URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Verd sí... opacitat també

Alternativa | 31 Gener, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple de verd de gener. El ple es va omplir de verd i va venir el propi Jaume March, al que vam agrair el seu valor  i seny davant la difícil situació que es troba, donant amb el seu tarannà forces a la resta de docents per continuar lluitant a favor de l'educació pública.   El batle va acceptar canviar l'ordre del dia  i el punt 4 de la lei de símbols i el 6 de suport a Jaume March van ser les primeres mocions en debatre's. Les dues es van aprovar i Pollença va demostrar una vegada més el seu rebuig a la política antieducativa i catalonofòbica del PP.

Dins la part negativa del ple lamentam el rebuig de la nostra moció que demanava iniciar el procediment de responsabilitat patrimonial i civil contra el que va ser el batle, es a dir el Sr. Joan Cerdà Rull i el seu regidor d'esports, D. Miquel Ramón Amengual , perque retornin a l'Ajuntament els 45.560 Euros que s'ha hagut de pagar a l'entitat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L per l'arrendament de tres pistes de tennis al període 2006-2011 que  va burlar tots els procediments de contractació establerts a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Altres aspecte a destacar del ple va ser el silenci total del regidor d' Unió Mollera Pollencina, que es va abstenir en totes les mocions excepte en la que presentavam  nosaltres, sense donar cap tipus d’explicació.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable. Retirat

El primer punt es va retirar ja que la redacció del canvi que havien proposat inicialment no era correcta i no s'ha corregit abans del ple.

2.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de transmissió de finca amb qualificació d'espai lliure públic a obtenir per expropiació forçosa, amb contraprestació (justipreu) de la cessió temporal de la mateixa per a l'explotació com a quiosc de l'edificació existent (parcel·la ref. cadastral núm: 4791404EE0149S0001QS, Zona antiga de Cala Barca, Cala Sant Vicenç).Retirat

Tots els grups de l'oposició excepte UMP hem demanat la retirada del punt per un millor estudi del mateix; demanar la seva opinió a l'Assemblea de Veïns de la Cala Sant Vicenç, conèixer els detalls del conveni, el projecte de quiosc que té la Fundació...  Per una vegada que es recorden de la Cala Sant Vicenç cal fer les coses bé. El batle va acceptar la retirada del punt encara que va fer un discurs fora de lloc, acabarà la legislatura i encara no s’haura adonat que no té majoria absoluta i que ha de fer les coses amb més cura.

3.- Moció presentada pel grup municipal A d’inici expedient “acció de retorn” Rebutjada amb els vots en contra de PP-CiU-Lliga i UMP (9), vots a favor d'Alternativa (2) i abstenció de la resta.

L’equip de govern amb el suport d'UMP continua sense voler llum i taquígraf sobre el que s'ha fet les legislatures anteriors. En aquest cas no han volgut obrir un expedient que hagués suposat que tots els implicats declarassin, informes i un decisió sobre si hi ha o no responsabilitats personal i de quin tipus.  El batle va insistir que cal aprendre perquè no torni a passar... Com s'aprenderà si no s'ha assumit cap responsabilitat política, pagam tots un acord establert al marge de l'ordenament jurídic. Evidentment a Alternativa continuarem cercant que s’ assumeixin responsabilitat a aquest tema i en aquest moment estam estudiant la possibilitat d’anar a la via penal.

4.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE, A, ERAM i Regidors no adscrits de declaració dels símbols d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió.  (Nota de premsa conjunta sobre la moció)Aprovada amb el vot en contra de David Alonso (curiosament és la primera vegada que aquest regidor del PP va parlar en català al ple), abstenció de la resta de regidors del PP i UMP i vot a favor de la resta de grups.

Sembla increïble que al 2014 s'hagi de lluitar a un estat democràtic per la llibertat d'expressió. El ridícul que està fent el govern del PP a aquest tema només és comparable al que feien els censors del franquisme.

Al ple havia la idea de presentar diferents mocions sobre el tema que finalment hem unit. Les esmenes van ser aprovades pels vots a favor de tots els grups excepte l'abstenció del PP i UMP. Els acords que es van aprovar són els següents:

 

1. Declarar l’Estendard del Rei en Jaume, la senyera de les quatre barres (inclòs el llaç quadribarrat) com a símbol oficial d'interès local als efectes de l'apartat 2) b) de l'article 4, de la Llei sobre l'ús dels símbols oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

2. Declarar com a símbols oficials d'interès local totes aquelles manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi als efectes d'atorgar-lis el caràcter de símbol permès per al centre escolar corresponent, alliberant-lo de l'autorització prèvia, establert a l'article 4, apartat 2) b). 

 

3. Prohibir l’exhibició feta per part de particulars o entitats associatives a espais públics de simbologia que inciti a l’odi, que exalti o representi dictadures, contràries als valors democràtics, i particularment les que representin simbologia nazi.

4. Rebutjar la voluntat del Govern de les Illes Balears de vulnerar la llibertat d'expressió dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, a través de l'establiment de la censura prèvia amb la  Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.

 

5. Exigir al Govern de les Illes Balears la retirada immediata de  l'esborrany de decret sobre ús de símbols als immobles o mobles afectes als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en tant que atempta contra la llibertat d'expressió i l'autonomia local, entre d'altres vulneracions del nostre ordenament jurídic que el converteixen en un decret il·legal.

 

6. Exigir al Govern de les Illes Balears la derogació de la  Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, en tant que vulnera un dret fonamental com és la llibertat d'expressió al establir un sistema de censura prèvia, explícitament prohibit per la Constitució Espanyola.

Hem demanat al batle per la seva abstenció a l'assemblea de batles. La seva explicació és que va considerar que la moció que es presentava a l'assemblea de batles era la que se presentava avui i va decidir-se abstenir-se a l'espera del que es fes avui. Nosaltres consideram que l'opinió del ple ja havia restat clara a mocions anteriors contra la llei de símbols i a favor dels llaços del català, i que el batle hauria d’haver votat en contra de la llei de símbols a l’assemblea de btles.

5.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE, A i ERAM en contra de la reforma de la llei de l’avortament i per un pla municipal a favor dels drets sexuals i reproductius (veure moció).  Aprovada amb els vots a favor de tots els regidors, excepte l'abstenció del regidor d'UMP. El batle va donar llibertat de vot als seus regidors.  

La llei del 1985 reconeixia tres supòsits o indicacions per avortar (violació, risc per la mare i malformació fetal). Le llei de 2010 era una llei de terminis, en què l'avortament era un dret de les dones dins les 14 primeres setmanes de gestació. Després, establia una sèrie de terminins i supòsits per avortar. La proposta de Gallardon torna al model dels supòsits o indicacions (al món, hi ha dos models en quan a regular el tema de l'avortament: el de supòsits i el de terminis. Van variant les legislacions, en raó dels supòsits o els terminis, però els models són dos) i redueix de tres a dos els supòsits: violació i risc físic o mental de la mare. Desapareix el supòsit de la malformació fetal com a supòsit per avortar. A més, els mecanismes per demostrar el supòsits dels riscs físic o metal de la mare s'endureixen considerablement. S'han de presentar dos informes de metges de diferents centres mèdics avalant la situació de perill per la mare.... Hi ha en el fons una qüestió de classe social: les classes baixes i populars no podran fer front ni psíquica ni econòmicament el procés, hi acabaran fent pràctiques d'avortaments clandestints, posant en perill la salut de la mare; mentre que els membres de les classes socials altes no tendran la meitat de problemes per fer front a aquesta situació advinguda i no volguda. 

6.- Moció presentada pels grups municipals ERAM, A, PSOE i PSM-EN de suport a Jaume March Serra i de rebuig a la política educativa del Govern de les Illes Balears (veure moció).. (veure article)Aprovada amb l'abstenció del PP i UMP i vot a favor de la resta.

Vam fer una esmena mínima ja que quan vam registrar la moció només parlavam d'un expedient i ara cal parlar d'expedients. Aprovada amb l'abstenció dels regidors del PP i UMP i vot a favor de la resta de grups.

 

 Els expedients oberts a Jaume March són expedients purament polítics fets d'una manera barroera. Tenim una Conselleria d'Educació que en comptes de premiar al director d'un centre que ha millorat els resultats de PISA, que ha estat el centre públic de les Balears amb els millors resultats científics, que ha rebut el premi El País de los Estudiantes, el premi de Crearte del Ministeri d'Educació el 2011... El trepitja. 

7.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d’un model de gestió individualitzat i amb participació decisiva de les institucions balears (veure moció) Aprovada amb l'abstenció d'UMP i vots a favor de la resta de regidors.

Es va esmenar la moció afegint que la gestió pública de l'aeroport hauria de passar al govern autonòmic. Curiosament va ser una idea que va treure al ple el batle.

Evidentment estam en contra de la privatització dels aeroports.  Però anam una mica més enfora; de res serveix tenir un aeroport públic sense trànsit al mateix, i si no mirau el tema de Menorca on AIR NOSTRUM renúncia al servei públic ja que té ocupacions inferiors als 20%. Necessitam una empresa pública d'aviació, una RENFE aèrea. Els hotelers ens volen fer creure que el problema són les altes taxes de Son Sant Joan i això és mentida, i si no mirau Canàries que amb les mateixes taxes té un munt de vols a l'hivern (pel clima s'enten), des res serveix la titularitat de l'aeroport sense una activitat econòmica

8.- Propostes /Mocions d'urgència.

I.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

 El batle de Pollença informaque ha deixat sense efecte el decret pel que els membres de l'equip de govern amb dedicació exclusiva s'havien auto-atorgat per decret les anomenades "ajudes socials" talment com si fossin funcionaris. Els grups de la oposició (PSM-MÉS, A, PSOE, ERAM i No adscrits ) haviam presentat un recurs de reposició Els doblers pressupostat es destinaran a Serveis Socials

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Vam ser l’únic grup que havia registrat en temps preguntes per aquest ple i van ser contestades la majoria abans de fer-se les 12 de la nit, les publicarem a aquest bloc.


Avui us recomanam assistir a la presentació del llibre “Treballadors, sindicalistes i clandestins” de David Ginard. L’historiador i arxiver municipal, Pere Salas, presentarà  i l'autor també intervindrà a l’acte de presentació que tindrà lloc divendres 31, a les 20,30 hores, en el Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya, Pollença.

Comentaris

Pepe

Re: Verd sí... opacitat també

Pepe | 02/02/2014, 00:59

Joan Ramon pens que la votació de la nostra moció reflexa que estam a una partitocracia.

Pepe

Re: Verd sí... opacitat també

Pepe | 02/02/2014, 00:57

Has creat tendència 97153.
97186 revisa les mocions, al.legacions, preguntes sobre el municipi que hem fet. Clar que si la feina política es mesura pels capells o el pi al que anam...Nadal li va regalar un capell a Miguel i els dos vam estar a Formentor. Realment penses que això és rellevant? Així anam i així estam!

97153

97153

97153 | 01/02/2014, 13:17

Parece ser que mi nick ha gustado y se va imitando.
Mi último post fue (((97153 | 29/01/2014, 00:38))) hace unos días.
Desde entonces (a parte de aclarar el mismo tema a Maki) no soy yo.
Aunque tampoco entro a juzgar los contenidos de posts con nicks parecidos.

P.

Re: Verd sí... opacitat també

P. | 01/02/2014, 12:11

Jajajaja... como me haces reis 971! Porque no lo propusiste tu? Podías haberlo hecho fácilmente, poniéndote en contacto con qualquier partido para que presentara esa emmienda o una moción.
Está claro que tu afán sencillamente es molestar. Y la verdad, pensaba que tu talante seria capaz de hacerte más constructivo.
Por otro lado, esta ley, por lo absurda que es, no necesita mociones en contra, sino desobediencia y punto. Quien es el estado o la comunidad para prohibir que un ayuntamiento o un colegio, instituto, etc. puedan colgar de la fachada de su edifició, qualquier cosa que les de la gana? seremos mayorcitos de edad, no?

971

Re: Verd sí... opacitat també

971 | 01/02/2014, 11:17

Molta quatribarrada d'interés local, que ja està bé no passa res, i a ningú se li acudeix declarar d'interés local ni tan sols la bandera groga dels moros. Politiqueo politiqueo, no vos interessa res mes.

JRV .

Compromis... set

JRV . | 01/02/2014, 10:34

No per anti- étic i anti democrátic el vot del PPPILliga era menys previsible en el cas del regal de 45.000 eurons a DUVA..i el no-vot del UMP per descomptat....Però me va decebre l'abstenció de PSOE, la parrafadeta d'Esquerra i fins i tot el PSM, sempre tan coherent. S'han de tenir ben possats i convençut de la condició de representant del poble per ser coherent amb un regidor irresponable que està assegut a dues passes, però si volem ser minimament dignes del càrrec de regidor, i sense anar contra cap persona, però contra uns fets que indiquen baixessa i ineptitut, no podeu amagar el cap com els estruços, que us vareu posar al seu nivell, i això que els estruços no voten.
Tan sols es demanava obrir expedient aclaratori , ACLARATORI, però es veu que és mes fácil pels partits i patidillos, en el cas d'UMP, perlar de la infarta, o dels aeroports, que no del que tenen davant el nas, per molt cutre que sigui.
I A TOT AIXÒ EL REGIDOR INEPTE, QUAN PENSA DIMITIR, i com el seu partit no li demana??
En tot cas, gracies Pepe i Miquel per la coherencia ètica

Maki

Persones

Maki | 01/02/2014, 10:19

Cert, Pepe, el cas de UMP ( o SUP....? m'ho he perdut...) Quan votaven UMP, votaven Mikelin, que mou els fils dels seus interresos i de la seva ideología anèmica....
I disculpa, 971 etc, qualque vegada has emprat el tò i els argumentets d'en tri leiro. Però ni jo ni ningú està lliure de ficades de pota

97186

Aiaiaiiiii

97186 | 01/02/2014, 08:11

Tant de bo fessiu la mateixa feina en àrea local... No se perque vos presentau a les eleccions locals y no a les estatals... I per aqui teniu raó. No s hauria de dir UMP, la P sobre!! Com deien u gorros SUP, no se si sabeu de que xer, segur q ereu tots a ternelles...

Pepe

Re: Verd sí... opacitat també

Pepe | 01/02/2014, 00:41

Una cosa que hem de tenir en compte maki és que els ciutadans no tenen la oportunitat de votar als regidors, voten llistes tancades.

Pepe

Re: Verd sí... opacitat també

Pepe | 01/02/2014, 00:40

Gràcies Joan, és una pena que ni tan sols s'hagi volgut obrir un expedient per saber si es poden demanar o no responsabilitats personals als polítics responsables del lloguer il·legal de les pistes de tennis. En aquest moment que més que mai els ciutadans demanen transparència i responsabilitat encara hi ha molt de polítics sord.
Els que no la vareu escoltar mereix la pena escoltar la defensa de la moció de l'avortament que va fer na Malena, la trobareu a la ràdio municipal.
Per mi també va ser emocionant podem tornar una mica de tot el que ens ha donat amb la seva actitud a Jaume March.

Alternativa

Re: Verd sí... opacitat també

Alternativa | 31/01/2014, 23:22

Pollença també declara la senyera símbol local
El batle (PP) justificà la seva abstenció manifestant que "no és competència municipal discutir aquestes qüestions"
www.arabalears.cat/balears/Pollenca-declara-senyera-simbol-local_0_1076292507.html

La 'senyera' ya es símbolo oficial de interés local en Búger y Pollença

El 'pollencí' Jaume March, director expedientado del IES Marratxí, protagonista del pleno
h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/senyera-simbolo-oficial-interes-local-buger-pollen-a.html
El pleno pide la retirada de la Ley de Símbolos con la abstención del alcalde Cifre
El municipio declara la ´senyera´ cuatribarrada como símbolo local con el único voto en contra de un edil popular

www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/31/pleno-pide-retirada-ley-simbolos/907443.html

maki

Ple

maki | 31/01/2014, 22:13

Lluis, ens agradi o no, tots aquests concejals han sigut votats pels ciutadans del municipi de pollença, enganyats, perque per exemple el regidor d'UMP (o de NPI?) segons sembla, vota( o deixa de votar, millor dit, el que li diu l'amo en miguelin... i això SI QUE NO FIGURAVA AL PROGRAMA DE NPI, perdò, UMP.... cap ciutadà éls hagués votat si ho hagués sabut...

LLUIS CARSI

ple

LLUIS CARSI | 31/01/2014, 15:03

Lo lamentable es tenir segons quins consejals q no se mereixen ni l aigua q se beben al ple,q malgrat no interven,pareix q estan desidratats,un nivell molt baix per part d alguns d aquest q cobren amb diners dels Pollensins no de madrid,en alguns moments hem vaig sentir orgullos de ser de Pollença i en altres vergonya aliena de q haguem de pagar en doblers de tots a segons quin pajaros de cine de barrio,per moments orgulls i en altres VERGONYA....

Joan CC

Re: Verd sí... opacitat també

Joan CC | 31/01/2014, 13:38

Bones respecte al ple d'ahir m'agradaria donar l'enhorabona al nostre portaveu per les seves intervencions' expecialment per la de la mocio de l'inici d'expedient d'accio retorn. Mocions com aquestes no son ni agradables ni facils de defensar i en Pepe va tornar donar mostres de la seva valentia i coherencia. (El resultat demostra que Pepe no te aquest poder que alguns li pressuponen de poc menys que embruixar a l'oposicio tot i que els molt dificil rebatre el seus arguments).
L'altre intervencio que m'agradaria destacar es la de na Malena a la defensa de la mocio en contra de la llei de l'avortament' va estar brillant!
Decepcionant que UMP no tingui veu al ple i tambe que Michel no tingues res a dir ahir al ple

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb