta de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 69.375€ per l'adquisició de l'Arxiu Bestard/Cerdà (es pagaria això durant quatre anys, o sigui, un total de 277.500 €. Hi ha un informe tècnic que estableix un valor de l'arxiu entre 230.000 i 314.000 euros (sense iva).

Segons l'informe hi ha fins a 400.000 imatges o més, i una continuitat en el temps de més de 100 anys amb moltes fotos de Pollença i Alcúdia, i també Palma, Catalunya i altres llocs. La temàtica se pot dividir en dues èpoques, una primera fins a 1950-60 amb molt poca vida quotidiana i més preferència  per actes i personatges importants, costums, colonya, ... i una segona part, amb més importància de festes privades. 

En quant a material bàsicament parlam de dos. A la primera època (fins 60s-70s) predominen les plaques de vidre de gran qualitat i que serien unes 15.000-20.000 imatges, i després els rotllos flexibles. Tots es pden escanejar.


3 i 4 -.Aprovació inicial modificació crèdit 3-2018 i proposta d'aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la peixateria.

. El primer punt tracta de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 81.126€ per l'obra de rehabilitació de l'antiga peixateria, i el segon punt és l'aprovació del projecte d'obra. L'obra, conforme al projecte redactat per l'arquitecte Xavier Oliver, té un import de total de 214.726€ i està finançada en gran part pel Consell Insular. L'ajuntament ha de posar els 81.126€. El projecte en si és de rehabilitació estructural de l'edifici, impermeabilització i aïllament tèrmic de les teukades, dotació de les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, climatització, instal·lació lluminàries, substitució de la fusta, enrajolats i acabats. S'adapta l'espai als usos previstos (administratius són) amb bany adaptat a baix i amb dues sales polivalents i bany a la plaça superior.

El projecte, segons l'equip de govern, no afecta al que surti del taller de prospectiva per decidir els usos.

El problema és que la subvenció es va sol·licitar a l'agost, per tant el projecte ja estava redactat,. La subvenció va ser adjudicada el 19 de desembre, donant 3 mesos amb pròrroga automàtica de un mes i mig per adjudicar l'obra i després l'obra segons el projecte és de 6 mesos (el guanyador pot reduir períodes), per tant ara a febrer casi març, amb exposició pública,... s'haurà de córrer  perque a finals d'any estigui tot fet i rebre la subvenció. 

5 -Reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2018

Es tracta de factures extrajudicials per import de 117.174€ de l'Ajuntament, 1.287€ de l'Escola de Música i 5.287€ de la Residència. Totes les factures són fora de temps, de tasques del 2017. Hi ha algunes factures que són causa d'un problema d'absis. De totes les partides hi ha crèdit.

6-Aprovació bases subvencions a empreses que usen el català

Són les bases de la convocatòria de subvencions per empreses que rotulen, fan menús, etc en català. Aquestes subvencions passen de 3.000 a 5.000€, i les bases són les mateixes. L'any passat es vàren esgotar els 3.000 euros, i alguna empresa no va poder cobrar tot el sol·licitat per falta de crèdit.

7 -Modificació ordenança animals (colònies felines). Aprovació definitiva i resolució al·legacions.

Ens contesten les al.legacions nostres i les d'una particular. En línies generals podem dir que s'han tengut en compte, no és que s'hagin acceptat al 100%, però si que influeixen en el nou redactat. També apareix al nou redactat la creació d'un santurari de moixos, tot i que això ara mateix  és un poc més una declaració d'intencions que res, però que en realitat no és tan complicat com crear una canera, i que l'intenció hi és, i que per això ho posaren a la ordenança.

8-Aprovació de la comunicació de la voluntat municipal de posar a disposició de la Conselleria de Salut els terrenys del PAC del moll.

El ple demostra voluntat de cedir el terreny per fer obres, però no es cedeix encara, és per agilitzar. El nou decret lei permet aquest tràmit per fer més via.

9. Aprovació de la nova delimitació del Sector PT-1 "El Vilar" del PGOU de Pollença per adaptar-lo a la llei (resolució al·legacions)

Al maig ja es va fer l'aprovació inicial, arran de les peticions dels propietaris, que denunciaven inacció de l'ajuntament. I com la llei reclamava aquesta delimitació la féren. Una reclamació demana que per fer una nova delimitació cal modificar el planejament, i se li respon que la nova llei imposa aquesta nova delimitació com a passa prèvia per impulsar l'execució del sector. La segona i la tercera diuen que la no execució és culpa de la inactivitat municipal i que aquesta nova delimitació és una aparença d'actuació a afegir a aquesta inactivitat. Se'ls respon que no, que aquesta és la primera passa.

10-Dació de comptes de resolucions de batlia amb objeccions.

11-Informació execució pressupostària del quart trimestre 2017.

12-Moció de la CEDA (Tots per Pollença, PP i regidor no adscrit) per modificar la ubicació del PAC

Arran de l'aprovació del decret llei 1/2018 de mesures urgents per a la millora i ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB, que permet simplificar els tràmits a l'hora de destinar un solar a alguns d'aquests usos (inclosa la requalificació de sòl rústic si es considera d'interès autonòmic), la CEDA proposa que s'aturi la cessió del solar de can conill, i es demani l'interès autònomic pel de Can Bach per fer el PAC allà. (en realitat el sòl no deixa de ser rústic, sinó que et permet posar-hi un sistema general, que a efectes pràctics vé a ser el mateix.) Segons els tècnics, el solar és igual d'apte que el de Can Conill, cal dotar de serveis, però amb la mateixa dificultat que aquest.

13-Moció de la CEDA sobre l'ús turístic d'edificacions a sòl rústic protegit

La llei turística no permetrà iniciar noves activitats turística en habitatges ubicats a sòl rústic protegit, i la moció demana que sí que es pugui fer.

14 -Moció de l'equip de govern sobre el descompte de resident al 75% per vols a la península

La moció és per instar el govern espanyol a que s'apliqui una bonificació del 75% en trajectes cap a la península i el 100% de les taxes aeroportuàries. Tampoc res a dir, una moció per quedar bé.

15. Moció del PP sobre el dia internacional de la dona. 

Cal una nova zonificaciˇ d'acord a criteris ambientals i en defensa del dret a l'habitatge.

Alternativa | 15 Febrer, 2018 19:39 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana vam participar a la segona reunió sobre la zonificacio. L'equip de govern va fer cas a la proposta que vam realitzar a la primera reunió i es va convidar a CCOO, UGT, GOB i associació d'artesans. Per desgràcia només varen venir l'associació d'artesans. Ara sabem que a Podem els van avisar el mateix dia de la reunió i per tant no van poder assistir, no sabem si va passar el mateix amb els sindicats i el GOB, però ens sembla molt greu. A aquesta reunió en principi s'havien de fer propostes i  cal dir que només Aptur, Associació Comerciants i nosaltres hem presentat proposta. 
 
De forma resumida, es pot dir que tots, equip de govern inclòs, excepte nosaltres volen que Pollença sigui declarat municipi no saturat.
La seva estratègia  és defensar que les dades utilitzades no són les correctes i que si aquestes ho fossin a lo millor no surt Pollença com a saturat.
 
Nosaltres consideram que la proposta actual de zonificació permetrà un increment de les places de lloguer turístic, amb el conseqüent agreujament de la problemàtica de l'accés a l'habitatge i un augment de la pressió turistica sobre tot el territori amb la problemàtica ambiental que això suposa. Per tot això, a Alternativa per Pollença demanam al Consell que retiri la proposta i torni a fer una nova zonificació d'acord a criteris ambientals, a una estimació seriosa de la pressió turística sobre l'habitatge i aplicant els mateixos criteris a totes les zones. 
 
 
 

Pressuposts, territori cardioprotegit, badia....

Alternativa | 28 Gener, 2018 22:44 | facebook.com twitter.com

Segona part de les respostes de l'equip de govern als nostre precs i preguntes del darrer ple.

10- Per què no han fet ni tan sols una reunió per parlar del pressupost del 2018? Volen torna a aprovar els pressuposts per decret?

Els pressuposts segons el Batle estan llestos, l'esborrany està acabat, però l'Interventor és de vacances, i estan esperant que torni, per poder començar les reunions amb la resta de forces polítiques. Per desgràcia no és la primera vegada que les vacances de l'Interventor serveixen a l'equip de govern d'excusa.

11- Respecte al problema dels excrements dels cans s'han platejat la identificació de l'ADN dels animals com es fa a un bon grapat de municipis?

Diuen que els sembla una bona idea i que si que s'han plantejat, però tot i ser viable, la seva concessió requereix un contracte elevat. A altres llocs normalment es finaça amb taxes per tinença da'nimals o amb les mateixes sancions. A part de la dificultat del control dels animals a partir dels xips. A veure si es pot fer possible, o es cerca una altre solució, perque realment a Pollença hi ha una problemàtica amb el tema.

12- Tenen ja una planificació per complir tots els acords de la moció per fer de Pollença un territori cardioprotegit?

- Posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives,informatives i cursos....

Totes les actuacions de formació estan dins de la contractació de l'empresa que subministra els desfibriladors. Realment a nivell de comunicació es pot fer més feina, ja que la majoria de persones desconeixen com actuar en cas de necessitat.

- Signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (Conselleries de Salut, Educació, federacions o clubs de futbol, ...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors.

Sobre els convenis amb altres administracions, el regidor ha dit que tot el tema està legislat i que la coordinació no fa falta establir-la per conveni. Per desgràcia no ha mencionat res sobre els acords amb entitats privades.

13- Seguit apareixen notícies sobre la idea de convertir la Badia de Pollença en una pista per a hidroavions. Ja varen fer la petició de fer una comissió mixta amb representants del ministeri de Defensa, Govern autonòmic i Ajuntament amb l'objectiu de fer compatible ús civil i militar de la Base? Han rebut resposta? Pensen reiterar la petició?

Varen rebre una resposta del Ministeri de Defensa que deia que a la base es operacions d'aterratge a la badia havien estat extraordinàries, i que qualsevol altre activitat no correspon. Sobre l'ús civil no donen cap resposta. Han dit que poden reiterar la petició, amb la qual ja ens imaginam que farà el Ministeri: ignorar-la. Cal més valentia i força si realment es vol un ús civil de la base, cosa que no tenim clar que l'equip de govern desitgi realment.

14- Ens poden explicar com a pesar de les reunions anteriors a les festes (Junta local de seguretat, un "sopar-reunió de logística" i una reunió de "la Comissió de Sant Antoni") es va triar un pi amb un excés de llargària? No hi ha cap responsable de mesurar el pi? Per què ningú va impedir posar saïm al pi? No pensen que tal vegada fer un sopar-reunió no és la millor forma de preparar la logística de la festa?

Primer de tot, el regidor va demanar perdó per com va anar la festa de Sant Antoni, i a posterior ens informà que el sopar reunió va ser per fer germanor (el posar sopar de logística va ser cosa seva, no nostre, per tant al facebook millor posin sopar de germanor). La logística és va triar a la comissió de Sant Antoni, on es va decidir la tasca que havia de fer tothom. El pi va ser mesurat i feia 21'60, segons ells una mida correcta, però si que era molt gruixut i pesat. Tot i que sigui una mida que pugui passar (si realment feia 21'60), consideram que cal ser més prudent i no arriscar tant amb la llargària del pi, així com vigilar més si es posa saïm.

15- Com és possible que el primer cartell de mesures de seguretat per la festa als espais naturals protegits (Formentor i Ternelles) fos publicat amb moltes faltes d'ortografia? i que una vegada corregit encara en presentàs? Per què no va passar per la correctora ortogràfica?

El regidor admet el seu error, ja que va entendre com a cartell definitiu un esborrany. Aquest va ser corregit i encara va anar malament, i en part es deu perque aquest cartell no va poder passar per la correctora. Per desgràcia no és la primera vegada que es fan faltes, però en aquest cas, el cartell feia mal a la vista!!!

16- Per què es segueixen publicant cartells amb la col·laboració i el logo de l'Ajuntament escrits en castellà i anglès i no en català?

Segons el regidor de normalització els seus cartells, estan tots en català almenys, però que els resulta impossible controlar tota la producció privada de cartells. En aquest cas nosaltres recomanam que almenys s'envii una circular o s'informi a totes les associacions de la necessitat de retolar en català quan es tengui la col·laboració de l'Ajuntament.

17- Ens poden explicar que pensen fer al Cinema Capitol?

La idea es reprendre el contacte amb el col·legi d'arquitectes per fer un concurs de idees sobre la seva rehabilitació. I la part interessant i dificultosa de dit projecte serà com aportar una idea de reforma d'un pis superior compatible amb una possible adquisició futura del pis inferior

18- Perquè a data d'avui la majoria les nòmines del personal laboral no ha rebut les nòmines d'ença del mes de setembre? Han pensat que no tots tenen correu electrònic ni tots n'han autoritzat el seu ús per aquest tràmit? Com poden comprovar els treballadors que se'ls han abonat tots els conceptes salarials de forma correcte?

Segons el Batle, els treballadors mai han rebut les nòmines, i s'envien per correu electrònic als que ho han demanat, o han de venir a cercar-les a l'Ajuntament de forma persona.Festes, zonificaciˇ, participaciˇ...

Alternativa | 28 Gener, 2018 19:53 | facebook.com twitter.com

A continuació un resum de la segona part del ple ordinari del mes de gener amb les informacions de batlia, les dacions de compte de les resolucions de batlia, i la primera part de les respostes de l'equip de govern als nostre precs i preguntes.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

- S'informa de la reunió per analitzar el tema de la seguretat a les festes de Sant Antoni. Assistiren 3 responsables de la policia (inspector, subinspector i oficial), 3 tècnics municipals (l'enginyer, el tècnic de medi ambient i el cap de la brigada), 5 membres de la comissió de Sant Antoni i l'encarregat de pujar enguany. Parlaren del pi, del carro, les cordes, l'itinerari, ternal, pujadors, la plaça vella, el sabó, l'alcohol, els coets, horaris, policia i organització de la comissió de la festa. Abans es parlà dels problemes de dia 17 i s'arribà a l'acord que el pi feia 21'60m, però era molt gruixat i molt pesat i amb una cossa a la part alta que el podia desequilibrar. La sessió es tancà esperant a la setmana següent a una altre reunió per arribar a acords definitius, es quals seran duits a una Junta de portaveus la qual decidirà que és l'adient per millorar la seguretat.

- S'informa de la reunió de la comissió sobre la zonificació. Va venir un tècnic del consell, per explicar la zonificació de forma detallada a les diferents forces polítiques i distints agents econòmics. Ara s'en farà una altre per intentar consensuar una proposta per portar al consell.

- S'informa de la reunió de la comissió permanent de participació ciutadana. A aquesta s'ha decidit la periodicitat de les sessions ordinàries, s'han elegit els membres per formar part del taller de prospectiva que ha d'elegir els usos de la peixeteria i l'edifici annex, i s'ha informat del procés.

- S'informa que dia 28 de desembre, s'aprovà l'expedient d'adquisició del solar de l'hort del camí del Puig.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

- Dació de compte d'un auto judicial sobre la legalització de villa Cortina.

- Dació de compte la recepció d'una subvenció per contractar 2 joves del programa de joves qualificats.

- 6 Dacions de compte de nomenament de procurador i lletrat

3.- Precs i preguntes.

Precs

1- El passat 14 de gener el dia que les restes de Joan Losa Campomar tornaren a Pollença, el portal de la sala de plens de l'Ajuntament presentava un estat lamentable i estava ple d'excrements de colom. Demanam que es millori la seva neteja, sobretot en dies senyalats i evitar haver de sentir vergonya per la imatge donada. Igualment demanam que es posi remei a la proliferació de coloms a la part superior de la façana.

Compareteixen l'opinió.

2- Ja fa temps, que un mirall del carrer de l'Horta (a l'alçada del carrer Gruat) va ser llevat per unes obres i encara no ha estat posat. Demanam que per evitar possibles accidents aquest sigui col·locat el més aviat possible.

Dir que el del carrer major també torna a estar romput.

Preguntes

1- Poden fer alguna cosa perquè la única rampa per tirar barques a la mar del Port de Pollença que està en condicions estigui oberta? Fa mesos que està tancada per obres i hi ha solucions factibles com obrir l'accés per l'aparcament del Yum Yum.

Donaran trasllat a Ports que es pugui fer l'accés, ells desconeixen perque està tancada la rampa. Esperem que així sigui i que Ports també els escolti.

2- A les preguntes registrades al mes de novembre demanàvem que si a la web de l'Ajuntament hi surten publicats els convenis col·lectius del personal laboral de l'ajuntament i EMSER, podien publicar l'acord amb els funcionaris. El batle va respondre que no hi havia cap problema en publicar-ho però encara no ho han fet. Quan pensen fer-ho?

El mateix dia del ple ho feren. Amb totes les coses, a aquest equip de govern se'ls hi ha de recordar mínim dues vegades

3- Perque no han publicat el nou Reglament de Participació Ciutadana a la web municipal, on encara apareix l'antic?

Cert és que el reglament apareix a la web, però l'error del nostre regidor és ben normal, perque a l'apartat de ordenances i reglaments apareix el reglament anterior. Per tant esperem que aquest també es corregeixi.

4- Per què el vehicle grua, destinat a la recollida d'iglús de selectiva no va superar l'ITV i en lloc d'arreglar-lo, l'encarregat el porta a Ternelles a carregar el pi damunt el carro? Per què es continua amb la greu dinàmica generalitzada de fer circular vehicles amb la ITV caducada o que directament no l'han superada?

Una resposta surreal com ja ve sent habitual al regidor Nevado. Va fer una narració dels fets. Ens va contar perque no va passar l'ITV, es demanaran els material que estaren dues setmanes a arribar, i segons ell, tot i no passar la inspecció, el vehicle no estava malament!!!! A les dues setmanes es posaren les peces i passà l'ITV. I a Ternelles perque hi anà? Doncs perque les peces no havien arribat!!!! Increïble!!!

5- En podien informar dels resultats de les reunions que han realitzat sobre l’adaptació del PGOU al PORN de Ternelles?

Segons el regidor han estat bàsicament reunions tècniques amb tècnics de la casa per veure com fer l'adaptació. També hi ha hagut reunions amb tècnics que han de fer la part ambiental, la qual és important a dita adaptació.

6- Respecte a la subvenció de 500.000 euros per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat, per què quan es va saber que una part del projecte, era incompatible amb la normativa de renous a la via pública es va consultar amb diferents agents econòmics i socials del Port de Pollença i no amb els partits de l'oposició?

Ens diuen que s'han reunit amb els agents que han mostrat preocupació i interès pel tema. Nosaltres no negam que es reunissen amb dits agents però que es reunissen amb l'oposició, i vista la resposta, sembla que no hem demostrat cap interès pel projecte.

7- Ens poden informar de la reunió amb l'equip de treball sobre estudi de l’habitatge al nostre municipi?

L'any passat la junta de govern adjudicà a la Fundació Universidad-Empresa la realització de dit estudi sobre l'estat de l'habitatge. A la darrera reunió es va fer un seguiment, i la Fundació va demanar informació relativa a llicències d'obres, dades catastrals i de padró, consum d'aigua i generació de residus. A veure si aquest estudi, que havia de fer-se al 2016, pot estar acabat el més aviat possible, i potservir d'eina per començar a implementar polítiques per millorar l'accés a l'habitatge.

8- Després de l'incendi del coll de Síller s'ha fet qualque pas per investigar si el manteniment de les línies per part de GESA-ENDESA és l'adequat? Es pensa denunciar a la companyia? L’estat de conservació de la torre i del transformador era l'adequat? Es fa manteniment?

Han remès un escrit a l'empresa mostrant la seva preocupació, i demanant informació sobre l'estat de manteniment de la línia i el tranfomador, al tenir resposta ens la faran arribar. Ens imaginam que l'empresa no dirrà que el seu manteniment és dolent, per tant, ens imaginam que tot quedarà igual.

9- A Binissalem el grup de MES diu que lamenten la falta d'iniciativa de l'equip de govern per eldur a terme uns pressuposts participatius reals. Per què a Pollença no han fet res per complir l'acord d'investidura i no hi ha hagut pressuposts participatius ni al 2016, ni al 2017?

Han dit que a la comissió de participació han presentat l'esborrany amb les bases i les fases per realitzar dits pressupostos participatius. A veure com funciona al 2018, però al 2016 i al 2017 no es va fer res, per molt que el batle digui que ells ho haurien volgut fer. 

Margalida Comas Camps

Alternativa | 27 Gener, 2018 10:29 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del mes de gener. Com podeu veure es tracta d'un ple amb nul contingut polític com ja ve sent habitual a aquesta legislatura.

Sobre la segona part del ple, amb les informacions i les dacions de compte de les resolucions de Batlia, i amb els precs i preguntes i les respostes donades per l'equip de govern, en farem un altre article. Al ple va faltar la nostra portaveu Marina Llobera.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

S'aproven les actes del ple ordinari de dia 30 de novembre de 2017, i l'extraordinari del dia 27 de desembre del 2017.

2.- Aprovació, si procedeix, del nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

S'anomenen vocals de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l'Ajuntament de Pollença a Magdalena Segui, Andres Nevado i Pere Josep Coll.

Després es produeixen alguns canvis, així Antoni Cànaves substitueix com a vicepresident a Andrés Nevado a la Mesa Generals de Negociació de Funcionaris, i Bernat Lópex substitueix a Iliana Capllonch com a vocal suplent al Consell Escolar Municipal de Pollença i com a vocal titular 1 al Consell Rector del Patronat Municipal de la Residència Social de Pollença.

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia núm. 30 de dia 12 de gener de 2018. Aprovat per unanimitat.

Es tracta d'adherir-se a la declaració de que fa l'Ajuntament de Maó de Margalida Comas Camps com a filla il·lustre. Evidentment nosaltres votàrem a favor, com no podia ser d'altre manera.

Margalida Comas Camps, menorquina, na destacar pels seus valors democràtics i humanitaris, per la seva excelent formació, amb un expedient excepcional, i per la seva tasca professional a una societat tan masclista com l'espanyola del segle XX. Pedagoga vinculada a la Institució Lliure d'Ensenyança, va ser de les principals protagonistes de la introducció de les ciències a Espanya. Llicenciada i doctora en Ciències Naturals (de les primeres d'Espanya), visità centres educatius de França i Anglaterra i cursà estudis de postgrau a Londres i París, exercint de docent a diferents Escoles Normals, a la Universitat de Barcelona i a Anglaterra. Resumint, una pionera de la innovació, renovació i divulgació educativa i una important investigadora.

Pel que fa a la seva relació, hem de dir que la seva família mantingué una estreta relació amb els descendents de Guillem Cifre, i en aquest context Margalida Comas coneixè, i acabà casant-se amb Guillem Bestard, fotògraf i deixeble de l'obra de Colonya. La parella resident a Catalunya passava els estius al poble, fins que la Guerra Civil l'obligà a partir a l'exili pels seus valors republicans, i el franquisme prohibí fins i tot els seus llibres. A Anglaterra va desenvolupar una tasca humanitària a favor dels refugiats i va seguir exercint ladocència fins la seva jubilació.

Per tot això, nosaltres sempre hem reivindicat la recuperació de la figura de Margalida Comas Camps, que com la de moltes dones, sempre han restat oblidades per aquesta societat patriarcal. Així al desembre de 2008 ja varem presentar una moció, que va ser aprovada, per dedicar-li un carrer, i vàrem lluitar durant anys perque aquesta moció s'executàs. Això no va ser possible fins el 2013, quan el batle del moment va delegar en el nostre antic regidor Pepe Garcia l'instrucció de dit expedient, i Pollença va comptar amb un carrer dedicat a la senyora Margalida Comas Camps. Per tant qualsevol reconeixement, o tasca per recuperar la figura de totes aquestes dones oblidades ens sembla que es necessària.

4.- Propostes/Mocions d'Urgència

No va haver-hi cap proposta d'urgència.Pocs agents socials i res del dret d'accÚs a l'habitatge

Alternativa | 26 Gener, 2018 16:16 | facebook.com twitter.com

Celebrada la primera reunió de la comissió de debat sobre la zonificació proposada pel Consell al municipi de Pollença. En aquesta reunió, amb poca presència dels agents socials, mostràrem la nostra preocupació respecte el problema d'accés a l'habitatge.


El passat dimarts 23 de gener es va reunir la comissió per debatre la zonificació proposada pel Consell al municipi de Pollença. Aquesta va sorgir arran d'una moció de Tots per Pollença, que entre altres coses establia la creació d'aquesta; integrant equip de govern, oposició, sector hoteler, sector vacacional i agents socials.

Respecte a la composició de la comissió ja ens trobàrem que aquesta no era l'adequada ni completa, ja que consideram que no hi estaven representats tots els sectors afectats. Així com a nivell de partits polítics l'equip de govern va convidar fins i tot als que no tenen representació, a nivell d'agents socials, la convocatòria es va reduir a les associacions de veïns dels tres nuclis importants del poble: Pollença, Port de Pollença i la Cala Sant Vicenç. D'aquesta manera i sense menysprear el paper representatiu de les associacions de veïns, consideram que hauria estat adient convidar a algun representant sindical perque donàs una visió de les conseqüències a nivell laboral d'aquest tipus de turisme, o fins i tot un representant d'alguna organització ecologista perque mostràs quines són les conseqüències i efectes sobre el territori. Per tant ens trobàrem amb una comissió poc plural amb molts agents econòmics (restauradors, comerciants, sector vacacional,...) i mots pocs agents socials.

La reunió de la comissió va servir perque un representant del Consell explicàs els criteris d'el·laboració i les característiques de la zonificació, i perque la resta mostràs quin era el seu punt de vista. En aquest sentit nosaltres expressàrem quina era la nostra preocupació, alhora que esperam veure com pensa l'equip de govern fer compatible el lloguer vacacional amb el dret d'accés a l'habitatge. Aquest és el principal problema per nosaltres, i l'equip de govern al seu moment va esmenar la moció per incloure un punt que establia consensuar mesures per garantir aquest dret. Per nosaltres compatibilitzar la promoció i augment del lloguer vacacional amb el dret d'accés a l'habitatge és pràcticament impossible, i la llibertat de llogar a plurifamiliars als nuclis de la Cala o del Port de Pollença el que farà serà augmentar la problemàtica a aquests indrets, i per tant nosaltres com sempre hem fet, defensam que el lloguer a aquest tipus de vivendes no sigui possible.

Per desgràcia és ben evident quines són les prioritats d'aquest equip de govern, i aquesta sèrie de reunions que s'estan fent sobre el lloguer vacacional mai s'han realitzat per tractar el dret a l'habitatge, ni tenim esperances de que així sigui, per molt que l'equip de govern esmenàs la moció.

 

Pollença, 24 de gener de 2018

Margalida Comas filla ilĚlustre de Maˇ

Alternativa | 24 Gener, 2018 16:08 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous a les 20:00 ple ordinari de gener amb un contingut tan mínim com la feina de l'equip de govern. A l'enllaç teniu tota la informació del ple

 

Abans del ple hi ha una reunió de la comissió permanent de participació ciutadana, per tractar la periodicitat de les sessions ordinàries i per elegir els participants del taller de prospectiva que es farà per decidir l'ús de la peixateria. Pensam que en la convocatòria s'està incomplint el reglament de participació ciutadana ja que es presenta com una ratificació d'una serie d'associacions triades per l'equip de govern. Hem demanat la modificació de l'ordre del dia i que sigui una elecció no una ratificació.

 

Punt 1 i 2- Aprovació de les actes de plens anteriors.

 

Punt 3. Aprovació de nomenament de representants a òrgans col·legiats i organismes autònoms:

- Representant a la mesa general negociació funcionaris:En Toni Cànaves substitueix com a president en Nevado.

- Representant a la mesa negociaciadora del conveni col.lectiu del persona laboral: Aquest és de nova constitució i es nomenen vocals a na Magdalena Seguí, Nevado i el nostre regidor Pere Josep Coll.

- Representant al consell escolar municipal: Bernat López al lloc de Iliana Capllonch com a vocal suplent.

- Membre del consell rector del patronat de la residència:Bernat López al lloc de Iliana Capllonch com a vocal titular 1.

 

Punt 4. Ratificació de ressolució de Batlia d'adhesió al nomenament com a filla il·lustre de Margalida Comas Camps per part de l'Ajuntament de Maó.  

 

L'ajuntament de Maó ha anomenat filla il·lustre a Margalida Comas Camps, i van fer una campanya de recerca de adhesions, i com és lògic van demanar la de Pollença. El batle ho va fer via resolució que ara s'ha de ratificar.

 

Al ple del 22  de desembre del 2008 es va aprovar la nostra moció per dedicar un carrer a la Sra Margalida Comas Camps, fins al 30 de març del 2011 (més de dos anys després de l'aprovació de la moció) no es van obrir els expedients corresponents que no van avançar i van caducar. Vam demanar que el batle delegués la feina d’executar la moció en nosaltres, cosa que va fer finalment el 27 de maig del 2013 i el nostre regidor en Pepe García va instruir l'expedient. A aquest mateix bloc podeu trobar nombrosos articles sobre el tema.

A l'enllaç teniu l'informe que va fer en Pere Salas sobre Margalida Comas

 

 


 

L'Ajuntament ha de complir i fer complir la llei

Alternativa | 16 Gener, 2018 15:33 | facebook.com twitter.com

A Alternativa demanam al Batle que compleixi i que prengui le mesures oportunes per fer complir la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà durant la celebració de la pujada del pi de Sant Antoni.


 

A Alternativa hem registrat per scrit una petició al Batle perque compleixi el que mana la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà, així com amb la paraula donada en la sessió ordinària del ple de febrer de 2017, deixant de col·locar l'Ajuntament de Pollença un gall viu a dalt del pi a la celebració de la festa de Sant Antoni.

Al mateix escrit també l'instam a que advertixi als cossos de seguretat pertinents per evitar que la llei sigui vulnerada per algun particular i un gall sigui col·locat a dalt del pi.

Finalment, i en cas de que això no pugui ser evitat i un gall acabi col·locat a la ramera del pi, també reclamam al Batle, que l'Ajuntament de Pollença es personi com a denunciant contra els particulars que vulnerin la llei.

NegligŔncia i insensibilitat (precs i preguntes)

Alternativa | 15 Gener, 2018 16:34 | facebook.com twitter.com

Publicam les darreres preguntes del ple de novembre que es varen respondre al ple extraordinari i urgent que es va fer el dia 27 de desembre. 

9- Ens poden explicar per què no s'ha ofert la possibilitat de votar una opció sense aparcament al solar de Can Febus?

No s'ha fet cap, perquè a les reunions no es varen plantejar propostes alternatives a Can Febus, i han fet un projecte amb totes les propostes, sense dir si hauria aparcament, cosa que encara no han decidit.

Aquest procés s'ha fet de forma molt defectuosa, per culpa de l'Ajuntament, i com pot comprovar qualsevol persona que consulti la informació dels tallers que es van realitzar si que hi havia diferents possibiitats i propostes al solar de Can Febus. El que no és possible és fer un aparcament.

10- A la web de l'ajuntament hi surten publicats els convenis col·lectius del personal laboral de l'ajuntament i d'EMSER; poden publicar l'acord amb els funcionaris?

El batle va respondre que no hi ha cap problema en publicar-ho a la web municipal però, hores d’ara no ho han fet.

11- El personal de l'ajuntament, laboral i funcionari, recuperen els festius 24 i 31 de desembre per coincidir en diumenge i el personal de la residència i EMSER els perden. Vist que un augment de jornades laborables no pactades s'han de declarar nul·les segons la jurisprudència (Sentència Tribunal Suprem de 17/1/07), com corregireu aquesta possible infracció laboral i/o greuge comparatiu?

Ens informa, el regidor d’EMSER, que l’empresa que es compleix estrictament la legalitat del conveni i que ha tornat un d’aquests dos dies al personal d’aquesta, en canvi no es fa cap referència al personal de la residència. Cal recordar que aquest personal, a diferència dels treballadors d’EMSER, es consideren treballadors de l’Administració pública i, per tant, es troben dins l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 28 de desembre de 2012, que estableix la recuperació d’aquests dies. La resposta demostra una vegada més la poca preparació i sensibilitat del regidor responsable i del gerent d'EMSER. 

12- A l'antiga deixalleria es separava el llautó i el coure de la resta de ferralla. Vist els ingressos que proporcionen aquests per separat, per què no es fa a la nova deixalleria?

El regidor explica que es fa talment es feia a l’antiga deixalleria, fet que no és cert, ja què, abans es separaven tots els metalls.. Per sort, des de que vam fer la pregunta les coses s'han arreglat i ens consta que ara es fa la separació.

13-Vist que la recollida selectiva suposa un guany per a EMSER. Quan publicaran el contracte, o conveni, amb l'empresa que s'encarrega de la retirada de contenidors de la deixalleria?

Segons el regidor la deixalleria no suposa cap benefici, el contrari fins i tot ja que el tractament dels residus suposa un alt cost per l'empresa. Al 2018 es faran els expedients de contractació pel tractament i transport dels diferents residus, ja que es tindran dades fidedignes corresponents al 2017.

Es veu que EMSER continua amb la dinàmica de contractar serveis botant-se la normativa de contractació, ja podrien en aquests casos, tal com diuen que fan amb el conveni laboral, complir estrictament amb la normativa. D’altra banda, i contradient la projecció d’ingressos, del pla de residus municipal, el Sr. Nevado ens diu que suposa una pèrdua.

14- Al darrer ple extraordinari es va aprovar l'augment del complement específic per secretaria i intervenció atenent a arguments meritocràtics i de reponsabilitat. S'han avaluat els socials, ja que els qui més pateixen les retallades són els que menys cobren, i fer-ho extensible a tot el personal públic local?

  S'han excusat dient que la normativa no permet complements d'aquest tipus, tot i que almenys han admès que els treballadors que menys cobren són els més afectats per les retallades, i que ara que es negocien els convenis, si que es poden introduir altres millores. Des d’Alternativa seguirem les negociacions per a comprovar-ho. La pregunta no demanava l'existència de cap argument social, demanava si s'havien avaluat els arguments socals per millorar les condicions de la resta de treballadors, i resultat més que evidentment que no s'ha fet.

15- La setmana passada denunciàrem la col·locació d'un contenidor de contaminants a la zona verda que es troba al darrera de la deixalleria. Qui va ser el responsable d'aquesta negligència?

.Ens contesta el Sr. Nevado dient que els responsables són ell i el gerent, a més ens diu que: primer, que el contenidor no es trobava en zona verda; convé repassi la planigrafia del projecte de la deixalleria, ja què aquesta zona verda (on es va col·locar el contenidor de contaminants) es va habilitar per a separar la deixalleria d’una zona classificada com a alzinar-protegit. I  segon, fet que desconeixíem, el regidor posa en pràctica les seves facultats com a tècnic de medi ambient i és ell, personalment, el que realitza la inspecció i avaluació de riscos medi-ambientals dels productes dipositats dins el contenidor dient que les restes que s'hi dipositen no són perilloses, i que aquest està tancat.

16- Saben que fa mesos que l'àrea d'urbanisme està saturada, han fet o pensen fer alguna cosa per agilitzar el funcionament de l'àrea?

Admet el regidor que torna a haver-hi molta feina per diversos motius, i entre d'altres estan valorant l'adhesió a l'Agència de Protecció del Territori del Consell per descarregar la part de disciplina, estan preparant un servei de digitalització de documents per agilitzar la recerca de, s'ha demanat cobrir les vacants de zelador i arquitecte que hi ha, i la incorporació d'un administratiu per tramitar els expedients d'infracció urbanística acumulats.

D'ençà que vam fer la pregunta les coses s'han arreglat i ara es fa la separació com podeu veure la fotografia.  

 

Continua la mala gestiˇ a EMSER

Alternativa | 13 Gener, 2018 18:42 | facebook.com twitter.com

Denunciam la mala planificació en la recollida nadalenca i la il·legalitat de fer circular vehicles amb la ITV no superada.

El passat Nadal hem pogut veure els carrers del municipi desbordats de fems durant dos dies. El previsible augment en la generació de fems per part de particulars i el fet de tenir el festiu en dilluns, no va meréixer, per part de la gerència de l'empresa municipal ni dels seus responsables polítics, la planificació de cap mesura especial. Ni un reforç en els vehicles de recollida ni, més important, una campanya informativa dirigida als usuaris conscienciant sobre la necessitat de no generar tants residus i recordant com seria la recollida en aquests dies especials. Cap recordatori ni al Facebook de l'empresa municipal ni al de l'Ajuntament, que no escatimen en penjar fotos quan es tracta de fer propaganda. La informació és tan precària que és realment complicat poder trobar en la plana web de l'Ajuntament les zones i els horaris de recollida! Res estrany: venim denunciant la manca de transparència i d'informació relativa a l'empresa pública des de fa temps. Per no poder, no es poden ni consultar les memòries anuals.

Per altra banda, es continua amb la greu dinàmica generalitzada de fer circular vehicles amb la ITV caducada o que directament no l'han superat (i haurien d'estar immobilitzats). Durant pràcticament tot el mes de novembre va estar circulant un camió de 26 tones amb la ITV caducada amb dues faltes greus. El darrer cas ha estat el vehicle grua, destinat a la recollida d'iglús de selectiva que, havent anat a passar la ITV no l'ha superada i en lloc d'arreglar-lo, l'encarregat se l'enduu a Ternelles a carregar el pi damunt el carro, com es pot veure a la imatge. Per acabar-ho de rematar, el camió continua circulant i fent la recollida, posant en perill treballadors i ciutadans.

Des d'Alternativa exigim una reacció urgent i definitiva per part de la gerència, encarregats i regidors responsables. S'han demanat què succeirà si hi ha un accident o si algú es fa mal?!

 

 

 

Obres del Passeig Voramar, ajudes perdudes, Ternelles, participaciˇ...

Alternativa | 12 Gener, 2018 20:29 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu més precs i preguntes que es varen respondre al ple extraordinari i urgent que es va fer el dia 27 de desembre. Aquestes corresponen al més de novembre, que a l'igual que les del més d'octubre no es varen poder respondre al ple pertinent per falta de temps.

PRECS:

1- Al torrent de Bòquer hi ha fems, que demanam que es retirin.

Esperem que no es deteriori més la zona, i que quan hi hagi fems, aquests és retirin amb més pressa que aquesta vegada.

PREGUNTES:

1- Sobre les obres al Passeig Voramar:

-Ens pot explicar el regidor delegat del Port de Pollença si va revisar abans del seu inici el projecte de les obres del Passeig Voramar?

El regidor delegat del Port ha dit que ell va revisar el primer informe que te presenten com serà l'obra. No sabem exactament de quin informe parla, però el projecte sembla que no el va revisar.

-Va considerar adient el número i estètica dels fanals?

Ha dit que ell no és qui ha de respondre a aquesta pregunta, sinó els tècnics, que s'ha escoltat als veïns i s'han fet les revisions oportunes. Posteriorment el regidor d'urbanisme si va considerar que tant el número (les actuals no eren les que existien realment, ja que moltes havien estat eliminades) com l'estètica bastant neutre i utilitzada a altres zones del Port era l'adecuada.

-Quina feina va fer de seguiment de les obres?

Sobre seguiment ha contestat que ha fet el que li toca, visualitzar un poc les obres, però que els tècnics estan per això. Al final sembla que no fa falta tenir regidor amb tanta excusa amb el tècnics.

-No va observar la destrossa que va fer la síquia de les obres a les arrels dels pins les qual són el punt dèbil d'aquest arbre?

El dit que la destrossa no ha estat per tant, que hi ha arbres dels quals han esquivat les arrels i d'altres als quals n'han tallat un poc, però que la destrossa no ha estat per tant. El regidor de medi ambient també va dir que es va fer el mal inevitable.

2- Abans d'aquestes obres ja havien mort alguns pins i altres arbres per les deficiències en el seu manteniment, sobre tot per no fer una poda adient, llevar-los pes i protegir-los de les ventades. Faran una revisió dels arbres i realitzaran i planificaran les feines adients pel seu manteniment?

El regidor del Port ha dit que molts han mort per motius aliens a ells, però no per mal manteniment, i que s'ha fet el que els tècnics de jardineria han dit. Ara faran un nou plec de condicions de la poda, i que es millorarà aquesta tasca. Una resposta poc digne d'un polític quan és més que evident que les copes dels arbres eren massa voluminoses.

3- Per què no han presentat cap projecte a les ajudes del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics?

Presentàren un projecte, el de la primera línia del Moll, però el retiràren per no retardar l'execució de les obres, ja que l'obtenció de la subvenció afectava a aquestes. Per desgràcia l'equip de govern no va ser capaç de trobar un altre projecte per poder optar a la subvenció.

4- Ens poden informar de forma detallada de la seva reunió amb el representant de la propietat de Ternelles i quines accions pensen fer per evitar que la mateixa s'apropiï de la gestió del camí?

La reunió la feren amb la secretària, el jurista i l'assessor jurídic extern de l'ajuntament, el regidor d'urbanisme i el batle i per part de la propietat l'administrador de la finca. La reunió pretenia aclarir i contestar un escrit que presentà la propietat dient que es posarien a administrar les visites a partir del desembre. L'ajuntament contestà que ells seguirien gestionant les visites i que havien encarregat estudi ambiental per adaptar el Pla General al PORN per clarificar el dubte sobre les zones d'exclusió.

5- Ens poden informar de la seva feina en el tema de les propietats immatriculades per l'església i sobre les que hi ha dubtes? S'ha comprovat realment i sense dubtes que l'església del convent no és propietat de l'Ajuntament?

Han reclamat informació sobre immatriculacions i que l'Església ha rectificat alguns error, però si que ha admès que l'església del convent no és de l'Ajuntament, i s'està fent feina en un conveni amb l'Església per regularitzar el seu ús municipal.

6- Quina és la seva valoració de la fira?

Una valoració positiva inicialment, però que ara després de Sant Antoni faràn una reunió amb els agents econòmics per veure quina és la valoració que n'han fet els artesans, comerciants i altres agents socioeconòmics, i recollir suggeriments per altres anys.

7- La inscripció al registre ciutadà per internet és totalment factible des del punt de vista tècnic i de protecció de dades, per què no s'ha posat en marxa?

Ha admès el regidor que això és cert i que ha encarregat un procediment per donar-se d'alta a aquest registre. Ens alegra, que després de demanar-ho unes quantes vegades això sigui possible.

8- Per què no s'ha creat realment una àrea de participació ciutadana?

El batle ha dit que si que existeix, amb un canvi al 2017 amb ell com a responsable, amb una auxliar administrativa compartida amb la OAC, s'han fet algunes contractacions externes, i ara es té a una jove qualificada. Pot el batle intentar fer veure el que no és, perque és més que evident que un govern que deia que la participació seria un eix fonamental de la legislatura ha apostat molt poc per ella.

 

Les respostes no tenen desperdici

Alternativa | 09 Gener, 2018 18:26 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu els precs i preguntes que registràrem ja al mes d'octubre, però que davant la gran duració dels plens per la falta de regulació d'aquests, no vàren ser contestades fins el ple extraordinari i urgent del 27 de desembre, fent que algunes d'aquestes perdin el seu sentit. Amb les de novembre farem un nou article properament.

PRECS:

1- Ens han fet arribar queixes del mal estat del paviment del carrer Formentor del Port de Pollença, per això demanam que prenguin les mesures necessàries per corregir la situació el més aviat possible.

Cap regidor de l'equip de govern ha volgut dir res, ho han passat amb un simple: ho tendrem en compte, ni tan sols el regidor d'UMP, delegat del Port de Pollença i que tant diu vetlar pel benestar del Port ha estat capaç de dir quan pensen fer alguna cosa al carrer Formentor. I és que d'ençà que la pregunta va ser registrada a dia d'avui tot segueix igual; veure'm quin temps triguen a arreglar-ho.

PREGUNTES:

1- S'han posat ja en contacte amb la propietat de Ternelles i la Fundación Vida Silvestre per informar-los de la impossibilitat de que la Fundació pugui gestionar el camí?

Una d'aquestes preguntes que ja està un poc desfassada, i que ha perdut un poc el seu sentit, ja que diversos aconteixements han demostrat que la Fundació si que s'ha permès la potestat de negar el pas a excursionistes que hi volien anar sense guia. El batle va dir que s'havien posat en contacte, de forma oral i per escrit informant-los que és l'Ajuntament és qui ha de gestionar l'accés pel camí.

2- El Consell de Mallorca va habilitar una partida de més de 800.000 euros per realitzar actuacions per recuperar elements patrimonials i etnològics de la Serra de Tramuntana. Ens poden explicar si han presentat alguna proposta? Saben si la propietat de la casa de la neu de Fartàritx ha presentat alguna proposta per la seva restauració ?

No presentaren cap proposta perque van considerar que només tenien com a element patrimonial la Talaia d'Albercuix, sobre la qual estan mirant de fer un projecte per fer-hi millores més endavant. Sobre la casa de la neu, es té coneixement de que s'hi volen fer millores, però no vàren poder rebre la subvenció, perque la propietat és d'una societat anònima.

3- Per què es permet que hi hagi un cotxe elèctric aparcat molts de dies al costat de la font de la plaça?

La policia va avisar al propietari i aquest cotxe segons ells no ha tornat estar aparcat a la zona. És una llàstima que s'hagin de registrar preguntes al ple per fer complir una cosa tan senzilla com aquesta.

4- Consideren que és coherent governar amb partits que donen suport al cop d'estat que s'ha donat a Catalunya (paraules dels dirigents de MES)?

Aquí ens trobàrem amb la ja típica incoherència d'aquesta pseudo esquerra, que va finiquitar el tema amb que les qüestions supramunicipals no importen i que la pregunta no té cabuda. Al final és més que evident que el que els importa és governar, i si s'ha de fer amb partits que estan a les antípodes ideològiques es fa. El més surreal, i alhora trist és que a aquesta coalició hi ha partits que tenen gent empresonada i d'altres que han defensat els empresonaments.

5- Vista la seva moció a aquest ple, i la violència exercida contra la població pels cossos de seguretat com la Guàrdia Civil; pensen seguir convidant als representants de la Guàrdia Civil als actes festius del municipi com la Patrona?

Una resposta en la mateixa línia i totalment incoherent. Es presenta una moció criticant a la Guàrdia Civil i després se'ls convida a les festes patronals. La resposta del batle no té desperdici: la culpa és dels seus comandaments, i no tant dels agents que vàren dur a terme l'acció.

6- Al ple ordinari del mes de juliol ens digueren que s'informarien de la situació del monòlit dedicat a la Legió Cóndor de la Base del Port de Pollença, i així poder acabar de donar compliment de la nostra moció aprovada al 2008, dipositant-lo al museu militar del Castell de Sant Carles. Ja ho fet les comprovacions pertinents? Ja l'han enviat al museu?

La resposta ha està directament una falta de respecte: han admès que no han fet res. Una demostració de la falta de respecte a les decisions del ple, i als partits de l'oposició.

7- Per què segueixen sense convocar la junta de portaveus per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal, i que s'hauria d'haver fet el mes de juny del 2016?

Un altre resposta surrealista. Vàren dir que es comprometien a convocar-la aquest 2018. Sense remordiments. Fins i tot el subconscient va fallar al batle i es va comprometre a convocar-la al 2017, tal vegada no era conscient de com passa el temps, i de que ja es va camí dels dos any de retard.

8- Fa un any van dir que estudiarien l'ordenança d'Esporles que regula la publicitat i catàlegs de multinacionals i empreses externes. L'han estudiat?

Digueren que l'havien estudiada i que a Pollença també en teniem una que mai s'havia aplicat, tot i que no distingia entre empreses grans i petites. Va dir el regidor que estaria bé però tenir una llei que no perjudicàs als negocis petits, tot i que no vàren adquirir cap tipus de compromís sobre el tema.

 

 

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb