URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'equip de govern tolera els incompliments de l'empresa de neteja viÓria.

Alternativa | 30 Juny, 2017 22:29 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam una nova irregularitat relacionada amb l'empresa de neteja viària, que ja fa dos anys que fa feina sense contracte. L'empresa no ha fet la seva feina de retirar la vegetació que creix a la via pública i ara l'Ajuntament assumeix aquesta feina que no li correspon.
Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat un pla de xoc per retirar les herbes dels carrers. Una actuació realitzada per la brigada d’obres i l’empresa encarregada de la neteja viària (la UTE Urban Servei, formada per Llabrés Feliu, Amer e Hijos, i Bartolomé Adrover e Hijos). L'equip de govern (Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina), a més, ha anunciat que dedicarà recursos extraordinaris per seguir desbrossant l’herba dels carrers i camins, ja sigui amb personal propi, mitjançant empreses o a través de treballadors del SOIB.

L'equip de govern no content amb mantenir la greu irregularitat de pagar gairebé 800.000 euros anuals a l'empresa de neteja viària, sense contracte des de fa dos anys quan una sentència del Tribunal Superior de Balears en va anul·lar la seva adjudicació, ara també es dedica a utilitzar mitjans municipals i fins i tot han anunciat la seva disposició a contractar altres empreses per fer una feina que correspon a l'empresa de neteja viària.

Aquest anunci és una nova irregularitat, ja que la clàusula 17 del plec de condicions de la neteja viària estableix que la retirada de la vegetació espontània que creixi a la via pública la durà a terme l'adjudicatària del servei, a realitzar de forma contínua i que serà una operació integrada en la programació de neteja regular. Durant les èpoques de màxima proliferació, l’empresa aplicarà els mitjans complementaris necessaris, acordats amb l’ajuntament, per garantir que en cap cas es produeixi la proliferació d’aquesta mena de vegetació. És evident que ara s'ha hagut de fer un pla de xoc perquè l'empresa de neteja viària no ha complert aquesta clàusula i en comptes de ser amonestada l'Ajuntament posa mitjans propis per fer una feina que no li correspon i no contents amb aquesta irregularitat, a més a més, anuncien la possible contractació d'altres empreses.

Aquesta greu irregularitat no fa sinó augmentar la nostra desconfiança en que s'estigui aplicant realment un control de la feina de l'empresa, que a pesar de la nostra advertència fa un mes, segueix sense publicar la seva memòria corresponent al 2016, que segons la clàusula 52 del plec de condicions s'hauria d'haver publicat al mes de gener.

En conjunt estam molts decebuts amb aquest conjunt d'irregularitats que es repeteixen legislatura darrera legislatura i exigim a l'equip de govern que faci complir el plec de condicions a l'empresa de neteja viària i demanam que s'iniciï d'una vegada per totes el procés de municipalització del servei.

Mociˇ pel retorn dels dispositius m˛bils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessiˇ

Alternativa | 26 Juny, 2017 15:25 | facebook.com twitter.com

 L’Ajuntament disposa de diferents dispositius electrònics com telèfons o tablets i que els reparteix entre els seus funcionaris, personal laboral, càrrecs de confiança, personal extern i regidors per a un millor i més fàcil desenvolupament de la seva tasca. Però no hi ha cap protocol o reglament establert que estableixi cap regulació sobre com s’ha de procedir en la cessió d’aquests dispositius per part de l’Ajuntament.

Aquesta legislatura s’han donat casos en que diversos regidors un cop abandonades les seves tasques de govern no han retornat aquests dispositius i se’ls han apropiat. 

Al diferents plens hem demanat a l'equip de govern si pensaven denunciar judicialment d'una vegada als regidors que no han tornat els iphones i ipads de l'Ajuntament. Sorprenentment el batle va dir que no era un tema tan clar i que no havia decidit res...  Els aparells han estat pagats amb doblers públics com una eina de feina dels regidors que governaven, una vegada que no governen els han de tornar, tot la resta són excuses, falta de vergonya d'uns i de valentia d'altres.

A continuació teniu la llista de la vergonya de membres de l'équip de govern passat que no han tornat els seus dispositius, només Teresa Ferré (PI) i Joan Ramón Mateu (PI) els han tornat. Com podeu veure alguns es van facilitar a alguns regidors dos mesos abans de les eleccions:

Martí Roca :  Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB (30 de març 2015) i un ipad 32 GB.

Tomeu Cifre (TOTS): Un iphone 5s 32GB, Un iphone 6 64GB.

Francisca Cerdà (TOTS):  Un iphone 6 64GB (26 de març 2015).

Miquel Llobeta (TOTS): Un iphone 6 64GB (25 de març 2015).

María Buades (TOTS): Un iphone 6 16GB.

David Alonso (PP): Un iphone 6 64GB.

Marilen Capllonch (PI): Un iphone 4S

Marga Capllonch (PI): Un iphone 4S

Per tot això hem presentat una moció  (a l'enllaç) demanant:

  1. Que es redacti un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars; que entre d’altres estableixi:

  • Els mecanismes necessaris que acreditin que els dispositius són propietat de l’Ajuntament.

  • Els criteris que regulin quin tipus de dispositiu s’ha de rebre segons la relació amb l’Ajuntament; regidor, funcionari, personal laboral,…

  • Els mecanismes que assegurin de retorn els dispositius una vegada acabada la seva relació laboral o professional amb l’Ajuntament pel cas dels treballadors, càrrecs de confiança o personal extern; i al final de la legislatura pels regidors.

  1. Exigir a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies, i en cas de que així no succeeixi, instar a aquest Ajuntament a prendre les mesures legals oportunes per fer-ho efectiu.

Ple ordinari de juny

Alternativa | 25 Juny, 2017 17:31 | facebook.com twitter.com

Aquests dimarts 27 hi ha Junta General d'EMSER i després el ple ordinari de juny  a les 20:00. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos. A l'enllaç teniu la documentació corresponent

Hem presentat una moció demanant un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars i exigint a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies.

 

JUNTA GENERAL D'EMSER

 

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2016.

 

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació.

 

 

PLE ORDINARI DE JUNY 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit 12-2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals.

 

Es tracta de fer una modificació de crèdit de 1.330.000 € per executar la primera fase del projecte de dotació de serveis de la Cala. Es milloraran les voravies, enllumenat i cablejat del carrer Temporal, i de les escalonades perpendiculars. També faran una millora a l'esplanada de davant el bar Mallorca, amb llambordes, per crear una pseudo-plaça. No llevaran el trànsit, però si que el separaran.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 4 /2017 de reconeixement

 extrajudicial de crèdits.

 

Dos llistats, un de l'Ajuntament i ualtre de la residència (amb una sola factura). Són 20.137 euros, de factures  que segons va dir l'interventor totes havien entrat tard.

 

4.- Aprovació definitiva si procedeix, de l'expedient per a la dedicació d'un carrer del municipi al Fill Il·lustre Sr. Pere Josep Cànaves Salas.

 

   Fa anys que s'hauria d'haver fet aquest reconeixement. Volem recordar que a la moció, que es va aprovar al novembre del 2010, també es va aprovar dedicar un carrer als dos vocals de la comissió gestora també assassinats: Martí Vicens Vilanova "Bonjesús" i Bartomeu Cabanellas Botia "del Lloquet". Serà el tram de davant el Museu i els jardins . Hi ha hagut una exposició pública i no s'han presentat al·legacions. Pere Josep Cànaves va ser president de la Junta Gestora nomenada pel govern del Front Popular des del 13 de març de 1936 fins el 20 de juliol de 1936. El 19 de juliol de 1936 va defensar la legalitat republicana i democràtica davant el cop d’Estat i per aquest motiu, les noves autoritats franquistes el condemnaren a mort. Va ser afusellat el 27 de gener de 1938

 

5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica/desafecció parcial del domini públic de la superfície de 2030 m2 del bé immoble municipal que pertany a la finca denominada Can Conill en la part qualificada com urbana.

 

Hi ha hagut al·legacions de Tots per Pollença i d'un particular que coincideixen en el punt que l'ús sanitari  no està permès per el Pla General. L'assessor jurídic i l'arquitecte han contestat que amb les modificacions que s'han fet del Planejament s'han eliminat aquests usos, o més ben dit s'han integrat dins altres. Se pot dir que no hi ha cap lloc destinat a usos sanitaris estrictament, i per tant aquesta al·legació la podrien fer a qualsevol solar.  

El ciutadà també ha al·legat que s'ha de poder observar el Puig des del Parc com estableix el Pla General. Els tècnics han dit que això no seria el moment de reclamar-ho ja que és un canvi de titularitat, però s'ha de tenir en compte a l'hora de fer projecte.

 

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per instar a l'equip de govern a aturar la construcció del nou PAC a Can Conill, estudiar altres alternatives i obrir un procés participatiu per triar el seu lloc d'ubicació (RGE núm. 4823 de 15.06.17)

 

Tots per Pollença argumenta que la construcció no és imminent, creu que hi ha temps per cercar una nova alternativa amb el procés, fer els estudis necessaris i fer la modificació del planejament si cal (entre 3 i 6 mesos).  El batle argumenta que tornar a començar seria perdre una oportunitat, que totes aquestes altres possibilitats ja estan estudiades, i que és cert que la conselleria va trigar un poc a contestar sobre les exigències a complir, però que ara tornar enrera no és viable, i que es perdria el PAC. 

 

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença pel retorn dels dispositius mòbils cedits per l'Ajuntament i establir un protocol que en reguli la seva cessió (RGE núm. 4834 de 15.06.17).

 

Hem presentat una moció demanant un protocol d’actuació per regular com procedir en la cessió de dispositius com mòbils, tablets o similars i exigint a tots els regidors que no formen part de l’equip de govern i encara disposen de dispositius electrònics rebuts la legislatura passada, a que els retornin en un termini de 30 dies.

 

8.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers el servei de neteja del litoral amb barques (RGE núm. 4877 de 16.06.17)

 

El bloc de dretes ha presentat aquesta moció demanant que l’Ajuntament insti a la Conselleria a ampliar el termini de neteja, i que mantengui les 33 embarcacions destinades a fer-ho. Segons ells el servei ha estat aturat sense licitació, i ha patit retalladles. Segons el regidor de medi ambient la licitació ja estava feta.

 

9.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit Martí Roca envers la venda ambulant il·legal (RGE núm. 4879 de 16.06.17)

 

Una altre moció presentada pel bloc de dretes, demanant que es consemni i lluiti contra la venta ambulant al municipi. Vam demanar si aquest problema era greu, i el batle va contestar  que no, que es tractava de poques persones.

 

 

10.- Propostes/Mocions d'urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

De la ilĚlusiˇ a la decepciˇ i la desconfianša

Alternativa | 19 Juny, 2017 16:46 | facebook.com twitter.com

Amb aquest títol és com podríem definir el que està sent aquesta legislatura. El passat dia 13 de juny va fer dos anys que Miquel Àngel March va ser triat batle dins una sala plena de gom a gom, amb el nostre suport, després d'arribar a un acord d'investidura. Eren temps d'il·lusió, i de la convicció, almenys nostra, de què el canvi era possible, i que el moment de la dreta, desunida i fragmentada, havia acabat. Però passats dos anys veim com tot això s'ha esfumat i al ple extraordinari del darrer més el batle va perdre la confiança d'aquest. La incapacitat de complir els acords signats amb nosaltres més la falta real de polítiques d'esquerra han fet que tant nosaltres com molta gent hagi perdut la confiança en aquest equip de govern. Així a aquest darrer ple extraordinari l'equip de govern únicament va comptar amb el suport de càrrecs polítics entre el públic de la sala, ben diferent del dia de la investidura. I per més fer, la seva incapacitat ha aconseguit unir als partits de la dreta, que fa dos anys es trobaven debilitats i separats, i ara se senten forts i més cohesionats que mai.

I la realitat, és que després de 2 anys del pacte d'investidura l'equip de govern encara té coses per complir. En l'àmbit de transparència encara hi ha feina a fer i queda documentació pública i econòmica pendent de publicar. Referent a la publicació de les memòries dels serveis és cert que s'han anat publicant, però sense cap criteri fixat, i algunes d'elles deixen molt que desitjar. Finalment no s'ha fet res per la millora i potenciació de la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Pel que fa al tema de la participació, les coses també són molt millorables; així el reglament de participació redactat a partir de la feina dels nostres regidors i l'aportació de partits, associacions i ciutadans s'ha aprovat amb un retard injustificable, processos participatius veim com només se n'han fet dos, i de la elaboració d'uns pressupostos participatius
ja pel 2017 no en tenim cap senyal.

A aquest incompliment hem d'afegir que gran part de partides que es van incloure al pressupost del 2016 a instància nostre no es varen executar, impossibilitant el nostre vot favorable al pressupost del 2017 i augmentant la desconfiança cap a l'equip de govern.

I a tot això hem de sumar la falta real de polítiques d'esquerra i per aconseguir un canvi real. Ens trobam que no s'ha fet res en política d'habitatge, quan aquest és un dels problemes més grans del municipi; aprovant-se fins i tot una rebaixa de l'IBI pròpia del PP, i rebutjant la nostra proposta més social d'establir una progressivitat en l'impost. Sobre contractació social no s'ha fet tampoc res, ni s'ha fet cap passa per a la remunicipalització del servei de neteja viària, i la fàbrica de Can Morató segueix en un estat vergonyós, ... I al ple, l'equip de govern alhora de la veritat ha virat cap a la dreta, i per acció o per omissió, també ha estat responsable del suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació, de la negativa a l'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori o del rebuig a la nostra moció per eliminar el gall de dalt del Pi.

Aquesta incapacitat de l'equip de govern fer efectiu un canvi real ha provocat un enfortiment de la dreta, que dividida a inicis de legislatura, ara mateix actua com un únic partit i és sent més forta que mai.

En aquesta tessitura a Alternativa, no ens queda més remei que seguir fent feina des de l'oposició com fins ara. Fiscalitzant la tasca de l'equip de govern, però a diferència del bloc de dretes liderat per Tots per Pollença, també fent una oposició constructiva amb mocions i propostes que beneficien als pollencins com hem fet fins ara.

 

Des del moment que vam publicar aquestes imatges fa mesos pràcticament no hi ha hagut avanços

 

 

 

EsglÚsia i Ajuntament han de complir la llei

Alternativa | 12 Juny, 2017 08:47 | facebook.com twitter.com

Vist que està més que provat el patiment de l'anyell, i alguns anys fins i tot aquest ha mort, i que la seva presència incompleix la Llei de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà, demanam tant a l'Església com a l'Ajuntament que en substitueixi l'animal viu per una rèplica.

 

 

Com és conegut, el primer diumenge després del dia del Corpus, a Pollença és realitza la processó amb el ball de les Àguiles i Sant Joan Pelós, el qual porta un anyell. Durant les més de dues hores que dura la processó, l'animal d'uns pocs dies de vida, resta immobilitzat amb cordes dins una bossa de plàstic perquè si aquest defeca, cosa que sempre succeeix, no embruti a qui interpreta al sant. Mentrestant el seu cap està defora i va pegant capades al ritme dels bots del personatge de Sant Joan Pelós.


Al passat ple de març vam demanar a l'equip de govern que demanés al bisbat la retirada del menet de la processó, i la seva resposta, entre rialles, va ser que s'ho plantejarien.


Aquesta situació de maltractament, que a nosaltres no ens provoca cap tipus de rialles, la venim denunciant fa anys, i associacions animalistes com Baldea venen demostrant a través d'informes veterinaris, com es provoca un patiment innecessari a l'animal, i alguns anys fins i tot la mort. Com indiquen aquests informes les cordes a les cames li poden provocar lesions cròniques i doloroses, i la bossa de plàstic a la qual és introduït l'animal provoca un efecte sauna, amb un augment de la calor i la temperatura corporal que pot portar a un cop de calor a l'animal. Per altre part els bots i moviments propis del ball a part de malestar i estrès, li provoquen nombrosos cops al cap i li poden provocar lesions greus al coll i més concretament a la zona cervical. I finalment també sofreix el sistema digestiu, podent patir des d'un elevat peristaltisme amb dolors i diarrees fins a arribar a provocar una parada intestinal que deriva en timpanisme amb forts gasos intestinals que suposen molts dolors i patiments i que poden arribar a causar la mort del jove animal.


I tot aquest patiment a part de poc ètic i vergonyós és il·legal. La llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà, al seu article 4.1.a, prohibeix expressament "l'ús d'animals en festes o espectacles, en els quals aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador". I entenem que aquest cas no es pot considerar com una excepció de les que marca la llei ja que no està acreditat que s'hagi celebrat de forma ininterrompuda durant almenys els 100 anys anteriors a l'aprovació de la llei, i a més hi ha constància d'alguna mort i és més que evident la tortura de l'anyell. D'acord amb l'article 4.6.i de dita llei podem concloure que la presència de l'animal a la processó és una infracció molt greu: "l'ús d'animals en festes o espectacles en els quals aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments antinaturals, maltractaments, burles, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador". L’animal viu no juga un paper fonamental a la festa, tan sols és un adornament més de la vestimenta, i només se li veu el cap que treu fora de la bossa de tal forma que la seva substitució per una replica no desvirtuaria la festa.


Per tot això demanam a l'Església, organitzadora principal de l'esdeveniment, que compleixi la llei i suprimeixi la presència de l'anyell viu de la processó, substituint-lo per una rèplica i per una alternativa que no suposi la tortura i el patiment de cap animal, i a l'Ajuntament que utilitzi tots els instruments que té al seu abast per acabar amb aquesta cruel tradició, i que vetlli perquè al seu municipi s'actuï d'acord al que mana la llei sense excuses, denunciant si fa falta a qui l'incompleixi i deixant de donar suport a celebracions a les quals es maltracti a qualsevol animal tal com marca la llei, i com és el cas de la processó del Corpus.

Exigim que la documentaciˇ municipal es guardi en un lloc adequat.

Alternativa | 08 Juny, 2017 09:01 | facebook.com twitter.com

Exigim a l'equip de govern que cerqui un lloc adequat per guardar la documentació de l'arxiu municipal que en aquest moment es troba abandonada a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser.

 

Amb motiu de les obres de reforma de l'edifici principal de l'Ajuntament de Pollença a la legislatura 2007-2011 es traslladaren part dels documents de l'arxiu municipal a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser, i quan s'acabà l'obra molts d'aquests documents no es retornaren al seu lloc, quedant acumulats dins capses a dita sagristia; algunes d'elles fins i tot obertes (fotografies adjuntes). En aquest moment dita documentació, es troba a l'abast del personal no funcionari, i en ocasions fins i tot, a l'abast de persones alienes a l'Ajuntament, i que es puguin trobar allà muntant fires, festivals o altres esdeveniments, amb l'evident risc de pèrdua o deteriorament dels documents.

Per evitar que aquests documents es facin malbé o es perdin, al darrer ple vam demanar a l'equip de govern que cerqués un lloc més adequat on guardar la documentació. No vam obtenir cap resposta.

Recordam a l'equip de govern que tota la documentació produïda per les administracions locals té categoria de patrimoni documental, i que l'Ajuntament té l'obligació de conservar degudament ordenats els documents dels arxius públics.

 

 
 
 

 No compleixen la llei de TransparŔncia. Preguntes al ple de maig i 2.

Alternativa | 04 Juny, 2017 08:00 | facebook.com twitter.com

Segon i darrer article sobre les nostres preguntes l darrer ple. A la campanya la transparència i la participació serien els pilars d'aquesta legislatura i en les mateixes van fonamentar el nostre acord d'investidura encara incomplit. A més a més l'equip de govern incompleix la llei de Transparèncai i no publica les dades que hi haurien de permetre identificar els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional

11.- Ens alegra que a la fi s'hagi iniciat el procés per dedicar un carrer al batle i fill il·lustre Pere Josep Cànaves Salas, però volem recordar que a la moció, que es va aprovar al novembre del 2010, igualment es va aprovar dedicar un carrer als dos vocals de la comissió gestora també assassinats: Martí Vicens Vilanova "Bonjesús" i Bartomeu Cabanellas Botia "del Lloquet". Pensen iniciar el procés per dedicar els carrers als dos vocals de la comissió? En cas afirmatiu, quan?

Ho pensen fer, una vegada acabat aquest procés del primer carrer (ja ha acabat l'exposició pública) iniciaran un altre.

Digueren que han trobat un carrer amb un nom franquista, a la Cala Sant Vicenç, el de Ruiz de Alda, un dels fundadors de la Falange. No sabem si és el millor carrer per dedicar ja que està bastant amagat (puja del carrer Cavall Bernat cap al camí de Coves Blanques), tot i que tenim clar que aquest nom s'ha de canviar. En realitat aquests temes són una gran oportunitat per fer participació ciutadana, i estaria bé que l'equip de govern ho aprofitàs.

12.- Quina és la seva opinió sobre el projecte del Reial Club Nàutic del Port de Pollença de fer un nou edifici amb una superfície total de 1.000 metres quadrats que es distribuiria en planta baixa i dues plantes?

El projecte com a tal no l'han vist, i tan sols tenen una idea general del que es vol fer, però sense entrar a valorar el projecte en si, ells són partidaris de que no es facin intervencions que augmentin l'impacte sobre el paisatge de la badia, i que tots els edificis que es facin estiguin integrats dins l'entorn on és fan.

13.- Han fet qualque passa per recuperar l'aturada d'autobusos de Cala Molins que s'ha suprimit?

El Consorci en aquesta legislatura va redefinint les parades, i va dir que a la Cala no tenia molt sentit que hi hagués tres aturades quan a Pollença no hi són, i per aquesta raó mantenia la parada de Cala Molins només a l'estiu. Inicialment el Consorci varen decidir només deixar-ne una i que fos la de Cala Molins, i suprimir les de dalt, però al final decidiren mantenir-la al Carrer Cala Clara ja que no hi ha veïns, perque hi ha sortida pel carrer Temporal i no haver de fer la olta del Maressar, i ja que al carrer Temporal hi ha una marquesina, i que no molesta, també decidiren que quedàs allà. Tot i que inicialment volien que estàs a Cala Molins, varen veure que a l'hivern no tenia sentit, i que la segona opció era millor.

Tot i que aquest tema al final no és una decisió que depengui definitivament de l'Ajuntament, no hauria estat de més, que aquest hagués consultat amb els veïns de la Cala per veure que pensaven.

14.- Teòricament l'aparcament de ca les Munnares ha de ser mantingut pels propietaris, cosa que a la pràctica no passa, com demostra el fet que el passat dia 12, hi havia un treballador de l'Ajuntament hi feia tasques de neteja. Quant fa comptes l'Ajuntament fer complir els estatuts que ja tenen més de 20 anys i no es fan efectius?

El batle va admetre que aquesta situació és així i que els estatuts no s'han fet efectius, que ja mereixen actualitzar-se, i que caldria fer un padró, o actualitzar-lo i firmar un conveni amb els concessionaris.

Esperem que així sigui, i que es posin les piles, i l'Ajuntament deixa de pagar per la neteja i el manteniment dels aparcaments d'uns particulars.

15.- Un treballador de l'Ajuntament que va ser donat de baixa per l'INSS en concepte de incapacitat permanent en el grau total per a la professió habitual amb data de 07/12/2016, va demanar en el mes de gener de 2017 el cobrament de la cobertura per una quantitat de 6.010,12 € referent a una polissa d'assegurança que cobreix aquests casos (contemplat a l'article 39.2 del Conveni Col.lectiu) i de moment no rep cap tipus de resposta. Quant podrà cobrar aquest treballador? Fa res l'Ajuntament per agilitzar aquests tràmits amb la asseguradora? Quina asseguradora s'encarrega del pagament?

La regidora encarregada de respondre es va trobar indisposta i va haver de marxar del ple, postposant la resposta al següent ple, o via mail.

16.- El Conveni Col·lectiu d’EMSER, en el seu article 12, estableix que “ambdues parts -delegats i direcció- es comprometen a consensuar la plantilla anualment; en aquest cas els representants dels treballadors es comprometen a no impugnar-la”. Vist que aquests treballadors, al contrari dels que estan sotmesos a l’EBEP, tenen aquest dret; perquè no s’ha consensuat la plantilla tal i com s’estableix? Perquè no han rebut resposta a les propostes, així com s’acordà al darrer Consell d’Administració?

Segons el regidor és va mantenir una reunió entre els delegats de personal i l'empresa per consensuar la plantilla, i afirmà que no es va posar cap objecció a la mateixa i s'acordà que per a l'exercici 2018 es podria estudiar alguna modificació sempre que es complís amb la llei d'estabilitat pressupostària. Segons ell, els delegats de personal proposaren una modificació de les percepcions salarials de la categoria d'oficial primera de la secció d'aigua, fet que suposa una modificació del conveni, tramitació la qual no té res a veure amb la modificació de la plantilla.

Segons hem pogut esbrinar, el regidor només xerrà d'una de les propostes que varen fer els treballadors i digué que aquest canvi proposat s’havia de fer mitjançant la negociació, ja què suposaria una modificació de conveni, cosa que si que pot sigui certa. Però, això xoca amb el fet de que a la plantilla del 2015 es modificàs una plaça i la percepció salarial d’aquesta, sense que es dugués a terme aquesta negociació. Això demostra les diferents formes d'interpretar la llei segons qui hagi d’ocupar la plaça.

A l’altre proposta es demanava, en base a les sentències del Tribunal Suprem, la consolidació dels contractes temporals en frau de llei en fixos. Vist l’esforç del gerent en precaritzar les relacions laborals d’EMSER ja sabíem que no es faria res si el que demanaven era estabilitat.

17.- Al ple ordinari de maig de 2016 demanàrem la publicació dels contractes dels adjudicataris que dugueren a terme la 3ª fase de les obres corresponents al canvi de la xarxa general d'aigua potable a la Cala Sant Vicenç, tal com estableix l’article 8 de la Llei de Transparència, 19/2013. Ara, quasi un any més tard encara no s’ha publicat, i això que el regidor de la mercantil considera que aquesta llei es compleix a la perfecció. Quan es publicarà? I els altres contractes menors, com la redacció del projecte de la nau d’EMSER?

Els contractes menors segons el batle no es publiquen perque així ho mana la Llei de Transparència, però que el que faran serà trimestralment publicar tots els contractes menors que vagin a la Junta de Govern i els d'Emser. A veure si és cert i l'autodenominat govern de la transparència comença a donar un poc d'exemple.

18.- L’article 6.1, del mateix text normatiu exposat a la pregunta anterior, estableix que s’han de publicar les dades que permetin identificar els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional. Hores d’ara, dos anys i mig des de l’entrada en vigor d’aquesta llei no s’ha publicat cap dada d’aquestes sobre els contractes eventuals i càrrecs de confiança de cap organisme. Quan es farà aquesta publicació?

Digueren que aclariran quins són els càrrecs eventuals i de confiança i publicaran tot el que pertoca sobre cada un d'aquests càrrecs. Tota aquesta divagació del batle, sobre el conèixer si els càrrecs eren eventuals o de confiança sobra, ja que la Llei de Transparència és ben clara, i en el seu article 6.1, estableix que s’ha de publicar al portal de transparència de cada entitat “un organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional” Per tant, tot aquest aclariment és innecessari, i el que cal és que es prenguin seriosament el tema, i publiquin aquesta informació.

Neteja viÓria, Ternelles... Precs i preguntes

Alternativa | 02 Juny, 2017 16:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un primer article amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes del darrer ple de maig.

PRECS:

1.- Arran de les obres de reforma de l'edifici principal de l'Ajuntament de Pollença, es traslladaren part dels documents a la sagristia de l'Església de la Mare de Déu del Roser, i quan s'acabà l'obra molts d'aquests documents no es retornaren al seu lloc, quedant acumulats dins capses la dita sagristia, algunes d'elles fins i tot obertes amb el risc de pèrdua o deteriorament dels documents. Per evitar que aquests documents es facin malbé o es perdin demanam a l'Ajuntament que cerqui un lloc més adequat on guardar-los.

No contestaren res, per tant, per desgràcia suposam que els documents seguiran en el mateix lloc amb el perill que això comporta.

2.- Fa un temps demanarem de paraula al regidor de serveis si podien llevar les males herbes que "poblaven" el "rost" del carrer Creus, ja que aquestes havien provocat dues caigudes de vianants. Inicialment es va fer una tasca superficial, que amb el pas del temps de poc ha servit i la zona presenta la mateixa imatge que quan es van produir les caigudes. Per això demanam que s'arrabassin les males herbes i que la zona es vagi mantenint de forma continuada i així evitar noves caigudes.

El regidor Nevado va dir que sí que es va fer una neteja, però que amb la dificultat del tram de carrer per les pedres que hi ha, l'herba torna a créixer molt ràpid i que no hi poden tenir a una persona anant cada dues setmanes allà a llevar l'herba.

En definitiva, el regidor Nevado va dir que no poden executar el prec. I si, és cert que el poble és molt gran, i que cal llevar l'herba de tots els llocs, però justament en aquest indret, la configuració especial del carrer (pendent amb pedres i herba) fa que sigui perillós i ja hagi provocat la caiguda de dues persones. No és una qüestió ni d'estètica ni de neteja, sinó de seguretat!!! Per desgràcia només ens queda esperar que no caigui ningú més.

PREGUNTES:

1.- Com s'està aplicant l'Índex Mensual de Qualitat (IQM) a la facturació de l'empresa de neteja viària? S'ha aconseguit una millora del servei?

Ens contestaren que l'IQM s'aplica així com preveu el plec, en la realització de serveis complementaris o segons la demanda que li puguin fer. La qualitat del servei segons el seguiment que fa l'empresa Gram és bona o molt bona, oscil·lant entre els diversos trimestres. També varen dir que és impossible amb el sistema  que es controla, que s'observi una millora continuada en el temps però, que s'eviten caigudes de qualitat.

2.- Per què encara no s'ha publicat la memòria del servei de neteja del 2016? A la plana web de l'Ajuntament a l'enllaç de la memòria del 2016 apareix la del 2015

Segons el regidor és un error de sobreescriptura de documents que breument arreglaran.

Esperam que així sigui.

3.- Els recordam que fa més d'un any i mig que es va invalidar el contracte de neteja viària, i que haurien d'acordar iniciar el procediment per, o bé tornar a licitar el contracte, o bé prestar-lo directament. Aquesta decisió hauria d'haver estat prioritària donat el cost del servei i la seva situació irregular actualment. Quan prendran una decisió i en quin sentit?

El Batle va dir que la setmana següent es reunirien amb la secretària i els tècnics per reprendre els informes que els han d'ajudar a prendre una decisió, fet que demostra que aquesta encara no la tenen gens clara, i que fins i tot, és un tema que han deixat abandonat.

Per nosaltres aquest és un tema molt important, amb el qual l'equip de govern té la possibilitat de demostrar vertaderament si és d'esquerres.

4.- Què pensen de la petició de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts de fer efectiva la servitud de pas públic a Cala Castell sobre els terrenys del camí ja existent i fer l'expropiació corresponent?

Ells estan oberts i disposats, si això és una determinació ajustada a dret, i és una execució del planejament, i com una expropiació que és, es podria fer com a inversió financerament sostenible si aquesta és l'opció que legalment s'ha de seguir.

Per desgràcia la Plataforma ja no podrà presentar la seva al·legació al pressupost del 2017 per incloure una partida per a tals efectes, i per tant, haurem de veure si l'equip de govern realment ho fa com a inversió financerament sostenible.

5.- Part de Cala Castell no es troba en cap zona d'exclusió, ja que ni tan sols està dins l'àmbit del PORN i que pel que fa al camí ja existent, sobre el qual s'ha de fer efectiva la servitud de pas públic, el trànsit pel mateix no constitueix cap activitat recreativa ni esportiva segons les determinacions del PORN. Així doncs, el trànsit a peu pel pas, accés o camí públic no pot ser objecte de prohibició ni tan sols d'autorització, per quan és un ús permès. Han fet les comprovacions pertinents al respecte? Quina és la seva opinió sobre el tema?

Segons el regidor, aquesta és una tasca que correspon bàsicament a la Conselleria, i aquestes afirmacions les ha de valorar aquesta institució, que és la que té les competències sobre el PORN.

Encara que això sigui cert, ens hauria agradat, com bé demana la pregunta, sentir l'opinió de l'equip de govern sobre el tema.

6.- Ens hem assabentat per la premsa que volen enllestir un projecte d’embelliment al Port de Pollença a finals del 2018 “consensuat amb els veïns i els grups de l’oposició". Doncs no han començat massa bé, ja que si realment volen consensuar el tema han d'implicar als partits de l'oposició des del principi. Quan pensen explicar a l'oposició aquest projecte?

Segons ells, això és un acord de govern amb UMP i que tots coneixiem, ja que el signaren a inicis de legislatura, i l'explicaran a l'oposició quan ja tenguin un avantprojetce. L'anunci d'aquests dies era tan sols una declaració d'intencions, i que al tenir un document en faran partíceps a la oposició.

Per aquest equip de govern és més important la publicitat que la informació. Per desgràcia sempre ens solem assabentar de les seves intencions per la premsa, i no directament.

7.- Pensen participar de la convocatòria d'ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques al jaciment del Pedret de Bóquer?

Segons el regidor el primer que cal és redactar el projecte arqueològic plurianual, ja que sense aquest la resta no anirà enlloc.

Podem arribar a estar d'acord amb aquesta afirmació, i evidentment tenir un pla o projecte plurianual és important, el que passa és que no sabem quan es farà aquest, i la sensació que tenim és que la zona de Bóquer quedarà com està.

8.- En referència a la concessió de banderes blaves han declarat que no s'ha atorgat la de la platja de Tamarells per causes no imputables a l'Ajuntament, sinó per possibles futurs problemes de la EDAR de Pollença. Tenen ja informació d'aquests problemes?

Quan varen saber els motius per no rebre la bandera es posaren en contacte amb Abaqua per saber que passava, ja que l'explicació de ADEAC (qui concedeix les banderes blaves) era molt concisa. Les dades que dona Abaqua de la depuradora segons el regidor són correctes i no els acaba de quadrar l'explicació per tant de ADEAC, amb qui intentaran contactar per obtenir una millor explicació.

El tema de la depuració d'aigues, és molt important i l'equip de govern ja hi hauria de tenir la informació demanada. Respecte a les banderes blaves nosaltres ja hem dit moltes vegades que no té cap sentit, i com s'ha vist a la premsa, cada vegada són més municipis els que renuncien a aquesta distinció.

9.- El regidor d'urbanisme ha analitzat ja la situació de la seva àrea i ha donat qualque pas per a la seva reorganització en el referent a la disciplina urbanística?

Han encomanat fer una avaluació de com s'ha gestionat fins ara la disciplina urbanística i l'estat dels expedients, per a partir d'aquí fer una proposta de reorganització.

Ja és hora que es posin les piles, ja que tot i ser cert que el personal ha estat ocupat recollint documentació per la fiscalia, també ho és que el tema de la disciplina urbanística està bastant encallat.

10.- A més de complir la moció en referència a les fonts del municipi, pensen aturar la degradació que pateix l'abeurador de Sant Isidre, dotant a l'estàtua del rastell que li falta i incloure la font als panells de llocs d'interés turístic del poble, tal com es varen comprometre en resposta a una pregunta nostra a un ple anterior? Quan ho pensen fer? Referent a la font de la Plaça Major; pensen fer complir l'ordenança d'ocupació de la via pública i evitar que aquesta es trobi totalment amagada per les estufes de l'establiment del costat?

Pel que fa al tema de l'abeurador de Sant Isidre, sembla que el rastell s'ha perdut, fet difícilment explicable, però que farà que s'hagi d'encarregar fer-ne un altre, tot i que no varen dir quan ho faran. Als panells  que digueren que els inclouran i que ja han informat l'empresa encarregada que ho faci. Pel que fa a la font de la Plaça Major es comprometeren a vigilar que es compleixi l'ordenança i que evidentment no és correcte que s'utilitzi l'entorn de la font amb elements d'ocupació de la via pública.

A veure si és veritat, i una font que tant va costar tornar a posar al seu lloc, no queda tapada per les estufes d'aquest negoci.

Continuarà...

Els comptes clars. Informe econ˛mic 2016

Alternativa | 01 Juny, 2017 20:12 | facebook.com twitter.com

Alternativa per Pollença (A) ens prenen seriosament la transparència i feim públic, com cada any, l'estat de comptes de la nostra candidatura.


 Quan arriben aquestes dates, i coincidint amb la campanya de la renda, editam i publicam un fulletó amb l'estat de comptes de l'exercici anterior del nostre partit, amb la principal informació econòmica, els ingressos i les despeses. A la plana web del partit es poden consultar les dels anys anteriors.

Així, ara feim públic el document «Els comptes clars. Informe econòmic 2016» en què es fa un repàs dels recursos materials, humans i econòmics del partit, que inclou un balanç i un desglossament dels ingressos i les despeses.

A Alternativa per Pollença ens prenem molt seriosament la transparència i pensam que és quelcom que es demostra amb fets, i no amb paraules quan arriben les eleccions. Si no s'acompanya de fets, és un concepte buit i pura demagògia.

A Pollença, sense anar més enfora, tenim l'exemple d'aquells partits que, durant la campanya electoral s'omplien la boca de transparència i  varen prometre, publicar les despeses de campanya i dos anys després encara no l’han fet. L’equip de govern encara no ha complit tot el referent a transparència que vam acordar fa dos anys i els partits de dretes que havent governat de forma opaca i personalista, ara que són a l'oposició reclamen la transparència que no devien trobar important quan governaven. En comú, els uns i els altres: paraules i paraules, però no fets.

 

 

 

Turistes i nadius

Alternativa | 30 Maig, 2017 22:01 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

És cert que el turisme és avui la principal industria de Mallorca i una bona part de la nostra població directament o de rebot viu del turisme, però la majoria dels que van a sou “fan ses bufes primes”, mentre uns quants van ben polents. No seria ben hora de “desturistitzar” la nostra economia i fugir d’aquest monocultiu? No és ben hora de posar forqueta al nombre de turistes, no fos cosa que qualsevol dia en duguem l’almud pel cap? Fins on podem estirar el llençol sense mostrar els peus? Haurem fet el negoci de na Peix Frit, quan haguem degradat els espais naturals, venut terres i habitatges a estrangers, abandonat la nostra llengua, reblit la costa de urbanitzacions, hotels ports i passejos marítims, saturat de cotxes carreteres i aparcaments, el cel d’avions i la nostra mar de creuers i embarcacions luxoses, enverinat el nostre aire, esgotat l’aigua, abandonat el camp; quan tenguem un Ciutat saturat, gentrificat i convertit en parc temàtic... Què ens quedarà als nadius? Quatre rosegons per la majoria i les butxaques plenes per un quants alicorns que només pensen en el negoci, l’especulació i fer duros a balquena a costa del que sigui, ells pretenen tallar i cosir onsevulla. I que no es pensi que tot aquest endiumenjat s’arregla amb una ecotaxa, per altra banda ben esquifida. Per més inri on tributen els grans turoperdadors, les cadenes d’hotels i de lloguer de coxes, les immobiliàries estrangeres, els grans magatzems, els creuers i companyies d’avions... ? Vius, no sigui cosa que Mallorca no hi sigui més i que els mallorquins acabem essent sols una reserva folklòrica al servei dels turistes i es facin tenir vera aquells mals averany, “de fora vendran el que de casa et trauran”. Quan el brou bull, si no li tens esment, vessa.

Resum i votaciˇ plens de de maig

Alternativa | 29 Maig, 2017 10:25 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum dels dos plens celebrats aquest passat dijous 25 de maig, un extraordinari, amb la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressuposts i l'ordinari del mes de maig. Dir que va faltar el regidor de Tots, en Miquel Llobeta. Sobre la segona part, la de control i seguiment farem un altre article, amb les respostes de l'equip de govern als nostres precs i preguntes.

Ple extraordinari

1.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d'abril de 2017. Aprovat per unanimitat.

2.- ,Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 16 de maig de 2017. Aprovat per unanimitat.

3.- Plantejament de qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. El Batle no ha obtingut la confiança del ple. Ha obtingut el suport de 7 regidors (Junts i UMP) i n'ha tengut 9 en contra (Alternativa, PP, Tots i Regidor no adscrit).

A partir d'ara s'obre un termini de 30 dies per que l'oposició convoqui una moció de censura, i de no ser així, que no ho serà ja que nosaltres no firmarem cap moció amb el bloc de dretes, els pressuposts seran aprovats de forma definitiva.

Vista la polèmica sobre si l'aprovació havia de ser inicial o definitiva, i vist que hi ha sentències en un sentit i en un altre, nosaltres demanarem que aquesta fos inicial i així permetre la participació ciutadana a través de les al·legacions. Per desgràcia l'equip de govern preferí que aquesta aprovació fos definitiva.

Finalment, i com ja s'ha explicat a un altre article anterior, dir que el nostre vot va venir motivat per l'incompliment per part de l'equip de govern dels acords d'investidura i de l'anterior pressupost. Dos anys després de l'inici de la legislatura i encara falten moltes coses per complir de l'acord d'investidura, i amb sis mesos transcorreguts de 2017 encara falten per executar partides de l'exercici de 2016. Vist tot això, és més que evident que no podem tenir confiança en l'equip de govern. Per desgràcia, aquest no ha fet res en els darrers temps per complir els acords, i tot i que nosaltres venim avisant fa temps dels seus incompliments.

Donat l’immobilisme de l’equip de govern hem arribat a aquesta situació, la més senzilla per ells, que era fàcilment evitable com hem dit, complint simplement l'acordat, o també prorrogant els pressuposts de 2016 i negociant certes modificacions, o perquè no, i vist que quan interessa arriben a acords, podien haver negociat amb la dreta.

 

Ple ordinari

1.- ,Aprovació si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tracta dels prop de 61.000 euros que anaven a l'anterior ple, i una part que ja anava fa 2 plens. Nosaltres com sempre optàrem per l'abstenció, ja que creiem que qui fa feines per l'Ajuntament ha de cobrar. A aquest ple, al final la dreta, després de tres plens va decidir votar a favor. Consideraren que era massa temps fent d'antisistema i votant en contra, i suposam que haver bloquejat el pagament de factures a autònoms i empreses durant tres plens semblava suficient i ja havien desgastat tot el que havien pogut l'equip de govern. Una política de molt baix nivell a la que ja ens té acostumats el bloc de dretes.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de delimitació de la unitat d'actuació "El Vilar" del pla parcial d'"El Vilar". Aprovat amb 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 7 abstencions (Tots, PP i Regidor no adscrit).

La part alta del Vilar, amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI), i per això, i com a passa necessària es va fer una nova delimitació de la unitat d'actuació. Votarem a favor, ja que considerarem que és un tràmit que cal fer.

3. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'dministració local (LRSAL). Això no es vota.

Una vegada més 108 pàgines de factures amb informe en contra de intervenció. En aquestes hi ha tècnics en situació irregular, feines fetes per comunitats de bens, excés d'hores extres del personal, tasques i serveis sense contracte pendents de licitar com les de manteniment, publicitat i cartelleria, subministraments de benzina i elèctrica, l'escoleta, l'smoe,.... en definitiva moltes coses en situació irregular.

Tot i això, és cert que poc abans del ple, verem com algunes coses es licitaren i rebérem un compromís de l'equip de govern amb una llista de futures licitacions, que esperem que es compleixin. Per desgràcia, vist com funciona aquest tema, esperarem a finals d'any per treure conclusions. Especial importància té per nosaltres el subministrament elèctric, ja que es va aprovar una moció nostra que establia la contractació d'energia renovable, i en aquest sentit també s'ha contractat una empresa per realitzar els plecs de condicions, cosa que ens sembla bé, tot i que aquest tema, com la majoria van amb un retard injustificable. Finalment aprofitarem per demanar informació sobre algunes factures

4.- Coneixement de la Resolució deea Batlia núm. 322 de dia 08 de maig de 2017 en matèria de cessament de membre de la Junta de govern Local. Això no és vota.


Es tracta del cessament del nostre regidor de la Junta de govern. D'aquest tema ja havíem donat la nostra opinió tant a la premsa, com a les xarxes, però considerarem oportú donar-la també al ple. I en definitiva no és més que la pèrdua de confiança per part de la nostra assemblea en l'equip de govern al veure els reiterats incompliments i del seu escorament cap a la dreta. La nostra entrada a la Junta va ser un gest d'acostament cap a l'actual govern, amb l'esperança d'un gir cap a l'esquerra, i de que les nostres aspiracions tinguessin més opcions de tirar endavant. Al final però res de política d'habitatge, contractació socialment responsable,... i al ple, quan s'ha tractat de temes importants i de clar contingut ideològic com el de l'IBI, la disciplina urbanística o llevar el gall, hem vist com han tengut fàcil arribar a acords amb el bloc de dretes, i nosaltres ens hem quedat sols. Vista la situació, hem considerat millor abandonar la junta, i demanar que sigui el cap de l'oposició, com era habitual, i amb qui al final no tenen problemes per entendre's el nou membre de l'oposició.

5.- Mocions d'Urgència (Urgència votada per unanimitat). Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca Olivieri per la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença. Aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, Tots, PP, i Regidor na adscrit), 6 en contra (Junts i UMP), i una abstenció (Magdalena Seguí, al ser part interessada).

Primer de tot, votàrem a favor de la urgència perquè creiem que el tema no podia esperar a finals de juny a discutir-se, tot i això recordàrem al bloc de dretes que ja fa tres plens que presenten les mocions fora de termini, i tenint en compte que són 8 regidors, ens sembla que no està justificat. Per desgràcia el portaveu de Tots no va agafar-se molt bé la crítica i encara ve defensar que tan sols l'havia presentat uns dies tard; sembla ser que ells poden registrar les mocions quan els dona la gana.

I referent a la moció en si, també votàrem a favor. I en aquest cas no ho varem fer pels mateixos motius que exposava aquesta; a nosaltres no ens preocupa l'ocupació de la via pública ni consideram que aquest sigui un dret adquirit pels negocis de la zona, com si que defensava l'exposició de motius de la moció. A nosaltres el que ens preocupa és el tema de la seguretat, i votàrem a favor perquè consideram que els vianants corren perill amb el doble sentit. El carrer bot té unes voravies molt petites, fent que s'hagi d'anar en fila india, i si es va amb cotxet de nin petit, o cadira de rodes o cotxet elèctric de minusvàlids directament s'ha d'anar pel mig del carrer. En definitiva, sense ampliar almenys una voravia creiem inviable fer un doble sentit al carrer Bot, a l'igual que deia l'informe de l'inspector de policia al desembre de 2016, però que com per art de màgia, en uns pocs mesos ha canviat la seva opinió i ara considera possible fer de doble sentit el carrer amb tan sols llevar uns quants pals i senyals d'una voravia (encara hi ha una senyal que molesta), i ni tan sols menciona la necessitat d'ampliar una voravia, i fins i tot es conforma mantenint una voravia inutilitzada. Una coherència que brilla per la seva absència, i que ja és habitual a l'inspector.

A part també consideram que la nova ubicació de les zones de càrrega i descàrrega dificulten la tasca als treballadors (al carrer Corb Marí, amb una paret a un costat i al carrer Roure a l'estar sense asfaltar). I evidentment també compromet la seva seguretat al haver de descarregar per la part que dona a la calçada en el cas del carrer Corb Marí, i per haver d'anar amb carretes pel mig del carrer ja que per les voravies no hi poden anar. Tema aquest de la seguretat dels treballadors que tampoc surt al nou informe de policia.

Finalment vàrem demanar perquè no s'ha fet el conveni amb el Pollença Park i així poder ampliar la voravia, i perquè no s'ha fet l'obra de millora d'accés al carrer Xarxa, fet que milloraria la fluïdesa del trànsit de la zona. Aquestes són les millores que necessita la zona i no aquest canvi de sentit.

Denunciam la improvisaciˇ en la posada en funcionament de la nova deixalleria

Alternativa | 28 Maig, 2017 17:33 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa denunciam la improvisació i la falta de planificació que han convertit la inauguració de la nova deixalleria en un autèntic nyap, sense cap campanya comunicativa.

El passat dissabte dia 20 de maig es va inaugurar la nova deixalleria municipal, coincidint amb el quinzè aniversari de la creació de l'empresa municipal de serveis (EMSER). L'aniversari es va celebrar també amb una visita guiada i un dinar on foren convidats tots els regidors i ex-regidors i membres i antics membres del Consell d'Administració de l'empresa. L'entrada en funcionament de la deixalleria va ser a partir del dilluns 22 maig.

L'acte d'inauguració va ser àmpliament publicitat a través del perfil institucional de facebook i a la premsa, fet que contrasta amb la poca o nul·la informació que s'ha donat a la ciutadania sobre el canvi d'ubicació: tan sols una publicació als perfils de facebook de l'Ajuntament i de la Policia Local un dia abans de la inauguració.

Davant la importància que suposa el canvi de la deixalleria, des d'Alternativa creiem que era necessària una campanya informativa més ampla i amb bastant més temps d'antel·lació, en què s'informàs d'aspectes claus com pugui ser el dia d'entrada en funcionament de la nova deixalleria, els horaris o les normes bàsiques de funcionament. Però per desgràcia això no ha estat així. Ha arribat el dia del canvi de la deixalleria i ni tan sols s'ha vist cap publicació al diari local, pràcticament no s'ha informat a la radio municipal, no s'han fet cartells ni campanya informativa, les indicacions col·locades a les carreteres i rotondes no s'han canviat fins haver passat uns dies del canvi, i en falten que indiquin la nova... Tot plegat ha fet que pràcticament ningú sapigués d'aquest canvi d'ubicació, provocant que molts usuaris hagin anat allà on es trobava l'antiga, descobrint que aquesta ja no funcionava.

Fins i tot, en una demostració més de la falta de transparència de la gerència, ni els mateixos membres del Consell d'Administració, entre ells la nostra portaveu, van ser coneixedors de la posada en funcionament de la nova deixallera per una via diferent que no fos la convidada oficial a l'acte d'inauguració just tres dies abans. Si ho haguéssim sabut amb més anterioritat, podríem haver fet propostes al respecte, per aquesta necessitat d'informació que era més que previsible.

I per acabar de demostrar la falta de previsió, una altra mostra seria la falta de panells informatius (horari, normes d'ús,..) a la nova deixalleria, substituïts fins ara per uns quants fulls de paper enganxats amb brides a la reixa d'entrada.

Tot plegat ens duu a pensar que la gerència i l'equip de govern varen córrer per poder fer coincidir el quinzè aniversari de l'empresa municipal amb la posada en funcionament de la nova deixalleria, i així poder fer un acte propagandístic molt més lluït, això sí, i com ja ve sent habitual a l'empresa municipal, sense pensar en els ciutadans i provocant la confusió entre la majoria dels pollencins.

 

El ple reforša la nostra desconfianša en el batle

Alternativa | 27 Maig, 2017 09:47 | facebook.com twitter.com

La qüestió de confiança presentada i perduda ahir pel batle no ha fet sinó reforçar la nostra desconfiança en el mateix; donat que al ple no va especificar absolutament res en referència a concretar quan i com pensa fer efectius els acords incomplerts amb nosaltres, ni per evitar que els ciutadans puguin presentar al·legacions al pressupost al considerar que l'aprovació dels pressuposts és definitiva.

 

Un govern que després de 2 anys del pacte d'investidura encara té coses per complir, i que estant a punt d'arribar al juny de 2017 encara té partides negociades amb nosaltres del 2016 sense executar, és evident que no té la nostra confiança.

Lamentam que el batle hagi presentat una qüestió de confiança vinculada als pressuposts sabent que la perdria i demostrant que no té la confiança de la majoria del ple. Una vegada més vàrem escoltar al ple que l'equip de govern té la voluntat ferma de complir els acords firmats amb nosaltres, però no van concretar en cap moment ni com ni quan pensen complir tant els acords que firmàrem per afavorir la seva investidura, com els del pressupost de 2016.

El govern ha estat tan hàbil que, governant en minoria, ha aconseguit perdre la nostra confiança i a la vegada també ha aconseguit tornar a cohesionar la dreta del municipi, que estava enfrontada i dividida després de les eleccions, i ara són una pinya com a reacció al rebuig que els hi causen.

El batle tenia diferents opcions,apart de la qüestió de confiança, com seguir amb els pressuposts prorrogats i fer modificacions de crèdit. Però clar això significaria més feina: dialogar i consensuar les mateixes al màxim organisme democràtic municipal, que és el ple.

Una altre opció seria que haguessin arribat a acords amb els partits de l'oposició de dretes com han fet al llarg de la legislatura en temes tan importants com aprovar una rebaixa regressiva de l'IBI, donar suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació o negar-se a adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori.

I evidentment, l'opció més senzilla, hauria estat complir amb la paraula donada i amb els acords signats amb nosaltres d'investidura i del pressupost de 2016. Fa estona que ens venim queixant i avisant, que no estaven complint els pactes, que estavem perdent la confiança...

Però l'equip de govern ja de bones a primeres, en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, es va dedicar a negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut, responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionant-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

Una vegada que el batle ha perdut la confiança del ple sap perfectament que nosaltres mai donaren suport a una moció de censura de la dreta i, per tant, en un mes els pressuposts seran aprovats. Aquesta aprovació dels pressuposts pot ser inicial o definitiva, hi ha sentències en els dos sentits. Al ple vàrem demanar que es considerés que es tractava d'una aprovació inicial per facilitar la participació ciutadana, però el batle va dir que l'aprovació seria definitiva. Per a nosaltres un nou motiu de desconfiança quan el batle hi havia dit que la participació seria un dels pilars d'aquesta legislatura.

No té cap sentit que la participació ciutadana sigui suprimida només pel fet de que l'equip de govern hagi estat incapaç d'aconseguir una majoria del ple per a l'aprovació del pressupost. Aquesta forma d'aprovar el pressupost no pot escamotejar als ciutadans la seva opinió en una matèria tan trascendental per a la vida municipal com són els pressuposts.

En definitiva si abans del ple no confiàvem en el batle, després del mateix encara menys. Exigim a l'equip de govern el compliment dels acords signats amb nosaltres per reprendre negociacions i arribar a acords, i que reconsideri la seva decisió de considerar l'aprovació dels pressuposts definitiva i que aquesta sigui provisional, per així facilitar la participació ciutadana mit-jançant la presentació d'al·legacions.

 

Mociˇ de confianša vinculada a l'aprovaciˇ del Pressupost. Ple extraordinari i ordinari

Alternativa | 23 Maig, 2017 14:42 | facebook.com twitter.com

Aquests dijous 25 hi ha dos plens; a les 18.30 ple extraordinari i a les 20:00 el ple ordinari. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament dels mateixos.

A diferència dels dos darrers plens de moment l'equip de govern no ha publicat la documentació que acompanya als diferents punts que s'han de votar al ple, un dels acords d'investidura.

A Alternativa per Pollença hem demostrat la nostra capacitat de negociar i arribar a acords, només calia complir l'acordat que no era massa complicat per negociar i acordar els nous pressuposts però l'equip de govern ha preferit optar per fer un amoció de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost.

PLE EXTRAORDINARI.

1- Aprovació acta 27-4-17.

2- Aprovació acta 16-5-17.

3- Moció de confiança vinculada a l'aprovació del Pressupost.

La moció de confiança vinculada al pressupost es votarà nominalment, si com es previsible el batle no supera la moció, l'oposició tenim un mes per presentar una moció de censura, signada per la majoria i amb un candidat alternatiu a la batlia. Si passats aquests 30 dies no s'ha presentat la moció de censura, el pressupost per a l'any 2017 queda aprovat automàticament. Inicialment o definitivament? La secretària ens ha informat que s'ha estudiat el tema ben a fons i no ens ha sabut contestar, perquè la llei només parla d'aprovació i els mateixos tribunals estan dividits amb el tema, tot i que hi ha més sentències que parlen d'una aprovació definitiva (la única de les Balears és en aquest sentit). Unes defensen que el tràmit d'aprovació inicial ja s'ha fet, i que aquest és un mètode per aconseguir que els pressupostos se puguin aprovar, i altres defensen el principi de participació, i per tant l'aprovació inicial amb exposició pública i possibilitat d'al·legacions. Al final tot dependrà del que vulgui fer l'equip de govern.

PLE ORDINARI

1- Extrajudicial.

El mateix exactament que al darrer ple, un extrajudicial de més de 61.000 euros.

2- Expedient de delimitació de la unitat d'actuació del Vilà del pla parcial del Vilà.

La part alta del Vilà amb la llei 4/2008 va passar d'urbana a sòl rústic protegit (ANEI). Hi ha una sèrie de obligacions per part de l'Ajuntament derivades del sistema de cooperació que ara cal aclarir i solucionar.

3- Dació de compte de les factures amb objecció de l'interventor.

Una nova dació de comptes de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

4- Coneixement de la resolució de batlia de cessament del nostre regidor a la junta de govern. 

Ja explicat a l'article “abandonam la Junta de Govern”

5- Mocions d'urgència. Moció de Tots per Pollença, i el regidor no adscrit per canviar a sentit únic el carrer Bot.

Aquest carrer ha passat a ser de doble sentit i la moció demana que torni a la situació anterior.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes. 

 

 


Lamentam la incapacitat de l'equip de govern per evitar la qŘestiˇ de confianša

Alternativa | 18 Maig, 2017 18:03 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença (A) lamentam la incapacitat de l'equip de govern per complir els acords signats amb nosaltres i, per tant, la impossibilitat de consensuar el pressupost del 2017, que finalment vincularan a una qüestió de confiança.


A Alternativa lamentam que l'equip de govern hagi hagut d'optar per vincular l'aprovació del pressupost a una qüestió de confiança, encara que no ens ha sorprès donada la seva incapacitat per complir els acords signats i negociar amb nosaltres, i la resta d'oposició, els pressuposts.


Haver de recórrer a una qüestió de confiança no és més que una demostració de la incapacitat de negociació de l'equip de govern, que ha decidit no prorrogar els pressupostos i pactar les modificacions de crèdit necessàries, el que hagués estat una altra possibilitat.


L'equip de govern diu que manté ferma la voluntat de donar compliment als acords subscrits amb nosaltres; una afirmació dificil de creure, vist que fa mesos que venim denunciant l'incompliment dels acords d'investidura i del pressupost del 2016 que van signar, i no han fet pràcticament res per complir-los. L'únic avenç enguany ha estat la publicació de la informació dels dos darrer plens a la plana web municipal (part d'un dels acord d'investidura de juny del 2015). La voluntat s'ha de demostrar amb fets i no amb paraules.

SÝ a l'estaciˇ de autobusos no als pressuposts (Ple extraordinari de maig)

Alternativa | 17 Maig, 2017 18:58 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum del ple extraordinari d'aquest dimarts 16 de maig de 2017. Un nou ple extraordinari, 15 amb el que va de legislatura, plens que no haurien de ser tant normals, i que semblen fruit de la improvisació, ja que no ens queda clar per què es convoca un ple extraordinari, havent-n'hi un altre la setmana que ve. Vam demanar al ple  per les raons d'aquest ple extraordinari i  la única resposta del batle va ser  que sempre se n'han fet molts. Consideram que qualsevol dels punts podia esperar una setmana perfectament. Estam intrigats per veure si la setmana vinent el ple portarà tants de temes com per justificar l'extraordinari d'avui, o si directament ens donarà la raó.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

 

Per sort poc a poc es van aprovant les actes que estaven pendents, i es millora la situació que es produí a l'anterior exercici.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Rebutjat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (Alterntiva).

 

Un altre extrajudicial més, de més de 61.000 euros, una cosa que ja ens hem cansat de denunciar durant el que va de legislatura tota l'oposició. Tot i això, nosaltres hem optat, com sempre, per una abstenció, ja que consideram que la gent i empreses que han fet feines per l'Ajuntament mereixen cobrar-les. El bloc de dretes una vegada més ha optat per impedir que s'aprovin les factures. Veurem que fan al següent ple, tot i que sembla clar que la seva estratègia es fer demorar els pagaments per part de l'Ajuntament, cosa que no hi havia passat a anteriors legislatures.

 

3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca. Aprovat amb 9 vots a favor (Junts, UMP i Alternativa) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

 

Aquest punt va ser retirat de l'ordre del dia de l'anterior ple a petició de tota l'oposició a l'aparèixer un informe de l'enginyer municipal proposant una altra ubicació i considerant que aquesta mereixia un millor estudi.

 

Vistes les dues opcions que hi havia (no n'hi havia més, i cap partit ha fet cap proposta ferma de fer l'estació a un altre lloc), i considerant que en aquest tema calia banyar-se i prendre una decisió, hem estat d'acord en considerar la ubicació proposada com a la millor solució, i que amb les propostes de possibilitats per augmentar els aparcaments al voltants, fan que aquest tema no pugui ser una excusa.

 

Així i tot, i vist que les obres no està previst que comencin fins setembre, consideram que aquest tema el podrien haver dut perfectament al ple ordinari de la setmana següent, a l'igual que la resta.

 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits 10-2017, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals, per dur a terme l'amortització anticipada dels préstecs. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), i 10 abstencions (Alternativa, PP, Regidor no adscrit, Tots).

 

Es tracta d'amortitzar anticipadament 2.188.687,63 euros de deute que té l'Ajuntament, ja que la Llei Montoro això ho obliga. Una mesura financerament absurda, que fa que l'Ajuntament perdi diners, ja que suposa destinar uns diners que estant al banc generarien uns uns ingressos superiors que la despesa que suposava mantenir aquests préstecs.

 

Amb això, queda més que demostrat que la llei del PP i sostinguda pel PSOE tan sols té un objectiu privatitzador i en aquest cas beneficiar als bancs, i que l'estalvi dels organismes municipals poc importa. Tot i aquest absurd, vist el requeriment del ministeri, i les possibles sancions, hem considerat oportú optar per l'abstenció i afavorir que aquesta modificació s'aprovi.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2017. Rebutjat per 10 vots en contra (Alternativa, Tots, PP i Regidor no adscrit) i 7 a favor (Junts i UMP).

 

Un pressupost que per començar es presenta amb mig any de retard a aprovació inicial, ja que tocaria haver-se portat a octubre del 2016. Sobre aquest tema ja fa mesos que vàrem anunciar que no negociaríem els nous pressupostos fins que no es complís allò que havíem pactat, i que va afavorir que nosaltres votéssim a favor del pressupost del 2016, ja que a la pràctica, hem vist que la nostra feina durant la negociació del pressupost del 2016 no ha servit quasi per res.

 

L'equip de govern ja de bones a primeres, en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, es va dedicar a negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut, responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionant-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

 

I en aquesta situació han passat els mesos i s'ha arribat al ple, on hem tornat a recordar, que la gran majoria de coses acordades al 2016 no s'han executat ni en l'exercici que corresponia, ni tan sols en aquests mesos de 2017!!!, en els quals s'està funcionant amb els pressupostos prorrogats.

 

Vista la situació no ens ha quedat més remei que votar en contra. Tot i això li hem fet saber a l'equip de govern, que hi ha partides que ens semblen interessants, i que si porten alguna modificació de crèdit al ple per fer-les possibles, no tindrem cap inconvenient en votar a favor. Ara està en mans de l'equip de govern, decidir si seguir funcionant amb el pressupost prorrogat o optar per altres mecanismes (que existeixen), per aprovar els pressupostos en solitari. 

Parada d'autob˙s i pressupost. Ple extraordinari

Alternativa | 16 Maig, 2017 18:02 | facebook.com twitter.com

A l'enllaç teniu tota la informació del ple extraordinari d'avui a les 20:00 h. Quinzé ple extraordinari d'aquesta legislatura resultat de la mala gestió i falta de planificació de l'actual equip de govern. Un ple al que l'equip de govern presenta un pressupost amb mig any de retard...  Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net. Al nostre perfil de facebook us informarem del desenvolupament del mateix.

Avui publicam un resum de les dues reunions a les quals vam assistir fa uns dies; una Junta de Portaveus i una Comissió Informativa pel ple extraordinari d'avui. A la Junta de Portaveus només vam assistir representants de Junts Avançam, Tots per Pollença i nosaltres, al final de la reunió va arribar el representant del PP. A la Comissió Informativa només va faltar el representant del PP i van venir l'enginyer i el policia a explicar els seus informes.


CONVENI PARADA D'AUTOBÚS

Com recordareu a l'anterior ple es va retirar de l'ordre del dia el punt per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d'un conjunt de parades d'autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca (Pla anual d'impuls del Turisme Sostenible 2016).

La proposta del Consorci i l'equip de govern és fer una estació d'autobusos amb dos banys adaptats i una zona d'espera amb una pèrgola i una altra coberta. Hi caben fins a 8 autobusos estacionats i poden carregar i descarregar 4 a la vegada. L'estació es faria a l'aparcament al costat de la piscina coberta d'eu moll al qual es perdran unes 70 places d'aparcament al mateix temps que s'alliberaran unes 25 places allà on hi ha els busos ara (carrer Roger de Flor) i s'obriran un pas de la circumval·lació a darrere la piscina per facilitar entrar per allà. El projecte costarà màxim 420.000 € i d'aquests l'Ajuntament en posarà 40.000 €. La intenció del Consorci és durant el 2017 fer les obres per tenir aquella estació i després també fer parades a la Creueta, platja de Formentor (l'única que ja existeix), Cala Murta-Cala Figuera i Far de Formentor, per tal de posar una línia de cara a la temporada 2018 que faci aquest recorregut, amb la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la península de Formentor.

Just abans del ple vam tenir accés a un informe de l'enginyer municipal, del que no se'ns havia informat, que proposava una solució alternativa a la de l'equip de govern. Una alternativa que utilitzava el vial de serveis de la circumval·lació (llevaria 40 aparcaments). Per aquest motiu vam demanar la retirada del punt de l'ordre del dia per al seu estudi.

Ara ens van mostrar dos informes més: un del Consorci de Transport que bàsicament diu que la ubicació proposada per l'enginyer municipal és pitjor, i un altre de la policia avalant el lloc que proposa el Consorci.

L'informe del consorci defensa la seva ubicació i diu que l'alternativa proposar per l'enginyer augmenta la distància a caminar i el trajecte dels busos, que segons el consorci suposa 68.688 euros a l'any (posa el càlcul). A més utilitzar el vial suposaria un perill, ja que es compartiria amb altres vehicles, a part d'empitjorar també el servei i afectaria l'escola (fums i renous).

L'enginyer va venir a explicar-se. Va dir que el seu escrit no era exactament un informe ni diu que el lloc que ell proposa sigui millor, que simplement és un altre lloc, amb pros i contres. La policia també va explicar el seu informe que defensa la proposta del Consorci perquè és més urbana i propera als serveis. A escala de circulació no afectarà, i en l'àmbit d'aparcament poc. Si cal a un tram del carrer Mestre Albertí es poden canviar els aparcaments i posar-los en bateria, igual que al primer tram de Vicenç Buades

EXTRAJUDICIAL

És l'extrajudicial que no es va aprovar al passat ple més uns 30.000 euros, la majoria d'energia. L'interventor va dir que és un problema de les empreses; són factures de l'any passat, presentades l'any passat, però que fins que no venen en paper no saben de quin comptador són.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER AMORTITZAR DEUTE

L'ajuntament deu 2.358.174,53 euros, i es pretenen tornar anticipadament 2.188.687,63. La resta s'amortitzarà ja aquest 2017.
Una conseqüència absurda, una més, de la llei Montoro que diu que s'hi ha de cancel·lar tot el deute que es pugui. Ha arribat un requeriment del ministeri per fer-ho, en cas contrari poden sancionar a l'Ajuntament i no poder optar a subvencions o no poder fer inversions sostenibles.
L'interventor va informar que hi havia comunicat al ministeri que aquesta amortització no té sentit, que l'Ajuntament perd doblers, ja que els deutes són a uns interessos molt baixos, i els diners que es puguin destinar a pagar això, estant al banc generen més interessos.

PRESSUPOSTOS

Els pressuposts, només per recordar-ho, s'han de dur a ple per la seva aprovació inicial, abans del 30 d'octubre de l'any anterior.
Fa mesos que ja vam anunciar a l'equip de govern que no negociaríem amb ells fins que no es compleixi allò que van acordar anteriorment amb nosaltres i què ha fet l'equip de govern?
Idò en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, s'han dedicat a:
-negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut
-responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment i pressionar-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals.

Veure articles anteriors

Aclariments d'Alternativa respecte la negociació del pressupost 2017

Incompliments i retard en el pressupost

 

 

 

Educaciˇ, bÚns, joves... Preguntes al ple d'abril

Alternativa | 10 Maig, 2017 22:53 | facebook.com twitter.com

 Darrer article del darrer ple ordinari amb la segona part de les nostres preguntes i respostes de l'equip de govern. 

11- Com es troben les licitacions de l'àrea d'educació?

El mateix dia del ple es va celebrar una sessió de la mesa de contractació de l'SMOE, a la qual es va obrir el darrer sobre, de l'oferta econòmica. A més a l'escola d'adults incorporen el català per adults, que abans es feia des de normalització, i això suposarà un estalvi. Ara s'està negociant un nou conveni amb la Conselleria i el plec està preparat per a que es tiri endavant una vegada acabada l'adjudicació de l'SMOE. De l'escoleta de la Gola s'ha fet un plec tècnic i un nou estudi econòmic per adaptar-lo a la nova realitat, però segons el regidor, amb l'augment de quantia cal tenir aprovats els pressupostos per poder dur la licitació endavant.

Esperem que aquestes contractacions vagin sortint, perque recordam que el compromís era que sortissen l'estiu passat abans de l'inici del curs escolar!!!

12- Quin resultat va tenir la reunió amb el Rector de la Parròquia per parlar dels béns municipals i del bisbat del 20 d'abril?

Va ser la continuació de reunions anteriorment fetes i va servir per posar damunt la taula tota la informació que tenien sobre els diferents béns municipals i els eclesiàstics sobre els que hi ha conflicte o dubtes registrals. Quedaren per una nova reunió, en aquest cas la secretària de l'ajuntament per acabar de tancar el tema.

13- Ens poden explicar les conclusions de la reunió amb educadores per projectes per organitzar l'oci nocturn amb els joves?

Estan organitzant un projecte per donar sortida a aquesta problemàtica, i tenen clar que cal que col·laborin distintes àrees. Es revisà l'esborrany inicial del projecte i s'afegiren varis punt que partiren de serveis socials. Els objectius del projecte són fomentar l'empoderament dels joves al municipi, i potenciar una visió positiva dels joves del municipi, fomentar l'associacionisme juvenil, deixar un llegat social que perduri més enllà d'aquest projecte, potenciar i fomentar activitats socioculturals, treballar hàbits i rutines saludables i fomentar la particpació en projectes solidaris.

No ens sembla malament que s'intenti fer projectes per millorar la situació, però el que si tenim clar, és que cal comptar amb la visió i opinió dels joves en tot moment, perque si el que pretenem es fer coses per els joves, però sense comptar amb ells, les coses acabaran com han acabat fins ara.

14- Ens poden comentar la reunió amb Lions Association per preparar la Diada en contra de la violència de gènere?

Aquesta associació ha demanat el Claustre per fer la Diada, i es reuniren per a que l'associació explicàs el seu projecte. l'Ajuntament va oferir la seva col·laboració i es posà en contacte amb altres associacions, fent d'intermediari per si aquestes volen participar a la Diada.

15- Quina finalitat va tenir la reunió amb l'empresa Libera?

Fa 6 anys que Libera organitza uns Foros de temàtica social, i varen venir a convocar l'ajuntament a un d'aquests.

16- Ens poden explicar les accions concretes que realitzarà l'Ajuntament després de la primera jornada sobre festes i consum excessiu d'alcohol que va organitzar l'Ajuntament de Sóller?

Accions concretes cap. Cada ajuntament va explicar la seva problemàtica i arribaren a la conclusió que és un tema de més ampli abast. Després cada municipi explicà les mesures que prenen. Fou una posada en comú per compartir experiències, però no en sortiren mesures concretes.

17- El nou hotel que es construirà on es trobava l'hostal Mayol de Sant Vicenç reduirà el seu volum i l'altura respecte a la construcció anterior?

Segons el regidor la comparació entre el vell i el nou hotel es complicada, ja que el nou es farà a dos solars, en aquest sentit, el nou hotel serà més baix però augmentarà la seva edificabilitat així com l'ocupació, ja que la llei permet un marje d'un 20% de creixement. També ba dir que ara no estarà tant damunt del carrer.

18- Hem llegit que els ajuntaments negociaran en bloc el subministrament elèctric per reduir costos; ens poden dir si pensen fer qualque passa en breu per complir la moció que vam presentar i que s'aprovà al novembre de 2015, que entre altres punts establia la col·laboració amb Som Energia per garantir el subministrament elèctric a les llars amb dificultats econòmiques i implicar-se activament, via programes i pressuposts, a la promoció entre la població de Pollença del consum d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica.

Aquestes condicions formaran part del plec per a licitar en bloc el sumministrament. En aquest sentit a la propera junta havien durien a aprovació un contracte per a l'elaboració del plecs i fer l'auditoria de factures. A veure si es vera i el més aviat possible podem donar compliment a la moció aprovada al novembre de 2015.

19- Al Consell de Mallorca ja publiquen la documentació prèvia als plens. La publicació d'aquesta documentació era un dels acords d'investidura. Quan ho pensen complir?

Ja es compleix, després de dos anys d'espera tenim la informació dels plens!!!

20- Ara que ja han començat dos procesos participatius per decidir els usos de dos espais; que tenen pensat fer amb espais com la peixeteria o el Bar Katy? faran procesos participatius o amb els processos de Can Febus i la Vinyeta tot acabarà? si els pensen fer, quan es començaran?

Quan acabin aquests processos fan contes començar amb el Bar Katy i els pressupostos participatius. 

Ens preocupa que no es parli de fer un procés participatiu en referència a la peixateria.  

Continu´tat i immobilisme

Alternativa | 09 Maig, 2017 17:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la segona part del ple ordinari del mes d'abril amb la primera part  dels nostres precs i preguntes i les respostes de l'equip de govern. El que transmeten la majoria de respostes és continuïtat i immobilisme.

 

INFORMACIÓ DE BATLIA

 

- S'informa de l'auto sobre el contenciós amb Gelats Valls.

- S'informa de la sentència sobre el camí de Ternelles.

 

DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE BATLIA

 

- Es dona compte de l'informe de intervenció d'avaluació del compliment anual del pla de sanejament 2009-2015.

- Resolució de batlia de modificació de crèdit.

- Resolució de batlia per aprovar el pagament a justificar per assistir a la Fira de Turisme de Barcelona.

- Resolució de batlia d'aprovació de l'expedient de liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença de l'exercici 2016

 

PRECS

 

1- Ja que el Director Insular de carreteres es pollencí i membre d'un dels partits que conformen Junts Avançam, els demanam que l'instin a fer alguna cosa per millorar l'estat de les voreres de la via de circumval·lació del Moll. Hi ha zones on les males herbes casi no deixen passar als vianants.

Ens diuen que al mes de maig està previst desbrossar. Tant pel benestar dels vianants com per la imatge que es dona esperem que així sigui.

 

2- Demanam que les agendes publicades pel batle, la regidora de Benestar Social, Personal, Salut, Participació Ciudadana i OAC i la de la regidora de la Cala Sant Vicenç, Comerç, Fires i mercats i Turisme siguin una mica més útils i donin més informació. Al senyor regidor d'UMP directament li recordam que va mentir reiteradament a aquest ple quan va dir que publicaria la seva agenda.

Diuen que si que ho milloraran, entenem que va referit a les agendes del batle i de les regidores Magdalena Seguí i Iliana Capllonch. Sobre l'agenda del regidor Nevado ja donam per perduda la seva publicació.

 

PREGUNTES

 

1- L'asfaltat dels carrers de Pollença és molt deficient en general, i a llocs concrets suposa ja un perill sobretot per ciclistes i vianants; tenen prevista qualque actuació per eliminar aquesta situació de risc?

Han dit que tenen prevists dos projectes. Un és licitarà, i ja hi ha una partida als pressupostos del 2017 (no aprovats), l'altre el portarà a terme Emser. Esperem que així sigui i que es faci el més aviat possible i que no hi hagi cap accident.

 

2- L'equip de govern està en condicions d'assegurar que es complirà el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública i no es modificaran els acords inicials de la Junta de Govern com es va fer l'any passat per donar més ocupació de la permesa a varis negocis? En el mateix sentit de compliment de l'ordenança pot l'equip de govern assegurar que no concediran l'autorització a negocis amb tres o més infraccions a l'any 2016?

A la primera part de la pregunta si que es comprometen a mantenir aquests acords inicials i a no modificar-los com va passar l'any passat. A la segona part no es varen comprometre, ja que diuen que no poden assegurar-ho ja que la ordenança es contradictòria.

 

3- En declaracions a Ràdio Pollença el batle va dir que pensava que la majoria d'habitatges que es comercialitzen de forma turística no tenien cap il·legalitat urbanística. Té el batle dades concretes i objectives per fer aquesta informació? Si no les té, no pensa que l'Ajuntament hauria de tenir aquesta informació? Si són tan poques quina necessitat hi ha de que la nova llei turística pugui permetre continuar llogant turísticament aquests habitatges amb il·legalitats?

El batle va dir que dels 1.689 habitatges que estan d'alta a la conselleria, més de la meitat tenien cèdula d'habitabilitat.

 

Tot i que si que és veritat que més de la meitat és la majoria, és cert que no són poques les que tenen alguna il·legalitat, i que si fossin tan poques no hi hauria la necessitat de que la nova llei els permetés continuar llogant. Part de la pregunta aquesta darrera que el batle no va contestar.

 

4- Al 2014 el PSM deia: "Segueix la incongruència de que un habitatge aïllat es pugui llogar, malgrat sigui urbanísticament il·legal..." Perquè ara decideixen mantenir aquesta incongruència realitzada per el PP i UMP quan la podien eliminar? És lògic donar "seguretat legal" a una llei que permet un aprofitament econòmic d'una il·legalitat?

Segons el regidor la incongruència s'ha eliminat, ja que la nova llei diu que no donaran noves llicències a edificis amb irregularitats. Pel que fa a la segona part de la pregunta, el regidor creu que ara es donaran, amb la nova llei, majors garanties de legalitat dels habitatges.

 

Al final queda clar que aquest tema no es vol tocar, i la cosa continuarà més o menys com fins ara, i els regidors o partits que fins fa uns anys defensaven una postura, quan ha arribat el seu moment no poden fer més que enviar-se les seves paraules.

 

5- Estam d'acord en el fet que fa falta una nova oficina de turisme al Port de Pollença, però pensam que no és normal haver llogat un local d'una persona que ha tancat camins públics, que s'ha negat a restablir una font pública al seu lloc i que té nombrosos plets contra l'Ajuntament. Tenen ja clar si faran una oficina nova o reformaran l'actual? Demanam que hi hagi una nova oficina municipal de turisme el més aviat possible.

Faran una nova oficina, més gran, al lloc on hi ha l'actual a la zona portuària.

 

Esperam que sigui el més aviat possible, per la falta que fa, i perque segons quins personatges facin el mínim negoci possible amb els nostres diners.

 

6- Al ple d'octubre de 2012 s'aprovà demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. A la passada legislatura no es va fer res. Com i quan pensen fer per complir l'acord del ple?

Segons el regidor la propietat està complint amb les indicacions que se li estan donant, i que les darreres actuacions responen a una ordre d'execució que la propietat ha complert. Actuacions que van en relació a evitar el perill a la via pública o que hi entri gent. Segons ell no hi ha més arguments per obrir un expedient.

 

En definitiva, un es queda amb la sensació de que no es farà res més, i la llei de Patrimoni Històric no es complirà.

 

7- Ens poden explicar com es troben les negociacions amb la propietat de la Fortalesa per fer complir la llei de Patrimoni?

S'ha fet un conveni, que ara està revisant patrimoni, i que després es passarà a la propietat. A veure si això es fa aviat i els pollencins podem accedir, com diu la llei, a la Fortalesa.

 

8- Com es troba la realització del catàleg de llocs de feina?

El catàleg està ja fet, els funcionaris presentaren al·legacions que ja foren contestades i el personal laboral també. Tot i això encara queden un parell de dubtes per resoldre. Esperem que es resolguin aviat i es pugui aprovar el catàleg d'una vegada.

 

9- Ens poden explicar les darreres novetats del Festival de Música?

El programa ja està tancat, 8 concerts amb un de gratuït i familiar. Tots seran sempre dimecres i dissabte. Al novembre el presentaran públicament. Mentrestant s'han anat reunint el grup de suport i la comissió tècnica.

 

10- Ens poden explicar el contingut de la reunió amb representants de l’associació de propietaris de Formentor que va tenir lloc el 12 d'abril?

Ha estat una reunió a la qual els propietaris es varen interessar per com està l'adaptació del planejament arran de la seva anul·lació, i esperen que tot es resolgui el més aviat per poder fer les dotacions de serveis.

 

 

Abandonament i degradaciˇ de les aixetes

Alternativa | 07 Maig, 2017 11:21 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa Per Pollença (A) denunciam l'abandonament de les aixetes del municipi i la degradació de la font de la Plaça Major.

 

 

Als plens de març del 2011 i setembre del 2012 es van aprovar les nostres mocions per fer les passes oportunes per aconseguir la reconstrucció de la capella de l'aixeta del carrer Mena, destruïda arran de les obres fetes pel particular, fent extensiva aquesta reconstrucció a tota la xarxa d'aixetes del municipi, incloent-hi tots els elements integrants d'aquestes, això és, la pedra, el marès, etc. A juliol del 2016 vam preguntar al ple a l'actual equip de govern sobre el compliment d'aquestes mocions i ens van respondre que s'havia encomanat a una restauradora revisar les aixetes i avaluar el tema, que una vegada fet aquesta feina les fonts estarien en bones condicions tan aviat com es pugui...
No només no s'ha fet l'aprovat a les mocions sinó que freqüentment la font del segle XIX de la Plaça Major, que tant de temps i feina ens va costar posar al seu lloc es troba totalment amagada per les estufes del restaurant del costat, incomplint l'ordenança d'ocupació de la via pública. Al cap i a la fi seguim igual que el primer dia, no se soluciona res de res i es permet la degradació del patrimoni local

 

 

 

 


«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 208 209 210  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb