URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

1939-2011 anys triomfals

Alternativa | 16 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un article i un dibuix original del nostre company Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

 1939-2011 anys triomfals

Gràcies a la trabucada anti-mallorquina en l’ús de la llengua pròpia d’aquestes dissortades Illes, del Partit neo Phranquista que ens comanda, hem tengut ocasió de fer un magnífic viatge en el temps, totalment de franc: hem reculat fins a l’Any Triomfal —o de la Victòria— de 1939, moment en que es consolida el darrer atentat històric contra el català les Illes per part del govern de l’Estat.

En aquells dies quasi ningú parlava castellà habitualment, com es feia ben palès al famós editorial del diari? BalearesMallorca no és solo de los mallorquines, tot i que era l’idioma oficial i el català estava prohibit de facto i de jure”; l’editorialista s’enfadava perquè tothom parlava en català, i exigia que en públic no es parlàs, amb arguments patrioters castellans i amb el record-amenaça de la passada Guerra Civil: para esto hemos hecho una guerra? —per això hem fet una guerra?—

Però clar amb la legislació en contra, la pressió del govern central en contra i la immigració en contra, l’ús social del català ha minvat, com no podia esser d’altra manera.

I doncs ara es repeteix la situació del 39, només que ara no és el govern de Salamanca, Burgos o Madrid el que ens ataca, ho fa la victoriosa delegació neo-franquista a les Illes —altrament dit  govern astronòmic, vid el dibuix adjunt; i ho fa sin complejos —sense manies— practicant el fals bilingüisme espanyol consistent en que els dos idiomes són oficials, però un ho és per tot l’Estat i és obligatori i l’altre és d’estar per casa. Ells diuen que no faran res més que adaptar les polítiques a la realitat, i que l’esencial és el que comunicam i no l’idioma en què ho feim; i la Mare de Déu nom Joana, dic jo.

Per l’amor de Déu, ja ens tornau prendre per beneits com en temps d’en Matas, si hi ha molts d’emigrants o residents externs que no saben català perquè no és obligatori, i el castellà si, a la pràctica només haurem d’emprar el castellà si o si… i al final el català i la cultura que s’hi fa decompareixerà, que sens dubte és el que la caverna neo-franquista renegada vol. I mentre arriba el complet genocidi cultural, amb la implementació d’aquest Generalplan Ost els illencs cada dia ens sentim menys a ca nostra.

I el que és gros i demostra fins quin punt és important l’escalada anti-mallorquina del nou PP és que els usos de la llengua pròpia que ara qüestionen, van esser sancionats per ells mateixos ja fa molts d’anys. Aquest canvi de política té que veure amb un virus propagat per zombis sortits de les clavegueres del franquisme o per mossegades de vampirs gays i dones-llop o per ventura es tracta d’una invasió de lladres de cossos extraterrestes? hauríem de mirar bé si els polítics en qüestió són el que semblen o han estat posseïts per entitats de l’inframón o de més enllà dels estels.

Tanmateix per entendre la mentalitat d’aquests enzes els hi hauríem de demanar si als pobles de l’Estat on hi hagués una majoria d’emigrants posem, romanesos, i/o àrabs acceptarien el bilingüisme en els mateixos termes que ens el volen aplicar aquí, és a dir que l’idioma dels emigrants fos oficial i preferent a l’administració. O si acceptarien que el castellà a Puerto Rico tengués el mateix estatus que té el català a les Illes; podeu posar messions que no ho acceptarien, el castellà és intocable… per això férem una guerra

Al cap i al fi, els partits centralistes d’esquerra pensen el mateix, tot i que no ho diuen tan descarat: al mateix diari —teòricamunt d’esquerra— on he llegit la notícia de la trabucada antimallorquina del PP li crida molt l’atenció el nombre de vascos governats per Bildu, no pels governats pel PSOE o pel PP; si això no és mostrar el llautó sobre que la seva preocupació és el perill que pugui representar per l’Espanya, Una, Grande, Liebre, jo som l’emperador d’Abissinia, Rei de Reis i lleó de Judà.

Comentaris

Ichigo

Re: 1939-2011 anys triomfals

Ichigo | 18/07/2011, 18:38

Ai, Déu meu! Monstres al mítin de monstres. I diuen que la sèrie "Monstres de veritat" fa més por. XDXDXDXD

tofol plomer

ahir al BOE

tofol plomer | 16/07/2011, 11:35

En el boe del dia 15 de juliol es publicà la plaça de peó de picapedrer que dona lloc a l'inici per inscriurer-se a les proves selectives, el sou es baix, uns 800 i pico d'euros al mes, però es feina fitxa. Les bases estan a la pàgina web de l'ajuntament i el plaç d'inscripció finalitza el proper dia 4 d'agost.

Miquel Sánchez

Avui al BOIB (segueix)

Miquel Sánchez | 16/07/2011, 10:47

‘RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 459.-
Aquesta Batlia, d’acord amb el disposat a l’article 21.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), té atribuïda la
facultat de delegar determinades atribucions
En conseqüència i per raons d’oportunitat i conveniència en comptes
d’una millora i agilització del servei, conformement amb l’esmentat article 21.3
i els articles 43,44,120 i 121 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL), fent ús de les atribucions que
legalment tinc conferides
RESOLC:
1r. Delegar en la Regidora Sra. MALENA ESTRANY ESPADA l’exercici
de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió
de les àrees de DELEGADA D’HISENDA I CULTURA, comprensiva
aquesta darrera àrea, endemés dels serveis corresponents a la mateixa, de les
matèries i dels serveis concrets de normalització lingüística; de la Fundació de
l’Escola de Música de Pollença i del Festival Internacional de Música de
Pollença.
2n. Delegar en la Regidora Sra. MARIA PETRA BUADES CIFRE l’exercici
de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la
gestió de les àrees de DELEGADA DE TURISME, MEDI AMBIENT I POLICIA
LOCAL.
3r. Delegar en el Regidor Sr. BARTOMEU FUSTER CAPLLONCH l’exercici
de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la
gestió de les àrees de DELEGAT D’ESPORTS I JOVENTUT i DELEGACIÓ
especial DE LA CALA SANT VICENÇ.
4rt. Delegar en el Regidor Sr. DAVID ALONSO GARCÍA l’exercici de
les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de
les àrees de DELEGAT DE RECURSOS HUMANS, OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES.
5è. Delegar en la Regidora Sra. FRANCISCA CERDÀ NADAL l’exercici
de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió
de les àrees de DELEGADA DE MERCAT DE PORT DE POLLENÇA i
DELEGACIÓ especial DEL PORT DE POLLENÇA.
6è. Delegar en el Regidor Sr. MIQUEL LLOBETA VIVES l’exercici de
les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de
les àrees de DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, FESTES I FIRES I MERCAT
de POLLENÇA
7è. Delegar en el Regidor Sr. MARTÍ J. ROCA OLIVIERI l’exercici de
les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de
les àrees de DELEGAT DE SERVEIS i EDUCACIÓ.
8è. Assumir personalment les atribucions corresponents a la responsabilitat
de la direcció i de la gestió de l’àrea de PLANIFICACIÓ I URBANISME i
les restants atribuïdes per la legislació i no expressament delegades.
9è. Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
10è. Les delegacions territorials del Port de Pollença i de la Cala Sant
Vicenç coordinaran la seva actuació amb els altres delegats d’àrea, de manera
que resti garantida la unitat de govern del municipi.
11è. Les delegacions conferides es publicaran al BOIB i d’elles se’n donarà
compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc, sense perjudici
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la present resolució.
12è. El Regidor Delegat queda obligat a informar a aquesta Batlia sobre
la gestió de la competència/àrea delegada i les disposicions que dicti, i prèviament,
de les decisions de transcendència en els termes previst a l’article 115 del
ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, i el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, en el marc de les regles que per
a les delegacions s’estableixen a dites normes.
Pollença, 20 de juny de 2011
Davant meu,
EL BATLE LA SECRETÀRIA
Bartomeu Cifre Ochogavía Francisca M. Adrover Cànaves’
‘RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 477.-
Vista la resolució de Batlia de dia 20 de juny de 2011 mitjançant la qual
es nomenen els membres de la Junta de Govern Local conformement amb el disposat
als articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL).
Amb la finalitat de racionalitzar la tramitació dels expedients administratius
atribuïts a la competència d’aquesta Batlia per la normativa vigent, i atès el
disposat a l’article 21.3 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL), fent ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r. Delegar expressament en la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament de Pollença les següents atribucions:
a) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost
aprovat; la autorització i la disposició de despeses dins del límit que fixin les
bases d’execució del pressupost per la Batlia i el reconeixement i la liquidació
de les obligacions de despeses de les factures derivades de compromisos legalment
adquirits dins dels límits que fixin les bases d’execució del pressupost per
la Batlia.
b) La contractació administrativa d’obres, de subministres, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes
privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost
ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclusos els de
caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
c) L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició
de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor no superi el 10 % de los recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no
superi el percentatge ni la quantia indicats.
d) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel plenari, aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
e) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció
de les ordenances municipals, excepte aquells supòsits en que tal facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.
f) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per
a la seva contractació o concessió i estiguin previst en el pressupost.
g) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament
del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
h) L’atorgament de llicències i autoritzacions per a utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local i les relacionades amb el servei de
transports urbans de passatgers (taxi), salvat d’aquelles en què les lleis sectorials
ho atribueixin expressament al Ple.
i) La resolució dels expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística
i d’activitats.
j) La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial
l) Els informes municipals preceptius que s’hagin d’emetre en la tramitació
d’expedients i/ o aquells requerits per altres administracions
m) La declaració de situacions administratives així com la jubilació de tot
el personal.
n) La concessió d’ajudes socials i bestretes al personal, en els termes previstos
en el text articulat sobre condicions generals de treball del funcionaris i
en el conveni col·lectiu de personal laboral.
o) La resolució dels expedients disciplinaris i aprovar o aixecar la suspensió
provisional del personal.
p) L’aprovació dels programes i activitats culturals, educatives, esportives,
turístiques, d’oci, sanitat i benestar social, que no siguin competència del
Ple.
q) L’atorgament de subvencions a entitats i particulars
Segon.- La present delegació d’atribucions serà amb tota la seva extensió,
inclosa la resolució de recursos administratius de reposició i reclamacions que
s’interposin contra els actes dictats per la Junta de Govern en l’exercici de les
atribucions delegades
Tercer.- La Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències
delegades a la Junta de Govern; l’advocació implica la recuperació del Batle de
la competència resolutòria quan per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies
del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària
de la Junta de Govern , o per l’escassa importància de l’assumpte no sia necessària
la convocatòria de sessió extraordinària, donant-ne compte a la primera
sessió que es celebri.
Quart.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el primer i el
tercer dimarts de cada mes, en primera convocatòria, a les 9’00 hores (o el dia
següent hàbil si fora festiu).
Cinquè.- La Junta de Govern Local celebrarà la sessió constitutiva el proper
dia 5 de juliol de 2011.
Sisè.- De la present resolució es donarà coneixement al Ple en la primera
sessió que se celebri, notificant-se, endemés personalment als membres de la
Junta de Govern Local, i es publicarà en el BOIB, sense perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent al de la present resolució.
Pollença, 30 de juny de 2011
Davant meu,
EL BATLE La Secretària
Bartomeu Cifre Ochogavía Francisca M. Adrover Cànaves’
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Pollença, 1 de juliol de 2011
EL BATLE, Bartomeu Cifre Ochogavía

Miquel Sánchez

Avui al BOIB

Miquel Sánchez | 16/07/2011, 10:44

Per la present li comunico que el Sr. Batle, en data 4 de juliol de 2011, ha
dictat la següent resolució:
‘Vista l’existència a plantilla de personal de l’Ajuntament de Pollença
d’una plaça de personal eventual, arquitecte superior.
Atès l’article 20 de la Llei 30/84 i l’article 176 del TRRL, el personal
eventual només desenvoluparà tasques d’assessorament especial i confiança i
podrà desenvolupar llocs de treball directius.
Atès l’article 41.14.c) i d) del ROF que preveu que és competència de
batlia nomenar al personal eventual; personal que podrà ser cessat de la mateixa
manera sense indemnitzacions.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent.
He resolt:
Primer.- Nomenar el Sr. Xavier Oliver Simarro funcionari eventual, arquitecte
superior, de l’Ajuntament de Pollença, amb efectes de dia 6 de juliol de
2011.
Segon.- Assignar-li les funcions d’assessorament a batlia en matèria urbanística,
amb una dedicació de 18 hores setmanals.
Tercer.- Fixar unes retribucions de 1601,40 € mensuals, en catorze
pagues.
Quart.-Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple.
Quint.- Publicar aquesta resolució al BOIB per a general coneixement.

Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Oliver als efectes corresponents, a
Intervenció i a l’Àrea d’Urbanisme.
La qual cosa es fa públic per a general coneixement.
Pollença, 5 de juliol de 2011.
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia.
— o —
Num. 15173
En compliment de les disposicions vigents a continuació es fan públiques
les resolucions que ha dictat el Sr. Batle relatives a la designació dels membres
de la Junta de Govern Local, nomenaments de Tinents de Batle així com delegacions
conferides per la Batlia:
‘RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 457.-
Conformement amb el disposat als articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en relació amb
l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears (LMRLIB), i als articles 52 i ss i 46.1 del reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les
atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores
següents:
- Sra. Malena Estrany Espada
- Sra. Maria P. Buades Cifre
- Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
- Sr. David Alonso García
2n.- Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L’assistència permanent al Batle en l’exercici de les seves funcions
b) Les atribucions que li delegui expressament aquesta Batlia i/o altre
òrgan municipal
c) Les atribucions que li atorguin les lleis
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es
celebri, notificar personalment als designats, fent l’oportuna publicació en el
BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura
de la present resolució.
Pollença, 20 de juny de 2011
Davant meu,
EL BATLE LA SECRETÀRIA
Bartomeu Cifre Ochogavía Francisca M. Adrover Cànaves’
‘RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 458
Conformement amb el disposat als articles 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 22 de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB), i als articles 46 i 47 del reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les facultats i atribucions
que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r.- Nomenar Tinents-Batles els regidors i les regidores següents:
- Primera Tinent-Batlessa: Sra. Malena Estrany Espada
- Segona Tinent-Batlessa: Sra. Maria P. Buades Cifre
- Tercer Tinent-Batle: Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
- Quart Tinent-Batle: Sr. David Alonso García
2n.- Correspon als nomenats, per l’ordre designat, substituir-me en la totalitat
de les meves funcions, en el casos d’absència, malaltia o impediment que
m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions, així com en els supòsits
de vacant fins que prengui possessió el nou batle.
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es
celebri, notificar personalment als designats, fent l’oportuna publicació en el
BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura
de la present resolució.
Pollença, 20 de juny de 2011

Miquel Sánchez

Re: 1939-2011 anys triomfals

Miquel Sánchez | 16/07/2011, 10:36

Cosestes del destí, avui al BOIB surt l'incripció del conveni col.lectiu de la Ràdio i Televisió de Mallorca

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb