URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Alternativa | 28 Agost, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Resum del més important de la Junta de Govern del 17 de juliol a la que no va poder assistir el nostre representant. Per la seva extensió l’hem dividit en dues parts.

- Disciplina urbanística

- Dació de compte de les resolucions de batlia d’incoació de quatre expedients disciplinaris i sancionadors per infracció urbanística

- Dació de compte de les resolucions de batlia d’expedients sancionadors per infracció urbanística:

· Decret núm. 634.Exp. 44/05. Imposar una sanció de 43.442’03 euros.

· Decret núm. 635.Exp. 48/05. Imposar una sanció de 41.045 euros..

· Decret núm. 636.Exp. 65/07. Imposar una sanció de 44.537’18 euros.

· Decret núm. 637. Imposar una sanció de 9.372’50 euros.

· Decret núm. 638. Imposar una sanció de 7.968’50 euros

· Decret núm. 639. Imposar una sanció de 9.024’53 euros.

· Decret núm. 641. Imposar una sanció de 1.230’94 euros.

  El batle ha recuperat aquesta competència, ara les resolucions no es voten a les Juntes, només es dona compte de les mateixes. Insistim en que donada la gravetat d’aquest tema a Pollença i a pesar de que és una competència de batlia cal una reunió de portaveus per tractar-ho.

- Propostes de pressupost

- A proposta del Regidor delegat d’Esports, Sr. Bartomeu Fuster Capllonch es va aprovar el pressupost corresponent a les obres de reparació de les pistes de tennis del poliesportiu.Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els quatre pressuposts aportats, resultant ésser l’oferta més econòmica la de l’entitat “Savia Proyectos y Mtos. S.L, per un import total de 17.397,80 euros (IVA exclòs).

 

- Recursos i reclamacions

Un capítol més del sempre polèmic tema de l'explotació de la platja d'eu moll.És lamentable que a la legislatura passada no s'optés per la gestió pública mitjançant l'Empresa Municipal  com es fa a Alcúdia i que ara sigui impossible per un decret del govern central.

- Vist el recurs de reposició presentat per l’entitat F & A Beach S.L.,davant l’acord de la Junta de Govern de dia 19 de gener de 2012, d’aprovació de la proposta de liquidació relativa a l’explotació dels serveis de temporada de 2011 a les Platges de Tamarells i Albercutx, la Junta de Govern, vists els informes emesos a l’efecte pels serveis tècnics municipals de 12/02/12 i 19/06/12, acorda:

1r.Desestimar les al·legacions núms.2ª.1.(barreres de contenció eòlica), 2ª.2 i 2ª.3.(fondejos), 2ª.4.(papereres), 2ª.5.(oxidocs i cadires amfíbies). Aquestes instal·lacions representen una diferència a favor de l’Ajuntament de 63.045,75 euros.

2n.-Estimar l’al·legació referent a la cessió d’aljubs i bombes, valorant aquestes instal·lacions en  la quantitat de 1.506,92 euros.

3r.Estimar parcialment l’al·legació núm.2ª.6., valorant les instal·lacions de banys i vestuaris en la quantitat de 20.005,55 euros.

4rt.En quant a les barreres eòliques, requerir a l’adjudicatari l’import de la millora proposada -26.313 euros- atès que no es dugué a terme. 5è.Requerir a l’adjudicatari el proveïment de 102 conjunts de 2 papereres segons l’annex 5 del Plec, d’acord amb les ofertes de millores presentades tant per Albercuix com per Tamarells, o respondre del valor de les mateixes per import total de 27.540 euros.

6è.Requerir a l’adjudicatari per a la implementació de les millores relatives al proveïment de cadires i muletes amfíbies, així com els oxidocs, o respondre del valor de les mateixes per import total de 9.192,75 euros, segons les mateixes ofertes.

7è.-Acceptar la cessió d’aljubs de fecals per valor de 1.506,92 euros que l’Ajuntament abonarà a l’adjudicatari.

8è.Requerir a l’adjudicatari el pagament a l’Ajuntament de 20.005,55 euros en concepte de lloguer de les instal·lacions de banys i vestuaris.

La liquidació es fixa en conseqüència en la quantitat de 81.544,38 euros a favor de l’Ajuntament de Pollença.

 I es va continuar decidint sobre peticions d'ocupació de la via pública, a la Plaça Major de Pollença i altres llocs. Aquest hivern ha de restar llesta l anova ordenança per posar-la en marxa la temporada que ve.

- Vist el recurs de reposició presentat per l’entitat Rústic Rafal S.L., davant l’acord de la Junta de Govern de dia 22/05/2012 d’autorització d’ocupació de la via pública a la Plaça Major en el qual sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament total del local (C’an Teresa).

La Junta de Govern Local,amb l’abstenció, en virtut de l’article 28 de la Llei 30/92, del Sr. Batle, Acorda:

- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Morro Suau, atès que no es pot tenir en compte l´espai destinat a vinoteca per permetre una major ocupació de via pública amb taules i cadires, ja que aquesta s’ha concedit en relació a l’activitat de bar-restaurant.

El batle es pot abstenir a aquest temes però no pot continuar incomplint la moció aprovada per unanimitat el 31 de març de 2011 que va acordar entre altres punts, tornar a instal·lar la font de 1894 a la Plaça Major al mateix lloc on es trobava.

.- La Lambra Pollença  va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Cafè Plaça).

La junta de govern local acorda:denegar la petició d’ampliació de les places d’ocupació de la via pública, atesa la falta de disponibilitat d’espai segons l’acord de 22/05/2012, i que s’ajusta a l’aforament actual.

-Calvari Inversions S.XXI S.L. va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Cafè L’Illa).Vist l’informe dels serveis tècnics municipals. La junta de govern local acorda:  denegar la petició atès que encara no s’ha dut a terme la modificació de l’aforament del local, i per falta de disponibilitat de l’espai.

- Ca’l Lloro va sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local. Vist el certificat de la Conselleria de Turisme presentat a l’efecte.La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar l’ocupació de la via publica amb 51 places, condicionat a la presentació de llicència d’obertura.

-La Despensa de Anibal va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Restaurant Ca N’Olesa)Vista la resolució de la Conselleria de Turisme presentat a l’efecte. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar 80 places, condicionat a la presentació de llicència d’obertura.

- El Club Pollença, va sol·licitar que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Restaurant del Club Pollença).Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals.la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:  denegar la petició per manca de disponibilitat d’espai, segons l’acord de 22/05/2012, i que s’ajusta a l’aforament actual.

 - Vista la instància presentada per Gelats Valls S.L. en la qual demana permís per ocupació de la via pública a la Plaça Major, davant la Gelateria, la Junta de Govern acorda denegar la petició ja que no es tracta d’un establiment autoritzat.

- Vista la instància d’autorització d’ocupació de la via pública damunt la voravia del carrers La Cala/Joan XXIII (Bar Juanito) Vist l’informe de la Policia Local La Junta de Govern acorda: Denegar la petició atès que l’ocupació de la voravia obstaculitza el pas dels vianants.

 .- Vista la instància en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer La Gola 7 (Restaurante Citrus)Vist l’informe de la Policia Local La Junta de Govern  acorda: Denegar la petició atès que no queda espai suficient per al pas dels vianants.

 .- Vista la instància presentada per l’entitat S’Illot S.L. en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrers Anglada Camarasa/Almirall Cervera (Cafeteria Joker).Vist l’informe de la Policia Local. La Junta de Govern acorda: autoritzar l’ocupació amb 8 taules i 32 cadires (Anglada Camarasa) i 6 taules i 24 cadires (Almirall Cervera).

 .- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Roser Vell 114 (Bar La Espiga). La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que no pot ocupar davant la seva façana i no s’autoritzen ocupacions a l’altre banda del carrer,

 .- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer La Gola 11 (2gocycling)Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 5 de juny de 2012.La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que no s’autoritzen ocupacions a l’altre banda del carrer 2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents

 .- Vista la instància en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Antoni Maura 10 (Maduixa) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 3 taules i 12 cadires.

 .- Vista l’informe de la Policia Local referent a l’ocupació de la via pública al carrer Roger de Flor 47 (Juniors; titular Lazar Ionel Anti), la Junta de Govern acorda autoritzar, d’ofici, l’ocupació amb 4 taules i 14 cadires limitada a la línia de façana del carrer Roger de Flor per no dificultar el pas dels vianants. 

 .- Vista la instància en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Tramuntana 15 (Bar Es Recó) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 3 taules i 9 cadires.

 .- Vista la instància, en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Méndez Nuñez 19 la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació de 3 m2. davant la seva façana.

- Vista la instància presentada, en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Reina Mº Cristina 11 de Pollença (Dragut)Vist l’informe de la policia local.la Junta de Govern acorda: denegar la petició d’acord amb l’informe de la Policia Local.

-Vista la instància  en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Ramon Picó 7 del Port de Pollença (Cal Capellà)Vist l’informe de la policia local.La Junta de Govern acorda:denegar la petició atès que no s’adapta als criteris de la Junta de Govern i no permet els pas dels veïnats.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Verge del Carme 14 del Port de Pollença (Restaurant Il Angelo) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 6 taules i 22 cadires.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Temple 1 (Restaurant Eu Centro).La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que l’ocupació sol·licitada no és davant la seva façana.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Via Argentina 10 (Gastronomia Casa Mia).La Junta de Govern acorda: denegar la petició atès que no es tracta d’una activitat de Bar Restaurant.

.- Vista la instància, en la qual demana permís per ocupació de la via pública al Passeig Saralegui 120 del Port de Pollença (Restaurante La Goleta), la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 5 taules i 10 cadires.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Juan XXIII 52 (Styel Mode) la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda autoritzar l’ocupació de 4 m2 en front de la seva façana.

.- Vista la instància presentada en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Juan XXIII 80 (Bazar Oriental Rojo) la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda autoritzar l’ocupació de 7 m2 davant la seva façana deixant lliure l’espai enfront dels arbres i fins el portal d’accès a l’habitatge.

Manel Fontdevila a zona crítica

 

Comentaris

Pepe

Re: Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Pepe | 28/08/2012, 22:39

No hi ha res a perdonar Tomeu,gràcies per participar.A aquest tema va restar clar que no havia consens entre PP i Lliga, i que no tenien un tema tan important com aquest al seu "full de ruta".

Tomeu Cifre B. -PSM-

Re: Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Tomeu Cifre B. -PSM- | 28/08/2012, 22:18

Perdó per aficar-m'hi, pero l'anguilisme (o estrucisme, no sé com dir-ho) dels successius governants del poble me posa bastant malalt. Havien d'esser UN equip de govern sense compartiments -ho digueren per activa i per passiva-, pero ara ah! ho fan els altres, cadascú té el seu criteri.

Tomeu Cifre B. -PSM-

Re: Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Tomeu Cifre B. -PSM- | 28/08/2012, 22:14

O sia, que hi estan d'acord mentres no els puguin dir que es responsabilitat d'ells.

Pepe

Re: Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Pepe | 28/08/2012, 21:57

Gràcies per participar al nostre blog Rafel. Els membres de la Lliga s'oposaven a les multes mínimes per sistema, però quan jo vaig comunicar a la Junta la nostra oposició a que el batle recuperi aquestes competències no van dir res. O sigui que si no diuen el contrari sembla que els va bé aquest canvi.

Rafel Ballester

Re: Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Rafel Ballester | 28/08/2012, 21:30

Veig que vosaltres vos oposau a que el batlle assumesqui les competències de disciplina urbanística. Però ja que esteis a la junta de govern ens agradaria sabre quina ha estat la postura dels membres de la LLiga davant aquest tema?

Alternativa per Pollença

Re: Junta de 17 de juliol. Disciplina, platja i OVP. I

Alternativa per Pollença | 28/08/2012, 16:56

Dissabte 8 a les 17:00
al final del passeig del Moll de Pollença on comença la zona miliatar
Concentració i nedada reivindicativa per demanar que les platges de la base hi pugui nedar tothom, ja que ara només hi poden anar els militar i familiars. Duis coses per renou (xiulets, casseroles,etc).
Organitza Soca Arrel, i ja ens hem sumat Alternativa, PSM i Esquerra.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb