URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Educació pública, de l'autopista promesa al camí de cabres.

Alternativa | 19 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  Els governs del PP  han convertit la promesa autopista de l’educació del president Bauzá en un camí de cabres fet sobre la marxa.  Queda molt lluny l'objectiu de reduir les taxes d'abandonament escolar i de fracàs escolar a les Illes Balears, i s' està jugant amb el futur humà i econòmic del país .

A més de que les mesures preses són un atac frontal a l’educació pública, dona la impressió que es fan des de la improvisació generant una gran incertesa entre els professionals de l'educació, els pares i els alumnes. Cada setmana hi ha un anunci de canvi o retallada sense que s'hagi parlat, negociat ni explicat res a la comunitat educativa. A la Conselleria ningú agafa els telèfons als directors dels centres educatius i les ordres imprecises i tard arriben per correu electrònic.  

També és vergonyós que no hi hagi recursos per exemple per cobrir  baixes de menys de 30 dies però si  per la segregació lingüística"dels escolars o per la segregació sexual, al concertar col·legis de l'Opus".

  Algunes de les mesures del govern del PP:

 - L'augment de ràtios a les aules, fins a 30 a Educació Primària i fins a 36 a Secundària, dificulten l'atenció individualitzada a l'alumnat, incrementen la càrrega de feina dels docents i perjudiquen les expectatives dels alumnes que necessiten de més atenció. I la realitat encara pot ser pitjor de l'anunciat, en aquest moment a l'Institut de Pollença es parla de fer només dos grups de 4t d'ESO amb 42 alumnes cada grup.

- La no cobertura de les baixes laborals de menys de 30 dies perjudiquen a l'alumnat que no disposarà de substitut/a per continuar amb el currículum i acabar el temari a final de curs amb l'aprofitament necessari.

-  La supressió d'ajudes i subvencions a entitats i la cancel·lació dels programes de Prevenció i Intervenció Socioescolar i dels Cursos d'Aprenentatge Professional Inicial, tanquen les vies de recuperació d'alumnat que acabarà en abandonament escolar. Igual que l'eliminació de personal d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i d'especial suport educatiu i de cursos de formació del professorat.

- Les retallades en el sou dels docents, així com l'increment d'hores lectives fomenta el desànim i perjudica la capacitat dels docents d'exercir en les millors condicions la seva tasca docent. L'ambient als centres educatius amb gran nombre d'interins que el curs que ve seran a l'atur  és desolador

Cal una reacció de tota la Societat per defensar una educació pública  de qualitat per les nostres filles i fills. 

El dimarts 22 hi ha convocada una protesta a tots els centres educatius de les Balears, mentre que a l'Estat hi ha convocada una vaga. 

 

 

 

 

Comentaris

jrv

Pais d'ignorants, mestres culpables??

jrv | 20/05/2012, 19:49

Tal volta caldria puntualitzar, que la feina dels mestres, generalment, no s'acaba dins la clasa, es una part de la seva feina, atés que bona part de la classe precissa horas de preparació, de correcció, etc.
Certament, tot es pot millorar, però lentament l'educació a Espanya, en general ha millorat respecte a temps passats, igualment com la sanitat...i ara venen les rebaixes a dues questions essencials si voliem agafar als paissos adelentats....a no ser que ens conformem en guanyar la copa del mon i coses així.
Amb els critèris cantoners del Rogelio aplicats a paissos que ens donen mil voltes en cultura, educació i civisme, com per exemple Suissa, Suecia, etc. en dues generacions aquets estats serian tan burros com nosaltres...

Roger

Abans de les reformes

Roger | 20/05/2012, 10:36

Conclusiones del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 'Panorama de la Educación', con datos recabados en 2009, que se ha presentado este martes en varios países.
Según el informe, las horas netas de clase que está obligado a impartir el profesorado español superan la media de los países de la OCDE y de la UE, tanto en primaria como en secundaria. En primaria, un profesor español debe impartir 880 horas anuales de clase, frente a las 779 horas anuales que se dan, de media, en los países de la OCDE y las 755 en la UE.

En la etapa inferior de secundaria, los docentes españoles deben impartir 713 horas de clases, frente a las 701 de la OCDE y las 659 de la UE. Mientras que en la segunda etapa de secundaria son 693 horas anuales de clase las que se ofrecen en nuestro país, mientras que en la OCDE son 656 y en la UE, 628...

Pepe

Re: Educació pública, de l'autopista promesa al camí de cabres.

Pepe | 20/05/2012, 10:02

Es veritat Rogelio això de les vacacions pagades no pot ser, ens haurien de pagar les hores de classe i punt. O que els pares paguen només si els ha agradat el servei, amb una mica de menjar serà suficient.
I res de classes de repàs, necessitam mà d'obra barata i submisa i al que no l'agradi que es vagi a Xina.

Rogelio

Educación publica.

Rogelio | 20/05/2012, 07:58

"- Les retallades en el sou dels docents, així com l'increment d'hores lectives fomenta el desànim i perjudica la capacitat dels docents d'exercir en les millors condicions la seva tasca docent."

Estoy de acuerdo, no se debe de bajar el sueldo a los profesores, sino el numero de mensualidades, si trabajan 9 meses y tienen 3 de vacaciones, pues deberian de cobrar 2 mensualidades menos, o bien trabajar Julio y Agosto, dando repaso a los suspendidos para prepararlos para los examenes de Septiembre.
Tener 3 meses de vacaciones pagadas me parece exagerado.

Paco

Re: Educació pública, de l'autopista promesa al camí de cabres.

Paco | 19/05/2012, 21:16

siete y media de la tarde, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide

Alternativa per Pollença

Re: Educació pública, de l'autopista promesa al camí de cabres.

Alternativa per Pollença | 19/05/2012, 15:43

Encara no sabem a quina hora vendrà en Bauzá, segon diuen a facebook; col.lectius pollencins ja han confirmat la seva participació. Coses per fer renou, casseroles, castanyetes, flautes, clàxons, xiulets i la veu esmolada....

Anònim

Visita Bauzá

Anònim | 19/05/2012, 11:31

Bon dia, sabeu a quina hora serà aquesta visita o si es farà qualque concentració per quan arribi? Esper poder assistir-hi.

Miguel Sánchez

Avui al BOIB A pagar !!!

Miguel Sánchez | 19/05/2012, 10:53

CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

Num. 9601

Resolució d’aprovació de la ordenanza para la ordenación y
regulación del estacionamiento tarifado con horario limitado
(ora) en en puerto de Pollença

El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears en sessió de data 25/04/2012 va ordenar la implantació de l’estacionament tarifat amb horari limitat(ora) al port de Pollença, i va acordar facultar al vicepresident per aprovar la ORDENANZA PARA LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO CON HORARIO LIMITADO (ORA) EN EN PUERTO DE POLLENÇA; previs els tràmits corresponents.
Atès l’informe favorable de 19/04/2012 i de l’Ajuntament de Pollença, de 15/05/2012, en ús de les facultats que té atribuïdes, dict la següent RESOLUCIÓ Primer.- Aprovar la ORDENANZA PARA LA ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO CON HORARIO
LIMITADO (ORA) EN EN PUERTO DE POLLENÇA, adjunta com annex.
Segon.- Publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell d’Administració de

Ports de les Illes Balears.

Palma, 15 de maig de 2012

El director general de Ports i Aeroports,
Antonio Deudero Mayans (facultat per acord de 25/04/2012)

Veure annex a la versió castellana.

ANEXO 1

ORDENANZA PARA LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TARIFADO CON HORARIO LIMITADO (ORA) EN EN PUERTO DE POLLENÇA
CAPÍTULO PRELIMINAR

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, el servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario es un servicio portuario general, titularidad de Ports de les Illes Balears.

Esta ordenanza se dicta a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del
Decreto 11/2011, de 18 de febrero, de aprobación del reglamento de desarrollo y ejecución de determinados aspectos de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, el cual establece que en defecto de Reglamento de Policía y Explotación se deberán aprobar ordenanzas para la regulación, establecimiento, gestión y prestación de los servicios portuarios, individualmente para cada puerto.

CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto

Constituye el objeto de la presente ordenanza regular y ordenar el estacionamiento en el puerto de Pollença, mediante la distribución funcional (tipo de vehículos), espacial (ordenación de la vía pública) y temporal (duración limitada) de los estacionamientos de vehículos situados en zona de dominio público portuario que gestiona Ports de les Illes Balears y el establecimiento de medidas para garantizar su cumplimiento. Se establece la limitación en la duración
del estacionamiento como medio de ordenación y selección del tráfico con el finde garantizar una adecuada rotación de las plazas de aparcamiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las zonas de aplicación de las presentes reglas para la ordenación y regulación del aparcamiento (en adelante ORA) dentro del dominio público portuario del puerto de Pollença por parte de Ports de les Illes Balears vienen delimitadas en el plano adjunto (anexo 2).
La modificación, ampliación o reducción de las zonas sujetas a estas
reglas debe efectuarse por acuerdo del Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears o por resolución de persona en quien delegue.

Artículo 3. Delimitación de las zonas de estacionamiento reguladas

Las zonas reguladas por las presentes reglas deben estar debidamente
señalizadas horizontal y verticalmente de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y concretamente
a lo establecido en sus artículos 154 (otras señales de prohibición o
restricción), 156 (señales de fin de prohibición o restricción) y 171 (marcas de otros colores).
En consecuencia, para la delimitación vertical del área, deben colocarse las siguientes señales:

-R-309 (zona de estacionamiento limitado) en todos los accesos al área, en las que se haga constar el siguiente texto:

ORA DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE

DE LUNES A SÁBADO
(período horario en el siguiente formato) De 09.30H a 13,30H, y de
16,30H a 20,00H.

ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO TIQUE OBLIGATORIO

-R-504 (fin zona de estacionamiento limitado) en todas las salidas del
área, en las que se haga constar el siguiente texto:
ORA FIN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO
Para la delimitación horizontal de las plazas de estacionamiento se deben utilizar marcas viales de color azul, sin embargo, en caso de lindar éstas con otras zonas de estacionamiento limitado gestionadas por un organismo público diferente a Ports de les Illes Balears, y con el objeto de diferenciarlas, se pueden señalizar con marcas viales de color naranja o verde.
En todo caso, la señalización horizontal debe ajustarse a las consideraciones técnicas previstas en la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, y concretamente a las marcas:
-M-7.3a para estacionamientos en línea sin delimitación de plazas
-M-7.4a1, b3, b5 y b6 para estacionamientos en batería recta, batería oblicua, doble batería recta y batería en diente de sierra.

CAPÍTULO II. PERÍODOS Y HORARIOS

Artículo 4. Período y horario de aplicación

El horario de aplicación de la limitación de estacionamiento en el área regulada por la ORA, será:
Calendario: desde el 1 de mayo al 31 de octubre de cada año.
Horario: de lunes a sábado de 09.30h a 13,30 h, y de 16,30h a 20,00h.
El calendario y el horario se podrá modificar por resolución del Director General de Puertos y Aeropuertos, previo informe del Área de Explotación de Ports.

Artículo 5. Régimen horario

Como norma general el régimen horario o límite de estacionamiento
máximo por vehículo en el área regulada por la ORA, se establece en dos (2)horas.
Transcurrido dicho período el vehículo no puede estacionarse a menos de 200m del área que ocupaba anteriormente hasta que hayan transcurrido cuatro (4) horas desde la hora límite de finalización del estacionamiento anterior que figure en el tique correspondiente.

Artículo 6. Régimen tarifario. Cuantías

1.Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y demás legislación aplicable y las tarifas se devengarán en el momento del estacionamiento, y es exigibles en régimen de autoliquidación mediante la adquisición de un tique en las máquinas expendedoras habilitadas al efecto.
De la misma manera, se devenga y liquida la tasa de anulación de denuncia mediante la adquisición del boletín en las máquinas expendedoras habilitadas al efecto.

2.Tarifas aplicables:

Duración estacionamiento-Tarifa (€)
30 min. 0,50
45 min. 0,75
60 min. 1,00
75 min. 1,25
90 min. 1,50
105 min. 1,75
120 min. 2,00
Anulación de la denuncia 4,00

3.Son sujetos pasivos los conductores de los vehículos que usen el estacionamiento a que se refiere el hecho imponible y tienen la consideración de responsables subsidiarios de la deuda tributaria los propietarios de los vehículos.

CAPÍTULO III. NORMAS REGULADORAS

Artículo 7. Normas reguladoras
1.Para estacionar dentro de las zonas reguladas por la presente ordenanza deben cumplirse los siguientes requisitos:

a.Exhibir en la parte interior del parabrisas del vehículo, de forma totalmente visible desde el exterior, un tique expedido por una máquina expendedora automática instalada al efecto en la zona donde se efectúe el estacionamiento.

b.Transcurrido el período máximo de permanencia de un vehículo en el
mismo estacionamiento se debe proceder a retirar el vehículo no pudiendo estacionarse a menos de 200m del área que ocupaba anteriormente hasta que hayan transcurrido cuatro (4) horas desde la hora límite de finalización del estacionamiento anterior que figure en el tique correspondiente.

2.La tarifa de anulación de denuncia se abona mediante la adquisición del boletín en las máquinas expendedoras habilitadas al efecto. Estos boletines no suponen en ningún caso la habilitación para continuar estacionando en el mismo lugar. Para que la anulación de la denuncia surja efecto es preciso que no hayan transcurrido más de treinta (30) minutos desde la emisión de la denuncia y se debe entregar el boletín junto al tique de estacionamiento al controlador de la zona o depositarlo en el buzón situado al efecto en la máquina expendedora.
3.Los usuarios deberán disponer de la moneda fraccionaria necesaria para abonar el importe de la tarifa en las máquinas expendedoras.

Artículo 8. Vehículos excluidos de la limitación. Condiciones.

Artículo 8.1. Vehículos excluidos limitación

Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no sujetos al pago de la tasa los siguientes vehículos:

1.Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas. No obstante estos vehículos no pueden estacionar en las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA, cuando a una distancia inferior a 50m, exista una zona habilitada para el estacionamiento de dichos vehículos.

2.Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.

3.Los destinados al transporte de personas de movilidad reducida en los que se exhiba la autorización especial correspondiente, con sujeción a las prescripciones y límites establecidos en la autorización especial y siempre que se esté transportando al titular de dicha autorización.

Artículo 8.2. Vehículos con exclusión parcial de la limitación

1.Las máquinas de ORA podrán expedir, previo acuerdo al efecto por la
dirección de Ports de les Illes Balears, tiques horarios ratuitamente para losvehículos propiedad de un usuario con autorización temporal para amarre en base que disponga de la tarjeta de usuario expedida por Ports de les Illes Balears. Este tique no eximirá a los usuarios del cumplimiento de las regulaciones de duración del estacionamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo relativo a la tarjeta de usuario.

2.No están obligados a acreditar la posesión de autorización de estacionamiento, pero sí sometidos a su limitación temporal (de 2 h) los conductores de vehículos turismos en cuyo interior permanezca algún pasajero mayor de edad.

Artículo 9. Carga y descarga

1.Las reservas de carga y descarga que se hallen ubicadas en una zona de ORA titularidad de Ports de les Illes Balears, están sometidas a las normas indicadas en este artículo durante el período de duración de la reserva y a la regulación de estas reglas una vez finalizada aquella.

2.Las operaciones de carga y descarga de mercancías deben efectuarse
con estricta observancia de las normas siguientes:

a.El vehículo debe estacionarse junto al borde de la acera o en lugares donde no se produzca perturbación en la circulación y, en ningún caso, su interrupción.
Se puede hacer uso de la reserva mientras duren las operaciones de
carga y descarga o durante un tiempo máximo de quince (15) minutos.
b.Las mercancías deben cargarse y descargarse por el lado del vehículo
más próximo al bordillo de la acera o por la parte trasera.

c.La carga y descarga debe efectuarse con el máximo cuidado, procurando evitar ruidos y cualquier otra molestia a los vecinos, a los peatones o a otros usuarios del puerto.

d.Las operaciones de carga y descarga deben efectuarse con la mayor
celeridad, tanto cuando se realicen en un lugar de la vía pública especialmente reservado para la carga y descarga como cuando se realicen fuera de los lugares destinados al estacionamiento.

e.En ningún caso deben almacenarse en el suelo las mercancías u objetos que se estén cargando o descargando.

f.En caso de existir una zona de carga y descarga habilitada a tal efecto en el puerto queda específicamente prohibido realizar dichas labores en lugares no habilitados.

CAPÍTULO IV. TARJETA DE USUARIO Y TIQUE DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 10. Tarjeta de usuario

1.Los usuarios (persona física o jurídica) con autorización vigente de
Ports de les Illes Balears para el amarre en base de embarcaciones de recreo que estén al corriente de pago con Ports de les Illes Balears, podrán solicitar una tarjeta acreditativa de usuario, si así lo acuerda la dirección de Ports de les Illes Balears al efecto, previo informe técnico, mediante resolución motivada deldirector general de Puertos y Aeropuertos de Ports de les Illes Balears para un (1) único vehículo definido como turismo, vehículo mixto o vehículo industrial
tipo furgoneta, para estacionar en la zona habilitada al efecto.
En caso de no solicitarse, pese a cumplir los requisitos anteriores, el usuario deberá sujetarse al régimen general establecido.

2.La tarjeta tendrá validez única y exclusivamente en el puerto para el cual ha sido expedida.

3.Únicamente podrá otorgarse una tarjeta acreditativa de usuario para un vehículo por autorización de amarre en base de embarcaciones de recreo.

4.La tarjeta acreditativa de usuario permitirá estacionar en el período del 1 de mayo al 31 de octubre, durante 6 (seis) horas adicionales, una vez transcurridas las 2 (dos) primeras horas permitidas dentro del horario de aplicación de la ORA; es decir un total de 8 (ocho) horas en el mismo aparcamiento.

5.El plazo máximo de validez de la tarjeta no podrá superar en ningún
caso el plazo de vigencia de la autorización para el amarre en base de embarcaciones de recreo, dejando de tener validez cuando ésta finaliza su vigencia.

6.La tarjeta deberá exhibirse en el interior del vehículo conjuntamente con el tique horario de aparcamiento expedido por las máquinas instaladas al efecto, en su cristal delantero de forma que resulte visible desde el exterior.

7.En caso de pérdida de la tarjeta de usuario, podrá expedirse otro duplicado de forma gratuita, siempre que el interesado firme una declaración expresa de la pérdida y se comprometa a su destrucción inmediata en caso de una eventual recuperación. En caso de cambio de vehículo el titular de la tarjeta de usuario deberá devolver la tarjeta del vehículo antiguo al solicitar la nueva tarjeta.

8.Ports de les Illes Balears podrá, en cualquier momento, por motivos de explotación portuaria retirar o anular dichas tarjetas, procediendo a la devolución del importe recibido en proporción a los meses que no se vaya a utilizar.

9.El otorgamiento de la tarjeta no supondrá, en ningún caso, reserva de plaza de aparcamiento ni compromiso de la Autoridad portuaria de proporcionar este servicio en cualquier caso.

Artículo 11. Solicitud

Para el caso de que se acuerde otorgar tarjeta de usuario, se otorgará con validez igual o inferior al período de vigencia de la autorización para la ocupación de un amarre en base, de acuerdo con las siguientes normas:

1.Se otorga al titular un (1) único distintivo por vehículo.

2.El titular de una autorización para amarre en base deberá solicitar expresamente el distintivo y deberá abonar la tasa correspondiente aportando los originales de los siguientes documentos, o, en su caso, fotocopia en los términoscontemplados en el último párrafo de este artículo:

a.Impreso normalizado de solicitud debidamente cumplimentado.

b.Resguardo de ingreso de la tasa para formación de expediente, apertura y tramitación, donde conste el nombre del solicitante.

c.Documento nacional de identidad o permiso de conducción.

d.Permiso de circulación del vehículo en el que debe figurar la condición del interesado como propietario del vehículo.

di. En el supuesto de personas físicas que tengan la disponibilidad del vehículo, mediante contrato de ‘leasing’ o ‘renting’, suscrito a su nombre deben aportar copia del contrato.

dii. En el supuesto de personas que tengan la disponibilidad del vehículo mediante contrato de ‘leasing’ o de ‘renting’, suscrito a nombre de una empresa, deberán aportar el contrato y el seguro del vehículo, debiendo constar en ambos documentos como conductor habitual el solicitante, y declaración suscrita por el representante legal de la empresa en que preste sus servicios y en la que se manifieste la adscripción del vehículos a su persona.

diii. En el supuesto de que el vehículo fuera propiedad de una empresa, y no estuviera adquirido por los sistemas referidos en el párrafo anterior, deberán aportar seguro del vehículo en el que conste el solicitante como conductor habitual y certificación de la empresa propietaria en la que preste sus servicios, donde conste la adscripción del vehículo al referido solicitante, y su utilización
como percepción en especie.

div. En todo caso, la empresa arrendadora deberá acreditar su facultad
para realizar este tipo de contratos, mediante la exhibición de las escrituras de constitución de la sociedad, donde conste, en su objeto social, el alquiler de vehículos o el arrendamiento financiero, así como la exhibición del impuesto de actividades económicas o certificado de la tributación fiscal por uno de estos conceptos.
Además de realizar las comprobaciones que Ports de les Illes Balears considere necesarias, el ente público podrá exigir a los interesados que aporten cuantos documentos complementarios estime convenientes para acreditar cualquier extremo que no quede debidamente justificado.
En caso de que el titular de la autorización de amarre en base no disponga de vehículo a su nombre éste podrá autorizar a otra persona a solicitar la tarjeta de usuario para un vehículo.
En el supuesto de aportarse fotocopia de los documentos exigidos, éstasdeben estar debidamente compulsadas, cotejados los documentos originales por notario, organismo público o gestor administrativo, constando el sello identificativo del órgano y la identificación de la persona que la practicó, así como la fecha de compulsa, cuya validez máxima es de un año a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 12. Tique de estacionamiento

El tique de estacionamiento expedido en las zonas de ORA debe incluir como mínimo:

1.Fecha y hora de fin de estacionamiento
2.Importe abonado
3.Número de tique
4.Logo de Ports de les Illes Balears

Artículo 13. Tarjetas especiales

En casos excepcionales y en razón del interés público de la actividad desarrollada, Ports de les Illes Balears puede otorgar tarjetas especiales de horario ilimitadosiguiendo la tramitación en la forma y plazo que mediante procedimiento a tal efecto se establezca.
Las tarjetas especiales deben ser concedidas mediante resolución motivada del vicepresidente de Ports de les Illes Balears con una validez máxima anual, pudiendo el ente público efectuar las comprobaciones al efecto que estime oportunas en cualquier momento o situación.

Artículo 14. Contenido mínimo de las tarjetas de usuario y especiales
Las tarjetas de usuario y las tarjetas especiales deben contener como mínimo los siguientes elementos:

a.Logo de Ports de les Illes Balears.
b.Indicación de tipo de tarjeta mediante el siguiente texto:
‘Tarjeta usuario ORA’ o ‘Tarjeta especial ORA’ junto al texto
‘Autorización de estacionamiento en zona portuaria’
c.Número de la tarjeta, siguiendo el orden correlativo de otorgamiento ajustado al seguimiento administrativo de Ports de les Illes Balears.
d.Matrícula del vehículo autorizado.
e.Fecha de fin de validez.
f.Nombre del puerto para la que es válida.

CAPÍTULO V. CONTROL Y VIGILANCIA

Artículo 15. Control y Vigilancia

Artículo 15.1. Control

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las reglas de funcionamiento y, por tanto, garantizar una adecuada rotación de las plazas de aparcamiento, es imprescindible el establecimiento de un control de los vehículos estacionados dotado de los medios materiales y personales necesarios.

Asimismo, se pondrán a disposición de los usuarios, para su conocimiento, las condiciones que regulan la zona ora.

Artículo 15.2. Vigilancia

Los agentes guardamuelles y el personal de la entidad velarán por el cumplimiento de las presentes normas, contando para ello, en caso de que así se establezca, con el apoyo de personal asignado específicamente para el control del estacionamiento, que tendrán plena capacidad de obrar en todo lo relativo al funcionamiento
del servicio.
Las personas encargadas de la vigilancia e inspección denunciarán las infracciones generales del estacionamiento y el incumplimiento de las condiciones reguladas en las ordenanzas; haciendo constar la identificación del vehículo, la identidad del denunciado en caso de conocerse, lugar, fecha y hora de la infracción

e identificación del denunciante.

Podrán adoptarse las medidas necesarias para la restitución del dominio público portuario, en los términos previstos en la Ley 10/2005, de ports de les Illes Balears; pudiendo ordenar la inmovilización o retirada de un vehículo cuando se encuentre estacionado en zona prohibida, entorpezca el normal funcionamiento
del servicio, permanezca estacionado en la zona ora sin colocar el distintivo que lo autorice o por el triple del tiempo permitido conforme a lo anteriormente establecido.

Artículo 15.3. Exención de responsabilidad

Ports de las Illes Balears no responderá de los daños que puedan producirse en el vehículo estacionado o de los posibles robos, ni de los daños que se pudieran
producir a los vehículos que se hayan de desplazar por aparcamiento indebido por dicha operación.

CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16. Infracciones

1.-El artículo 92 b) de la Ley 10/2005, de ports de les Illes Balears tipifica como infracción leve, el aparcamiento de vehículos fuera de los espacios destinados para este uso o con infracción de las condiciones o de la señalización que lo regula.

A estos efectos se considerará infracción:
a.Rebasar el tiempo máximo de estacionamiento autorizado.
b.Rebasar el tiempo máximo de estacionamiento señalado en el tique horario de aparcamiento.
c.Volver a estacionar una vez finalizado el periodo máximo de estacionamiento en un radio inferior a 200 metros del lugar último de estacionamiento antes de transcurridas cuatro (4) horas desde la hora límite de finalización del estacionamiento anterior que figure en el tique correspondiente.
d.Estacionar sin tique o tarjeta especial.
e.Utilizar un tique, tarjeta de usuario o tarjeta especial manipulados o falsificados.
f.Utilizar un tique, tarjeta de usuario o tarjeta especial anulada, caducada o inválida.
g.Utilizar la tarjeta de usuario o tarjeta especial una vez transferida la propiedad del vehículo para el que se otorgó.
h.No utilizar debidamente cualquiera de las tarjetas contempladas en las presentes reglas.
i.Incumplir los titulares de las tarjetas la obligación de comunicar la transferencia del vehículo.
j.Incumplimiento de alguno de los requisitos en virtud de los cuales se concedió la tarjeta.

Artículo 17. Sanciones

1.Para la imposición de sanciones, se estará a lo especificado en el Título V de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares. La cuantía de las multas es de 60,10€, pudiendo reducirse a 36,06€ en el caso de reconocimiento voluntario de la propia responsabilidad por parte del infractor, siempre que lo comunique a Ports de les Illes Balears antes de la iniciación del procedimiento sancionador, o en cualquier momento de su tramitación anterior a la notificación de la propuesta de resolución.

2.La manipulación o falsificación de una acreditación de autorización de estacionamiento, además de la multa correspondiente, lleva aparejada la inhabilitación del infractor para obtener cualquier autorización de estacionamiento en el plazo de dos años.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOIB.

=======
Després hi ha cartografia

Pepe

Re: Educació pública, de l'autopista promesa al camí de cabres.

Pepe | 19/05/2012, 08:45

Ni vagues, ni cacerolades canviaran aquest disbarat de desgovern. El PP ha passat molt de límits i es vol carregar per la via directa l'educació pública. Ha arribat el moment de lluitar amb tot el que podem sense perjudicar als nostres alumnes. Aquesta és una idea.

Bon vespre,

som un grup de mestres i professors de les Illes Balears que consideram que és el moment de dir prou a tots els atacs que pateix l'escola pública.

Fins ara s'han fet vagues, cacerolades, manifests, camisetes i llargues converses de bar i sales de professors. Aquestes accions han servit per sensibilitzar de la malmesa situació de l'escola pública a una part de la població, però no han tengut cap efecte en les mesures preses per part de l'administració.

La situació actual és molt confusa. La informació que arriba al professorat sempre ho fa de forma indirecta i amb comptagotes (rumors, filtracions, articles d'opinió, etc). Estam convençuts que aquesta confusió és la que preten la Conselleria d'Educació i Cultura, ja que no informa als equips educatius de quins seran els canvis efectius per al proper curs. D'aquesta manera, no ha transmès cap decisió de forma oficial i així retrassa el màxim possible la comunicació definitiva als centres (nombre de grups, nombre de professors, ràtios, assignacions econòmiques, etc) fent que sigui impossible organitzar una resposta abans de l'estiu. Ja sabem que totes les reformes educatives més controvertides s'han aprovat els mesos d'estiu per evitar mobilitzacions i protestes.

Es per això, que volem fer una proposta a tota la comunitat educativa de les Illes Balears: cal forçar la dimissió en bloc de tots els equips directius dels centres educatius a finals del mes de juny.

Consideram que aquesta proposta pot provocar una situació de caos que forci al Govern a replantejar-se l'aplicació de mesures d'austeritat tan dràstiques a l'educació. Si no hi ha un equip directiu per gestionar el centre seguint les reformes proposades, aquest no podrà funcionar amb normalitat. Si el centre no funciona amb normalitat (i arribam a l'inici de curs 2012/13 sense organitzar grups, plantilles, horaris, espais assignats, transport escolar, servei de menjador, etc) això generarà un malestar als alumnes, i per tant a les famílies. Tots sabem que quan una protesta l'encapçalen els pares és quan pren força i s'arriben a forçar canvis.

Evidentment, som concients que aquesta proposta té una sèrie d'inconvenients, cap d'ells insalvable.

· Si la Conselleria intenta nomenar un nou equip directiu:

o Aquest pot venir imposat de fora del centre: amb la situació tan complexa que es generarà el curs que ve, els resultarà molt difícil dur a terme la seva tasca si no coneixen de primera mà el centre. A més, no disposen de suficients equips directius “mercenaris”.

o Si aquest prové del mateix centre: podrà al·legar manca de formació i de capacitats per dur a terme una tasca tan difícil. O bé, podrà ser tractat com un Equip directiu “esquirol”, si intenta col·laborar amb les retallades.

· Si la Conselleria amenaça amb expedients o altres mesures de sanció: per evitar-ho, cal difuminar la responsabilitat darrera un grup nombrós de persones. Dotze expedients seran bons de tramitar, quaranta expedients a cada un dels centres no es podran dur endavant. Per evitar aquestes mesures és molt important complir amb les nostres obligacions com a professors individuals (ser puntuals, estar disponible al centre, tenir al dia tota la documentació, etc). Sempre podrem al·legar que feim la nostra feina, però el centre en conjunt no funciona per motius aliens a nosaltres (soc al centre a les vuit en punt però ningú m'ha dit a quin grup i a quina aula he d'anar). Si ve l'inspector, tot i el caos predominant, hem de mostrar la nostra predisposició a col·laborar amb les seves directrius, sempre i quan no excedeixin de les nostres funcions i horaris (màxim 37,5 hores).

· Si les famílies mostren el seu malestar amb el centre: hem d'explicar quina és la situació del centre i facilitar tota la informació perquè puguin fer arribar les seves queixes a la Conselleria d'Educació i Cultura, que és el màxim responsable.

· Si els mestres i professors som objecte d'una mala premsa: la figura del mestre o professor ja està diabolitzada en alguns mitjans de comunicació. Hem d'assumir aquest fet i continuar treballant per informar a la societat (xarxes socials, blogs, mitjans de comunicació convencionals, assemblees, etc).

· Si els alumnes reben una educació de baixa qualitat durant la protesta: sabem que això pot perjudicar l'alumnat, però és preferible perjudicar-los durant uns mesos a que estiguin abocats a rebre una educació de pèssima qualitat durant tota la seva vida escolar.

Tot i que hem començat pels incovenients, tenim molt clar que aquesta proposta té més avantatges que inconvenients:

· Donar gran difusió al malestar dels equip docents per les retallades patides.

· Posar fre a les retallades en educació i forçar a un diàleg amb l'administració per establir unes condicions mínimes a l'ensenyament. Una vaga en el sistema educatiu, si no té un seguiment del 100%, sempre es pot minimitzar i ignorar. El caos provocat a tots els centres serà més difícil d'obviar.

· Implicar a tota la comunitat educativa i a la societat en general en la protesta contra les retallades i en la reivindicació de la necessitat d'un ensenyament públic i de qualitat. I promoure que siguin els pares i mares els qui encapçalin la protesta, ja que ells i els seus fills són els principals afectats per les retallades en educació.

· Aquesta forma de protesta, sense tenir repercussions individuals, pot aconseguir millores col·lectives. La por a represàlies ha frenat a molta gent d'actuar segons el seu criteri, adoptant actituds més passives o d'excusa.

Per posar en pràctica aquesta proposta, un grup nombrós de professors de cada centre ha de sol·licitar que un punt de l'ordre del dia del seu claustre de fi de curs sigui que l'equip directiu dimiteixi en bloc. Aquesta idea sorgeix de les mobilitzacions a la sanitat pública. Així com ha expressat el Sindicat de Metges de les Illes Balears, “els nostres càrrecs de responsabilitat no poden ser còmplices de les retallades”, i els emplaça també a dimitir en bloc.

El principal motiu d'aquesta proposta és impedir unes retallades que empitjoren significativament l'ensenyament públic. Per això, tots i totes hem de ser ben conscients que no es tracta d'una excusa per no fer res o només queixar-nos. Es tracta d'articular una resposta i fer la primera passa per assolir un ensenyament públic de qualitat.
És imprescindible la implicació de tots i cada un de nosaltres a l'hora d'actuar. No podem delegar la nostra responsabilitat en companys o sindicats, nosaltres com a individus podem actuar. No hi ha excuses, prou de passivitat.

Atentament,

Josep Peiró.

Alternativa per Pollença

Tribuna Mallorca

Alternativa per Pollença | 19/05/2012, 08:36

Alternativa i PSM desconfien de la gestió de les platges de Pollença.
www.tribunamallorca.org/not%EDcies/pol%EDtica/alternativa-i-psm-desconfien-de-la-gesti%F3-de-les-platges-de-pollen%E7a/

Alternativa per Pollença

Re: Educació pública, de l'autopista promesa al camí de cabres.

Alternativa per Pollença | 19/05/2012, 08:31

Dimarts 22, Bauzà ve a Pollença a la seu del PP (C/Jonquet, 62).Hi ha molt de motius per fer una protesta cívica i pacífica, i demostrar al president del govern que estam en contra de la seva política lingüística i de retallades en sanitat, educació, serveis socials...

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb