URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Cal recòrrer la sentència.

Alternativa | 09 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

  Us informam de la junta de portaveus que es va celebrar ahir.

Primer l’interventor va explicar la nova ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues), que ja vam explicar al seu dia (punt 4 darrer ple).Demà tornarem a parlar d'aquest imposti l'IBI.

Després en Miquel Ripoll, misser de l’Ajuntament al judici referent al camí de Ternelles es va fer una acurada i extensa explicació respecte a la recent sentència en primera instància referent al camí.

En Miquel Ripoll va explicar que és possible guanyar el recurs i recuperar el camí com bé públic. Simplificant moltíssim el tema; la propietat de Ternelles reconeix que havia un camí real abans de 1811 quan la família Desbrull  va comprar al estat la finca del  Castell del Rei, a partir d’aquell moment el camí va desaparèixer i es va fer un camí nou que només coincideix amb l’històric en petits trams. L’Ajuntament defensa que el camí públic mai va ser adquirit per la propietat i que en la seva major part coincideix amb el camí actual. En aquest punt en primera instància el jutge ha donat la raó a la propietat de Ternelles però n’hi ha suficients arguments per guanyar el recurs.

Per altra part respecte a la servitud pública del camí; la propietat de Ternelles considerava que aquesta no estava constituïda o no havia estat adquirida per l’Ajuntament. Mentre que el jutge en aquest punt ha donat la raó a l’Ajuntament i ha considerat que  el  PGOU preveia la constitució d’aquesta servitud i la seva constitució es va produir per l’acord de l’Ajuntament i resolució del Consell de Mallorca al 2006 en execució de la Sentència del Tribunal Suprem favorable a l’Ajuntament (2001).

Amb el recurs n’hi ha tres possibilitats:

1- Guanyar i que el camí de la vall de Ternelles sigui considera públic.

2.- Que es ratifiqui la primera sentència; el camí seria privat amb una servitud pública es mantindria la situació actual.

3.- En cas de perdre el recurs s’hauria de constituir la servitud pública o sigui expropiar l’ús públic del camí.

Al final de la reunió el batle va demanar una setmana per reflexionar sobre el tema. Per la nostra part ja hem fet aquesta reflexió ja que el que ha explicat el misser no ha fet sinó reforçar la nostra idea de que s'ha de recórrer la sentència per defensar que el camí de Ternelles és públic.

A pesar del que va declarar el batle al diari el mundo el passat diumenge, mai es perdria l'actual servitud pública del camí. El pitjor que podia passar és el que el jutge considerés que la servitud no està constituïda i que haguessin d'iniciar el procés per expropiar aquesta servitud. Per tant al recurs n'hi ha molt a guanyar i poca cosa a perdre.

 

 

 

Pel seu interés també penjam a aquest article l'acurat comentari de "na Groga".

ACLARACIONS A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

1- El 18/10/2001 el Tribunal Suprem va fallar sentència sobre les servituts de pas peatonal establertes en l’Aprovació Provisional del PGOU de Pollença en data 11/08/1989 sobre 6 camins que accedien a la costa, (servituts que ja foren imposades en la primera Aprovació Provisional del PGOU en data 31/03/1987). Aquestes servituts foren eliminades del PGOU per la Comissió Provincial d’Urbanisme en data 14/09/1990 en l’acte d’Aprovació Definitiva amb prescripcions del citat PGOU, resolució que fou impugnada per l’Ajuntament de Pollença fins arribar en recurs de cassació al Tribunal Suprem.

2- El fallo fou el següent: -Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Polllença se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.

3- ¿Quins son els “bienes afectados”?

Els 6 camins on s’imposava la servitud de pas peatonal.

4- ¿Quines son “las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo”?

Ens les indica el punt QUINTO del Fonaments de Dret quan diu “pero ello no supone la íntegra estimación del recurso, pues como hemos referido en el E.I.A. (Evaluació d’Impacte Ambiental) se alude a determinadas limitaciones que serian convenientes en el uso público previsto y que no se encuentran contempladas en la resolución del Ayuntamiento de Pollença.”

5- ¿Quines son les limitacions del E.I.A.?

(Contemplades en el punt TERCERO dels Fonaments de Dret, paràgraf 5). “Esta actuación, que se puede justificar por razones sociales y defender jurídicamente (Ley de Costas 1988) con la conveniencia de facilitar el acceso al ámbito de dominio público marítimo, deberá prever su uso RESTRICTIVAMENTE PEATONAL, quedando AL MARGEN de cualquier tipo de TRANSPORTE MOTORIZADO hasta la costa. Esta medida se justifica por la calificación proteccionista que se propone para la zona por el PGOU y por sus nulas expectativas de desarrollo urbanístico.” (Tot això ve a compte perquè la servitud d’accés que contempla la Llei de Costes es genèricament rodada)

6- ¿Quines son les altres determinacions precises?

(Contemplades en el punt TERCERO dels Fonaments de Dret, paràgraf 5). “La expropiación del viario por parte de la Administración supone la justificación de utilidad pública, la posibilidad de desprivatización de un elemento de especial interés en la ordenación del territorio y la asunción de la competencia de DERECHOS DE CONTROL, CONSERVACIÓN Y MEJORA de dicha infraestructura, convertida ahora en pública.”

7- ¿Qui ha d’addicionar les determinacions precises per a assegurar l’ús públic idoni dels béns afectats?

(Punt QUINTO dels Fonaments de Dret). “La Comunidad Autónoma (ara el Consell), en el CONTROL LEGAL del Plan Aprobado, debe establecer las prescripciones idóneas para preservar los valores ambientales protegibles.”

8- ¿Que vol dir això?

Que el Consell (la Comissió d’Ordenació del Territori) en execució de la Sentència del Tribunal Suprem a més d’anunciar la constitució de les servituts de pas peatonal a d’adicionar les determinacions precises per a assegurar l’ús públic idoni contemplades en l’E.I.A. que siguin legals, PERO NO AFEGIRNE DE NOVES, ja que suposaria una modificació del PGOU i NO SERIA LEGAL. Ho diu varies vegades la Sentència, que només es pot valorar el que hi ha a l’expedient del PGOU, aprovat el 14/09/1990.

9- ¿Que ha fet el CONSELL?

Ha proposta d’una regulació aprovada per l’Ajuntament hi va adicionar:

- Accés per a vianants
- El camí serà de la barrera d’entrada de Ternelles fins al Castell i fins a Cala Castell
- En determinades èpoques de l’any es podrà restringir l’accés al Castell del Rei, quan l’accés a aquesta zona posi en perill la cria del voltor.
- El nombre màxim de visitants serà de 20 persones diàries.
- Etc.

Es a dir res a veure amb el que diu la Sentència del TS, afegint unes prescripcions que suposen una modificació del PGOU i per tant un incompliment manifest de les determinacions de la Sentència.

10- CONCLUSIONS

A) La Sentència no limita el nombre de vianants si no que n’assegura l’ús públic peatonal i en prohibeix la motorització.
B) Per a aconseguir la idoneïtat del bé s’han de assumir les funcions de control (policia), conservació i millora, una vegada s’hagi expropiat la servitud, i d’això el Consell no en diu res.

Ja n’hi ha prou.

 

Comentaris

Na Groga

Accés Vall de Ternelles

Na Groga | 10/11/2011, 20:39

Tot aquest trui de l'accés a cala Castell es esperpèntic perquè depent completament de dues administracions, la Municipal i l'Estatal, on MENANI SA res hi te a fer ni dir legalment, en canvi ens fa anar de cul per la inacció continuada de les administracions competents.

Na Groga

A Ramon Socies

Na Groga | 10/11/2011, 20:10

Jo dic el que hi ha, i el que hi ha es una servitud de pas que consta al PGOU la qual encara no s'ha expropiada, i a la vegada hi ha a la delimitació del DPMT aprovada definitivament el 31 de desembre de 2008 publicada al BOIB 79 de 2009 on consta un accés a Cala Castell, accessos que per llei son d'ús públic i lliure.
No hi veig contradicció perque parlam de dues coses diferents.
El problema evident es que la Sentència del TS falla l'ús peatonal lliure i no es compleix, mentres que l'accés de la delimitació també es d'ús públic i lliure i no se compleix.

Ramon Socias

A na Groga

Ramon Socias | 10/11/2011, 16:00

Gràcies per aclarir la questió. Entenc que tu dius que en cap cas, tan si es guanya com si es perd, no haurem de pagar la servitut. Si es guanya perquè el camí es public i en consequència no fa falta la servitut i si es perd perquè segons tu està constituida. Collonut!!, reconec que es una mica contradictori però molt millor per tots.

Na Groga

A Ramon Socias

Na Groga | 10/11/2011, 14:09

Crec que no has entés el quid de la questió. Tan si hi ha camí públic com no, no s'ha de pagar res, perque ja hi ha un accés públic en la delimitació del DPMT aprovat definitivament.

JRV

Ternelles

JRV | 10/11/2011, 09:37

Efectivament, si la propera sentència , o la següent que hipotèticament dictés el Suprem, determinés que el camí és públic, entenc que no s'hauria de pagar cap indemnització.
Ningú s'atreveix a calcular l'import d'una hipotètica indemnització, però estimacions fetes per gent entesa i tenint en compte l'amplada del cami (uns 3 mts. que podrien ser menys si es cami s'enten com a estrictament peatonal, la llargaria calculant per tant la superficie, i que el terreny es de una zona rustega que no és regadiu, ni edificable, no te res a veura amb el "coco econòmic" en que un batlle anterior ens volia capficar i atemorir. Hi ha qui parla de 70.000€ o menys .(Un poc mes de les DESPESES d'una dedicació exclussiva en un any) SI FOS AIXÍ, crec que els beneficis de prestigi turístic i de ús pels pollencins justifiquen mes que ampliament aquesta qüantitat. I tal volta cal recordar que hi ha 5 camins mes fins a la mar, que no presenten cap obstacle, no se per que aquest de Ternelles ha de ser tan especial, quan la problemàtica és practicament la mateixa, a no ser per allò de "poderoso caballero és don dinero...".
I d'orgull RES: pur i senzill sentit pràctic dels que defensen l'interés general.

Ramon Socias

Re: Cal recòrrer la sentència.

Ramon Socias | 10/11/2011, 08:38

En resum: s´ha de pagar, sigui l´itinerari que sigui, entenc que haurem de pagar la servitut. Una altra pregunta: si se recurreix la Sentència, que diu que el camí no es públic, i ens guanya, he de suposar que no hauriem de pagar la servitut i que aquesta, ens convendria que no hi fos perquè si ja està constituida, com diu na Groga, l´haurem de pagar.

Alternativa per Pollença

Re: Cal recòrrer la sentència.

Alternativa per Pollença | 10/11/2011, 08:14

Una vegada més gràcies per la teva bona aportació na Groga

Na Groga

S'ha de pagar la servitud?

Na Groga | 09/11/2011, 23:47

N'aina vol unes aclaracions sobre si s'ha de pagar la servitud o no. La resposta no es tan facil, perque aqui s'hi ajunten varies circumstàncies, que el jutja també te en compte.
1- La servitut es guanya per sentència del Tribunal Suprem, ja explicada, però la seva imposició damunt el PGOU la de redactar el Consell (com a successor de la C.A.) mitjançant un acord. Es a dir a d'esmenar l'eliminació incorrecte que el 1990 va fer la Comissió provincial d?Urbanisme (CA). Això ho va fer formalment el Consell ( la CIOTUPH)el 28 de juliol de 2006, amb les prescripcions de 20 persones al dia que com ja tenc explicat es contraria a la Sentencia de TS.
Ara bé: a) Aquesta Servitut s'ha d'expropiar?, en teoria si, i per això el PGOU preveia una quantitat econòmica. b) Aquesta servitud es efectiva abans de l'expropiació?, en aquest cas si per quan la Llei de Costes diu que la servitud es efectiva en el mateix moment de la finalització de les obres de construcció. Aqui el camí existeix des de 1968.Per tant es efectiva si bé els propietaris per om passa poden reclamar la indemnització o expropiació corresponent ja sigui al jutjats o mintjançant un acord amb l'Ajuntament.
2- Però en aquest camí es dona una altre circumstància, apart de la servitud municipal, i es que en la delimitació del DPMT hi figura un accés a la costa, públic, el qual no fou al·legat ni recurrit per MENANI S.A. i per tant es efectiu i que esmenta al Jutje a la part final de la sentència d'aquesta manera:
"haya que señalar que en el anejo
11 del proyecto de deslinde se muestran los accesos peatonales
y rodados contenidos en el Plan indicativo de Usos del
litoral” (documentos nº 32 y 33 de la contestación). En el
mentado anejo 11 se señala, como acceso peatonal, el tramo
final del camino de Ternelles que llega hasta Cala Castell.
(documento nº 34 de la contestación)."

Aquí la gran paradoxe es que l'itinerari de la servitut coincideix en l'accés públic de la delimitació de costes.

La pregunta es, ¿que fa el MMA per fer efectiu aquest accés?

Pepe

Re: Cal recòrrer la sentència.

Pepe | 09/11/2011, 22:01

Aina per poder entendre el tema; tu em donaries una part de ca teva, si tens una finca millor, a canvi jo et deixaria passar i m'encarregaria del seu manteniment. És pràctic no. Estalviaries.
El camí de la Vall de Ternelles és públic, igual que altres camins del municipi, un patrimoni de tothom,no es tracta d'un tema d'orgull.
Si es tracta d'estalviar despeses podem començar a cedir camins, solars municipals...

Pepe

Re: Cal recòrrer la sentència.

Pepe | 09/11/2011, 21:47

Ramón en aquest moment no s´ha de pagar per la servitut de pas que tenim damunt la finca. És la propietat la que ha posat el plet a l'Ajuntament defensantt que el camí és privat i que no s'havia constituïda la servitud. El jutge ha considerat que el camí és privat però que la servitud era pública.
Respecte a si s'ha d'expropiar a un moment donat l'ús públic, en aquest moment no es pot donar un preu exacte. Parlam d'expropiar l'ús no el camí. Quina amplària? Acceptarà la propietat el que digui Ajuntament? El misser pensava que el preu de l'expropiació de l'ús no pot superar la meitat del que suposaria l'expropiació del camí.
El millor continuar defensant que el camí és públic no n'hi ha res que expropiar.

Miquel Sánchez

Re: Cal recòrrer la sentència.

Miquel Sánchez | 09/11/2011, 21:16

Gracías P de P por la info

(h)ttp://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/11/09/mirada-elefante/718690.html

P de P

la mirada del elefante

P de P | 09/11/2011, 21:04

Avui a la pàg.29 del Diario de Mallorca, interessant article de Manuel Molina, en Miquel o en Pepe, podrien posar l'enllaç ? saludos P d P

Aina

Ternelles

Aina | 09/11/2011, 21:03

A veure no ho entenc a nivell practic: la sentencia diu que el cami es privat pero d'us public. Aleshores tots hi podem circular i l' ha de mantenir "la sra" ? Quin problema hi ha, es perfecte. No pagam i l' empram
Es clar despres hi ha el tema de l'orgull, de el volem tot nostre, pero aixo implica mantenir-lo, i aixo vol dir fer el cami nou cada primavera = doblers.
Jo ho deixariabfervtal com esta. De puta mare, nosaltres caminam i ella paga
Si no es aixi agrairia explicacio

Aina

Ternelles

Aina | 09/11/2011, 21:03

A veure no ho entenc a nivell practic: la sentencia diu que el cami es privat pero d'us public. Aleshores tots hi podem circular i l' ha de mantenir "la sra" ? Quin problema hi ha, es perfecte. No pagam i l' empram
Es clar despres hi ha el tema de l'orgull, de el volem tot nostre, pero aixo implica mantenir-lo, i aixo vol dir fer el cami nou cada primavera = doblers.
Jo ho deixariabfervtal com esta. De puta mare, nosaltres caminam i ella paga
Si no es aixi agrairia explicacio

Joan C

Re: Cal recòrrer la sentència.

Joan C | 09/11/2011, 20:06

Situacions com aquesta no són gens bona per la convivència entre els clubs.Dona la sensació de parts i quarts i crea desconfiances. Fins ara no hi hagut transparència i els clubs just sabem els que ens toca a cada un. Seria bo per tots tenir clar com es reparteixen els diners de les subvencions i que se'n du cada un. Tenir clar tots quines son les problematiques i les posibilitats de cada club. Quan les vaques eren groses i a tots ens arribaven les ajudes no hi havia problemes, pero ara cal prioritzar i ser més rigorós que mai a l'hora de repartir.

Kike

Re: Cal recòrrer la sentència.

Kike | 09/11/2011, 17:42

Gracias por la información Pepe. No se que pensaran los demas clubes deportivos que tambien pagan arbitrajes,la limpieza es otro tema por que supongo que de las instalaciones municipales se encarga el propio ayuntamiento. Yo quiero pensar bien i pensar que solo ha sido una xapuza y que el dinero del bar a repercutido en los niños pero no son formas de hacer las cosas. Espero que se solucione i que las bases del concurso se hagan publicas para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

Ramón Socies

Re: Cal recòrrer la sentència.

Ramón Socies | 09/11/2011, 16:39

Per tenir-ho més clar, s´ha de pagar o no la servitut de pas que tenim damunt la finca de Ternelles? Jo me pensave que no. El que s´ha de recurrir es la titularitat del camí però la servitut ja la tenim o no? Així si la tenim, com es que s´ha de pagar?. En cas afirmatiu, quin serà el seu cost aproximat?.

Alternativa per Pollença

Hay alternativas

Alternativa per Pollença | 09/11/2011, 15:18

Vos informam que ja s'ha publicat, a l'editorial Sequitur i amb col·laboració amb ATTAC España, el nou llibre de Vicenç Navarro, Juan Torres López i Alberto Garzón Espinosa: Vos informam que ja s'ha publicat, a l'editorial Sequitur i amb col·laboració amb ATTAC España, el nou llibre de Vicenç Navarro, Juan Torres López i Alberto Garzón Espinosa: Hay alternativas.
Aquest llibre es podrà comprar a les llibreries a un preu de 10€. A ATTAC Mallorca en tendrem una remesa que oferirem als nostres socis i simpatitzants a un preu de 8€. Si en voleu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al tf. 677606817 o bé enviar un correu a info@attacmallorca.es.

Podeu descarregar gratuïtament el llibre a aquest enllaç:
www.attac.es/hay-alternativas-nuevo-libro-de-vicenc-navarro-juan-torres-y-alberto-garzon/

En relació a aquest llibre, podeu llegir el següent article de Vicenç Navarro:
www.vnavarro.org/?p=6470
Aquest llibre es podrà comprar a les llibreries a un preu de 10€. A ATTAC Mallorca en tendrem una remesa que oferirem als nostres socis i simpatitzants a un preu de 8€. Si en voleu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al tf. 677606817 o bé enviar un correu a info@attacmallorca.es.

Podeu descarregar gratuïtament el llibre a aquest enllaç: www.attac.es/hay-alternativas-nuevo-libro-de-vicenc-navarro-juan-torres-y-alberto-garzon/

En relació a aquest llibre, podeu llegir el següent article de Vicenç Navarro: www.vnavarro.org/?p=6470

jrv

Ternelles

jrv | 09/11/2011, 13:45

El diàleg sempre ha de ser possitiu, i dialogar amb la propietat de LA FINCA de Trnelles, per qué no? Però que s'ha de negociar? tal volta me perdri qualque cosa, però que?
"Lo cortes no quita lo valiente", però els interessos públics estan per davant els privats, ho digué el mateix batlle.
Crec que és una ocassió molt bona per recuperar completament els camins a Cala Castell i Castell del Rei

Alternativa per Pollença

Qué puñetas reflexionamos

Alternativa per Pollença | 09/11/2011, 11:16

Pep Corcles en e Diario de Mallorca:
¿Empatamos o ganamos? Reflexionemos

Ayer se celebró una reunión de portavoces municipales de Pollença para debatir si se procede a recurrir la sentencia que determina que el camino de Ternelles es privado pero que existe una servitud pública. Vamos que fue una reunión en la cumbre; bueno no, mejor una reunión de media montaña porque el Ayuntamiento está a mitad de camino del puig del Calvari, pero que fue una reunión por todo lo alto, vamos. Aun así, fue de esas en que al final no se sabe bien si sí o si no. Total, que después de oír al abogado municipal el alcalde recomendó tomarse un tiempo de reflexión para decidir si se recurre. El abogado les dijo que con el recurso podría conseguirse que se reconsiderase la titularidad pública del vial y que en ningún caso se perdería la servitud de paso. Ante esas palabras ayer ya había algunos grupos de la oposición que se preguntaban sobre que "puñetas" tienen que reflexionar.

Joan Cifre

Re: Cal recòrrer la sentència.

Joan Cifre | 09/11/2011, 10:12

Supòs que a part d'aquesta concesió el club de futbol debia rebre la pertinent subvenció com la resta de clubs. Ara començ a entendre per que no interesava fer el patronat d'esports, hagués provocat una guerra civil.
Bé esper que a més a més de regularitzar aquestes coses, començem a treballar per organitsar el tema de l'assamblea de l'esport, crec que hem de començar a funcionar amb transparència.

Pepe

Re: Cal recòrrer la sentència.

Pepe | 09/11/2011, 09:35

Kike ja m'he informat respecte al tema del bar del camp de futbol, és un d'aquests temes múltiples temes que està en procés de regularitzar. En aquest moment s'estan creant les bases d'explotació del bar del camp de futbol. Fins ara el bar paga els arbitratges del club de futbol i crec que també la neteja a canvi de la concessió

Pepe

20

Pepe | 09/11/2011, 09:32

Com ja vam dir al seu dia la limitació de vint persones és més que excessiva, ni un parc nacional té aquesta limitació.

un entabanat

Re: Cal recòrrer la sentència.

un entabanat | 09/11/2011, 09:15

U carabassot den Rull bé ens va entabanar amb u número 20

Pepe

Re: Cal recòrrer la sentència.

Pepe | 09/11/2011, 08:36

Kike que jo sàpiga no és així però m'informaré.

Kike

Re: Cal recòrrer la sentència.

Kike | 09/11/2011, 08:17

Hola, ayer me comentaron que el Bar del Campo de Futbol lo gestionava directamente el club de Futbol. Es eso cierto? Habia algun tipo de control para saber si el dinero se invertia en los equipos o se perdiapor el camino?Jo no se si creermelo

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb