URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

Alternativa | 31 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

L’Associació de Veïns del Moll serà la explotadora de les platges del Port de Pollença i la Cala Sant Vicenç aquesta temporada 2012, l’AAVV ha tingut tot just com competidor el guanyador del passat any (F & A Beach).

ALTERNATIVA PER POLLENÇA ja ha manifestat les seves dubtes damunt la viabilitat d’aquest projecte de l’AAVV ja que el nombres no ens surten, nombres que passem a detallar a continuació:

La Associació de ha resultat guanyadora a la licitació dels següents lots:

LOT A: Platges de la Cala Sant Vicenç per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 29.215,00 Euros amb unes millores valorades en 56.258,50 euros.

LOT D: Platja de l’Aubercuix per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 86.950,00 Euros amb unes millores valorades en 90.389,00 euros.

LOT E: Platja dels tamarells per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 347.250,00 Euros amb unes millores valorades en 109.132,50 euros.

LOT G: Canal per embarcacions sense motor per les següents quantitats:

Oferta econòmica: 42.950,00 Euros amb unes millores valorades en 42.540,50 euros.

Tot això fa un total de 804,685,00 euros (pels nostàlgics 133.888.318 ptas), hem de dir que les valoracions de les millores han estat fetes per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i no valorades per l’AAVV.

Aquests 804.685,00 euros no és la despesa real, ja que he tingut en compte que pot ser que el 75% de les millores plantejades ja les tinguin d’anys anteriors i per tant tot just hauran de fer front a un 25% d’aquestes millores, malgrat això he afegit un 10% més per imprevists de darrera hora que aquestes millores (material que es pensava que estava bé i no està,  despeses d’instal·lació etc), per tant tot just tindrem en compte el 35% per cent d’aquestes millores valorades per l’Àrea de Medi Ambient. Per això el pressupost podria quedar de la següent manera:

Lot A

Platja Sant Vicenç

     
   

Oferta

29.215,00

29.215,00

 
   

Millores

56.258,50

19.690,48(**)

48.905,48

Lot D

Plaja d'Aubercuix

     
   

Oferta

86.950,00

86.950,00

 
   

Millores

90.389,00

31.636,15(*)

118.586,15

Lot E

Playa de Tamarell

     
   

Oferta

347.250,00

347.250,00

 
   

Millores

109.132,50

38.196,38(*)

385.446,38

Lot G

Canal Emb. sense Motor

     
   

Oferta

42.950,00

42.950,00

 
   

Millores

42.540,00

14.889,00(*)

57.839,00

           
   

TOTAL

804.685,00

610.777,00(*)

610.777,00

 

(*) Reducció al 35% de les millores plantejades
(**)Reducció al 35% de les millores plantejades malgrat sigui la primera vegada que gaudeixen de la concessió.

Per tant si al 610.777,00 euros, que seria la quantitat compensada que surt de la suma de l’oferta econòmica més les millores, més un càlcul que he fet de despesa de personal de 6.000,00 euros (salaris dels treballadors + Seguretat Social) per 5 mesos que durarà més o manco la temporada de platja que ferien un total de 30.000,00 euros , més 10.000,00 euros de serveis exteriors (avaries de maquinaria, reparació de gandules, etc) dona un total de 650.777,00 euros de pressupost de despesa per la temporada.

L’AAVV ha hagut de renegociar el deute pendent corresponent la explotació de les platges corresponent a l’any 2009 del que queden pendents 73.550,15 euros, durant els mesos de juliol a octubre la quantitat a amortitzar és de 23.437,99 euros en concepte de principal més interessos, però hi ha un altre circumstància molt perillosa, i es que de novembre a març, es dir fora de temporada d’explotació de les platges s’han d’amortitzar 25.252,21 euros sense en teoria tenir cap tipus de facturació corresponent a les platges  

En resum, l’AAVV per fer front a les obligacions haurà de facturar la quantitat de 699.467,20 euros IVA exclòs amb una situació econòmica que no convida al optimisme i en tot just 5 mesos d’activitat.

Des de ALTERNATIVA PER POLLENÇA desitgem que aquest projecte arribi a bon port, però tenim moltes dubtes per la situació econòmica actual, ja que si no podem fer front al pagaments al manco de les ofertes econòmiques una vegada més serem els pollencins els màxims perjudicats.

Miquel Sánchez

Notícia a a la publicació Au idò! 

 

Comentaris

Alternativa per Pollença

Re: La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

Alternativa per Pollença | 01/06/2012, 08:02

Gràcies a tu per escoltar el ple i a la ràdio per fer-ho possible.

internet

Re: La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

internet | 31/05/2012, 21:27

Finalment ha funcionat, gracies

Alternativa per Pollença

Re: La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

Alternativa per Pollença | 31/05/2012, 20:34

Ens sap greu, pot seguir la votació al facebook, i després la ràdio pujarà el ple a internet.

internet

Re: La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

internet | 31/05/2012, 19:13

No se sent per internet :-(

Alternativa per Pollença

Re: La explotació de les platges 2012 més dubtes que mai.

Alternativa per Pollença | 31/05/2012, 18:22

Ja hem començat el ple, el podeu seguir a la ràdio municipal, anirem comentant les votacions a facebook.

Alternativa per Pollença

BOIB

Alternativa per Pollença | 31/05/2012, 14:27

El Plenari del Consell de Mallorca en data 8 de març de 2012, va adoptar, entre d’altres, el següent Acord:
‘1.- Declarar formalment la possessió del Consell de Mallorca respecte el camí denominat carretera vella de Lluc a Pollença identificada a l’Inventari General
de Béns i Drets del Consell de Mallorca en l’epígraf 1.4 amb número d’element 3.
2.- Acordar la recuperació d’ofici de la carretera vella de Lluc a Pollença, tant en el traçat executat l’any 1916, com del traçat executat a partir de l’any 1920.
3.- Prevenir als interessats que, de no desistir en la usurpació o pertorbació del domini públic en un termini de quinze dies comptadors des de l’endemà de la
recepció de la notificació d’aquest acord, es procedirà a la utilització dels mitjans d’execució forçosa prevists en els articles 97 a 100 de la Llei 30/1992.
El punts respecte els quals persisteix la usurpació o pertorbació són els següents:
1. Punt 1 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada amb un pas lateral per a vianants. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la
9020 del polígon 2 del terme d’Escorca. Les parcel·les que limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon 2 i parcel·la 16 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
2. Punt 2 de l’informe de 2 de febrer de 2011: La construcció d’un camp de futbol sobre el traçat original del camí determina que aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència d’aquest tram és observable en la fotografia aèria de l’any 1956. Parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
3. Punt 3 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
4. Punt 9 de l’informe de 2 de febrer de 2011: El camí es troba interromput per la construcció d’una canaleta i n’ha desaparegut un petit tram. Parcel·la 33
del polígon 1 del terme d’Escorca.
5. Punt 10 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic del camí. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca.
6. Punt 12 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel domini públic del camí incautat a l’any 1916. Polígon 7 parcel·la
255 del municipi de Pollença.
468848
468848
468873
468873
468898
468898
468923
468923
468948
468948 4380094
4380119
4380119
4380144
4380144
¯0 3 6 m
Delimitació del Bé Catalogat de la "Ferreteria La Central". Carrer de Sant Magí, 37 -Palma de Mallorca-
94 BOIB Num. 76 29-05-20127. Punt 13 de l’informe de 2 de febrer de 2011: No es distingeixen restes
clares del traçat incautat. Polígon 7 parcel·les 255 i 308 del municipi de
Pollença.
8. Punt 14 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de
Pollença.
9. Punt 15 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Restes de l’antic camí visibles encara que en mal estat. Polígon 7 parcel·les 308 i 309 del municipi de
Pollença.
10. Punt 16 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el
lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de
Pollença.
11. Punt 17 de l’informe de 2 de febrer de 2011: No es distingeixen restes
clares del camí incautat. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença.
12. Punt 20 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el
lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de
Pollença.
13. Punt 21 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Reixa que impedeix el
lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de
Pollença.
14. Punt 22 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que
impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del
municipi de Pollença.
15. Punt 23 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que
impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del
municipi de Pollença.
16. Punt 25 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada i una
reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença. Es constata que únicament existeix la reixa
com a impediment del pas pel domini públic. Així mateix es constata que a una
distància d’uns 10 metres (en direcció a Pollença) s’ha instal·lat una nova reixa
que impedeix el pas pel domini públic
17. Punt 26 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada i una
reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença. Es constata que únicament existeix la reixa
com a impediment del pas pel domini públic.
18. Punt 27 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Els moviments de terra,
la construcció d’una paret i la sembra d’arbres impedeixen tant el lliure trànsit
com la identificació correcta del traçat. L’existència d’aquest tram és observable, a més de en el plànol d’incautació del 1915, en el Proyecto de replanteo de
la carretera comarcal nº 710 del puerto de Pollensa a Andraitx sección Lluc a
Pollensa signat per Màximo Julvi Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General
del Consell de Mallorca. CTR 956) i a les fotografies aèries dels anys 1956 i
1968 (Document 19 i Document 20). Polígon 7 parcel·les 335 i 336 de Pollença.
19. Punt 28 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Polígon 7 parcel·la 336.
Paret que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Pel que fa als impediments per a la lliure circulació pel domini públic de
la carretera construïda a partir de l’any 1920 i que difereix del traçat incautat
l’any 1916, d’acord amb l’informe Carretera Vella de Lluc a Pollença, de 2 de
febrer de 2011. Es constat que:
1. Punt 2 de l’informe de 2 de febrer de 2011: Barrera tancada que impedeix la lliure circulació pel domini públic de la carretera construïda a partir de
l’any 1920. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9159 del
polígon 7 del terme municipal de Pollença i a les dates de localització apareix
el nom de ‘CR VIEJA LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com ‘uso
local principal’, Via de comunicación de dominio público 00’. Les parcel·les
limítrofs i que estan separades pel camí són la 308 i 309 del polígon 7 de
Pollença. Es constata que aquest punt es troba en les mateixes condicions encara que s’ha detectat l’electrificació de dita barrera.
2. Punt 3 de l’informe de 2 de febrer de 2011: El camí apareix identificat
cadastralment com la parcel·la 9010 del polígon 1 del terme municipal
d’Escorca. Limiten amb el camí les parcel·les 27 i 33 del polígon 1, del municipi d’Escorca. Barrera oberta en el moment del treball de camp i un penyal, aparentment resultat d’una esllavissada. Un altra barrera al costat de l’anterior permet el trànsit a peu, cavall i bicicleta. Es constata que la barrera es troba en les
mateixes condicions encara que amb l’existència d’un pany.
3. Es constata la substitució d’un antic tancat per noves barres, reixeta i
canyís, sobre la carretera construïda a partir de l’any 1920, que ocupen parcialment el seu traçat.
4.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i en l’apartat 2 m) del decret de la
Presidència del Consell de Mallorca del 15 de juliol de 2011, corregit per decret
de 19 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21 de juliol de 2011), a l’Hble. Sra.
Consellera Executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell
de Mallorca per a realitzar les facultats que dimanen de la llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatives
a la ordenació del procediment.
5.- Notificar aquest acord als interessats.’
Palma, 21 de maig de 2012
El Secretari General del Consell de Mallorca
Jeroni M. Mas i Rigo

joan

barreres

joan | 31/05/2012, 11:21

I les barreres de cal batlle?
també s'han de llevar?

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 31/05/2012, 07:04

Esperam que aquest sigui el final d'una llarga història a la que hem participat activament. Una vegada retirades les barreres caldrà recuperar el camí totalment.

El Consell ordena la retirada de todas las barreras del Camí Vell de Pollença a Lluc
El organismo insular se declaró propietario de todo el trazado el pasado día 8 de marzo

Alternativa per Pollença

Convocatòria

Alternativa per Pollença | 31/05/2012, 07:00

IVENDRES 1 DE JUNY

POLIESPORTIU MUNICIPAL

ORGANITZA: AREA EDUCACIÓ AJUNTAMENT DE POLLENÇA-ASPANOB

COL.LABORA: IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

PROJECTE : ESPORT SOLIDARI Tots podem sumar i cooperar.

Des de l'Àrea d'Educació es pretén portar a terme un acte solidari en el qual participin els estudiants del nostre poble i tingui com a fil conductor l'activitat física i l'esport.
El fet de conjugar Educació i Cultura, estudiants i esport ha convidat a participar activament al departament d'Educació Física, del IES Guillem Cifre de Colonya, i als alumnes del cicle formatiu en la coordinació i desenvolupament d'aquest projecte.
El millor moment perquè l'ésser humà pugui adquirir valors, i en sigui conscient, és durant l'etapa educativa. Amb aquest projecte es pretén que els nins i nines experimentin i visquin la realitat d'un acte solidari des de les seves escoles, i que sigui el seu esforç el que aporti un benefici als desfavorits
L'acte solidari que es realitzarà seran unes olimpíades esportives on els punts obtinguts per els participants suposaran un equivalent en diners, i seran l'objecte de donació per a l'associació ASPANOB. Les proves presents dintre d'aquest acte seran esports olímpics, adaptats i modificats. La finalitat d'aquestes variacions es que es puguin realitzar de manera cooperativa en grups de 12/13 membres i permeti sumar les marques obtingudes per tots els membres. Cada grup passarà per un total de 8 estacions i en totes elles competiran per obtenir una bona marca i en cap moment hi haurà enfrontament directe amb altres participants.
Una altre finalitat que hi ha en les modificacions que es realitzin es donar un caire més lúdic, divertit i educatiu als esports olímpics, doncs no hem d'oblidar que és un acte que s'inclou dintre del marc educatiu.
Aquestes activitats intentaran donar una vessant positiva de la competició, on els resultats siguin una recompensa a tot un grup i no sols a nivell personal, on la cooperació serà bàsica per maximitzar els resultats i on la solidaritat serà la culminació a l'esforç realitzat.
S'ha d'indicar que tots els grups puntuaran i tots obtindran un equivalent en diners per a realitzar una part de la donació. El fet de ser l'equip guanyador suposarà ser qui realitzarà la donació més gran.
PROGRAMACIÓ:
9:00h- RECEPCIÓ
9:20h- PRIMERA PART: Realització de 4 estacions. El temps que es disposa per cada estació és de 20 minuts en total 1h i 20 minuts.
10:40h- BERENAR
11:10h- SEGONA PART: Realització de 4 estacions. El temps que es disposa per cada estació és de 20 minuts en total 1h i 20 minuts.
12:30h- FINALITZACIÓ ACTIVITATS.
13:00h- PUNTUACIONS, DONACIONS I CLOENDA.
COL.LABOREN:
Caixa d'Estalvis de Pollença "COLONYA", QUELY, GELATS VALLS, PEPSICOLA, Radio Pollença

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb