URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Model audiovisual del PP

Alternativa | 11 Agost, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

A l'anterior legislatura al ple de març es va aprovar  una moció de suport a  la  feina  de Corresponsals de Radio i Televisió de Mallorca i un pronunciament a favor del no tancament la mateixa. Aquella moció es va presentar a 53 municipis, i es va aprovar a 27 -la meitat- . D'aquells pobles, 8 eren governats pel PP (entre els quals hi ha Binissalem, Alaró, Sineu i Mancor de la Vall). 

Al darrer ple de juliol els sis grups de l'oposició vam presentar una moció de rebuig al tancament de RTV Mallorca i reprovació a la Presidenta del Consell de Mallorca per aquest tancament. Els regidors de la Lliga van donar suport a la moció mentre que els del PP es van abstenir. (podeu llegir la moció a la continuació de l'article)

Quan es tanca un mitjà de comunicació seriós i competent tots perdem una mica de llibertat.

RTV de Mallorca té un component social, cultural de llengua, de proximitat que no té cap altra mitjà. A més la creació de RTV Mallorca es va fer amb el consens de totes les formacions, inclosa la del PP. En canvi, IB3 es va crear mitjançant una llei d'acompanyament. 

El sector audiovisual mou 100 milions d’euros anuals i dona feina a 2000 persones, ajudant  a diversificar la nostra economia, Per altra part és un element promocional de primer ordre. A RTV de Mallorca n’hi ha un plantilla de 115 traballados altament qualificats, a més la meitat del seu pressupost (5 milions d’euros) es dediquen  a contractar programes a un centenar de petites i mitjanes empreses i autònoms del món audivisual.

El model audiovisual ha de ser fruit del consens i no de les majories, el PP trenca ara el consens al Consell i retorna al model que impulsà durant la passada legislatura quan crearen IB3 sense debat via Llei d'acompanyament dels pressuposts.

El nomenament d' Antoni Gómez, conseller de Presidència i cap de campanya de José Ramón Bauzá a les darreres eleccions, com Director General d'IB3, via Decret, vulnerant la lletra i l'esperit de la Llei d'IB3 que diu que el màxim responsable de la Radiotelevisió Autonòmica ha de ser consensuat per una majoria qualificada del Parlament.

 Quina indepedència podem esperar? El Govern  diu que el nomenament de Gómez és transitori i interí i que la intenció és seguir treballant per consensuar amb l'oposió el nom del Director General "definitiu". Però el Partit Popular sap  que, si no hi ha acord, només haurà d'esperar 6 mesos per nomenar el cap d'IB3 que vulgui.

Com diu el sindicat de periodistes de les illes balears:

En la història dels mitjans de comunicació públics hem vist de tot. Quantes vegades hem tengut la certesa en el passat de la submissió de ràdios i televisions al Govern de torn i al partit de torn... Però mai hem vist que el Director General d'un mitjà de comunicació públic formàs part del mateix Govern.

El model audivisual del PP: Tele Madrid, Canal 9 i ara IB3. Mitjans públics al servei d'un partit. I al ple, el batle encara es va qüestionar la independència de RTV Mallorca.

Los calvitos

 

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i
debatuda en la propera reunió del mateix, la següent,
MOCIÓ:

REBUIG AL TANCAMENT DE RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA
Exposició de motius:


El passat mes de març d’enguany el Ple de l’Ajuntament de Pollença va aprovar, sense cap vot en contra, una
moció que reconeixia la feina feta per la Radio i Televisió de Mallorca, pronunciant‐se contra en tancament
d’aquesta empresa pública i demanant al Consell de Mallorca la continuïtat del model comunicatiu que
aquesta duia a terme.
En les darreres setmanes hem pogut comprovar la intenció de la nova Presidenta del Consell de Mallorca, Sra.
Maria Salom Coll, la voluntat explícita de procedir al tancament d’aquest ens públic. Així ho ha manifestat ella
mateixa en diverses declaracions públiques i a aquests efectes s’ha anomenat un nou director de RTV
Mallorca, Sr. Jose Manuel Carrillo, que també ha deixat ben clar que la seva feina serà la de procedir al
tancament de l’empresa.
Els grups que presentam aquesta moció consideram que la feina de RTV Mallorca ha estat molt profitosa a
l’hora de donar a conèixer el nostre municipi i mantenir al ciutadans informats de la seva actualitat més
propera, fet que s’ha constatat amb el seguiment que Televisió de Mallorca ha fet de les sessions plenàries
d’aquest Ajuntament, així com de nombrosos esdeveniments succeïts al nostre poble.
Considerant els beneficis socials que han produït els mitjans de RTV Mallorca, l’ajustat pressupost de que ha
disposat en els darrers anys, molt per davall el de l’autonòmica IB3, la importància de mantenir un canal en
català dins un panorama televisiu on només el 10% dels mitjans s’expressen en la llengua pròpia, i el trasbals
que suposarà per a la industria audiovisual mallorquina aquest tancament,


Es demana l’adopció del següents acords:


1.‐ El Ple de l’Ajuntament de Pollença rebutja el tancament de Radio i Televisió de Mallorca, manifestant
novament la importància de la feina duta a terme per aquesta empresa, i demanant la continuïtat de la
mateixa.
2.‐ El Ple de l’Ajuntament de Pollença reprova a la Presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom Coll, en la
seva decisió de fer tancar RTV de Mallorca.


El Portaveu del Grup Municipal
Alternativa
José Luís Garcia Salvador
El Portaveu del Grup Municipal
PSOE
Maria del mar Sastre Llompart
El Portaveu del Grup Municipal
Convergència i Unió per Pollença
Joan Ramon Mateu Torandell
El Portaveu del Grup Municipal
Unió Mollera Pollencina
Nadal Moragues Llompart
El Portaveu del Grup Municipal
PSM‐EN
Bartomeu Cifre Bennàsar
El Portaveu del Grup Municipal
Esquerra Republicana
Miquel Àngel Sureda Massanet

Comentaris

Pepe

Re: Model audiovisual del PP

Pepe | 11/08/2011, 21:00

Clar Miquel per això hem acceptat tot el que ha proposat el PP a Pollença i no hem dit ni mu... Una mica de serietat; només has de sentir els plens i veure el que hem fet uns i altres.

Miquel

Intereconomia

Miquel | 11/08/2011, 20:15

recordau que això és el PP, al que vosaltres donau suport

Alternativa per Pollença

Re: Model audiovisual del PP

Alternativa per Pollença | 11/08/2011, 15:20

I avui una altra notícia relacionada amb el tema; Vicente Enguídanos delegat a les Illes Balears del Grupo Intereconomía, ha estat nomenat director gerent del Centre Balears Europa.

Miquel Sánchez

Re: Model audiovisual del PP

Miquel Sánchez | 11/08/2011, 10:58

Avui al BOIB, "Costes" comença a pegar bufetades per les terrasses dels negocis al Moll

No havent-se pogut notificar a FAISAL NAWAZ, amb domicili en, PASSEIG
SARALEGUI, 122, 07470-PORT DE POLLENÇA l’inici d’expedient
sancionador i plec de càrrecs nombre. MA-15/10/11 es procedeix a transcriure
íntegrament el text de l’acte, que es publica en aquest Butlletí Oficial perquè
serveixi de notificació a l’interessat/a, segons el previst a l’article 59.5 de la Llei
30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Significant-li que els interessats tenen dret a formular i
aportar davant l’Instructor, en el termini de deu (10) dies hàbils contats a partir
de l’endemà al de la seva publicació, quantes al·legacions, documents o informacions
estimin convenients i, si escau proposar prova.
Assumpte: inici d’expedient sancionador i plec de càrrecs contra FAISAL
NAWAZ per ocupacion de 5 M2 del D.P.M.T con expositores y objetos de
playa sin autorización, entre les fites 135-136, en un tram de costa denominat
Port de Pollença, del terme municipal de Pollença, Mallorca.
1º.- Amb data 15/06/2011 ha estat formulat part de denúncia pel qual se li
atribuïx la infracció de la vigent legislació de Costes prevista a l’article 90 de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol i article 174 del Reglament General per al desenvolupament
i execució de la Llei de Costes de 1 de desembre 1989, indicada a
‘l’assumpte’.
2º.- La tutela del domini públic marítim-terrestre i les seves servituds
correspon als Serveis i Demarcacions de Costes com òrgans del Ministeri de
Medi ambient, conforme a l’establert a l’article 110 i disposició transitòria 9ª.2
de la citada Llei de Costes i article 203.3 del Reglament.
3º.- Amb aquesta data, el Cap de la Demarcació de Costes, òrgan competent
per a iniciar i resoldre l’expedient sancionador conforme als articles 194.3
i 194.10 del Reglament de Costes, HA RESOLT:
a) Iniciar expedient sancionador, d’acord amb el que disposa l’art. 102 de
la Llei de Costes i 193 del Reglament, contra FAISAL NAWAZ.
b) Nomenar Instructor i Secretari respectivament d’aquest expedient sancionador
als funcionaris afectes a aquest Organisme, D. Blanca Alfaro Morera i
D. Gabriel Montserrat Santamaría, de conformitat amb el disposat en l’art. 194
del Reglament de Costes, sense perjudici de l’establert com causa de recusació
en l’art. 29 de la Llei 30/1992, de 2 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
c) Conforme al previngut en l’art. 103 de la Llei de Costes, s’ordena la paralització o suspensió de les obres o instal·lacions. En ambdós casos es podrà
procedir al precinte de les mateixes.
4º.- Per tot això, una vegada comprovats els fets denunciats, l’Instructor
que subscriu formula el present PLEC DE CÀRRECS, pel qual es consideren
realitzats sota la seva responsabilitat els fets esmentats a ‘l’assumpte’.
a) Aquests fets constituirien una infracció administrativa tipificada en
el/els article/s 90.a), e) de la Llei de Costes.
b) D’acord amb els articles 183 a 189 del Reglament de Costes la sanció
que se li imputa ascendiria a 601,01 euros.
D’acord amb el disposat en l’art. 186 del Reglament de Costes, la imposició
de la multa no exclourà l’obligació de lliurar a l’Administració la totalitat
del benefici obtingut, que en el present cas ascendeix a 2000, euros.
Per tant, i a la resolució del present expedient, la quantitat a ingressar en
el Tresor Públic podria ascendir a 2601,01 euros. Aquesta sanció s’abonaria de
forma solidària, en el cas d’existir més d’un subjecte responsable per la comissió
dels fets aquí jutjats (art. 177.2 del Reglament de Costes).
c) En el cas de resultar pertinent la sanció, aquesta podria reduir-se fins a
la meitat del seu import si escau en el termini de tres (3) dies naturals comptadors
des de la recepció del present escrit a corregir la situació creada, en aquest
cas ho haurà de notificar a aquesta Demarcació de Costes abans que finalitzi
aquest termini (art. 97.3 de la Llei de Costes).
d) En cas de reincidènciaa en infraccions greus es podrà declarar la inhabilitació
per a ser titular d’autoritzacions i concessions per un termini d’un a tres
anys (art. 94.4 de la Llei de Costes).
e) De conformitat amb el disposat en els articles 8.1 i 13.2 del Reial decret
1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora, aquest escrit podrà ser considerat si escau
com PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. f) Hem de també informar, en virtut de
l’article 42 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú en la redacció donada per la Llei 4/99,
de 13 de gener, que l’article 102 de la Llei de Costes, en la redacció donada per
la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de
l’Ordre Social, establix que el termini per a notificació de la resolució dels procediments
sancionadors serà de dotze mesos.
De no recaure resolució en el termini establert procedirà la declaració de
caducitat d’acord amb el disposat a l’article 44 de la Llei 30/92, ordenant-se
l’arxiu de les actuacions i als efectes previstos en el seu article 92, tenint en
compte que la caducitat no produirà per si sola la prescripció de les accions de
l’Administració, però els procediments caducats no interrompran el termini de
prescripció (article 92.3).
El que se li notifica, perquè en el termini de deu (10) dies, a partir del
següent a la recepció d’aquest escrit, pugui formular les al·legacions (per duplicat)
i proposar, si escau, la pràctica de noves proves que estimi oportunes per a
la seva defensa (art. 194.8 del Reglament de Costes).
La Instructora,, Blanca Morera Alfaro
______________
No habiéndose podido notificar a FAISAL NAWAZ, con domicilio en,
PASSEIG SARALEGUI, 122, 07470-PORT DE POLLENÇA el inicio de expediente
sancionador y pliego de cargos número. MA-15/10/11 se procede a transcribir
íntegramente el texto del acto,que se publica en este Boletín Oficial para
que sirva de notificación al interesado/a, según lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Significándole que los interesados tienen
derecho a formular y aportar ante el Instructor, en el plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso proponer
prueba.
Asunto: Inicio de expediente sancionador y pliego de cargos contra Faisal
Nawaz por ‘ocupacionde 5 m2 del D.P.M.T con expositores y objetos de playa
sin autorización’, entre los hitos 135-136, en un tramo de costa denominado Port
de Pollença, del término municipal de Pollença, Mallorca.
1º.- Con fecha 15/06/2011 ha sido formulado parte de denuncia por el que
se le atribuye la infracción de la vigente legislación de Costas prevista en el artículo
90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y artículo 174 del Reglamento General
para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas de 1 de diciembre 1989, indicada
en el ‘asunto’.
2º.- La tutela del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres
corresponde a los Servicios y Demarcaciones de Costas como órganos del
Ministerio de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en el artículo 110 y
disposición transitoria 9ª.2 de la citada Ley de Costas y artículo 203.3 del
Reglamento.
3º.- Con esta fecha, el Jefe de la Demarcación de Costas, órgano competente
para iniciar y resolver el expediente sancionador conforme a los artículos
194.3 y 194.10 del Reglamento de Costas, HA RESUELTO:

a) Iniciar expediente sancionador, de acuerdo con lo que dispone el art.
102 de la Ley de Costas y 193 del Reglamento, contra FAISAL NAWAZ.
b) Nombrar Instructor y Secretario respectivamente de este expediente
sancionador a los funcionarios afectos a este Organismo, Doña Blanca Alfaro
Morera y D. Gabriel Montserrat Santamaría, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 194 del Reglamento de Costas, sin perjuicio de lo establecido como
causa de recusación en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 2 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
c) Conforme a lo prevenido en el art. 103 de la Ley de Costas, se ordena
la paralización o suspensión de las obras o instalaciones. En ambos casos se
podrá proceder al precinto de las mismas.
4º.- Por todo ello, una vez comprobados los hechos denunciados, el
Instructor que suscribe formula el presente PLIEGO DE CARGOS, por el que
se consideran realizados bajo su responsabilidad los hechos citados en el ‘asunto’.
a) Estos hechos constituirían una infracción administrativa tipificada en
el/los artículo/s 90.a), e) de la Ley de Costas.
b) De acuerdo con los artículos 183 a 189 del Reglamento de Costas la
sanción que se le imputa ascendería a 601,01 euros.
De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 186 del Reglamento de Costas, la
imposición de la multa no excluirá la obligación de entregar a la Administración
la totalidad del beneficio obtenido, que en el presente caso asciende a 2000,
euros.
Por tanto, y a la resolución del presente expediente, la cantidad a ingresar
en el Tesoro Público podría ascender a 2601,01 euros. Esta sanción se abonaría
de forma solidaria, en el caso de existir más de un sujeto responsable por
la comisión de los hechos aquí enjuiciados (artº. 177.2 del Reglamento de
Costas).
c) En el caso de resultar pertinente la sanción, esta podría reducirse hasta
la mitad de su importe si procede en el plazo de tres (3) días naturales a contar
desde la recepción del presente escrito a corregir la situación creada, en cuyo
caso deberá dar cuenta a esta Demarcación de Costas antes de que finalice dicho
plazo (art. 97.3 de la Ley de Costas).
d) En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la
inhabilitación para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de
uno a tres años (art. 94.4 de la Ley de Costas).
e) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1 y 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, este escrito podrá ser
considerado en su caso como PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
f) Debemos también informar, en virtud del artículo 42 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, que
el artículo 102 de la Ley de Costas, en la redacción dada por la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece
que el plazo para notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores
será de doce meses.
De no recaer resolución en el plazo establecido procederá la declaración
de caducidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/92, ordenándose
el archivo de las actuaciones y a los efectos previstos en su artículo 92,
teniendo en cuenta que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de
las acciones de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán
el plazo de prescripción (artículo 92.3).
Lo que se le notifica, para que en el plazo de diez (10) días, a partir del
siguiente a la recepción de este escrito, pueda formular las alegaciones (por
duplicado) y proponer, en su caso, la práctica de nuevas pruebas que estime
oportunas para su defensa (art. 194.8 del Reglamento de Costas).
La Instructora, Blanca Morera Alfaro.

Miquel Sánchez

Re: Model audiovisual del PP

Miquel Sánchez | 11/08/2011, 10:54

Avui al BOIB una curiositat.

El Ministeri de madi ambient no troba a David Albelda (jugador de futbol del València)

(h)ttp://boib.caib.es/pdf/2011121/mp96.pdf

Alternativa per Pollença

Agenda facilitad per ràdio Pollença

Alternativa per Pollença | 11/08/2011, 07:38

Informació facilitada per ràdio Pollença

INFORMACIONS D’INTERÈS

Dilluns de la setmana que ve, dia 15, es celebrarà la IX Anada a la Vorera de Mar amb Carro, cavall, bici o a peu. Aquest any serà a Llenaira i el dinar serà de fideuà, beguda i postres. Si hi voleu anar, el tiquet val 5 euros, i es pot comprar fins aquest divendres, dia 12, a la Cooperativa Pagesa de Pollença. Cada carro s’ha d’inscriure i recollir el seu número a la cooperativa mateix, i podrà recollir dos tiquets de franc. Tots els participants hauran de dur el seu plat, tassó i coberts. Allà hi haurà taula i cadires per a tothom.
La Tercera Edat de Colonya recorda als seus socis que aquest dijous 11 d’agost hi ha una excursió a Valldemossa, Deià, Sóller i dinar a l’Hipòdrom de Son Pardo. Si hi voleu anar encara queden places. Us podeu apuntar fins demà dimecres a la mateixa oficina de la tercera edat.

AGENDA D’ACTIVITATS CULTURALS

Dijous 11 d’agost, concert de piano al Museu Dionís Bennàssar. El pianista Marcel Worms interpretarà “Música callada” de Frederic Mompou. A les 22h, entrada gratuïta. C/Roca, 14.
Dijous 11 d’agost, dins el Festival Fil d’Ariadna:
19.30h. Obertura de totes les sales d’exposicions. Actuació de la cantautora Mar Cortès amb la col.laboració del baixista Josep Sina, al pati de Ca’n Llobera.
21.45h Performances de Prometeu dirigida per Saeta Hernando a la platja d’Albercuix al Port de Pollença, acompanyada pels Tambors de Ka de Bou.
00.00h Pregó d’obertura del festival a càrrec de Malena Estrany, regidora de cultura. Tamborada a la Plaça Major i trasllat de Prometeu a Can Llobera.
Divendres 12 d’agost, dins el Festival Fil d’Ariadna:
19.30h, actuació del grup U Músics Joglars, a la Tafona de Ca’n Reiet.
21.30h Actuació de l’orquestra de cambra de Fil, dirigida per Rodrigo Hamu Quinteros. Claustre de Sant Domingo.
Dissabte 13 d’agost, dins del Festival Fil d’Ariadna,
19.30h Performances de Magdalena Seguí i monòlegs teatrals de Francesca Palou i Arantza Vélez de Mendizábal. Fundació Martí Vicenç.
21.30h Desfilada de moda mitològica, basada en deeses gregues, amb dissenys d’Aina Velasco. Sala Micer Studio.
22.30h Actuació musical del cantautor Damià Oliver, al Club Pollença.
Dissabte 13 d’agost, continuant amb els concerts del Festival de Música de Pollença, pujaran a l’escenari L’Orquestra de Cambra de Praga, dirigida per Jiri Popichal. Interpretaran obres de Mozart, Mendelssohn i Dvorak. Serà a les 22.00 h. al Claustre de Sant Domingo. Podeu reservar entrades al 971 53 40 11 i trobareu informació a www.festivalpollenca.com
Diumenge 14 d’agost, dins del Festival Fil d’Ariadna,
11.30h Cercaviles grec al mercat, a càrrec de TeatrEROS i 12+1
19.30h Actuació del saxofonista Santiago Bo a la sala 8 Ulls del Port de Pollença.
21.00h Intervenció de Kirsty Duffield a la Platça d’Albercuix del Port de Pollença.
22.00h Actuació del duet musical Superlipopet i projecció del vídeo de gran format al Centre CUltural Miquel Capllonch del Port de Pollença.
EXPOSICIONS

A l’Esglèsia del Convent podeu visitar l’exposició de Ben Jackober i Yannick Vu titulada “Ho veus“. Una obra inspirada en les proves de daltonisme. La mostra estarà oberta tot l’estiu, fins el 15 de setembre.
Durant aquests mesos d’estiu, si visitau el Museu de Pollença, podreu veure l’exposició del Certamen Internacional d’Arts Plàstiques. Hi trobareu obres de 13 artistes novells de diferents disciplines com fotografia, pintura, vídeo i diferents instal·lacions artístiques.
Exposició del pollencí Sebastià Cerdà titulada “Peixos i petxines“ a la sala d’exposicions de Rocaia, al c/ Calvari número 3. Obert de 10 a 20h.
CONCURSOS I SORTEJOS

Dijous sortejam 1 single en vinil de Papá Topo a les 17.50h. Amb les cançons La chica vampira i Capuchas de lluvia. Per participar només us heu d’apuntar.
Dijous, sortejam una pizza per endur del restaurant Ca n’Olesa, cortesia d’Eu Serral. Per participar heu de contestar aquesta pregunta: Com es diuen les coves prehistòriques que hi ha situades a l’entrada de la Cala Sant Vicenç?
Divendres, La Birreria sorteja un pamboli amb dues canyes o dos refrescs a partir de la 13.30h en directe a l’Espai Birreria. No heu de contestar a cap pregunta.
Divendres capvespre sortejam dues entrades dobles per assistir al concert del Festival de Música de L’Orquestra de Cambra de Praga.
Us podeu apuntar als dos sortejos a través del nostre mail a radio@ajpollenca.net o bé al nostre telèfon 971 53 54 55. Vos esperam!

Per seguir informats sobre l’Agenda de Ràdio Pollença, podeu consultar la nostra web www.radiopollensa.es o fer-vos amics de la nostra pàgina de Facebook!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb