URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Moció per evitar els desnonaments

Alternativa | 20 Març, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Al proper ple ordinari hem registrat una moció per evitar els desnonaments a Pollença a través de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la crisi.

Amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2008 i el tercer trimestre del 2012 a l'Estat Espanyol s'han produït 216.418 execucions hipotecàries i 16166 només a les Illes Balears, situant-nos en el tercer lloc de la classificació de CCAA que ha elaborat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Quan el banc adquireix l'immoble aquell que perd el seu habitatge ha d'abonar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per tant, no només ha perdut el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut de difícil assumpció donades les circumstàncies.

Tot allò exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides.

Consideram que la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi del municipi té, entre les seves finalitats, conèixer els casos que existeixin procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per causa d'impagament d'hipoteca o lloguers i proposar l'assessorament als afectats dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament.

Per això a la nostra moció demanam:

- Sol·licitar al partit judicial d'Inca que faci arribar a la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la crisi, l'inici de processos judicials contra persones residents al nostre municipi i que poguessin finalitzar amb el desnonament de les persones demandades.

- En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament per motius econòmics de l'habitatge únic i habitual, convocar, a través de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi, als directors de les entitats financeres afectades, o bé als administradors o propietaris, als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament o, com a mínim, la dació en pagament.

- En el cas de no poder impedir el desnonament, garantir el reallotjament digne de les persones afectades.

- Difondre, tant per mitjans comunicatius tradicionals, com virtuals, el servei municipal  d’assessorament i funció de mediació amb els bancs i caixes o administradors per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les famílies en procés de desnonament.

- Deixar d’operar amb entitats bancàries que promoguin desnonaments per motius econòmics d'habitatge únic de persones empadronades al municipi.

- Ordenar a la Policia Local que no col·labori en els desnonaments per motius econòmics d'habitatge únic i habitual.

- Acordar la suspensió cautelar de las liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius en els casos de dació en pagament i execució hipotecària d'habitatge únic i habitual pels anys 2013 i 2014.

- Instar al Parlament espanyol que s'aprovi la Iniciativa Legislativa Popular, promoguda especialment per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, tal i com s'ha presentat o, si més no, respectant l'esperit de la iniciativa legislativa.

- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic i a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

A continuació teniu la moció

 

 

 

 

MOCIÓ PER EVITAR ELS DESNONAMENTS AL MUNICIPI DE POLLENÇA

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la seva propera reunió, la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Vist que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques.

Vist que segons les dades del
Consell General del Poder Judicial, només entre 2008 i el tercer trimestre del 2012 a l'Estat Espanyol s'han produït 216.418 execucions hipotecàries i 16166 només a les Illes Balears, situant-nos en el tercer lloc de la classificació de CCAA que ha elaborat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca tenint en compte l'indicador “desnonament per cada mil llars/l'any”.


Vist que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del
seu habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 60% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i costos judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avalistes. És a dir , a més de perdre l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una condemna financera per a tota la vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social i l'economia submergida.


Vist que quan el banc adquireix l'immoble aquell que perd el seu habitatge ha d'abonar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per tant, no només ha perdut el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut de difícil assumpció donades les circumstàncies.


Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir
cap responsabilitat, al mateix temps que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.


Vist que considerant que tot allò exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la Constitució espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequada. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...” però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d'execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió), així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre uns altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 -que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l'Observació General número 7 -que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a l'habitatge.


Considerant que tot allò exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides.

Considerant que la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi del municipi té, entre les seves finalitats, conèixer els casos que existeixin procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per causa d'impagament d'hipoteca o lloguers i proposar l'assessorament als afectats dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament.


Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta


PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

El ple de l'Ajuntament de Pollença ACORDA

PRIMER- Sol·licitar al partit judicial d'Inca que faci arribar a la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la crisi, l'inici de processos judicials contra persones residents al nostre municipi i que poguessin finalitzar amb el desnonament de les persones demandades.

 

SEGON- En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament per motius econòmics de l'habitatge únic i habitual, convocar, a través de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi, als directors de les entitats financeres afectades, o bé als administradors o propietaris, als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament o, com a mínim, la dació en pagament.


TERCER- En el cas de no poder impedir el desnonament, garantir el reallotjament digne de les persones afectades.


QUART- Difondre, tant per mitjans comunicatius tradicionals, com virtuals, el servei municipal

d’assessorament i funció de mediació amb els bancs i caixes o administradors per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les famílies en procés de desnonament.


CINQUÈ- Deixar d’operar amb entitats bancàries que promoguin desnonaments per motius econòmics d'habitatge únic de persones empadronades al municipi.


SISÈ- Ordenar a la Policia Local que no col·labori en els desnonaments per motius econòmics d'habitatge únic i habitual.


SETÈ- Acordar la suspensió cautelar de las liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius en els casos de dació en pagament i execució hipotecària d'habitatge únic i habitual pels anys 2013 i 2014.
VUITÈ- Instar al Parlament espanyol que s'aprovi la Iniciativa Legislativa Popular, promoguda especialment per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, tal i com s'ha presentat o, si més no, respectant l'esperit de la iniciativa legislativa.


NOVÈ- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic i a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Comentaris

Pepe

Re: Moció per evitar els desnonaments

Pepe | 20/03/2013, 18:15

Sembla que ens han fet una mica de cas, encara que no s'ha inclòs a les guies de Pollença el rus,a la darrera Junta de Govern, aquest dimarts, la regidora de turisme ens va informar que a la revista hi haurà propaganda de Pollença a la revista en rus que publicarà el Diario de Mallorca. La revista és anual i es distribuirà a principis d'abril. L'edició de 35.000 exemplars; el turista rebrà la revista en mà a l'arribada i el resident rebrà la revista a casa seva.

Pepe

Re: Moció per evitar els desnonaments

Pepe | 20/03/2013, 17:38

Doncs sí Aragorn.

Aragorn

Las dos torres

Aragorn | 20/03/2013, 17:10

Qué bé que s'està sense trolls, no?

Alternativa

Diiario de Mallorca

Alternativa | 20/03/2013, 12:10

Alternativa quiere evitar más deshaucios.
La podeu llegir al diari o al nostre perfil de facebook

Garci

Re: Moció per evitar els desnonaments

Garci | 20/03/2013, 09:25

Si s'aprovés seria una passa molt important en aquest sentit. És indignant tot el que està passant amb aquest tema i que encara surtin demagogs parlant de no tocar res per garantir "seguretat jurídica". L'excusa de moda.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb