URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Alternativa | 13 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

 Ahir  vam registrar una moció, a la que esperam es sumin més partits i pugui ser aprovada al ple d’aquest mes, demanant que es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament l’auditoria que es va presentar al passat ple, que es doni una còpia de l’auditoria a tots els  grups polítics i que es realitzi un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat si és el cas, denunciar-les als jutjats

 

Al darrer  ple ordinari del mes de gener es varen fer públiques les conclusions, que no el contingut, de l' auditoria feta a l’Ajuntament per l’empresa especialitzada DELOITTE. A Alternativa per Pollença consideram que tots els grups polítics municipals  tenim dret a poder accedir a la informació completa de l’auditoria. Igualment al ser un document pagat amb doblers públics (20.650 euros) que, de moment, no és públic  -malgrat que la majoria de les empreses que surten com a creditors són persones jurídiques i per tant no es poden acollir a la Llei de Protecció de Dades- consideram que tots els ciutadans tenen dret a poder tenir accés a una informació que s’ha pagat amb els seus doblers.

A l'auditoria es constaten nombroses irregularitats: incompliment de  la llei de contractació pública, falta de control pressupostari de les despeses que  s'aprovaven, factures aprovades sense conformar ... i consideram que és possible que en algunes de les actuacions indicades a l’informe s’hagi traspassat el terreny de la irregularitat administrativa per entrar a l’àmbit del delicte penal que l'Ajuntament hauria de denunciar.

Per tot això hem registrat una moció a la que proposam que el ple acordi:

- Realitzar els tràmits necessaris per publicar l’informe de l’auditoria / diagnòstic econòmic-financer  realitzat per l’empresa Deloitte a la pàgina web de l’Ajuntament

- Donar una còpia de l’auditoria als grups polítics municipals amb representació al ple.

- Realitzar un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o  no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat en algunes de les actuacions indicades a l’informe i, si és el cas, denunciar-les als jutjats.

Per una auditoria útil aquesta ha de ser coneguda pels ciutadans i a més a més de servir per millorar la gestió municipal ha de servir per depurar responsabilitats.

El que opina Bonil de la Deuda Externa l'opinam nosaltres de l'auditoria. ImatgeAn54

 

 

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

MOCIÓ AUDITORIA.

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la seva propera reunió, la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Atès que al darrer  ple ordinari del mes de gener es varen fer públiques les conclusions, que no el contingut, de l' auditoria feta a l’Ajuntament per l’empresa especialitzada DELOITTE, i consideram que tots els grups polítics municipals  tenim dret a poder accedir a la informació completa de l’auditoria.

Atès que tenim un document pagat amb doblers públics (20.650 euros) que, de moment, no és públic  -malgrat que la majoria de les empreses que surten com a creditors són persones jurídiques i per tant no es poden acollir a la Llei de Protecció de Dades- i consideram que tots els ciutadans tenen dret a poder tenir accés a una informació que s’ha pagat amb els seus doblers.

Atès que  a l'auditoria es constaten nombroses irregularitats: incompliment de  la llei de contractació pública, falta de control pressupostari de les despeses que  s'aprovaven, factures aprovades sense conformar ...

Atès que és possible que en algunes de les actuacions indicades a l’informe s’hagi traspassat el terreny de la irregularitat administrativa per entrar a l’àmbit del delicte penal que l'Ajuntament hauria de denunciar.

Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta:

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

El ple de l'Ajuntament de Pollença

ACORDA

- Realitzar els tràmits necessaris per publicar l’informe de l’auditoria / diagnòstic econòmic-financer  realitzat per l’empresa Deloitte a la pàgina web de l’Ajuntament

- Donar una còpia de l’auditoria als grups polítics municipals amb representació al ple.

- Realitzar un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o  no els possibles delictes que s’hagin pogut realitzat en algunes de les actuacions indicades a l’informe i, si és el cas, denunciar-les als jutjats.

Comentaris

Munar

AU, DI !

Munar | 05/03/2013, 17:13

Cagondena, AUI, DI, i que en tens de por....no era el bonjessuset, que deia allò de " la veritat us farà lliures"?? Enga i dò, llum i tauigrafs!!

Vaja cantamañanas embullos!

audi

auditoria

audi | 05/03/2013, 16:51

Donant per entes que si a l'ajuntament s'han comés irregularitats i una auditoria les evidencia s'ha d'actuar contra els infractors em pregunto si ja que els politics tenen l'informe no ho poden debatre i denunciar-ho dintre dels organs polítics. No veig els avantatges de fer-ho públic, vull dir excessivament públic, és a dir, tothom ho pot consultar anonimament i debatra-ho pels foros i blogs de forma molt lleugera i facilitant la feina als trolls, d'uns i dels altres. Heu considerat això?

Alternativa per Pollença

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Alternativa per Pollença | 05/03/2013, 16:36

Benvolguts/des,
Passat demà, dijous dia 7, Jaume Cerdà," Jassos", de la Plataforma Pro-Camins Públics Oberts, farà una xerrada i posterior col·loqui, sobre la questió ,
CAMÍ DE TERNELLES/CALA CASTELL:
RECÓRRER o EXPROPIAR?
A la sala polivalent del centre cultural "Guillem Cifre de Colonya"
US HI ESPEREM, A LES 20.30

Pepe

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Pepe | 15/02/2013, 16:56

Al tema del pressupost el batle va dir que dona per bo com document de sortida el que s'ens va donar a la darrera reunió, però vol esperar a que arribi el nou interventor ( Alberto que ja va estar a la passada legislatura). l que jo trob, es que dimitir.
El que ha passat entre el PP i els no adscrits només el saben ells,però crec que si no es fa equip és millor deixar-ho

Maria

irresponsables

Maria | 15/02/2013, 16:23

El que jo trob, es que dimitir sense haver tancat l'exercici 2012 i aprovat els pressuposts del 2013, a n'aquestes altures de l'any i despres de les promeses electorals que feren, es una irresponsabilitat i una vergonya. I aquets dos no es a l'oposicio que han d'anar sino a ca seva per irresponsables.
Han deixat el poble amb el cul enlaire.
I ara no els podrem demanar responsabilitats

jrv

Pactes secrets, politica barroera.

jrv | 15/02/2013, 13:00

Es surrealista que uns partits que han demanat el vot als ciutadans fins al punt de casi bessar els peus dels votants(en época electoral, obviament!)demanant el vot, una vegada al poder els girin l'esquena barroerament, i ni tan sols als seus votants informin de que van els pactes amb altres partits.
Ho considero una pressa de pel i una manipulació descarada dels valors democràtics.

Pepe

Kiko

Pepe | 15/02/2013, 12:58

Gràcies, la feina amb adolescents ajuda.

Kiko

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Kiko | 15/02/2013, 12:47

Quina paciència tens Pepe, t'admir.

Alternativa

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Alternativa | 14/02/2013, 21:54

Avui s'ha fet oficial la retirada de delegacions als regidors dimitits.

Delegació d'atribucions de Batlia
Per la present li comunico que el Sr. Batle, en data 8 de febrer de 2013, ha dictat la següent resolució:
"Vist el decret núm. 459, de 20 de juny de 2011, de delegació d’atribucions de batlia, ( BOIB núm. 108, de 16.07.2011)
Vista la instància presentada pels Srs. Malena Estrany Espada i Bartomeu Fuster Capllonch, amb RGE núm. 1055, de 7 de febrer de 2013,
mitjançant el qual demanen que "el batle deixi sense efecte els nomenaments i delegacions d’atribucions atorgades per resolució de batlia
dels regidors no adscrits Malena Estrany Espada i Bartomeu Fuster Capllonch"
Conformement amb el que disposa als arts. 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL),
en relació amb l’art. 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), i als arts. 52 i ss. i
46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les atribucions que legalment tinc
conferides,
HE RESOLT:
Primer.- Acceptar la sol·licitud presentada per la Sra. Malena Estrany Espada i pel Sr. Bartomeu Fuster Capllonch.
Segon.- Deixar sense efecte la delegació en la regidora Sra. Malena Estrany Espada, de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la
direcció i de la gestió de les àrees de DELEGADA D’HISENDA I CULTURA, comprensiva aquesta darrera àrea endemés dels serveis
corresponents a la mateixa, de les àrees i dels serveis concrets de normalització lingüística; de la Fundació de l’Escola de Música de Pollença,
i del Festival Internacional de Música de Pollença, tornant a assumir les funcions des de batlia.
Tercer.- Deixar sense efecte la delegació en el regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch l’exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT D’ESPORTS I JOVENTUT i DELEGACIÓ especial DE LA CALA
SANT VICENÇ; tornant a assumir les funcions des de batlia.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió plenària que se celebri, notificar personalment als interessats fent l’oportuna
publicació al BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la present resolució."
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, a Pollença, davant de mi, la Secretària accidental, dia 8 de febrer de 2013
La qual cosa es fa públic per a general coneixement.
Pollença, 8 de febrer de 2013
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavia

Pepe

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Pepe | 14/02/2013, 16:52

Salut i alegria Biel

Biel T.

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Biel T. | 14/02/2013, 16:16

Veig que tens més interès tu en contestar que jo de saber la teva resposta... Un beso.

Pepe

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Pepe | 14/02/2013, 15:07

No siguis gelós Biel T, només et deman que si ens has de demanar alguna cosa la facis al nostre bloc.

Transparent

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Transparent | 14/02/2013, 12:26

Biel T estàs gelòs?

Juana Cifre

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Juana Cifre | 14/02/2013, 12:23

Cagondena Biel T.
es que no saps que hi ha anonims i anonims?

Eh Juan? vull dir pepe.

Biel T.

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Biel T. | 14/02/2013, 12:15

ostres Pepe, quin bon rotllo amb aquest ANÒNIM no?

Pepe

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Pepe | 14/02/2013, 12:06

Molt bo Transparent :-)
La veritat que censurar i fer els articles de les Juntes de Govern que tenen un munt de dades es fa pesat,estarem encantats si altres partits fan aquesta feina. També cal dir que tots els partits tenen les actes, nosaltres a la passada legislatura quan no eram a la Junta de Govern feiem aquesta feina, encara que amb més retard.

Transparent

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Transparent | 14/02/2013, 11:11

Pepe i Miquel, pareix que a la fi podreu deixar de treballar amb les actes de les juntes de govern. Si entre CXI, que tenen un bloc obert, supòs que ja ho faran ells

Alternativa per Pollença

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Alternativa per Pollença | 14/02/2013, 08:23

A l´Última Hora també informa que "Cifre pone sobre la mesa el pacto PP-Lliga e insta a CiU i UMP a sumarse al gobierno".

Les notícies que tenim nosaltres és que el batle va demanar suports puntuals i no la creació d'un nou equip de govern. Avui a les 18:30 es reuneix amb nosaltres.

Alternativa per Pollença

Ultima Hora

Alternativa per Pollença | 14/02/2013, 08:13

Ja era hora.

Costas comienza a reparar el paseo Anglada Camarasa.

h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/costas-comienza-reparar-paseo-anglada-camarasa.html

Alternativa per Pollença

Re: Volem que l'auditoria sigui pública i útil

Alternativa per Pollença | 14/02/2013, 08:10

El Diario de Mallorca fa referència a la nostra moció.

"La ola de transparencia, de momento, no llega a Pollença"

www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/02/14/ola-transparencia-momento-llega-pollenca/826485.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb