URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Alternativa | 20 Febrer, 2013 23:01 | facebook.com twitter.com

Aqui teniu l'annex del pacte entre el PP i la Lliga, on els dos partits, vosaltres mateixos podeu valorar i comentar el que s'ha fet a la majoria del temes. L'enunciat de la majoria és molt general  com per exemple; "Atendre la problemàtica de l'Ullal i Cala Carbó",una cosa és atendre a la problemàtica i una altra acordar una solució, cosa que no han fet PP i Lliga. 

És clar que l'annex es centra en temes urbanístics, la majoria d'altres temes que es citen són en relació al tema urbanístic. Mínimes referències a Serveis Socials, noves tecnologies o participació ciutadana, res d'esport i joventut, res de medi ambient, res de personal, res d'EMSER, res d'educació...

URBANISME

1.      Aprovar l’adaptació i revisió del PGOU, amb una comissió especial on hi hagi representació de tots els grups polítics. Es comptarà amb els mitjans interns i externs que siguin necessaris.

Al mes d'octubre vam fer una reunió, on s'ens va donar la informació i una explicació general de la mateixa.

Tenir especial esment a l'esponjament de les zones turístiques com l'Hotel Don Pedro.

No hem vist res d’aquest esponjament.

Revisar les zones verdes.

Suposam que es refereix a les zones verdes contemplades al PGOU i que anys després es continuen sense expropiar.

Atendre la problemàtica de l'Ullal i Cala Carbó

A aquest tema va restar clar l'interés del PP per reduir la zona humida de l'ullal, però l'únic partit que li va donar suport no va ser la Lliga sinó CiU.

Rebre i adequar les urbanitzacions o urbans sense serveis dins aquesta legislatura.

Agilitzar la tramitació de les llicències per tal de donar seguretat jurídica.

ZONES TURÍSTIQUES: Moll, Cala Sant Vicenç i Pollença.

Tenir especial cura per tal que a l'inici de la temporada turística les zones turístiques del municipi estiguin a punt quant a serveis, neteja, platges, etc.

Condicionar i dotar el municipi de parcs infantils.

A aquest tema si que ha hagut una millora. Ara esperam els parcs infantils a la platja, un dels punts del plec de condicions.

Habilitar els espais suficients per a aparcament a les entrades dels diferents nuclis de població.

Efectuar un estudi de viabilitat de la conversió en zona de vianants de la primera línea del Moll.

Habilitar un local públic a la Cala Sant Vicenç per poder ubicar l’oficina d'informació turística.

Millorar la recepció de la televisió i ràdio, especialment a la Cala Sant Vicenç.

Executar els projectes de litoral amb Demarcació de Costes, previ consens municipal i amb els afectats.

Recuperar el camí de Síller des de la Cala Sant Vicenç.

A pesar de la problemàtica dels camins públics tancats al municipi aquest és l'unic que es cita i no tenim informació de que s'hagi fet res. 

Tramitar la concessió de les platges i assumir-les amb fórmules de cooperació amb l'Ajuntament.

SUBVENCIONS SUPRAMUNICIPALS

Climatitzar el Museu.

Destinar els recursos econòmics que inicialment eren per al teatre-auditori a infraestructures culturals a Pollença, (can Llobera i claustre-museu de St. Domingo), o a altres noves juntament amb aquestes anomenades anteriorment.

 No hem vist ni un euro i a més es vol pagar 150.000 euros pel projecte.

???? Festival de Música.

L'annex que ens van enviar tenia aquests curiosos interrogants, previs o posteriors a la falta d'acord respecte a la valoració del Festival 2012.

Arreglar el camí del Puig de Maria i l’escalonada del Calvari.

S'ha aprovat el projecte pagat amb doblers del govern central gràcies a la declaració de la Serra de Tramuntana com patrimoni de la humanitat.

INVERSIONS

1.- Edificis municipals i altres edificis públics:

 Tramitar l'ampliació del PAC de Pollença (possible ubicació a l’aparcament del CP Joan Mas) i el del Port de Pollença.

 Construir les noves infraestructures de la Policia Local al terreny de devora l’aparcament del CP Joan Mas.

 Finalitzar el pagament del Centre de Dia. Posada en funcionament del centre de dia tot destinant una part del local (planta pis) a residència (estudiar-ne en primer lloc la viabilitat i si és possible modificar el projecte del Pla E) i reformar la part “nova” de la residència actual.

Esperam que en breu sigui una realitat. Aquesta és la única referència aS erveis Socials de tot el pacte.

 Rehabilitar els edificis de la Plaça Major i ubicar-hi l'Oficina d'Informació Turística i la Ràdio municipal.

2.- Entrades del poble:

 Acabar les millores de la primera entrada de Pollença.

 Millorar l'accés al pavelló i connectar-lo amb Via Argentina.

 Millorar l’entrada de Sant Jordi, connectar el camí paral·lel a la carretera del Moll-Pollença i que aquest mateix camí acabi al Moll.

 Millorar les entrades del Port de Pollença.

Reformar la plaça de Ca les Monnares: enjardinament i zona de joc.

ALTRES ACCIONS

 Solucionar la problemàtica de Can Morató tot mantenint els seus usos i edificabilitat, i donar-li viabilitat de manera que solucioni els problemes actuals dels veïnats.

Es va obrir el camí però respecte a la fàbrica l'aposta del batle és que es declari la ruïna de la mateixa.

Millorar els horaris i el funcionament de la recollida selectiva, especialment al Port de Pollença.

Establir una moratòria de locals (restauració i comerç), per tal d’ordenar i regular els existents i els usos per zones. Mesura a consensuar amb l'Associació de Restauració i Comerç, i definir la temporalitat de la moratòria en el cas que es faci.

Dotar de les infraestructures d' aigua municipal per subministrar a la Cala St. Vicenç i recuperar la concessió.

Realitzar un catàleg de procediments per tal de simplificar i reduir el temps d’espera dels ciutadans (reforma administrativa i Carta de Serveis).

Reduir el dèficit de tresoreria fent un pla de sanejament real un cop s’hagi posat tota la comptabilitat al dia, sense augmentar la pressió fiscal.

La pressió fiscal nohadeixatd'augmentar

Realitzar una auditoria per conèixer l'estat econòmic actual de l'Ajuntament.

Ara sembla que no la volen publicar.

Aprovar definitivament l’Ordenança d’Ocupació de la via pública i reduir la saturació dels espais públics existent actualment, com també la redacció d’un pla especial d’usos i regulació de les zones per a vianants.

Una vegada més tenim la temporada damunt i no s'avança en la seva aprovació definitiva.

Posar en funcionament la comunitat de propietaris de l’aparcament de Ca les Monnares per tal que els propietaris es facin càrrec de tot.

Utilitzar la marca POLLENÇA per a totes les àrees i com a imatge corporativa (amb el consens de tots els partits polítics).

Parlen de consens però de moment no ens han consultat absolutament res sobre aquest tema.

Redactar i aprovar el Pla de mobilitat de Pollença i del Port de Pollença. Revisar i millorar la senyalització del municipi i dels llocs d'interès.

El pla del Port de Pollença és imprescindible abans de plantejar-se la semipeatonalització. 23 F 2013: ATUREM EL COP D'ESTAT FINANCER. NO DEBEM, NO PAGAM
PER LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I ELS DRETS SOCIALS

 

 

Comentaris

vaja

Judici

vaja | 23/02/2013, 00:46

res?
tinguent en compte que el misser ja esta contractat, i que per les tases les institucions no paguen...

Un

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Un | 22/02/2013, 08:33

Es pot saber que ha costat a l'ajuntament la broma del judici del cami de ternelles, per acabar alla ja on erem, que tenim una servitud de pas?.

amb20sobra

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

amb20sobra | 22/02/2013, 08:03

Pero a veure, si no omplim els 20 diaris practicament mai, perquè hem de pagar per anar-hi mes gent? Si tanmateix no omplim 20? Jo es que això no ho entenc.

Camins

Ternelles

Camins | 22/02/2013, 07:58

Jo entenc que no és tan negatiu, garenteix l'ús públic del camí, si s'ha de pagar per la expropiació, serà l'Ajuntament qui decidira si és de lliure pas, limitad a un determinant nombre de persones...
Per tant, si l'Ajuntament indemnitza, desprès seria injustificable una limitació de pas, per tant, es podria fins i tot donat lliure pas, sense limitacions.
Altre cosa és que el batle vulgui, aquest no crec...

Pere

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Pere | 22/02/2013, 07:53

Be, això del camí de Ternelles no anat gaire be.De tota manera ara queda clar que els Tribunals consideren el camí titularitat de la propietat de Ternelles i pareix que el poble i tenim una servitut. Pot la propietat reclamar el pagament d´aquesta servitut o us públic?. Més coses, si l´us es públic`, està restringit el pas a les 20 persones?

Pepe

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Pepe | 22/02/2013, 07:28

"Sentencia" si s'ha considerat el camí privat és gràcies a actituds com la que tu defenses. La passivitat i no intervenció de facto de l'Ajuntament fa anys davant l'apropiació de la família March del camí ha estat el seu principal argument.

I no has d'oblidar que la sentència tampoc ha donat la raó a la família March, ja que la servitud del mateix és pública i el pas pel mateix no és un dret concedit quan vol per la família March sinó un dret.

Sentencia

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Sentencia | 21/02/2013, 22:43

Se veia venir anau posant recursos perduts. I ara qui ho paga això la plataforma? La fabrica no la volem per no haver-la de mantenir i ara que mos mantenen el camí i mos deixen passar volem que sigui nostro. No remeneu mes que vos fareu mal

Alternativa

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Alternativa | 21/02/2013, 19:52

A l'enllaç teniu la sentència
h
ttps://docs.google.com/file/d/1QP5faTrQlOsoVPe4ez7uOCwk_AdFa00W8uKVn0R5hl1V84uo5C0WmQoq2s3U/edit?usp=sharing

Alternativa

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Alternativa | 21/02/2013, 19:48

Avui ens ha arribat la sentència dels recursos que havien interposats la propietat de Ternelles i l'Ajuntament, a la mateixa es desestimen els recursos:

DESESTIMAR LOS RECURSOS DE APELACION interpuestos por la Procuradora Sra. Serra Llull, en nombre y representación de Menani, S.A., y por la Procuradora Sra. Pérez Vicens, en nombre y representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Pollença contra la sentencia de fecha 20-10-2011, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Inca, en los autos Juicio Ordinario de los que trae causa el presente Rollo, y CONFIRMAR DICHA SENTENCIA.

El que deia la sentència és que el camí no era públic (cosa que no compartim)però que si que havia una servitud pública.

Por Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Inca, en fecha 20-10-2011, se dictó sentencia, cuyo fallo dice: “SE ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª del Carmen Serra Llull, en nombre y representación de la entidad MENANI, S.A., contra el AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA, representado por el Procurador de los Tribunales Dª Lidia Pérez Vicens y, en consecuencia, se declara que las fincas registrales nº 3727, nº 15167, nº 1700 y nº 1682, inscritas en el Registro de la Propiedad de Pollença y descritas en el fundamento de derecho quinto, conocidas en su conjunto como Ternelles, son exclusivamente de propiedad de la entidad MENANI, S.A.; que por dichas fincas no discurre camino alguno que no sea propiedad de la parte demandante y que en el interior de esas fincas no existe ningún camino de dominio público; y se desestima la acción negatoria de servidumbre ejercitada por la parte demandante, por lo que no procede declarar la inexistencia de servidumbre de paso a favor del Ayuntamiento de Pollença. No procede imponer el pago de las costas causadas en esta instancia a ninguna de las partes”.

Pepe

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Pepe | 21/02/2013, 16:28

Des del "OTAN de entrada NO" ja no em sorprèn res.
Això que proposa el PSC no és una transició sinó una restauració. La Monarquia és una de les herències del passat que s'han d'eliminar per arribar a una Tercera República a la que els protagonistes siguin els ciutadans i la res pública.

Alternativa per Pollença

UH

Alternativa per Pollença | 21/02/2013, 15:23

Com vam informar a aquest blog, avuial diari ültima Hora.

El Ajun­ta­ment ha­bi­li­ta­rá una nue­va ‘ dei­xa­lle­ria’ en un so­lar del po­lí­gono in­dus­trial

Alternativa per Pollença

Ultima Hora

Alternativa per Pollença | 21/02/2013, 15:20

Al diari Última Hora: Con­clu­ye sin acuer­do la ron­da de reunio­nes pa­ra bus­car una nue­va ma­yo­ría de go­bierno.

... To­do pa­re­ce in­di­car que no ha­brá no­ve­da­des an­tes de la ce­le­bra­ción del con­gre­so del Pi pre­vis­to pa­ra me­dia­dos de mar­zo.
No obs­tan­te, el al­cal­de Ci­fre tie­ne pre­vis­to apro­bar an­tes de esa fe­cha los pre­su­pues­tos mu­ni­ci­pa­les de 2013 y ha con­fir­ma­do que den­tro del mes de mar­zo rea­li­za­rá las co­rres­pon­dien­tes de­le­ga­cio­nes.

Joan CC

Re: Urbanisme i poc més a l'annex del pacte

Joan CC | 21/02/2013, 10:17

Flipant ! El PSC demanant que el rei abdiqui i que el princep lideri una nova transició. La monarquia liderant una transició?? i tenen els nassos d'anomenar-se progresistes? Han perdut el papers.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb