URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Informaciˇ, preguntes i respostes

Alternativa | 06 Abril, 2017 08:56 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la segona part del Ple ordinari de març, amb les informacions i les dacions de compte de resolucions de Batlia i les respostes de l’equip de govern a les nostres preguntes, començant per les que quedaven per respondre del passat mes de febrer, properament publicarem les preguntes i respostes del ple de març

Informacions de Batlia

- Dia 9 de març l’ajuntament va ser condecorat per una associació per l’ajuda prestada a la família de Olivia Encinas.

- S’ha celebrat un ple extraordinari de la Mancomunitat del Nord on es dona compte dels resultats del 2015 i 2016 i s’aproven els comptes de dits exercicis

- Ja han sortit les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana per a rehabilitació d’elements arquitectònics, etnològics o espais naturals, tant per ajuntaments com particulars.

- S’ha firmat aquest març un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants.

- Celebració de la primera reunió per impulsar una xarxa de municipis amb gestió pública de l’aigua.

- Celebració de la junta local de seguretat per tractar problemàtiques del poble i es signà el conveni per compartir informació entre la policia local i la Guàrdia Civil per lluitar contra la violència de gènere, també es tractà el tema de intentar tenir un traductor per facilitar els tràmits als visitants..

- 2 convenis amb l’Imas.

- 2 convenis amb Gaspar Hauser de cessió d’ús d’una aula de l’escola Costa i Llobera.

- També s’aprovà el borsí d’auxiliars administratius personal funcionari.

Dació de comptes

- Modificació del pressupost prorrogat del 2016

Preguntes del ple de febrer:

7- Vam escoltar la informació que va donar el batle a la ràdio municipal sobre la participació a la mesa de batles i batlesses de la Serra de Tramuntana i que el Puig de Maria no podia accedir a les subvencions per a la rehabilitació d’elements d’interès etnològics i arquitectònics. Aquesta impossibilitat en que es fonamenta concreta i legalment? Es pot fer alguna cosa per canviar aquesta situació?

Es concreta en l’àmbit. El Puig no està a la Serra i no pot accedir a dites subvencions. Sembla absurd però és així, i sembla que no es pot fer res.

8- En que va consistir la reunió amb afectats de l’UNAC 33 de Cala sant Vicenç del 7 de febrer?

Es reuniren amb els veïns que havien demanat la reunió, i parlaren d’uns pagaments que aquests tenen pendents de les contribucions especials que han de pagar per unes obres d’urbanització, i varen explicar quina era la situació arran d’uns recursos contenciosos que havien interposat.

9- Han valorat col·locar el retrat de Clara Hammerl en un lloc més destacat de la sala amb motiu de la declaració del 2017 per part del Consell com any de Clara Hammerl, dins la campanya Mallorca té nom de dona?

Varen dir que el podrien posar en una zona més propera i visible, i parlant amb el batle, consideraren que caldria triar-ho entre tots, en una de les dues parets laterals, els més proper a la principal a la qual no hi cap ja que hi ha el retrat del monarca espanyol i el quadre de Dionís Bennàssar de qui també es celebra l’aniversari.

Al lloc del retrat de Felip VI hi estaria molt bé!!!!!

10- Ens podien informar de la reunió de dilluns dia 30 de gener en relació a distintes mesures a favor de la protecció cardíaca, dins la iniciativa Pollença municipi cardioprotegit.

Hi participà el tècnic de medi ambient, l’inspector de policia i un tècnic de fora que els informà de mesures a tirar endavant per aconseguir ser un municipi cardioprotegit com instal·lar desfibril·ladors, campanyes de formació i serveis de manteniment, i això els va il·lustrar per dur a terme la licitació per a l’adquisició de desfibril·ladors.

A veure si això es cert i es pot donar compliment a la moció que presentàrem.

11- Al ple ordinari del mes d’octubre del 2015 els hi demanàrem sobre quina era la previsió per a regularitzar el contracte de serveis d’enginyeria d’EMSER. La resposta que obtinguérem fou que aquest contracte es regularitzaria el 2016. Per quin motiu no s’ha fet? Quina és la nova previsió?

Estan fent feina amb els plecs i després es licitarà al primer semestre de 2017. Esperem que no sigui igual que l’anterior vegada que demanarem pel tema.

12- Dues recents sentències del Tribunal Suprem (18/09/2014 i 06/07/2016), i per tant jurisprudència ferma, estableixen que les societats mercantils públiques no estan sotmeses als mateixos principis constitucionals (d’igualtat, mèrit i publicitat) d’accés a la funció pública i que la contractació indefinida no fixa no n’és d’aplicació. Des d’EMAYA ens han dit que els indefinits no fixos són considerats com a fixos i que s’està negociant que els contractes en frau de llei es regularitzin. Què farà, o està fent, la gerència d’EMSER davant aquesta nova doctrina jurisprudencial?

Els delegats presentaren un escrit en aquest sentit i la gerència demanà un informe extern i un als serveis jurídics, que després es passaren als tècnics de la casa perquè els valoressin, i Emser complirà amb el que diguin aquests.

Esperarem i veurem com actua la gerència, tot i que per experiència sabem que pot fer qualsevol cosa, ho diguin o no els serveis jurídics.

13- Tenint en compte que uns dels objectes principals de la nova Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, és aconseguir una administració basada en un funcionament íntegrament electrònic en un termini màxim de dos anys, quines actuacions s’estan portant a terme des de l’Ajuntament de Pollença per a donar compliment a aquesta llei?

S’estan implantant els procediments electrònics, la tramitació de l’expedient electrònic ja casi ha arribat a tot l’ajuntament, i estan dins els terminis que marca la llei. Quan acabi la part interna ho obriran als ciutadans a través de l’oficina electrònica.

A veure si això és cer, perquè la sensació que té qualsevol ciutadà es que a nivell electrònic la situació és la mateixa que fa bastants anys, començant per una plana web molt millorable.

14- La Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entrà en vigor el desembre 2015. Com és possible que EMSER no compleixi, pràcticament, amb cap de les disposicions d’aquesta? Quan es solucionarà?

Segons el regidor es compleix la llei a la perfecció.

Transfuguisme ideol˛gic

Alternativa | 31 Marš, 2017 15:41 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la primera part del ple, a un futur article informarem de so la dació de comptes de batlia i els precs i preguntes.

Un ple on es va demostrar una vegada més, com al cas de l'IBI, la coincidència de Junts Avançam i el bloc de dretes en temes fonamentals com la comercialització d'estades turístiques. No hi ha el mes mínim rastre d'esquerres més enllà dels nostres regidors.  Nosaltres creiem que cal pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A Alternativa defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.

 

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” i Junts Avançam presenten mocions per deixar tot igual si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Aprovat per unanimitat. Portam un gran retard a l'aprovació d'actes de plens anteriors. La secretària ha dit que a partir d'ara es podrà enllaçar un audio a aquestes, i així es podrà fer més via per poder anar aprovant les actes de plens anteriors.


2.- Aprovació, si procedeix, d'expedient 2/ 2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PP, Tots i Martí Roca). Estam parlant de 42.384 euros més que a l'anterior ple de factures de l'ajuntament fins un total de 241.345. Un import de 10.382 euros de la Residència, 1.808 euros que a l'anterior, i 108 euros de la radio i 501 de l'escola de música, que a l'anterior ple no hi eren. Aquestes són moltes, factures de feines fetes a 2016 amb la factura presentada a 2017, però també hi ha factures de partides esgotades com educació, obres i serveis, esports, administració general, festes, cultura, membres de govern, museu, festival, seguretat o ciutadania. I moltes d’aquestes també porten informe en contra de intervenció: els diferents subministrament de combustible i elèctric, l’escoleta, el servei d’ajuda a domicili, els diferents manteniments, el tècnic d’esports, les impulsions, el tècnic del cadastre, les classes de teatre, centres oberts, publicitat i cartellera,.... És evidentment que l’equip de govern té molta feina a fer en aquest sentit, tot i això nosaltres hem optat per una abstenció, com sempre, ja que consideram que no es pot perjudicar a la gent que ha fet feines per l'ajuntament i mereix cobrar, pel simple fet de treure un rèdit polític.


3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL). Això no es vota.

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

En aquest sentit es donà compte de més de 100 pàgines de factures irregulars, prop de 250.000 euros, un fet que per desgràcia ja va sent normal. Així ens trobam amb serveis sense contractes com els subministraments de combustibles i electricitat, grua, impulsions, escola viva, escola d'adults, escoleta, ajuda a domicili, hores extres de més, tècnics en situació irregular, les tasques de publicitat i d'impremta, la quota d’Asisa dels funcionaris, contractacions amb comunitats de bens, prorrogacions de contractes menors,... En definitiva, el mateix de sempre, que cada vegada va a més, ja que l'equip de govern no ha fet pràcticament res en aquest tema. Al final de legislatura la situació va camí de ser insostenible.


4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam. Rebutjada per 9 vots en contra (Tots, PP, UMP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 6 a favor (Junts).

Una moció redactada pel Pi i presentada per Junts. Durant la seva exposició la nostra portaveu ja ha mostrat els nostres dubtes sobre la justificació de la moció. Sembla evident que ve provocada per la sortida de Martí Roca del grup municipal del Pi, però si és així la moció està mal construïda, ja que el cas concret no correspon a la definició de transfuguisme del pacte antitransfuguisme que la moció cita. Una altre opció és que aquesta fos una simple declaració de principis per criticar el transfuguisme; però si aquest fos el cas els partits signants del pacte el que haurien fet seria canviar la llei per fer que el regidor perdés l’acte. Tots els signants del pacte antitransfuguisme tenen casos de trànsfugues a les seves files.

En segon lloc creim que és un exercici de cinisme que el Pi doni lliçons sobre la immoralitat del transfuguisme, quan Toni Pastor, el seu vicepresident no és més que un trànsfuga. Igualment cínic és parlar de regeneració democràtica i de la desconfiança que crea a la gent casos de transfuguisme, quan el president del PI ha estat condemnat per fer votar morts. El que fa perdre la confiança a la gent és la corrupció (això no ho han dit a la seva moció), de la que mols dels antics membre de Unió Mallorquina, ara al Pi segur que ens podrien parlar.

Per tant, tot i el nostre ferm rebuig cap al transfuguisme, i que tenim ben clar que una persona sempre se presenta per unes sigles i es deu a elles i que si hi ha discrepàncies està bé que abandoni el partit, però que no es quedi amb l'acta de regidor, per tant, creim que Martí Roca ha de dimitir, i que no és digne d'ostentar el càrrec de regidor. Però en aquest cas ens sembla que són els votants, militants i membres del Pi els responsables de que Martí Roca segui regidor, i a ells els correspon també la feina i la responsabilitat de que deixi de ser-ho, i amb mocions com aquesta sembla clar que no el faran dimitir, tot el contrari.

Vist tot això hem optat per una abstenció.


5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques.Aprovada per 9 vots a favor (Tots, UMP, Regidor no adscrit i PP), 6 abstencions (Junts) i 2 en contra (Alternativa).

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de la urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques. Nosaltres també trobam inconvenients a la Llei, i en aquest sentit podríem donar suport al primer punt, però no a la resta dels acords. Els nostre rebuig a la Llei no ve per la mateixa banda, en una visió diferent sobre el que suposa el fet turístic. Per tant en votat en contra.

Nosaltres creiem que cap pensar en els efectes del turisme, tant sobre el territori (urbanització salvatge, consum aigua, generació de residus,..) tant sobre les persones (precarització laboral, accés a l'habitatge,...). A partir d'aquí nosaltres defensam un sostre de places i optar per un decreixement, creiem que cal que el que es llogui estigui ben regulat, amb criteris medi ambientals i urbanístics estrictes. La línia a seguir ha de ser la de posar límits al turisme i diversificar l'economia.


6.- Moció que presenta el grup municipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l'avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d'estades turístiques. Aprovada per 15 vots a favor (Junts, UMP, regidor no adscrit, PP, Tots) i 2 vots en contra (Alternativa).

Més trist encara és que Junts presenti la moció que no el bloc de dretes. Al final ells també són els còmplices i ajuden a la destrucció del territori i de tots els que han incomplert amb la normativa urbanística quedin impunes i puguin seguir fent negoci en base a una il·legalitat.

Al final a aquest Ple i amb aquestes dues mocions ha quedat clar on està cada un, i el lloc de Junts és el de no voler abordar el problema, el de continuar amb tot tal com està. A ells els és igual si hi ha gent que té problemes d’accés a l’habitatge, a ells no els suposa cap problema tampoc que habitatges il·legals puguin ser objecte de negoci i causin un greuge comparatiu amb qui al seu moment va respectar la llei.

Com bé va dir la nostra regidora, que “el batle del Gob” presenti aquesta moció si que és un autèntic cas de transfuguisme, ideològic, però transfuguisme.


Propostes/Mocions d’urgència.

7.- Moció que presenten el grup municipal Tots per Pollença, Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit Martí Roca, pel manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic. La urgència ha estat rebutjada per 9 vots en contra (Alternativa, UMP i Junts), i 8 vots a favor (Tots, PP i Regidor no adscrit). Per tant la moció és debatrà al següent Ple.

Ple ordinari de marš

Alternativa | 28 Marš, 2017 18:09 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 30 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. A aquest perfil us informarem del desenvolupament del mateix.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.  Portam un gran retard a l'aprovació d'actesde plens anteriors, ens han dit que en breu es solucionarà aquest tema de moment hem proposat penjar en la pàgina web de l'Ajuntament els audios de Ràdio Pollença per facilitar la seva consulta.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient 2/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits que es va rebutjar a l'anterior ple amb els vots en cotnra de l'oposició de dretes.  Nosaltres a aquest punt normalment sempre hem optat per l'abstenció ja que encara que pensam que es poden fer les coses millor per part de l'equip de govern tampoc es tracta d'impedir el pagament de feines fetes.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL)

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen

4.- Moció de condemna del transfuguisme que presenta el grup municipal Junts Avançam.

Una moció facilitada i proposada per l'agrupació local del Pi. A la moció es demana condemnar el transfuguisme polític . Declarar el compromís de l’Ajuntament de Pollença amb el Pacte Antitransfuguisme i, per tant, no donar suport a cap moció o proposta que provengui d’un transfuga. S’impedirà que un regidor o una regidora que ha abandonat el grup municipal que corresponamb la llista electoral en que fou elegit pugui participar a la junta deportaveus o pugui percebre assignació, mitjans econòmics o materials quecorresponguin com a grup polític; ni millorar les que rebia com a integrant del grup al que pertanyia.... Entre altres mesures.

5.- Moció que presenten els grups municipals Tots per Pollença i Partit Popular de Pollença i el Regidor no adscrit a la retirada de l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques (RGE núm. 1257 de 17.02.17)

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Aquesta és la moció que al passat ple no va superar la votació de l'urgència. El bloc de l'oposició de dretes demanen a l’Ajuntament  manifestar el parer desfavorable de la corporació en relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei de comercialització d’estades turístiques

6.- Moció que presenta el grup muncipal Junts Avançam relativa a la introducció de disposicions adients en l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades turístiques

Sol·licitar als grups parlamentaris que en el tràmit d’aprovació de la Llei s’hi introdueixin les disposicions adients destinades a assegurar que els habitatges que actualmente s’exploten legalment com a habitatges turístics vacacionals o que comercialitzen estades turístiques conforme la llei, podran continuar exercint l’activitat en les mateixes condicions que quan obtingueren les autoritzacions.

7.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com sempre hem registrat les nostres preguntes, encara no s'han contestat les del anterior ple. 

 

 

 

L'equip de govern ha d'espavilar

Alternativa | 27 Marš, 2017 23:00 | facebook.com twitter.com

Ja fa una bona temporada que es xerra dels pressuposts municipals del 2017. Els pressuposts, només per recordar-ho, s’han de dur a ple per la seva aprovació inicial, abans del 30 d’octubre de l’any anterior (fan 5 mesos tard i només falten 7 mesos per a presentar els del 2018). És més, els pressuposts municipals s’han d’aprovar abans de que acabi l’any (fa 3 mesos). I amb això no hi ha excuses, l’equip de govern actual no pot al·legar que és el seu primer any, que hi ha hagut eleccions ni res per l’estil. Aquest retard és només culpa seva.
 
Per aprovar els pressuposts és necessari aconseguir una majoria de vots en el plenari municipal, després d’un procés d’aprovació inicial, informació pública, al·legacions... Aquesta majoria de vots, quan hi ha un govern en majoria absoluta no és un problema, ja que els mateixos membres del govern es basten. Però, a Pollença el govern no té majoria (cosa que els costa d’entendre a Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina). Això fa que per aprovar el pressupost necessitin els vots d’altres regidors.
 
I com s’aconsegueixen més suports a les futures comptes municipals? Doncs negociant. És així de senzill. L’equip de govern ha d’iniciar un procés de negociació amb la resta de forces polítiques amb representants a l’ajuntament en el qual han de consensuar les propostes que aniran als pressuposts. Això, que sembla obvi, és el que va passar amb els pressuposts de 2016. L’equip de govern i Alternativa per Pollença varen arribar a un acord on en el projecte de pressupost de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina es varen incloure una sèrie de propostes d’Alternativa per Pollença: projecte de recorregut arqueològic, excavacions al Pedret de Bóquer, promoció del producte local, millora del catàleg de camins, inventari de bens, impuls de la participació ciutadana, foment de l’economia social, senyalització dels passos de vianants a la via de circumval·lació del Moll, fer un estudi sobre l’estat de l’habitatge, fer un pla de recuperació de la Cala Sant Vicenç, fer un pla d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques i fer un pla d’igualtat de gènere.
 
Però, perquè enguany es xerra tant dels pressuposts i de la seva aprovació? Doncs perquè l’equip de govern no ha complit amb la majoria d’acords amb Alternativa per Pollença i des d’Alternativa es refusa iniciar noves negociacions fins que no es compleixi allò acordat anteriorment. Com es pot confiar amb un equip que no té paraula ni es pren seriosament els compromisos adquirits amb Alternativa?
 
En aquest punt es pot pensar que s’ha entrat en un punt mort. L’equip de govern segueix sense fer res per complir amb allò acordat i intenten fer creure que els culpables són els d’Alternativa. Res més lluny de la veritat. El que normalment no es diu, però, és que a Pollença no només hi ha un partit a l’oposició, sinó que el govern podria intentar cercar suport pels seus pressuposts en altres formacions com Tots per Pollença, el PP o Martí Roca (trànsfuga del PI). Però, és clar, és més còmode per l’equip de govern intentar ficar pressió cap Alternativa en comptes d’arremangar-se i complir amb allò acordat o intentar arribar a acords amb la resta de partits. Si és que queda algun partit a Pollença que es refiï de Junts Avançam i UMP a aquestes altures, després de faltar a la seva paraula des del primer dia de legislatura i de ser incapaços ni de dur a la pràctica la majoria de mocions que s’aproven en el plenari. 
 
No hi valen excuses: després de 5 mesos de retard l’equip de govern hauria de començar a espavilar. Com que és evident que no compliran l’acordat en els pressuposts del 2016, no queda més remei que arribar a acords amb Tots, el PP i en Martí Roca o assumir d’una vegada la seva incapacitat com a equip de govern.

Pressupost de RÓdio Pollenša

Alternativa | 24 Marš, 2017 15:33 | facebook.com twitter.com

Us continuam informant de les reunions que realitzam, és lamentable que ni des de l'Ajuntament ni des de la resta  partits s'informi d'aquests temes. La transparència no hauria de ser només una paraula a utilitzar a les eleccions. Tenir una ciutadania ben informada és el primer pas necessari per fomentar la participació de la mateixa.

 

Resum de la sessió del Consell Rector de l'Institut Municipal de Ràdio Pollença del passat dilluns 20 de març.

 

Assistents; Miquel Àngel March i Tomeu Cifre Bennàssar (Junts Avançam), Elionor Tugores (Tots per Pollença) i Pepe García (Alternativa per Pollença)

 

No assisteixen Martí Roca (regidor no adscrit) i David Alonso (PP)

 

Cal dir en referència a l'Institut Municipal de la Ràdio que a l'igual que a altres organismes autònoms fins ara incompleix els seus estatuts i no es reuneix dues vegades a l'any com mínim ( article 10) ni presenta semestralment l'estat d'execució del pressupost, ni tampoc ha presentat la seva memòria anual (article 9). 

 

A la reunió es va aprovar la proposta de pressupost per l'exercici 2017 i de la plantilla de personal pertinent amb els 2 vots a favor de Junts i 2 abstencions Tots i Alternativa.

 

El pressupost de la ràdio és de 142.853,60 euros de despeses i 2000 euros d'ingressos per vendes (uns ingressos que evidentment caldria augmentar)

- Pressupost  

- Memòria pressupost. 

 

L'únic canvi important del pressupost és la partida de retribucions de personal laboral fix que ha passat de 29.143,43 euros a 47.613,59 euros. La radio té un director amb contracte d'alta direcció i després dues tècnic-locutores, una a jornada sencera i una a mitja. És evident que la radio necessita personal, però la seva contractació com tots sabem és impossible gràcies a la Llei Montoro del PP(no derogada gràcies a Ciutadans i PSOE), feta amb al finalitat de privatitzar serveis. De moment la falta de personal es soluciona una mica amb els becaris de l'estiu (conveni amb l'escola de periodisme de Mare Alberta) i amb un contracte de serveis que s'ha de regularitzar. Ara s'ha augmentat el pressupost per cobrir les baixes i vacances.

 

Entre les inversions s'ha previst; la compra de dos ordinadors nous (2.300 euros), micros/auriculars i esponges (1.500 euros), streaming vídeo per emetre en directe a les xarxes  (200 euros), llicència còpia de continuïtat per a la gravació 24 hores (1.100 euros), moqueta (1.500 euros), acumulador de corrent per aparells per evitar problemes amb els talls d'electricitat (2.400 euros). També es pensa acondicionar per part de l'area de serveis un estudi al centre Miquel Capllonch del Port de Pollença.

 

Respecte a la millor de la cobertura de la ràdio després d'estudiar diferents alternatives que s'han descartat, pensen fer una campanya per fomentar que la gent escolti la ràdio a internet i detectar i solucionar els problemes concrets que apareguin.

 

A la reunió com va recordar la Secretària  no es va presentar el pla d'actuació anual com marca l'article 9 dels estatuts. Els partits de l'oposició vam acceptar les explicacions orals de la directora; es manté el pla d'actuació del 2016 amb alguns canvis en la graella:

El programa la cafeteria quinzenal sobre el café 

-  Ràdio Alcúdia ha deixat d'emitir el programa CAP A CAP , de Cap de Formentor a Cap d'es Pinar, que feia conjuntament amb Ràdio Pollença. Un programa d’entrevistes encadenades que de moment es farà només per part de ràdio Pollença.

- Qüestions de llengua.

- Camins i muntanyes.

- Espai vital

 

A la secció de varis vam proposar la publicació a la pàgina web municipal dels enllaços de les gravacions dels plens municipals, ja que l'aprovació dels actes del ple porten molt de retard i seria una forma fàcil de facilitar l'accés dels ciutadans a les mateixes. 

Sense informaciˇ prŔvia al darrer consell d'administraciˇ d'EMSER

Alternativa | 20 Marš, 2017 08:22 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum del darrer Consell d'Administració d'EMSER del passat 17 de març.

Assisteixen: el president (Miquel Àngel March); els consellers-regidors Andrés Nevado, Maria Buades, Marina Llobera; i sense vot, el secretari Joan Jiménez, l'interventor Alberto Valincourt, el gerent Tomeu Servera i el delegat de personal Pere Sánchez.

No assisteix: Tomeu Cifre Bennàssar

La nostra regidora s'abstén en tots els punts ja que, només ha rebut un ordre del dia i cap documentació, tot i que ho va demanar uns quants dies abans. És surrealista que es pretengui que algú decideixi un sentit del vot sobre quelcom important com una plantilla o un pressupost sense haver-s'ho pogut mirar prèviament. I a la campanya deien que la participació seria un pilar d'aquesta legislatura...

1-Pressupost i plantilla

S'aprova la proposta de pressupost i plantilla, amb l'abstenció de Maria Buades i Marina Llobera.

Pel que fa al pressupost, el delegat de personal recorda que el seu conveni estableix que se'ls ha d'enviar la proposta als treballadors dos mesos abans de dur-ho al Consell d'Administració, cosa que el secretari confirma alertant que ens jugam una impugnació. S'acorda que els representants dels treballadors, prèviament a dur-se els pressupostos generals al Ple, faran propostes si en tenen.

Respecte la plantilla, el gerent diu que és com l'any passat, que hi ha 14 vacants, però que estan cobertes. El delegat de personal comenta que a EMAYA sembla que estan reconeguent com a fixos, als fixos discontinus, i que hi ha sentències del Suprem en aquesta línia...

L'interventor comenta que la liquidació provisional del pressupost anterior ha superat els 6 milions d'euros; i això pot implicar que igual EMSER passi a ser considerada una gran empresa. Ho hauran de mirar perquè en cas de ser així mplicarà fer una auditoria externa, liquidar IVA cada mes...

2-Proposta d'expedient disciplinari

S'aprova la resolució de l'expedient disciplinari a un treballador per una falta greu relacionada amb l'abandonament del lloc de treball injustificadament. El règim sancionador preveu la suspensió de sou i feina de 3 dies fins a 3 mesos, la inhabilitació d'ascensos durant una sèrie d'anys... La instructora proposa 1 mes de suspensió de feina i sou. El delegat de personal considera la sanció desproporcionada.

La nostra regidora s'absté, com ja hem comentat al principi, però manifesta que la sanció li sembla adequada.

3 i 4 -Dació de compte d'un requeriment de documentació i adjudicació del contracte de subministrament d'un camió recol·lector de càrrega posterior.

S'adjudica el contracte per 177.000€ a Zoeller Equipos Urbanos SL.

5-Expedient de contractació de subministrament de 5 compactadors elèctrics de 20m3 de capacitat

Es tracten de 5 compactadors que es volen instal·lar a la deixalleria nova: paper, plàstic, orgànica, rebuig i un de reserva, per si un està ple. Estaran a la part de la dreta, devora la sortida. Els camions petits, enlloc d'anar a buidar a la planta d'Alcudia, ho duran allà i quan estigui ple se n'ho duran cap a planta.

6- Fixació dels objectius del gerent i treballadors.

Es tracta d'una reclamació que la nostra regidora duu fent des del primer dia: que es fixin els objectius pels quals treballadors i gerència cobren un plus.

En el cas dels treballadors, ho tenen establert sobre el conveni i el tema es tractarà allà on correspon, que és en una mesa paritària i s'establiran els objectius per 2018.

En el cas del gerent, s'ha de decidir en el Consell d'Administració. Es presenta una proposta d'objectius per a la gerència que inclou: augment del % de residus recollits selectivament respecte l'any anterior; reducció del % de pèrdues d'aigua per sota la mitjana de Mallorca; que no hi hagi pèrdues econòmiques en l'exercici anterior; realització d'inversions l'any anterior que ajudin a millorar el servei, més enllà del manteniment.

La nostra regidora expressa els seus dubtes respecte la proposta, en primer lloc perquè hi hauria d'ahver una quantificació objectiva, i en segon lloc perquè els dos darrers objectius poden ser qüestionables o amagar possibles efectes adversos. Com que la regidora de Tots també expressa dubtes, s'acorda retirar el punt per tal que els consellers que no són del govern puguin fer propostes concretes de cara al proper Consell d'Administració.

7- Informació de la gerència

-El gerent informa sobre la denúncia per part d'un abonat de la Cala Sant Vicenç, que ha sortit en premsa aquests dies. Aquesta persona ja va posar un contenciós contra l'Ajuntament, i un recurs i va perdre. Ara ho ha presentat per la via penal.

Encara no li han enviat l'expedient i ha d'anar a declarar dia 3 de maig.

-Jornades sobre el cicle de l'aigua- 1 i 2 juny organitzades per EMAYA

-El 22 de març és el Dia de l'Aigua i ABAQUA organitza una jornada de portes obertes a les depuradores (el dematí).

El capvespre, a Inca, hi ha una reunió impulsada per EMSER i EMAYA, amb la intenció d'agrupar els subministradors públics d'aigua a Mallorca.

-Hi ha hagut un increment de generació de rebuig entre gener i febrer del 2017, d'un 15% més que l'any anterior. No se sap a què atribuir-ho, ja que no és que s'hagi reduït la recollida selectiva, ja que aquesta ha augmentat també. També una despesa de 4,3% més d'aigua respecte l'any anterior. 

-Recerca de fuites amb helio:

A diferència d'altres municipis, a Pollença, la cercada que s'ha fet no ha donat uns resultats boníssims. S'han revisat uns 10km de xarxa i s'han trobat 5 fuites, i no molt importants.

Per novembre es farà una altra recerca al Port. S'ha de tenir en compte que el percentatge de fuites és del 15% en tot el municipi, una xifra comparativament baixa respecte altres municipis de l'illa.Denegada la prorroga del parc aquÓtic. Junta 7 de marš 2017

Alternativa | 16 Marš, 2017 18:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de març. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal, només es publica al perfil institucional de facebook. Sorprén que a una Junta de Govern que no hi havia grans temes l'Ajuntament no publiqui al seu resum la denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació del parc aquàtic a la platja del Port de Pollença. Sort que la transparència era un pilar d'aquesta legislatura.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Amb objecció ens trobam les de sempre, tasques de manteniments i compra de material per aquestes, subministrament elèctric i de combustible, publicitat i cartelleria, grua, ...

I sense objecció, a part de contractes regularitzats que es paguen cada mes, destaca la compra d’un arxiu fotogràfic per turisme a Foto Micer S.A. per 12.039,50 euros

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.-Denegació de l’exempció de l’impost sobre béns immobles a favor de la Fundació Caixa de Balears.

L’exempció és per entitats sense fins lucratius, els bens sobre el que siguin titulars no han d’estar afectats a explotacions econòmiques o si ho estan, han d’estar exemptes (les explotacions econòmiques) de l’impost sobre Societats, i en aquest cas es realitza activitat econòmica atès que hi ha una entitat bancària, i no s’acredita l’exempció de l’Impost sobre Societats per l’activitat econòmica realitzada en aquest immoble.

3.3.2.- Denegació de l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.3.- Aprovació de l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.4.- Aprovació de l’exempció de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa.

3.3.5.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre bens immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació de la quota integra de l’IBI i taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus per no ser el seu domicili habitual, i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

 

3.3.6.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.7.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.8.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70 %).

3.3.9.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.10.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.11.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.12.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.13.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.14.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

3.3.15.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.16.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.17.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per minusvalidesa (25%), bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%) i l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.18.- Aprovació, de la devolució d’ingressos indeguts en concepte de retirada de vehicle amb grua de la via pública

Es retornen els diners ja que la senyalització no va ser prou visible en el moment en què estacionà el vehicle.

3.3.19.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts a favor en concepte de sanció per infracció urbanística.

En total són 4.987,91 euros en concepte d’ingressos indeguts i de 53,81 euros en concepte d’interessos de demora.

3.3.20.- Aprovació de la baixa del rebut de l’ impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2016 i generació de nous rebuts dels exercicis 2015 i següents.

Va haver-hi un error a l’hora de donar de baixa de l’IAE un local i ara es corregeix.

3.3.21.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

998’45€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.22.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

1.331’27€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.23.- Aprovació del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.

L’Ajuntament es quedarà 200 exemplars de cada obra, i es subvenciona l’edició d’una tirada de cada. Vist els tres pressupostos s’ha aprovat el presentat per el Gall Editor.

- Lleonard Muntaner Editor: narrativa 5.990€ més IVA i poesia 3.990€ més IVA

- El Gall Editor: narrativa 4.120€ IVA inclòs i poesia 2.180€ IVA inclòs

- JP Gestió i Serveis S.L.U.: narrativa 6.400€ més IVA i poesia 4.300 més IVA (4%)

3.3.24.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 600 euros.

3.3.25.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 225 euros.

3.3.26.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1. Aprovació del plus de jornada partida i per canvi de torn a favor de les vàries treballadores de conformitat amb l’article 29 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pollença.

4.4.2.-Aprovació de la resolució de l’expedient disciplinari incoat a un treballador funcionari de carrera de l'Ajuntament, per la comisisó d’una falta molt greu i una falta greu.

S’Imposa una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un any per la comissió d’una falta molt greu i una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un mes per la comissió d’una falta greu.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, d’aprovació de l’expedient per la contractació de les obres del projecte “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”, i declarar la urgència del procediment.

5.2.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, de requeriment de documentació prèvia l’adjudicació del contracte d’obres “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació dels Convenis entre l’ Ajuntament de Pollença i l’ Associació de famílies de persones amb trastorns de l’espectre autista i trastorn de la comunicació social (GASPAR HAUSER), de cessió exclusiva d’ús d’ una aula del Col·legi Públic Costa i Llobera dins i fora de l’horari escolar.

L’Ajuntament cedeix una aula, tant en horari escolar com extraescolar, perquè els familiars puguin evitar anar a Palma, i pe facilitar la feina de l’associació tant al municipi com a tota la zona nord.

6.2.- Denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació dels serveis de temporada del LOT N parc aquàtic.


 
Un llarg i laboriˇs procÚs

Alternativa | 09 Marš, 2017 17:55 | facebook.com twitter.com

Després d'un llarg i laboriós procés al darrer ple es va aprovar inicialment la modificació del reglament de participació ciutadana que hem realitzat des d'Alternativa. Una vegada més hem demostrat que des de l'oposició sabem gestionar i desenvolupar els temes que deleguen en nosaltres.

Vam iniciar el procés per canviar el reglament de participació ciutadana amb una moció al gener del 2013 (veure moció per millorar la participació dels ciutadans). El reglament de participació ciutadana que teníam fins ara és del 2001, no negam el seu caràcter pioner al seu moment i que durant tot aquest temps no s'ha aprofitat totalment però a aquests anys s’ha avançat molt als temes de democràcia participativa i ha hagut canvis legislatius que s’han de recollir.

Finalment vam retirar la moció, ja que l'equip de govern del moment (PP-Pi) va proposar, per agilitzar el procés, que presentàssim els canvis concrets als articles que considerem, abans que derogar l'actual reglament i fer-ne un de nou. (veure procés per canviar el reglament de participació ciutadana)

Pel mes de maig del 2013 vam fer una reunió oberta sobre el canvi del reglament de participació ciutadana i hi assistiren alguns representants de partits polítics i també ciutadans a títol individual. En aquesta reunió, partint d'un esborrany que vam proposar des d'Alternativa, els assistents varen fer les seves esmenes, que varen ser introduïdes i així es va fer un segon esborrany. (Veure "Fer un nou reglament de Participació Ciutadana")

El maig del 2014 vam organitzar una assemblea oberta, centrada únicament en la temàtica de participació ciutadana. En ella vam fer una anàlisi de l'estat de la participació ciutadana al municipi i es concretaren una sèrie de propostes per millorar-les. Es decidí que aquelles que fossin susceptibles de formar part d'un Reglament de Participació Ciutadana, serien introduïdes com a esmenes al segon esborrany. (Assemblea de Participació Ciutadana)

A l'inici d'aquesta legislatura vam incloure la modificació del reglament  al nostre acord d'investidura amb Junts Avançam, que va acceptar delegar la seva realització en els nostres regidors. A partir d'aquell moment vam realitzar un procés participatiu des de setembre a desembre del 2015 (veure "Participau en el  nou reglament de participació ciutadans" i "Vine i participa...").

- Reunió inicial portaveu

- Reunió amb associacions (esportives, culturals...)

- Reunió amb els partits

- Propostes particulars

- Realització d'un Taller Participatiu

- Redacció esborrany que vam presentar

Una memòria molt completa d'aquest procés la podeu llegir a l'enllaç.  Al llarg del procés vam rebre 66 esmenes; 16 de particulars, 7 d'associacions i 42 de partits (dels que tenen representació al ple  i de Podem). Estam prou contents amb el procés i agraïm la bona predisposició de tots els que s'han prestat a reunir-se per tractar el tem, fer aportacions i revisar dubtes.

Una vegada lliurat l'esborrany de la modificació del reglament a principi del 2015 aquest ha estat aturat per l'equip de govern sense una explicació raonable fins el ple de desembre de 2016 on es va presentar per aprovar la seva consulta pública (Veure "Satisfacció i decepció"), no es va presentar cap esmena, a partir d'aquest punt es va fer la revisió del reglament  per part de la secretaria municipal i vam tornar a presentar l'esborrany als partits. Finalment la modificació del reglament de participació ciutadanas'ha aprovat inicialment al darrer ple de gener de 2017.

Cartell del Taller Participatiu que vam realitzar al novembre del 2015

 

 

Aclariments d'Alternativa respecte la negociaciˇ del pressupost 2017

Alternativa | 06 Marš, 2017 19:11 | facebook.com twitter.com

En les darreres setmanes, diverses persones s'han dirigit a nosaltres per demanar per què no aprovam els pressuposts o si els estam bloquejant. Aquesta informació esbiaixada els ve de l'equip de govern o del seu entorn.

- Què passa?

En resum, que no hi ha cap negociació amb l'equip de govern perquè l'equip de govern no vol que n'hi hagi.

- I això com és?

Perquè no compleixen els acords als que han arribat amb nosaltres fins ara.

- Entrem en detalls

Junts Avançam, des d'inici de mandat fins ara, ha arribat principalment a dos acords amb nosaltres:

1- l'acord d'investidura. Estan governant gràcies als vots dels nostres dos regidors, a canvi d'una sèrie de mesures sobre participació i transparència, concretes i calendaritzades. Aquest acord, hores d'ara, encara no s'ha complit.

2- l'acord del pressupost 2016. Fa un any, tot i no haver complit l'acord d'investidura, vàrem negociar el pressupost. Els votàrem a favor a canvi de la inclusió i execució d'unes propostes nostres, que vàrem negociar i varen acceptar. Acabat l'any, aquest acord tampoc s'ha complit.

- És una situació inesperada per l'equip de govern?

No.

Ja el passat juliol vàrem fer-los saber, també públicament, la desconfiança que s'havia generat per part nostra a causa de l'incompliment de l'acord d'investidura. Veure l'article "Exigim a Junts Avançam el compliment de l'acord d'investidura"

El mateix repetírem, a començament de desembre, respecte l'incompliment dels acords del pressupost 2016. Veure article "Quan l'esquerra governa com la dreta, aplana el camí a la dreta".

També se'ls ha avisat en repetides ocasions, en sessió plenària i a la radio municipal, que no complir els acords pendents impossibilita qualsevol escenari per arribar a nous acords.

- I què fa l'equip de govern per superar la situació?

Idò en lloc de posar-se a complir els acords pendents, per poder així fer possible un escenari de negociació, de moment s'han dedicat a:

-negar l'incompliment dels acords o reinterpretar el seu contingut

-responsabilitzant-nos a nosaltres del seu incompliment, quan són ells que s'han compromès a complir-los.

-pressionar-nos, usant els mitjans de comunicació institucionals, donant a entendre que si no els aprovam els pressuposts no podran posar desfibril·ladors, millorar l'escoleta, millorar l'assistència domiciliària i la partida de benestar social...

Ho dèiem durant les eleccions i no eren frases buides: volem fets i no paraules. I és precisament en base als fets que nosaltres ens posicionam respecte la negociació dels pressupostos.

 

 

 

 

 

 

Sempre s'ha fet aixÝ ... Preguntes i respostes del ple de febrer

Alternativa | 04 Marš, 2017 19:31 | facebook.com twitter.com

 Aquí teniu, un resum de la segona part del ple, començant per un resum de la dació de compte de resolucions batlia i després amb les respostes de l’equip de govern als nostres precs i preguntes, en aquest cas la majoria registrades al ple passat. La resta de preguntes registrades al ple de febrer no es varen contestar per falta de temps i es contestaran al març.

Entre altres perles els regidors de l'equip de govern van justificar que es pengés el darrer any el gall al pi (a pesar de la multa i expedients oberts) perquè sempre s'ha fet així, el mateix argument van utilitzar per justificar que tots paguem l'aigua de  les monges.

Dació de compte de resolucions de batlia.

- 6 Modificacions de crèdit, despeses executades amb romanent de tresoreria majoritàriament

- Justificació de 3 pagaments a la tècnica de turisme per assistir a 3 fires.

Precs i preguntes del mes de gener.

12- Per què no publiquen el resum de la reunió del Consell d'administració d'EMSER a la pàgina web? Per què no han fet la memòria seguint el model nou que els havíem proposat? Per què no s'ha fet cap avenç en política de Responsabilitat Social Corporativa, com també havíem proposat? Per què no es fixen els objectius pels quals el gerent cobra un plus de 5000 euros?

El resum es publica a la pàgina web (ara), i també al facebook. La memòria no es fa així per falta de recursos, intenten semblar-se al màxim possible, però no hi ha la capacitat de fer-ho.

En l'àmbit de responsabilitat corporativa consideren que han millorat els canals d'informació amb els grups d'interès com demostra la contractació de la plataforma informàtica al portal de l’empleat, la millora d'informació entre ciutadans i clients amb la línia verda, el nou programa de facturació que permetrà interactuar amb l’abonat i la factura electrònica, campanyes de sensibilització i les reunions amb els representants dels treballadors. Consideren que no és la situació òptima, però que ha millorat.

Pel que fa als objectius del gerent, s’està treballant amb això, i intentaran que al primer semestre estigui llest.

 

13- Per què han continuat incomplint la llei Balear de protecció animal i han permès la utilització del gall viu al Pi?

No volien contestar, creien que amb el debat era suficient. Al final la resposta del regidor de festes ha estat dir que l’han posat perquè així s’ha fet els darrers 100 anys de forma ininterrompuda, una demostració de covardia i una mentida.

14- Comprovat que a l'any anterior no es varen acabar les tasques dels rebaixos en els passos de vianants, ja que va finalitzar la contractació dels treballadors del SOIB que es dedicaven a fer-les, no obstant a la segona contractació de treballadors mitjançant ajudes del SOIB només s'han contractatjardiners i cap picapedrer. A què és degut?

Això és deu al fet que el SOIB va oferint diversos programes, i en la segona contractació no és varen poder contractar picapedrers.

15- Per altra part, la brigada d'obres ha fet rebaixos de sortida de vehicles deixant alçades de fins a cinc centímetres, per exemple l'Institut Guillem Cifre quan aquests podrien fer el mateix servei que les rampes dels passos de vianants, proporcionant a les persones amb mobilitat reduïda més oportunitats per accedir a la voravia sense necessitat de cercar un pas de vianants sovint inexistent. Pensa l'Ajuntament fer qualque cosa al respecte per acabar amb totes les barreres arquitectòniques dels carrers?

Els rebaixos són només per vehicles, i s’ha complit la llei, i segons el regidor d’urbanisme, seria fins i tot perillós afavorir que a cada rebaix o gual per cotxes hi hagués un pas per persones amb mobilitat reduïda.

16- Els passos de vianats elevats de la Via Alemanya (entre els hotels Pollentia i Ullal) i els del carrer Vicenç Buades (davant el centre mèdic) no compleixen l'Ordre FOM/3053/2008 de 23 de setembre i els vehicles, fins i tot anant a la velocitat que marca la via fan una pujada massa brusca, principalment en els vehicles de càrrega i de repartiment de mercaderies, posant en perill tant la càrrega com la seguretat de conductors i vianants. Podria l'Ajuntament cuidar-se que els guals, tant aquests com la resta dels que hi ha al municipi compleixin amb la normativa i no suposin un risc per la gent?

Admeten que el de Via Alemanya és il·legal i que es canviarà, i que el de V. Buades també es pot mirar.

17- En quin estat està el procés participatiu de la Vinyeta i Can Febus?

Ja ha estat anunciat públicament, i per tant la seva resposta és irrellevant

18- Respecte al buidatge dels pins de vorera de mar, es pensa fer alguna cosa?

S’inclourà dins la nova licitació del contracte de manteniment d’arbrat. El problema és a veure quan es fa la nova licitació, perquè com sigui com els altres serveis,...

19- Ens poden dir si EMSER emet rebut de l'aigua i cobra a Ca les monges, la Parròquia moll, Sant Jordi, les Germanes del Sagrat Cor?

A les monges sí que se’ls regala l’aigua, i l’excusa és la del fet que s’ha fet tota la vida, a part d’això no saben el motiu, el comptador es troba a nom de l’ajuntament. Deu ser com amb el gall, una tradició de temps immemorials, tot i que també diuen que s’ha de canviar.

20- És cert que l'equip de govern considera que no es poden realitzar les obres de reforma del Cinema Capitol sense expropiar o comprar la planta baixa?

Diuen que no és cert, i que no saben d’on surt aquest rumor, i creuen que es pot fer un projecte amb aquest condicionant.

Precs i preguntes del mes de febrer.

Precs

1- Ens han arribat queixes que a diversos carrers falten les plaques amb el nom, així com  hi ha moltes finques (especialment les ocupades per negocis) que o bé no tenen el número posat o bé no està visible, amb els problemes que això suposa per a la prestació de diferents serveis als domicilis. Per tot això demanam a l’Ajuntament que col·loqui les plaques àmb els noms dels carrers que faltin, i que faci tot el que calgui perqu totes les cases particulars tenguin el número que els pertoqui col·locat i visible.

A veure si es posen les piles i milloren aquesta situació, tot i que el compromís no ho vàrem obtenir.

Preguntes

1- Al passat ple de juliol l’equip de govern va dir que s’havien posat en marxa les negociacions amb la propietat de la Fortalesa; que hi havia bona predisposició, que calia concretar una proposta més ferma i que estaven pendents del consell que els havia ofert col·laboració. Hi ha hagut qualque avenç a aquest tema?

Sí que hi ha hagut avanços segons el regidor, i el consell els ha passat el conveni de Son Torrella com a mostra perquè l’Ajuntament l’adapti.

2- S’han informat de les darreres novetats en la investigació de l’assassinat de Lucia Patrascu?

Sí, però no poden dir gaire per secret de sumari. S’ha cridat a declara a diversos agents.


Resum de la Junta de Govern del 21 de febrer

Alternativa | 28 Febrer, 2017 10:21 | facebook.com twitter.com

Seguim fent la feina que hauria de fer l'equip de govern i us fem un resum de la darrera Junta de Govern, del 21 de febrer.

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.
 
2.- URBANISME
 
2.1.- Llicències urbanístiques 
 
2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de  2 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:
 
Es concedeixen 30 llicències, entre elles, una de demolició per infracció
 
2.2.- Disciplina urbanística
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
2.3.-  Varis
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3. HISENDA
 
3.1.- Relació de despeses
 
Ens trobam amb les mateixes de sempre amb objecció, el manteniment de les impulsions, tasques de publicitats, impremta o cartellera, de manteniments, de subministraments elèctrics i de combustible, diversos tècnics, l’escoleta, centres oberts, escola viva, escola d’adults,... En definitiva tot segueix igual. Tan sols tenim constància que l’smoe està en procés de regularitzar-se, per tant, en aquest tema feina nul·la per part de l’equip de govern.
 
Pel que fa a les factures sense objecció, a part dels serveis que es presten regularment, destaquen la factura de l’adquisició d’un vehicle adaptat per la policia de 36.217 euros, la certificació d’obres de la Plaça Xaloc per 11.713 euros, o diverses subvencions.
 
El tècnic de medi ambient ja no facturarà el 5% que facturava.
 
3.2.- Recursos i reclamacions
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3.3.- Varis
3.3.1.-  Aprovació, si procedeix, del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.
 
Aquest tema es retira de l’ordre del dia degut a que es va sol·licitar una oferta a una comunitat de bens, cosa il·legal.
 
3.3.2.- Aprovació de les bases i la convocatòria de la dotzena edició del Certamen Literari Escolar.
 
Com a premis es publicaran les obres guanyadores i es donarà un tiquet regal de 75 € a cadascun dels dotze guanyadors.
 
3.3.3.-Aprovació del pagament dels premis de foguerons i pujada al pi del Port i de Pollença.
 
Els guanyadors del concurs de foguerons cobren 600, 350, 250, 250, 200 i 200 € cada un i als que han pujat al pi 200 € cada un.
 
3.3.4.- Aprovació d’una devolució d’una quota d’estades d’estiu per ingressos indeguts.
 
3.3.5.- Aprovació de la devolució a RUSTIC RAFAL SL en quantitat en concepte principal i altra en concepte d’interessos, relatiu a ICIO en virtut d’una sentència judicial.
 
2.310,32 i 138,03 euros respectivament
 
3.3.6.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.7.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.8.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.9.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.10.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.11.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu. Retirat
 
3.3.12.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.13.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.14.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.15.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.16.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.
 
3.3.17.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors
 
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals
 
4.1.1.- Denegació de la sol·licitud de retirada definitiva d’un càrrega i descàrrega
 
4.2.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
4.3.- Varis
 
4.3.1.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança d’animals domèstics.
 
S’imposa una sanció de 180 €.
 
4.4.- Personal
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
4.5.- Cementiri municipal
 
4.5.1. S’aprova autorització de pròrroga de 5 anys per a que unes restes quedin dipositades a una sepultura comuna.
 
4.5.2. S’aprova autorització de pròrroga de 5 anys per a que unes restes quedin dipositades a una sepultura comuna.
 
5.- CONTRACTACIÓ
 
5.1.- Dació de compte de Resolució de Batlia d’aprovar l’expedientper a la contractació administrativa de subministrament de diversos vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal.
 
Es tracta de un cotxe i 2 motos.
 
6.- VARIS
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

 

 

PerquŔ no hi ha d'haver un gall viu d'alt del pi

Alternativa | 27 Febrer, 2017 09:13 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu l’argumentari (un poc adaptat) exposat durant el Ple passat en defensa de la nostra moció, i amb els arguments que la sostenen.

1-      1.Primer i més important: evitar el patiment innecessari del gall.

Atès que està científicament demostrat que els animals tenen la capacitat de sofrir, i que com es mostra a l’exposició de motius i com fa anys que venen denunciant diferents associacions animalistes, és més que evident que el gall sofreix un patiment físic i psíquic a aquesta celebració, ja que està col·locat immòbil dins una senalla durant vàries hores, patint les sacsejades que suposa l’aixecament del pi, i després en certes ocasions ha estat llançat o ha caigut des de d’alt d’aquest, augmentant el seu dolor i risc de mort.

Per tant creiem que aquest motiu era més que suficient per justificar la moció, ja que no és propi d’una societat moderna i avançada justificar el patiment d’un animal per a un simple “divertimento” com bé estableix la Declaració Universal dels Drets dels Animals de la ONU.

Però si això no fos suficient, teníem un altre motiu, i no poc important tampoc:

2-      2.Complir la llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció dels Animals que viuen a l’entorn humà i així evitar noves sancions i qui sap si possibles denuncies per prevaricació.

Com també es mostra a l’exposició de motius els articles 3.2.a), 3.2.c) 4.1.a) són clarament vulnerats a aquesta festa, i l’incompliment d’aquest darrer es considerat una falta molt greu, motiu per el qual l’Ajuntament ja va ser multat al 2010 amb la sanció mínima de 1.500 euros, que pot arribar fins als 15.000 en cas de reincidència.

Tenint en compte que al 2015 ja va haver-hi una denúncia, al 2016 advertiments i requeriments d’informació per part de la Direcció General d’Agricultura i Pesca, i que al 2017 ens consta que agents del Seprona han estat per la Plaça Vella per determinar si el gall s’ha tornat utilitzar, creiem que aquesta segona sanció, si no s’elimina la presència del gall, tard o d’hora arribarà, i per tant ja que tots els regidors ho són per defensar cada euro, criem que això no ho podien permetre, a part de que també creiem que no voldrien anar en contra de la llei.

Per tant el motiu legal i econòmic era un altre motiu que s’unia a la defensa dels drets dels animals per justificar aquesta moció   

I per acabar férem unes reflexions sobre el que creim que són les tradicions, com les veu la gent i com volem que aquestes siguin, ja que al final, són l’argumentació, que els més intransigents sempre utilitzen per justificar la presència del gall.

A Pollença estimam molt les nostres tradicions, les estimam moltíssim, però hi reflexionam poc sobre elles (cosa per cert bastant típica casi per tot). I aquesta reflexió sobre les nostres festes o tradicions no estaria de més que la féssim com a poble cada cert temps, com per exemple han fet a Sa Pobla aquest any, on s’ha posat de manifest que les coses no són tan senzilles com semblen.

Per que al final, tot es redueixi a una idea, o eslògan podríem dir: les coses són així perquè sempre ho han estat, i aquesta afirmació no por estar més allunyada de la realitat. És en realitat una mentida. Les tradicions al final són uns actes o pràctiques que s’acaben justificant en base a la repetició, arribant a la idea de que aquestes provenen de temps immemorials.  Però les tradicions no són així des de tota la vida, des de temps immemorials com acaba pensant la gent, les tradicions s’inventen, totes tenen un inici, i s’inventen amb una forma i uns objectius clars.

I aquestes al llarg del pas del temps també es van adaptant en la seva forma a les necessitats que consideri el seu responsable de torn, ja sigui una autoritat política, religiosa, o un grup de persones o conjunt social.

I si ens centram en la tradició sobre la que es discutia, com és la festa de Sant Antoni, i més concretament la pujada al Pi, veim que no és diferent. Com ja hem dit abans la mateixa presència del gall no està documentada més enllà de l’any 1897, que en temps històrics és pràcticament una rialla, bastant allunyada de l’expressió temps immemorials. I si volem també podem mirar altres aspectes de la festa i veurem que passa exactament el mateix, i així per exemple el Pi no fa tants anys que es va a cercar a Ternelles, el carro tampoc s’utilitzava i tampoc es pujava al pi el dia 17 de gener. I si per exemple agafam les festes dels Moros i Cristians (que ara no toca) veurem que passa el mateix: els vestits han canviat, els llocs dels combats també, la forma d’elecció dels càrrecs,... les dues festes han sofert múltiples variacions, i les dues festes es mantenen amb més força que mai. Per tant els canvis no podem ser vists mai com a cap amenaça, sinó tot el contrari, un instrument de supervivència, d’adaptació. És quan no hi ha canvis que les festes moren.

Per cert sobre les tradicions vos recomanam que llegiu a Eric Hobsbawn o sinó el llibre de Pere Salas, Història de Pollença. Segle XX, que vos resumirà la opinió de Hobsbawn adaptada a les tradicions pollencines. Els regidors no tenen excusa ja que el tenen tots.

I parlant del gall. Que significava a la festa el gall antigament? Doncs que aquest era un simple premi material, un premi que a aquells moments podem considerar que era important, però que avui en dia és un absurd, com demostra el fet que s’acompanya amb 200 euros.

Per tant, que representa la presència del gall avui en dia? Un gall que ni es veu. Per a Alternativa no suposa més que un vestigi del passat que ens allunya de la modernitat i del progrés com a poble, que ens allunya de països com Anglaterra on es prohibí la tradició de la caça de la guineu, d’Alemanya, Àustria o Suïssa on els animals estan reconeguts al seu Codi Civil com éssers sensibles amb capacitat per experimentar plaer, dolor i altres emocions, de Itàlia on està prohibida l’experimentació amb animals, .... fins i tot ens allunya de la Unió Europea que en el Tractat de Lisboa obliga, també a les administracions locals a posar en marxa polítiques públiques integrals de defensa dels animals sobre la base de que són éssers sensibles i no coses (art.13).

En definitiva, ens allunya de les legislacions, tendències i actituds vers els animals més modernes i progressistes per transportar-nos al segle XIX o a pobles on sembla que la modernitat i el progrés encara no han arribat.

Per tant per acabar amb aquest innecessari maltractament animal, per complir amb la llei, i per fer que la nostra festa s’adapti als temps que vivim, per fer-la més vigent i actual, des d’Alternativa vàrem presentar aquesta moció, la qual per desgràcia va ser rebutjada.

 

 

 

Nou reglament de participaciˇ ciutadana i surrealista divisiˇ entre el batle i el seu equip de govern

Alternativa | 24 Febrer, 2017 20:39 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum del ple ordinari de febrer.Van faltar de forma justificada na Magdalena Seguí de Junts i en Martí Roca

Volem mostrar la nostra satisfacció i agraïment a tots els partits per l’aprovació amb unanimitat del reglament de participació ciutadana. En canvi volem mostrar la nostra decepció i indignació perquè la nostra moció per retirar el gall del pi de Sant Antoni no fos aprovada ja que la dreta (Tots i PP) optà per votar en contra de complir la llei, i l’equip de govern (Junts i UMP), excepte el batle, optà per una abstenció covard.  Prou surrealista que el batle votia favor d'una moció i que el seu equip de govern opti per l'abstenció.  Covardia nua i crua. Ara només ens cal esperar que el batle compleixi la seva paraula i el gall no torni a estar a dalt del pi mai més. Per desgràcia vist el vot dels seus companys de l'equip de govern no tenim gaires esperances de que això passi. Esperarem i lluitarem el que faci falta.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del reglament municipal de participació ciutadana. Aprovat per unanimitat. 

A la fi és va aprovar (inicialment) el reglament de participació, més d’un any de retard, per culpa de l’equip de govern, ja que la feina ja estava feta. Recordam que la modificació del reglament es va delegar en els nostres regidors en els acords d’investidura i aquest han realitzat un procés participatiu que ha acabat amb un nou redactat, a partir de les aportacions de particulars, associacions i partits recollides en dit procés. Des d’aquí volem agrair a tots els que hi han participat i el suport i col·laboració de tots els partits. Ara només falta que l’equip de govern ho comenci a aplicar.

2.- Aprovació, si procedeix, de conferiment de poder general per a plets. Aprovat per unanimitat.

Calia renovar els poders d'advocats i procuradors, i així s’ha fet.

3.- Aprovació, si procedeix, d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Rebutjat per 7 vots en contra (PP i Tots) 2 abstencions (alternativa), i 6 a favor (Junts i UMP).

Estam parlant de quasi 200.000 euros de factures, i en aquest cas s’està convertint en una tònica de la legislatura. En l’extrajudicial ens trobam amb factures que s'han presentat tard, però també amb moltes que corresponen a àrees que ja no tenen crèdit, en una clara demostració de falta de planificació, a part de seguim amb factures de tasques i serveis prestats de forma totalment irregular. Per molt que l’equip de govern fes ostentació de la regularització i la realització de contractes, la veritat que l’únic contracte que està en procés de regularització és el de l’SMOE, la resta de contractes corresponen a adquisicions o tasques que venen subvencionades. Nosaltres ens varem abstendre, ja que creim que les persones i empreses que han treballat amb l’ajuntament mereixen cobrar, tot i que és cert que cal que l’equip de govern millori amb aquest tema, i si els volen aprovar, que almenys procurin ser tots els regidors, que ahir així l’haurien aprovat.

4., 5. i 6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l'apartat tercer de 3 acords adoptats en sessió ordinària de l'Ajuntament Ple pel que fa a l'import pendent d'aplicació/ anualitats. Aprovats per 8 vots a favor (Junts, Ump i Alternativa) i 7 en contra (PP i Tots).

Són 3 punts que formen part del mateix, es voten per separat perquè són acords de diferents sessions, però són la mateixa operació.

El tema és que quan es va fer l'expropiació del solar de can Bach l'Ajuntament va haver de pagar una indemnització de més de 2 milions d'euros. Això ja està pagat però aquest pagament s'ha d'imputar a un pressupost. Com la llei Montoro ens obliga a un límit de despesa, implica que han hagut d'imputar aquesta despesa (ja pagada) als pressupostos de diferents anys, ja que si no implicaria haver de reduir 2 milions de despesa d'altres partides. Però el fraccionament que es va fer suposava imputar 860.000 € al pressupost 2017 i 761.000€ al pressupost 2018. Ara que s'han posat a fer el pressupost de 2017 han vist que 800.000€ en un sol pressupost implica que han de retallar totes les partides així es fa un fraccionament distint: 369.000 el 2017, i 405.000€ el 2018, el 2019 i el 2020 i 36.000 el 2021. 

Al final les administracions locals, amb superàvit i tot, patim la llei del funest ministre Montoro.

Graciós l’argument del regidor del PSOE sobre la citada llei, quan en realitat els socialistes han rebutjat en el congrés derogar aquesta llei. Al final tant el PP com el PSOE, com bé va dir la nostra portaveu, són el mateix, ENEMICS DE CLASSE!!!

7- Moció que hem presentat per eliminar la presència del gall a dalt del pi a les festes de Sant Antoni. Rebutjada per 7 en contra (PP, TOTS), 5 abstencions (UMP, PSOE, MES i ESQUERRA) i 3 a favor (Alternativa i el Batle).

Una gran decepció per a nosaltres i per la resta d’animalistes. Tots per Pollença i Populars de Pollença van votar en contra d’una moció que només demanava el compliment la llei, mentre que Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina van embullar tant, amb una esmena sense sentit a la nostra moció, que al final el batle Miquel Àngel March Cerdà va votar a favor i la resta de regidors de l'equip de govern es van abstenir, a una moció amb la qual deien que estaven d'acord. Covardia nua i crua. Ara només ens cal esperar que el batle compleixi la seva paraula i el gall no torni a estar a dalt del pi mai més. Per desgràcia vist el vot dels seus companys de l'equip de govern no tenim gaires esperances de que això passi. Esperarem i lluitarem el que faci falta

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal 2017-2018. Retirat de l'ordre del dia.

9. Moció d’urgència presentada pels grups municipals Tots per Pollença, el Partit Popular, i el regidor no adscrit Martí Roca per a la retirada de l'avantprojecte de modificació de Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d'estades turístiques. Es vota abans la urgència, que és rebutjada per 9 vots en contra (Junts, UMP i Alternativa) i 7 vots a favor (PP i Tots).

La moció és debatrà al següent ple.

Fins aquí va durar la primera part del Ple, amb la segona part farem un altre article, amb les respostes de l’equip de govern als nostres precs i les nostres preguntes

 

No a la utilitzaciˇ partidista dels mitjans institucionals

Alternativa | 23 Febrer, 2017 08:38 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam la utilització barroera dels mitjans institucionals que fan Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina per fer propaganda de les seves propostes de pressupost que no són les del ple municipal, l’organisme que els ha d'aprovar. Hi ha regidors que publiquen al perfil institucional i confonen partit i institució, propaganda i informació.


 L'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina va utilitzar de forma barroera el passat dilluns una acte institucional al Club per presentar les seves propostes al pressupost i ara estan utilitzant el perfil institucional de Facebook de l'Ajuntament per publicar aquestes propostes. L'aprovació dels pressuposts és competència del ple municipal, on Junts i UMP no tenen majoria i fins el moment no ens consta que hi hagin arribat a cap acord amb la resta de partits representants al ple per aprovar el seu pressupost. Demanam a l'equip de govern que deixi d'utilitzar mitjans institucionals al servei dels partits o que deixin a tots els partits de la oposició utilitzar també el Club en nom de l'Ajuntament i el perfil institucional de Facebook. Per altra part consideram que els regidors no haurien de poder publicar al perfil institucional ja que és evident que alguns són incapaços de diferenciar el que correspon a informació institucional i el que és pura propaganda partidista.

 

 

 

Participaciˇ ciutadana i llei de protecciˇ dels animals. (ple ordinari de febrer)

Alternativa | 21 Febrer, 2017 18:35 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous 23 hi ha ple ordinari a les 20 h a la Sala Consistorial. Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9FM a www.radiopollença.net. Al nostre perfil us informarem del desenvolupament del ple.
 
Un ple on a la fi es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació de l'actual reglament de participació ciutadana que vam lliurar ja fa més d'un any a l'euip de govern, també hem presentat una moció per complir  la llei de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà ieliminar la presència del gall al dalt del pi.
 
1- Modificació del Reglament de participació
 
Fa més d'un any que vam presentar l'esborrany de nou reglament de participació ciutadana després de nombroses reunions, taller... Ara a la fi es presenta al ple. El Reglament de Participació Ciutadana actual és del 2001 i ja ha quedat obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, poques facilitats per a la intervenció del ciutadà davant el Ple, poca reglamentació de transparència per part de l'Ajuntament... 
 
2-Poder general per a plets
 
Es tracta d'actualitzar la llista d'advocats que actuen en nom de l'Ajuntament, perquè el darrer poder és del 2003 i n'hi ha que ja estan jubilats i n'hi ha de nous.
 
3 -Reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2017
Segon ple ordinari  i segon reconeixement de  200.000 euros en factures extrajudicials.
 
4-5 i 6 Modificació de la imputació pressupostària del deute per l'expropiació de Can Bach
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Quan es va fer l'expropiació del solar de can Bach l'Ajuntament va haver de pagar una indemnització de més de 2 milions d'euros. Això ja està pagat però aquest pagament s'ha d'imputar a un pressupost. Com la llei Montoro ens obliga a un límit de despesa, implica que han hagut d'imputar aquesta despesa (ja pagada) als pressupostos de diferents anys, ja que si no implicaria haver de reduir 2 milions de despesa d'altres partides. Però el fraccionament que es va fer suposava imputar 860.000 € al pressupost 2017 i 761.000€ al pressupost 2018. Ara que s'han posat a fer el pressupost de 2017 han vist que que 800.000€ en un sol pressupost implica que han de retallar totes les partides (i lo pitjor de tot és que l'Ajuntament té superàvit, visca Montoro), així que proposen fer un fraccionament distint: 369.000 el 2017, i 405.000€ el 2018, el 2019 i el 2020 i 36.000 el 2021. 

7 -Moció d'Alternativa per llevar el gall del Pi
 
Explicada ja i publicada a un anterior article.
La nostra moció hauria de ser innecessària, fa anys que l'Ajuntament incompleix la llei de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà. De fet, va ser multat l’any 2010, té un expedient sancionador obert al 2015 i l'actual equip de govern va ser advertit fa un any que la utilització del gall és una infracció molt greu que no s'havia de repetir.

 

8 - Pla de Desenvolupament Turístic
Es duu l'aprovació del Pla de Desenvolupament Turístic massa similar al que es va presentar la passada legislatura. Com diu el manifest "Sense Límits no hi ha futur que hem signat a Alternativa"; 

 Les Illes viuen una situació límit. Seguir creixent a costa del territori, com fins ara, ja no és possible, perquè això ens du cap al col•lapse.No ens volem acostumar a la massificació, no volem batre rècords turístics cada any, no volem veure com s’urbanitza 1 hectàrea al dia, ni volem que es destrossin més ecosistemes únics. No podem permetre que s’esgotin els recursos naturals, ni perdre més qualitat de vida. Estem cansats de veure com s’urbanitza fora vila i la vorera de mar, esborrant per sempre paisatges irrepetibles i una cultura rica i arrelada. No volem ser estrangers a la nostra terra, ni acceptam convertir-mos en un parc temàtic, on els seus habitants formem part d’un decorat. De cap manera!

Volem viure a ca nostra dignament, sabem que és possible i no quedarem mans plegades, esperant que tot peti. Els responsables públics no poden no fer res, aquesta vegada no. S’ha de rompre la inèrcia, el tanmateix i la por. És l’hora de decidir, de ser valents i conseqüents, perquè ens ho jugam tot.


-Moció de PP-TOTS-MR sobre arrendament turístic
 
Una moció que han presentat el darrer moment  de forma conjunta l'oposició de dretes i que hi haurà que votar la seva urgència.


 

Mociˇ per eliminar la presŔncia del gall a dalt del Pi

Alternativa | 18 Febrer, 2017 21:03 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença hem registrat una moció ( a continuació d el'article) al proper ple per eliminar la presència del gall a dalt del Pi a les festes de Sant Antoni. La nostra sorpresa ha estat que al presentar la moció hem descobert que l'Ajuntament ja va ser multat l’any 2010 per l’incompliment de la llei de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà i que té un expedient sancionador obert al 2015 i que l'actual equip de govern va ser advertit fa un any que la utilització del gall és una infracció molt greu que no s'havia de repetir.


Fa molts d'anys que des d'Alternativa per Pollença, associacions animalistes com ANPBA (Asociación Nacional para el Bienestar Animal) i ciutadans venim demanant la retirada del gall durant la festa del Pi amb signatures, mocions, escrits... sense resultats.

A Alternativa consideram que totes les tradicions evolucionen en els seus propòsits i en la seva forma i que avui en dia no té cap sentit el patiment del gall per simple diversió, a més que l'animal ni tan sols és visible i el seu sofriment en ocasions es veu agreujat al ser llançat, o caure des de dalt del pi.

Però és que a més la utilització del gall durant la festa del Pi de Sant Antoni incompleix la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà, que prohibeix de forma específica "L’ús d’animals a festes o espectacles on aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals o es pugui ferir la sensibilitat dels espectadors". La utilització del gall no entraria en les excepcions de la llei al no estar acreditada la seva utilització a la celebració de forma ininterrompuda durant 100 anys abans de la promulgació de la llei. La presència documentada més antiga data del 1897.

Fins ara pensàvem que l'incompliment de la llei, a pesar de que havia estat denunciat,no havia tingut cap conseqüència de l'Ajuntament però ara hem descobert que l’any 2010 l’Ajuntament ja va ser multat per l’incompliment de la llei i que la sanció va ser de 1.500 euros, que al final foren 1.575, per un 5% de recàrrec per ingrés fora de termini.  A més, també hem sabut que  al 2015 es va iniciar un altre expedient sancionador. Finalment ja a aquesta legislatura, el 15 de gener de 2016 la Direcció General d’Agricultura i Pesca, ja ha advertit a l'equip de govern que la utilització del gall és un incompliment de varis articles de la Llei 1/1992, arribant a tipificar-se com a infracció molt greu i solicitaven que els fets no es repeteixin, fet que evidentment l'actual equip de govern, com els anteriors, ha incomplit.

En definitiva el que demanam al ple més enfora de la nostra opinió és simplement el compliment de la llei, evitar noves sancions i possibles denúncies per prevaricació.

 

 

 (Segueix)

Sancions i contractacions (Junta de Govern 7 de febrer)

Alternativa | 14 Febrer, 2017 19:46 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de febrer. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal.

 A la Junta destaquen les sancions per excés d'ocupació de la via pública amb taules i cadires. Cal dir que entre aquest grapat de sancions hi ha negocis que n’acumulen 3 o mes, fet que impossibilita obtenir ocupació de la via pública per aquest 2017.

Altres temes importants de la Junta van de l'aprovació del projecte d’obra “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" i  dels expedients  per a les contractacions administratives de serveis d’orientació educativa (que s'hi hauria d'haver fet abans del començament del curs), del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença, de la prorroga del Programa d’Educació Ambiental al municipi de Pollença al licitador GRAM Illes Balears 21 SL, de la pròrroga del contracte administratiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença al licitador MARSAVE MALLORCA SL.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

 

2.- URBANISME

 

2.1.- Llicències urbanístiques

 

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 2 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

 

2.2.- Disciplina urbanística

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

2.3.- Varis

 

2.3.1.- Aprovació de la resolució d’expedient sancionador.

 

Es resol amb una sanció a una immobiliària de 3.000 euros per estar operant sense la llicència pertinent. Aquesta empresa actualment es troba en procés de regularització.

 

2.3.2.- Aprovació de projecte d’obra “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”.

 

Un projecte realitzat per l’enginyer municipal, amb un cost de 541.345,22 euros, que seran subvencionats per el Consell.

 

La feina consistirà el la substitució de l’enllumenat per un de més eficient a les zones de Cecili Metel, av. Cavall Bernat, el Pinaret, Llenaire i al passeig Voramar. A aquest darrer indret també es farà el cablejat, el que suposarà certes molèsties als veïns de la zona.

 

3. HISENDA

 

3.1.- Relació de despeses

 

3.2.- Recursos i reclamacions

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la bonificació d’un 25% de la quota d’impost sobre béns immobles per la instal·lació de sistemes per aprofitament tèrmic de l’energia solar.

 

3.3.2.- Aprovació d’una devolució d'ingressos indeguts. Al tenir aquesta empresa altres deutes en via d’executiva, el que es fa és compensar aquest.

 

3.3.3.-Aprovació de la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença de l’any 2016.

 

Es reparteixen 19.540 euros entre 7 negocis.

 

3.3.4.- Aprovació de la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l’alumnat de Batxillerat i Formació Professional

 

S’atorguen 3 ajudes de 400 euros cada una.

 

3.3.5.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

 

610 euros en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de menjador escolar.

 

3.3.6.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

 

1.331’27 euros en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia i productes d’higiene per nadons.

 

3.3.7.-Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle LA BARCA DE PEDRA de dia 11 de febrer de 2017.

 

3.3.8.- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle VIDA I MIRACLES DE N’AINETA DELS MATALASSOS de dia 12 de febrer de 2017.

 

3.3.9.- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle CENTAURES de dia 19 de febrer de 2017.

 

3.3.10.- Desestimació de les al·legacions presentades pel titular d’un local comercial arran d’un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública)

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir la tarima posada.

 

3.3.11.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 301 euros per excés de taules i cadires.

 

3.3.12.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.13.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.14.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.15.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.16.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.17.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.18.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.19.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de expositors.

 

3.3.20.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.21.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.22.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública)

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.23.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.24.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.25.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.26.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires.

 

3.3.27.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.28.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.29.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

Aquest punt es retirà de l’ordre del dia per un millor aclariment.

 

3.3.30.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.31.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.32.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.33.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

* Les sancions per taules i cadires són de 600 o 450 euros segons si hi ha reincidència o no. A part, cada una d’aquestes va acompanyada de la liquidació corresponent a la sobreocupació realitzada. Cal dir que entre aquest grapat de sancions hi ha negocis que n’acumulen 3 o mes, fet que impossibilita obtenir ocupació de la via pública per aquest 2017.

 

3.3.34.- Aprovació de la circular relativa als criteris per a la tramitació de les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius (jardineres, para-sols i mobiliari).

 

Són bàsicament les mateixes de l’any anterior, amb un afegit simbòlic i a la pràctica poc important que diu que a la temporada de 2017 no augmentaran el nombre de places concedides el 2016, excepte quan es pugui justificar un augment de les places del local.

 

3.3.35.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors

 

3.3.36.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

3.3.37.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.38.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.39.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.40.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.41.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.42.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.43.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.44.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.45.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

Retirat per a un millor estudi.

 

3.3.46.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

 

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.3.- Varis

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.4.- Personal

 

4.4.1.-Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 396 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.2.- Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 392’82 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.3.- Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 396 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.4.-Aprovació sobre la sol·licitud de la gratificació per antiguitat dins el servei.

 

Una mensualitat sencera per 15 anys ininterromputs al servei d’aquesta Corporació.

4.4.5.- Aprovació d’un avançament de nòmina.

 

4.4.6.-Aprovació d’un avançament de nòmina.

 

4.5.- Cementiri municipal

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

5.- CONTRACTACIÓ

 

5.1.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa de serveis d’orientació educativa.

 

Les condicions són bàsicament les mateixes que a l’anterior licitació, ha pujat la quantia que ara es situa en uns 28.000 euros anuals. El contracte de de dos anys, més dues pròrrogues de 1.

 

A partir de la seva publicació al BOIB hi haurà 10 dies per al·legacions i convocar simultàniament la licitació.

 

5.2.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa especial de l’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

 

El cànon anual de és de 12.000 euros, i el contracte és de dos anys, més dues pròrrogues de 1. Es valorarà la inclusió de productes ecològics en el menú i la contractació de persones amb discapacitat ha estat inclosa com a element de desempat.

 

5.3.- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu del Programa d’Educació Ambiental al municipi de Pollença al licitador GRAM Illes Balears 21 SL.

 

Es prorroga fins a 12 de desembre de 2017.

 

5.4.- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença al licitador MARSAVE MALLORCA SL.

 

Es prorroga fins a 31 d’octubre de 2017.

5.5.- Aprovació de l’expedient per a la contractació de les obres del projecte de “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”.

 

La licitació del projecte aprovat al punt 2.3.2. El procediment es farà de urgència ja que hi ha un termini de 3 mesos per a tenir tot adjudicat si es vol obtenir la subvenció. Així els plecs estaran en informació pública 10 dies per a reclamacions i simultàniament és convoca la licitació. Com hem dit abans el projecte és de 541.345,22 euros, subvencionats totalment pel Consell.

 

6.- VARIS

6.1.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local per un tema de Responsabilitat Patrimonial).

 

Atès que l’afectat no ha aportat cap nou element de judici que pugui portar a la modificació del l’acord es proposa desestimar el recurs.

 

6.2.- Aprovació de la programació dels actes organitzats en motiu de la Festa de la Rua 2017

 

 

6.3.- Aprovació de la programació artística del Festival. 


 

Preguntes de ve´ns, incompliments, zona recreativa de la Gola, contractacions irregulars... (precs i preguntes)

Alternativa | 12 Febrer, 2017 18:21 | facebook.com twitter.com

Tercer i darrer article dedicat als precs i preguntes contestades al darrer ple ordinari de gener.  No va haver-hi temps de contestar-les totes, per tant un bon grapat encara aniran al ple de febrer.

PRECS

1 - Alguns veïns del carrer General Bosch, ens han fet arribar les seves queixes per la falta de neteja del carrer, al qual, entre d’altres, acaben proliferant els excrements de gos. Per tant demanam a l’equip de govern que posi remei a la situació, i que el carrer millori el seu aspecte deplorable actual.

2 - Alguns veïns de la zona de Síller s’han queixat de l’estat de conservació de la voravia del tram que uneix la via circumval·lació amb el carrer Roses. En aquesta zona la voravia presenta un aspecte deplorable, i quan plou es crea a la calçada una bassa d’aigua de dimensions considerables, fent que no es pugui circular ni per un lloc ni per un altre. Donada la importància d’aquesta via d’accés, i vist que l’equip de govern no ha fet res respecte a les queixes dels veïns, demanam que aquest accés a Síller s’arregli el més aviat possible.

3 - Els mateixos veïns de Síller ens han fet arribar les seves queixes per la falta de neteja de la zona, segons ells, són ciutadans de segona categoria, tot i que paguen els mateixos impostos que la resta. Demanam que l’equip de govern faci tot el possible per a que la neteja de la zona sigui la correcte.

El regidor Nevado va admetre que la situació explicada tant a l’anterior com a aquest prec, és real, i que ells també han rebut les queixes dels veïns, i es va comprometre a la millora de la zona.

PREGUNTES

1 - Hem detectat que no s’ha llevat l’umbracle del quiosc La Roca, tal com estableixen diverses clàusules dels plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. El plec, en el referent a la supervisió i inspecció del compliment del mateix, estableix l’aixecament d’actes d’inici i final d’explotació així com revisions puntuals i aleatòries per determinar el compliment dels requisits contemplats en dit plec. S’han aixecat aquestes actes? Quines incidències i infraccions o incompliments s’han detectat?

Admeten que aquest umbracle no s’ha llevat, fet que suposa un incompliment de les clàusules, i que vist que s’ha demanat reiteradament, no els quedarà més remei que posar una sanció.

Pel que fa a les actes d’inici de temporada, el regidor va dir que aquestes es fan amb els celadors de costes, i que enguany per motius lògics s’han fet més tard. Els informes de seguiment s’han fet i es poden consultar a l’àrea de medi ambient. I si, segons el regidor hi ha hagut alguns incompliments que seran objecte d’expedient sancionador.

Per desgràcia el regidor no ha dit ni quants ni quins han estat aquestes incompliments. Si la transparència era un dels suposats pilars d'aquesta legislatura tota aquesta informació s'hi hauria de publicar a internet

2 - Per tal de preservar el bon ús de les institucions i la protecció tant del ciutadà com de la mateixa Administració, demanam per quin motiu el batle no ha atès al Cercle Podem Pollença, al marge de la seva paraula donada, atès que hi ha més d'un registre d'entrada a l'ajuntament, des del 23 d’agost de 2016 i entenent que és una decisió arbitrària basada en la voluntat o el capritx i no en la raó, la lògica o la justícia? A això li diu participació?

La pregunta de podem va ser registrada abans de produir-se la reunió. Tot i això el batle va dir que la reunió no s’havia realitzat per problemes d’agenda.

Al fer-se la reunió va disculpar-se, amb motiu, perquè creiem que trobar un dia per fer una reunió no ha de ser tan complicat.

3 - A principi de legislatura vàrem proposar, per tal de facilitar l'ús de les instal·lacions esportives, que es poguessin reservar també telemàticament les diferents pistes, ja que vàrem rebre queixes. Al plenari de novembre ens van respondre que “es posa una partida als pressupostos, s'ha fet un programa i s'està fent un feedback des de personal de l'àrea per veure quines coses funcionen i quines no. Aquest feedback està a punt d'acabar, i el sistema començarà a funcionar, primerament a través de web, i després a través a sistema Android i IOS”. Hi ha hagut cap avenç al respecte?

El regidor ha dit que el tema ha avançat bastant, i que ara s’entan introduint a la base de dades el número de socis, i fan proves amb un tpv virtual, les quals són satisfactòries.

Va dir que li agradaria en breu mostrar-ho als regidors perquè podem veure com funciona i resoldre dubtes. Esperem que així sigui i això sigui una realitat el més aviat possible.

4 - El 29 de juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'agost de 2015, es va tancar l'exposició pública a final de setembre del 2015, davant la manca de resolucions dels expedients, vam demanar com es trobaven aquests, al plenari de Novembre 2016 ens van respondre que s'havia fet demanda a la Consellera i a la Direcció Insular de Medi Ambient per tal de concloure aquests expedients. Hi ha cap novetat al respecte?

Ja està contestada a la pregunta del ple anterior. Si que hi ha novetats, i el consell ha requerit documentació nova, i contactes per poder accedir a diferents finques.

5 - Com és el vial que, enllaçant a la carretera de Formentor, condueix fins a l'hotel? Es podrà transitar per aquest, o es permetrà el tancament que entenem il·legal del tram que condueix des d'allà on es troba la barrera fins a l'hotel i xalets posteriors?

Segons el regidor, el vial és un carrer, i és públic fins davant el bar, a partir d’aquí comença la propietat de l’hotel, per tant si es vol accedir a la part posterior de la urbanització s’hi ha d’accedir pel vial de la part esquerra.

Recordam a l’equip de govern que a aquest vial de l’esquerra normalment també hi ha una persona vigilant, cosa que en un lloc públic no sembla molt lògic. El que passa és que a Formentor mana qui mana, i l’Ajuntament poc fa per posar-hi remei.

6 - Pensen fer complir la normativa urbanística als carrers Anglada Camarassa i Ecònom Torres on s'han anat tancat porxos amb vidrieres i “carpinteria” metàl·lica i que de facte passen a formar part del local principal? Segons el PGOU els "soportals" o porxades han de ser de lliure ús públic i no hi pot haver cap instal·lació desmuntable. Els 'soportals' no són locals sinó espais privats de lliure ús públic, on solament hi pot haver les columnes o pilars que sostenen l'edifici...

El regidor admet el problema, que fa temps que s’està donant aquesta indisciplina, per culpa de la deixadesa de l’ajuntament, i que en algun moment caldrà fer alguna cosa. Per desgràcia no s’ha compromès a realitzar cap acció.

7 - El govern autonòmic ha anunciat el seu suport als municipis que "reivindiquin la titularitat pública" de béns immobles que «han estat apropiats per l'església» mitjançant les immatriculacions. Han fet alguna cosa per comprovar quins béns ha immatriculat l'església a Pollença? Si és que no, ho pensen fer?

Han parlat amb el rector, i li han demanat la llista de béns immobles immatriculats, així com també fa temps que acordaren amb el rector que calia clarificar la titularitat de diferents propietats, i dur a terme la firma de convenis d’ús o permutes.

A partir d’aquestes converses aclariren per exemple que Montesion és municipal.

8 - Per què no han publicat totes les memòries dels serveis municipals? Pensen facilitar la localització de les mateixes a la plana web? Pensen millorar el seu contingut i no limitar-ho a una enumeració de realització d'activitats i fotografies?

L’excusa aquí va ser de traca. Segons l’equip de govern, una part de les memòries estan en procés de revisió ortogràfica, i que quan estiguin s’aniran penjant a la web.

Esperam que així sigui, i si pot ser que s’ubiquin totes a l’apartat de memòries per facilitar l’accés a la gent.

9 - Diu Unió Mollera Pollencina que han dedicat molt d'hores de feina i anàlisi al projecte del solar al costat de la zona humida de la Gola que han presentat a l'IBANAT. Si defensen la participació per què no han fet cap reunió amb els grups de l'oposició per fer feina en aquest projecte? Ens poden explicar exactament en què consisteix aquest projecte? Per què no l'han publicat ni al facebook municipal? No pensen que fer una àrea recreativa al costat de la zona humida de la Gola encara agreujarà més les situacions que es denuncien a la memòria del Centre de Turisme Ornitològic?

Segons el regidor de UMP, ells el que han fet es investigar qui era el propietari del solar, però que projecte no en tenen cap, tan sols eren idees. Que ells no volen cap mega pàrquing, només que l’entrada al Moll sigui un poc més vistosa i no estigui descuidada com ara. Tot i això va admetre que volen un aparcament petit, una zona arbrada i 4 taules de càmping si cal ja que la zona no està protegida. El regidor reiterà que no presentaren cap projecte, i que només anaren a l’Ibanat a parlar amb el Director General de Medi Ambient, el qual no va veure malament les seves idees.

En tot aquest tema de l’aparcament vora la Gola, a Alternativa ens trobaran bel·ligerants, i defensant el tot moment l’entorn de la zona humida de la Gola. En aquest sentit registràrem una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal que rebutgi la proposta de l'equip de govern de fer aquesta zona recreativa i d'aparcament.

10 - Per què les darreres demandes de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts no han obtingut una resposta similar (completa i diligent) com la de l'Associació d'Hotelers i la seva única resposta ha estat un mal acudit per part del regidor Miquel Àngel Sureda?

Segons ells l’escrit de la Plataforma va ser contestat, i s’han reunit fins a tres vegades, i dedicant-hi més temps que a l’associació hotelera.

En aquest cas, i com ser costum, ens trobam que un equip de govern, que quan està a l’oposició esdevé abanderat d’una causa, i que quan arriba a governar, perd de vista gràcies a que, qui i perque ho fa.

11 - Què pensen fer respecte a la darrera contractació irregular per part del gerent d'EMSER? No és la primera vegada que el gerent incompleix el conveni i se salta el borsí.

Segons el regidor el que està malament és el conveni, i que s’hauria de canviar, i que ell dona suport al que va fer el gerent, tot i admetre que el conveni s’incompleix. Segons ells, per temes de seguretat era millor saltar-se el borsí ja que el treballador que tocava fer la tasca, no la sabia fer, i n’havia d’aprendre, i per 15 dies no valia la pena.

El que no val la pena, és convocar un borsí rotatori, que pretén crear que varis treballadors aprenguin a fer una tasca per així tenir-los disponibles. Si els borsins no s’han de respectar no té sentit fer-los, ja que s’estan vulnerant els drets de uns treballadors. El que passa aquí, és que això no és excepcional com diu el regidor, sinó que ja no és la primera vegada, i ja s’han perdut algunes demandes en aquest sentit.


Incompliments i falta de planificaciˇ de l'equip de govern

Alternativa | 10 Febrer, 2017 20:07 | facebook.com twitter.com

 Publicam la segona part de les preguntes que ens van contestar al darrer ple ordinaride gener, encara que les havíem realitzat al ple de novembre. Tota la primera part són preguntes sobre l'incompliment de l'acord d'investidura i dels acords depressupostper part de l'equip de govern.

La millor forma d'aconseguir estabilitat a l'Ajuntament és el compliment dels acords, cosa que no està fent l'actual equip de govern. Ja vam advertir a Junts Avançam dels incompliments de l'acord d’investidura, i posteriorment vam informar públicament que cal el compliment de l'acord que van signar si volen recuperar la nostra confiança i arribar amb nosaltres a futurs acords durant aquesta legislatura. En aquest sentit fem les següents preguntes:

11 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a presentar per a la seva aprovació inicial a final del 2015 un nou reglament de participació ciutadana. A Alternativa vam fer nombroses reunions per elaborar l'esborrany del Reglament que van lliurar a final del 2015 però Junts Avançam segueix sense presentar el Reglament per a la seva aprovació inicial al ple. L'excusa utilitzada per Junts Avançam és que Secretaria encara no ha realitzat la revisió de l'esborrany. Quin és el problema: falta de recursos o de voluntat? Com pensen resoldre aquest tema de forma concreta? Quan es comprometen a presentar aquest reglament d'una vegada?

El reglament anirà a aquest ple de febrer, després de més d’un any sembla que a la fi el tendrem!!!

12 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a posar en marxa pressupostos participatius (preparació durant el 2015-16 per aplicar-ho als pressupostos del 2017), però no han fet cap reunió per fer la feina i preparació prèvia que necessiten els pressuposts. Com i quan pensen fer feina amb aquest tema?

A la setmana de després del ple es varen comprometre a fer una reunió sobre pressupostos (l’han feta), per explicar l’esborrany de pressupost que ja tenen, i la manera de fer-los participatius.

El problema és que sense haver fet gens de participació, sense haver fet una planificació aquests anys passats de com fer pressupostos participatius, és molt complicat que ara, a la correcuita i ja fora de temps, es puguin fer pressupostos participatius. Esperarem, però ens imaginam que no es farà res, o serà un nyap.

13 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a la publicació a la plana web dins la segona meitat del 2015, complint la llei de protecció de dades, de tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: plens, juntes de govern, decrets de batlia, ... Junts Avançam s'han excusat en objeccions de Secretaria per a no fer aquestes publicacions que si que es fan a altres ajuntaments amb informes favorables dels seus secretaris. Pensen solucionar aquest tema? Com i quan faran aquestes publicacions d'una vegada? 

Segons el regidor a cada poble tenen els seus criteris per interpretar la normativa, però que posaran totes les eines necessàries per tirar això endavant, i per això posaren una partida al pressupost que no han pogut executar. Segons ells els plec és complex al reunir diversos àmbits, però ja s’estan revisant per veure si ho poden treure. Esperem que això vagi millor que la resta de licitacions, o no licitacions.

14 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre, dins la segona meitat del 2015, a millorar i potenciar la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Ens van dir que a la primera quinzena de setembre traurien el plec de condicions d’un contracte de comunicació i transparència per reorganitzar la web, omplir-la de continguts i actualitzar-los, gestionar les xarxes socials, coordinar la informació radio-web, publicar el calendari de activitats i atendre i gestionar les relacions amb la premsa. Per què no ho han fet encara? Quan es comprometen a complir aquest punt de l'acord?  

El mateix que a la pregunta anterior. Segons ells és un plecs molt complex, però estan preparant-ho.

Pel que fa referència als pressupostos de 2016 tampoc han complert amb el pactat per aconseguir el nostre vot favorable. Sobre aquests tema:

15 - Què han fet i que pensen fer en relació al Projecte de recorregut arqueològic? 

Aquesta pregunta va ser resposta quan es va tractar el tema de l’execució del pressupost de 2016. En aquest sentit, es varen incloure 2.000 euros al pressupostos, que no s’han executat.

Segons ells han fet un recorregut arqueològic de Sant Vicenç, amb material didàctic i divulgatiu i han fet visites, i això és una primera passa per fer el gran recorregut arqueològic de Pollença.

No negam que s’hagin fet aquestes actuacions concretes (que estaven al seu programa i que no criticam, però l’equip de govern va intentar fer veure que aquestes actuacions siguin el que nosaltres proposàrem, i això no és així. Nosaltres el que volem i el que acordàrem amb l’equip de govern, és que s’elabori un projecte, que es redacti amb uns objectius, i unes activitats a dur a terme, i després ja es farà el que calgui per executar-lo, o dur-lo a terme. Fins i tot hi ha una moció aprovada en aquest sentit. I el que és projecte, nosaltres no l’hem vist.

No sorprèn d’aquest equip de govern, ja que la falta de projecte és la base de totes les seves actuacions, i és clar, això fa que casi tot acabi en un grapat d’actuacions aïllades.

16 - Què han fet i que pensen fer amb les excavacions de Bóquer? 

Aquesta també va ser resposta tractant-se el tema del pressupost, i tres quarts del mateix, una partida de la qual no han gastat ni un cèntim.

Segons el regidor si que hi ha fet feina, el que passa és que no ho volen fer com abans amb projectes anuals, sinó fer projectes quadriennals per dotar de continuïtat a les excavacions, i per fer això, evidentment caldrà una licitació.

Veurem si realment aquesta feina s’ha fet, tot i que de bones a primeres hem de ser escèptics, i més tenint en compte que caldrà fer una licitació, i tots sabem com funcionen actualment amb aquest equip de govern.

17 - Què han fet i que pensen fer sobre promoció del producte local?

Pregunta resposta també al tema dels pressupostos. Mirant les factures veiem que la majoria de despesa és més de promoció del comerç local que no de producte local.

La regidora almenys va admetre que no tenen cap pla fet, tot i que en tenen un damunt la taula, i va enumerar vàries accions fetes i per fer: com la promoció del vi Mallorca als restaurants del poble durant la Fira del Vi de 2016, i la promoció del me pollencí durant la de 2017, així com a l’associació de forners de Mallorca per promocionar el pa mallorquí durant la Fira d’Artesania de 2016.

En definitiva, petites actuacions, sense un rumb ni un pla a seguir. Esperem que aquest pla que té damunt la taula, aviat s’aprovi, i totes aquestes actuacions tenguin un sentit i una coherència, perquè sinó aquestes actuacions aïllades de poc serviran.

18 - Què han fet i que pensen fer per la millora del catàleg de camins?

Pensen continuar demanant al Consell que resolgui les al·legacions als expedients de investigació, feina que sembla que ara avança un poc, i així el Consell ha requerit documentació i fer certs contactes per accedir a certes finques. Una vegada resoltes les al·legacions es podran incorporar al catàleg de camins per després incorporar a l’inventari de bens.

A veure si és cert que aquest tema avança, ja que tant aquest consistori, com els que governen al Consell quan han estat a la oposició han fet bandera del tema, i ara estan començant a decebre a tota la gent que creia que en aquest àmbit s’avançaria.

19 - Què han fet i que pensen fer per la elaboració de l'inventari de béns? 

Gaire cosa, en realitat res, ho reconeixen, i és un tema que s’hauria de arreglar. Cap equip de govern ha fet feina amb aquest tema, i ens trobam que l’Ajuntament no té un inventari de bens, permetent que passin coses, com per exemple, que uns regidors no retornin uns telèfons o tablets que no són seus!!!

20 - Què han fet i que pensen fer per el foment de l'economia social?

Aquesta també va ser resposta tractant-se el tema del pressupost, i tres quarts del mateix, una partida tudada.

En aquest sentit l’equip de govern va argumentar que s’havien fet unes jornades sobre cooperatives (que ens semblen molt bé), que segons ells és la primera passa que volen fer sobre foment de l’economia social.

Es trist, que unes jornades fetes en un dissabte matí, sigui l’únic que pugui argumentar haver fet l’equip de govern. De traca és que defensin que això és l’inici o la primera passa de no saben que, quan ja estam tancant l’exercici, i la partida pressupostària no s’ha executat.

21 - Què han fet i que pensen fer amb el que fa referència a l'estudi sobre l'habitatge?

Una altre pregunta resposta al punt 3 del Ple. Una altre partida que no han executat. Són conscients que és un problema molt important, i saben que no han fet res. Per rentar-se la cara prometeren que a la primera quinzena de febrer crearien, com a passa prèvia aquest estudi, una mesa permanent de l’habitatge amb partits, sindicats, representants de treballadors, caixes i bancs, representants de IBAVI i Patronat Municipal de Palma, especialistes, per analitzar la problemàtica i aportar solucions. I alguna d’aquestes solucions pot ser encarregar un estudi sobre l’habitatge.

En realitat la resposta és sobre el que pensen fer, que ens pot semblar bé o malament, però sobre el que han fet la resposta és ben simple: no han fet res de res!!!

22 - Com es troba el projecte de reforma del mirador de Cala Barques?

Està en fase d’avantprojecte. És dels que va més lent.

23 - Com es troba la posada en valor de les Coves de l’Alzinaret: senyalització, informació, neteja,.. i emmarcar-lo dins uns itineraris patrimonials?

Està emmarcada dins els projecte de recorregut arqueològic de Sant Vicenç. Estan mirant com fer la senyalització.

24 - Com es troba el conveni d’ús per a equipament de l’església de Sant Vicenç?

Han demanat al rector que els passi el llistat de immatriculacions fetes a Pollença, i després cercaran firmar un conveni, no tan sols per la de Sant Vicenç, sinó per fer permutes o firmar convenis per distints immobles.

Esperam que si es firmen convenis aquests siguin avantatjosos per l’ajuntament, i que per exemple no es pintin les propietats d’altri de forma gratuïta com ja va passar al saló parroquial del Moll.

25 - Ha contestat el Consell de Mallorca a la petició de que la Ruta en Pedra en sec arribi fins a Sant Vicenç, a través del Coll de Síller?

No ha contestat formalment, però quan han parlat, el Consell sempre demana que s’aclareixi el traçat pel qual arribar a Síller, i en aquest sentit estan cercant una solució.

 

Solidaritat amb Valtonyc

Alternativa | 08 Febrer, 2017 10:07 | facebook.com twitter.com

A Alternativa Per Pollença volem fer públic la nostra solidaritat amb el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, que serà jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid per un suposat delicte d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme a les lletres de les seves cançons. Un atac a un dret tan fonamental com és el de la llibertat d'expressió.

 

A Alternativa per Pollença hem signat el manifest en solidaritat amb Valtònyc i en defensa de la Llibertat d’expressió

El proper 8 de febrer a les 10 hores el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, serà jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid per un suposat delicte d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme a les lletres de les seves cançons. La fiscalia demana 3 anys i vuit mesos de presó a més d’una fiança d’uns 4.000 euros. Si és condemnat a una pena superior als 2 anys de presó ingressarà directe a la presó per haver-se expressat amb la música. Entenem que l’art, expressat en qualsevol de les seves formes: la literatura, la pintura, el cinema o com fa Valtonyc, amb la música, no pot ser limitat i ha de poder expressar-se lliurement.

La llibertat d'expressió és un dret fonamental que recull la Declaració Universal dels Drets Humans, i que a l'estat espanyol està sent vulnerat de forma intensa els darrers anys com ha estat denunciat per organitzacions com  Amnistia Internacional, al seu darrer informe anual, o el Relator Especial de Nacions Unides per a la llibertat d’expressió, que ja alertava que amb l’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal al 2015, hi havia limitat l’exercici legítim de la llibertat d’expressió i que la definició de terrorisme és tan vaga al nou Codi Penal, que penalitza comportaments que fins llavors no constituïen delictes de terrorisme i restringeix desproporcionadament el legítim dret de la llibertat d’expressió. Més de 20 artistes han estat jutjats a l’Audiència Nacional, entre els quals el cas recent dels dos titiriteros de Madrid o del cantant de Def Con Dos César Strawberry, i molts d’ells han estat condemnats amb sentencies dures. És més que evident que aquestes denúncies, detencions i sentències no volen protegir a les víctimes del terrorisme, sinó que són un atac en tota regla a la llibertat d’expressió i que signifiquen una utilització ideològica del Codi Penal. Un tema similar seria el dels delictes d'injúries a la Corona i d'ultratge a Espanya, a les seves comunitats autònomes o als seus símbols o emblemes, que preveuen els articles 490.3, 491 i 543.  És una bogeria ficar a la presó  a ciutadans per haver cremat una foto del rei o multar, com es va fer amb la detenció de cinc militants de la CUP per la manifestació durant la Diada  i segrestar una publicació

Consideram que l’escalada de persecució de l’estat Espanyol a tots aquells que manifesten les seves idees lliurement, vulnera el dret a la llibertat d’expressió que ha de tenir qualsevol ciutadà i posa en perill els principis bàsics en què se sustenta una societat democràtica.

Per això des d'Alternativa per Pollença reivindicam el dret bàsic a la llibertat d’expressió i a la crítica en forma d’art, i donam tot el nostre suport a Josep Valtonyc en la seva injusta persecució i denunciam el tarannà antidemocràtic de l’estat Espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i continuen patint artistes per expressar les seves idees.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb