URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Alternativa | 22 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

 L'oposició ens continuam coordinant per presentar mocions conjuntes, en aquest cas quatre. 

Ordre del dia de la sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar el dijous 24 de novembre, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d’octubre de 2011

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d’octubre de 2011

5.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d’octubre de 2011

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011.

S´han presentat tres escrits d´al.legacions; tan les del comité d´empresa del personal laboral com les presentades per a nosaltres han estat desestimades per haver estat presentades fora de termini. Només s’ha donat resposta a les presentades pel personal funcionari dels sindicat UGT respecte a la plantilla. Esperam que el debat pugui servir per aclarir alguns temes sobre tot en el referent a la plantilla.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.

 Es tracta d’una ordenança per fer els pagaments fraccionats

Aquí es tracta de poder fraccionar el pagament dels tributs locals haurà dues modalitats, amb 4 o en 8 terminis ambdues modalitats tindràn un 2% de descompte i es ferà la regularització el darrer termini ja que el càlcul es ferà amb els imports de l'any anterior

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’acceptació a l’ICO per a la concertació d’operacions financeres d’endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d’1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011)

Es tracta de sol·licitar un prestam de 450.000 euros per pagar factures. El problema és tota una sèrie de factures que n’hi ha sense contractes com marca la llei, de moment tenim 457.259,11 podem arribar ames o manco 650 mil euro, s'estan cercant factures encara que puguin entrar dins la relació.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats

Encara que el consorci d ela Gola no funciona de fet, cal triar representants.

També es trien per les comissions paritàries de la mesa de funcionaris i personal laboral, albufereta, etc.

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones des de que l’any 1999 a través de la Resolució 54/134 l’Assemblea General de Nacions Unides el declarà com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i instà els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar accions dirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la dona, violència que defineix com aquells actes vers les dones que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".

11.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals

Demanam que la zona blava pel Port de Pollença  que ha anunciat el batleon sigui gratuïta i el més limitada possible als carrers més comercials del Port de Pollença. També demanam realitzar i executar un pla de millora dels aparcaments existents al municipi amb les mesures assenyalades a la moció; senyalització, informació, obertura de passos de vianants a la circumval·lació del Port de Pollença, condicionament i regularització.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l’Estat del Benestar.

Instam al Govern de les Illes Balears a una defensa de l’estat del benestar; educació,sanitat i serveis socials públics i de qualitat.

13.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Reclamam al  Conseller de Turisme la signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Pollença i el Govern de les Illes Balears, i que sigui efectiu amb la mateixa quantitat econòmica que el conveni rescindit el mes de maig de 2011 i que l’objecte d’aquest nou conveni no quedi supeditat a la construcció d’un teatre – auditori, sinó que sigui el Ple de l’Ajuntament de Pollença, qui pugui elegir les inversions prioritàries i que contribuirien en la millora potencial turística del municipi de Pollença.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Instam el Govern de les Illes Balears a dur a terme la reivindicació i negociació d’una millora substancial del finançament de les nostres institucions d’autogovern, inclosos els ajuntaments.També els instam  a pagar tots els deutes pendents que té amb aquesta Corporació, a assumir i sufragar les seves competències i a garantir i fer efectiu el pagaments dels recursos compromesos a través de l’anomenat fons de cooperació municipal.

15.-  Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 

3.- Precs i preguntes

 Encara s'ha de contestar els precs i preguntes de l'anterior ple.


 Des d'Alternativa us volem convidar a la I sortida Alternativa a cercar bolets. Es tracta d'una excursió guiada per experts boletaires i un dinar de bolets a la muntanya mateixa. També hi haurà altres aliments que aportarem des d'Alternativa.

La sortida serà dissabte dia 26 de novembre a les 9h. al Monument (Pollença).

Materials que heu de dur:

- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.


Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com

Hi ha fins dijous a la nit de  per a apuntar-se.

L'activitat és totalment gratuïta. i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets.

Us esperam!

 

 

Comentaris

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Alternativa per Pollença | 29/11/2011, 21:59

Lluisa la constitució ja té uns anys, res de nova.
La constitució espanyola al seu article 16.3 diu "Cap confessió tindrà caràcter estatal."
La moció la pots llesgir a
h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/41399

I un article sobre el debat de la mateixa.
h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/41757

Lluisa

Circ

Lluisa | 29/11/2011, 20:56

Aixo de la nova no se que, de la nova constitucio no ho entenc, vos agrairia mo explicaciu

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Alternativa per Pollença | 28/11/2011, 21:59

Nosaltres simplement vam presentar una moció per complir la teòrica no confessionalitat de la nostra constitució.

Aina

Stcrist versus merda

Aina | 28/11/2011, 21:06

Joan c. Per perdues de temps i discusions sbsurdes, la que vareu armar voltros amb el santcristo de l'ajuntament, que evidentment molestava manco q una merda deca

jrv

Joan C.

jrv | 28/11/2011, 09:11

Gracies Joan, però fins i tot jo crec que escric massa sovint. Però si hi ha una cosa que m'estimula a escriura, per combatrer-la dins al respecte a qualsevol persona, és qualsevol tipus d'intolerancia o arbitrarietat, sutil o evident.

jrv

Merdacanorum prosecutem.

jrv | 28/11/2011, 09:06

Una vegada mes, sento no poder saber qui dedica un tan llarg i extens comentari al meu comentari, qüasi immediat en temps al meu, a mes la llargaria del comentari és contradiu amb l'expressió del mateix comentari: " no ens facis perdre temps". Qui sap quines trascendentals qüestions s'han hagut d'abandonar per fer la "resposata"? al meu comentari, demano disculpes, no me crec digne d'questa perdua de temps. Suposo que la continuitat dels temes permanentment d'alta trascendència que tracten els regidors forçen aquesta expressió de "no ens facis perdre el temps".
Certament que a la P. Local hi ha seny, com dius , fins i tot crec que en poden exportar carretades a molts dels 17 regidors i regidores, seguidors de partit secta, etc.. Entenc la teva discrepància i la respect sincerament, hi ha qui dona una gran trascendència a les merdes dels cans, i malgrat jo n'hi doni, per a mi no és el mes prioritari. I respecte al lector de xips, xips que toquen portar els cans, no en dius res. Jo entenc que l'acumulació de temps que poden arribar a acumular els P.L.seguint cans, segurament que és molt mes costós que el dixós lector de xips, i no se fa el ridicul seguint un ca pels carrers de Pollença i és molt mes efectiu.
Has de perdonar la meva ironía, però massa sovint és la forma de estimular esperits conformistes que ens comanden i cobren de nosaltres i entenen massa sovint el comandar com exercici de les seves o alienes manies o capritxades.
I repetint que ben segur que accept el teu comentari i el respect, que seria mes credible, col·lectivament profitós i acceptable si és sabés de qui ve, que ens agradi o no, dins democràcia i guardant el respecte a les persones de tota casta, per be o pèr mal podem fer exercici d'ella pel be comú i no expressar-se des de l'anònimat.
El teu comentari discrepa no ofén a ningú, ni tan sols als cans, d'aqui la meva extranyessa.
Bon dia

Joan C

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Joan C | 28/11/2011, 08:39

JRV, hauries d'escriure més sovint ja que veig que tens un club de fans pendents de tú.
Certament a vegades sembla que els problemes de Pollença es reduexen a les merdes de ca, i a vegades que es plantejen coses subrealistes. Evidentment el problema és de civisme i això no es competència exclusiva dels municipals.El tema dels cartells és totalment ridicul, més valdria distribuisen be les papereres, jo hi ha vegades que he de caminar amb la bosseta a la ma 5 minuts per trobar-ne una.

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Alternativa per Pollença | 28/11/2011, 07:52

Una dada donada al ple; els cartells referents a les multes pels excrements dels cans van costar més de 2000 euros al 2009 i es trobaven des d'aquell moment a un magatzem municipal.

alter jrv

Re: Merdacanorum

alter jrv | 28/11/2011, 00:53

jrv, la qüestió és posar pegues, o dir dois, com dius.

Els diaris locals van plens de queixes de la merda canera (que és plena responsabilitat dels propietaris dels animals). La omnipresent merda canera defineix a Pollença com "un poble de merda" segons alguns contertulis.

Quan es donen indicacions a la Policia Local per fer complir unes ordenances municipals que son tan llei com qualsevol altra, i per tant JA ESTAN dins les funcions pròpies d'aquest cos, resulta que s'hi posen pegues.

No crec que cap policia local amb seny (i crec que son la majoria) deixi d'atendre un assumpte important per trobar a un propietari incivilitzat de ca que tant de mal fa a la imatge d'aquest poble amb la seva actitud irresponsable, pel que supòs que la teva pregunta deu estar resolta

No obstant, segurament el teu contertuli, si s'ha expressat en aquests termes, potser no entèn que la seva feina és la de fer respectar totes les normatives (transit, ocupació, animals, neteja, robatoris, violència, ordre public, accidents, etc), no només algunes. El civisme que tant es pregona en aquest blog, i amb el qual estic d'acord, no és relatiu al moment o al tema: és civisme o no ho és.

Volem ser civilitzats i posem per exemple als països nòrdics. Allà, si escups al carrer, l'autoritat et multa. Si un animal teu enmerda el carrer, et pelen.

Quan aqui la Policia s'ha de banyar, surten excèptics com tu i el teu interlocutor a demanar-se "animalades".

Respecte a l'ADN caner, és molt adient per un capitol de CSI, o per endoiar (de dois) un tema important, que és el del civisme i les mascotes, però no aportes res: no ens facis perdre temps llegint sarcasmes que no tenen ni gracia.

Esper que es facin complir ben de veres aquests cartellets que s'han posat, i que no sigui una operació d'imatge. I esper que la policia sigui ben capaç de sancionar als nombrosos incivics que amollen els seus animals a embrutar-nos el poble, no tenc cap dubte de la seva eficàcia.

El civisme es construeix a cada moment, a cada comentari. Cal estimar-lo perquè creixi sa, i ens doni la qualitat de vida a la que tots aspiram.

Amanita política

"Antonia quiere saber"

Amanita política | 27/11/2011, 20:43

La Antonia està preocupada por saber que hacemos en nuestro tiempo libre, y donde estamos, yo diria que son algo así como celos, despecho o peor, curiosidad malsana crónica, incurable. Pues yo habia cogido las coordenadas con el GPS, que para cosas así tambien sirve, pero como tengo otras prioridades, las borré sin querer, pero te prometo volver a recogerlas y las publico. Pero no se donde, ni a quien, dimelo, enga que parece que estas muy ociosa "reina"!!

jrv

merdacanorum

jrv | 27/11/2011, 20:28

M'han contat que aquest estiu la Policia Municipal va reber l'ordre de quan vessin un ca que hagués fet les seves necessitats fisiològiques a la via pública, l'havien de seguir pels carrers del poble fins a la casa del seu amo, suposo que amb la finalitat de sancionar a aquest darrer, o advertir-lo, això no ho ha especificat el contertuli. Com sigui que el contertuli ha insistit en la veracitat de l'expressat, i jo li dono crèdit, després de la meva sorpresa per tot el que això representa, me demano:
- Aquesta activitat pot passar davant, per exemple, regular el trànsit i vigilar la seva seguretat del mateix , perseguir la delincuencia que degut a la crisi es cada vegada mes present, així com estar pendents de qüestions relacionades amb la droga, col·laborar amb altres cosos de seguretat, ajudar als ciutadans com exemplarment sol fer la nostra Policia Local de Pollença, i llargs etceteres de funcions propies d'aquest cos??
Ja posats a seguir el plà doiut, me demano si obrir un registre de ADN de tots els cans per averiguar mijançant les merdes el "propietari/a" del regal de la via pública no seria mes rendible, o interrogar els cans...o COMPRAR UN LECTOR DELS XIPS!. Cert que les merdes de cans representen una molèstia, però utilitzar la P. Local per aixó...Me demano si mes que un auditorium no precissem un manicomi a aquEst municipi...

Pepe

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Pepe | 27/11/2011, 17:35

"Justícia" no totes les vulneracions de la llei han d'acabar amb sentencies dels Tribunals de Justícia. Nombrosos informes de secretaria i intervenció ens donen la raó i la petició al darrer ple del prestam ICO és un exemple més, no s'han pogut incloure nombroses factures per ser irregulars.
Per altra part de les denúncies:
Una es troba a un sumari que encara no ha acabat (voltor).
Una altra es troba en un procés obert per la fiscalia.
Altres denúncies han ajudat a acabar amb processos irregulars (contractació pla de mobilitat, platges...)
Altres que es faci feina ala regularització de serveis (jardineria, enllumenat...I tot plegat ha servir per què part dels seus responsables no es trobin ara a l'Ajuntament.

Justícia

La llei

Justícia | 27/11/2011, 17:15

Com es pot dir que vosaltres denunciau en proves i papers? I quantes Sentencies dels Tribunals de Justícia han caigut respecte a les vostres denuncies?..,ja ho dic jo:CAP. Molt de renou i poca trencadissa.

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Alternativa per Pollença | 27/11/2011, 16:26

Antonia nosaltres quan hem denunciat alguna vulneració de la llei ha estat amb proves i papers. Una part d'aquestes denúncies es troben en fiscalia, per alguna cosa serà.

Antonia

Bolets

Antonia | 27/11/2011, 15:02

Garci, jo tb trop q haver d'explicar q no es vulnera la llei es surrealista. Pero rei meu aixo es el vostre xarop. Voltros sempre ho demanau als altres.
Per insults vosaltres? Ref. Mirar comentaris de nautilus i gnomos...

Pepe

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Pepe | 26/11/2011, 15:33

"Las hordas rojas ya hemos vuelto a nuestros cuarteles de invierno..." No passeu pena, hem gaudit d'un dia excel·lent de bolets, un bon dinar i una bona companya.

Garci

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Garci | 26/11/2011, 15:22

Ja que hi ha tant interès... ens ho hem passat genial, hem après molt i hem passat molt de gust en el dinar. Fins i tot pensam repetir l'any que ve.

ANTONINA

De boleta res

ANTONINA | 26/11/2011, 11:10

Mira Antonia, per començar de violenta res, simplement he dit el que jo pens i a tu no t'ha anat bé i a més fregues la irrespetuositat amb l'encapçalament del teu comentari (boleta, que simple). Els únics que xerrau de propiedad privada sou vosaltres amb els vostres comentaris sarcàstics( ho hauries de tornar a llegir tu sino ja se veu qui embulla). Haguesis demanat normalment i qualsevol t'hagues contestat, no pots exigir res quan tu mateixa fas el tipus de comentaris que fas.
T puc assegurar que a casa nostra no vendra cap boletaire pq no n'hi ha però si que he d'aguantar que els caçadors venguin a pegar trons a la meva propietat privada.
Finalment, de Antonieta res. Antonina amb totes les lletres que per algo el meus documents oficials incloent el DNI així ho posen.

Saludiños

Esclatasangs...

Saludiños | 26/11/2011, 08:51

Uis si, que malos estos de Alternativa, mira que ir a coger "bolets"?
No seria mejor ir al rasputin con dinero publico o desviar fondos para financiar al partido?

Faustino

Buenos dias

Faustino | 26/11/2011, 07:38

Antonia, a mi la unica que me parece quiere liar eres tu, intentando hacer ver que una actividad ludica es un delito, yo solo te decia que el delito es cerrar carreteras como la carretera vieja de lluc, te guste o no.

Ususpación: 1 Apropiación injusta de una cosa que pertenece o corresponde a otra persona, especialmente de su cargo, su función o su identidad.
f. Acción y efecto de usurpar.
Cosa usurpada; se aplica esp. al terreno usurpado, sea publico o privado.

Leyendo los comentarios, no veo que tu hayas intentado nada mas que liar.
Buenos dias, parece que el tiempo os acompañara, que lo paseis bien.

Garci

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Garci | 26/11/2011, 07:18

Que nosaltres hem d'explicar que no vulneram la llei? És surrealista.

Anam a la muntanya i tothom estava convidat a venir. Si algú ens veu incomplint la llei, podrà denunciar-nos i ja està.

Que tengueu bon dia.

Antonia

Boleta

Antonia | 25/11/2011, 23:18

Antonieta, no et poSis violenta porque segur q no entraran dins ca teva. Son ells q han d'explicar a on van i q no vulnereran la llei, ja que si llegeixes els comentaris veuras com ni ha q no respecten la propietat privada.
I faustino, aqui ningu ha parlat de camins publics mes q en jvc per embullar. El tema es que no espot entrar a una propietat privada sense permis dels propietaris a cercar bolets.
I pepe fes el favor d'aclarir els dubtes. A on anireu?

Faustino

Camino

Faustino | 25/11/2011, 11:47

Veo que molesta a algunos que se les recuerde que han cerrado caminos publicos pagados por Diputaciones provinciales, que pena de gente.

Enhorabuena por vuestro blog.

Faustino

Camino

Faustino | 25/11/2011, 11:47

Veo que molesta a algunos que se les recuerde que han cerrado caminos publicos pagados por Diputaciones provinciales, que pena de gente.

Enhorabuena por vuestro blog.

Antonina

Setas

Antonina | 25/11/2011, 08:59

A estos comentarios "picajosos" sobre propiedad privada, comunistmo...Alguno de vosotros se ha preguntado en algún momento si los de Alternativa al organizar esta salida van a ir a una finca pública o privada??? Si es privada sabeis si han pedido permiso al dueño y si este se lo ha dado??? NO!!!!! Nada de eso, es mucho más fácil hacer simples comentarios malintencionadaos (no digais que no lo son pq en verdad no tienen ninguna buena intención)sobre Alternativa y su gente. Además si no os gustan las repuestas a estos comentarios vuestros tendriais que pensar que probablemente a los que los reciben tampoco les gustan y simplemente se aguantan.

jrv

Paga

jrv | 25/11/2011, 08:58

Està ben relacionat: si vols considerar un troç de bosc o de garriga com si fos el menjador de cameva, o cadaltri, si vols tancar com si fos un petit Guantanamo hortera, dons d'acord, peró PAGA per aixó que tu mateix consideres com l'habitació on dormir, com feim els altres, els que hem hagut de currqr tota la vida. Ni pillin ni llet amb pebres, voltres mateixos justifiqueu que un dia s'hagui de pagar com terreny urbà el que ara és bosc o garriga, donau tots els arguments. Amb el que és pagaria de Ternelles, Paco, estaria resolt tot el dèficit públic de Balears. I que consti que no tinc res contra la propietat privada, però com ja he dit TOT està supeditat i l'interés públic, of course. A , i si me donau el vostre nom i adreça, us portaré tots els bolets que trobi, però no tinc aquest privilegi, de moment.

JRV

Tancadors de camins públics

JRV | 25/11/2011, 08:48

No hi ha pitjor cego que qui no hi vol veura, i en Caco és un d'ells. Qui ha tret la interrelació, si seguiu el fil dels comentaris no soc jo, però ja me va bé, perque algun tancador de camins públics, és el que ha fet el comentari de voler fer sospitossos tots els que van per el camp a gaudir de la natura, i les questions estan ben interrelacionades. Demà aniré a una finca pública a cercar bolets, tan sols per gaudir de la natura i de la companyia de bona gent. Sincerament, a mi els bolets ni fu ni fa, deu ser l'aliment, si se pot anomenar així, menys nutritiu del mon. Allà on passejem, no hi quedarà cap paper ni deixalla, no hi harurà musica de radiocassettes, ni crits extemporanis, ni trons d'escopeta, ni arbres tallats, ni barreres botades o margers romputs, qualsevol cabra d'aquestes postisses de Formentor fà mes mal que tots junts. Jo convido cordialment a tant de comentarista malintencionat a venir a comprovar-ho, i compartir(o aprendrer) el màxim respecte per la natura, ho dic sincerament, segur que serà ben rebut.

derecho moral inalienable

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

derecho moral inalienable | 25/11/2011, 06:51

De los caminos el unico que ha hablado es JRV para liar y marear la perdiz. Aqui estabamos hablando de otra cosa y ante la falta de argumentos solidos salen los caminos y el derecho "inalienable" de disfrutar de la naturaleza.
Hay que ver como relajamos los derechos legales de los demas cuando queremos disfrutar de un derecho considerado por nosotros mismos moralmente inalienable. Y anda que no hay naturaleza publica para meterse en las fincas de los demas... no será que en esta naturaleza publica ya se han llevado los bolets?

Faustino

Bobadas

Faustino | 25/11/2011, 06:35

es decir, segur los que cierran los caminos, si te roban un "esclatasang" ya esta justificado. Por lo tanto, si a uno le entran a robar a su casa, puede cerrar la calle?

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 24/11/2011, 21:18

es que lo de poner alambradas o levantar paredes de piedra es un ataque al libre derecho a disfrutar de la naturaleza, verdad juanramon?

esbaldrec

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

esbaldrec | 24/11/2011, 20:30

Aqui estic amb tu, qui no vulgui gent a ca seva que la tanqui, si no, no es robo, es hurto, juaaaaa. Pero es que saps que n'hi ha de botadors de requilla i esbaldregadors de pared seca que en ensumar picornells no s'aturen davant tanca ni barrera!

subvencions (des)raonades

Esclatasangs...

subvencions (des)raonades | 24/11/2011, 20:24

Jo si crec que te que veure, a mi algun tancador de camins m'ha inentat convencer de tancar un cami public amb l'excusa de que li llevaven els esclatasangs de la finca, pq no tanca la finca envers del cami?

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 24/11/2011, 16:19

no se trata de que en una finca rustica el propietario pueda hacer lo que quiera, se trata del respeto a la propiedad privada

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 24/11/2011, 16:17

juanramon, pillin, tu si que la quieres liar, si sabes perfectamente que el ibi se paga por el suelo urbano ...

jrv

Ja surt l'argument dels camins bla, bla , bla

jrv | 24/11/2011, 09:13

Doncs ho dius molt bé: ARGUMET, que no tòpic LA QÚESTIO DELS CAMINS PUBLICS USSURPATS.
Se suposa que si defenses la teva finca(no se de que!?)Ttmbé voldràs defensar la propietat dels altres, no vius sol al mon. Doncs per exemple el cami vell de Lluc també és meu(i teu, i de tots en la proporció corresponent), per quan fou construit i pagat amb diners de tots. Però ara, tu l'usurpes, és a dir, el robes. Per això aquesta qüestio seguirà sortit en tant no és restitueixi als legitims propietaris, el poble mallorquí.

JRV

Subvencions

JRV | 24/11/2011, 09:07

Me sap greu, "subvencions" anònim, però crec no segeixis el fil dels arguments que exposo, no fas cap referencia als arguments que s'expossen, ho sento però l'allau de tòpics tabernaris, majorment falsos no tenen res a veura amb el que s'exposa, res a veura amb el que pensen els que dissabte aniran a cercar bolets, sense infringir cap norma com és norma en ells i elles. No se quin llibre has llegit, però no te res a veura amb el que és debat, ni amb el que penso: jo no estic contra la propietat privada, però aquesta també forçossament te limits: per fer un pis, a un terreny MEU, he hagut de fer planols segons les normes, he hagut de demanar llicència, he construit el volum permés, he hagut de demanar final d'obra, cèdula d'habitabilitat, segir les normes en relació a l'electricitat, de clavegueram , d'aigua, etc. etc. Al MEU cotxe tinc a portar cinturó, passar l'ITV, anar per la dreta, i és el MEU COTXE, OH sacrosanta propietat privada, com pateixes!! I així, TOT, perque vivim en societat,en colectivitat i cal tenir amb compte els altres, seguir les normes de convivència per viure minimament en pau. Doncs a una finca rustega pots fer també el que vols? Doncs també has de seguir les normes, i èticament molt mes si vius de subvencions (aqui les subvencions als grans propietaris , devora les peonadas, pecata minuta!!) Pots tallar els arbres que vulguis, pots muntar una central nuclear, pots construir a dojo, pots introduir especies invasives, sembrar marihuana, coca, pots impedir entrar a la Guardia Civil a la teva finca, etc. etc.? NO? Doncs també tens limitacions, i ben lògiques. I per mi també és lógic que la natura estigi a l'abast de tot hom, amb tot el respecte a la propietat privada que calgi, però entenc el gaudi de la natura PER TOTS com un dret inalienable. I adelantant-me al tòpic inevitable , amb tota la vigilància cap a fer respectar la natura que vulguis, però el dret hi ha de ser.

Ja surt l'argument dels camins, seria raro

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Ja surt l'argument dels camins, seria raro | 24/11/2011, 06:56

Hi ha que veure l'argument dels camins publics lo que dona de sí. Quan aquí ningú havia parlat de cap camí públic (s'estava parlant de finques privades), i en no trobar arguments, ràpidament s'ha girat el tema cap als camins públics. Es un argument la mar de socorregut, dona per un bony i per un forat. Es trist que el que tanqui camins publics rebi subvencions, i això quin argument es? Tambe es trist que qui comet una infraccio de transit li subvencionin la rentadora? O que qui te un expedient d'infraccio urbanistica li donessin el xec bebé? NO SE POT ENTRAR ON NO ES CA VOSTRA! PUNTO! No fa falta cercar arguments on no n'hi ha. No es ca teva, IDO NO HI ENTRIS!

Subvencions (des)raonades.

Subvencions

Subvencions (des)raonades. | 23/11/2011, 23:30

El trist és veure que va haver gent que tancava camins públics i a la vegaada rebia subvencions.
Això no crec que sigui de cap manera defensable.

Pepe

Paco

Pepe | 23/11/2011, 22:49

Nadie ha dicho que la gente que ha hecho un trabajo o ha prestado un servicio al ajuntament no tenga derecho a cobrarlo. Pero lo cierto es que la falta de una mínima planificación económica nos va salir cara, igual que a todos cuyas facturas no han sido firmadas por ningún concejal y que no se podrán acoger a este prestamo.

subvencions

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

subvencions | 23/11/2011, 22:18

JRV, avisa'ns si quolque dia heredes un pis, que hi vendré a viure, tanmateix no l'has pagat a preu d'or, idò deu ser de tots. Se veu que si les coses les pag a preu d'or son meves, però si me les regalen son de tots.
Les coses no son com tu voldries que fossin. La propietat privada encara que no t'agradi EXISTEIX. Voldries que tot fos de tots, val, PERO NO HO ES, t'hagi costat un euro o un milio.
Te posareun exemple, tens un pla de pensions? T'ha fet interessos l'entitat bancaria? Si? Ahhhh, ido reparteix, que no t'han costat res, deuen ser de tots.
Tu qui ets per valorar el que li ha costar una finca al qui la te? O el que li va costar als seus pares? O el que la pot cuidar tot l'any perque venguin quatre animals a furgar per robar els bolets? Qui ets tu per dir que segons la teva particular religio estas legitimat per entrar a ca d'altri? NINGU! NO HO POTS FER AIXÒ! No pots anar per la vida inventant lleis i normes segons t'interessi. Ara tenc ganes d'anar a cercar bolets, idò les fiques son de tothom. Ara pag un IBI urbà, idò el pis es meu. Ara faig feina a canvi del meu temps, idò el sou per jo. Si vols anar a cercar bolets i entrar dins ca d'altri, fes-ho. Però no mos prenguis per coios amb arguments que no s'aguanten. Tranquil això no és amèrica, ningú te fotra una escopetada si t'aplega, però te caurà la cara de vergonya.

jrv

Subvencions:

jrv | 23/11/2011, 21:43

Deixant el poc que queda de autèntic comentari, anònim "subvencions", i després de llevar els insults i les descalificacions que no tenen cap valor dialéctic, i centrant-se en el que dius a l'escàs comentari que en queda, com alguns pocs que han heredat una finca, un dels arguments que utilitzes i que has repetit referent a les finques( ex possessions?), és: Aixó és cameva aquesta rústega, com un pis , com una casa a la zona urbana, i no hi vull ningú!. D'acord. I que paga una finca, un pis, una vivenda a una zona urbana de IBI, de finca a zona urbana? A 10 € el metre quadrat com he pagat jo, casi 750€ per 70m3? Doncs si considereu que heu de tenir la finca (normalment deieu que és com un pis, aposta la teniu tancada com si fos Guantanamo, els "pagesos" postissos, a qualcún urbanites mal reciclats: doncs així, a pagar el m3 a 10 € també! perque no ? Si vols el privilegi de la natura per a tu solet amb l'argument de que "aixó és casa nostra, i és sagrat i tancat, doncs a pagar, com els de les zones urbanes!! Aquest seria l'argument mes vàlid per tancar, irrebatible!!. I fora subvencions, de les que massa vegades la Comunitat Europea ha verificat que sovint son un simple robatori a molts indrets de la Mediterranea.
I referent als diners que els que treballam a l'administració, o a un servei públic cobrem, ES A CANVI DE LA NOSTRA FEINA I EL NOSTRO TEMPS, talment com un treballador de la industria o la hosteleria, per tant una vegada feta la feina i cobrat, ni la administració ens deu res, ni nosaltres a la administració. La prova de que a l'administració, excepte alguns polítics aprofitats , s'ha de fer feina, ho és per exemple el batlle de la passada legislatura: Ara , els matins no els veus correr pel mon , ni al bar Toni o el que sigui, oblidant-se com succeia abans absolutament de les seves "obligacions" com a batlle en que cobrava mes de 3.000 €, perque ara ha d'anar a pencar a l'institut, com els altres, o com fa el cap de llista de CxI per exemple, o Pepe, o altres...i tants altres que treballen a ll'administració.
Fins i tot no te temps de mirar aquest blog cada 10 minuts, com feia abans...

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 23/11/2011, 21:43

si alguien ha hecho un trabajo o ha prestado un servicio al ajuntament tiene derecho a cobrarlo
estos acreedores se ven obligados ahora a pagar ibis e impuestos de circulacion con la amenaza de recargos por retrasarse un solo dia
tienen que esperar mas tiempo?

Pepe

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Pepe | 23/11/2011, 21:12

Buenas noches Paco, esperamos que estos presupuestos no se prorroguen demasiados meses al 2012, al menos esa es la promesa que hizo la concejala de Hacienda. La aprobación o no se hace pensando en el 2011 no en su prorroga. Nuestras alegaciones iban más dirigidas al tema de la plantilla que al del presupuesto, que ya se ha discutido en dos plenos y sobre el que ya nos queda poco que decir.
Y no debemos ser los únicos que pensamos así ya que como te he dicho las alegaciones han brillado por su ausencia.
Bastante más importante (aunque a ti te hayan interesado más las setas) es el tema del prestamo ICO con un interés superior al 6% y sin que se haya hecho la prometida auditoría.

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 23/11/2011, 17:14

venga, como dice pepe, hablemos del pleno
como podeis decir que la aprobacion del presupuesto no es importante?
porque solo queda un mes del 2011?
acaso no seran estos presupuestos los que se prorroguen a partir del 1 de enero?
sabeis perfectamente que los presupuestos del 2012 tardaran unos cuantos meses an aprobarse

Tolo

Tacadors de camins

Tolo | 23/11/2011, 15:27

Jo les parides groses són les d'un propietari que tanca un camí públic justificant que no li prenguin bolets, és a dir, en tot cas que tanqui la finca no que usurpi un camí HOME!!!1

subvencions

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

subvencions | 23/11/2011, 13:57

JRV acabes de fer una pixada fora de test de les grosses. El que dius no s'aguanta penlloc. Nomes faltava sentir que tot el que ha rebut una subvencio passa a ser de l'estat. Tu que cobres de l'administracio, ido també tot el que has comprat amb el teu sou es de l'administracio. Te'n dones compte de quines parides has d'arribar a dir per justificar poder entrar a cada altri a cercar bolets? Es ben facil, si no es ca teva, no hi entris. No fa falta dur ningu a l'excursio per anar donant indicacions. De tots els d'alternativa, quolcun n'hi ha que te finca. Idò que convidi tota la tropa a cercar bolets a ca seva, que furguin be per tot.
Has comprat un pis amb hipoteca? Si? Un 15% de l'estat per la desgravacio a l'IRPF.
Has comprat una rentadora? 75 euros de la rentadora son de l'estat per la subvencio energetica.
Has comprat biodiesel? Otro tanto.
Has comprat un cotxe? 2000 euros son propietat de l'estat per la subvencio pertinent.
I la millor, has tengut un fill? 2500 euros del teu fill son propietat de l'estat, recorda, el xeque bebe.
Joder que bo JRV, que bo.

jrv

Alenar poc

jrv | 23/11/2011, 13:47

Si caminant per un CAMI PUBLIC, és a dir, no usurpat com és el de la Empeltada, que pagaren tots els ciutadans de l'estat espanyol, ús apropeu a una propietat privada, no aleneu molt fort, no sigui cosa que robeu l'oxigen a l'amo.
Per cert, apart de finques públiques, que ni hi ha moltes, crec que la major part son un poc de TOTS, perque s'han inflat de reber subvencions tots aquests anys, pagades per tots els ciutadans. Els que no n'han rebudes, no va per ells, obviament...Esper que s'acabi el xollo de les subvencions, el pagessos postissos passegen cada coxasso. Novament, els pagesos vertaders, no va per ells.

Joan C

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Joan C | 23/11/2011, 12:06

Bé, Toni,Paco i altres... estau convidats a venir a l'excursió i així ens podreu aconsellar d'allà on podem o no podem entrar.

Gnomos

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Gnomos | 23/11/2011, 11:56

No os tiene que sorprender está obsesión de los trolls con las setas, ya se sabe que los trolls se alimentan de los gnomos que viven en las setas.

toni segui

BOLETS

toni segui | 23/11/2011, 11:40

si una persona pot anar a una propietat privada a endur-se bolets, jo crec que podem anar a can Pepe i agafar-los de la seva gelera, més o manco és el mateix

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 23/11/2011, 11:27

bueno, yo hice un primer comentario en relacion al presupuesto, y me dijisteis que no era una cosa importante, asi que deduje que el resto del orden del dia aun lo era menos, y me fui a busvcar setas

Pepe

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Pepe | 23/11/2011, 08:22

La veritat que estic al·lucinat, la propera vegada no informarem de l'ordre del dia del ple sinó que farem un articles sobre bolets, zones públiques i privades i legislació...
Sort que tenim una crisi damunt que si no...

Avui al Diario de Mallorca es veu que troben més interessant parlar del ple i diuen:

"El pacto solicita un préstamo ICO de 611.000 euros para pagar a unos cien proveedores
El Ayuntamiento calcula que la deuda con las empresas del municipio alcanza los siete millones de euros."

I entre altres coses interessants es diu:
" que la deuda total que mantiene la institución local con los proveedores municipales se sitúa en torno a los siete millones de euros, que el remanente negativo del Ayuntamiento alcanza los 3,5 millones de euros, y que hay gran cantidad de facturas sin conformar que están pendientes de pago. “Nos siguen llegando gastos de la pasada legislatura de cuyas facturas nadie se responsabiliza”

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/11/23/pacto-solicita-prestamo-ico-611000-euros-pagar-cien-proveedores/722269.html

tot de tots i festa!!!

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

tot de tots i festa!!! | 23/11/2011, 06:22

Per favor Res Nullius no intentis justificar lo injustificable. La invasio de propietats privades per agafar els bolets ni s'ha de fer ni s'ha de fomentar. Ja sabem que el que no te on anar a cercar-los diu parides com aquesta, pero deu haver-hi molt bosc public per la serra, anau allà. El que es necessari es que les institucions publiques facin un mapa de bosc public per anar a cercar bolets.
Res nulius i tothom a cercar bolets a ca d'altri, au va. Per aquesta deduccio la propia finca es res nulius, puc agafar una tonelada de llenya, un camion de terra,... qui no te res, vol que tot sigui de tots.

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 22/11/2011, 23:35

entonces también son "cosas de nadie" las encinas, los pinos,...
y yo pasando frio en invierno

Res nullius

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Res nullius | 22/11/2011, 22:58

A efectos jurídicos, las setas silvestres -al igual que las plantas y los frutos silvestres- tienen el mismo tratamiento que la caza y la pesca: esto es, no constituyen un bien accesorio a la propiedad de los terrenos en los que se desarrollan, y se consideran «cosas de nadie» (res nullius), sin propietario, cuya adquisición se realiza por ocupación o aprehensión.
Las setas recogidas son producto de la naturaleza y no producto de la explotación realizada por el propietario de la finca, pues no generan ningún gasto para su producción, como podrían ser arado, siembra, riego, abono, u otras tareas propias de una explotación agraria. De ahí su consideración de «cosas de nadie», que no tienen dueño, aunque su desarrollo biológico se realice en una finca de titularidad privada.

Pako

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Pako | 22/11/2011, 22:41

Joder Paco no sabía que había gente que plantaba setas por la Sierra como esparragos, sandías y lechugas... Que innovadores.

Toni

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Toni | 22/11/2011, 21:57

Cree el ladrón que todos son de su condición

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 22/11/2011, 21:47

efectivamente, la recogida de setas, como la de esparragos, ignora la propiedad privada, cuando es lo mismo que robar una sandía o unas lechugas

Toni

Bolets

Toni | 22/11/2011, 20:57

Que anau a cercar o a robar ? Confi en q tengueu prmis de l'amo alla on aneu. Que aixo no es russia.
Per cert dins la didactica de l'activitat tambe podeu donar la lliccgo de que no es pot entrar a les propietats privades

Caciquin

Propietat privada

Caciquin | 22/11/2011, 20:05

Certament cal no deixar a ningú que surti de les zones urbanes, que tot ho fan malbé, i molesten .
El que ha de venir a les finques, son subvencions públiques, i s'ha acabat.

El

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

El | 22/11/2011, 19:30

Jo domes esper no trobar ningú per dins ca meva que jo no som comunista. No vull ningú per dins les meves finques sense permís.

Garci

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Garci | 22/11/2011, 16:43

S'ha d'aprendre a valorar la muntanya i els fruits que d'ella ens podem beneficiar sense fer-li mal. D'això tracta també aquesta sortida a cercar bolets, de conèixer una mica més la natura que ens envolta i els seus fruits.

Troll bloguer

Excursio? Bolets??

Troll bloguer | 22/11/2011, 16:34

Bonica iniciativa, a la muntanya uns quants mes li vindrà estupendament.David el gnom es pot donar per fotut.

Pepe

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Pepe | 22/11/2011, 13:48

Lamentamos haber cometido este error, del cual soy responsable, pero como ya te han comentado Paco estamos hablando del presupuesto y plantilla del año que acaba. De hecho ninguno de los otros cinco partidos de la oposición ha presentado alegaciones. De todas maneras será importante poder comentar en el pleno una serie de temes con vista al presupuesto del 2012.

Garci

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Garci | 22/11/2011, 11:52

Millorat? s'han aprovat els pressuposts del 2011 quan falta res per acabar l'any. S'haurà millorat quan presentin els del 2012.

Tolo

Millora

Tolo | 22/11/2011, 11:45

Realment, el que era important era aprovar els presuposts, cosa que a l'anterior legislatura no és feia, crec que es pot millorar, peerò també crec que respecta a l'anterior legislatura s'ha millorat, i molt.

Garci

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Garci | 22/11/2011, 11:42

Els pressupostos del 2011 no son una cosa important. Falta un mes per acabar l'any.

Paco

Re: Ple ordinari i excursió a cercar bolets.

Paco | 22/11/2011, 11:27

en algo tan importante como los presupuestos, vais y alegais fuera de plazo ...
es que sois la leche

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb