URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple extraordinari de desembre

Alternativa | 04 Gener, 2018 20:31 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple extraordinari que es va dur a terme el passat 27 de desembre.

1.- Ratificació, si procedeix, de la urgència de la sessió. Aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 7 en contra (Tots i Regidor no adscrit). Al ple va faltar el regidor del PP.

Al ser un ple de urgència, el primer que es va fer va ser ratificar aquesta. Nosaltres votàrem a favor de la urgència, ja que enteniem que calia un ple, el més aviat possible, per resoldre aquestes al·legacions, tot i no haver-na presentat noltros cap, i considerant que algunes d'elles estan fetes i presentades per dilatar al màxim el procés. Creiem que s'havia avisat i enviat la documentació (no tota) 4 dies abans i tothom sabia de la celebració del ple, i havia pogut mirar amb certa tranquilitat la documentació.

2.- Resolució de reclamacions, i en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 24/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2017/1292/SEC). Aprovat per 14 vots a favor (Junts, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).

Es tracta d'una modificació de crèdit per augmentar en 15.000 euros el complement específic de les places de secretaria i intervenció. Es rebutjàren les al.legacions d'un particular i una de UGT

Nosaltres ja ens vàrem abstendre a l'aprovació inicial, i mostràrem quins eren els nostres dubtes, i aquesta vegada ho tornàrem a fer. Sense entrar a discutir sobre la legalitat o idoneïtat del procés o la necessitat d'un augment de les retribucions de dites places, si que compartim la reflexió de fons de l'escrit presentat pel sindicat, i és que hi ha treballadors amb més capacitat negociadora que d'altres, i que no a tots els treballadors d'aquesta casa se'ls tracta per igual, ja que les seves peticions no es tenen en compte de la mateixa manera, i si que passen molt més escrupulosament pel sedaç de la normativa. Per tot això demanam que aquesta facilitat en millorar les condicions d'uns treballadors sigui la mateixa que tenguin la resta de treballadors de l'Ajuntament.

Pel que fa referència a l'altre al·legació, que es presentà a totes les modificacions, enteniem que els pressupost s'havia aprovat de forma vergonyosa, i molt poc democràtica, i que com l'al·legació, nosaltres també defensàrem al seu moment que es fés exposició pública, ara bé tampoc podiem entendre que es reclamàs que el pressupost no estava aprovat, i en el supòsit que així fos, també quedà clar que es podria modificar el pressupost prorrogat, per tant enteniem que es rebutjàs.

3.- Resolució de reclamacions, i en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 25/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2017/4160/INT). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 7 en contra (Tots i Regidor no adscrit).

Es tracta de la modificació de crèdit de 510.000 euros per destinar a la compra del solar de l'Hort de Can Bach (el solar de darrera la Renault). Es rebutjaren les al·legacions de Tots i les d'un particular.

Ja votàrem en el seu moment a favor de la modificació perque consideram que és una bona compra ja que tanmateix es té llogat, per tant qualsevol adquisició és bona, a més de que amb superàvit, consideram que l'Ajuntament, si té l'oportunitat ha d'augmentar el patrimoni de sòl tot el possible, a part també de que la supressió d'aparcament que es derivarà de la construcció del PAC, amb aquest solar es podrà paliar el problema.

Sobre les al·legacions presentades per Tots, entenem que l'únic que pretenien era dil·latar el procés, i que segons el mateix informe, no eren ni motiu de reclamació segons intervenció. A més segons tenim entès els tècnics de la casa consideren que el valor de compra és adequat, per tant era oportú rebutjar les al·legacions de Tots.

4.- Resolució de reclamacions, i en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 26/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2017/4169/INT). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) 2 abstencions ( Alternativa) i 6 en contra (Tots i Regidor no adscrit (ha marxat una regidora de Tots)).

Es tracta d'unes modificacions per destinar diners d'unes partides a altres esgotades. Nosaltres al seu moment optàrem per una abstenció, ja que tot i que tampoc creiem que fos negatiu, i fins i tot justifcat, fer una correcció del pressupost per evitar futurs extrajudicials, consideràrem que aquest no és el nostre pressupost i per tant no hi podiem votar a favor.

Com ja hem dit abans aquest es va aprovar de forma molt poc democràtica, unilateralment i sense haver deixat exposició pública, tal com vàrem demanar.

Per tot això a aquest ple també optàrem pel mateix vot, una abstenció. Tot i que en aquest cas també volguerem assenyalar que les al·legacions presentades per Tots no tenen cap sentit, més que el de dilatar el procés, demostrant que la dreta d'aquest municipi únicament exerceix una oposició destructiva; i que podriem haver votat perfectament a favor de rebutjar-les.    

Sense notÝcies del pressupost 2018

Alternativa | 27 Desembre, 2017 11:10 | facebook.com twitter.com


Alternativa denunciam la irresponsabilitat de l’equip de govern (Junts Avançam-Unió Mollera Pollencina) que no ha fet encara cap reunió amb els grups de l'oposició per tractar el pressupost de 2018 i proposam la negociació dels mateixos fonamentada diverses actuacions.

Segons marca la llei, l'aprovació inicial dels pressuposts s’hauria d’haver fet en octubre, però finalitza l'any i, com l'any passat, l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina ni tan sols han fet una reunió per parlar dels pressuposts del 2018, que segurament seran els darrers d'aquesta legislatura. El retard actual impossibilita pràcticament un dels acords d'investidura que van signar amb nosaltres, com són els pressuposts participatius.

Alternativa vàrem negociar i donar suport als pressuposts del 2016, a canvi de la inclusió i execució d'una sèrie de propostes que, a dia d'avui, encara no s'han complit en la seva totalitat. Al 2017 l'equip de govern, després de demostrar la seva incapacitat de compliment dels acords signats, no va tenir cap suport per aprovar els pressuposts i va optar per vincular l'aprovació dels mateixos a una qüestió de confiança al batle, que va perdre. A més, varen considerar que l'aprovació era definitiva i varen evitar qualsevol tipus de participació ciutadana en forma d'al·legacions.

A Alternativa per Pollença consideram que el pressupost del 2018 són la darrera oportunitat d'aquest equip de govern de demostrar realment que volen executar una política transformadora a Pollença, però també la nostra darrera oportunitat per incidir-hi. Per part nostra tenim dues peticions mínimes per considerar uns pressuposts negociables, i creim que  cal la municipalització del servei de neteja viària i la rehabilitació de Can Morató. I per això demanam a l’equip de govern que es posi les piles i que iniciï immediatament la negociació dels pressuposts.

 


 

 

Ple extraordinari de desembre

Alternativa | 26 Desembre, 2017 16:45 | facebook.com twitter.com

Demà dimecres 27 hi ha ple extraordinari a les 9 del matí.

El ple extraordinari és per resoldre les al.legacions presentades a les modificacions de crèdit que es vàren aprovar a l'anterior ple extraordinari; sobre el solar de Can Bach, les modificacions de crèdit que es vàren fer per quadrar el pressupost i sobre la pujada de sous de la secretària i interventor.

 


 

Tancament de l'aparcament de Formentor i obertura vials p˙blics

Alternativa | 16 Desembre, 2017 10:28 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa emprenem mesures per què es tanqui el pàrquing abusiu de Formentor, que tot indica que no disposa de llicència d'activitat, i que s'obrin els vials públics usurpats pels propietaris.

 

Ja fa anys que des d'Alternativa denunciam irregularitats a Formentor: uns pàrquings privats a preus abusius, acompanyat de tancaments de camins i vials (amb cadenes, cartells, senyals i empreses de seguretat privada), i mesures, com posar pilones o fer un solc profund a les cunetes, dins el domini de Carreteres (i no fet precisament pel Consell), que acaben fent impossible aparcar a en lloc que no siguin els esmentats aparcaments.

En aquest mandat, havent-hi al govern municipal un dels partits (MÉS) que també ho havia denunciat anteriorment i a qui li pressuposam certa sensibilitat i interès en el tema, hem demanat al respecte en sessió plenària diverses vegades. Durant l'estiu de l'any passat vàrem registrar un seguit de preguntes que varen ser tornades a demanar en acabar la temporada, i en vistes dels resultats hem tornat a demanar durant aquest estiu. Les conclusions són que a l'Ajuntament no es té constància que l'esmentat pàrquing tengui llicència d'activitat i que els propietaris de la urbanització continuen restringint el pas pels vials públics com si fossin seus.

Vista la inacció municipal, des d'Alternativa demanarem responsabilitats, si és necessari judicialment, a qui correspongui. Per començar, hem registrat una petició dirigida al batle en què li feim notar que 4 mesos després de la darrera pregunta que férem, no tenim notícies que s'hagi fet cap actuació municipal al respecte i que l'Ajuntament no pot permetre la continuació d'activitats sense llicència ni autorització (més greu encara quan es fa per lucre privat), ni les usurpacions de vials públics per part de particulars, i el batle i regidors responsables no en poden al·legar desconeixement. Per això, requerim amb caràcter urgent, el tancament dels esmentats aparcaments i l'obertura immediata dels tancaments (cadenes i cartells que provoquen confusió) dels vials públics.

Per nosaltres la solució és senzilla: s'ha de tancar immediatament el pàrquing fins que tengui una llicència, com qualsevol altre negoci; s'han d'obrir els vials públics, perquè qualsevol persona hi pugui circular sense ser intimidada (bé que permeten que hi entri l'empresa municipal a recollir el fems!); s'ha d'habilitar en una part d'ells zones d'estacionament per a residents del municipi (una zona verda amb targeta de residents que expedirà l'Ajuntament per aquells vehicles d'empadronats a Pollença) i s'ha de reforçar la freqüència de les línies de bus durant l'estiu.

Fotografies de Hans Monheim

 

 

 

 

 

ResidŔncia, Protecciˇ patrimoni, Centre de Salut (ple ordinari de novembre)

Alternativa | 06 Desembre, 2017 12:23 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple ordinari celebrat el passat dijous 30 de novembre. Falta la segona part, la de control i seguiment, amb els precs i preguntes, que per falta de temps, a l'igual que el més passat no es varen poder respondre. Davant aquest problema per falta d'un reglament i per la mala (millor dit inexistent) moderació del Batle no quedarà més remei que respondre a les preguntes a un ple extraordinari al més de desembre, en el qual, moltes preguntes ja no tendran sentit.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament de Pollença per la reserva i l'ocupació de places residencials per a gent gran en situació de depenència (Exp. núm. 2017/243/CONV). Aprovat per unanimitat.

Es tracta de conveniar 18 places de depenents amb la Conselleria, que és qui té les competències en aquesta matèria (al gener es farà un canvi i es reduirà a 15 les places conveniades per així l'Ajuntament tenir 3 places a lliure disposició). Així el govern pagarà per cada plaça conveniada i l'Ajuntament s'estalviarà uns euros importants. És cert que la Conselleria passarà a regular qui entra i no entra a la residència, i per això aquest canvi que es realitzarà al gener per l'Ajuntament disposar de 3 places, així com també l'inclusió d'una clàusula que estableixi que els ja residents a la residència, no depenents, tenguin prioritat si una vegada necessiten optar a una plaça de depenent. Nosaltres hem votat a favor, ja que creiem que els pollencins seguiran gaudint de la possibilitat d'utilitzar el servei de manera similar com fins ara, i l'Ajuntament en surt beneficiat econòmicament.

3.- Resolució d'al·legacions i modificació, si procedeix, de l'acord d'aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de protecció d'edificis d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença (Exp. núm. 5611/2013). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts, UMP) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

S'han resolt "oficiosament" (realment és una aprovació inicial) les al·legacions, rebutjant-ne unes i acceptant-ne algunes altres, que anàven en el sentit d'incloure els immobles que es varen treure al seu moment per recomanació de l'antic arquitecte municipal, el senyor Balaguer. També s'han incorporat 3 noves fitxes, Can Morató, les araucàries del carrer Puig de Maria i una fitxa de bé paisatgístic del centre històric, que augmenta un poc més la seva protecció.

Evidentment nosaltres hem votat favor, com no pot ser d'altra manera, ja que s'estan estimant les al·legacions que va presentar Alternativa en el seu moment, i que demanava que es tornés a ficar en el catàleg els 5 edificis (Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca l'Adroguer i Can Tugores,) de primera línia del passeig Voramar.

Aquests edificis, els més singulars de la primera línia del Moll i que donen personalitat i encant a un passeig, en moments que totes les zones costaneres són iguals, varen ser desprotegits per l'equip de govern de l'anterior legislatura.

I aquesta desprotecció, que no va fer més que beneficiar uns pocs, es va fer incomplint les consideracions dels serveis tècnics del Departament de Patrimoni del Consell, incomplint l'acord de ple d'octubre del 2011, al qual l'Ajuntament es va comprometre a utilitzar tots els recursos legals possibles per evitar la pèrdua dels immobles del Passeig Voramar-Colón-Hernan Cortes assenyalats en l'informe del Departament del Patrimoni de 30 de juny de 2008.


4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'article 18 (colònies felines) de l'ordenança municipal d'animals de companyia (Exp. electrònic ABS 2017/3395). Aprovat per 15 vots a favor (Junts, Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).

Es tracta de reformar l'article 18, completant-lo, i desenvolupant de forma més completa el tema relatiu a les colònies de moixos. Nosaltres estam a favor de la modificació, ja que creiem que és un avanç positiu, i que una millora de la seva regulació és necessària. Així ens sembla bé que es col·labori amb persones i associacions, que es faci un registre de colònies i cuidadors, que aquestes colònies es senyalitzin i s'identifiqui als cuidadors, que cada colònia tengui uns responslabes, ... i altres aspectes que també consideram que són un avanç.

Ara bé creim que per aquesta modificació s'ha tengut molt poc en compte a les persones que fins ara s'han encarregat de les colònies, i deim fins ara perque, així com està redactat, dubtam que cap colònia compleixi els requisits. Igualment aquestes persones ens han assenyalat aspectes que els presenten uns sèrie de dubtes com són els 2 responsables per colònia, la dificultat o imposibilitat de testar tots els animals, la ubicació de les colònies, el nombre màxim d'animals, ... i així un seguit de dubtes que fan que el redactat s'allunyi un poc de la realitat.

Per tot això instam a tota la gent que de forma desinteressada ha estat fent feina a les colònies de moixos, que facin les al·legacions necessàries per millorar el redactat de l'article. Nosaltres ens posam a la seva disposició i ens comprometem a votar a favor a l'hora de l'aprovació definitiva.


5.- Aprovació, si procedeix, de la declaració de Pollença com a municipi "Mindfull" (Exp. electrònic ABS 2017/4179). Aprovat per 15 vots a favor (Junts, Tots, UMP, PP i Regidor no adscrit) i dues abstencions (Alternativa).

Es fa una declaració institucional a favor d'aquesta tècnica que cerca una major capacitat d'atenció i concentració. Nolsaltres celebram que s'organitzin coses, que el poble sigui actiu i que es facin i proposin activitats, però a l'hora de posicionar-nos en l'assemblea, tot i que hi ha membres que en tenen interès o que s'han apuntat als cursos, també n'hi ha molts altres que en tenen un gran desconeixement i altres que no tenen clara la conveniència de fer la declaració com a municipi. Així que, sobretot valorant-ho en clau interna i gestionant la nostra diversitat hem optat per l'abstenció, però sempre amb la idea de no dificultar ni posar traves, i facilitar l'aprovació.


6.- Aprovació, si procedeix, del protocol d'actuació de l'Ajuntament de Pollença en cas d'assassinat masclista al municipi (Exp. electrònic ABS 2017/4200). Aprovat per unanimitat.

Es tracta de com ha d'actuar exactament l'Ajuntament en cas d'assassinat masclista, desde els treballadors als regidors, i desde el descobriment del cas, a l'atenció personal, funerària i de condòl, homenatge i rebuig.

Evidentment hem votat a favor, però sentim que és molt trist haver d'aprovar aquest protocol. Vol dir que assumim la possibilitat real, que feim explícit, que assassinin dones pel fet de ser dones. I tot i creure oportú la seva aprovació i creure que la violència de gènere, el masclisme, el patriarcat es combat des de la política (no únicament institucional), no podem deixar de recordar la poca feina que s'ha fet a nivell institucional, i tot el camp per córrer si de veres interessés.

Estam veient com per coses que consideren importants, (la unitat d'Espanya per exemple) es posen a disposició milers de policies, milions d'euros en recursos, modificacions exprés de lleis, presons provisionals; ara bé, que a les dones siguin assassinades dia si i dia també sembla que no és tan greu.

Vivim en un estat amb 67 dones assassinades en el que duim d'any, 142.893 denúncies l'any passat, una mitjana de 391 per dia; i a les Balears, una ràtio de 93 dones per cada 10.000 (récord de l'Estat), més de 1000 violacions a l'any denunciades, ... En definitva una societat que permet que una meitat, mati, violi, maltracti o abusi de l'altra meitat pel fet de ser dones (o homosexuals, o trans).


7.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la LLei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.


Hem aprofitat per recriminar a l'equip de govern la poca feina feta en la regularització dels serveis i feines que es fan de forma irregular, així com els casos en que es salten la normativa en els procediments de contracció pública. És vergonyós que el batle faci referència a la bona tasca feta a aquest 2017, i presumeixi de la millora respecte al 2016. Només faltaria, ja que la situació de l'any anterior va ser vergonyosa. Tot i això la situació segueix sent ben dolenta, i en aquest cas el montant arriba als 750.000 euros.

No vàrem voler tornar enumerar els serveis que es presten sense contracte perque és repetir cada vegada casi el mateix, però ens seguim trobant la desobturació de les canonades, el servei de grua, escola viva, diferents tècnics, subministraments (de l'elèctric fa temps que no en tenim notícies), les tasques del notificador a clavegueram...

Davant aquest llistat de més de 170 pàgines, a part dels contractes i tasques que estan de forma irregular in eternum també ens vàren sobtar algunes despeses: el gran nombre de factures en arrendaments de materials per concerts, considerant que amb algunes compres es podria estalviar bastant. Referent a la publicitat, sobren tots els anuncis que es fan sobre La Patrona, quan després hem d'invertir diners per paliar els excessos que provoca la massificació, i creiem que almenys la publicitat del Festival ha de licitar-se, o les factures sobre les obres de clavegueram del carrer Barques i la col·locació de dos punts de recàrrega de vehicles, dos procediments fets saltant-se la llei a l'hora del procediment de contractació.

Finalment recordàrem que el tema del subministrament elèctric fa temps que està aturat i que no s'ha fet res.


8. Tema d'urgència. Resolució de les al·legacions presentades respecte a la cessió del solar de Can Conill al Servei de Salut. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

El que s'ha aprovat ha estat la proposta de rebutjar les al·legacions i fer la cessió definitiva del solar de Can Conill. Abans s'havia aprovat la urgència pel mateix resultat.

Sobre la urgència dir que hem votat a favor perque aquest tema ja es va parlar a la Comissió Informativa, i tots els grups en tenien coneixement, i l'argument de la dreta del retard dels informes són una simple excusa, ja que Tots va presentar les seves al·legacions per correu ordinari per retardar el tema el màxim possible.

I pel que fa a la cessió, ja hem explicat moltes vegades perquè donam suport a aquesta opció: donades les possibilitats existents i que es varen plantejar, noltros vàrem considerar Can Conill com la millor opció (per ser municipal, ser urbà i ser cèntric), i, un dels contres principals (que era la pèrdua de llocs per aparcar) vàrem considerar-ho no prioritari, havent-hi el solar de devora, i que ara serà municipal també.

Evidentment també hem criticat moltes vegades el que consideram que ha estat poca rapidesa i diligència de l'equip de govern, per les expectatives i presses que es plantejaren al principi de xerrar del tema.

En tot cas, a la fi acaba aquest procés (la feina municipal), i la cessió ja és un fet i el nou PAC esperem que sigui una realitat ben aviat.

 

Reuniˇ del Patronat de la ResidŔncia

Alternativa | 03 Desembre, 2017 20:14 | facebook.com twitter.com

Publicam un resum del desenvolupament i qüestions tractades a la reunió de fa uns dies del Patronat Municipal de la Residència.

L'ordre del dia és el següent
 
1-Aprovació de l'acta anterior.

2-Dació de compte de diverses resolucions de la Presidència.

3-Presentació i informació de la nova direcció de la Residència.

4-Aprovació de les Bases Específiques per proveir una borsa d'auxiliars de clínica.

5-Aprovació borsa auxiliars de neteja-menjador.
 
6-Informació inversions a realitzar any 2018

Varis.

Precs i Preguntes.

El nostre representant, en Joan Ramon, va aportar un escrit per demanar rectificacions  i modificacions a les dues bases especifiques a les proves i concurs de les borses d'auxiliars de clínica i auxiliars de neteja. Bona part de les proves són "copiar i pegar" de punts de sempre, que no van encaminades  a triar les persones més idònies, ni les proves eren les més adients per escollir els treballadors més capacitats i professionalitzats. Ara veurem si ho tenen en compte i fan canvis 

Referent al punt 2. la presidenta presenta inicialment un requeriment de la empresa privada LIREBA, que te encomenat suplir la insuficiència de plantilla de la residència, en l'àmbit de Infermeria i auxiliars de clínica, per quan no li surten els comptes en les ocasions en que han de suplir amb més personal les absències per motiu de baixes o vacances. Amb molt bon criteri, la TAG i l'interventor, van presentar un ampli informe, negant la possibilitat de modificar augmentar les quantitats a pagar, per quan  la Residencia contracta serveis, i no li correspon a aquesta la gestió del personal. 
 
Igualment s' informa que s'ha signat un acord de col.laboracio amb la entitat "Academia Fleming, per les pràctiques formatives en la vessant de auxiliar de clínica. Aquesta qüestió tan sols se comunica. No se vota.
 
Igualment se comunica una resolució de la presidenta, una convocatoria de subvencions del Programa SOIB-Entitats locals, concretament Projecte de Suport d'iniciatives Laborals mitjançant tallers ocupacionals. La subvenció ho és per import de 16.470€, i es per la contractació a la finalitat expressada al projecte, les persones a contractar han de estar inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, entre 18 i 30 anys d'edat i dessocupats...

Es presenta, per la seva votació, el "Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i l'Ajuntament de Pollença. La finalitat és que la conselleria aporti les quantitats monetaries que facin possible que la Residència pugui atendrer adequadament les persones residents amb depèndència de grau 2. L'interventor informa que el cost mitja és de 2142€, de les que l'IMAS aportaria 1569€. Atés que la residència te 18 de les 32 places assignades a depenents, i hi ha la condició de que l'IMAS destini algunes de les persones dependents a altres residències, la residència s'hen reservaria 3 permanentment, a efectes de tenir totes les persones que ho desitgin, dependents, a Pollença. Aquest acord permetria reduir l'actual dèficit de la Residència, de 544.138€, a només 289.000€.

La nova directora  explica les noves dinàmiques que se volen implantar respecte a dinamitzar la vida dels residents, implicant-los en les activitats rutinaries habituals.

S'ensinforma de nombroses deficiències del nou edifici;  impermeabilització de cobertes, i altres que representen molesties i perills pels residents i instal·lacions.
 
Demanam per enèsima vegada, si ens poden enviar les convocatories per internet, juntament amb els informes...

Ple ordinari de novembre

Alternativa | 29 Novembre, 2017 18:43 | facebook.com twitter.com

Una setmana després del darrer ple extraordinari tornam a tenir ple en aquest cas ordinari. Demà dijous a les 20:00 h. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a   www.radiopollença.net   Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la documentació.

1- Aprovació si procedeix de les actes de sessions anteriors
 
2.- Aprovació si procedeix Conveni dependència Residència

Es tracta de conveniar 18 places de depenents amb la conselleria (faran un canvi, i que siguin 15), que és qui té les competències en aquesta matèria. Així el govern pagarà per cada plaça conveniada i l'ajuntament s'estalviarà uns 200.000 euros va dir l'interventor. La Conselleria passaria a regular qui entra i no entra, per això l'ajuntament vol reservar-se 3 places, per si té una urgència, i igualment s'ha establert que els ja residents, no depenents, tenguin prioritat si una vegada necessiten optar a una plaça de depenent.
 
 3.- Aprovació catàleg edificis protegits.

S'han resolt les al·legacions i s'han acceptat algunes que anàven en el sentit de incloure els immobles que es varen treure al seu moment per recomanació de l''arquitecte municipal Balaguer (Can Franc per exemple). També han incorporat 3 noves fitxes, la Fàbrica, les araucàries i una fitxa de bé paisatgístic del centre històric. Aquesta darrera augmenta una mica la seva protecció (actuacions arqueològiques,..) però no canva gaire la situació.
 
4-Aprovació de la modificació de l'Ordenança d'Animals Domèstics
 
Es tracta de modificar l'article 18, el de les colònies felines.

5.- Aprovació de declaració de Pollença com a municipi Mindfull.
Mindfull és una tècnica de meditació i concentració, i a finals d'any i principis del que ve hi ha previstes una sèrie de tallers i xerrades, i per això es vol fer aquesta declaració.

6-Aprovació del protocol d'actuació de l'Ajuntament en casos de violència de gènere.
Es tracta de com ha d'actuar exactament l'Ajuntament en cas d'assassinat masclista, desde els treballadors als regidors, i desde el descobriment del cas, a l'atenció personal, funerària i de condòl, homenatge i rebuig. El teniu adjunt

7-Dació de comptes de les objeccions contràries a intervenció
Està adjuntada, són 750.000 euros.
Compra de l'Hort de can Bach (Ple extraordinari)

Alternativa | 26 Novembre, 2017 19:41 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple extraordinari celebrat el passat divendres 24 de novembre. A aquest ple no hi assitiren David Alonso (PP) i Francisca Cerda i Maria P. Buades (Tots).

1.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 24/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per 12 vots a favor (Junts, UMP, Tots i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).


Es tracta d'una modificació per fer un augment del complement específic que perceben secretaria i intervenció (15.000 euros anuals més per cada cas). La pujada es justifica en base a l'augment de les tasques i responsabilitats derivats de diversos canvis legislatius a partir del 2012, la falta d'una valoració correcte del complement específic, i que a municipis amb condicions de feina, responsabilitat, o pressupost similars a Pollença es cobra bastant més.

Tot i estar d'acord amb aquests motius, hem optat per una abstenció ja que teniem uns quants dubtes, i més quan ja partim del precedent d'un augment que va ser denunciat, i que després va haver de ser tornat pel qui va percebre, i no hauria de passar el mateix.

Els nostres dubtes són els següents:

Tot i tenir clar que hi ha un greuge comparatiu amb altres municipis, al ser la comparativa només del CE i no de les retribucions totals anuals, no tenim del tot clar si aquest desviament de massa salarial (modificació del capítol I) està prou justificada.

Tampoc tenim clar que que amb la llei Montoro es permeti un augment de retribucions, i alhotra dubtam de si podrem fer contractacions temporals, que la llei Montoro sí que permet.

I finalment trampoc ens quadra la quantitat del CE que es duu a votació amb les "retribuciones personal funcionario 2017" publicades que, mostra les retribucions màximes, per complement, establertes al PGE dels funcionaris per l'any 2017.

2-Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 25-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, junts i UMP) i 5 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Es tracta d'una modificació de crèdit de 510.000€ per poder comprar l'Hort de can Bach (solar de darrera la Renault). La parcela té 7.872 m2 i és fonamentalment rústega (una petita part és urbana). Una part del solar, que és utilitzat com aparcament, està llogat des de fa més de 30 anys, pagant actualent 12.000€ anuals. L'opció és la compra completa de la finca, no només la part llogada.

La urgència ve motivada per la necessitat de fer-ho enguany (poder complir els terminis d'exposició pública, al·legacions, ...) ja que és incerta l'aprovació del Pressupost General de l'Estat, i perquè al 2018 estan bastant compromeses les inversions financerament sostenibles.

Aquest tema no ens ha suposat cap dubte, nosaltres hem votat a favor perque consideram que és positiu, ja que tanmateix es té llogat, per tant qualsevol adquisició és bona, a més de que amb superàvit, consideram que l'Ajuntament, si té l'oportunitat ha d'augmentar el patrimoni de sòl tot el possible. A més amb la supressió d'aparcament que es derivarà de la contrucció del PAC, aquest solar servirà per paliar el problema.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit num 26-2017 sota la modalitat de tranferència de crèdit. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) 5 en contra (Tots i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alternativa).

Es traca de fer unes modificacions de crèdit, que no es poden fer per decret, per quadrar millor el pressupost.

D'aquesta manera trobam que es lleven diners, fins a 102. 000 euros, de les següents partides:

- Reducció del pressupost del Capítol 1 de places dotades pressupostàriament i no cubertes

- Retribucions complementàries personal funcionari 70.194,00

- Partides de Turisme que no s'executaran totalment

- Lloguer oficina Turisme Port 3.630,00

- Renting copiadora turisme 1.200,00

- Merchandising 1.595,00

- Material institucional 6.706,00

- Un hivern a Mallorca 2.675,00

- Promoció marca Pollença 4.000,00

- Partida de l'àrea de Policia que s'executarà ja dins el 2018

- Renting vehicles Policia 12.000,00

I aquests diners es dedicaràn a altres partides de Esports, Museu, Cultura i Festes, a on per diversos motius fan falta:

- Reparacions poliesportius, Material esportiu, Activitats esportives (més nins a estades, extrajudicials, desinfeccions no previstes, hores de consergeria, augment factura de la llum,...) 60.000,00.

- Museus, exposicions actes i impremta (sala arqueològica,,..) 22.000,00.

- Activitats culturals i didàctiques (més activitats al Moll) 15.000,00.

- Festes locals (extrajudicials i factures de l'SGAE de anys passats) 5.000,00.

Nosaltres hem optat per una abstenció, tot i que tampoc creiem que sigui negatiu, i fins i tot justifcat, fer una correcció del pressupost per evitar futurs extrajudicials i consideram que aquest no és el nostre pressupost i per tant no hi podem votar a favor. Els quals recordam, es vàren aprovar de forma molt poc democràtica, unilateralment, i el més greu, sense haver deixat exposició pública, tal com vàrem demanar. Finalment incidir, que aquestes modificacions demostren també certa mala planificació a l'hora de l'el·laboració del pressupost.

 


Ple extraordinari de novembre

Alternativa | 23 Novembre, 2017 12:30 | facebook.com twitter.com

 La falta de planificació de l'equip de govern està multiplicant els plens extraordinaris aquesta legislatura. Demà divendres 24 de novembre de 2017, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial tenim un nou ple extraorinari
 
1-Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 24/2017 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Aquest suplement és per realitzar un augment del complement específic de secretària i interventor. La pujada es justifica en base a l'augment de les tasques i responsabilitats derivats de canvis legislatius a partir del 2012, que no s'ha fet mai una valoració correcte del complement específic, i que a municipis amb tasques, responsabilitats, pressupostos i habitants similars a Pollença es cobra bastant més. El tema va ser aprovat a una mesa de funcionaris per 5 vots a favor i 2 abstencions (de la UGT, perquè tot i semblar-los correcte, trobaven que es podia esperar a la negociació general de l'Acord de funcionaris, segons ha dit el batle).

Tot i que no és el mateix, però està relacionat, hem demanat com estava el tema de l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball que fa anys que s'hauria d'haver realitzat i ens han contestat el mateix que la darrera vegada que ho vàrem demanar: pendent de negociar l'europunt (això hauria de ser iniciativa de la regidora de personal).


2-Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit num 25-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Es tracta d'una modificació de crèdit de 510.000€ per després poder comprar el solar Hort de can Bach (el solar de la Renault), la parcel·la sencera (fins la carretera) que té 7.872m2 i és fonamentalment rústega (tot i que hi ha una petita part urbana).  Actualment s'usa com a aparcament i està llogat, des de fa més de 30 anys, ara per 12.000€ anuals. 

La urgència del tema ve motivada per la necessitat de fer-ho enguany (i poder complir els terminis d'exposició pública, al·legacions...) ja que no hi ha certesa sobre l'aprovació del Pressupost General de l'Estat, i perquè l'any 2018 tenen molt compromeses les inversions financerament sostenibles (primera línia i Cala Sant Vicenç). E
l que es duu a Ple és la modificació de crèdit, no la compra (la compra es farà via Junta de Govern).


3-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit num 26-2017 sota la modalitat de tranferència de crèdit. 

Es tracta de fer unes modificacions de crèdit, que no es poden fer per Decret, per quadrar millor el pressupost. 

- Reducció del pressupost del Capítol 1 de places dotades pressupostàriament i no cubertes (Retribucions complementàries personal funcionari 70.194).
- Partides de Turisme que no s'executaran totalment (Lloguer oficina Turisme Port 3.630; Renting copiadora turisme 1.200; Merchandising 1.595,00; Material institucional 6.706; Un hivern a Mallorca 2.675; Promoció marca Pollença 4.000)
- Partida de l'àrea de Policia que s'executarà ja dins el 2018 (Renting vehicles Policia 12.000)
 
TOTAL 102.000

INCREMENT DE PRESSUPOST A ESPORTS, MUSEU, CULTURA I FESTES

- Reparacions poliesportius, Material esportiu, Act. esportives (més nins a estades, extrajudicials, desinfeccions no previstes, hores de consergeria, augment factura de la llum,...) 60.000
- Museus, exposicions actes i impremta (sala arqueològica,,..) 22.000
- Activitats culturals i didàctiques (més activitats al Moll) 15.000
- Festes locals (extrajudicials i factures de l'SGAE de anys passats) 5.000

TOTAL 102.000

Adjunt un informe den Toni explicant amb més detall l'increment previst a esports i festes 
 
 
  

Irregularitats a la nova deixalleria

Alternativa | 22 Novembre, 2017 16:13 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa denunciam les males pràctiques ambientals de la gerència d'EMSER: la instal·lació d'un contenidor per productes contaminants damunt la terra d'una zona verda propera a la deixalleria municipal. Exigim la seva retirada immediata.


Aquesta setmana hem tengut coneixement que EMSER, que és qui gestiona la deixalleria, ha instal·lat el contenidor destinat a recollir els residus contaminants fora del recinte de la deixalleria, més concretament, damunt la terra en un espai de zona verda que hi ha just al darrera del recinte municipal. En aquest contenidor s'hi dipositen allò que es consideren residus perillosos, concretament envasos amb restes de pintures o altres productes contaminants.

És una gran irresponsabilitat, tenint una deixalleria nova i acabada d'estrenar, escampar contenidors fora del recinte de la deixalleria. Els regidors responsables, Miquel Àngel March i Andrés Nevado, hauran d'aclarir el perquè d'aquesta greu irregularitat que pot ser un perill mediambiental si, per exemple, hi hagués un vessament. Qui ha decidit posar aquell contenidor allà i per quin motiu? És convenient saber si es tracta d'una negligència de la gerència d'EMSER, i en cas afirmatiu, depurar responsabilitats. En tot cas, el contenidor ha de ser retirat de la seva ubicació actual de manera immediata.

 

 

 


Junta de Portaveus

Alternativa | 18 Novembre, 2017 21:55 | facebook.com twitter.com

A la darrera Junta de Portaveus a més de parlar de  les obres de millorar de la primera línia del Port de Pollença (veure article anterios vam parlar d'altres temes):

 

Pla Igualtat.


 Ens van presentar el  pla de treball per redactar un pla d'igualtat pels treballadors municipals, ara s'ha constituït la comissió, com a garant, i impulsora del procés i es començarà la feina de fer el diagnòstic, per conèixer la situació i després fer un pla d'acord a aquesta. Per fer le feina s'ha contractat l'empresa Teis.

 

Pressupostos Participatius.

 

Han encarregat a la mateixa empresa dels processos de Can Febus i la Vinyeta  un projecte. És un projecte clàssic, com els que fan a Algaida o Porreres: una part del capítol 6 d'inversions és destinada a pressupostos participatius, i es demana a la gent que faci projectes. Caldria decidir quins diners s'hi dediquin, i si una part a Pollença i una altre al Moll, ... Però batle va dir que ens passarà informació sobre altres formes de fer pressupostos participatius per veure si n'hem de triar un altre. Per exemple a Sóller utilitzen un sistema similar, però no per inversions, o a Sencelles s'ha donat l'opció a la gent que decideixi si incrementar o baixar diverses partides.L'equip de govern ha de millorar si realment volen fer uns pressuposts participatius, començar a parlar del tema en novembre ja és un mal principi. 

 

Arxiu Bestard.

 

Ens van informar de la proposta de compra de l'arxiu Bestard; les característiques de l'arxiu,  la valoració econòmica, les feines que hauria de fer la persona encarregada de traslladar i descriure el fons de l'arxiu  i  un  informe tècnic de l'Arxiu del So i la Imatge recomanant la seva adquisició.

Les despeses de manteniment i conservació seran per l'Ajuntament. S'ha demanat a l'Arxiu de la imatge i so del Consell assessorament, i un informe de com garantir les condicions necessàries, i els costos que això tindria. També estan contactant amb empreses especialitzades en mobiliari per veure quines estanteries i elements comprar i els preus.

 

 

Vianalitzaciˇ

Alternativa | 14 Novembre, 2017 21:59 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies vam assistir a la Junta de Portaveus on s'ens va informar de les obres de millorar de la primera línia del Port de Pollença encara que parlan de vianalització. A l'enllaç podeu llegir l'informe de la policia municipal.

Volem denunciar de nou en relació a aquest tema el comportament totalment antidemocràtic de l'equip de govern que s'han negat a complir la moció aprovada per ple per a la restitució d'un únic senti de circulació al carrer Bot del Port de Pollenç, sort que diuen que fan una nova forma de fer política...Se segueix sense complir el PGOU que preveia la primera línia fos peatonal i s'ha fet sense un pla de mobilitat adient i amb una participació ciutadana molt deficient.

Aquest seria el resum

0. Obres.

- Entre París i Gabriel Roca llambordes.

- Entre Llenaire i París asfaltat.

- Entre Guillem Colom i Av. Llenaire faran una voravia i serà de sentit únic.

1. Sentit de circulació.

- Doble sentit entre la rotonda de Can Cullerassa i Guillem Colom.

- Únic sentit entre Guillem Colom i Elcano, en sentit d'Alcúdia cap a Ports.

- Mantenir els mateixos sentits de circulació que al 2017 als carrers perpendiculars entre Guillem Colom i Gabriel Roca, això suposa també mantenir el doble sentit del carrer Bot. Els vàrem recordar la moció aprovada pel ple i que no han volgut executar (sort que diuen que governene de forma diferent a anteriors equips de govern). Al carrer hi ha cadires elèctriques cada dia aparcades i  els vianants van pel mig... La seva resposta és que el lloc no és problemàtic i que seguirà igual. Elcano també canvia un poc (explicat a un altre punt).

- Com que això fa que el carrer Xarxa sigui clau, ja s'està treballant amb el projecte per millorar la seva sortida.

2. Mobilitat en bici.

- El carril bici serà un poquet més ample. Separat físicament per una zona ajardinada a la part de llambordes.

3. Estacionament.

- En cordó a la part dels edificis entre Guilem Colom i París.

- Entre París i Gabriel Roca no aparcar.

- Les segones línies poden assumir fàcilment la supressió d'aparcaments.

 

4. Limitació de velocitat i pacificació del trànsit.

- Entre Can Cullerassa i Guillem Colom a 40km/h.

- Entre Guillem Colom i París a 30km/h.

- Entre París i Gabriel Roca a 20km/h.

- Tots els passos de vianants seran elevats permetent l'accessibilitat. l'estudi de CINESI recomana que màxim hi hagi 80-100m entre passos i un estacionament just a la vora de cada pas per donar vissibilitat.

5. Càrrega i descàrrega.

Diu que hauran d'estudiar-se les necessitats a la zona entre Guillem Colom i París i en mesura del possible recomana col·locar-ho als carrers propers i si és possible darrera dels locals. Se colocaran a la zona destinada als aparcaments de vehicles en cordó.

6. Transport públic.

- Circulació per la ronda.

- Nova parada darrera el centre de salut.

7. Taxi

- Reubicació de l'actual parada la vora de la zona de Ports a Gabriel Roca a la zona de l'Stay.

- Es manten la parada secundària del costat de Joan Cerdà.

- Es proposa una nova parada secundària al costat de l'estació central d'autobusos.

8. Busos discrecionals.

- Es proposa no permetre la circulació entre París i Elcano i no permetre l'entrada de busos a la zona de Ports.

-Habilitar una parada al costat de Joan Cerdà, i una altre a l'entrada del Port, al Joan XXIII (zona de la Gola).

9. Limitacions circulatòries.

- Entre París i Gabriel Roca (llambordes) permesa la circulació tot l'any entre les 7'00 hores i les 18,00 hores i prohibida la resta (entre les 18h i les 7h del dia següent).

- Entre París i Gabriel Roca (llambordes) prohibida la circulació per busos.

10. Accés a la zona de Ports de l'Stay.

- Mentre la circulació està permesa es pot accedir per primera línia.

- La resta d'hores l'accés està garantit pel carrer Elcano.

- Entre les 7h i les 18h la sortida serà per Enginyer Roca (primera línia)

- Entre les 18h i les 7h de dia següent, quan la circulació per primera línia estigui prohibida, a soritda serà per Elcano, per això el tram d'aquest carrer entre Verge de Carme i Saralegui serà de doble sentit.

11. Senyalització.

S'actualitzarà el pla de senyalització que feren per la temporada 2016.

Centre de salut i peixateria (ple extraordinari d'octubre)

Alternativa | 08 Novembre, 2017 19:36 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un breu resum del ple extraordinari celebrat el passat 31 d'octubre. A aquest faltàren el regidor del Partit Popular, el Regidor no adscrit, i la regidora Mª Petra Buades de Tots, i després de la votació del punt 2 el regidor Miquel Llobeta abandonà la sessió. A continuació teniu el resultat de les votacions:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió. Aprovat per 9 vots favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots). Resulta curiós que la dreta tiràs en cara la innecessària celebració d'aquest ple, i que els temes podríen haver anat a plens ordinaris, quan uns dies abans, al ple ordinari, van dedicar-se a perdre tot el temps possible per evitar que el punt 2 es tractàs d'urgència a dit ple, tot i que ja s'havia tractat en comissió informativa. Per desgràcia el batle no ha estat capaç de moderar els plens com toca durant tota la legislatura, ni d'el·laborar un reglament per evitar que coses així passin.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la cessió gratuïta de la titularitat del bé immoble patrimonial, situat al carrer Cecili Metel, 69 de Pollença, amb una superfície de 2030 m2 a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) per a la construcció d'un nou centre de salut al municipi de Pollença. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 en contra (Tots).

Ara queda en exposició pública durant 15 dies per a poder fer al·legacions; si això no es produeix quedarà aprovat definitivament i en cas contrari aquestes s'hauran de resoldre. En definitiva, una passa més per aconseguir tenir un nou i tan necessari centre de salut al municipi. Per a nosaltres la seva construcció és totalment prioritaria, i sempre hem defensat que el solar de Can Conill era el més idoni, i en aquest sentit rebutjam el populisme que Tots per Pollença ha fet respecte al tema, i consideram que si cal triar entre una bona ubicació per un centre de salut o una bona ubicació per un aparcament, ens quedam amb la primera opció. Però també lamentam el temps que ha perdut l'equip de govern, sent precisos dos requeriments de Salut i més de 10 mesos perquè l'Ajuntament remetés al Govern tota la documentació que li requeria. Per això, perque no poden permetre més pèrdues de temps, votàrem a favor

3.- Aprovació, si procedeix, de la creació d'un taller de prospectiva per decidir l'ús de l'edifici de l'antiga Peixateria i edifici municipal annex. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 4 abstencions (Tots (el regidor M. Llobeta abandonà la sessió durant la votació)).

La proposta vé a complir una moció aprovada al 2014 que establia fer un procés de participació per decidir els usos d'entre altres llocs la Peixateria. Nosaltres no trobàrem cap motiu aparent per votar en contra, i consideràrem oportú i convenient donar suport a la proposta. Amb ella es dona compliment a la moció aprovada pel ple, i es fa d'acord al Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. A partir d'aquí, l'equip de govern té la capacitat d'elegir el procés que consideri oportú, tots tenen les seves avantatges i els seus riscos, i en aquest cas sha elegit un taller de prospectiva. Ara caldrà que l'elecció dels membres del taller, per part de la Comissió Permanent, sigui el més plural possible, per fer que aquest procés participatiu funcioni.

 

 

Desenvolupament del reglament de participaciˇ ciutadana (ple d'octubre)

Alternativa | 31 Octubre, 2017 16:54 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del mes d'octubre. Al final no va haver-hi temps per més, i els nostres precs i preguntes hauran de ser contestats al següent ple.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors. Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6-2017. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tractava de vàries factures d'uns 1.900 euros, d'anys anteriors. Una quantitat baixa si ho comparam amb altres extrajudicials que han anat a altres plens. Nosaltres optàrem per una abstenció com sempre, ja que tot i que creiem que s'ha de fer el possible per evitar tants extrajudicials, les empreses que fan les feines per l'Ajuntament mereixen cobrar-les.

3.- Informació sobre l'execució pressupostària del tercer trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. No es vota.

Tenint en compte que el pressupost es va aprovar tard, i que encara queden més de 2 mesos per acabar l'exercici, és difícil fer una judici exacte sobre l'execució del pressupost, per tant, nosaltres la valoració la farem a final d'any. Tot i això queda clar que hi haurà vàries àrees que com cada any es quedaran sense pressupost i que obligarà a fer encara més modificacions de crèdit, de per si ja abundants. Recordar que aquest pressupost es va aprovar d'una forma penosa, vinculat a una moció de confiança, la qual el batle no va superar.

4.- Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana. Aprovat per unanimitat.

Es tractava d'aprovar la creació d'aquesta Comissió complint el que estableix el nou Reglament de Participació, la qual serà el màxim òrgan de coordinació de la participació ciutadana. En formaran part representants dels partits, entitats i persones individuals. Aquesta Comissió, es l'encarregada d'organitzar els processos de participació (no decideix les temàtiques, les quals van a ple) i també serveix de pont entre els ciutadans que vulguin fer propostes de processos de participació per dur-los a ple. Recordàrem la importància d'aquest òrgan i demàrem a que tots els grups que s'impliquin en el seu funcionament, que si hi creuen, i no en fan un ús interessat, pot servir per fer que la gent participi. També recordàrem al  govern la necessitat de fer difusió de tots els aspectes relatius a la participació, i animam a tothom a apuntar-se al Registre Ciutadà. Evidentment votàrem a favor d'aquesta proposta.

5.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels Consells d'Àrea. Aprovat per unanimitat.

S'aprovà la creació de 7 consells, amb la mateixa distribució que les regiduries de l'Ajuntament. D'aquests en formaran part membres de tots els partits, associacions o entitats que tenen a veure amb l'àrea i 3 particulars elegits entre els inscrits al registre ciutadà. El seu objectiu serà discutir sobre les polítiques i pressupost de les àrees, en definitiva perque els regidors retin compte davant els representants de la ciutadania, i aquesta faci propostes i aporti idees. Evidentment també hi votàrem a favor.

6.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el repartiment de l'impost de turisme sostenible (RGE núm. 7968 de 11.10.2017). Aprovat per 9 vots a favor (PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts).

A l'igual que demanà en una esmena a una moció del grup mixt al parlament, o com han fet a altres probles, el PP en la seva moció demanava que els ajuntament fossin partíceps directes del repartiment de l'impost. Nosaltres ja no vàrem voler entrar a discutir el fons de la moció. Per nosaltres aquest impost no és una veritable ecotasa, que és el que demanàrem a una moció a l'octubre del 2015, i que no s'ha convertit en realitat. Al final tenim un impost que es destina a projectes de millora del producte turístic o d'altres que s'haurien de fer amb el pressupost ordinari, i com molt bé han denunciat els ecologistes, molts d'aquests no es poden considerar sostenoibles. Entre aquests projectes hi ha depuradores, escoles d'hoteleria o nàutica,... Per tant, per que no voliem justificar amb el nostre vot questa llei, optàrem per votar en contra. Finalment li recordàrem al PP que si vol fer coses pel municipalisme (va ser la justificació de la moció), el que ha de fer és derogar la Llei Montoro.

7.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular de suport i recolzament a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret (RGE núm. 7969 de 11.10.2017). Aprovat per 9 vots a favor (PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 8 en contra (Alternativa i Junts).

Aquesta vegada Tots per Pollença no va donar llibertat de vot; es veu que si no hi ha en joc el pacte de govern si que obeeixen al seu cap.

Pel que fa referència a la moció, evidentment hi votàrem en contra, i no podem dir res més que no sigui dir que és un insult a la intel·ligència i a la veracitat, i després del que ha passat a Catalunya, presentar-la és un acte miserable i cínic.

El PP tergiversa la realitat i intenta convertir en víctimes a uns agents que varen causar 1.066 ferits i més de 300.000 euros de desperfectes, quan per ordres de la jutgessa havien "d'evitar el referendum sense alterar la violència". El que va passar l'1 d'octubre no és més que violència contra persones pacífiques i desarmades.

L'actuació policial espanyola, que tant alaba el PP, només va obeir a la consigna del «a por ellos»,i amb cap respecte per la llei que diuen defensar. Un violència que se va exercir utlitzant mitjans com les pilotes de gomes, prohibides a Catalunya i que la policia espanyola va disparar en diverses ocasions, impactant a un jove a la cara, el qual està pendent de si perdrà la visió. Tot per impedir que la gent votés. La nostre portaveu va aprofitar la seva intervenció per mostrar al regidor Popular el que és una pilota de goma, i el que pot suposar un impacte d'una d'elles, disparades a més de 400km/h.

També recriminarem al Partit Popular que s'erigís com a defensor de l'Estat de dret, ja que si algú és expert en vulnerar la llei, aquests són ells

8.- Moció presentada pel grup polític municipal Junts Avançam a favor del diàleg, de condemna a la violència exercida el dia 1 d'octubre pels Cossos de Seguretat de l'Estat i per la posada en llibertat dels Presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana. Rebutjada per 9 vots en contra (PP, Tots, UMP i Regidor no adscrit) i 8 a favor (Alternativa i Junts).

Nosaltres votàrem a favor de la moció, que per desgràcia i la dreta no va poder ser aprovada. Creiem que és un disbarat l'acusació de sedició, no s'ajusta als fets, i tothom va poder veure que precisament els dos Jordis varen fer possible que es fes un passadís per deixar sortir la Guàrdia Civil.

Al final aquest estat autoritari i que usa i retorç la llei a conveniència volia llevar-se d'enmig aquestes dues persones i feren encabir uns fets que no s'ajusten al delicte que se'ls imputen.

Per desgràcia els Jordis no són els únics presos polítics. Que és n'Alfon? o els joves d'Alsasua alguns dels quals ja duen un any en presó preventiva? I aquesta és la veritat de l'Estat espanyol. Un estat que té presos polítics i que tortura (i no ho diu Alternativa, ho diu el Tribunal Europeu de Drets Humans).

9.- Moció presentada pel grup polític municipal Tots per Pollença en relació a la zonificació del lloguer vacacional (RGE núm. 8247 de 20.10.2017). Esmenada, i aprovada per 15 vots a favor (PP, Tots, Junts, UMP i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa).

Nosaltres votàrem en contra. Tots per pollença creu prioritari defensar els propietaris d'habitatges que, a més de tenir-ne, lloguen, en canvi a Alternativa per Pollença creiem prioritari defensar els que no tenen propietats i necessiten llogar per poder viure, ja que és el col·lectiu més vulnerable, els qui tenen menys veu i menys capacitat de fer-se sentir i de fer pressió.

Ja vàrem defensar en el seu moment que no s'havia d'obrir la porta a llogar els plurifamiliars (que fins el moment no es podia), així que ara sóm partidaris que la zonificació afecti a tot el municipi.

Per desgràcia, i coneixent la pressió de lloguer turístic al municipi i el problema d'habitatge que suposa, no hem vist que a ningú, ni govern ni resta de l'oposició, els hi preocupa gens.

10.- Propostes / Mocions d'Urgència

En principi l'equip de govern volia portar a votació l'aprovació inicial de la cessió gratuïta de la titularitat del solar de Can Conill al Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) per a la construcció d'un nou centre de salut. Al final no va haver-hi temps i va haver de fer-se un ple extraordinari.

  

Ple ordinari d'octubre

Alternativa | 25 Octubre, 2017 22:24 | facebook.com twitter.com

 Ordre del dia del ple ordinari d'octubre. Demà a les 20:00 h. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple
 
1-Reconeixement d'extrajudicials de crèdit 6-2017
Són 1.900 euros en factures extrajudicials (dos bancs de formigó pel mirador de cala molins, montatge Fira, implantació sicted a policia local, material festes i subscripció el mundo).No se vota

2-Informació sobre l'execució pressupostària del tercer trimestre de l'exercici 2017
L'estat de les despeses i ingressos hores d'ara respecte allò pressupostat.  No se vota.

3-Aprovació de la creació de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana
Es tracta simplement d'aprovar la creació d'aquesta Comissió que és el màxim òrgan de coordinació de la participació ciutadana
 

4-Aprovació dels Consells d'Àrea
S'aprova la creació dels Consells d'Àrea, amb els seus membres...

5-Moció del PP sobre el repartiment de l'impost de turisme sostenible

6-Moció del PP de suport a les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret


7-Moció de Junts Avançam a favor del diàleg, de condemna de la violència exercida l'1-O pels cossos de seguretat de l'Estat i per la posada en llibertat dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC. 


8-Moció de Tots per Pollença en relació a la zonificació del lloguer vacacional.
 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes.

 


Tracte de favor a l'empresa de neteja viÓria (precs i preguntes)

Alternativa | 09 Octubre, 2017 18:45 | facebook.com twitter.com

II SEGONA PART

1.- Informació de Batlia

- Dues resolucions d'Hisenda i Administracions Públiques anomenant en caràcter accidental una funcionària de l'Ajuntament de Pollença com a tresorera d'aquest i una altre per ocupar la plaça de forma transitòria com a suplent fins que aquesta plaça es cobreixi.

- 4 Decrets anomenant lletrat i procurador per diversos recursos contenciosos administratius

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

- 5 Resolucions de modificació de pressupost.

PRECS:

1- Vist que aquests dies s'ha realitzat a Pollença la renovació del DNI, demanam que publicitin a la plana web i als indrets que faci falta i de forma clara, com funciona aquest servei de renovació, ja que bastanta gent ho desconeix i no ho pot trobar explicat enlloc. Igualment demanam que es responguin les preguntes que realitzen els ciutadans a les xarxes socials, ja que ens consta que es va demanar sobre el funcionament d'aquest servei de renovació del DNI i no es va obtenir resposta.

2- Hem vist que l'AODL en el seu pla de treball té establert desenvolupar vàries accions, entre elles potenciar l'autoocupació, però no hem trobat res de la potenciació del model cooperatiu com a model d'empresa. Al ser aquest un model que fomenta la igualtat, la participació democràtica o la sostenibilitat i que les empreses cooperatives acaben sent les empreses que més arrelen i es comprometen amb el territori i les comunitats on actuen, demanam que a l'AODL tengui el model cooperatiu com a referent i com a model a potenciar en el seu pla de treball.

La AODL ens va contestar via mail.

3- Als carrers de Santa Bàrbara i de l'Àguila les clavegueres tenen les reixes mal col·locades, fet que ja ha provocat que algun ciclista hagi clavat la roda dins hi hagi patit una caiguda; per això demanam que girin les reixes i evitar així nous accidents.

PREGUNTES:

1- Ens poden informar que ha fet l'Ajuntament en el cas de la immatriculació per part de l'Esglèsia del temple de Monti-sion? va ser el propi rector el que va advertir que la propietat corresponia al municipi? Han revisat que no hi hagi hagut més apropiacions indegudes?

Han fet 3 coses: primer, al veure que l'Esglèsia feia immatricuacions li varen mostrar la seva preocupació al rector, aquest ho va examinar i va presentar una al·egació al bisbat davant les immatriculacions equivocades. En segon lloc parlarn amb el misser que s'encarrega de les immatriculacions del Bisbat i els confirmà que havien rebut la al·legació ique hi havia hagut un error i que estava en marxa al Registre de la Propietat la seva correcció. I finalment han quedat per veure's amb aquest misser per detallar tots aquests immobles, ja que no tenen la documentació completa. Informaran d'aquesta reunió

2- En referència al pla de xoc realitzat per l'Àrea de Serveis per l'eliminació de les males herbes als carrers, aquesta feina corresponia a l'empresa que presta el servei de neteja viària, com ja advertirem a un ple passat i com bé estableix la clausula 17 del plec de condicions:

"que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l'adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació."

El regidor Andres Nevado ha excusat aquesta malversació de fons públics en una suposada clàusula del contracte que establia que la neteja d'herbes s'havia de fer fumigant i ara al no poder fumigar l'empresa, s'havia de fer amb mitjans municipals. Ens pot facilitar el senyor regidor on es troba exactament aquesta clàusula de la fumigació? En cas de no existir aquesta clàusula ens pot explicar l'equip de govern per què en comptes de ser amonestada l'empresa, l'Ajuntament posa mitjans propis per fer una feina que no li correspon, beneficiant a una empresa que ja es beneficia de fer una feina sense contracte fa més de dos anys?

El senyor Nevado va dir que la clausula es va incloure al plec tècnic, el qual, a l'igual que l'estudi econòmic, no estableix cap quantia per dita tasca. Segons ell la tasca si es fa de forma manual no és igual que si es fa amb herbicides, i segons ell, a l'aprovar el ple el deixar de fumigar, es va produir un canvi en les condicions, i ja que aquesta està en precari, no es poden fer modificacions per incorporar personal. En definitiva, excuses per encobrir un tracte de favor a l'empresa de neteja viària.

3- Hem llegit que segons Unió Mollera Pollencina s'estan tancant acords que proporcionaran places d'aparcament al Port de Pollença; ens poden informar d'aquests acords?

No han arribat a cap acord encara, tan sols han vist alguns solars, i abans d'arribar a acords ens informaran

4- Vist el deteriorament del local i que la terrassa està sent utilitzada per un negoci del costat per posar taules i cadires, creim que ja és ben hora d'iniciar el procés participatiu per donar un ús al bar Katy i acabar amb aquesta problemàtica. Quan ho pensen fer?

Digueren que tenen pensat posar en marxa varis processos, però primer calia crear la comssió permanent de participació, i abans el registre ciutada. Crearan la comissió, i després fer els processos de la pescateria, bar Katy i pressupostos participatius.

5- Ens poden dir quins són els motius del retard a les obres del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya i que han provocat que les classes de l'escola de música no hagin pogut començar quan estava previst?

L'obra anava molt justa de temps ja al moment de la seva licitació, i varen sortir dos imprevistos que varen fer impossible que aquest acabàs d'hora. Així un material que estava previst utilitzar ja no es fabricava i es va haver de cercar un material nou amb el seu conseqüent retard, i l'empresa sumministradora de l'ascensor no va complir amb els terminis i això també ha suposat un retard.

6- Tenen pensat prendre alguna mesura contra l'empresa adjudicatària de les obres del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya per l'incompliment dels terminis, i per tant del contracte, per part d'aquesta?

Segons el regidor d'urbanisme, i vist l'informe de la direcció d'obra, el retard és justificat.

SÝ a recuperar la plusvÓlua del Capitol, a la democrÓcia i a l'autodeterminaciˇ

Alternativa | 06 Octubre, 2017 17:36 | facebook.com twitter.com

1.- Dació de compte de les resolucions contràries a les objeccions. Això no es vota.

Es tracta de factures amb informe en contra de Intervenció per un import de més de 375.000 euros. Hem recordat a l'equip de govern que no està fent res per arreglar la situació, la qual empitjora dia a dia, i cada vegada trobam més serveis que es presten sense contracte, factures de tasques, compres o subministres que no han seguit el procediment que pertoca,... Al final a Alternativa acabam tenint la sensació que aquest tema no interessa pràcticament al nostre govern municipal. Van allà, aguanten les bronques de l'oposició, però com que no es vota, a una altre cosa i llestos. I amb aquesta actitut ens acabam trobant aquestes dacions tan desproporcionades.

2.- Ratificació de la Resolució de batlia num 527 de dia 17 de juliol. Aprovat per unanimitat. Es tracta de posar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d'Hisenda que obliga a l'Ajuntament a retornar íntegrament una subvenció que es va rebre (quan el Plan E d'en Zapatero) per fer unes obres a la Residència. A Alternativa hem votat a favor ja que es tracta de defensar els interessos de tots els pollencins.

3.-Aprovació de la declaració de nul·litat de ple dret de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 7 abril 2015. Aprovat per 8 vots a favor (Alternativa, Junts), 1 abstenció (UMP) i 7 en contra (Tots per Pollença , PP i Regidor no adscrit (faltà una regidora de Tots per Pollença)).

Es tracta de declarar nul l'acord de Junta de Govern de 7 d'abril de 2015 en el qual es condonava la plusvàlua en la compraventa del Cinema Capitol (més de 18.000 euros).

Al darrer ple de la passada legislatura vam ser l'únic grup de l'oposició que va detectar el perdó per part del que era el batle Tomeu Cifre de Tots per Pollença de la plusvàlua del Cinema Capitol.

Quan a més de denunciar el tema al ple ho vam fer a la premsa i com erem a la campanya electoral Tots per Pollença ens va denunciar a la Junta Electoral sense resultat. Finalment després d'insistir a l'equip de govern de forma reiterada el punt ara finalment s'ha portat al ple. Cal dir que la dreta (PP, Tots i Regidor no adscrit) han defensat que aquest va ser un error tècnic, quan realment saben de sobres que això no va ser així, va ser un tracte de favor en tota regla, i quan votàren a aquella junta de govern eren ben conscients del que vàren fer.

4-Moció presentada per Alternativa en defensa de la democràcia i el dret d'autodeterminació. Aprovada per 5 vots a favor (Alternativa, MES, Esquerra i el Batle), 5 en contra (PP, Regidor no adscrit, UMP, Francisca Cerdà i Tomeu C. Ochogavia) i 6 abstencions (PSOE, Magdalena Seguí, Mateu Soler, Maria P. Buades i Miquel Llobeta). Junts i Tots donaren llibertat de vot als seus regidors.

El motiu de presentar aquesta moció de suport al referendum de l'1-O i amb els repressaliats pel govern espanyol, no és mès que primer, pel simple de que com a persones compromeses de veres amb la democràcia i les llibertats, no podiem fer com si res passés, mentre es produia un atac a les llibertats civils i polítiques sense precedents, amb detencions, imputacions, registres, prohibició d'actes, tancament de webs,....i segon, perquè consideram les aspiracions del poble català com una demanda legítima, ja que respectam el dret d'autodeterminació.

Al final i després d'un intens debat, la moció es va aprovar, tot i que a Alternativa tenim prou clar que alguns votaren en clau municipal i no ho feren en funció al contingut de la moció, ja que si fos així, i com va quedar clar amb les exposicions de cada grup, la moció, amb la majoria de dretes del ple no s'hauria aprovat.

I fins aquí la primera part del ple. Pròximament farem un article amb la segona part, amb especial atenció als nostres precs i preguntes i la resposta de l'equip de govern.

II SEGONA PART

1.- Informació de Batlia

- Dues resolucions d'Hisenda i Administracions Públiques anomenant en caràcter accidental una funcionària de l'Ajuntament de Pollença com a tresorera d'aquest i una altre per ocupar la plaça de forma transitòria com a suplent fins que aquesta plaça es cobreixi.

- 4 Decrets anomenant lletrat i procurador per diversos recursos contenciosos administratius

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

- 5 Resolucions de modificació de pressupost.

DemocrÓcia i autodeterminaciˇ

Alternativa | 01 Octubre, 2017 21:51 | facebook.com twitter.com

 Aquesta va ser la nostra argumentació e a la nostra moció  de suport al referèndum de Catalunya i de solidaritat amb els repressaliats per defensar la democràcia i l'autodeterminació que es va aprovar al darrer ple.

En primer lloc, perquè com a persones compromeses de veres amb la democràcia i les llibertats, no podem fer com si res passés, mentre presenciam un atac a les llibertats civils i polítiques sense precedents, per la seva amplitud, no perquè no s'hagin comès mai.

Aquests darrers temps s'han posat al descobert les clavegueres de l'Estat i són ben pudentes i plenes de rates: l'exministre d'Interior Fernandez Díaz, com ha reconegut el Congrés, va crear una policia política per desprestigiar la causa a través dels polítics catalans partidaris de la independència, cercant i traient pedaços bruts si en trobaven, o inventant-los sinó. Sense anar més enfora, se va pagar 1 milió i mig d'euros per un xivatasso sobre un suposat compte corrent a Suïssa d'en Xavier Trias, que va resultar ser fals. He dit se va pagar? Rectific, hem pagat, noltros tots, amb els nostres impostos. Però després, després no hi dobblers per beques o per recerca i investigació.

Es va detenir a dos càrrecs electes, fent-los anar a a declarar, una per mantenir una estelada al balcó de l'ajuntament i l'altre per haver dit dins un ple que «per fer una truita cal trencar els ous». Unes paraules, un tros de tela...

En els últims dies, hem vist com han citat a declarar com a imputats més de 700 batles que han dit que respectaran el dret a vot de tots els habitants del seu poble, s'han detingut 14 alts càrrecs i tècnics del govern, s'han registrat conselleries, i empreses de correu (s'ha violat el secret de correspondència), impremtes i magatzems, s'han incautat tonelades de material electoral, s'han tancat planes web, s'ha entrat a redaccions de mitjans de comunicació per notificar i intimidar, s'han prohibit actes públics sobre el referèndum arreu de l'Estat, s'ha assetjat la seu d'un partit polític durant hores intentant assaltar-la sense tenir cap ordre judicial (només per intentar provocar aldarrulls amb què justificar una intervenció per la força), s'han citat a declarar ciutadans (el darrer, un de Mallorca) per suposats delictes de desobediència que (segons la llei espanyola) només poden ser comesos per funcionaris, s'ha intervengut la hisenda i s'ha intentat agafar el control dels mossos. S'han traslladat a Catalunya una quantitat tal d'efectius policials, antidisturbis i guardia civil, que han deixat desprovist la resta de l'Estat, per cert en alerta 4 antiterrorista. Un desplegament policial que suposa un cost de més d'1 milió d'euros diaris, per en teoria (segons paraules del president dels sobresous) una cosa «que no va a suceder». La fiscalia ha presentat una denúncia acusant de sedició a més de 20.000 persones que es varen concentrar espontaniament i pacíficament, davant l'assalt policial a les seves institucions, una causa general en tota regla.

Se n'adonen que el que tenim ara mateix és un estat que opera al marge de la llei?

Ens trobam amb un estat d'excepció de fet (perquè no s'ha duit ni al Congrés) i que pot anar a pitjor i una suspensió de l'autonomia (que tampoc ha estat activada per les vies legals). Tot això, tot aquest reguitzell d'actuacions que atempten contra la llibertat de premsa, de reunió, d'associació, d'expressió, d'informació, són, recordem, per intentar impedir que la gent voti, voti, fiqui una papereta dins una urna, exerceixi un dret polític bàsic, com és poder votar, i concretament el dret a l'autodeterminació.

Nosaltres no podem fer, com si no passés res, i consideram que és una obligació moral, ja no només de la gent d'esquerra, sinó de tot demòcrata, no mirar cap a una altra banda i posar-s'hi enfront. No podem consentir la violació dels drets i llibertats bàsiques que s'estan produint de forma generalitzada a Catalunya i a fora, aquestes darreres setmanes. Si retrocedim, si ho consentim, estam perduts.

En segon lloc, perquè consideram les aspiracions del poble català com una demanda legítima, ja que respectam el dret d'autodeterminació.

El dret d'autodeterminació és el primer article del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que Espanya per cert subscriu, i hi diu que «tots els pobles tenen el dret de lliure determinació» i que «els Estats part en el present pacte... promouran l'exercici del dret d'autodeterminació». En l'Acta Final de Helsinki també hi trobam el següent: «En virtut del principi de la igualtat de drets i lliure determinació dels pobles, tots els pobles sempre tenen el dret, amb plena llibertat, a determinar quan i com ho desitgin, la seva condició política interna i externa, sense ingerència exterior, i a proseguir com ho estimim oportú, el seu desenvolupament polític, econòmic, social i cultural.»

I és legítima també, a banda del dret internacional, perquè l'aspiració d'independència política per part de Catalunya, es ve demanant de forma popular, pacífica i multitudinària els darrers anys, es ve demanant institucionalment en el Congrés espanyol en gairebé en una vintena d'ocasions, perquè es varen fer unes eleccions en què els partits que varen declarar de forma explícita el seu independentisme varen obtenir majoria absoluta al Parlament i per acabar-ho de legitimar (i no caure en la perversitat de l'aritmètica electoral) es proposa un referendum on TOTHOM pugui dir sí o no. Qui té por de què la gent voti?

En definitiva, ha estat tensar un poc el vestit del règim del 78, amb una cosa tan inocent com voler votar, i s'ha posat al descobert l'esquelet franquista de tota la vida.

No es deia, en temps d'ETA, que sense violència es podia xerrar de tot, políticament? Idò resulta que no era vera. Ara resulta que voler xerrar de tot políticament, precisament desferma la violència de l'Estat.

Una cosa està ben clara, però, el desplegament de recursos policials sense reparar en gastos, i l'ofensiva jurídica, forçant les pròpies lleis i passant per damunt moltes llibertats, apart de demostrar que la separació de poders és un acudit, mostra ben clar que tot són prioritats. Si l'Estat volgués, en poc temps acabaria amb la violència de gènere, amb la mortalitat per accident laboral, amb la pobresa energètica. Però què són 60 dones mortes i 100.000 denúncies a l'any, què són 300 obrers morts a l'any, què són 2 milions de persones passant fred, comparat amb la sagrada unidad de España?

 

Recuperar la plusvÓlua del Capitol i en defensa de la democrÓcia (ple de setembre)

Alternativa | 27 Setembre, 2017 16:43 | facebook.com twitter.com

Demà dijous 28 de setembre ple ordinari de setembre Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1-Dació de compte de les resolucions contràries a les objeccions

Més de 350.000 euros de factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. El número d'aquestes factures no ha deixat d'augmentar durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no ha regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar totes les contractacions que finalitzen.

2-Ratificació de la Resolució de batlia num 527 de dia 17 de juliol

És per posar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d'Hisenda que obliga a l'Ajuntament a retornar íntegrament una subvenció que es va rebre (quan el Plan E d'en Zapatero) per fer unes obres a la Residència.

3-Aprovació de la declaració de nul·litat de ple dret de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 7 abril 2015


Al darrer ple de la passada legislatura (maig del 2005) vam ser l'únic grup de l'oposició (també eren PSOE, Esquerra i UMP, el regidor de MES no va venir a aquest ple) que va detectar a les 99 pàgines de la dació de comptes de les resolucions de batlia el perdó per part del que era el batle (Tomeu Cifre de Tots de Pollença) de la plusvàlua del Cinema Capitol (més de 18.000€ ). Quan a més de denunciar el tema al ple ho vam fer a la premsa i com eram a  la campanya electoral Tots per Pollença ens va denunciar a la Junta Electoral sense resultat (veure article). A aquesta legislatura hem demanat a l'equip de govern de forma reiterada el punt que ara finalment es presenta al ple; anul·lar l'acord pel qual es va perdonar irregularment la plusvàlua als propietaris del cine Capitol quan l'Ajuntament ho va comprar.

 

4-Moció presentada per Alternativa en defensa de la democràcia i el dret d'autodeterminació

Des d'Alternativa, i davant els esdeveniments preocupants dels últims dies, presentam a ple una moció de suport al referèndum de Catalunya i de solidaritat amb els repressaliats per defensar la democràcia i l'autodeterminació. A l'article anterior d'aquest bloc podeu llegir la moció

 

 

 

 

Mociˇ en defensa de la democrÓcia i el dret d'autodeterminaciˇ

Alternativa | 23 Setembre, 2017 23:12 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa, i davant els esdeveniments preocupants dels últims dies, presentam a ple una moció de suport al referèndum de Catalunya i de solidaritat amb els repressaliats per defensar la democràcia i l'autodeterminació.


La setmana passada, i vista l'escalada repressiva de l'Estat, des d'Alternativa per Pollença vàrem considerar que no podíem continuar en silenci i vàrem registrar una moció per donar suport al dret d'autodeterminació i de solidaritat amb les persones perseguides per la justícia per voler exercir un dret fonamental.

Interpel·lats pel que en semblava un clar atemptat contra la democràcia, i partint de la idea que tot el que permetem que passi a Catalunya se'ns girarà en contra quan volguem decidir qualsevol altra cosa que també vagi contra el règim del 78, pensam que el paper de les esquerres és donar suport al referendum i no callar.

Els esdeveniments dels dos darrers dies, amb el que es pot considerar un estat d'excepció encobert i una suspensió de l'autonomia de facto, no han fet més que agreujar la situació i donar més motius per haver presentat la moció. Al carrer, arreu de l'Estat i també a Pollença, la gent ha mostrat ja el seu suport. Dijous que ve, dia 28, també es plantejarà a la institució municipal, i esperam que s'aprovi.

A partir d'aquesta iniciativa, a altres municipis com a Artà o Manacor, també es debatran propostes similars.

A la continuació de l'article teniu la moció.

 

 

 

 (Segueix)
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb