URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Per una Residència millor. Al·legacions al reglament de règim intern.

Alternativa | 14 Maig, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un exemple més de la nostra feina per millorar la gestió del municipi. Al ple de febrer es va votar al ple l'aprovació inicial del Reglament de Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo. amb la nostra abstenció, de PSM i Esquerra. Abans del ple ja vam presentar una sèrie d'aportacions que després vam registrar com al·legacions i que avui publicam

 

En nom d’Alternativa per Pollença presentam la petició dels següents canvis, alguns de redacció i altres de contingut (en negreta) al seu articulat.

I. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE

3. Les sortides de més d’un dia de duració i que comportin pernoctar fora de l’establiment residencial es comunicaran al personal responsable de la Residència amb una antelació mínima de 24 hores. Consideram que una antelació de 12 hores és suficient- En cas d’absències voluntàries superiors a una setmana s’hauran de comunicar amb una antelació mínima de 5 . Consideram que és suficient amb 3 dies.

4. Les visites comunicaran en la recepció de l’establiment el nom de la persona que desitgen visitar i s’identificaran amb el document nacional d’identitat o document similar. Les visites a residents malalts seran regulades en règim diari pel personal sanitari. Les visites es rebran, com a norma general, a les sales comuns del centre. Les visites a la pròpia habitació necessitaran d’autorització prèvia del personal competent del centre.

6. Tant els treballadors, residents, com visites faran ús convenient de les instal·lacions del centre residencial, no pertorbant l'higiene i netedat propies del centre.

7. Queda totalment prohibit el lliurament de regals o almoines dels residents als treballadors del centre residencial, membres de la Corporació Municipal, Patronat de la Residència o qualsevol persona o entitat lligada a la Residència, així com la donació de qualsevol tipus de bé. Si és dones el càs, s'haurà de retornar el bé o pertenença, comunicant-ho als familiars o tutors. Si no fos possible efectuar el retorn, el bé s'haurà d'integrar al patrim,oni comú de la Residència.

8.-A la residència es seguiran unes normes mínimes de convivència i respecte mutu, seguretat e higiene, tractant en tot moment amb el màxim respecte tant als altres residents com el personal del centre i visitants evitant desconsideracions i discussions i discrepàncies violentes, tant verbalment com físicament.

9.Esta prohibit introduir o treure aliments i vaixella del menjador, excepte autorització expressa.

10.-El personal de la residència estarà sempre a disposició dels residents, complint les seves funcions amb la màxima diligència possible, igualment els residents hauran de seguir les indicacions del personal que en tot moment vetllaran pel seu benestar.

12.-Els residents mantindran sempre les actituds mes avinents per facilitar la convivència i harmonia entre ells, amb la plantilla de personal i visitants, i incloses vestimenta i higiene personal.

13.- En el cas que el resident ho necessiti, el personal especialitzat els ajudarà en les dutxes i si n’és el cas, realitzaran el canvi de bolquers. La freqüència de les dutxes i dels canvis de bolquers serà la següent: pel que fa a les dutxes un mínim de 2 setmanals amb l’higieni diari; i pel que fa als bolquers un mínim de 6 canvis al dia, o la que el personal responsable determini d'acord amb el personal facultatiu.

16.- No es permeten els animals domèstics al centre residencial, excepte en supòsits especials i amb prèvia autorització de la direcció. Atés que des de fa anys les teràpies emocionals i d'altres tipus contemplen el tenir animals domèstics, aquest article s'hauria d'ampliar, fent-lo mes permissiu i avinent amb varis tipus de residents. Recentment és va donar un cas en que les característiques coincidien amb aquest darrer plantejament. I si alguns aspectes de la Residència s'han d'adaptar, doncs que s'adaptin, en benefici del benestar físic i psíquic dels usuaris.

19.-Si a l’habitació es fa us de televisor o radio es procurarà no tenir el volum molt alt per no molestar a la resta de residents; en tot cas, entre les 21.30 hores i les 07.30 hores es tindrà especial cura en la seva utilització.

22.- La direcció de la residència Social sant Domingo esta facultada per inspeccionar l’estat de les habitacions en qualsevol moment, avisant prèviament a l'usuari.

23.-Els residents deixaran lliures les habitacions i restants locals i dependències de la residencia quan el personal de neteja hagi de dur a terme la seva tasca, llevat d’excepcions justificades.

II. HORARIS DE L’ESTABLIMENT

L’establiment efectua els seus serveis assistencials les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, els 365 dies de l’any. No obstant, l’horari d’obertura pública del centre és de 07.30 a 22.00.

2.- Com norma general les portes d’accés al centre residencial es tancaran a les 22.00 hores i s'obriran a les 07.00 hores.

El centre tendrà els horaris següents:

Aixecar-se: de les 07.00 a les 09.00 hores.

Berenar: de les 09.00 a les 09.30hores.

Dinar: de les 13.00 a les 14.00 hores.

Berenar: de les 16.30 a les 17.00 hores.

Sopar: de les 19.30 a les 20.30 hores.

Descans nocturn : de les 20.30 a les 22.00 hores.

Els menjars es serviran sempre al menjador i a les hores fixades per la direcció. Els residents procuraran ser puntuals i no se serviran menjades fora de les hores assenyalades. Excepcionalment, com en cas de malaltia o d’altres que el personal responsable consideri convenient, els menjars es podran servir a les habitacions del residents.

Al menjador, els residents ocuparan el lloc que tinguin assignat i s’hauran de comportar amb educació, vestir adequadament i respectar el personal de servei. En el supòsit que es presenti qualque problema en el servei s’haurà de comunicar al responsable del menjador o a la direcció.

III. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els residents que desitgin presentar queixes o reclamacions sobre qualsevol aspecte del personal, del funcionament o dels serveis de la residència, les faran arribar a la direcció mitjançant els fulls de reclamació que tindran a la seva disposició a la recepció del Centre. També ho podran efectuar verbalment, i si així ho desitgin, en presència de familiar o tutor.

Els residents podran realitzar qualsevol tipus de suggeriment, que comporti una millora de la qualitat de vida en la residència, mitjançant la bústia col·locada en la zona de recepció, o escrit signat adreçat a la direcció.

IV. SERVEIS DEL CENTRE RESIDENCIAL

4.- La residència ofereix un servei complementari de perruqueria per als usuaris. Aquest servei, es prestarà, com a mínim, un cop al mes i, si escau, segons necessitats, sempre amb l’horari de 10.00 hores a 12.00 hores, (el preu s’abonarà amb la factura mensual).

El centre residencial prestarà un servei de podologia, pel qual s’haurà de demanar hora amb una antelació de 48 hores (s’abonarà amb la factura mensual).

Tria l'usuari el perruquer o podòleg, o és sempre el mateix segons conveniència de la residencia?

V. ADMISSIONS I BAIXES

1.- Requisits per accedir al centre. Podran esser beneficiaris dels serveis oferts per la Residència els residents al municipi de Pollença que compleixin els següents requisits:

Requisits d’edat: poden ser usuaris les persones majors de 60 anys; els pensionistes majors de 55 anys amb incapacitat física o psíquica igual o superior al 65% i reconeguda mitjançant el certificat de minusvalidesa; els seus cònjuge o la persona amb la que convisqui en anàloga relació d’afectivitat de forma estable, pública i notòria; les persones amb una consanguinitat (parelles de fet?) de primer o segon grau que convisquin i siguin dependents del beneficiari, que no siguin menors d’edat, i que tenguin reconeguda una deficiència mitjançant el certificat de minusvalidesa.

No patir cap malaltia infectocontagiosa ni aguda que requereixi l’atenció imprescindible en un centre hospitalari.

Excepcionalment, el Patronat podrà autoritzar l’ingrés d’un usuari, basant-se en l’interés social, humanitari o anàleg, quan no es compleixin estrictament alguna de les condicions per al seu ingrés, sempre que no es vegi afectat el normal funcionament de la Residència. (Ho decidirà el Patronat en reunió extraordinària?)

2.- Ingrés al centre:

L’entrada al centre, una vegada reunits els requisits, s’estableix per ordre d’inscripció. En el cas que es sol·liciti una estada temporal s’avaluarà en funció dels recursos i la capacitat del centre.

L’ usuari haurà d’aportar:

...

El personal de la Residència, o els serveis socials de l'ajuntament col·laboraran i assessoraran en els tràmits administratius.

VI. CAUSES DE SUSPENSIÓ O CESSAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

1.Seran causes de suspensió temporal del servei per part de la residència, i que comportaran l’expulsió temporal per un temps no superior a 15 dies les següents:

L’alteració continuada i comprovada de l’ordre i la manca de respecte greu cap a altres usuaris i treballadors.

No respectar les normes contingudes en aquest reglament.

El robatori de béns o objectes de qualsevol classe propietat del centre residencial, del personal o de qualsevol usuari.

La manca de pagament puntual injustificat de la corresponent mensualitat.

3.La proposta de suspensió de la prestació del servei i per tant, de l’eventual expulsió temporal de l’usuari del centre residencial serà comunicada a l’interessat mitjançant escrit de la direcció , concedint-se un termini d’una setmana per presentar les observacions que es considerin adients. Una vegada presentades a la direcció, es donarà trasllat de totes les actuacions al President del Patronat perquè en pugui resoldre, donant comunicació a l’interessat i donant-se un màxim d’una setmana per donar compliment a la Resolució del President. Igualment es comunicarà als membres del Patronat

4. En el supòsit de cessament definitiu de la prestació del servei, aquesta es podrà dur a terme de forma immediata en casos extraordinaris, que hauran de quedar justificats mitjançant informe de la Direcció i posterior resolució del President del Patronat,

Si no és un supòsit extraordinari s’haurà de seguir el mateix procediment assenyalat amb anterioritat per a l’expulsió temporal, comunicant-se la resolució final a l’interessat i ampliant el termini per donar compliment a la Resolució del President, fins a 15 dies

Totes aquestes situacions i resolucions, es comunicaran igualment a tots els membres del Patronat.

VII. SERVEIS I SISTEMES DE COBRAMENT DEL PREU DE SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA

En la quota mensual inclourà els serveis següents:

-Allotjament i manutenció.

-bugaderia.

-assistència del personal sanitari i resta del personal de la residència.

En el supòsit d’absències forçoses transitòries de l’usuari, el centre li reservarà la plaça, però li cobrarà el preu de l’estada i deduirà el cost de l’alimentació i bugaderia .

VIII. MECANISMES D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA DELS USUARIS

Es crearà una comissió formada per: President del Patronat municipal de la Residència, o persona amb qui delegui, el regidor competent en matèria de serveis socials, el treballador/a representant legal dels treballadors,  altra treballador/a elegit per i entre els treballadors , usuaris o familiars responsables elegits igualment per i entre aquests col·lectius, on s’informarà de les decisions que afectin al centre.

La comissió es reunirà semestralment i sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti un terç dels seus membres.

De cada reunió que es dugui a terme, es redactarà una acta que s’exposarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament durant 3 setmanes i es farà arribar una còpia de la mateixa als familiars responsables que ho demanin.

Tots els càrrecs exposats tindran veu i vot.


 

Comentaris

Alternativa per Pollença

Re: Per una Residència millor. Al·legacions al reglament de règim intern.

Alternativa per Pollença | 14/05/2013, 20:11

Avui al Última Hora i al Balears el batle es queixa del Consell... Després de decidir fer l'obra de l'aparcament sembla que el Consell no pagarà la seva part.

www.facebook.com/photo.php?fbid=529874690381174&set=a.517724248262885.1073741830.100000759446484&type=1&theater

Alternativa per Pollença

Re: Per una Residència millor. Al·legacions al reglament de règim intern.

Alternativa per Pollença | 14/05/2013, 20:03

Interessant article de la nostra companya na Marina Llobera sobre el disbarat del TIL (tractament integrat de llengües).

TENIM POC TEMPS (’TIL the death)

h
ttp://contrainfo.cat/temes/ensenyament/opinio-tenim-poc-temps-til-the-death/

Margalida Amengual

Hotelers

Margalida Amengual | 14/05/2013, 13:39

Es lo de sempre, per desgràcia, només pensen en posar la pota al coll al treballadors per ells guanyar més i invertir-ho al Caribe, deixant morir molts establiments aquí. Entre corruptes, lladres i hotelers estam ben arreglats.

jrv

Hotelers cobdiciosos

jrv | 14/05/2013, 12:19

Però no han signat els hotelers un Conveni Col·lectiu??
Fins a quin punt volen ofegar als treballadors que simplement volen guanyar-se la vida honradament??
-ABSENTISMO?? que entenen els hotelers per "absentismo", que no te pots operar d'apendicitis per que no pts faltar a la feina??
- Flexibilitzar la distribució de les jornades de treball, és ha dir, fer 20 hores seguides??
- Contractes en prèctiques, fer feina sensa cobrar , fer contractes amb practiques fins als 67 anys, de momento...
- Derecho de huelga, : domes pots fer vaga les hores lliures, si en tens...

Per rendabilitzar l'empresa, i poder regalar cada any un iot de 5 milions d'euros al rei, o a n'Urdangarin...

Miquel Sánchez

Re: Per una Residència millor. Al·legacions al reglament de règim intern.

Miquel Sánchez | 14/05/2013, 10:17

Segons DM els hotelers demanen:

"También ha demandado que Bauzá contribuya a los cambios legislativos necesarios para combatir el absentismo, flexibilizar la distribución de las jornadas de trabajo, ampliar los contratos en prácticas y regular el ejercicio del derecho de huelga."

Escarrufa, tots la dreta s'ha crescut, on arrivarem

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb