URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat ple extraordinari de setembre

Alternativa | 13 Setembre, 2017 16:10 | facebook.com twitter.com

 Resum del ple extraordinari de setembre. Al principi faltaven el regidor del Partit Popular i dues regidores de Tots per Pollença (una d'elles feia un café al Port de Pollença i va arribar una hora tard al ple).

1-Aprovació, amb caràcter provisional, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Tots i Regidor no adscrit).

La modificació és relativa a tres punts:

a) l'Ordenança vigent preveia una bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic solar del 50% en habitatges i del 25% en els de nova construcció. El problema és que tal i com estava aquesta bonificació era per sempre, de manera que el que ho instal·lava podia acabar bonificant-se d'un import superior al que havia invertit.

La modificació estableix que la bonificació sigui del 50%, només quan sigui una instal·lació voluntària (no quan s'hi està obligat per normativa), beneficiar-se'n màxim durant 3 anys, i que no pugui superar el 33% del cost de la instal·lació cada un d'aquest 3 anys. D'aquesta manera mai es podrà bonificar un import superior del cost de la instal·lació.

b) S'inclou una nova exempció:

"estaran exempts aquells immobles declarats expressament Bé d'Interès Cultural per la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears així com els béns catalogats declarats expressament com a tals per la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears; sempre i quan compleixin les determinacions i obligacions pròpies de cada categoria."

c) I una nova bonificació:

"Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o en el seu cas, de la resultant d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d’ Edificis com a immobles amb un grau de protecció 1 o 2, o en el catàleg municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric o aquells immobles inclosos en la Norma 174 del vigent PGOU. (En cursiva, esmena introduïda al darrer moment)"

Nosaltres, tot i que com a concepte no ens semblen malament les propostes de modificació de l'IBI que es proposaven, vàrem decidir no donar suport a la proposta i ens vàrem abstendre, i ho vàrem fer per un motiu molt simple: perquè nosaltres ja vàrem fer una proposta de modificació de l'IBI.

Era octubre de 2015, i el PP i Junts Avançam varen presentar la mateixa proposta: rebaixar l'IBI de manera general, en el que nosaltres varem qualificar com una rebaixa regressiva i antisocial, bàsicament perquè ha beneficiat més a qui més propietats té, i independentment de la seva situació econòmica.

La nostra proposta consistia en què:

- A la vegada que es rebaixava de manera general, s'apujàs als immobles no residencials de major valor cadastral.

- Modificar les bonificacions de família nombrosa i de minusvalidesa per afegir-hi un criteri de renda.

- Afegir bonificacions a les famílies amb un únic immoble i rendes baixes.

A més, com que només es pensa en els propietaris, paral·lelament establir ajudes econòmiques a l'habitatge de lloguer, fer una borsa de lloguer social,...

De tot això, no en vàren fer ni cas, i quan una part del govern municipal en va voler fer un poc, ràpidament va haver de recular per no molestar als que realment representen Unió Hotelera (Mollera) Pollencina.

2-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit. Aprovat 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Es tractava de fer un canvi en el pressupost perquè els 4.000€ que hi havia com a subvencions a les Amipas per Escoles Matineres, es convertís en una subvenció nominativa a l'Amipa de Joan Mas, que és l'única que en fa, i així estalviar-los burocràcia.

Votàrem a favor ja que vist que l'Amipa de Joan Mas és l'única que ofereix aquest servei ens semblà correcte el pas a subvenció nominativa, ja que qualsevol fet que suposi simplificar la burocràcia, agilitzar tràmits i en definitiva facilitar l'accés a les subvenciones per part de les associacions es positiu, ja que com tots sabem aquestes funcionen majoritàriament amb la feina desinteressada dels seus membres, i el temps que tenen no sempre els permet arribar a tot.

3-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 6 abstencions (Regidor no asdcrits i Tots (S'incorporà una regidora de Tots)).

Aquestes són igual que l'any passat: 30.000 per clubs, 5000 per individuals. Votàrem a favor perque els clubs necessiten aquestes subvencions, i com abans millor, per sobreviure.

4-Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2017. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 6 en contra (Tots i Regidor no adscrit), i 2 abstencions (Alternativa).

Es tracte d'un total de 18.515€ de factures extrajudicials de l'Ajuntament, residència, ràdio i escola música.

Nosaltres com sempre ens vàrem abstendre, i el motiu no és altre que permetre que els que fan la feina la cobrin. Tot i que no deixa de ser un nou extrajudicial a aquesta legislatura, és cert que en aquest cas és relativament petit en comparació a altres, i que no trobam tantes factures de serveis sense contracte o de tasques que d'una manera o una altre es presten i es paguen amb un informe en contra d'intervenció. D'aquesta manera tenim unes quantes factures de sumministrament elèctric, la dels professors de l'escola de música o les de les feines al museu, que al final sumen la majoria d'aquests 18.515 euros, i la resta podem dir que són de tasques rutinàries de manteniment.

Sobre les factures del museu, sobrepassen el permès per fer una adjudicació directe, i una vegada vista la memòria justificativa, qualsevol es queda amb la sensació que tot són imprevistos, i que les coses es fan fora planificació, ja que s'encarrega una feina i se n'acaben fent 4.

Finalment, i vist que hi ha també algunes factures sobre sumministrament elèctric aprofitàrem per demanar si es tenien noticies sobre el plecs de condicions per contractar energia verda, que en teoria toca estar per aquests inicis del mes de setembre.

5-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017 en matèria de delegacions conferides per la Batlia en matèria de direcció i gestió d'àrees municipals. No es vota.

Es donà compte de les delegacions dels regidors, fruit de la incorporació d'en Bernat López. Aquestes queden així:

Toni Cànaves: turisme, comerç, fires, esports i educació

Miquel Àngel Sureda: mercats, cultura, policia, normalització lingüística, museu i biblioteques.

Magdalena Seguí: igualtat, OAC, benestar social i personal

Bernat López: joventut, festes i Cala Sant Vicenç

Miquel Àngel March: assumeix participació ciutadana

Tomeu Cifre Bennassar: igual

Andres Nevado: igual

6- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial a conseqüència de la nova distribució de delegacions conferides per la Batlia mitjançant Resolució núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017. Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 6 abstencions (Tots i Regidor no adscrit).

Passa la dedicació exclusiva d'Iliana a Toni Cànaves, i en Bernat López cobrarà el que es va aprovar el 2015 per un regidor amb delegacions sense tinent de batle.

Per coherència amb allò que es va acordar a principi de legislatura respecte els càrrecs i les retribucions, hi votàrem a favor.

7- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2016. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 6 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 en contra (Alternativa)

Al seu moment ja es va fer la Comissió Especial de Comptes i ara s'aprovà el Compte General. De forma resumida podem dir que hi ha equilibri patrimonial, ha millorat la capacitat de finançament de l'Ajuntament, que hi ha 20 milions de romanent de Tresoreria i que l'execució del pressupost d'ingressos ha estat d'un 102% i l'execució del pressupost de despeses del 81%.

Però a Emser les coses segueixen igual de malament, i per això votàrem en contra, com ja vàrem fer l'any passat. L'any passat, després d'haver-ho advertit ja a l'anterior, vàrem fer notar que continuaven havent les mateixes irregularitats que assenyalà l'interventor sobre EMSER i que no s'hi havia posat remei. Ara ha passat un any més, i la veritat és que a l'interventor li deu ser fàcil fer l'informe, basta en fer un retalla i enganxa de cada any. Enguany, a més, de repetir les irregularitats amb els serveis de deixalleria, d'enginyer, neteja de contenidors... també hi hem d'afegir un estudi de recollida de fems porta a porta.

L'any que ve, després de 3 anys consecutius de repetir el mateix, algú li haurà donat les ordres polítiques necessàries a la gerència d'EMSER perquè actuï com se suposa que ho ha de fer les empreses públiques? Ho veurem, però tot fa pensar que no.

 

 

 

Qui controla el mˇn polÝtic mediÓtic

Alternativa | 09 Setembre, 2017 16:45 | facebook.com twitter.com

 Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

 

Hi ha cap instrument més democràtic per conèixer la voluntat d’un col·lectiu que un referèndum? De fet és més democràtic que les decisions d’un parlament o congrés, perquè aquí la voluntat popular està mediatitzada per representants, mentre que en un referèndum la democràcia és directe sense dubtoses mediacions, ni ambigüitats, perquè la pregunta sol ser clara i demana un si o un no pelat, clar i llampant. Per quines cinc centes un govern, ajuntament... no ha de poder fer un referèndum sobre allò important que vol decidir? Com pot ser il·legal voler conèixer la voluntat popular, si respondre a la voluntat popular i els seus interessos és la base de política i la democràcia?

 

Es podria dir que qualsevol decisió que afecti a un grup humà aquest té el dret a participar en la decisió precisament perquè l’afecta i això és el bessó de la democràcia. Mai per mai la llei pot estar per damunt el dret. Per això un comitè internacional d’experts avalen el referèndum (veure “Catalonia’s Legitimate Right to Decide”). Malgrat aquest principis tan clars i simples, vet-aquí que gran part del món mediàtic presenta la voluntat del 80% del catalans de fer un referèndum com si es volgués fer una maldat, amb una verinada sovint insultant. Parlam dels canals de TV i ja se sap Mediaset (canals 4 i 5) té en Berlusconi de comandant, Atresmedia (canals 3 i 6) amb Planeta darrera, el 13 comandat pel nacionalcatolicisme, Intereconomia el summun de dreta i el més bàmbol sap qui controla dels canals públics 1 i 2. I si miran els diaris de tirada nacional i molts locals escaïnen reproduint “la voz de su amo”, no en parlem ja de La Razón, El Mundo i ABC que desbarren a la descosida. La cosa és clara, és el nacionalisme espanyolista en estat pur;“son pare lleu i sa mare freixura, que ha de ser sa criatura”; els amics de barret sempre van a la una i qui paga mana.

Llàstima que molta gent no sap que hi davall el terròs i se beu el xarop que li donen, i ben bé que ho saben els que manegen els mitjans de comunicació cap on han de fer anar l’aigua. Per afegitó molt poques vegades deixen un finestró per tertulians i articulistes que puguin plantejar serenament la raó social, política i filosòfica del referèndum. Ja deien el romans, abans de emetre un judici, “audiatur altera pars”, escoltau l’altra part, però l’altra part té molts pocs altaveus.


Ple extraordinari setembre

Alternativa | 05 Setembre, 2017 16:47 | facebook.com twitter.com

Demà dimecres 6 de setembre el sisé ple extraordinari d'enguany a les 9 del matí. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix. A l'enllaç teniu la informació del ple

1-Aprovació, amb caràcter provisional, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI).

La modificació és relativa a tres punts:

a) l'Ordenança vigent preveu una bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic solar del 50% en habitatges i del 25% en els de nova construcció. El problema és que tal i com estava aquesta bonificació era in eternum, de manera que el que ho posava podia acabar cobrant més del que havia invertit.  La proposta de modificació preveu que la bonificació sigui del 50%, només quan sigui una instal·lació voluntària (no quan s'hi està obligat per normativa), tenir-la màxim durant 3 anys, i que no pugui superar el 33% del cost de la instal·lació cada un d'aquest 3 anys. D'aquesta manera mai es podrà bonificar un import superior del cost de la instal·lació. 

b) Es preveu incloure una nova exempció: "estaran exempts aquells immobles declarats expressament Bé d'Interès Cultural per la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears així com els béns catalogats declarats expressament com a tals per la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les
Illes Balears; sempre i quan compleixin les determinacions i obligacions pròpies de cada categoria." 

c) I una nova bonificació: "Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o en el seu cas, de la resultant d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d’ Edificis com a immobles amb un grau de protecció 1 o 2, o en el catàleg municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric."

2-Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17-2017 sota la modalitat de transferència de crèdit.

Es tracta de fer un canvi en el pressupost perquè els 4.000€ que hi havia com a subvencions a les Amipas per Escoles Matineres, es converteixi en una subvenció nominativa a l'Amipa de Joan Mas, que és l'única que en fa, i així estalviar-los burocràcia.

3-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017.

Es tracta d'aprovar les bases de les subvencions a l'esport de competició i activitats esportives. Són igual que l'any passat: 30.000 per clubs, 5000 per individuals. Adjunt les bases.

4- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2017.

Un total de 18.515€ de factures extrajudicials de l'Ajuntament, residència, ràdio i escola música. 

5-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017 en matèria de delegacions conferides per la Batlia en matèria de direcció i gestió d'àrees municipals

 No es vota, només es dóna compte de les delegacions dels regidors, fruit de la incorporació d'en Bernat López.

6- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial a conseqüència de la nova distribució de delegacions conferides per la Batlia mitjançant Resolució núm. 590 de dia 3 d'agost de 2017

Passa la dedicació exclusiva d'Iliana a Toni Cànaves. I en Bernat cobrarà el que es va aprovar el 2015 per un regidor amb delegacions sense tinent de batle.

7- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General per a l’exercici 2016.

Ja es va fer la Comissió Especial de Comptes i ara es duu a aprovació el compte general. Hi ha equilibri patrimonial, ha millorat la capacitat de finançament de l'Ajuntament,  20 milions de romanent de Tresoreria, l'execució del pressupost d'ingressos ha estat d'un 102% i l'execució del pressupost de despeses del 81%..

 

 

De la ilĚlusiˇ a la decepciˇ i la desconfianša (Urxella 37)

Alternativa | 28 Agost, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

 Article de la portada de l'Urxella 37

Fa dos anys que Miquel Àngel March va ser triat batle en una sala ben plena, amb el nostre suport després de signar un acord d’investidura, encara a hores d’ara incomplert. Eren temps d’il·lusió, i de la convicció, almenys nostra, que el canvi era possible, i que el moment de la dreta (llavors desunida i fragmentada) havia acabat. Però passats dos anys hem vist com tot això s’ha esvaït: el batle va perdre la confiança del ple i únicament va comptar amb el suport de mitja dotzena de càrrecs polítics insulars entre el públic de la sala, una estampa ben diferent a la del dia de la investidura. I a més, la incapacitat de l’equip de govern per generar inèrcies favorables i enteses diverses ha aconseguit unir els partits de la dreta, que fa dos anys es trobaven debilitats i dividits, i ara se senten forts i més cohesionats que mai.

No només la nostra assemblea, sinó molts de ciutadans, hem perdut la confiança en l’equip de govern de Junts Avançam per la seva incapacitat d’executar polítiques d’esquerra. Polítiques que hem proposat al llarg d’aquests dos anys sense rebre respostes satisfactòries per seguir mostrant el nostre suport.

Cal impulsar polítiques actives d’habitatge, de contractació social, és el moment de remunicipalitzar el servei de neteja viària..., i calia fer una rebaixa de l’IBI que fos progressiva. I al ple, calia que l’equip de govern no viràs cap a la dreta a l’hora de la veritat, ja que, per acció o per omissió, també ha estat responsable del suport al lloguer turístic en cases fora d’ordenació i de la negativa a l’adhesió a l’Agència de Defensa del Territori.

Més enllà d’una política cultural un poc més activa, un poquet més de sensibilitat ambiental o social, o d’unes formes de govern menys autoritàries, no veim que s’estiguin posant en pràctica polítiques efectives d’esquerres; o sigui, al servei de les classes treballadores, que som la majoria. El que creim fermament, i forma part de la història política recent d’aquesta terra, és que, quan l’esquerra governa com la dreta, aplana el camí a la dreta.

Nosaltres no en volem ser còmplices i continuarem en la nostra línia de seguir fent feina des de l’oposició com fins ara: fiscalitzant la tasca de l’equip de govern, però a diferència del bloc de dretes (Tots, PP, Martí Roca), també fent una oposició constructiva amb mocions i propostes que beneficien els pollencins com hem fet fins ara. Ja ho dèiem en campanya, i ho mantendrem al llarg de la legislatura: no volem paraules, volem fets.

  A l'enllaç podeu llegir el número 37 de la nostra publicació Urxella

 

 

Preniu llum de Na Pintora que la cosa pot ser pitjor que a Su´ssa

Alternativa | 25 Agost, 2017 09:47 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail

Els admirats suïssos ja fa estoneta que tenen la llei federal 211.412.41 del 16/12/83 que limita la compra de cases a Suïssa pels estrangers i els motius són clars i llampats: per “evitar l’estrangerització del territori suís i la poca terra disponible”, idò que vos pensàveu, que no són curts de tei o és que són uns xenòfobs radicals ultranacionalistes? Nosaltres que som més vius que les genetes, oberts, universalistes i solidaris a poc a poc anam venent als estrangers el nostre petit país, fomentant l’estrangerització de la cultura, la economia i el patrimoni i entregant la terra al capital forà. Veiem una petita mostra: A un poble com Artà que no arriba als 7.000 habitants hi ha 10 agencies immobiliàries i només una és propietat de mallorquins, la resta son d’estrangers i els clientes també, la majoria alemanys. Això sense comptar un bon grapat de estrangers que davall-davall fan d’agents immobiliaris. Això vol dir que hi ha molta oferta de cases dins el poble i finques fora vila, com també demanda que en general ve d’estrangers. Dels 7 hotels que hi ha poble més de la meitat són propietat o administrats per estrangers, i el mateix passa en el comerç i restaurants de la via comercial del Carrer Ciutat. No parlam ja de la costa, de la gentrificació de ciutat, de la catefa de turistes, de medi ambient, de l’aigua, del fems, de gateres, dels cotxes... sinó de la mare terra, del ca nostra tel·lúric. Això és “turistofobia” o és qüestió aluiar de prim compte que en feim d’aquest endiumenjat? És hora de posar barra de cap o hem fer com si no res i esperar que esclati el bony? No és ben hora ja de pensar de bon de veres en el que pensarem els suïssos fa 34 anys, no fos cosa que el bord es mengi el bo? Un mal ensofronyat, és pitjor que un mal declarat i un mal coucovat és un mal doblat. No fos cosa que en tenir el cap romput ens posem la cervellera i arribi l’hora que es faci tenir ver allò de “fora vendran que de casa ens trauran”.

  

Desmuntant Junts Avanšam (III)

Alternativa | 12 Agost, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

I aquí la darrera part del Desmontant a Junts, amb els nostres comentaris a la resta d'accions que faltaven.

27. Hem obert un nou espai per al jovent, el Punt Jove, situat als Baixos del Centre del Claustre de Sant Domingo. Un nou espai pel jovent.... un jovent que veu com l'skate park es mor, que veu com han de pagar per utilitzar les instal·lacions esportives, com les places o les platges són ocupades per negocis particulars, i en definitiva que les seves formes i llocs d'oci són desplaçades i substituides per altres de més lucratives.    

29. Hem millorat el paviment d'una pista esportiva a CEIP Joan Mas. Una obligació per a qualsevol que veiés com estava aquella pista. 

30. Hem obert un nou espai per a Serveis Socials al carrer de Cecili Metel de Pollença, cedit per Caixa Colonya. Doncs el que cal és donar les gràcies a Colonya, no a Junts.

31. Hem adquirit vehicles per a la Policia Local i per a l'empresa pública EMSER, que contribuiran a millorar la seguretat ciutadana i a recollida selectiva respectivament. Increïble que Junts parli de millorar la seguretat ciutadana quan a Pollença vam tenir un policia torturador, i no es va fer res per impedir-ho i a més se'l va permetre continuar al poble fins que va voler. 

32. Hem aprovat per unanimitat el Reglament de Participació Ciutadana, que es començarà a desenvolupar progressivament. Això ja és de traca, el Reglament l'han redactat els nostres regidors, i hi han participat tots els partits, associacions i particulars, i s'ha aprovat pel ple per unanimitat. Junts només tenia la responsabilitat de portar-ho a ple, i ho va fer amb més d'un any de retard!!!!!

33. Hem obert el bar del poliesportiu de Pollença, i del pavelló després d'unes necessàries feines de reformes. Amb aquest redactat sembla que el bar no havia estat obert mai. S'ha reobert després d'una nova licitació, que és el que pertoca. És una simple gestió. 

34. Hem reparat l'accés a Cala Carbó, que presentava una important degradació. Una obligació moral, ja que podia haver-hi accidents, i que creiem que no hauria de ser motiu d'orgull. 

35. Hem fet un procés de participació ciutadana per decidir els usos de les zones verdes de Can Febus i la Vinyeta. Hem fet? Estam fent si un cas, perque el procés no ha acabat i va camí de ser etern. 

36. Hem iniciat els recorreguts arqueològics per a escolars, començant pel patrimoni de la Cala Sant Vicenç. Utilitzen un concepte nostre per fer veure el que no és. Nosaltres demanàrem que és fes un recorregut arqueològic de Pollença, i això són unes visites guiades amb escolars, que poden estar molt bé, però que són el que són, i no el que Junts vol fer veure.

38. Hem reivindicat la figura del Batle republicà, Pere Josep Càneves, i hem posat el seu nom a un carrer. Una moció aprovada pel ple, i que està incompleta, ja que falta dedicar un carrer a Bartomeu Cabanellas Botia, "del Lloquet" i a Martí Vicenç "Bon Jesús" . 

39. Hem restaurat i netejat d'actes vandàlics alguns elements patrimonials com el Pont Romà o l'escultura de Joan Mas.  Aquesta també és ridícula. Ara resultarà que fer net és un mèrit!!!

40. Hem suprimit barreres arquitectòniques de la via pública. Ni diuen quantes, ni de quina zona,.... És la demostració que la feina es fa sense una planificació, i que el tema no és una prioritat. 

42. Hem acordat amb la Conselleria de Sanitat cedir el solar de Can Conill per a la construcció d'un nou centre de salut a Pollença. Acordat amb la Conselleria? Nosaltres diríem que ho acordà el ple i no l'equip de govern.

43. Hem signat el Pacte Contra la Violència de Gènere i hem començat a treballar de forma coordinada per oferir un millor servei en aquelles dones víctimes de violència de gènere. Firmam el pacte, però continuam convidant a la Guàrdia Civil i tractant-los d'àngels de la guarda (la regidora d'Igualtat) després del que passà amb L. Patrascu, la qual va ser ignorada pels agents del quarter i just després assassinada, i d'una investigació interna que ja podem intuir com acabarà. 

45. Hem iniciat actuacions de prevenció comunitària a partir del desenvolupament del Pla Municipal de Drogues. Les intervencions no sabem quines són, però ens fa la sensació que el pla de poc serveix, i que no passa d'uns quants panells informatius i res més

46. Hem pacificat el trànsit a la primera línia del Port de Pollença. Però mesures per fomentar el transport públic, a peu o en bicicleta, poques. 

47. Hem començat el projecte de restauració de la Peixateria i inclòs una partida econòmica en el pressupost per realitzar l'obra. Hi ha una moció aprovada pel ple per a que els seus usos es decideixin a través d'un procés de participació. Per desgràcia ja sabem que Junts els acords del ple els compleix si li van bé, sinó no els compleix i tan tranquils.

53. Hem recuperat la il·luminació de monuments emblemàtics com la Font del Gall i la façana del Convent. Per contra la l'Abeurador de Sant Isidre està semiabandonat i la font de Plaça és inaccessible per la gent a l'estar pràcticament rodejada de taules i cadires, per no parlar de la Fàbrica, que evidentment està molt millor a les fosques,.... 

56. Hem obert les portes de la Residència de Pollença a grups de joves voluntaris que hi han realitzat activitats motivadores per als usuaris i hem organitzat també activitats en les quals hi han pogut participar els familiars dels residents. Que voluntaris vagin a la residència és un mèrit?  Suposam que deu ser un mèrit dels voluntaris bàsicament, no dels polítics.

59. Hem regularitzat la concessió de llicències d'ocupació de la via pública per tal d'adaptar-les  als límits que estableix l'ordenança vigent. Al 2017, perque al 2016 es donaren llicències per damunt del permès. A més aquesta es segueix incomplint de forma reiterada per molts negocis, i les reunions per una nova ordenança estan en punt mort. 

60. Hem posat en funcionament un nou producte turístic de lloguer i utlització d'instal·lacions esportives. Això que no falti, més productes, més campanyes, més promoció, i més turistes!!!

61. Hem elaborat nous borsins de funcionaris i de personal laboral, amb l'objectiu de millorar la gestió de l'Ajuntament de Pollença. Doncs no és nota en la gestió, i el Despacito ja s'ha convertit en la forma de definir com van les coses amb aquest equip de govern. 

62. Hem millorat els fullets d'informació turística amb noves imatges, els fullets de senderisme i hem posat en valor tot el patrimoni del municipi. El mateix que abans, més fulletons, nous tipus de turisme, i en definitiva més turistes!!! Això de posar en valor el patrimoni és de rialles: la Fàbrica que cau, la Fortalesa que no es pot visitar, .....

66. Hem reobert en nou bar del Poliesportiu del Moll després d'estar quatre anys tancat. Ens sembla bé, però gens meritori, és una simple licitació, que al final va resultar més problemàtica del que tocaria per una mala elaboració. 

69. Hem executat la tercera fase de Gotmar, que completa el procés de renovació d'aquesta urbanització. Una obra que estava pendent, que s'havia de fer i ja està.

70. Hem col·laborat amb el Consell de Mallorca i Caixa Colonya en la declaració de l'Any Clara Hammerl "Mallorca té nom de dona". Ens sembla bé tot el que es faci en relació a Clara Hammerl, i en aquest cas, demanam ens perdoneu, però consideram que si algun partit ha fet més que cap altre per posar en valor la figura d'aquesta gran dona ha estat Alternativa. 

71. Hem elaborat el projecte de reforma urbana de la cala de Sant Vicenç del carrer Temporal, la volta del Maressar i el carrer de Cala Molins. No està malament, un projecte en més de dos anys de legislatura, i tenint en compte que la Cala era un eix principal de la legislatura. Si arriba a no importar,.....  

72. Hem constituït una nova direcció del Festival de Pollença amb un comité tècnic d'experts, per retornar el nivell de qualitat a la programació d'actuacions. Canviar la direcció no és un mèrit, el mèrit seria retornar la qualitat, i evidentment també la transparència. Esperarem a veure si això és així.

 


 

Desmuntant Junts Avanšam (II)

Alternativa | 11 Agost, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació la nostra opinió sobre una part de les accions de les quals tant presumeix Junts Avançam, i que no són més que propaganda per amagar la misèria i pobresa del seu govern. Els propers dies publicarem el que falta.

01. Hem aconseguit millorar el projecte de primera línia, executar-lo i preparar un nou projecte per dotar al Port de Pollença del passeig que es mereix i que dins el 2018 serà una realitat. Com a molt haurà estat una millora estètica, cosa que sempre és interpretable, però la mala planificació ha portat el caos a la zona degut a unes obres interminables, el procés s'ha fet sense participació i la promesa peatonalització encara està per veure. 

02. Hem promogut la millora de l'Oficina d'Informació Turística del Moll. En aquest cas estam d'acord en que es milloràs l'oficina existent, tot i que creiem que es podria haver cercat un altre lloc, ja que en aquests moments és dona la paradoxa que Pollença probablement és l'únic poble que fa negocis amb persones que tenen a l'Ajuntament denunciat. Pollença sí paga traïdors.

03. Hem expropiat la finca de Can Febus per destinar-la a zona verda municipal. L'expropiació estava marcada al planejament, per tant ni és una decisió seva, ni té molt mèrit, ja que en cas de no fer-se es podia acabar als jutjats, i a sobre, ara per ara la finca està dedicada a aparcament. 

04. Hem començat les obres per suprimir les barreres arquitectòniques de l'Escola de Música al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. Una obra necessària, i per això votàrem a favor de la modificació de crèdit per dur-la a terme, però que demostra que en el tema de la supressió de barreres arquitectòniques es van tapant forats sense tenir un pla, que és el que necessita el poble.

05. Hem expropiat la zona verda de Balaixa a la cala de Sant Vicenç, una passa prèvia imprescindible per a la seva propera reforma. El mateix que amb Can Febus, l'expropiació estava marcada damunt el planejament, per tant s'havia de dur a terme. El quiosc ara per ara segueix igual. 

06. Hem dedicat una sala, al casal de Can Llobera, a l'estudi de l'obra del fill Il·lustre Miquel Bota Totxo. Creiem que dir que aquesta sala està dedicada a l'estudi de l'obra de Bota Totxo ens sembla un abús. A la sala hi ha la biblioteca i la crònica del fill il·lustre i punt. Esforços per l'estudi de la seva obra cap ni un, com amb la majoria de fills il·lustres o amb el patrimoni municipal.

07. Hem reduït el termini de tramitació de les llicències d'obres. Una opinió que posam en dubte, ja que sense tenir les dades, diríem que això no és així. 

08. Hem rebaixat l'IBI un 10%, cosa que ja s'ha pogut apreciar en els rebuts de l'any passat. Una mesura totalment regressiva, que va proposar el PP, i que afavoreix als qui més tenen. A més rebutjaren les nostres propostes de fer una rebaixa més igualitària i i que establia una progressivitat en l'IBI. 

09. Hem aconseguit liquidar els deutes amb els bancs. A partir de 2018 no deurem cap euro als bancs. Això és una obligació que estableix la llei Montoro, i davant les amenaces del ministeri el ple va decidir liquidar dits deutes. I el pitjor de tot és que això fa perdre diners a l'Ajuntament, per tant no veim cap motiu per estar orgullosos i contents d'això. 

10. Hem tornat a obrir el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, que s'ha convertit en una referència dins Mallorca, així com també hem millorat el manteniment de tot el parc en col·laboració amb l'IBANAT. Cert que s'ha obert el CTO de la Gola, però aquest està seriosament amenaçat per l'interès en fer un aparcament i una zona recreativa just al solar del costat, projecte presentat per Junts i UMP a l'IBANAT.

11. Hem arreglat l'entrada de Can Febus, davant la fàbrica de Can Morató de Pollença, i hem fet un passeig digne i segur pels vianants, que connecta amb Can Berenguer. El passeig mai serà digne mentre un bé patrimonial com la Fàbrica segueixi així. 

12. Hem iniciat el procés per proveir els edificis municipals i els vehicles de la Policia Local amb desfibril·ladors per fer de Pollença un municipi cardioprotegit. És directament una moció presentada per nosaltres i aprovada per unanimitat. És una vergonya que Junts consideri que això és un mèrit seu.

13. Hem millorat les instal·lacions de la Policia Local al Port de Pollença. Un poc més de precisió no estaria de més. Donar una mà de pintura és també millorar unes instal·lacions

14. Hem eliminat la taxa per casar-se a la Sala de Plens. Va ser una decisió presa pel Ple, i nosaltres votàrem a favor. I al 2014 quan la dreta va pujar les taxes, amb UMP el soci de Junts inclosa, nosaltres vàrem ser els únics que presentàrem al·legacions en contra.

15. Hem potenciat l'Escoleta de la Gola i s'ha incrementat l'alumnat substancialment. La pujada dels alumnes s'ha produit gràcies a la seva metodologia, l'equip de docents que hi treballa, i el boca a boca entre la ciutadania i no gràcies a Junts Avançam, el qual ha estat incapaç de regularitzar la situació de l'escoleta, la qual segueix en una situació irregular després d'una licitació fallida. 

16. Hem fet possible que tots els canals de la TDT arribin a la fi a la cala de Sant Vicenç en col·laboració amb la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic del Govern Balear. Al·leluia!!! La TDT ha arribat a la Cala!!!! Molt bé, però és ridicul presumir d'això.

17. Hem construït i posat en funcionament la nova deixalleria del polígon, amb l'objectiu de donar un nou impuls al Pla de Residus per incrementar el reciclatge en el municipi. Un projecte que no és seu, i que l'inauguraren a correcuita i improvisant, sense tenir-ho tot a punt, només per fer un acte publicitari i fer-ho coincidir amb el 25è aniversari d'EMSER. Hores d'ara encara no està indicada la deixalleria quan passes per la carretera. 

18. Hem millorat el servei de platges, i hem incorporat obligacions com la neteja de cales verges, la millora de l'accessibilitat, les freqüències de neteja o els equipaments gratuïts com els parcs infantils. Petites millores a un model de platges exactament igual que al de l'anterior legislatura: capitalista i basat en la massificació i que suposa un fort impacte sobre l'entorn. 

19. Hem posat en marxa la dinamització de la cala de Sant Vicenç amb noves activitats lúdiques i culturals. Fer unes quantes activitats no és posar posar en marxa la dinamització, s'han fet més coses que abans, però ja està. Per parlar de dinamització com ho fa Junts ens agradaria veure un projecte com a tal. 

20. Hem realitzat un projecte de conservació de l'Arxiu Històric Municipal i n'hem iniciat la seva digitalització. El projecte de conservació, no sabem si existeix, i si és així, no l'han mostrat a l'oposició.

21. Hem millorat la transparència i publicam a la web municipal les actes de les Juntes de Govern i dels plenaris, els decrets de batlia, les declaracions de patrimoni, les memòries de les diferents àrees, les agendes del batle i alguns regidors, entre d'altres informacions. Tard, de forma incompleta, i de mala gana, ja que moltes coses es varen començar a fer just al moment d'aprovar el pressupost del 2016, davant les nostres amenaces. Era una obligació que Junts havia pactat amb nosaltres, i que no ha fet de forma completa ni al temps que pertocava. 

23. Hem aconseguit que el Consell de Mallorca asfalti la carretera vella d'Alcúdia, la carretera de Lluc, la carretera de Sant Vicenç i la carretera del Moll a Pollença. Difícil calcular quin grau de mèrit té l'Ajuntament, tot i que diríem que la majoria d'aquest és del Consell. Sabem que el Director Insular de Carreteres és pollencí i del PSOE, i que això pot influir, cosa que tampoc ens acaba d'agradar, ja que sembla demostrar que el Consell actua per interessos i no per necessitats.

24. Hem millorat l'entrada i la imatge del Museu de Pollença, i a la vegada hem aprovat que l'accés sigui lliure i gratuït per a tothom. Tot i això molts monuments i llocs importants del poble segueixen sense senyalitzar ni tenen panells informatius, en molts casos, monuments o llocs més vists i visitats que el propi museu. L'art, la cultura i el patrimoni no només estan al Museu. 

25. Hem arreglat el trespol de la plaça de Ca les Munnares, que ara és un espai d'esbarjo amb més vida. El trespol s'ha arreglat, però el que és un espai d'esbarjo amb més vida necessitam que ens ho expliquin. Surrealista.

26. Hem contruït la placeta Xaloc del Port de Pollença, i s'ha recuperat així un espai per als veïnats. Realment Junts no ha construït res, la rodona ja estava construïda, i el que han fet ha estat gastar diners en un canvi estètic, que pot suposar un perill, ja que no es recomanable que es pugui accedir enmig d'una rodona.

 

Desmuntant Junts Avanšam

Alternativa | 10 Agost, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies Junts Avançam va publicar i repartir un fulletó per fer balanç dels dos anys de legislatura. Aquest balanç quedava resumit en 73 accions de govern concretes.

Un cop a les nostres mans aquest pamflet propagandístic (no el podem considerar d'una altre manera), no ens ha quedat més remei que replicar-l'ho, explicant-ho punt per punt, ja que ens sembla que estan mentit a la ciutadania en alguns casos, apropiant-se de tasques que no són seves o fent passar per accions de govern coses que no ho són.

El pamflet enumera de forma vergonyosa algunes accions que no són mèrit de Junts Avançam, com per exemple l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, redactat pels nostres regidors i elaborat a partir d'un procés participatiu on han participat els partits, associacions i particulars, i el qual es va aprovar per unanimitat amb més d'un any de retard, això sí, per culpa de Junts Avançam. 

També és una vergonya que presumeixi d'haver fet passes per converitr Pollença en municipi cardio-protegit, quan aquesta va ser una moció presentada per Alternativa, i també aprovada per unanimitat. Al final no fan més que complir amb la seva obligació, que és executar el que dicta el ple.

Igual de vergonyós és que l'equip de govern presumeixi d'haver liquidat els deutes de l'Ajuntament, acció que davant el desconeixement de les lleis, pot semblar positiva. En realitat, però, la liquidació es va fer perquè va arribar un requeriment del Ministeri d'Hisenda amenaçant amb possibles sancions si no es complia amb l'establert per la Llei Montoro, i així l'Ajuntament va liquidar els deutes i... va perdre diners!!!!

Després també trobam que hi ha accions, que sí que són seves, però que creiem que no són cap motiu de celebració, com per exemple la rebaixa de l'IBI, una rebaixa que va proposar el PP, i que un partit que es diu d'esquerres no hauria d'haver aprovat mai. 

I com no podia ser d'una altra manera també trobam que hi ha algunes accions que directament ens han fet riure: Junts Avançam presumeix d'haver netejat l'escultura den Joan Mas, o diu que la plaça de Ca les Munnares té més vida amb el nou trespol.

Evidentment, en aquest pamflet hi ha vàries accions, que no estan malament, però que des del nostre punt de vista, no suposen cap millora substancial al municipi ni cap gir a l'esquerra, sinó que són simple gestió. 

En definitiva, Junts Avançam ha de recórrer a la mentida, i a vendre com accions de govern tasques del dia a dia que qualsevol simple gestor duria a terme, per tapar la seva realitat, i la realitat del seu govern. El canvi a Pollença no s'ha notat, no podem dir que s'hagin dut a terme polítiques d'esquerres, i ja no les esperam. Un govern que ha incomplit els pactes d'investidura i del pressupost del 2016 amb nosaltres, i que analitzant les seves 73 accions demostra que no ha fet res en matèria d'habitatge, probablement el problema més greu que afecta al nostre municipi, que no ha fet res en matèria laboral per ajudar a millorar la situació de precarietat de molts pollencins, que a nivell de fiscalitat ha ha pres mesures pròpies del Partit Popular, que ha seguit fent les passes necessàries per alimentar el monocultiu turístic a nivell econòmic o que no ha estat capaç de plantar cara a un policia torturador, o de demostrar fermesa davant la Guàrdia Civil davant la seva no-actuació en l'assassinat de Lucia Patrascu. 

Resumint: un govern que només es dedica a gestionar el dia a dia, i per més fer, el gestiona bastant malament. 

Per tal de desmentir algunes de les mentides de Junts, i de demostrar les misèries de la seva gestió, en els propers dies publicarem diversos articles, desmontant a Junts, amb les nostres opinions sobre la majoria de les accions de les quals presumeix el govern de Junts Avançam. Veureu que algunes accions no les hem comentat, la majoria són accions que ens semblen bé, però que com hem dit no suposen cap canvi sustancial pel municipi; aparcaments, borsins de feines, subvencions, millora de l'enllumenat...

 

 

 

Coaccions, disciplina urbanÝstica, aparcaments a Formentor... precs i preguntes (III)

Alternativa | 09 Agost, 2017 09:00 | facebook.com twitter.com


Aquí teniu la darrera part dels precs i preguntes del ple de juliol.

8- En el cas de les coaccions de la regidora de Tots, Francisca Cerdà, que ha denunciat el regidor d'urbanisme, aquest ha declarat que la regidora tenia informació privilegiada per posar les denúncies, encara que no ha concretat per quina via, perquè no li posin una querella ha dit. Si aquesta informació privilegiada ha sortit de l'interior de l'Ajuntament, s'ha obert qualque expedient per investigar el tema i depurar responsabilitats? En cas de resposta negativa per què no s'ha fet?

Segons el regidor la informació privilegiada no surt de l'Ajuntament.

9- Continuant amb el tema de la disciplina urbanística. Sabem que s’han presentat 9 recursos contenciosos administratius contra l’Ajuntament, la majoria dels quals ja han estat perduts, al·legant tots la prescripció de la sanció administrativa, interposades per infraccions urbanístiques. Per quin motiu es va produir aquesta prescripció? Qui n’és el responsable?

La prescripció era als dos anys, i l'ajuntament defensava que era als quatre. La justicia dona la raó als particulars, i la sentència no marca cap culpable.

10- Referent al mateixos recursos, perquè l’ajuntament no va desistir dels altres quan es va perdre el primer?

Varen creure en tot moment en aquesta interpretació de la llei, i després fins i tot es va fer una modificació de la llei establint els 4 anys.

11- Per que l’encarregat habitual de la defensa de l’Ajuntament en la majoria de litigis i causes judicials no ho ha estat en aquests casos?

El batle té 8 o 9 missers, i els temes de hisenda no els porta el misser habitual.

12- Fa més d'un any vàrem demanar si havien comprovat si els aparcaments de Formentor s'ajustaven a la legalitat amb la corresponent llicència d'instal·lació i obertura d'activitat. No van donar informació massa segura d’aquestes llicències i van dir que de l’aparcament de l’alzinar no havien trobat cap llicència. Han comprovat la informació? I si no té llicència, per què no ha actuat l'Ajuntament?

Han comprovat que no tenen llicència, però davant la dificultat d'aparcar a la zona i les necessitats d'aquest no han actuat. El regidor creu que això s'arreglarà amb l'accés amb busos i amb un nou planejament a Formentor. Nosaltres tot i no dubtar que el nou planejament sigui útil, creiem que cal ser més valent, i obrint tots els vials que estan tancats a la urbanització s'aconseguiria molt espai, i tancant l'aparcament fins que aquest no tengui llicència i compleixi tots els requisits es    guanyaria en seguretat per la gent i l'entorn.

13- Per què no ens van informar del tancament de la platja d'Albercutx? L'única platja tancada aquest estiu per contaminació...

Segons el regidor, després d'explicar la problemàtica tècnicament, va dir que el tancament realment no s'havia produit com a tal, i que tan sols havia hagut un informe negatiu com a molts altres. En definitiva pilotes fora, i sobre el perque no ens varen informar, res de res.

14- Al ple de maig de 2016 ens van dir que tornarien a col·locar a la primera línia del Port de    Pollença els aparca-bicis que havien llevat amb la reforma. No pensen que no és necessari realitzar la segona fase per posar aquests aparca-bicis?

Va dir el regidor Nevado que la seva idea era esperar a les obres de la segona fase i així serà, i a   Pollença seguirem amb la deificultat per aparcar les bicicletes.

15- A alguns llocs del carrer Antoni Maura no es compleix l'ordenança vigent d'ocupació de la via pública i no es deixa un espai mínim per la circulació dels vianants d'un metre i mig. A la plaça de Sant Jordi no es deixa un espai d'un metre a un banc. Per què?

El regidor diu que no es compleixen les autoritzacions que es donen, la policia va fent denuncies i es van obrint actes que acaben en sancions, el que passa és que amb aquest tema les sancions no assusten a molts negocis, ja que l'incompliment de la norma compensa sobradament. Per això és tan necessària una nova ordenança.

16- Ja han previst un calendari per complir els punts que encara falten d'executar i fer de          Pollença un espai cardioprotegit?

- Posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives, informatives i cursos, ....

Això està recollit al plec de condicions fet per l'adjudicació.

- Signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (conselleria de salut, d'educació, federació o clubs de futbol, ...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors.

Sobre aquest punt, el regidor va dir que la llei ja preveu això, i que molts convenis no faran falta com els de les administracions, ara bé, sobre els convenis amb entitas privades no va dir res.

17- El 14 de juny de 2016, Junts Avançam anunciava entre les seves actuacions realitzades, la posada en marxa d’un conveni per poder visitar la Fortalesa. Per què han tardat més d'un any en enviar el conveni al Consell?

Respost a la pregunta 9 del ple de juny. En definitiva han esperat a poder copiar el del Consell (Son Torrella) per estalviar-se la feina, amb el corresponent retard.

18- Ja han contactat amb ADEAC (qui concedeix les banderes blaves) per demanar explicacions sobre les causes de no atorgar la de la platja dels Tamarells per possibles futurs problemes de la EDAR de Pollença? Quin cost tenen les banderes blaves? S'han plantejat no sol·licitar-les?

ADEAC enguany va decidir fer compli un dels criteris d'atorgament que no havia exigit mai abans: els paràmetres de les depuradores dins la zona d'influència de la platja, i els resul-tats de la depuració de la depuradora de Pollença no compleixen els paràmetres per obtenir la bandera blava, tot i que allà on surt l'aigua a la mar no vol dir que siguin negatius.  El cost és 0 i sobre lo de no solici- tar-les, ha dit que no s'ho han plantejat, però ha admès que és un tema a discutir, ja que es juga amb el tema del certificat ambiental quan no ho és realment, i tampoc està clar com s'atorguen, i això ha fet que a molts llocs ja ni es demanin. Nosaltres tenim clar que això és una cosa poc útil, i que l'important és el manteniment del dia a dia, sense necessitat de tenir aquesta certificació que no és garantia de res, i com a mostra aquest canvi de criteri enguany.

19- Quan pensen eliminar les barreres arquitectòniques de la segona fase de dotació de serveis de Gotmar?

Al més de novembre. A veure si és cert, i la pròxima vegada no torna a passar, perque és inadmissible que a una obra nova es deixin barreres arquitectòniques.

AgŔncia de Defensa del Territori, disciplina urbanÝstica, fÓbrica... Precs i preguntes (II)

Alternativa | 07 Agost, 2017 09:00 | facebook.com twitter.com

I aquí la segona part del resum del ple de juliol

Precs i preguntes del mes de juliol.

Precs

1- Els demanam que reconsiderin la seva negativa a delegar la disciplina urbanística a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca. És l'única forma de sortir del cercle viciós de no actuació per part de l'Ajuntament (i de possibles tractes de favor o greuges comparatius) i alhora garantir que s'apliqui la llei de disciplina urbanística a Pollença.

Recordaren que no han canviat de idea i la seva posició és la mateixa, cosa que no ens sorpren, però que si que ens decepciona una vegada més.

Preguntes

1- S'ha fet ja l'avaluació de com s'ha gestionat fins ara la disciplina urbanística i l'estat dels expedients, per a partir d'aquí fer una proposta de reorganització? En cas afirmatiu en que consistirà aquesta reorganització i a partir de quan es farà efectiva?

S'ha fet l'avaluació, analitzant com estan els expedients, però la proposta de reorganització, el regidor d'urbanisme encara no la té pensada i no pot avançar mesures, i que al seu moment ens informarà. en definitiva, una resposta que no diu res, molt habitual ja en aquest equip de govern. Al final, com amb casi tots els temes, les coses segueixen igual que amb la dreta, i els canvis que s'anuncien mai arriben.

2- Quin ha estat el contingut de les darreres reunions que ha tingut el Batle amb els propietaris i amb un grup empresarial interessat en l’adquisició de la Fabrica de Can Morató?

Han fet dues reunions amb persones que s'han interessat per la situació urbanística de Can Morató. Segons el Batle, al final la clau depen del Consell al ser un bé catalogat, el que no lleva que a  Pollença cap govern hagi estat capaç de fer res per evitar el deteriorament de la Fàbrica.

3- Ens poden informar de la reunió amb la secretària i els tècnics per reprendre els informes que els han d'ajudar a prendre una decisió sobre la regularització de la neteja viària? Quina és la seva opció tornar a privatitzar el servei o bé prestar-lo directament?

Es reuniren amb la secretària, ls tècnics implicats: medi ambient, personal, contractació, enginyer, gerent d'Emser i els regidors afectats també: urbanisme, serveis. A aquesta es recordà quina era la situació i encarregaren informes sobre la possiblitat de remunicipalitzar el servei. Quan els tenguin els valoraran i prendran una decisió. Per nosaltres la valoració és senzilla, defensam la cosa pública i als treballadors, i creiem que la millor opció per prestar un bon servei, estalviar diners per l'ajuntament i que els treballadors gaudeixin de millors condicions és rescatar el servei. Sembla que l'equip de govern no ho té tant clar, i ja li va bé que passi el temps i mentrestant el servei es presta irregularment.

4- La clàusula 17 del plec de condicions de la neteja viària estableix "que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l'adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació." És evident que si ara s'ha hagut de fer un pla de xoc és perquè l'empresa de neteja viària no ha complert aquesta clàusula. Per què han permès l'incompliment per part de l'empresa de dita clàusula? I perquè en lloc de ser amonestada, l'Ajuntament he posat mitjans propis per fer una feina que no li correspon?

Segons el regidor Nevado, la UTE està en precari, i es modificaren coses com per exemple no fumigar, i això augment la feina. Segons ell np hi ha hagut cap pla de xoc, tot i que ho anunciaren a facebook com a tal, tan sols parlaren amb l'empresa, perque enlloc d'una persona s'augmentàs el nombre sense cap despesa.

5- Pensen fer encara una irregularitat més greu i contractar altres empreses per fer una feina que li correspon a l'empresa de neteja viària?

Segons Nevado no han contractat cap empresa per la neteja viària, sinó pels camins, i per tant no s'ha comes cap irregularitat

6- Segons l'article 28 del PPT per a la contractació del servei de neteja viària es crea una partida anual de serveis imprevists que s'ha de liquidar anualment. Ens poden presentar la justificació de la liquidació d'aquesta partida dels dos darrers anys realitzada en base als preu unitaris de l'empresa i el càlcul de la qualitat del servei?

El servei de seguiment de la calidad de la prestació del servei calcula un index que reverteix en la prestació de majors serveis per part de l'adjudicatària. l'index presenta una imatge de dents de   serra, i es manté constant al llarg dels anys, entenent que s'ha mantingut la qualitat dels serveis. Segons ells els serveis imprevistos superen la despesa del seguiment, tot i que reconeix que aquest servei ha perdut utilitat, però a l'estar en situació de precarietat no es poden fer canvis i aquest s'ha de mantenir. 

7- A la darrera Junta de govern hem vist la contractació administrativa de serveis d’un gestor extern per a la implantació i seguiment del SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació). Fins aquest moment com es feia aquest seguiment? Per què no han mostrat la mateixa celeritat en altres contractacions caducades molt més urgents i importants pel municipi?

Anterioment es feia demanant tres pressupostos. Si han fet via amb aquesta licitació, el batle va venir a dir que ha estat perque la tècnic de turisme ho ha fet ràpidament. Al final sempre utilitzen els tècnics per justificar les actuacions.

Legiˇ Cˇndor, xibius a les platges, bar Katy, parc aquÓtic, camins p˙blics... Precs i preguntes (I)

Alternativa | 05 Agost, 2017 18:45 | facebook.com twitter.com


Aquí teniu la primera part del resum de la part de control i seguiment del ple ordinari de juliol. En aquest cas trobareu les informacions i dacions de compte de batlia, i els precs i preguntes del mes de juny, ja que al seu moment no va haver-hi temps. Amb els precs i preguntes del mes de juliol farem un nou article properament.

Informacions de Batlia i dacions de compte de resolucions de Batlia.

- Resolució de batlia amb la qual s'aprova l'expedient d'anulació de les obligacions reconegudes pendents de pagament procedent d'exercicis tancats. Se donen de baixa obligacions per import total de mes de 1.535.000

- Resolució d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit per fer la dotació de serveis de la Cala i inadmetre les al·legacions presentades

- Resolució per resoldre un error en l'anterior.

-Resolució d'ampliació de crèdit per despeses del PAC.

- Decret de Nomenament de procurador i advocat en un cas.

Precs i preguntes del mes de juny.

Precs (llegits al mes corresponent)

1- AI Port de Pollença, els vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies no utilitzen els Ilocs habilitats per fer-ho, i s'aturen on volen. Un exemple és a I'encreuament entre els carrers Tramuntana i Vicenç Buades, on es crea una situació perillosa pel trànsit, degut a Ia falta de visibilitat al estar normalment ocupades les cantonades per grans vehicles. Per això demanam que donin instruccions a Ia Policia Local per corregir aquests mals vicis als conductors d'aquests vehicles.

2- AI Port de Pollença sobretot, però també a Pollença, I'arribada de Ia temporada turística ha suposat l'increment del trànsit de vehicles, i a Ia mínima incidència a Ia circulació, trobam conductors que utilitzen Ia botzina del seus vehicles sense mesura. Per tot això, a part de demanar també que donin instruccions a Ia Policia Local per acabar amb aquest fet, pregam que tornin a posar Ia senyalització de prohibició de Ia utilització de Ia botzina que fa anys estava a l'entrada del Port.

3- Molts conductors utilitzen el "cap de carrer" del carrer Monges del Port per fer un canvi de sentit al carrer Joan XXIII per no haver d'arribar a Ia rodona de l'hidroavió. Agrairíem una línia continua a aquest tram de Joan XXIII per evitar aquestes perilloses maniobres i evitar els ensurts que es produeixen.

4- És evident que, l'Ajuntament té una responsabilitat a Ia processó de les Àguiles del dia del Corpus, de fet a aquesta mateixa sala es fa una recepció i les comunicacions de Ia Conselleria es van enviar, amb molt de retard per cert, a aquest Ajuntament. Demanam a I' 'quip de govern que s'informi i ens informi de les actuacions que pugui prendre Ia Conselleria en referència a Ia utilització del mè a Ia processó.

5- Ens han fet arribar queixes sobre el mal estat del parc d'skate que fins i tot pot ser perillós. Demanam que millorin el seu estat, i evitin el seu futur deteriorament amb un millor manteniment.

6- A l'anterior ple ja demanàrem per una neteja del "rost" del carrer Creus, degut a que l'abundància de males herbes ja havia provocat dues caigudes de vianants. El regidor Nevado va dir que amb les característiques del tram de carrer, l'herba tornava a créixer molt ràpid i que no hi podien tenir a una persona anant cada dues setmanes allà a Ilevar l'herba. Doncs vist el mes que ha passat, més el temps que ja feia que s'havia fet Ia darrera neteja, ens ha quedat clar que cada dues setmanes no hi poden anar. Els veïns ens han tornat a expressar les seves queixes, i vist com està Ia zona, i per motius de seguretat, esperam que aquesta neteja es realitzi el més aviat possible, i amb més freqüència, i no cada vegada que arriba Ia Setmana Santa, com ja comencen a pensar els veïns.

7- A alguns carrers del polígon industrial, només està permès aparcar a un costat, i en aquest sentit hi ha els aparcaments senyalats amb marques vials. El problema és que al costat oposat, al qual no s'hi pot aparcar, no hi ha cap línia groga que remarqui dita prohibició, i molta gent per desconeixement hi aparca, provocant que Ia circulació sigui dificultosa a l'aparcar vehicles als dos costats, i que molta de Ia circulació de Ia zona és de camions. Per tot això, per millorar Ia circulació demanam que es senyalitzi amb marques vials Ia prohibició d'aparcar a un costat d'aquests carrers.

8- També al polígon, ens trobam que si un vehicle circula pel carrer Ferrers cap a Ia sortida, si vol girar cap a Ia zona dels supermercats, així com està configurada Ia circulació, ha de sortir a Ia carretera, anar fins Can Berenguer i tornar entrar al polígon. Per evitar això molta gent opta per anar en direcció prohibida, amb el perill que comporta. Demanam que prenguin les mesures oportunes per posar solució a aquest problema.

Preguntes

1- Al 2010 es va complir la moció que vam presentar al 2008 i es va retirar el monòlit dedicat a la Legió Cóndor a la Base del Port de Pollença. El que no vam poder saber és el que s'havia fet amb el monòlit retirat. A la nostra moció demanàvem que aquest fos dipositat al museu militar del Castell de San Carles, per convertir-se en un record històric, ben contextualitzat i explicat. Ara ens han informat de que es troba abandonat a un hangar de la base militar. Ens poden confirmar si aquesta informació és verídica? i en cas afirmatiu demanar que s'acabi de complir la moció?

No ho sabien, i varen dir que ho comprovarien, i si es així faran complir la moció. El trist és que des del mes de juny no siguin capaços de comprovar-ho i no saber donar una millor resposta al mes de juliol. El "despacito" els va com anell al dit.

2- A partir dels sis xibius esbucats a la platja del Trenc, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va enviar una carta a Demarcació de Costes, per demanar-li que revisi la situació de 38 xibius. Al cas de Pollença es tracta del xibiu a la "Llosa de l'Ullal". Tenen informació de quin xibiu és aquest?

Es tracta del Bar Tamarell, el qual al 2006 Costes li donà una concessió de 30 anys, per tant té permís fins al 2036.

3- Hem Ilegit que es reuniren amb l'empresa Quòrum sobre el procés de participació que s'està duent a terme per decidir els usos de Can Febus i la Vinyeta, i sobre els nous processos de pressuposts participatius i del bar Katy. Quins avanços s'han produït i com es troben actualment cada un dels processos?

Després de la darrera sessió participativa l'empresa va fer un informe sobre la jornada, i ara els tècnics han fet 3 esborranys de cada solar a partir de les propostes que sorgiren del procés, i redactaren una interpretació de cada un d'ells. Això s'ha passat a l'empresa per fer el procés definitiu de votació. Sobre els pressupostos han demanat un pressupost a l'empresa, i a l'estiu ho pensen fer. Ara amb l'aprovació del reglament han preparat un decret per fer el registre ciutadà, i després poder crear la comissió permanent de participació, necessària per fer qualsevol procés. Un altre tema en el qual està clar la poca capacitat, i la lentitut de l'equip de govern, i la participació que havia de ser un eix de la seva legislatura, està passant totalment desaparcebuda.

4- Pensàvem que l'empresa que explota el parc aquàtic l'estiu passat havia renunciat a la pròrroga d'enguany, però hem vist que s'ha tornat a instal·lar. Que ha passat per que canviessin d'opinió?

Presentaren un escrit, però després es tiraren enrera, i en contracte va per damunt aquest escrit. Per tant hauran d'acabar quan caduqui el contracte per evitar indemnitzacions  (enguany acaba). En definitiva, l'empresa va enriure's de l'equip de govern quan arribaren a l'acord pel qual renunciarien.

5- Per què des del febrer no s'ha tornat a fer cap reunió per a l'elaboració de la nova ordenança d'ocupació de la via pública? Referent a la ocupació; no consideren que aquesta, a alguns trams del carrer Antoni Maura és excessiva?

Segons el regidor no s'han fet més reunions perque no es podia arribar ja a la temporada actual i era un tema de prioritats, i caldrà ja treballar per la pròxima temporada. Si que creuen que l'ocupació a varis llocs és excessiva, però l'ordenança és la que és. Al final s'està  tudant la feina feta a tot el tema i Pollença continua amb una ordenança deficient, i ja portam mitja legislatura i tot apunta a que no tendrem nova ordenança.

6- El 29 de juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins. Durant varis plens hem anant demanant per la seva situació. En quina es troben actualment?

El Consell en teoria està a punt d'acabar, i tenien pendent una visita a un camí, i el regidor espera que ben aviat estiguin disponibles. Amb això i la llei de camins, el regidor creu que ara la situació millorarà, a veure si té raó, i els usurpadors desapareixen del nostre poble.

7- Per què encara, passat ja un mes, no s'ha executat la moció aprovada al darrer ple per a la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença? El nostre parer sobre el tema és que el més important és la seguretat dels vianants, i que per això, cal aplicar el que deien tant l'informe de Cinesi com el de I'inspector de policia del desembre de 2016: un únic sentit en direcció a la platja i posar defenses per fer una zona per a vianants segura i separada a un costat.

Directament han dit que no ho compliran, saltant-se la moció del Ple. Ja hem explicat la situació anteriorment, i les excuses del regidor no ens valen (els busos que serveixen als hotels de la zona ens sembla molt poc comparat amb la seguretat), i l'informe de l'inspector de policia tampoc, ja que es capaç de fer informes, com ha quedat demostrat, segons convengui.

8- Per què l'Ajuntament no adopta cap mesura per fer complir el conveni amb el Pollença Park i així poder ampliar la voravia?

Ara mateix estant calculant els valors a pagar, i està a les seves mans. I així, esperant que l'empresa faci la feina, al final tot seguirà igual, ja que el que cal es presionar perque això avanci.

9- Com es troba el conveni amb la propietat de la Fortalesa per fer complir la llei de Patrimoni?

L'any passat parlaren, que calia concretar, i ara han fet el conveni, després d'esperar que el Consell fes un conveni similar amb el de Son Torrella, i en base a aquesta proposta n'han fet un i els hi han reenviat, i un cop contestin miraran de tancar el tema. En definitiva, han esperat a poder copiar el del Consell per estalviar-se la feina, amb el corresponent retard.

10- Abans de I'estiu passat vam demanar la retirada dels cartells de camins privats i de prohibicions que hi ha als vials públics de Formentor. El regidor va dir que retirarien tots aquells cartells; no ho van fer i un any després encara hi ha cartells i cadenes que tanquen vials públics. Per què?

Han enviat el celador i han comprovat quins vials estaven tanctats, i a partir de les actes fetes han iniciat els expedients de recuperació d'ofici dels trams tancats. Esperem que aquests expedients es resolguin el més aviat possible, però la situació segueix igual i la sensació és que amb aquest equip de govern tot segueix igual.

11- Ens digueren que els criteris de la paga d'objectius del gerent d l EMSER s'establirien dins el primer semestre d'enguany i encara no s'ha fet, i tampoc apareix el tema a l'ordre del dia de la propera convocatòria del Consell d'Administració. A què és deu aquesta mancança? Quan ho pensen fer?

Al març dugueren uns objectius, i quedà damunt la taula. Al juliol nosaltres presentarem uns altres objectius, i ara abans d'acabar de l'estiu esperen tenir una proposta consensuada. A veure si és cert.

12- En referència al contracte de serveis d'enginyeria d'EMSER, també ens digueren, que es regularia dins el primer semestre d'enguany. Han començat ja aquesta regulació? Quan es regularitzarà?

Han fet un petit canvi, i al haver una plaça creada han decidit fer un borsí, enlloc de contractar un servei com tenien pensat inicialment. A veure si acceleren un poc el procés, perque aquesta situació es resolgui.

13- Molts treballadors d'empreses turístiques han estat rebutjats per les empreses on feien feina fins l'any passat; el motiu: la vinculació empresa-treballador que tindrien des d'aquest moment amb una nova alta a la Seguretat Social. Els antics treballadors han estat substituits per altres de nous, que segurament acabaran de la mateixa manera. Que en pensen d'aquesta situació? En cas de no rectificarse aquesta política de contractació, i tenint en compte que els treballadors amb els seus imposts col·laboren en la promoció turística; creuen que cal seguir donant suport a empreses amb aquestes pràctiques?

Segons la regidora Capllonch la promoció no és per empreses concretes sinó del poble, per tant no poden fer aquesta discriminació, ja que no tenen competències sobre contractació, però miraran de parlar amb el conseller de Treball i treballadors per acabar amb aquesta pràctica. A veure si es demostra també el canvi en el Govern també i el drets dels treballadors es situen com a una prioritat dels governants, cosa que sembla que encara no és així.

L'equip de govern incompleix els acords del ple

Alternativa | 01 Agost, 2017 10:16 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença condemnam el comportament totalment antidemocràtic i irresponsable de l'equip de govern format per Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina, els quals es neguen a complir la moció aprovada d'urgència al ple de maig per a la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença.

 

Al ple del passat dijous a Alternativa varem demanar perquè encara no s'havia executat la moció que es va aprovar d'urgència al ple del mes de maig (amb el vot a favor de tots els partits de l'oposició) per a la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença, que l'equip de govern havia canviat a doble sentit.

La sorprenent resposta del regidor de policia, Miquel Àngel Sureda (Junts Avançam) va ser que no complirien la moció aprovada, no argumentant res de nou, excepte la incomoditat que podia suposar per als autobusos que donen servei a dos hotels a la zona.

És una vergonya què Junts Avançam que a la campanya electoral va dir que la participació ciutadana seria un pilar d'aquesta legislatura es negui a executar una moció aprovada pel ple que representa als ciutadans del municipi. D'aquesta forma l'equip de govern segueix la seva deriva antidemocràtica; incompliment d'acords signats, aprovació dels pressupost sense el suport del ple ni cap tipus de participació ciutadana, ...

I no només és vergonyós i antidemocràtic, sinó que la decisió l'equip de govern és totalment irresponsable i posa en perill als vianants que hauran de continuar caminant per enmig carrer.

Per acabar volem també condemnar la irresponsabilitat i poca professionalitat de l'inspector de policia que va fer en pocs mesos dos informes totalment contradictoris; en desembre de 2016 va dir que era inviable un doble sentit de circulació pel perill pels vianants i uns mesos després va justificar el doble sentit del carrer.

 

 

 

Adhesions, contractes caducats, factures irregulars i acords incomplerts...(ple de juliol)

Alternativa | 30 Juliol, 2017 11:13 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari de juliol, celebrat al passat dijous 27. En els següents dies farem un article explicant la segona part del ple amb els precs i preguntes, d'aquest ple i del passat.

1.- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença. No es vota

Des d'Alternativa li desitjarem al nou regidor els màxims encerts, ja que això serà positiu pel poble, i li varem fer saber que, com hem fets fins ara, ens trobarà de cara i disposats a fer propostes, però ens trobarà d'esquenes davant els incompliments o la falta de diligència. Entenem que és la nostra responsabilitat fer una oposició com la feim, i que consideram que és constructiva: som crítics i fiscalitzam, però també som propositius i és la nostra voluntat continuar així.

2.- Determinació festes locals en l'ambit municipal any 2018. Aprovat per unanimitat.

Els dies festius seran el 17 de gener i el 2 d'agost, dies de Sant Antoni i La Patrona.

3.- Adhesió, si procedeix, a l'estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d'Igualtat del Consell Insular de Mallorca. Aprovat per unanimitat.

Nosaltres votàrem a favor, sent conscients que tota feina que es faci en favor de la igualtat, sempre serà poca en una societat heteropatriarcal com la nostra. Mostrarem també la nostra satisfacció perque s'estiguin fent les passes per elaborar un Pla Municipal d'Igualtat, com ens va informar el batle a la Comissió Informativa, ja que aquest va ser una de les partides que vàrem negociar i acordar en els pressuposts del 2016 i encara no s'han executat. Per això, més contents estarem encara quan aquest pla estigui efectivament elaborat.

Finalment, i tornant recordar el feminicidi ocorregut l'any passat al Port de Pollença, en que na Lucia Patrascu va ser assassinada pel seu home, i que la víctima havia anat unes hores abans al quarter de la Guardia Civil a dir que passava pena i la varen enviar cap a ca seva. I tenint en compte que es va obrir suposadament una investigació interna per esclarir els fets sense que n'haguem tengut coneixement de que s'hagin depurar responsabilitats, demanarem a l'equip de govern que no convidi a la Guàrdia Civil a l'acte institucional de La Patrona i demostrar així que a nosaltres no ens és igual que les investigacions internes no vagin enlloc, que a nosaltres no ens és igual que se tapin les vergonyes uns als altres.

4.- Adhesió, si procedeix, a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua. Aprovat per unanimitat.

Nosaltres votàrem a favor ja que aquesta va ser una proposta nostra al Consell d'Administració d'EMSER (de les poques a les que han fet cas), i com ja hem expressat anteriorment, creim que és una possibilitat de millorar la gestió de l'aigua, que com a dret bàsic consideram que sempre ha ser gestionat públicament vetllant per l'interès comú i no pensant en el lucre i el benefici. També recordàrem que és bastant hipocrita formar part d'una xarxa com aquesta i que l'empresa municipal funcioni amb uns criteris propis d'una empresa privada.

5.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions - La Patrona 2017. Aprovat per unanimitat.

Enguany han estat concedides a AFAMA i al Club de Bàsquet Pollença. Els primers, després de 20 anys fent una fantàstica tasca de suport als malalts i familiars d'Alzheimer, i els segons, després de 30 anys formant i educant a milers de joves a través de la pràctica d'un esport com el bàsquet. La nostra més sincera enhorabona i animar-los a que segueixin fent la feina com fins ara, pel bé de tots els pollencins.

6.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Aprofitàrem per recordar a l'equip de govern la deriva que està agafant el tema de la contractació, que cada vegada s'assembla més a la legislatura de 2007 i els contractes van caducant i les licitacions no surten. El següent equip de govern es trobarà una bona papereta amb aquest tema. Per exemple en aquest mig any de 2017 han caducat els contractes dels tècnics informàtics, de retirada de vehicles, de manteniment de l'enllumenat del Port, de manteniment i alineacions arbòrees, de recollida i acollida d'animals, d'inspecció de tributs i de coordinació i assessorament del museu. I a això cal sumar els que ja estaven caducats i en situació irregular (escoleta, escola d'adults, diversos tècnics, manteniment d'impulsions, suministrament elèctric, ajuda a domicili....) i totes les factures de tasques que podrien licitar-se (publicitats, suministrament de benzina, manteniments i materials,...). També demanàrem per algunes factures que ens resultaven extranyes.

7.- Informació sobre l'execució pressupostària del segon trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. No es vota.

En aquest cas, optàrem per fer referència a les partides per les que votàrem a favor del pressupost de 2016. Aquestes no es varen executar quan tocava, ni s'han executat ara. d'aquesta manera ens trobam amb el següent estat d'execució de les següents partides:

- Constracte investigació catàlegs de camins. 1.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Estudi sobre habitatge social al municpi. 1.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Estudi foment economia social. 500 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Redacció projecte creació de recorregut arquelògic. 2000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Servei participació ciutadana: 14.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Servei de comunicació i transparència 17.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

- Promoció dels productes locals i de proximitat. de 10.000 euros pressupostats i 0 euros executats.

Vist el panorama recordàrem a l'equip de govern que mentre tot segueixi així, al 2018 ni ens asseurem a negociar, i arribat el cas, ja no ens conformarem amb partides per estudis o informes, al 2018 ja demanarem que s'incloguin partides per implementar polítiques reals.

Satisfacciˇ per l'adhesiˇ a la xarxa de municipis per a la gestiˇ p˙blica de l'aigua

Alternativa | 29 Juliol, 2017 00:32 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença volem mostrar la nostra satisfacció per l'aprovació per unanimitat de l'adhesió de Pollença a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua.


 Al ple celebrat el passat dijous es va aprovar per unanimitat l'adhesió de Pollença a la Xarxa de municipis per a la gestió pública de l'aigua. La creació d'aquesta xarxa va ser una proposta que nosaltres ferem l'any passat al Consell d'Administració d'EMSER (de les poques a les que han fet cas) quan el gerent de l'empresa pública va demanar l'ingrés a l'Associació d'Empresaris Subministradors d'Aigua de les Illes Balears (ASAIB). Aquesta associació vendria a ser una espècie de patronal d'empreses d'aigües, totes elles privades, excepte EMAYA. A part de la inactivitat d'aquesta associació segons les informacions que ens facilità EMAYA, considerarem que no tenia sentit associar-nos amb empreses privades com SOREA o Aqualia. Per sort ens varen fer cas i l'associació avui és una realitat.

Creim que la creació d'aquesta xarxa permetrà la possibilitat de millorar la gestió de l'aigua tant als municipis associats pels quals serà beneficiós coordinar-se amb altres municipis amb necessitats i problemàtiques similars permetent als ajuntaments formes de treball més eficients, crear sinergies i compartir recursos i experiències, .... Però també consideram que la creació de la Xarxa pot ajudar a donar visibilitat a aquesta forma de gestió pública, tantes vegades defenestada, i fer que altres municipis optin en un futur per una gestió pública.

Des d'Alternativa com a dret bàsic que és l'aigua consideram que sempre ha ser gestionat públicament vetllant per l'interès comú i no pensant en el lucre i el benefici privat com passa en molts casos.

Tot i que consideram positiva l'adhesió, també consideram que cal canviar el funcionament intern de la nostra empresa municipal, EMSER, ja que seria bastant hipocrita formar part d'una xarxa com aquesta i que l'empresa municipal funcioni amb uns criteris propis d'una empresa privada. S'han d'acabar les opacitats, les actuacions arbitràries i dèspotes de la gerència envers els treballadors, les lectures economicistes dels servei i no socials, i s'ha de posar en marxa, com ja hem demanat en repetides ocasions al Consell d'Administració, una Política de Responsabilitat Social Corporativa, que faci que la nostra empresa realment funcioni sota els paràmetres d'una empresa pública.

 


Fa falta alguna cosa mÚs que la dimissiˇ

Alternativa | 26 Juliol, 2017 15:05 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa compartim la petició de dimissió cap a la regidora Francisca Cerdà de Junts Avançam, però a la vegada reiteram la necessitat de delegar les competències de disciplina urbanística a l'ADT.

Gairebé una setmana després de sortir en premsa les acusacions de la regidora Francisca Cerdà contra el regidor d'Urbanisme, Junts Avançam demana ara la dimissió de la regidora de Tots per Pollença.

Per part nostra, consideram també que una representant del Consistori que en coacciona (inútilment, ja que l'ADT funciona de manera transparent i imparcial) a un altre perquè no se li apliqui la llei, no només hauria de dimitir, sinó que s'hauria de veure si no està incorrent en responsabilitats penals. Amb l'agreujant que les coaccions consisteixen en denunciar familiars del regidor. A Alternativa consideram que cada persona ha de respondre de les seves actuacions i no de les dels seus familiars, ja que sinó estarem retrocedint uns quants segles, i en lloc de en política estarem dins el fang.

Per impedir precisament que la disciplina urbanística sigui una eina de greuges comparatius, de clientelisme, d'amenaces i de pressió interessades, vàrem proposar al ple fa pocs mesos (i ja ho havíem fet el 2009) que es delegassin les competències en disciplina urbanística al Consell. Evidentment, això no eliminaria la possibilitat que hi hagués casos com aquests, referents als expedients del passat; però com a mínim faria que, a partir d'ara, ningú dubtaria de les conseqüències si s'incompleix la llei, ni hi hauria lloc per coaccions o ni esperances d'esquivar la llei. No vàrem comprendre les reticències de Junts Avançam per delegar les competències.

Després d'aquest episodi, instam a l'equip de govern que es repensi la seva negativa d'adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori i que l'aprovem al Ple properament.

 

Ple ordinari de juliol

Alternativa | 25 Juliol, 2017 11:19 | facebook.com twitter.com

D'ençà que tenim representació a l'Ajuntament el 2007 som els únics que hem publicat, entre altres temes, els ordres del dia comentats i les votacions. Aquesta legislatura a més hem aconseguit (acords d'investidura) que l'Ajuntament publiqui la documentació corresponent al ple. La informació és el primer pas per aconseguir canvis.

El ple ordinari de juliol serà dijous 27 a les 11h (perquè ja estam dins la setmana de festes). Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos. 

PART RESOLUTIVA

1- Presa de possessió del senyor Bernat López Plomer del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença.

En Bernat López substitueix a n'Iliana Capllonch. Esperam que ja s'anuncií també la nova redistribució de delegacions

2.- Determinació festes locals pel 2018 pel calendari laboral

Es proposa  17 de gener i 2 d'agost, ja que cauen en dia feiner.

3. -Adhesió a l'estratègia local per a la igualtat impulsada per la Direcció Insular d'Igualtat el Consell.

L'acord té diversos punts. L'estratègia local la podeu consultar aquí: http://www.conselldemallorca.net/media/50501/Estrategia-local-Ajuntaments-2017.pdf . Proposen:

- Nomenar la regidora na Magdalena Seguí i na Catalina Cifre (la mediadora cultural) com a referents al municipi per posar en marxa l'estratègia local

- Establir un cronograma que inclogui les accions clau

- Difondre entra la població, coordinar-se amb altres municipis...

Relacionat amb això en MAM ha dit que s'ha encarregat la redacció d'un Pla d'Igualtat i que ara estan fent la diagnosi prèvia. 

4-Adhesió a la Xarxa de municipis per la gestió pública de l'aigua.

Es tracta de formalitzar a través del Ple el fet que EMSER formi part de la Xarxa de Municipis que aposten per la gestió pública de l'aigua i que vam impulsar nosaltres.

5-Distincions de la Patrona

La proposta amb alt grau de consens són; AFAMA (que compleix 20 anys) i al Club de Bàsquet de Pollença (que enguany en fa 30).

 6 -Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades.

No es vota. 626.744,56 euros de factures irregulars . Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Aquestes factures irregulars no han disminuint aquesta legislatura, com esperàvem sinó que han augmentat  donat que l'equip de govern no ha regularitzat la majoria de les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig de 2016, en què es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet. 

7-Informació sobre l'execució pressupostària del segon trimestre de l'exercici de 2017

No es vota.

Propostes/Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 

AlĚlegacions a la llei de camins p˙blics

Alternativa | 13 Juliol, 2017 15:59 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa hem incorporat les nostres al·legacions a les presentades per l'Ajuntament de Pollença a la Llei de camins públics, per fer-la més efectiva i que les institucions puguin actuar de forma més ràpida i contundent a l'hora d'obrir els camins públics.


A Alternativa fa anys que lluitam pel dret de pas i la recuperació de camins i rutes públiques a Pollença, on com sabeu tenim un bon grapat de camins públics tancats, inclòs un (la carretera vella de Lluc) per part de l'usurpador ex-batle i regidor de Tots per Pollença, en Tomeu Cifre Ochogavía. Davant l'oferiment de l'equip de govern de presentar al·legacions, dins les al·legacions presentades per l'Ajuntament a la Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca, des d'Alternativa hem considerat que la presentació de forma conjunta i en nom de l'Ajuntament era una bona opció per a que les nostres propostes de millora de la llei fossin més fàcilment escoltades.

En aquest sentit hem fet les nostres al·legacions, que són la majoria de les presentades per l'Ajuntament, i que consisteixen bàsicament en:

 

-En l'esmentada llei es contempla que l'Administració pugui obrir de forma cautelar i urgent (prèviament a la recuperació d'ofici) els camins usurpats només en els casos que hi hagin estat usurpats recentment, sempre que no hagi transcorregut més d’un mes des que se n’ha tingut constància. A Alternativa consideram que l'Administració ha de poder obrir sempre un camí públic tancat hagi estat tancat recentment o no i es tengui constància faci un mes o faci anys.

-També hem demanat que l'administració titular del camí, en qualsevol cas i moment, pugui retirar qualsevol obstacle que impedeixi l’ús normal del camí, sense necessitat de cap notificació prèvia. Creim que no cal cap urgència com estableix la llei per poder retirar obstacles que dificultin l'ús normal del camí i creim que cal establir un termini per la retirada de l'obstacle (48 hores).

-Pel que fa referència a les sancions, consideram que desobeir les ordres de retirar els impediments o limitacions de pas ha de ser considerat una infracció molt greu en lloc de greu (que és el que preveu la llei), ja que és evident la impossibilitat d'esgrimir el desconeixement de la llei quan ja s'ha estat advertit i, per tant, estaríem davant un clar exemple de reincidència en l'obstrucció del pas.

-Igualment consideram que s'ha d'establir com una falta greu la col·locació de cartells de “prohibit el pas”, “camí privat”, ... que puguin dur a confusió, ja que aquests casos habituals, són una mostra clara d'intent de coacció que mereixen ser penats per la llei.

Esperem que aquestes propostes de millora que hem fet a la Llei siguin tingudes en compte i serveixin per millorar-la. A més, esperam que per part de l'Ajuntament també hi hagi els avanços que venim demanant fa temps: incloure dins l’inventari de béns tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan pendents de cap al·legació, prioritzar la resolució de diligències prèviament aprovades pel Ple corresponent de 2007 del camí del coll d’en Patró, iniciar diligències per resoldre la problemàtica dels camins del coll de Síller i de Bóquer i expropiar el camí de Ternelles.

 

 

 

Contractaciˇ desfibriladors (Junta 4 de juliol)

Alternativa | 09 Juliol, 2017 15:00 | facebook.com twitter.com

Aquest és el resum  de la reunió de la Junta de Govern de dia 4 de juliol del 2017 publicat a la pàgina web de l'Ajuntament 

Destaca l'aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de la xarxa de desfibril·ladors, d'aquesta forma es comença a complir la nostra moció del ple de juliol de 2016 per fer de Pollença un territori cardioprotegit i dotar de desfibril·ladors al municipi per possibilitar una ràpida intervenció a qualsevol lloc: als vehicles policials, la piscina municipal, places... Recordam els altres acords que es van aprovar per unanimitat:

-posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives, informatives i cursos....

-signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (conselleria de salut,d'educació, federació o clubs de futbol...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors. També per aprofitar millor els recursos existents.

Junta de Govern de 4 de juliol

URBANISME

Se dóna compta de les llicències d’obra atorgades entre mitjans maig i mitjans juny. En total han estat 76, totes elles obres majors.

HISENDA

-Relació de despeses.

S’aprova la relació de despeses, tant les que tenen objeccions com les que no en tenen.

Entre les que no tenen cap objecció s’inclouen diverses factures tal com Revisió i reposició parcs infantils (2.407,90), serveis inspecció tribbuts (510.041,03), servei de neteja viària (73.305,05), quota participació “Sports tourism forum 2017”, treballs senyalització vial (12.4578,16).

Entre les despeses que tenen qualque tipus objeccions hi ha destaquen: el muntatge Electric oficina turisme (3.236,53), servei de grua (2.707,98), 20.000 mapes municipi Oficines Turisme (2.923,15), assegurances edificis municipals, (23.210,17)....

- Recursos i reclamacions

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 6 de setembre del 2016 i se dona de baixa la liquidació corresponent

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 18 d’octubre del 2016 i se retornen 86,30 €.

Varis:

- S’aprova una bonificació de 70% de la quota íntegre de l’IBI per família nombrosa oi se li denega per tractament de fems.

- se procedeix a bonificar diversos tributs ( IBI, recollida i tractament de fems)

- S’acorda l’exempció per minusvalidesa de l’import sobre vehicles de tracció mecànica.

- S’aprova una bonificació de l’impost de vehicles per família nombrosa.

- S’acorda aplicar una sèrie de bonificacions de l’IBI, i recollida de fems per minusvalidesa

- S’acorda una devolució d’ingressos indeguts per valor de 307,85 de la taxa de recollida de fems

- S’aprova concedir l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

- Se denega l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

CONTRACTACIO

S’adjudica el contracte administratiu de subministres de dos servidors centrals . Un pic fet les tramitacions oportunes s’acorda Adjudicar el contracte administratiu de subministrament de 2 servidors centrals, per un import de 17.061 euros IVA inclòs a favor de l’entitat ASAC COMUNICACIONES S.L. de conformitat amb les condicions que hi consten a l’expedient

S’adjudica e contracte menor d’obra de construcció d’una habitació i un bany a l’edifici del centre de dia - Residència per un import de 36.240,89€ a l’empresa Construcciones Vadell Cifre SL

S’adjudica el contracte administratiu mixt de servei per a l’edició de la guia Nàutica i platges de Pollença i subministrament de 109.000 exemplars per un import de 4.901,71 a J. Cerdà Garcia

S’adjudica el contracte administratiu de servei de desbrossament i neteja de diversos camins, zones verdes i aparcaments a Miquel Vives Luis per un import de 9.123,40.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA

S’imposa una sanció de 450 € a un establiment del port per infracció a l’ordenança d’ocupació de via pública

Se rectifica una liquidació i se concedeix llicència d’ocupació de via pública per 4 taules i 12 cadires a un local del port

- S’atorga OVP a una entitat mercantil del Port per posar expositors (2 m2)

- S’atorga OVP a una entitat mercantil de Pollença per posar 2 expositors (0,40 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (1 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (2 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment del Port de Pollença (3 m2)

Se denega autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per 6 taules i 24 cadires. 4 para-sols i 3 aparcabicis per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per expositors a establement del Port.

Se concedeixen 9 taules i 36 cadires i se deneguen 2 taules i 3 cadires a restaurant de Pollença

S’estimen parcialment les al·legacions presentades per establiment del port de Pollença

S’autoritza l’ocupació de via pública de 7 taules i 30 cadires dins d’una superfície de 31,6 m2 a un establiment del Port de Pollença i se deneguen 1 taules i 3 cadires.

S’acorda atorgar 3 taules i 12 cadires establiment de Pollença

Se deneguen 8 taules i 30 cadires a un establement del Port, per no estar al corrent de pagament

S’acorda atorgar 4 taules, 16 cadires a un establiment del port

Se deneguen 4 taules, i 16 cadires, a establiment del Port

S’atorguen 3 taules i 12 cadires a establiment del Port Pollença

S’atorguen 6 taules i 12 cadires i se deneguen 12 cadires a establiment del Port Pollença

Se deneguen 13 taules, i 26 cadires, a establiment del Port per no trobar-se al corrent de pagament

S’autoritza canvi de nom de la liquidació d’establiment de Pollença

REGIM INTERIOR

Taxis

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 24 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 05 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 09 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 32 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 15 fins un màxim de set places.

Personal

S’aprova la pròrroga de la comissió de serveis a funcionari municipal.

Se dóna compte de la Resolució de batlia d’aprovació de la sol·licitud d’ajuda a la conselleria de Treball i comerç per un import de 52.844,64 € per a la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys per dur a terme el projecte de “Manteniment de camins rurals i zones verdes-fase II del municipi de Pollença.

CONTRACTACIO

S’aprova l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació , manteniment i formació de la xarxa de desfibril·ladors del municipi de Pollença, mitjançant rènting i convocatòria de la seva licitació.

S’adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 9 d’agost de 2017 a l’artista Carles Trepat Domingo per un import de 2.800 €, més l’import de l’IVA per al festival de Música.

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Julian Rachlin per un import de 18.000 €, més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Mischa Maisky per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista ITAMAR Golan per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 19 d’agost de 2017 a l’artista Nelson Freire, representat exclusivament per l’empresa CONCIERTOS AUGUSTO SL per un import de 14.700 € méś l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 26 d’agost de 2017 al conjunt Quartet Manderling, representat exclusivament per a aquest concert per l’empresa MITO CONCERTS SL per un import de 9500 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Christoph Pregardien per un import de 12.000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Julius Drake per un import de 5000 € més l’import d’IVA

VARIS

S’Aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament de Pollença per poder executar un programa conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi de Pollença per al curs 2017-2018

 

 

Volem un PAC nou

Alternativa | 04 Juliol, 2017 09:16 | facebook.com twitter.com

Aquesta va ser la nostra argumentació al darrer ple al nostre vot en contra de la moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació

Nosaltres votarem en contra.


Votarem en contra, perque creiem que si no es cedeix el solar ara, el centre de salut no es farà, i ho creiem sincerament. Creim que la proposta de Tots per Pollença fa inviable el centre de salut en aquesta legislatura. El senyor Tomeu Cifre creu que hi ha temps per fer els informes, per fer el procés de participació i cedir el solar en uns pocs mesos? Sembla que no coneix a aquest equip de govern; això no es faria en aquesta legislatura.


I clar, a la següent legislatura, al Govern de les Illes probablement tendrem a la dreta tornant a governar, i amb un govern del PP a Palma, vistes les retallades de l'anterior legislatura en sanitat, que varen afectar patir també a Pollença, anulant-se contractes de substitució i reforç de personal sanitari d'atenció primària, que provocà que al faltar algú es tancassin els PACS. Amb gent que "estima" tant la sanitat pública tenim clar que no hi haurà PAC si no es fa en aquesta legislatura.


I és que aquesta moció, presentada quan va sorgir el tema de triar el solar la podriem haver entès, i podrieu haver demostrat cert interès en que realment es fés un procés participatiu per triar el solar. Però ara? Quan tot està a punt d'acabar? El que passa és que vostès no hi han cregut ni hi creuen en la participació, i fins el seu portaveu mateix va dir que demanar participació era sinònim de no tenir les coses clares. I ara la pregonen? Varen demanar res als ciutadans vostès quan governaven? Ara diran que s'ha aprovat un nou reglament, però abans ja ni havia un, i no fa falta teniu un reglament per fer processos participatius, i vostès mai en varen fer!!!


Per tant nosaltres creiem que el que vostès volen, és boicotetjar la contrucció del PAC. Vostès, com ja varen expressar a l'iniciar la recollida de firmes, consideren que aquest solar és massa bo per fer un centre de salut, tot i que mai han dit on creien que era millor fer-lo.


I a aquesta negativa a tudar un solar destinant-lo a la sanitat pública, hi afegim que s'eliminen aparcaments i ho combinam amb el concepte mal utlitzat de participació ciutadana, surt aquesta campanya demagògica que han fet, que només s'ha sostingut per la incompetència i la poca pressa en fer les coses de l'equip de govern i la Conselleria.


Com he dit, si vostès haguessin fet aquesta moció tot just al principi podrien haver tingut certa credibilitat, però ara mateix es veu d'una hora enfora que estan fent populisme barat. I nosaltres no anam de populismes barats, i si hem de triar entre aparcaments o PAC, per molt que sigui impopular nosaltres sempre triarem PAC; i si realment volen aparcament que se compri el solar darrera la Renault i que es facin aparcaments.


Ara bé, que no s'enganin els regidors de l'equip de govern, nosaltres votam a favor perque creim que és l'única manera d'assegurar el PAC, però les seves presses inicials s'han demostrat innecessàries, i la seva inoperància i la de la Conselleria en aquest tema són les que han permès a la dreta arribar fins aquí. Vostès han aconseguit que la dreta hagi fet una recollida de firmes per iniciar un procés participatiu, i això és per fer-s'ho mirar. Té molt de mèrit.


Per acabar, i ja que moltes vegades en donen la seva opinió, ens agradaria que el regidor Sureda ens explicàs que en pensa el PI de la elecció del solar de Can Conill.

 

Els regidors de Tots per Pollença i Martí Roca van demostrar que no han assumit que no governen i van actuar sense educació, ni respecte. Des del llocs destinats al públic en Tomeu Cifre Ochogavía es va dedicar a increpar als regidors que van defensar els seus arguments al seu lloc.

 

 

 

 

Junta d'EMSER i ple de juny

Alternativa | 02 Juliol, 2017 23:24 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del resultat de les votacions a la Junta General d'Emser i de la primera part del ple ordinari de juny. De la segona part, amb els precs i preguntes no hi haurà article fins al mes vinent, perque aquestes no varen ser respostes per falta de temps.

JUNTA GENERAL D'EMSER

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 abstencions (PP, Tots i Regidor no adscrit) i 1 vot en contra (Alternativa). Optàrem per un vot protesta davant el rumb que porta, o continua portant l'empresa municipal, on la gerència sembla fer el que vol i les nostres propostes ni són escoltades. En aquest sentit ni se'ns ha fet arribar, ni s'ha publicat la memòria la "Memòria d'activitats del 2016", al Consell d'Administració previ a la Junta no es portà el punt relatiu a la fixació d'objectius de la gerència com estava acordat, i ni tan sols s'ha fet res per canviar els estatuts i incloure els delegats de personal i resta de membres de l'oposició al Consell d'Administració, amb una moció aprovada en aquest sentit desde el gener de 2016. Per tant, amb tot això, votàrem en contra

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat. S´elegiren 3 regidors per aprovar posteriorment l'acta.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa (1 vot tan sols, al faltar la nostra portaveu)) i 8 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit). Una modificació de crèdit de 1.330.000 d'euros per destinar a la primera fase del projecte de dotació de serveis, en aquest cas del carrer Temporal, la volta del maressar i l'esplanada de davant Cala Molins, on es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat i altres elements. Tot i reclamar que per la Cala és imprescindible un pla integral per a una futura millor gestió, consideràrem que aquesta dotació de serveis era necessària i que calia que s'aprovàs.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat per 8 vots en contra (PP, Tots i Regidor no adscrit), 7 a favor (Junts i UMP) i 1 abstenció (Alternativa). Per desgràcia de les empreses que fan feina, a les que diuen defensar, el vot de la dreta impedí que puguessin cobrar per les tasques fetes per l'Ajuntament. Tot i aconseguir que l'equip de govern justificàs les factures, cosa que ells mai varen fer quan governàven.

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas. Aprovat per unanimitat. Contents perque es comenci a donar compliment a una moció aprovada pel ple municipal. Ara només falta que es dediqui un carrer a Martí Vicenç "Bon Jesús" i a Bartomeu Cabanelles del "Lloquet". Per cert el lloc és just el tram de davant el museu i els jardins, el qual ens sembla una bona elecció.

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana. Rebutjades les al·legacions amb els vots de Junts, Alternativa i UMP. Els tècnics informàren desfavorablement de les al·legacions presentades per Tots per Pollença i un particular, i establiren que l'ús sanitari estava permès a Can Conill. Després durant el ple va succeir el que ja es conegut, amb l'arribada de la nostra portaveu just després de la petició del Batle de retirar el punt de l'ordre del dia. La dreta, indignada per no poder aprofitar-se de l'absència de la nostra portaveu, i de un ple no representatiu, va decidir abandonar la seva cadira i seure entre el públic, mentre mostrava la seva falta d'educació i respecte, cridant i fent comentaris impropis d'un representant polític decent. Una vegada representat el ple com va sorgir de les urnes, les al·legacions foren rebutjades.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17). Rebutjada per 9 vots en contra (Junts, Alternativa i UMP) i 8 a favor (PP, Tots i Regidor no adscrit). No entrarem gaire en el nostre argumentari, perque en farem un article al respecte, però consideram que és imprescindible que es cedeixi el solar ja, perque si la dreta guanya les següents eleccions el PAC no es farà. Tot i això la inoperància de la Conselleria i de l'equip de govern han permès a la dreta la possibilitat de fer aquesta campanya demagògica demanant una participació en la que no creuen.

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17). Aprovada per 8 vots a favor (Alternativa i Junts), i 9 abstencions (PP, UMP, Regidor no adscrit i Tots). Al final la nostra moció es va aprovar, tot i que la dreta va demostrar que no té cap intenció de retornar els seus dispositius usurpats, aferrant-se a legalismes i informes, i demostrant clarament quin és el concepte que tenen de defensa de la cosa pública.

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17o). Aprovada per 8 vots a favor (Tots, PP i regidors no adscrit), 7 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Alternativa). Una moció defensada pel regidor no adscrit que demostrà quin és el seu pèssim nivell de feina: ni ha llegit els plecs de licitació del servei de l'anterior legislatura, ni d'aquesta!!!, i en la seva exposició de motius va mentir al dir que a l'anterior legislatura la neteja es feia ja al més de maig quan no és cert. Paper banyat que no servirà de res ja que el servei ja està adjudicat. Demanàrem la retirada de la moció, i al no voler fer-ho ens vàrem abstendre.

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17). Moció aprovada amb 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit), 1en contra (Alternativa) i 7 abstencions (Junts i UMP). Una moció de la CEDA, molt reaccionària i que sota el paraigües de la defensa del petit comerç criminalitza la venda ambulant, la qual no és cap problema real, ni pel comerç local, ni de mala imatge pel municipi (sota aquest concepte s'amaga un classisme recalcitrant i fins i tot racisme). En realitat el problema és tot el contrari: el capitalisme ferotge, i els favoritismes al gran capital i els grans comerços, que sempre han promogut aquests partits, són els que han enfonsat el petit comerç local.

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb