URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Alternativa | 31 Maig, 2012 21:49 | facebook.com twitter.com

Abans de començar el regidor d’UMP va demanar disculpes per que es va equivocar quan no va votar al darrer ple la moció a favor de l’obertura del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola   

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2012    

Davant la petició per part del propietari de Ca na Teresa, del enregistrement del ple en el que el batle ens va donar l'enhorabona a nosaltres i el PSM dels foguerons pel seu tarannà crític però respectuós. El batle ha volgut aclarir aquest punt.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de febrer de 2012  

Aprovades les tres actes per unanimitat. 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari (expedient núm. 10 INT/2012)

Informe intervenció. Aprovada amb la nostra abstenció, PSOE, PSM i Esquerra.

Vam demanar disculpes a l’equip de govern ja que en un principi vam pensar que s’augmentaven les despeses... i no és així. L’Ajuntament ha signat un crèdit amb el Banc de Santander  per import de 548.306,87 €, amb un tipus d´interés del 5, 939% que ha estat incorporat a la tresoreria de l'ajuntament i amb un tancament de comptes favorable a l'ajuntament amb el recaptador d'imposts, ha hagut liquides per pagar factures endarrerides que no havien tingut crèdit suficient en pressuposts anteriors, ara s'ha d'incorporar al pressuposts corrent. Abans del ple es va aprovar una esmena i és suplementa el pressupost del Festival amb 150.630,59 euros per tenir un extra per imprevists o pagar factures endarrerides que encara no han estat signades per cap regidor ni tècnics i que si són signades s’inclourien en extrajudicials futurs

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit (expedient núm. 11 INT/2012) Informe d’intervenció. Aprovada amb la nostra abstenció, PSOE,CiU, PSM i Esquerra.

 Vam felicitar al regidor de joventut per  l’adquisició de les aules d´assaig fins ara llogades. 14.642,88€

Respecte a les quotes de l´SGAE de les festes locals, per desgràcia no podem fer res i vam recordar a PSOE i PP la seva responsabilitat en el desgavell dels abusos de l’SGAE.

La regidora va acceptar la nostra esmena de que la partida per reformar el local de la ràdio municipal no surti del sobrant de la liquidació de la rehabilitació de la infraestructura de Gotmar, sinó de 1000 euros de la liquidació de la xarxa de Gesa del Centre de dia. Esperam que la partida de reformar el local de la ràdio municipal es pugui ampliar, igual que hi hagi doblers per fer millores a Gotmar.

El tema més polèmic va ser cobrir la plaça de tècnic d’informàtica (excedència de 2 a 5 anys)amb la contractació d'una empresa externa privada (91.108,56 euros). La majoria dels partits de l’oposició ens vam mostrar contraris a aquesta privatització.

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2012 Aprovada amb la nostra abstenció, PSOE,CiU, PSM i Esquerra.

Informe d’intervenció.

 Relació de factures presentades per la societat general d´autors d´Espanya (SGAE) per import total de 26.869,74€. Encara s’està negociant el pagament de les quotes de la ràdio municipal que no s’han pagat mai, un tema pel que vam insistir a la legislatura passada sense cap resposta.  Fins ara l'SGAE ha cobrat el que ha volgut vam demanar que a partir d'ara es controli quines obres tenien drets d'autor i quines no, cosa que no s'ha fet anteriorment.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions del Festival internacional de Música de Pollença     Ordenança (pdf).  Aprovada amb l'abstenció d'UMP

Vam donar l’enhorabona a la regidora de cultura per regular per primera vegada una ordenança de preus. La regidora ha acceptat esmenes que hem presentat prèviament com incloure l'IVA a les tarifes, ampliar la reducció de 25% dels preus dels alumnes de l'Escola de Música, als professors i a la banda. Igualment s'ha acceptat que per demanar la reducció de resident no sigui necessari un certificat d'empadronament i si un DNI. També s’ha acceptat ampliar la reducció d'un 50% dels 12 als 14 anys.

8.- Denegació, si procedeix, de la sol·licitud de declaració de compatibilitat presentada pel senyor Ruben M. Pasantino López, agent de la Policia Local, funcionari de carrera.

Aprovada la denegació amb unanimitat.

9.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta.

Aprovada per unanimitat; Margalida Llobera Cifre.

10.-  Aprovació, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 73: Camí de Cala Bóquer del Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí proposat per la propietat. Aprovada amb l'abstenció del PSM.

Vam recordar totes les peticions que va fer la Plataforma pro camins públics i obert a tots els partits a principi de la legislatura. Entre altres la nostra moció aprovada al ple del setembre 2007 del camí coll d’en Patronet. 

11.- Ratificació, si procedeix, dels acords adoptats per la Junta Rectora del Consorci de la Gola en sessió celebrada dia 16 de maig de 2012 relatius a la dissolució de dit Consorci. Aprovada per unanimitat

Dissolució definitiva d’aquest Consorci que va tenir un inici molt opac Però parlant del futur el que cal ara és recuperar totalment els serveis que es donaren l’any passat al Centre de Turisme Ornitològic a l’hora de considerar un futur conveni a signar amb Espais Natura Balear: horaris, personal, presència a internet, activitats divulgatives i escolars, voluntariat...  Seria bàsic redactar un pla d'usos i una programació del Centre ja de cara a la propera tardor i en especial pel 2013.

12.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu. Aprovada per unanimitat

La nostra moció coincideix amb una de les problemàtica detectada a l’informe relatiu a la situació que presenten els joves i menors d’edats del municipi, que hem rebut recentment,  és la de jover fent ús de les pistes esportives del centres escolars en horari no lectiu i  sense permís. i una de les propostes de l’informe b el que demana aquesta moció. Ara cal començar a fer feina per obrir en horari no lectiu les pistes esportives de segons quins centres educatius del municipi, de forma regulada per l’Ajuntament, per tal que el jovent del municipi pugui utilitzar aquests espais.

13.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM  sobre la decisió del Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan March, reduir els horaris d’atenció primària i privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris públics  (veure moció)

14.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM sobre el Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria sanitària del Govern d’Espanya (veure moció).

Aprovades amb les abstenció de PP i UMP

No ens sorprès l’abstenció del PP però si la d’UMP no comprenem per que no ha votat a favor d’unes mocions que bàsicament el que defensen és la sanitat pública.

15.- Propostes/Mocions d’urgència

 UMP va presentar una moció d'urgència al ple demanant emetre un comunicat conjunt del ple de l’Ajuntament de Pollença per condemnar els actes violents succeïts durant la visita del President del Govern i en defensa del dret a manifestar-se pacíficament.

La urgència va ser rebutjada, vot a favor d’UMP, abstenció del PP i vot en contra de la resta de grups.

Si es volia fer un comunicat conjunt el procediment no era un debat al ple amb una exposició de motius prou discutible, començant pel propi enunciat. El senyor Bauza ens va visitar com president del PP no del govern.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

.- Informació de Batlia

- Execució de sentència; pagament de 194.103 euros con indemnització  als propietaris d’unes cases fora d’ordenació que havia al polígon. Ha de pagar la Junta de Compensació de la que forma part l’Ajuntament

- Execució de sentència  indemnització- pagament al psicòleg. 42.969

Publicarem els precs i preguntes  i articles sobre alguns dels temes tractats. 

Una bona notícia l'aprovació de la moció per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu.

 

 

Comentaris

maki

El Moll in excelsis Deo

maki | 04/06/2012, 10:45

Això de defensar el Moll, es mes antic que el anar a peu, tant com buit de contingut.
I si es cert que fa molts anys el Moll estava relativament oblidat, avui dia no es així. Paradoxalment, les rencunies de llogaret Pollença-Moll, i Moll- Pollença, veren surgir allà on tot hauría de ser esport,el futbòl, de la mà de qualque mestre, mes preocupat de agafar el megàfon, que d'ensenyar. (no tan sols pedicures!!)

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Pepe | 04/06/2012, 09:53

Crec que els partits sense inclinació ideològica com diuen ser UMP no existeixen. Tothom tenim la nostra ideologia.

Això de fer el millor per "eu moll" resta molt guapo als papers però a la realitat un ha de prendre decisions que tenen que veure amb les idees. Abstenir-se en la defensa de la sanitat pública i contra el tancament d'hospitals públiques no és ser neutral.

Miquel Sánchez

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Miquel Sánchez | 04/06/2012, 06:05

UMP és un partit de dretes, la seva aliança amb el PP dels darrers anys és la prova.

Ara que hagin sabut "vendre la moto" de defensar el Moll aquestes darreres eleccions amb la presunta "no ideologia" és un mèrit, un partit sense ideologia sucumbeix als interessos econòmics i el fet de recolzar l'ORA és una prova clara, malgrat jo coincideixi amb en Nadal que els treballadors hauriem de deixar el centre del poble pels visitants aparcant a la via de circumval.lació o prop de la mateixa

Mollero

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Mollero | 03/06/2012, 20:31

Explicació d'UMP al seu blog.
"Durante esta legislatura UMP quiere dejar claro que no tiene una inclinación política definida debido a que los integrantes y simpatizantes del partido abarcan todo el arco ideológico presente en las instituciones. Por esto mismo se vota abstención en la mayoría de mociones de carácter supramunicipal que expresen una tendencia clara de ideología."

Joan C C

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Joan C C | 02/06/2012, 13:48

A mi el que em va semblar es que no s'havia llegit la moció

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Pepe | 02/06/2012, 11:15

El regidor d'UMP va explicar al ple per que no van signar la nostra moció; van dir que els preocupava el tema de la seguretat. Però si llegiu la nostra moció, que va redactar en Joan la va fer amb molt de cura i no el que s'aprovava no era obrir el centres de mala manera:
PRIMER: Sol•licitar als responsables dels centres educatius del Port de Pollença les reunions necessàries per tal de negociar les condicions per poder obrir i adaptar les instal•lacions esportives a la ciutadania fora de l’horari escolar
SEGON: Sol•licitar als tècnics corresponents així com a la policia local informes amb la finalitat de planificar el bon ús d’aquestes instal•lacions així com per planificar els canvis i les adaptacions que s’han de fer, així com cercar com és pot realitzar el control d’aquestes instal•lacions.
TERCER: En base als informes sol•licitats en el segon punt procedir de forma progressiva i ordenada a l’obertura d’aquets espais per tal de que puguin ser aprofitats i rendibilitzats com espais públics que són.

QUART: Fer extensible l’experiència a Pollença, si funciona la prova pilot al Port.

Al manco després va votar a favor i es va aprovar per unanimitat

Respecte a les mocions en defensa de la sanitat pública el regidor d'UMP no va donar cap explicació en referència a la seva abstenció.

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 02/06/2012, 11:10

Las zonas deportivas de los colegios podrán abrirse fuera del horario lectivo.
www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/06/02/zonas-deportivas-colegios-podran-abrirse-fuera-horario-lectivo/770164.html

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Garci | 02/06/2012, 11:07

Potser m'equivoqui, però votar contra (o abstenció) d'aquestes mocions i amés proposar una moció de condemna de la violència, per urgència, a mi me pareixen "guiños" al PP. Alomillor volen entrar a l'equip de govern? el temps ho dirà.

Mollero con dudas

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Mollero con dudas | 02/06/2012, 11:03

¿Por qué Unión Mollera no apoyó la moción para abrir las pistas de los centros educativos d'eu moll?
¿Por qué se abstuvieron en las mociones de sanidad?

Pepe

Joan ramon

Pepe | 01/06/2012, 21:48

Peperillo total, com diu la notícia; segons un estudi de mostreig elaborat per l'STEI-i, el nombre de famílies que han elegit el castellà amb prou feines arriba al 15 per cent. I segueixen amb la seva peculiar forma de crear ocupació; 600 interins d'educació al carrer.
I na Bel Cerdà fent aquest peperillo.

jrv

Indemnització?!

jrv | 01/06/2012, 20:11

L'indemnització es deguda a una demanda que no havia de prosperar, però la no presentació de l'Ajuntament al judici per la demanda, que facilment guanyava l'Ajuntament, dona la raó a l'interessat...
Coses del batlle de la legislatura anterior.

Joan Ramon

Que trist...

Joan Ramon | 01/06/2012, 18:57

La conselleria d'educació segueix fent el "peperillo":

h
ttp://www.vilaweb.cat/noticia/4016437/20120601/davant-fracas-lestrategia-espanyolista-educacio-envia-milers-cartes-insistint-possibilitat-delegir-llengua.html

Alternativa per Pollença

Re: Resultat i primera valoració del ple ordinari de maig.

Alternativa per Pollença | 01/06/2012, 14:53

Segueix fent feina però quan va guanyar el judici a l'Ajuntament a la passada legislatura la sentència a més de la reincorporació a la seva plaça incloïa aquesta indemnització.

Albert Ruiz

INDEMNITZACIÓ

Albert Ruiz | 01/06/2012, 13:12

Execució de sentència indemnització- pagament al psicòleg. 42.969 €. Què vol dir?? No segueix fent "feina " a l´Ajuntament???

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 01/06/2012, 08:00

Cucarachas intoxicadas en Pollença
www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/06/01/cucarachas-intoxicadas-pollenca/769842.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb