URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat ple extraordinari

Alternativa | 08 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Resultats de la sessió extraordinària de l'AJUNTAMENT PLE que es va celebrar ahir (per cer que per ser de matí n'hi havia públic)

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovada per unanimitat.


2.- Periodicitat de les sessions del Ple. Aprovada per unanimitat.

 Com ja haviam comentat l’equip de govern va retirar la seva proposta de fer els plens cada dos mesos, proposta rebutjada per tots els grups de l’oposició.O sigui que es manté  la data i horari de celebració de les sessions ordinàries del Ple, el darrer dijous de cada mes, a les 20:00 amb l'excepció del mes d'agost i desembre, que no es celebraran sessions ordinàries. Si per qüestions excepcionals o si el dia assenyalat fou festiu el batle pot avançar o posposar les esmentades sessions dins del mateix mes.

Vam demanar que si fos possible tots els plens inclús els extraordinaris que es fan de matí es puguin fer a les 20:00.

També vam demanar que aquesta legislatura es faci un nou reglament de participació ciutadana per a, entre altres coses, facilitar la participació del públic en els plens.

El regidor d’UMP va demanar que els regidors no vagin als plens amb pantalons curts i xancletes. Com li vam contestar  “el hábito no hace el monje” i el que fa més o menys digne a un regidor és el que proposa i vota a un ple.


3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents. Aprovada per unanimitat.

Per facilitar la feina s' han concentrat les comissions informatives en una Comissió Informativa d'assumptes generals ( que es reunirà el divendres anterior al ple ordinari entre les 12 i les 13 hores) i a més  n'hi ha la Comissió Especial de Comptes

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats. Aprovada amb l’abstenció d’Esquerra.

No va haver acord a la reunió prèvia respecte als representants davant el Consell Escolar Municipal, les Taules de Negociació, Comissions paritàries i de seguretat, salut i higiene, Institut Municipal de Ràdio Pollença, Patronat Municipal de Turisme de Pollença, Patronat Municipal Residència Social de Pollença, Fundació Escola de Música de Pollenç. L'equip de govern des del nostre punt de vista va fer una proposta amb una representació massa retallada per l'oposició i es nomenaran al següent ple.

 A aquest ple només es van aprovar els representants municipals ens els següents òrgans col·legiats.

- Representat davant dels consells escolars: El regidor d'educació Martí Roca i com suplent el psicòleg municipal, en Josep María Villalonga. Segona suplent; Malena Estrany.

 - Representant davant el Fons de Solidaritat Mallorquí; el regidor de Serveis Socials Miquel Llobeta i suplent Aina Abrines.

- Representant davant la FELIB: el batle Tomeu Ochogavia i suplent la primera tinent de batle, na Malena Estrany.

- Representant davant la Mancomunitat Nord de Mallorca:el batle Tomeu Ochogavia i suplent la primera tinent de batle, na Malena Estrany.

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides, nomenaments de personal eventual i dació de compte de constitució de grups polítics municipals. No es votava, només era informatiu.

La nostra idea de les delegacions era prou diferent, però el més important és que els regidors funcionen com un equip de govern i que no facin una capelleta de la seva delegació, com ha estat molt habitual a Pollença. Vam demanar que els regidors delegats d’educació i serveis socials deixen els seus càrrecs quan sigui possible com director de col·legi i president d’AFAMA per evitar incompatibilitats. El regidor de serveis socials va informar que ja ha presentat la dimissió com president d’AFAMA. Mentre que el regidor delegat d’educació va dir que continuaria al seu càrrec de director per què pensa que són càrrecs compatibles.Si en un futur troba que no es replantejaria el tema


6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual. No es votava, només era informatiu.

Vam coincidir amb el PSM en que el personal eventual conegut normalment com càrrecs de confiança no té massa sentit, sense entrar en les persones concretes que actualment ocupen aquests càrrecs.

 Actualment ja s’han nomenat un arquitecte  amb una jornada parcial de 18 hores amb una retribució anual de 19.216,80€  i la Directora de la Ràdio Municipal  amb una jornada completai un sou de 26.369,88 €.

N’hi ha dos places més que no s’han ocupat; cap de serveis obres (21.536, 28 €) i secretaria de batlia (20.303. €). Respecte a aquesta darrera plaça  vam demanar al batle a la comissió informativa pels remors respecte a que volia fer un nomenament. Va dir que era cert que estava cercant una persona per aquest càrrec però que encara no havia trobat el perfil adient.

També vam recordar a l’equip de govern que estaria bé la publicació del el seu pacte de govern. El batle va dir que el faria abans de les festes.


7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions corresponents. Aprovada amb els vots de PP, Lliga, Alternativa i PSOE i l'abstenció de Convergència, UMP, PSM i Esquerra.

A aquest punt vam donar l'enhorabona a l'equip de gonver. Com vam comentar ja a un anterior article valoram positivament la reducció inicial a tres de les dedicacions exclusives (abans havia  pràcticament 6) i  a més a més no s'han pujat el sou de tal manera que  encara cobraràn menys que fa quatre anys(per les reducció de fa un any). Pensam que aquest és el camí a seguir, els primers que han de donar un exemple d'austeritat són els polítics, d'aquesta manera la gent pot ser més conscient de quina és la situació actual de l'Ajuntament.

Retribucions brutes:

-Batle-president. 2.914,66€/mes a percebre en 14 mensualitats

-Delegada d'Hisenda i Cultura. 2.636,70€/mes a percebre en 14 mensualitats.

- Delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local. 2.636,70€/mes a percebre en 14 mensualitats.

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d'indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació. Aprovada amb l’abstenció d’Esquerra.

Es mantenen les de la legislatura passada. Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals, a percebre en 12 mensualitats.

Tinents de Batle 16.800 €

Regidors Delegats 14.000 €

Regidors sense delegació 6.000 €

La novetat positiva és que la no assistència a una sessió comportarà una reducció de 150 € en la mensualitat corresponent

Dotació als grups municipals.

Quantitat fixa per grup: 1045 €/any

Quantitat variable en funció del nombre de membres de cada grup: 587€/any. 

Conjuntament amb Endavant Mallorca presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural.

 


Comentaris

jrv

Turgut

jrv | 09/07/2011, 10:43

Per altra part i a favor de la claretat i la veritat, el comentari de Turgut és bastant correcte, malgrat el sou final no vagi massa enfora del que aporta Tòfol.
La veritat ens farà lliures.

jrv

Demagogia anti-treballadors.

jrv | 09/07/2011, 10:39

La demagogia anti-treballadors del sector públic és una demagogia que no atura, malgrat absurda. Es ben cert que qualsevol ciutadà, sigui o no contribuent, te dret a demanar que sigui fiscalitzada la despesa pública, però ha de ser als que als que l'administren, no als que la pateixen com som massa sovint els treballadors públics . Al que no te dret el queixós, al manco moralment, es a dir mentides i a tenir qualsevol comentari de barra de bar, o de postre de sopar d'amics, com a veritat infalible.
Com me va dir en una ocassió un empresari nordamerica, gens sospitos de fer demagògia, un bon empresari te bons empleats, un mal empresari te mal empleats, i això és aplicabnle a l'Ajuntament i a qualsevol administració pública també.
No podeu demanar bona gestió a regidors que si possessin un "puesto de pipes", quebrarien als deu minuts per ineptes, però pretenen "arreglar" l'Ajuntament, o al regidor que entra a governar amb la idea de contractar tots els ineptes o entebenats de la seva familia, els amics, o del seu "partit-secta".
Tanta sort que les lleis estan per damunt ells i en relació a l'acces a la feina al sector públic cal passar pel cedaç dels criteris de mèrit, capacitat i igualtat, no sempre optimament aplicats, però que impèdeixen l'allau de malifetes que és ferien si es fes cas a certs regidors.
Per altra part, perssisteix també una mena de gelosia- enveja cap a la gent que ha passat proves selectives, fins i tot, o majorment tal volta, per part de gent que és diu d'esquerres, però que porta dins el cuquet del dictadoret frustrat. Son el que solen dir allò de" si jo manés", " jo això ho arreglaria en deu minuts", etc. però quan parlan amb un regidor o polític inèpte, se cagan, i tal sols és saben ficar amb el d'abaix: l'agranador, el peó, l'auxiliar administratiu...
Tot això ho tinc per senyal de que la democràcia encara els ve grossa a molts ciutadans, i l'actitut de insultar sense motiu, faltar al respete, amagarse per fer comentaris darrera sudònims, n'es una mostra irrefutable.
I per altra part, hi ha una part de l'envestida contra els empleats públics, contra els serveis públics que ve de pseudo empresaris que ja els aniria be tenir guany damunt les necessitats col·lectives dels ciutadans.( Aquesta darrera legislatura n'ha sigut un exemple continuat sagnant, de tirar diners amb empresetes de amigots i parents, que han fet els que els hi ha passat per alla)
Això és un debat que mai defugiré, per una questió d'evidències.

Garci

Re: Resultat ple extraordinari

Garci | 09/07/2011, 08:46

Els funcionaris del nostre ajuntament son mileuristes. Si als sous base li sumes aquests plusos que dieu, que queden, mil euros? No entenc perquè els criticau en aquest sentit.

No és cert que en tenguem de més de funcionaris. Hi ha moltes coses que s'externatitzen i no faria falta. Aquest és el problema. I que no treballen: una mala fama que alguns practíquen i que recau sobre tot el conjunt. Segurament també per culpa del regidor o encarregat de torn.

Crec que hem de deixar de criminalitzar i de criticar als funcionaris perquè tenguin un conveni millor, sinó que hauríem de tendir a igualar-nos a ells en les condicions de treball.

Capità Terra

FUNCIONARIS

Capità Terra | 09/07/2011, 07:13

L'Ajuntament de Pollença té masa funcionaris. D'aquest caramull de funcionaris, una gran part son vagos i relenteixen el funcionament de l'Ajuntament. Els funcionaris, igual que els politics, han d'estar ben pagats, però han de fer Feina. Aquest Ajuntament nostro seria igual i feria la mateixa feina amb el 50% del personal.
S'ha de acabar ja en barenars en dies laborals a finques privades, devora Can Fanals per exemple, en torrades que duren hores, en tertulies eternes a les cotxeres de Santuiri, en emedentrar els Nous funcionaris perquè vagin al ritmo dels altres (molt curiós algunes converses que s'han donat) en anar a comprar 5 empleats junts a la Ferretería Can Pomer en horari Laboral, en passetjos, etc, etc..
Això no pot seguir així. Hem d'exigir que això no sigui així i desgraciadament, fins ara a estat així. Ara ja basta, tots ho pasam malament per culpa de la crisis i si hem de seguir pagant ( que vull seguir) aquests treballadors NOSTROS que per favor treballin de bons i de veres, que el poble no necesita i que deixin les festes, torrades i saraos per horaris no laborals.

Indignat

Sous

Indignat | 08/07/2011, 22:30

Aquest Tofol segur que fa feina a l'ajuntament... aquesta casta que tenim allà només xerran de drets... els deures per la resta de ciutadans, pagar us seus impostos. Esteim ben arreglats... i encara damunt se'n riu de noltros diguent sous base... com així no mos dius a quant pulla entre plussos, trienis etc etc, quin sou net mensual?? i després dies moscosos, ulleres anuals, dentistes a cárrec del ajuntament etc etc, etc etc quins coions lo que em de sentir, no teniu vergonya

turgut

sous

turgut | 08/07/2011, 19:40

Tofol Plomer, no facem demagogia, els sous base son una cosa i els sous reals son l'altra. No passa res per dir el que es cobra, tothom s'ha de guanyar la vida i ha de fer feina per guanyar doblers

Tofol Plomer

A ROGELIO

Tofol Plomer | 08/07/2011, 17:44

Els sous dels treballadors surten publicats cada any però si tens tanta curiositat te diré que els sous base bruts son:
peó: 851,56 € mensuals
Of. 2ª 947,99 € mensuals
Of. 1ª 995,92 € mensuals

per a la resta del conveni te pots dirigir al BOIB de 28/12/2006 i podras consultar totes aquestes coses que tant te piquen

Ichigo

GoodBye Forever, Space Era

Ichigo | 08/07/2011, 16:07

La NASA ha envïat, amb èxit, l'últim transbordador Atlantis. Ara mateix es convertirà en una "cadena de 1000 acomiadaments" mentre 17000 persones serien nouvingudes si l'era espacial continués. Però avui serà l'última missió, per desgràcia.
Font: google.es/news/story?ncl=dM9PvNz-RB4Pk9M&hl=es

Alternativa per Pollença

Re: Resultat ple extraordinari

Alternativa per Pollença | 08/07/2011, 08:07

Al Balears.Pollença multarà els edils si no van als plens
Cada cop que un regidor no hi acudeixi, se li descomptaran 150 euros del sou municipal

h
ttp://dbalears.cat/actualitat/balears/pollen-a-multara-els-edils-si-no-van-als-plens.html

Alternativa per Pollença

Re: Resultat ple extraordinari

Alternativa per Pollença | 08/07/2011, 08:02

Notícia al DdM: h
ttp://alternativa.balearweb.net

El pacto reduce a la mitad la cifra de dedicaciones exclusivas
El alcalde accede a mantener la celebración de un pleno cada mes al no prosperar su propuesta de limitar el número de sesiones ordinarias

Alternativa per Pollença

Re: Resultat ple extraordinari

Alternativa per Pollença | 08/07/2011, 07:57

Notícia del ple d'ahir a RTV Mallorca
www.youtube.com/watch?v=gfaWgTQfSuw

Rogelio

Retribuciones.

Rogelio | 08/07/2011, 07:56

Me parece bien que la gente sepa cuanto cobran los politicos, y me parece aun mejor que si faltan a un pleno se les descuente dinero.
En la misma linea me gustaria que se supiese cuanto cobran los trabajadores del ayuntamiento, no con nombres y apellidos, pero si por cada puesto.
Ya que cobran de nuestros impuestos, creo que todos los pollensines deberian saberlo.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb