URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El batle deixable d'en Bauza (Junta 4 de juny)

Alternativa | 12 Setembre, 2013 00:01

Continuam completant la publicació de les actes de les Juntes de Govern, fent la feina institucional que hauria de fer l'Ajuntament. De fet som l'únic partit que publica aquestes. A la nostra pàgina web trobareu  actes senceres de les Juntes, respectant la llei de protecció de dades. Evidentment la nostra expulsió de la Junta de Govern a més d'evitar la feina de control directe que feim, dificulta aquesta feina de publicació  ja que ara rebrem les actes amb més retard.

Junta del 4 de juny de 2013

  A aquesta Junta de Govern el batle ens va informar del seu decret de batlia de l'aprovació de l'expedient de contractació per a la Direcció Artística del Festival de Música de Pollença mitjançant procediment negociat sense publicitat. Ni consensuar ni res el batle va fer el que volia;  contractar a Joan Valent fent un negociat dirigit; on a més del mencionat Valent només va convidar a  dues persones relacionades amb el mateix. D'aquesta forma el batle es burlava del ple i es saltava un acord del mateix,  igualment es burlava de la Junta, a la que no donava cap possibilitat de votar, i demostrava que era un bon deixeble del seu cap en Bauza. Es veu que governar per decret i fer mangarrufes és una cosa innata als líders del PP, amb l'agreujant que al cas del nostre batle ni tan sols el pot defensar o justificar amb una majoria absoluta. I és que no el podem evitar els líders del PP enyoren la dictadura passada; l'oposició, els tribunals, els ciutadans una vegada que han votat sobren.

Recordau que a una Junta anterior el batle havia presentat un plec de condicions per fer un negociat sense publicitat al qual només es convidava a Joan Valent. A petició del nostre regidor es va retirar. Al ple posterior tots els grups de l'oposició (excepte CiU) que ja haviem denunciat l'actitud del batle ( Fer les coses bé al Festival)  vam presentar  una moció que  que es va aprovar demanant consensuar  les bases de la contractació de la direcció artística del Festival fossin consensuades al Ple ( RGE núm. 3427, 16.05.13). Amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No adscrits - en contra; PP, Lliga i CiU. Com no  es podia legalment aprovar les bases de la contractació al ple vam fer una esmena demanant que les bases abans de ser aprovades siguin consensuades per tots els grups...

A aquesta Junta també es va aprovar amb la nostra abstenció la proposta de batlia l’establiment de criteris generals per a  l´atorgament de fraccionament i ajornament de deutes de tercers amb l´Ajuntament. La majoria d'aquests deutes són per multes per infraccions urbanístiques, encara que també hi ha casos d'ocupacions de via pública. La nostra abstenció es va fonamentar sobre tot en que no s'ens va donar aquesta informació abans de la Junta per poder comentar-la a la nostra assemblea i   consideram  que per deutes petites l'ajornament o fraccionament s'allarga massa.(a la continuació de l'article teniu més informació)

 Albercocs i cireres

 

“TERMINIS D´AJORNAMENT i FRACCIONAMENT DE DEUTES I APORTACIÓ DE GARANTIES

En tot cas s´han d´incloure a la sol.licitut formulada pel subjecte passiu i s´haurà d´ajustar als següents límits:

Deutes fins a 6000€, fraccionament/ajornament màxim per període de 12 mesos

Deutes per imports entre 6.000,01 euros i 18.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als dos anys.

Deutes per imports entre 18.000,01 euros i 30.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als quatre anys.

Deutes per imports entre 30.000,01 euros i 60.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als vuit anys.

Deutes per imports superiors a 60.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als deu anys.

En cas de deutes per import superior als 18.000 euros s’haurà d’aportar garantia que cobreixi principal i els interessos que generi el fraccionament i un 25 % més de la suma d’ambdues partides. D´acord amb l´art. 82.2 de la Llei 58/2003 General Tributària, quedant exonerats de presentar garantia els deutes iguals i inferiors a 18.000 euros.

DE LA GARANTIA:

D’acord amb l’article 82.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, es fa necessari que  l’ajornament i el fraccionament de les deutes tributàries es garanteixin mitjançant aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat de crèdit i caució. Com excepció (abans era una regla general), quan es justifiqui que no és possible obtenir dit aval o que la seva aportació compromet greument la viabilitat econòmica, es podrà admetre com a garantia la hipoteca unilateral constituïda damunt bé immoble, a favor de l’Ajuntament de Pollença.

De conformitat amb l’article 46.4 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005) quan es sol·liciti l’admissió de garantia que no consisteixin en aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat de segur de caució, s’aportarà, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament  la següent documentació:

            a)Declaració responsable i justificació documental de la impossibilitat d’obtenir dit aval o certificat de segur de caució, en la que hi consti les gestions efectuades per a la seva obtenció.

            b)Valoració dels bens aportats en garantia efectuada per empreses o professionals especialitzats i independents. Quan existeixi un registre d’empreses o professionals especialitzats en la valoració d’un determinat tipus de bé, la valoració haurà d’efectuar-se, preferentment, per una empresa o professional inscrit en dit registre.

La totalitat de costos de la hipoteca immobiliària constituïda a favor de l’Ajuntament seran a compte del deutor.

Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00€, s’ha d’acreditar un nivell de renda familiar inferior a 15.000,00 €, aportant, a més de la documentació assenyalada a la sol·licitud, la darrera declaració de renda de la unitat familiar o bé, en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un certificat de rendes expedit per l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.

No es concedirà l’ajornament o fraccionament si l’interessat no es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries amb aquest Ajuntament, inclòs el d’altres ajornament o fraccionament vigents concedits anteriorment.” 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb