URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari d'octubre

Alternativa | 26 Octubre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà dijous a les 20:00 Ple ordinari.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l’article 60 i la correcció d’error material de transcripció de l’article 61 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern.

Aprovació definitiva de la modificació que es va aprovar l'any passat (moció conjunta amb el PP-UMP i PSM) per evitar obres molestes al casc antic de Pollença els mesos d'estiu. A més es corregeix l'horari que a l'ordenança permetria fer obres als interiors. (L'aprovació inicial es va fer al ple de juliol)

2.- Aprovació, si procedeix, de la dissolució de l’organisme autònom Patronat Municipal de Turisme de Pollença 

L'Àrea de Turisme passarà a dependre directament de l'Ajuntament, com ja vam informar al seu dia (article) .

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa  pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.  

 Es segueix partint de l'estudi realitzat per l'Institut Cerdà per al Consell de Mallorca, que a pesar de les nostres reiterades peticions i promeses quatre anys després segueix sense adaptar-se a Pollença. Per tant al repartiment de taxes segueix existint un pes excessiu de la decisió política sobre la tècnica. I les decisions polítiques adoptades no ens agraden gens ni mica, sobre tot la que significa repercutir l'increment del cost del servei al grup de contribuents més nombros o sigui els habitatges unifamiliars amb pujades entre 19 i 23 euros ( més d'un 15%), excepte en Formentor pujada de 47,57 euros (6,16%). També s'ha reduit el sobrecost imputat a les vivendes en rústic, passant del 22% al 15%.

Un altre aspecte destacable és que els supermercats petits han sofert una reducció del -33,1 % de la taxa, amb una reducció de 967,11 €, mentre que la categoria de tendes de queviures s’ha incrementat un 28,6 %, amb una puja de 98,17 €. Segon l'informe tècnic aquest fet  implicava diferències de cost de quasi el 1.000% entre establiments molt semblants en quant a productes i superfícies.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) 

 

L'equip de govern presenta una modificació per tractar de minimitzar l'impacte que suposaria per als contribuents l'aplicació de l'import íntegre dels valors cadastrals dels terrenys a l'hora de calcular la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.El tipus de gravamen aplicable passa del 22% actual a un 17%.

 

5.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la declaració de Pollença com a poble lliure de circs amb animals .

 

Veure article  . Esperam que Pollença faci honor a la seva declaració de municipi amic dels animals i que sigui el sisè municipi de Pollença en declarar-se lliure de circs amb animals.

 

6.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa al compliment dels contractes signats amb les entitats pro-discapacitats  

Aquesta moció és per reclamar que el Govern i el Consell saldi el deute amb les entitats pro-discapacitats, els compliment dels contractes i donar prioritat de pagament a aquest tipus d'entitat.

 

7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana per a millorar el model de finançament local i rebutjar l’espoli fiscal 

 

Aquesta moció és principalment per reclamar a l'estat el no pagament de 350.266,26 euros reclamats per les bestretes de l'any 2009.

 

8.-  Propostes/Mocions d’urgència

Dues mocions al manco.

Una per mantenir la llei de mesures urgents i per tant la protecció de Cala Carbó  i  la part alta del vilà.

Una altra

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

 

3.- Precs i preguntes” 

Comentaris

Pepe

Re: Ple ordinari d'octubre

Pepe | 27/10/2011, 13:32

Buenas Tardes Santiago efectivamente el alcalde en la comisión informativa pidió más tiempo para tener más informes... Nosostros tenemos muy claro que la fuente tiene que colocarse en la fachada del edificio donde se encontraba y esperamos que el tema no se alargue más.

Santiago

Re: Ple ordinari d'octubre

Santiago | 27/10/2011, 13:18

Buenas tardes:
No veo en el orden del día de hoy ninguna referencia a la fuente que había en la plaza mayor. Creo recordar que en el pasado pleno se emplazó a este para tratar el tema y finiquitar este asunto.
Ruego que nadie cierre los ojos y la boca ante esta situación y que la fuente (DE TODOS) se reubique en su sitio original.
Saludos

Pepe

Re: Ple ordinari d'octubre

Pepe | 27/10/2011, 12:47

Gràcies Miguel per la teva aportació però he llegit el que continua dient al blog de Convergència i veig que no n'hi ha manera d'entrar en raó.
Torn a dir no té cap sentit continuar un debat que es pot aturar d'una manera senzilla. Només cal que els regidors de Convergència demanin a la secretària de l'Ajuntament, funcionària de carrera amb plaça i coneixements molts superiors en administració municipal a mi, al senyor Ballester i als comentaristes d'aquest i l'altre blog.
Si els regidors no demanen aquesta opinió demostraran que simplement es tracta d'embullar per no reconèixer el seu error. Ja he dit que si la Secretària els dona la raó seré el primer en demanar públicament perdó, cosa que esper que facin els si passa el contrari.

maki

Savis/es

maki | 27/10/2011, 09:09

Ja ho saps, tu Pepe ho saps tot, però Isabel T. sap mes. Si el president de Convergencia que no se qui és i suposo no te res a veura amb UM (i si és inteligent procurarà deslligar-se del trist passat de UM), o de la ONU, o de AlQuaeda, és educat,(que és el normal entre gent civilitzada) i te arguments, els teus Pepe, i les lleis publicades al BOE, la secretària de l'Ajuntament , o n'Albert Einstein o el president del Tribunal Suprem si cal, estan equivocats...
No se si havia vist mai un cas tan reiterat de barroeria i fanatisme com el que cau damunt les sofrides espatlles d'aquest bloc d'Urxella, que afortunadament ja comença a estar curat d'espants i està blindat contra la subjectivitat interesada i altres actituts fruit de l'egoïsme personal.
Que no se preocupin, que Michel no haurà de pagar de la seva butxaca. Ho poden consultar al tarot de na Casandra, tal volta el creguin mes si és que no és regeixen pel mateix.

Simón

Re: Ple ordinari d'octubre

Simón | 27/10/2011, 07:09

Miguel es loable tu esfuerzo pero por mucho que tú, Pepe, la secretària o culaquiera les intenté explicar a Michel y compañía no creó que quieran saber la verdad.
No hace falta saber de leyes para entender que el Ayuntamiento no se rige por la ley gitana(en la cual son normales los acuerdos verbales) y que se tenía que hacer un contrato con Duva especificando; horas de alquiler, servicios prestados, pagos.... Quien no lo quiera ver o es muy tonto o simplemente es un fanático.

Miquel Sánchez

Re: Ple ordinari d'octubre

Miquel Sánchez | 26/10/2011, 21:52

Ho he publicat tambñe al blog de CXI

Crec que estem embullant la gent de mala manera, anem a veure.

El contractes públics principalment es proposen per licitació (concurs, subasta, etc), negociat i la possibiltat verbal en cas de contractes menors. A la licitació l'ajuntament en aquest cas fa pública la seva intenció de fer una obra o proposar un servei (neteja, per expemple) i les empreses interessades fan la seva oferta i la que més agrada a tècnics i equip de govern és la triada. En el cas del negociat el servei s'ofereix a tres empreses normalment i aquestes fan la seva oferta i és triada com en el cas de la licitació la més adient pel servei, en ambdós casos hi ha un intercanvi de documentació entre els interessats, les ofertes de cada empresa, les respostes de l'ajuntament s'hi ha incidències i aquestes s'han de resoldre en un temps determinat etc. tot això per s'hi ha una reclamació d'alguna de les empreses interessades es pogués sentir perjudicada. Al cas del contractes menors, l'ajuntament podrà otorgar una obra o servei "a dit" a un industrial qualificat per l'obra o servei, naturalment la negociació es pot dur verbalment ja que no hi ha altres empreses en concurs per aquesta obra o servei i per tant no haurà reclamacions, en aquest cas el regidor proposarà a la Junta de Govern al industrial en questió i aquesta ho notificarà al interessat.

En tots el casos, sempre i per escrit es formalitzarà un contracte on quedaran clarament reflexades entre altres les obligacions de cada una de les parts, el preu de l'obra o servei, la forma de pagament i les possibles sancions en cas d'incompliment per part del beneficiari.

=======================================
Artículo 95. Expediente de contratación en contratos menores.

1. En los contratos menores definidos en el artículo 122.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 109 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

===================================================================
Dins aquest expedient naturalment haurà el contracte.

Per altre part dins els decret de mesures urgents del govern central, els crèdits ICO es formalitzaran damunt contractes, en cap moment esmenta les factures.

Divergente

Re: Ple ordinari d'octubre

Divergente | 26/10/2011, 21:39

Pepe no merece la pena que pierdas el tiempo con estos interpretadores de la ley, nunca aceptarán su equivocación.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

El artículo 28 es claro y no tiene vuelta de hoja.

Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente...

Pepe

Re: Ple ordinari d'octubre

Pepe | 26/10/2011, 20:41

Hola José Antonio, las preguntas por escrito ya las registramos el lunes.
En tu pregunta hay varios temas.
Licencias de actividades y horario que podemos comprobar.
Ruido, suciedad y consumo de estupefacientes en la calle; tiene que intervenir la policía municipal.
Respecte al plan sobre el tema de las drogas el equipo de gobierno dijo en un pleno que lo haría.

José Antonio B.

Una pregunta para el pleno

José Antonio B. | 26/10/2011, 20:11

Buenas noches.
No sé si aceptareis mi petición o si ya es demasiado tarde, pero tengo una pregunta.
Hay establecimientos que no sé que tipo de licencia de actividades posee y si esas son las que son. En la calle cecilio metelo, hay un establecimiento, un comercio, el cual está frecuentado por jóvenes y allí venden comestibles y bebidas, tienen juegos recreativos y pueden hacer lo que quieren, porque van en moto, chillan y molestan a los vecinos,además de consumir sustancias estupefacientes, todos ellos menores de edad,ensucian con los envoltorios de la comida y las latas de refrescos y no tienen ningún horario establecido, abren cuando quieren y cierran, sobretodo los fines de semana, a la hora que les da la gana, sin tener en cuenta el respeto hacia los vecinos. ¿Hay alguna normativa que regule las actividades comerciales del municipio? ¿A los bares y pubs se les está encima, porqué no a este tipo de establecimientos? ¿Hay algún plan de choque para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes de nuestro municipio?
Muchas gracias

Jo mateixa

Re: Ple ordinari d'octubre

Jo mateixa | 26/10/2011, 20:11

Per cert ni en historia ni en politica ni en dret 2 mes 2 no son quatre. I aixo ho sabem tots, sino els jutges no tindrien feina

Maria c

Cxi

Maria c | 26/10/2011, 20:09

Jo tambe trob que ll'article de cxi esta molt ben argumentat . I tu PEpE no t'hauries de posar tan a la defensiva quan no vanper les tves. Al Cesar lo que es del cesar i a deu lo qu es de deu

Pepe

Re: Ple ordinari d'octubre

Pepe | 26/10/2011, 19:18

Isabel T estic cansat d'un debat absurd,si penses que el president de Convergència l'ha fet molt bé perfecte, demà la Secretària de l'Ajuntament el corroborarà i demanaré perdó, o no li donarà la raó i esper que em demaneu perdó. No cal donar-li més voltes, però si vols llegeix la llei 30/2007 de 30 d'octubre del Sector Públic la tens al BOE núm 261 del 31 d'octubre de 2007.

Isabel T.

Disculpes

Isabel T. | 26/10/2011, 18:59

A mi me pareix que l'article del President de CxI es molt asenyat, argumenta la seva opinió i ho fa educadent. Se pot estar o no d'acord, però s'ha de reconèixer q ho ha fet molt be. Jo no estic d'acord amb tu que els dos exemples que ha posat no siguin contractes menors. Tu que ho saps tot, quin tipus de contractes serien?

Pepe

Re: Ple ordinari d'octubre

Pepe | 26/10/2011, 18:07

" Julian Besteiro" lo de duva es un contrato menor, lo que no es un contrato menor son los ejemplos que pone el presidente de Convergencia.
Y ya he dado la solución para finalizar esta polémica, que los concejales de Convergencia pregunten a la Secretaria (yo ya lo hice en el pleno anterior) y quien se haya equivocado se disculpe. ¿No te parece una buena solución?

Julian Besteiro

Pepe, disculpate

Julian Besteiro | 26/10/2011, 17:59

Pepe, lo cortes no quita lo valiente, y creo que la contestación del Presidente de Convergencia es impecable. Creo que no estaria demás que reconozcais en alguna ocasión que podeís no tener la razón. Me parece absurdo que ahora pretendas discutir si era o no un contrato menor cuando lo habías reconocido.

Ichigo

Re: Ple ordinari d'octubre

Ichigo | 26/10/2011, 16:40

Notícia d'avui: L'Ajuntament de Pollença vota demà prohibir circs amb animals.
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=976804
Vos desitj a tothom bona sort i votau prohibir aquests circs tan superficials i degradants que coneixem encara.
GOOD LUCK.

Pepe

Don erre que erre.

Pepe | 26/10/2011, 16:20

Veig que el president de Convergència al seu blog està decidit a no acceptar que en Michel i ell s'han equivocat al defensar que l'administració pot fer contracts verbals.

Compara comprar un producte, eina, etc… a un comerç o que el Batlle convidi a una autoritat a dinar (que no són exemples de contractes menors) amb llogar tres pistes de tennnis durant dos anys.

Ja que no n'hi ha manera de que entrin en raó, deman al senyor president de Convergència que mitjançant el seus regidors consulti a la Secretària al ple de demà per finalitzar amb aquesta polèmica absurda. M'imagin que a una secretària de carrera si que la creuran.

Alternativa per Pollença

Pressupost i plantilla 2011

Alternativa per Pollença | 26/10/2011, 08:14

I al BOIB de dimarts 18
Es posa en coneixement general
que a la Intervenció d’aquest Ajuntament romandran a disposició del públic, per
quinze dies, el Pressupost General de l’entitat per l’exercici 2011 i la Plantilla
de llocs de treball, aprovats inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia
29 de setembre de 2011.
Els interessats que estiguin legitimats segons el que estableix l’article
170.1 TRLRHL i pels motius taxativament enumerats a l’apartat 2 del mateix
article, podran presentar reclamacions en el termini de quinze dies a partir del
següent a la data de publicació d’aquest anunci en el BOIB.
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial serà elevat a definitiu. Si n’hi ha,
el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.

Alternativa per Pollença

Taxes escola d'adults i escola viva.

Alternativa per Pollença | 26/10/2011, 08:11

Al BOIB de dissabte 22.

es posa en coneixement general que a l’oficina d’Intervenció d’aquest
Ajuntament romandran a disposició del públic, per trenta dies a partir de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB, els expedients de modificació de la
ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu
‘Escola Viva’ al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora dels preus
públics de l’Escola d’Adults de Pollença aprovats provisionalment per
l’Ajuntament en sessió plenària de 29 de setembre de 2011.
Els interessats que estiguin legitimats segons l’article 18 RDL 2/2004
podran examinar els expedients i presentar les reclamacions que creguin oportunes
en el termini d’exposició.
Si no hi ha reclamacions, l’acord es considerarà definitiu. Si n’hi ha, la
Corporació adoptarà els acords definitius procedents, resolent les reclamacions
presentades i aprovant la redacció definitiva de les ordenances o la seva derogació.

Alternativa per Pollença

Can Franc

Alternativa per Pollença | 26/10/2011, 07:04

En relació amb una de les mocions que presentarem diferents grups d'urgència, avui al Diario de Mallorca i a la pròpia pàgina d'ARCA:

ARCA demana al Consell Insular la catalogació d’un dels primers xalets del Port de Pollença construït a principis del SXX.

La asociación Arca reclama la catalogación del casal de Can Franc al Consell para su protección.

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/10/26/asociacion-arca-reclama-catalogacion-casal-can-franc-consell-proteccion/714864.html

h
ttp://arcapatrimoni.blogspot.com/2011/10/arca-demana-al-consell-insular-la.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb