URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de govern del 8 de maig.

Alternativa | 21 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Publicam la junta de govern del 20 de març respectant la llei de protecció de dades. Una feinada ingrata que fa el nostre regidor Miguel Sánchez. De fet sóm l'únic partit que publica aquestes actes, una feina que fem des de que tenim representació a l'Ajuntament. 

A més des de que formam part de la Junta de Govern fem un resum del que es tracta en les mateixes i a la nostra pàgina web teniu les actes dels plens. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Avui publicam el resum del més important de la Junta de Govern del 8 de maig, el nostre regidor no va poder estar fins el final de la mateixa.

 - Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de 13 llicència urbanístiques a particulars: Destaquen la del Consell de Mallorca de reposició de lluerna al Refugi del Pont Romà, és clar que no ha hagut cap interès per part del Consell d’obrir abans el Refugi que  es troba tancat per un accident menor. Igual d’increïble és que a la llicència de Ca Na Teresa,de la què també es va donar compte,  no es contemplés recol·locar la font exactament  al lloc on era històricament; semiempotrada a la façana.

Es van aprovar les resolucions dels expedients sancionador

- 73/03. Una sanció de Seixanta-tres mil vint-i-un euros amb trenta-cinc (63.021’35) com a responsables de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’un edifici de nova planta.

- 26/04. Una sanció de Cinquanta-sis mil dos-cents seixanta-vuit euros amb setanta-quatre ct. (56.268’74) com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència d’ampliació de l’habitatge existent.

-  49/05. Una sanció de Devuit mil nou-cents setanta-tres euros amb cinquanta-quatre (18.973’54) euros com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’una piscina, a més de la reforma i canvi d’ús d’una porxada a habitatge.

- 10/07 i 13/10. Una sanció de Cinquanta-set mil sis-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-nou ct. (57.625’69) com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència d’obres d’ampliació i de construcció d’una piscina.

- 28/07. Una sanció de Quaranta-cinc mil sis-cents noranta-un euros amb dotze (45.691’12) euros com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’un habitatge amb porxada, una piscina i terrasses

- 29/07. Una sanció de Vint-i-dos mil vint-i-sis euros amb seixanta-sis ct. (22.026’66) com a responsables de la realització sense la preceptiva d’obres d’ampliaciói de la construcció d’una piscina.

- 23/09. Una sanció de Trenta mil set-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-vuit ct. (30.783’28) com a responsables de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de reforma i ampliació d’una caseta per a l’ús d’habitatge i la construcció d’una piscina.

- 20/11. Una sanció de Dotze mil tres-cents cinquanta-nou euros amb setze ct. (12.359’16) com a responsable de la realització sense la preceptiva llicència de les obres de construcció d’una piscina.

Vam aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’Associació PRODIS

A proposta del Regidor delegat de Serveis i Educació Sr. Martí Roca Olivieri mitjançant la qual proposa l’aprovació del conveni el qual té per objecte la gestió del programa d’inserció al món laboral de persones amb discapacitats, essent les tasques que realitzaran les persones incloses en aquest programa de jardineria i consergeria. Despesa per import de 39.390,20 euros.

Vam aprovar les bases reguladores per a la concessió de cinc places de Becari a l’àrea de Medi Ambient i de la convocatòria pertinent (enllaç Ajuntament).    

A proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local  Sra. Maria P. Buades Cifre; convocatòria de cinc places de Becari (dues d’estudis de mòduls formatius o pre-universitaris i tres per a universitaris), amb la finalitat de donar continuïtat al programa anual de becaris de l’àrea de Medi Ambient. Autoritzar la despesa, per un import màxim de 6000 euros, a raó de 1200 euros per beca.

A proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena Estrany Espada  vam aprovar la devolució d’ingressos indeguts atesa la diferència existent entre les quotes tributàries previstes per botigues i per supermercats a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus, considerant que l’errada en la identificació de les tipologies tributàries pot tenir greus conseqüències i vist l’informe emès per l’Interventor municipal de dia 23 d’abril de 2012 on es constata, entre d’altres, l’errada existent a l’hora de classificar les tipologies tributàries, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda procedir a la devolució d’ofici de les següents quantitats en concepte de taxa de recollida i tractament de fems a tres botigues; 3.411,31 € a cada una

Vam aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques per a facilitar l’accés a l’esport de competició i la realització d’activitats esportives durant el curs 2011/2012 i de la convocatòria. A  proposta del Regidor delegat d’Esports i Joventut Sr. Bartomeu Fuster Capllonch Despesa, per un import màxim de 35.000 euros.

Vam aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques a associacions de caire social, sense ànim de lucre, i de la convocatòria. Despesa, per un import màxim de 10.000 euros.  

Es va aprovar l’expedient de contractació administrativa del servei de les Estades Esportives, i convocatòria de la licitació a proposta dels Regidors delegats d’Educació Sr. Martí J. Roca Olivieri i d’Esports Sr. Bartomeu Fuster Capllonch  , essent l’objecte d’aquest contracte, entre d’altres l’organització de les següents activitats:

Activitats de temps lliure

Activitats esportives

Tallers de manualitats

Activitats extraordinàries ( sortides, excursions, demostracions...)

L’adjudicació del contracte, es durà a terme mitjançant procediment obert i emprant, a més del preu, altres criteris de valoració. La despesa de 200.000 € (IVA inclòs).

- Adjudicació de l’execució de les obres relatives a l’adequació i la rehabilitació de l’espai lliure ubicat a l’edifici municipal polivalent “Miquel Capllonch” del Port de Pollença mitjançant contracte menor

Vista la necessitat de procedir a l’adequació i la rehabilitació de l’espai lliure ubicat a l’edifici municipal polivalent “Miquel Capllonch” del Port de Pollença atès el seu estat actual el qual fa necessari l’execució de determinades actuacions per a la seva millora, de conformitat amb la documentació tècnica i gràfica elaborada pels serveis tècnics municipals. A la vista dels cinc pressupostos aportats, s’informa favorablement la proposta presentada per l’entitat “MARCOS I XISCA S.L, per un import total de 35.294,78 euros (IVA exclòs)

- Adjudicació de l’execució de les obres relatives a la reparació del paviment asfàltic del pati del CEIP Port de Pollença mitjançant contracte menor. Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis i Educació Sr. Martí J. Roca Olivieri relativa necessitat de procedir a la reparació del pati del CEIP del Port de Pollença atès el seu estat actual el qual fa necessari la pavimentació asfàltica del mateix, a la vista dels tres pressupostos aportats, es proposa la proposta presentada per l’entitat “LÓPEZ CHACON S.L.”, per un import total de 16.500 euros (IVA exclòs) mitjançant contracte menor

Manel Fontdevila.

 

 

Comentaris

Pepe

Re: Junta de govern del 8 de maig.

Pepe | 22/05/2012, 19:35

El que és cert és que en Morro té temps i doblers i per les bones o per les males fins ara ha aconseguit el que ha volgut.

Avui a la Junta de Govern s'ha decidit aplicar l'ordenança d'ocupació de la via pública vigent a la plaça. El que no hauria de ser cap notícia, però és que l'incompliment de la citada ordenança ha estat el normal fins ara. Només s'ha de veure l'ocupació que ha fet el senyor Morro sense tenir autorització.
Respecte a la font estam a l'espera de saber que opinen la resta de partits, divendres parlarem a la Comissió.

Xisco

I a beure pagat, !

Xisco | 22/05/2012, 15:20

Tenen les coes ben fermades la Lliga i en Morro. L'interès general al clot de la merda. Activadors, quina tropa !

te coions l'asunto

Re: Junta de govern del 8 de maig.

te coions l'asunto | 22/05/2012, 13:16

Fa mal als ull veure en Tomeu Fuster regidor de la lliga assegut a la terrassa de'n Morro, amb el que li fa passar aquest personatge al poble i a l'ajuntament. Com es possible que aquest Morro tengui tanta facilitat a acostar-se als que toquen poder, sigui UM, Lliga o qui comandi.

Antonina Amer

Visita Presi

Antonina Amer | 22/05/2012, 08:14

Perdó informant, he penjat la mateixa informació al següent article. No Havia vist el teu cometari.
Gràcies!

Informant.

Re: Junta de govern del 8 de maig.

Informant. | 21/05/2012, 20:47

Respecte a l'hora a la que vendrà en Bauzà pens que serà més tard de les 19:30, segon un anunci demà l'entrevisten a la ventana de la cadena Ser (entre les 19:05 i 20:00)

ARFV

Re: Junta de govern del 8 de maig.

ARFV | 21/05/2012, 11:12

Novedades en laicismo.org

EUROPA LAICA INSTA A TODOS LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS A QUE APOYEN LA ENMIENDA A LOS PGE PARA 2012, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “LA IZQUIERDA PLURAL” DONDE SE REQUIERE:

QUE EN 2012, SE REBAJE EN UN 20% LA ASIGNACIÓN DEL IRPF A LA IGLESIA CATÓLICA

QUE SE DETERMINE UN CALENDARIO, PARA LA TOTAL AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA, COMO MÁXIMO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE SE ELIMINEN TODOS LOS BENEFICIOS FISCALES DE LOS QUE DISFRUTA LA IGLESIA CATÓLICA Y, EN SU CASO, OTRAS CONFESIONES, INCLUIDO EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

El debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que esta semana va al Pleno del Congreso de los Diputados, lleva una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, que obtuvo un amplio respaldo en Comisión, aunque no fue aprobada por la mayoría que impuso el Partido Popular y otros.

En esta enmienda, la 1725, se solicita rebajar para este año un 20% del dinero procedente del impuesto de la renta, que recibe en la iglesia católica para financiar el culto, el clero y el proselitismo religioso en la línea de recortar gastos que el Gobierno ha establecido, sobre todo en sanidad, educación, ciencia y tecnología, servicios sociales, obra pública y fomento del empleo y a todos los colectivos sociales que reciben subvenciones del estado y las CCAA. Si no se acepta sería el único colectivo, la iglesia católica, que no recibe recortes. Hecho realmente escandaloso.

Además esa enmienda expresa la voluntad para que a 31 de diciembre de 2014 la iglesia católica se autofinancie, como así se comprometió en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979. También que paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles y otros de los que están exentos.

Europa Laica la semana pasada presentó en el Congreso de los Diputados más de 33.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas (firmas que se siguen recogiendo en la web: www.laicismo.org), cuya petición se concreta en: Que se suprima de la Ley de Haciendas Locales, la exención del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y de proselitismo religioso, al mismo tiempo que se inste a los municipios a que hagan un censo, de los bienes rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la iglesia católica y sus asociaciones, fundaciones, etc. y de otras confesiones religiosas. Que el poder legislativo autorice al Gobierno a que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979, especialmente y en este caso el de Asuntos Económicos, por el incumplimiento permanente por parte de la iglesia católica, que en el apartado 5 del artículo II de dichos Acuerdos, mostraba “su propósito de lograr los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, en suma se comprometía a la autofinanciación. En consecuencia se elimine del impuesto de la Declaración de la Renta del año 2012 (a realizar en 2013), la casilla de asignación a la iglesia católica y dada la grave situación económica que atravesamos se suprima la asignación 2012 que figura en los PGE que están a debate.

Europa Laica entiende que es una cuestión de justicia social, de mantener privilegios injustificados, y de normalizar la no confesionalidad del Estado que la Constitución proclama.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para actuar ante la situación privilegiada de la iglesia te invitamos a participar, si aún no lo has hecho, en nuestras dos campañas, o difundirlas:

1. En la Declaración de la Renta no marques ni la casilla de la iglesia católica, ni la de fines sociales.

www.laicismo.org/detalle.php?pk=13908&tp=ds

2. FIRMA la campaña: "Que la iglesia pague el IBI"

Alternativa per Pollença

Re: Junta de govern del 8 de maig.

Alternativa per Pollença | 21/05/2012, 09:21

Diuen que el president ve a la seu del PP de Pollença a les 19:30 (cal dir que a Sa Pobla va arribar amb hora i mitjà de retard).
I estam a un país encara democràtic, qualsevol ciutadà pot anar a demostrar el seu rebuig de manera pacífica a les seves polítiques. El renou, les consignes i les pancartes no són violència.

jrv

Dibuix...

jrv | 21/05/2012, 07:52

Molt bo el dibuix i el que expressa. Cal a dir que la principal senya d'identitat de l'ordre, es la Justicia. El contrari seria un engany.

Manolo

BAUSSÀ

Manolo | 21/05/2012, 07:45

Buenos días, es cierto que el martes viene el presidente del gobierno a pollença? Hay que ir a recibirle?? Sabe alguién algo

jrv

rebuig democràtic i lliure.

jrv | 21/05/2012, 07:30

Tinc a dir que me sabrà greu no poder anar a manifestar el meu rebuig al màxim representant a les Illes Balears, de una gestió destructiva culturalment, mediambientalment i socialment, però no podem ser per tot, fins i tot els que estimem la llibertat no tenim el dò de l'ubicuïtat.
Es possible que els enemics de la llibertat( la dels altres, es clar!) manipulin barroerament qualsevol exercici del dret democràtic expressat a la constitucio, si aquest dret expressa disconformitat amb el seu cap de tribu, en aquest cas i conjunturalment, un tal Bausà, comparant-lo si troben que cal, amb la crucifixió de Jesuscrist o l'assassinat de Ghandi, però això no ens ha de fer recular: o això és una democracia, o no ho es, i si ho és, cal expressar sempre la discrepancia, en benefici de la justicia i el sentit comú..

Alternativa per Pollença

Re: Junta de govern del 8 de maig.

Alternativa per Pollença | 21/05/2012, 06:55

h
ttp://contrainfo.cat/illes-balears/bauza-sendu-una-nova-esbronacada-aquest-pic-a-esporles/

Alternativa per Pollença

Contrainfo.cat

Alternativa per Pollença | 21/05/2012, 06:54

Bauzá s’endú una nova esbroncada, aquest pic a Esporles...

Esporles s’ha sumat a la llarga llista de pobles que han mostrat un rebuig contundent a Bauzá i les seves polítiques que atempten contra qüestions tan bàsiques com la llengua, la sanitat, l’educació i els espais naturals. Sembla que la pròxima actuació del #MallorcaEsbroncadaTour2012 és a Pollença. Què s’hi trobarà, allà, en Bauzá?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb