URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Alternativa | 16 Maig, 2011 15:00 | facebook.com twitter.com

Acabam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues.

9. EDUCACIÓ: PROJECTE DE POBLE EDUCATIU.

Crearem un Àrea socioeducativa, cultural i social que serà l’eix central que vertebri l’acció municipal. Pollença necessita un pla educatiu municipal que sigui entès com una iniciativa de cooperació educativa per aconseguir l’educació integral de l’alumnat, una societat cohesionada i la conciliació de la vida laboral i familiar.

 

9.1 PLA EDUCATIU D’ENTORN.

1. Farem un anàlisi clar de les necessitats i d’avaluació dels recursos disponibles tan en l’àmbit de l’educació formal, no formal i l’educació informal.

2. Farem un pla educatiu d’entorn, però no només pensat per centres escolars, sinó per obrir els centres educatius a tots els ciutadans.

3. Dinamitzarem, i potenciarem actuacions coordinades entre els centres educatius i el seu entorn. Per exemple amb la realització de jornada de portes obertes a les escoles.

4. Coordinarem els serveis socials, especialment els educadors socials (antics educadors de carrer) i els centres educatius.

5. Reactivarem la tasca preventiva als primers cicles per tal de donar suport als professors d’infantil i primària en l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i poder detectar deficiències de qualsevol origen (desavantatges socioculturals, logopèdia, sobredotació, minusvalies psíquiques i físiques, etc.).

6. Coordinarem activitats entre els centres educatius i el serveis municipals (biblioteca, museu, ràdio...).

7. Promourem un espai radiofònic setmanal on els protagonistes siguin estudiants del centres escolars i en el que puguen compartir experiències i/o promoure activitats.

8. Realitzarem una campanya de comunicació a les famílies prèvia a la preinscripció escolar.

9. Per aconseguir la igualtat d’oportunitats donarem beques als nins en situació social desfavorida, per motius econòmics familiars o ambientals per a què puguin participar en activitats extraescolars, esportives i en menjadors escolars.

10. Organitzarem d’un servei d’informació de formació i assessorament a pares i mares per tal d’atendre les seves demandes tant a nivell individual com col·lectiu (AMPAS).

11.En col·laboració amb les AMPAS i els centres , portarem les seves reivindicacions davant les diferents administracions.

12. Es farà un seguiment dels productes a la venda en cafeteries escolars. Es limitarà la venda d’aliments amb sucre i/o greixos i es promourà la venda d’entrepans, fruites i sucs.

13. Es promourà l’exercici físic i els hàbits nutricionals saludables tant en les famílies com en els alumnes mitjançant campanyes.

14. Es realitzarà la setmana naútica per a tots els alumnes de CEPS i IES de Pollença amb activitats escolars a la mar amb la col·laboració i aportació de material del Club Nàutic promovent així els esports a la mar.

15. Seguirem i potenciarem la figura del policia – tutor.

16. Augmentarem els mitjans per facilitar l’adquisició, millora i extensió del català.

 

9.2 LLIBRES.

1. Impulsarem la gratuïtat efectiva i progressiva dels llibres de text, amb prioritat social implantant un sistema de préstec centralitzat per a tots els centres escolars i administrat per l’àrea d’educació. En el sistema del fons de préstec les famílies i els alumnes faran una aportació inicial que perdrien en el cas de deterioro en els llibres, d’aquest manera es genera un sentit educatiu de solidaritat i responsabilitat.

 

9.3 MOBILITAT.

1. Facilitarem transport públic amb un horari adaptat als alumnes de la etapa postobligatoria i el foment entre les famílies de les rodes de cotxes.

2. Assegurarem recorreguts segurs dels al·lots fins a les escoles.

3. Aconseguirem l’Accessibilitat i adaptació de tots els centres educatius públics i privats: accessos d’entrada, interiors, patis, banys adaptats, etc...

.

9.4 FORMACIÓ.

1. Activarem les classes de reforç en horari extraescolar mitjançant la col·laboració dels alumnes de batxillerat matriculats a l’IES.

2. Oferirem pràctiques per part dels alumnes dels cicles formatius en infraestructures educatives i esportives dels centres de titularitat pública: zones esportives, biblioteques, sales d’ordinadors, etc... I dirigides a tota la població.

3. Difondrem el voluntariat sènior tant en escoles i instituts com en activitats extraescolars.

4. Oferirem activitats, materials i programes sobre temes transversals (educació vial, ambiental, per a la salut, interculturalitat, patrimoni cultural, educació dels valors...) en relació estreta amb les demandes del professorat, i amb la intenció de remarcar la seva vinculació a tota la població.

5. Col·laborarem en el currículum en totes les àrees en les que l’àrea de educació pugui col·laborar: medi ambient, desenvolupament de l’expressió oral i corporal mitjançant el teatre, el circ, com activitat complementaria, les tecnologies de la informació, l’esport...; tallers d’estudi assistit, tallers per a les famílies.

6. Difondrem entre la ciutadania el coneixement del medi marí i dels seus problemes, recuperant les tradicions i cultura material de les gents del mar i, en general, promovent la presa de consciència del patrimoni social, cultural i natural de la costa Pollencina.

7. Promourem cursos “d’alfabetització tecnològica” (informàtica, processadors de text, Internet, etc.) per a tota la població.

8. Mantindrem l’oferta formativa per potenciar l’educació de les persones adultes, així com increment de l’oferta de cursos de Formació Ocupacional, en col·laboració amb sindicats i empresaris que permetin la millora de la qualificació professional dels treballadors.

9. Incorporarem a l’oferta municipal cursos per fomentar la creació d’empreses.

10. Oferirem programes de Formació Contínua a la plantilla de treballadors municipals per millorar la seva competència professional.

11. Establirem una relació estreta entre l’Àrea Socioeducativa i l'IES en el desenvolupament dels Programes d’Iniciació Profesional.

12..Ampliarem l’oferta d’educació d’adults a àmbits de benestar personal: ioga, tai-chí, dansa,...i obrirem canals d’expressió de les demandes de formació/educació en aquests àmbits.

13. Millorarem la difusió de l’oferta educativa d’adults, realitzant campanyes publicitàries diferenciades per a cada programa (educació de pares, oferta de formació ocupacional, oferta de formació contínua, de benestar personal, oferta artístico-cultural...) i per cada activitat.

 

9.5 NINS I JOVENTUT.

El tècnics de l’Àrea socioeducativa (dinamitzador sociocultural, educador de carrer, i educador social) hauran de ser l’enllaç entre els joves del municipi i l’Ajuntament. Hauran de coordinar les actuacions públiques als àmbits de l’educació no formal i informal, reglada i no reglada, han d’afavorir l’associacionisme juvenil i la participació dels joves en les decisions i actuacions municipals i extramunicipals que els afecten. Aquests objectius necessiten la redacció d’un Pla Jove que articuli totes aquestes actuacions i sigui el resultat d’un  procés de participació social entre tots els joves del municipi, i que alhora sigui una escola de democràcia i participació.

PROPOSTES

1. Crearem infraestructures per a nins. Dos espais dels petits equipats per a l’ús infantil a Pollença i al Port.

2. Constituirem un Consell Municipal Infantil com a vehicle d’expressió de les necessitats de la població infantil: disseny d’espai públics com places o carrers, disseny de l’oferta d’activitats extraescolars, disseny de les infraestructures i activitats per a nins (ludoteques, club d’esplai, estiu viu, etc.) participació democràtica en la vida pública. A participar se n’aprèn (o no) des de petits.

3. Crearem una ludoteca a Pollença i una altra al Port de Pollença.

4. Crearem un club d’Esplai a Pollença  i un altre al Por de Pollença.

5. Potenciarem, des dels Serveis Socials municipals la incorporació de nins en situació de risc d’exclusió social

6. Crearem infraestructures per als joves.

7. Constituirem un Consell Municipal Juvenil com a vehicle d’expressió de les necessitats de la població juvenil: locals juvenils, disseny d’espai públics com places o carrers, disseny de l’oferta d’activitats d’oci, formació, etc.

8. Crearem  dos casals de joves: un a Pollença à i un altre al Port . Els dos casals seran gestionats directament pels joves mitjançant un contracte programa amb el suport de l’àrea socioeducativa, cultural i social, i molt especialment del departament de joventut.

9. Realitzarem a partir de les iniciatives dels joves un projecte municipal que contemplàs: activitats formatives, d’oci i temps lliure, un Pla Jove negociat i pactat al CM de Joventut

10. Potenciarem programes d’oci Juvenil (diürn i nocturn) en col·laboració amb els ajuntaments veïnats amb transport públic a preus mínims.

11. Potenciarem l'associacionisme juvenil.

12. Captarem joves per als programes de formació dels joves que estiguin fora del sistema escolar

13. Promourem la participació dels joves en programes d’informació i educació per a la salut: sexualitat, abús de drogues, etc.

14. Promourem la participació social, sindical, esportiva, cultural, etc.

15.  Promoure la integració social, cultural i lingüística dels joves immigrants. 

Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).

7- Medi Ambient (3a part).

8- Participació Ciutadana

9- Benestar Social (1a part).

10- Benestar Social (2a part).

11- Economia i urbanisme.

12- Cultura.


 


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

 

10. ACTIVITAT FÍSICA I L´ESPORT.

Des de Alternativa per Pollença considerem l'Activitat Física i l'Esport  com elements bàsics al servei de la salut, l'educació, la socialització, la integració social, la formació i la convivència. L'ajuntament té  l'obligació de fomentar i impulsar la seva pràctica.

Pollença comte actualment amb un gran potencial a nivell de recursos humans en l'àmbit de l'Activitat Física i l'Esport, ja siguin professionals sortits de l'àmbit universitari o des de el cicles formatius que es duen a terme en el mateix  municipi. Per tant  ja que contem amb gent qualificada i preparada, tenint en compte les instal·lacions de les que disposem i la difícil situació econòmica, l'esforç ha de ser fonamentalment de millora de l'organització i gestió dels recursos que ja disposem.

Per això la principal mesura ha d'esser impulsar l’ Area d’Esports i dotar-la dels  recursos suficients (humans, materials i econòmics), autonomia per coordinar de manera efectiva tots els temes  relacionats en aquest àmbit.

Principals punts a millorar en relació a la tasca de l'Àrea d'esports:

1. Direcció: Reforçarem la figura del  Director Tècnic Esportiu. Traurem la plaça a concurs públic amb unes condicions que permetin dedicació exclusiva i un treball independent per coordinar i dirigir la gestió  de l’Àrea d’esports.

2. Transparència: Millorarem la comunicació i facilitarem tota la informació per a tots els ciutadans.

a. Tothom podrà tenir accés als pressuposts destinats a l’àmbit de l’esport i saber en que se gasta cada Euro.

b.  Es millorarà la publicitat de tots els concursos de les activitats o de la gestió de les instal·lacions.

c. Es publicaran totes les subvencions aprovades i les quantitats assignades a cada organització o entitat.

d. Crearem mecanismes de participació ciutadana perquè els usuaris puguin exposar les seves propostes o queixes.

e. Convocatòria d'una Assemblea anual on convidarem als professionals, entesos en matèria esportiva i representats de les associacions i clubs per tal d'exposar propostes i consensuar les principals mancances i els objectius d’actuació

3. Instal·lacions i equipaments

a. Actualment contem amb unes instal·lacions  acceptables però amb un manteniment i una gestió bastant millorables.

4. Considerant la difícil situació  econòmica el nostres esforços es centraran en millorar aquest punt destinant els recursos necessaris humans i econòmics per garantir el bon manteniment de les totes les instal·lacions municipals. Farem un pla de reforma  i de manteniment per tal de garantir unes instal·lacions dignes establint un pla de prioritats. S’estudiarà la possibilitat de construir el Pavelló del Port de Pollença però som conscients que difícilment serà viable .

5. Establir convenis entre les diferents institucions que disposin d'equipaments esportiu Principalment escoles i instituts amb la finalitat de garantir el màxim aprofitament d'aquestes i millorar els que ja existeixen.

6. Les instal·lacions no poden ser motiu d'enfrontament entre les localitats del Port i Pollença, per això es necessari aconseguir que el transport públic faciliti  la possibilitat d’utilitzar les diferents instal·lacions independentment de la seva situació geogràfica.

7. Eficàcia i Compromís social:  L'Àrea d'Esports cercarà oferir uns serveis de qualitat i amplis per poder donar sortida a la majoria de la població i al mateix temps gestionar de forma austera el pressuposts.

a. A curt plaç. Millora de la coordinació i enteniment entre les distintes empreses que actualment organitzen les diferents activitats amb reunions mensuals per consensuar objectius, millorar els serveis i resoldre els problemes  que puguin sorgir de la seva interacció.  

b.  A llarg plaç s'estudiarà la viabilitat i la possibilitat de crear una Empresa Municipal         d' Esports i activitats de temps lliure que pugui gestionar la major part de les activitats que ofereix l'ajuntament en aquest àmbits (gestió del poliesportiu i altres Instal·lacions Municipals (Poliesportius i Piscines Municipals), gestió de les activitats (Estades, manteniment, pis) per tal d'aconseguir una millor coordinació i evitar despeses innecessàries.

c. En el cas de que la creació de l'Empresa Municipal no fos viable o per tal de complementar-la  es prioritzarà o afavorirà  dins del possible delegar en associacions sense ànim de lucre o empreses que demostrin un especial esperit social.

d. Des de l’ Area d’esports  es fomentarà l'aprofitament dels recursos humans que surten dels cicles formatius o de l’àmbit de l’educació física creant ofertes de treball ja sigui mitjançant les diferents associacions o de forma directe i lluitant contra d’intrusisme laboral.

e. Creació d'un equip de treball interdisciplinal que coordini les àrees d’educació, serveis socials i d'Esports, per aconseguir una major efectivitat en el foment de l'Activitat Física i l'Esport i que la activitat física contribueixi a la integració, socialització i educació dels ciutadans. Aquest equip també ha de tenir reunions periòdiques amb la finalitat de garantir el control dels objectius.

f. Crear els mecanismes necessaris (sistemes de control de la gestió) per garantir la qualitat de les  activitats, i que aquestes s'ajustin a les expectatives dels usuaris.

g. Foment de la pràctica de l'activitat física mitjançant l'adopció d'una política de tarifes reduïdes per els col·lectius socials i econòmicament desfavorits que garanteixi la possibilitat d'accés  i ús a les instal·lacions de tots els ciutadans.

h. Fomentar l'afiliació dels ciutadans a l’àrea com a mesura per garantir el control del bon ús de les instal·lacions.

i. Fomentar la interrelació amb altres municipis de l'illa cercant la realització de activitats conjuntes en l'àmbit de l’activitat física i l'esport.

8. Cooperació:

I. Amb altres Àrea com Serveis Socials (garantir l’accés a la pràctica de l'esport als col·lectius més desafavorits econòmicament i als col·lectius amb discapacitats)  , Patronat de Turisme (potenciar activitats alternatives al Turisme de sol i platja i que puguin ajudar a desestacionalitzar) o Medi Ambient( foment de les activitats a la natura i pràctica responsable amb el medi)  i altres per tal de potenciar els beneficis que la pràctica de l'esport pot suposar dins aquets àmbits.

II. Amb els Clubs Esportius i altres entitats de caire social i esportiu per tal de procurar la seva integració en les propostes municipals. Millora de la comunicació amb els clubs i associacions amb reunions periòdiques.

III. Amb entitats privades per tal de fomentar l´esponsorització privada premiant a les empreses que recolzin  la pràctica esportiva.

.

11. SOLIDARITAT INTERNACIONAL.

L’actuació municipal en matèria de solidaritat internacional fa falta una tasca de conscienciació social i mesures polítiques actives i solidàries de cooperació, defugint de polítiques merament paternalistes.

L’objectiu és aconseguir la vertebració del teixit comunitari en els col·lectius destinataris dels ajuts, evitant la constitució de minories privilegiades, i la inversió en recursos productius que multipliquin l’efecte positiu dels projectes. Així mateix, i en tant que sigui possible, aquests projectes han de tenir continuïtat en el temps.

PROPOSTES

1. Creació d'un Consell Municipal de Cooperació per acordar de manera participativa entre els diversos agents que participen de la cooperació les línies bàsiques de la política local de cooperació, així com per què es puguin avaluar conjuntament els resultats i recollir aportacions, propostes concretes, iniciatives ciutadanes i tots aquells elements que ens ajudin a fer de la cooperació una eina per a construir democràcia participativa.

2. Aportarem l'1% del pressupost total municipal per a la cooperació i suport al desenvolupament de països, zones i poblacions desafavorides. poden finançar projectes directament si hi ha entitats locals que els promoguin, i es poden establir mecanismes de cooperació (agermanaments, convenis de col·laboració) amb municipis concrets de països del Sud.

4. Fomentarem del teixit cooperatiu com a manera més eficaç d'entendre els valors solidaris a la nostra ciutat

5. Reforçarem la implicació amb les associacions solidàries existents al municipi ( Pollença Solidària, Dentistes sobre rodes...) tant en relació a la vessant econòmica com de propostes i funcionament.

6. Sotmetrem la gestió de les aportacions a controls que garanteixin la transparència, l'eficàcia i la tendència a l'autogestió dels projectes i recursos per part de les poblacions receptores.

7. Proveirem gratuïtament espais comercials als mercats municipals per al desenvolupament d'activitats de comerç just i de les associacions solidàries.

8. Fomentarem  la sensibilització de la població sobre la problemàtica dels països, zones i poblacions desafavorides mitjançant, entre d'altres, el finançament de petits projectes i agermanaments (intercanvis d'experiències, de recursos, de coneixement de cultures...) amb ciutats i pobles del tercer món. projectes de coneixement mutu entre les diverses cultures.

9. Realitzarem trobades d’ONG i associacions de cooperació internacional i solidàries.

10. Facilitar a les entitats de cooperació locals i espais municipals adequats per desenvolupar les seves activitats.

11. Introduirem  en totes les dependències de l’Ajuntament (en què se’n fa ús) cafè i sucre (almenys) del Comerç Just i  informació sobre productes de Comerç Just . Serà un requisit per a la concessió (o renovació de la concessió) dels bars (o llocs on es consumeixi cafè i altres productes) que depenen de l’Ajuntament.

Comentaris

Adán

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Adán | 17/05/2011, 10:47

Alternativa se merece y tiene que aglutinar el voto de izquierdas.

El PSOE de Pollença ni por asomo es de izquierdas, sólo hay que repasar su última legislatura apoyando a Martí y compañía.Esto lo tiene que pagar voto a voto.

Los del PSIP no merecen ni un comentario, presonalismo y vuelta al pasado.

El PSM hasta que no los echaron igual que el PSOE, ahora tienen que purgar sus culpas y soltar lastre.

Y respecto a Esquerra, cuando lo oyes su candidato parece que se presenta al Govern o al Consell. Tal vez por qué es donde se ha pasado la mayor parte de estos años. Que se quede sin representación y si ha trabajado en el pueblo ya hablaremos en las próximas elecciones.

G

Hi ha més dretes que esquerres

G | 17/05/2011, 10:15

I Convergència-UM, que també son de dretes.

I a l'esquerra 3 partits: ERC, PSM, AxP.

Miquel Sánchez

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Miquel Sánchez | 17/05/2011, 09:57

L'esquerra més dividisa que mai? Serà la dreta més dividida que mai?

Abans PP. Ara PP, UMP i Lliga.

Garci

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Garci | 17/05/2011, 09:46

Totalment d'acord. Però nosaltres no en sabem (o no en volem saber) de fer les coses així. Per això en som conscients i ho hem d'acceptar. Ara només ens queda que cada vegada més gent valori la feina i rebutgi el "politiqueo". Jo hi tenc esperança.
Salut.

Alternativa per Pollença

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Alternativa per Pollença | 17/05/2011, 09:46

Avui al Balears.

9 llistes per a 17 cadires a Pollença
El vot d’esquerra es presenta més dividit que mai en uns comicis sobre els quals planen la crisi econòmica i la corrupció. Dos dels polítics històrics del municipi, Joan Cerdà i Francisca Ramon, es retiren de la política municipa
h
ttp://dbalears.cat/actualitat/balears/9-llistes-per-a-17-cadires-a-pollen-a.html

Pere C.

La realitat

Pere C. | 17/05/2011, 09:36

Garci, lo fotut és que vosaltres feis el que feis amb molt bona fe, principis transparència... i treureu com a molt dos regidors que ja està bé si l'altre és com l ameitat den Pepe !. Els altres fan dinars i sopars, reunions "rares", donen sobres a vells i joves, en reparteixen per totes les cases, donen "regals", tenen l'ajuda dels caps insulars i estatals... i vos veuen com la "mosca cojonera", amb la vostra manera de fer i actuar posau nirviosos a mes d'un... i així actuen i actuaran ara i després... és la realitat, ens agradi o no. Vagi be !

Garci

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Garci | 17/05/2011, 09:12

Si apostam per la transparència, aquesta ha de ser un fet i no només una intenció. Sempre ens poden demanar el que vulguin, que nosaltres contestarem encantats. Tot sigui com això.

Pere C,

Convergència i brutor

Pere C, | 17/05/2011, 09:09

En Kane té raó, la persona (Guillem Torrandell) que vos ha demanat al facebok sobre la impremta de fora esta relacionada amb l'empresa pollencina que ha fet (al manco les fotos) per la campanya electoral de Convergència i Unió. Crec que heu donat més explicacions que les que fan falta i aixo ho diu tot en favor vostre i posa en endredit les mangarrufes d'altres. I vius que no serà la darrera.

Miquel Sánchez

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Miquel Sánchez | 17/05/2011, 09:05

Kane, es lo que hay 0.11 centimos por habitante 1.867.90 euros

20% Para publicidad en medios --> 373.58 €

20% Para cartelería ---> 373.58 €

y el resto para tripticos, papeletas y buzoneo.

No cumplir significa la posibilidad de perder las subvenciones por regidor y votos conseguidos, cosa que de momento no nos podemos permitir.

¿De dónde salen los dineros de las otras formaciones? Hay que tener en cuenta que los partidos que se presentan en más del 50% de los municipios de la provincia tienen un variable de 150.000 euros euro arriba euro abajo para gastar de más, además el presentarse al Consell Insular y al Govern de da también otro contingente de gasto que nosotros no tenemos al no presentarnos a dichas elecciones.

Como curiosidad te diré que mantuve correspondencia con un partido similar al nuestro que presumian de tener más de 60.000 euros de presupuesto, al comentarles yo lo de el decreto del tribunal de cuentas, me contestaron que no les eran necesarias dichas subvenciones que podían perder, como ves hay de todo.

Miquel Sánchez

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Miquel Sánchez | 17/05/2011, 08:53

Nota: He desactivat el diccionari BABYLON del meu ordinador, sense donar-me em canvia el que escric i fot cada parrafa de por, "permitir" envers de "permetre", i alguna més ben "salada"

Kane

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Kane | 17/05/2011, 08:53

Los de Convegencia están cada vez más de los nervios, quien ha hecho el comentario en el facebook está relacionado con los que han hecho la propaganda electoral de Convergència i Unió. Es el precio que tiene ser transparente que tienes que morderte la lengua y contestar a los que no los son.
Pero en vuestro caso como soia honrados y haceís la cosas bien siempre se encuentran con hueso los pobres...
Lo que nos tendríamos que preguntar es de donde sale todo el dinero para esta vorágine de campaña ya que al final de una u otra manera la pagaremos todos.

Alternativa per Pollença

Despeses electorals.

Alternativa per Pollença | 17/05/2011, 08:46

El detall de les nostres despeses és el següent: Cartells i tríptics (450 euros aprox. gastats a través d'una impremta virtual per internet -a l'estranger- de la qual no hem quedat massa contents), anunci al PiP (350 Euros), paperetes electorals (140 Euros, fetes a Pollença).
Als 900 i pico d'Euros de la campanya i podem afegir també el número de la revista Urxella (750 Euros, impresa a Pollença).

O sigui la major part de la nostra despesa electoral l'hem fet a Pollença i el que no hem fet ha estat per les limitacions de la llei electoral que mana que no es poden gastar més d'11 cèntims d'euro per habitant i que del total, només petits tants per cents es poden dedicar a cada partida. Hem demanat pressuposts a Pollença, Alcúdia, Sa Pobla, Inca i Palma... i cap d'ells s'ajustava al que la Llei Electoral ens deixava gastar.

Ara, demanaríem que tots els altres partits donessin els mateix nivell de detall respecte a la campanya.

Garci

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Garci | 17/05/2011, 08:44

També hem d'afegir a aquest tema que hem imprès la revista Urxella i les paperetes electorals a Pollença. Només s'ha imprès per internet, a una empresa amb seu a Madrid, els tríptics i cartells.

Miquel Sánchez

Re: EDUCACIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I SOLIDARITAT INTERNACIONAL... Pla de Futura Gestió (XIII)

Miquel Sánchez | 17/05/2011, 08:21

Damunt alguns comentaris que hi ha a FACEBOOK, de que hem emprat una imprenta de l'estranger per fer part de la paperassa, només dir que és veritat, tenim un sostre legal de despesa electoral per aquest concepte de 373.58 euros, el pressupost a Mallorca més barat triplicava aquesta quantitat (això és un altre assumpte que ens haviem de fer mirar), i varem optar per una impremta d'un altre país de la UE (no és del tercer mon).

Hi havia opcions per "torear" el decret.

1.- Caixa B (no en tenim)
2.- Un regal d'un "tercer", no volem deure favors a ningú.
3.- Superar aquesta quantitat, i poder ser sancionats amb la perdua de les properes subvencions per regidor i vots, no els ho pomem permitir.

Per altre part molta de la paqueteria dels altres partits venia de la península i ves a saber on s'ha fet tota la paperassa, a més les altres pancartes són totes "de impremta", les nostres són i eren de tela i pintades a mà.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb