URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari de març

Alternativa | 26 Març, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Demà dijous sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.Aquest és l'ordre del dia:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

Es tracta d'una modificació de crèdit per unes obres d'urgència al carrer Pescador que va passar per ull i el canvi d'una canonada massa estreta al carrer Roure. Aquest carrer es troba a la unitat d'execució del Pollença Park que a la comissió informativa ens van informar que havia restat suspesa fins que s'adapti al Pla Hidrològic.  Com ja vam dir al seu moment ens preocupa el tràfic que hi haurà d’absorbir el carrer del Bot amb la semipeatonització i del qual s'ha de fer la dotació de serveis.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença (consultar reglament).

Un reglament necessari per regular les prestacions econòmiques dels Serveis.

Les raons tècniques/professionals que fonamenten aquest reglament són:

·  La necessitat de fer visibles i normalitzar els serveis socials al si de les polítiques municipals.

·La necessitat de millorar la coordinació interna municipal, particularment amb la consecució de formes de pagament més àgils.

·  La necessitat d’incrementar l’eficàcia dels ajuts, en terme d’equitat, pel pas endavant que implica haver fixat un barem social i econòmic.

· La necessitat de guanyar en rigor i criteris objectius, però sense rigideses i, per tant, amb la possibilitat d’atendre casos excepcionals on no concorren tots els requisits d’accessibilitat.


3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

UMP i PSOE proposen canviar els seus representants a òrgans col·legiats com la ràdio municipal (ara serien els regidors actuals).

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

La nova llei de l'administració local obliga a fer a l'equip de govern aquesta dació de compte de factures a les quals Intervenció i Secretaria han formulat objeccions al ser irregulars encara que la prestació de serveis s'ha realitzat i s'han de pagar.  A l'Ajuntament encara hi ha molt de situacions irregulars que a pesar de les nostres reiterades peticions no s'han solucionat.

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari” 

Aquesta és la moció que presentam al ple i que ja us vam explicar al seu dia (reclamant el cèntim sanitari). A la comissió informativa va ser signada també per PSM i Esquerra.  A la comissió l'Interventor ens va informar que  havia calculat que si parlam del tram autonòmic a recuperar des de maig del 2012, serien 1800 euros de l'Ajuntament i 1600 euros d'EMSER . Consideram que cal calcular també el tram estatal de l'impost, en vigor  entre 2002 i desembre de 2012. Segon alguns misser existeixen arguments per defensar la devolució  des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre  març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010. Cal col·laborar amb altres Ajuntaments per acosnseguir aquestes devolucions.

6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca

Hem signat aquesta moció per reclamar a la Conselleria de Salut que mantingui operatiu i amb tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca, mostrar la nostra oposició al tancament de les consultes externes, i a l'eliminació de la consulta de Pediatria General que ha de poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

També demanam convidra el conseller de Salut i el gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca a mantenir una reunió amb els batles i regidors de la comarca pel tal de tractar aquesta situació.

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi

Esquerra ha modificat  la moció que va presentar a l'anterior ple (veure article).  Estam d'acord amb el sentit general de la moció hem proposat una esmena al punt dos de la moció consideram que el cens municipal d'habitatges ha de ser per fer lloguers socials no vendes.

PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Pollença amb planificar i desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.

SEGON. Promoure a creació ,d'una forma voluntaria per part dels propietaris, d' un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de disposar d'un estoc d’habitatges desocupats i disponibles per a ser llogats o adquirits per altres ciutadans.

TERCER. Demanar al Govern de les Illes Balears que avanci en l'aprovació d'una llei amb els mateixos termes que la del Dret a l'Habitatg de Catalunya (LDHC) amb l'objectiu de garantir el dret a l'hagitatge de la població . Fet que permetria als consistoris municipals de les Illes Balears iniciar procediments sancionadors a entitats bancàries i grans emrpeses  per infracció molt greu en cas que es mantingués la desocupació de l'habitage un cop exhaurit el termini atorgat per a corregir la situació.  

QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mallorca.

8. - Propostes/ Mocions d’urgència

         Ahir els dos regidors no adscrits, na Malena Estrany i en Tomeu Fuster van registrar la seva renúncia com regidors de l'Ajuntament, que presentaran a aquest ple.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 Ferran Aguiló

 

Comentaris

Pepe

Re: Ple ordinari de març

Pepe | 28/03/2014, 00:27

Al seu moment no vàreu voler acceptarà la il•legalitat, al•legalitat o irregularitat del acord oral de Duva, defensàveu que no havia cap problema, la Secretària et va explicar el tema, i els missers indicats el diuen amb molt de rotunditat... I Insisteixes. Un president d'un partit hauria de tenir més cura a l'hora de defensar segon quines actuacions de gestió pública. En Michel ha deixat l'acta per a nosaltres aquest tema està tancat.

juan

Re: Ple ordinari de març

juan | 27/03/2014, 21:37

Rafel, si no salio de la boca de la secretaria la palabra "ilegal", que más da? Has leido lo que pone? Con palabra o sin ella, esta demostrado que es una ilegalidad importante.
Si no quieres discutirlo o asentir, allá tu con tu conciencia.
Un saludo

rafel ballester

Re: Ple ordinari de març

rafel ballester | 27/03/2014, 20:38

Pepe el teu comentari esta fora de lloc. Te ho dire un altre cop la secretaria no va parlar de ilegalitats. Les valoracions que tu en fas son les teves. Respecte les dels altres sensa entrar encomemtaris personals que ni duen en lloc

Pepe

Re: Ple ordinari de març

Pepe | 27/03/2014, 18:17

Rafel si no vas entendre a la Secretària tal vegada entenguis millor el que diuen al seu informe jurídic del 22 de novembre del 2013 els missers Miquel Ripoll i Martina Plomer; "el motiu d'impugnació (segon la demanda) era l'incompliment d'un contracte verbal atorgat a finals de l'any 2005, per part del Sr Batle governant en dit moment, es a dir el Sr. Joan Cerdà Rull i el seu regidor d'esports, D. Miquel Ramón Amengual (actualment regidor de Cala Sant Vicenç, Joventut i Banda de Música), amb els representants de DUVA, pel qual l'Ajuntament llogava les pistes de tenis del complex DUVA. El pacte verbal entre l'Ajuntament i DUVA no apareix enregistrat en cap document oficial, ni a cap expedient administratiu obrant a l'Ajuntament, burlant tots els procediments de contractació establerts a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

Si burlar tots els procediments de contractació de l'Administració Pública no et sembla il·legal, doncs res, esper que tinguis més sort que els que pensaven el mateix i ara es troben a la presó, condemnats o imputats.

rafel ballester

Re: Ple ordinari de març

rafel ballester | 27/03/2014, 13:06

Crec Pepe que lo del tema de DUVA ja en varem parlar, i jo no vaig entendre el mateix que tu en la xarrada amb la secretaria , lo de que fos il.legal la secretaria no ho va dir en cap moment.
Tampoc vull entrar ens discussions esterils

Pepe

Re: Ple ordinari de març

Pepe | 27/03/2014, 11:18

"Joan C", li pots donar totes les voltes que vulguis i embullar tot el que trobis. Vull pensar que el teu fanatisme només s'entén des d'una persona que parla amb el cor i no amb la raó. Tu parles de la persona i jo de la seva gestió ni més ni manco.

Es clar que els informes tècnics (a no ser que els faci el senyor arquitecte en Rafel Balaguer) no qualifiquen amb adjectius, qualifiquen descrivint fets que t'he transcrit literalment i crec que l'adjectiu "lamentable" és curt en referència a la gestió del senyor Michel.Ara si no els vols veure o no el vols creure pots anar a parlar amb la Secretària o l'Interventor de l'Ajuntament, si vols et puc acompanyar, igual que vaig acompanyar al seu moment al presiden de CiU a Polleça senyor Rafel Ballerter perquè li explicassin que això del "contracte oral" de Duva era il·legal.

Igualment si el jutge del cas IBATUR ha imputat i ha fet declarar dues vegades al senyor Michel és per què és com mínim lamentable que entre batle, regidors d'esport i empresari no hagin estat capaços de donar una explicació raonable d'unes factures.

En referència a les possibles irregularitats en la confecció de l'auditoria m'agrairia coneixer-les jo i tots els ciutadans, per desgràcia els informes que es van aprovar al febre del 2013 PER UNANIMITAT a l'Ajuntament se segueixen sense presentar.

Les teves apreciacions personals sobre en Michel es fonamenten en l'afecte les meves apreciacions sobre la seva gestió es fonamenten en els fets, aquesta és la realitat d'un debat inútil ja que parlam de coses diferents.

Joan C.

Re: Ple ordinari de març

Joan C. | 27/03/2014, 09:23

Senyor Garcia, vostè va afirmar en aquests blog que la Secretaria, l´Interventor, l´informe jurídic relatiu a DUVA o el Jutge del cas IBATUR qualifican la gestió pública de´n Miquel Ramón com a "lamentable". Això és una mentida com reconeix des de el moment que no pot citar tal qualificatiu dins cap informe. Jo, simplement li vaig dir que aquest qualificatiu és la seva opinió i no la dels aludits anteriorment. Dit això, vostè creu que faig una tossuda defensa de´n Miquel.....una cosa és el que s´escriu i l´altra, obviament, el que vostè entén.

Qui té informació privilegiada és vostè que per això és regidor municipal. I malgrat tal condició i conèixer les irregularitats en la confecció de "l´Informe Estrany" manté els continguts i el qualifica "d´Auditoria" quan cap dels funcionaris municipals així ho fan i tampoc han participat curiosament en la seva elaboració. De fet, sense ser la Secretaria i l´Interventor els autors i reconeixer en la seva contestació a la meva intervenció que aquests encara no han fet cap informe,segueix mantenint en boca d´ells el qualificatiu i els continguts de "l´Informe Estrany". Això vostè ho qualifica com a "defensa desaforada" per la meva part?.

Miri, hem faig carrec que vostè és polític i que ha de mantenir els seus desitjos fins i tot per damunt de la realitat, d´això me acusa a mi quan ni tenc interessos ni cap desitg en la materia que a vostè l´ocupa. Que vostè mescli ous amb caragols i me parli de coses diferentes a nen Michel ho veig innecessari.En Miquel, com tothom, va cometre errors i això és obvi, també se n´ha responsabilitzat inclus dels qui no ha comés personalment però que ha hagut d´assumir per responsabilitat (això darrer ho entendria si sapigués lleguir algún dels informes que aludeix). En Miquel, com moltes altres persones, va entrar en política per fer coses, per millorar una mica el seu redol com ell creia que es podía fer.....i quan acaba la seva vida política ho ha fet en responsabilitat. Vostè ni ningú han pogut dir i manco acreditar que s´hagi emportat res o obtingut cap benefici personal. En Miquel Ramón possiblement estigui molt lluny del que vostè pensa però ell al contrari de vostè mai a propagat mentides i qualificatius per desprestigiar a les persones per motiu ideològic o de militància politica.

La meva intervenció era innecesaria en aquest foro però a vegades tenim aquestes reaccions...que vol que li digui. En Miquel és una bona persona, tal vegada el millor regidor de festes de l´historia de Pollença, i no se mareix qualificatius com el que vostè ha utilitzat en boca d´altres. I repeteixo, a nen Mquel el coneixerem pel que ha callat i ha fet i a vostè per lo molt que ha xerrat i lo poc que ha fet.

Maki

UM-CIU-PI-Lliga, etc

Maki | 27/03/2014, 08:50

Si haguessiu tingut dos dits de front, no haguessiu tornat posar en Michel dins la llista electoral perque pogués sortir, i si tinguessiu una mica de dignitat i sentit de l'honradessa, callarieu i no farieu de fanàtics dels amigots...al manco en el cas de Toni Oliver l'haveu arreconat, i Toni Oliver s'ha distanciat absolutament de la guarda . La vostra gestió, amb J. Cerdà al capdavant, un desastre,de vergonya, al manco guardessiu silenci...
De veritat que feis bò el PP.

Pepe

Davant l'absurd el millor és l'humor

Pepe | 26/03/2014, 22:37

"Embuster" ara si que em sorgeixen un munt de dubtes.
Vols dir que el PP i en Martí Roca han governat durant mesos saben que l'auditoria era un informe irregular? Vols dir que Joan Ramon i Michel que governen fa mesos no han volgut denunciar aquest informe irregular per no comprometre a na Malena i no s'han fet els informes per la mateixa raó?

Això és més greu que les mentides del 11M i m'imagin que els misser que van fer l'informe de les pistes de Duva i el jutge del cas Ibatur també estan "en el ajo"...

Esper amb ansietat el llibre d'història que desmunti tot aquest complot"rojo-judeo-masónico"

Embuster

Re: Ple ordinari de març

Embuster | 26/03/2014, 21:27

No que l'informe en si es una irregularitat, per atacar personalment i pagada tambe amb doblers públics, però d'aixo no en vols parlar.

Pepe

Re: Ple ordinari de març

Pepe | 26/03/2014, 20:03

El debat aquest si era una auditoria o no ja el vam tenir al seu dia. Posar-li el nom que vulgueu això no canvia les irregularitats indicades ni la responsabilitat d'en Michel a les mateixes.

toni

Re: Ple ordinari de març

toni | 26/03/2014, 20:01

Que no es una auditoria, ho sabs i aixi i tot embulles, per aixo et recordaran

Pepe

Re: Ple ordinari de març

Pepe | 26/03/2014, 18:57

Senyor Joan C, que hagi persones que defenseu la gestió d'en Michel explica que el país es trobi com es troba i que PP i UM arribassin on van arribar. Respecte a l'auditoria tens informació privilegiada i has vist els informes d'Intervenció i Secretaria que no hem vist els partits de l'oposició. Ja que estàs tan segur del que dius podies demanar que s'ens facilitassin els informes que fa més d'un any va aprovar el ple per unanimitat que s'havien de fer.

Et record algunes perles que havia a l'auditoria:

- Respecte a la fase d’execució de les factures. No es feien reserves de crèdits, se pagaven factures sense signar, sense constància de que cap funcionari comproves la recepció de serveis o si havia errades, factures duplicades, factures que no reflexaven la realitat. o de productes que s’havien deixat a casa del anterior regidor de Serveis. El batle no signava en moltes ocasions els acords d’ordenació de pagaments.

- Respecte a la llei de contractació pública dels proveïdors que han contestat; s’han detectat a 2009 i a 2010, 3.600.000 al marge de la llei de contactes.

- Altre fet greu és que s’anul·laven factures, l’auditoria parla de 81.700 euros concentrat a les àrees d’esport serveis i festes. Havia factures no registrades, no confirmades ; 252.000 de factures del 2010 que es van desplaçar a exercicis posteriors sobre tot de l’àrea de festes.

- Havia obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors i sobre tot del 2010 per valor de 5.943.000 euros. D’aquesta forma s’incomplien els termini de pagament i el pitjor és que es feia per pura deixadesa ja que havia 2 milions d’euros a caixa que es podien haver utilitzat per pagar als proveídors.

Respecte a l´extrajudicial de noviembre pots llegir el que ja vam dir del mateix h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/116769
Els informes parlen literalment de despeses no acreditades, d'incompliments de lleis, de situacions irregulars, d'incompliments ene el termini de pagament, de perjudicis greus per l'Ajuntament... I tot això no s'explica només per l'excessiva demora en l´aprovació dels pressupostos sinó per una forma de gestionar l'Ajuntament al marge de la llei que es troba en aquest moment en diferents processos judicials com el cas IBATUR

La teva defensa desaforada d'en Michel em recorda la que es feia a la passada legislatura de la gestió de na Munar i companyia. També es deien el mateix i el temps ha deixat a cada un al seu lloc perquè una cosa són els desigs i altra la tossuda realitat.

Joan C.

Re: Ple ordinari de març

Joan C. | 26/03/2014, 18:18

Senyor "Haveu", en quan a la primera y segona questió no hi entro perquè la primera més indiferent i la segona ignoro el motiu.

En quan a la Tercera referida a la gestió pública me pareix d´un simplisme absolut no absent de certa demagogia. Primer, el que denomines "Auditoria" no ho és tal i com manifestan tan la Secretaria com l´Interventor que diuen que no reuneix ni els requisits legals per ser així denominada i a més se va fer sense tenir en compte la documentació i información necesaria. Crec que aquest "informe" encomenat per na Malena Estrany i pagat per tots els pollencins i que resulta que no té altra finalitat ni transcedència que la purament partidista és un acte lamentable i irresponsable.

Segon, els informes de l´extrajudicial de noviembre i l´informe jurídic (per justificar un acord extrajudicial) no diuen que la gestió pública de´n Michel fos lamentable, si és així espero en citis el lloc concret on hi ha aquesta qualificació. Si és cert que en Michel és el responsable de que se contractés sense la debuda partida presupostaria. No caldria confordra resposabilitat amb culpabilitat. Aquest fet s´explica per la excesiva demora en l´aprovació dels Pressupostos i que les partides de les seves àrees de treball i gestió fossin les utilitzades per quadrar els presupostos. Això dur aparellada una responsabilitat i en Miquel l´asumeix......és senzill fer sang d´aquests fet però els qui han governat saben perfectament que això en l´actual configuració de les entitats locals passa i seguirà passant. De fet hi ha moltíssims Ajuntaments de les Illes que any darrera any se donen extrajudicials.

Finalment,també estarIa be que en diguessis on el Jutje que investiga el cas IBATUR diu que la gestió pública de´n Michel es lamentable?.

Company, en Michel ha rebut l´atac desaforat de personatges com tú i ha callat i a fet front a la seva responsabilitat.La historia el recordarà per lo molt que ha fet, coses millor i altres no tant però será recordat pel que ha fet. En canvi tu, company "haveu" no sé si l´història se recordarà de tú però si ho fà (a jo m´agradaria) será pel que has criticat i pel que mai has fet.

Pepe

Re: Ple ordinari de març

Pepe | 26/03/2014, 17:40

Bones.
Primer aclarir que a no ser que passés alguna cosa excepcional compliré el meu compromís amb els electors i seré regidor fins el final de la legislatura.
Segon em crida l'atenció que s'utilitzi l'anonimat i aquest bloc per elogiar la gestió dels regidors del PI quan el seus mitjans d'internet (bloc, facebook i twiter) no han dit ni una paraula sobre la dimissió del seu regidor, en Miquel Ramon.
Tercer la gestió pública d'en Michel ha estat lamentable i això no el diu Alternativa, el diu l'auditoria, els informes de secretaria i intervenció que van acompanyar l'extrajudicial de novembre, l'informe jurídic que va acompanyar el tema de les pistes de tennis de Duva i el jutge que investiva el cas IBATUR.

maki

Michelmiguelin

maki | 26/03/2014, 16:13

Menos mal que no tots el regidors fan con en Michel, que sinò ems embargaven el municipi!"

A pollencí

Re: Ple ordinari de març

A pollencí | 26/03/2014, 15:57

Jo t'he contestat no he excusat, les teves acusacions?

pollencí

Re: Ple ordinari de març

pollencí | 26/03/2014, 15:30

Vaja manera d'excusar una molt mala gestió.
Potser el contracte de DUVA no era il·legal, però si molt irregular (i lo d'il·legal està per veure).
Gastar més de 300.000 euros no pressupostats era perquè els pressuposts no estaven aprovats? És molt mal de creure. Ho sento.
I pel que he pogut saber, son moltes les factures de les seves àrees no firmades. Hi pot posar excuses, però hi ha un desgavell prou important.
No val la pena discutir més sobre el tema. Crec que ha estat un pèssim gestor, que no ha anat gens alerta a l'hora de complir la llei i que està millor a casa seva que gestionant diners públics.

A pollencí

Re: Ple ordinari de març

A pollencí | 26/03/2014, 14:57

Gastar doblers fora pressupostar si s'aproven extrajudicials no és il.legal, si passava amés era per culpa que s'apropaven els pressuposts amb molt de retard.
Lo del contracte del duva de manera verbal no es un contracte il.legal per molt que vulgui en Pepe, es una forma no recomanada i ara irregular no il.legal.
Les factures que ell no ha firmat ja va dir que eren perquè no les va comenar ell.
I com dirien per aquí en defensa de n'estrany, en Miquel està imputat no condemnat a més no te ni mesures cautelars.

pollencí

Re: Ple ordinari de març

pollencí | 26/03/2014, 14:50

Va ser per mal assessorament o males companyiesque Miquel Ramon...
...va gastar milers d'euros sense pressupostar?
...va fer contractes il.legals?
...te factures de mols any enrere sense firmar?
...està imputat?
Podria seguir. Pero no val la pena.

Idò

Re: Ple ordinari de març

Idò | 26/03/2014, 13:57

Quan lladrau i despreciau i no argumentau bon senyal!

spectacle

spectador

spectacle | 26/03/2014, 13:55

En Tomeu Cifre Ochogavia els posarà a retxa i a les ordres, ja, ja!!

spectador

Aigües brutes i remogudes

spectador | 26/03/2014, 13:53

Uf, el PI - CIU, amb la part embullossa de la Lliga, que van d'exaltats, patètics...

A pollencí

Re: Ple ordinari de març

A pollencí | 26/03/2014, 13:35

Es que quan has dit "personatge perjudicial" tot d'una he pensat en ell.
En Miquel ha fet molta feina i va millorar molts d'espectes de Pollença especialment en esport i festes. Pot ser erras en algunes coses, supòs que per mal assessorament o per confiar e qui no debia.

pollencí

Re: Ple ordinari de març

pollencí | 26/03/2014, 13:26

Hauries d'aprendre a llegir. Per cert, que penses de l'actuació de Michel tu?
Lo que faci en Pepe ja ho dirà ell.

A pollencí

Re: Ple ordinari de març

A pollencí | 26/03/2014, 13:24

Ho dius per en Pepe? Les males llengües diuen que el mes que ve tambe dimiteix... Això es com el grip!

pollencí

Re: Ple ordinari de març

pollencí | 26/03/2014, 13:13

Ja era hora que aquest personatge perjudicial per Pollença hagi dimitit. Que li vagi bé a Miquel Ramon. Al poble li anirà millor.

En fin

Re: Ple ordinari de març

En fin | 26/03/2014, 13:09

No Pepe, jo no som del Pi, però si que dic el que crec, sense por a que no et sembli be, "haveu" confós tot aquell que no pensa com vosaltres amb algú del PI.
En Michel tot i els errors precisen entaula que pot have comes va fer molt tant per joventut, com per esport com per festes... Qui no tengui fòbies personals com la teva ho sap reconèixer.
El que mes tranquil me deixa es que en el que he dit mossegues i no argumentes, i a més des de l'anonimat. Senyal que no vaig molt equivocat.

Apandadores

Re: Ple ordinari de març

Apandadores | 26/03/2014, 13:04

Els pineros no necessitau pradina eh... haveu oblidat la feinada que ha fet el dimitit Michel

En fin

Re: Ple ordinari de març

En fin | 26/03/2014, 12:22

Tambe caldria fer una menció especial a n'en Roca, deixant de banda el tracte personal amb l'area de serveis ha fet una feina extraordinària! I en educació a pesar del TIL també.

En fin

Re: Ple ordinari de març

En fin | 26/03/2014, 12:19

Per exemple pel que fa esports que ho duia en Fuster, ara no hi ha una paràlisi total, que mes que per austeritat devia ser per incapacitat, poc a poc s'ha anat solucionant problemes que tot i que el senyor fuster els detectava era incapaç de donar solució. Els clubs noten el suport del regidor, almanco fa acte de presencia als esdeveniments esportius, i pel que semble estan contents.
En joventut no importa ni comparar. De 0 d'en Tomeu a centres oberts, programació mensual d'activitats, fes 0,0 de carnaval...

Pel que fa a la gestió de na Malena per exemple amb el que parlàvem amb el festival, prou feines hi ha de tornar a reconduir-lo a lo que hauria d'haver seguit sent. Amb el tema dels pressuposts se li ha de reconèixer una bona feina.

Trob que ni tot era tan bo abans ni ara tan dolent.

Embulls

Re: Ple ordinari de març

Embulls | 26/03/2014, 12:13

No m'exalt però pareix que els que hi entraven ara no seran d'aquesta llista de la lliga.
A més amb una cosa mai se semblerà a la passada legislatura, en la vostra patètica forma de fer oposició molt distinta a la de la passada legislatura!

Joan CC

Re: Ple ordinari de març

Joan CC | 26/03/2014, 12:10

De Tomeu Fuster , va dur una política molt austera, tal vegada masa i tot.Pero era coherent i dialogant.

Joan CC

Re: Ple ordinari de març

Joan CC | 26/03/2014, 12:07

Jo no he dit que fos bo, sinó millor que l'anterior i el posterior. El que ha condemnat l'ajuntament amb el tema de Duva no va ser Tomeu sinó Michel.Al menys amb ells els presuposts cercaven consens i es presentaven en un temps prudent tot i no ser el que tocava. La pregunta podria ser en que ha millorat l'equip de govern actual al de Tomeu i Malena?

Joan CC

Re: Ple ordinari de març

Joan CC | 26/03/2014, 12:03

Embulls no t'exaltis,el projecte de la Lliga estava molt focalitzada en la figura de Malena i de Tomeu Fuster i part del seu èxit electoral va ser per castigar la política de la legislatura anterior. Es clar que aquesta cada vegada si sembla més

En fin

Re: Ple ordinari de març

En fin | 26/03/2014, 11:56

Posa exemples concrets d'aixo que dius? Recordem na Malena canvia un model de festival de 50 per un bunyol que es el punt i principi del que pareix la seva desaparició, amb quina participació ho va fer?
Després pareix a ser que encare no es te clar el tema de les hores extres pagades arrel d'aquest bunyol de festival , que superaven de molt les permeses per la llei, això és bona gestió?
Aquesta mateixa senyora estava en contra de que li llevasin la paga de Nadal quan era retirada a tot el personal de l'Ajuntament...
En Tomeuet condemna a l'Ajuntament amb el tema del duva i no passa res!

Aquets son alguns exemples que coneixem, a mi no me sembla que fos tan bo el seu pas per l'equip de govern.

Joan CC

Re: Ple ordinari de març

Joan CC | 26/03/2014, 11:53

Respecte a la dimisió de Michel era el mínim que pertocava i arriba tard. Jo esper que en lo personal li vagi bé a partir d'ara.

Embulls

Re: Ple ordinari de març

Embulls | 26/03/2014, 11:50

Que passa que els que entraran ara no son de la lliga????? De que putes xerram aquí?

Joan CC

Re: Ple ordinari de març

Joan CC | 26/03/2014, 11:50

Realment és una mica trist així com acaba la legislatura. Molt trist sobretot per els molts votants que se varen deixar enganxar per una bona campanya de marquetin electoral de la lliga. Va ser frustrant per nosaltres veure com la gent valorava més una llista creada amb setmanes que tota una feina constant d'oposició al llarg de quatre anys. Tot i estar lluny del que nosaltres aspiràvem pens que l'equip de govern amb Malena i Tomeu millorava l'anterior i era molt més coherent,transparent i participatiu que l'actual o el que vindrà d'aquesta crisi.

Alternativa

Re: Ple ordinari de març

Alternativa | 26/03/2014, 10:18

La majoria PP-PI pensam que no és el que volen els ciutadans que van posar la seva confiança a la Lliga i el van convertir al segon partit més votat del municipi. Tan de bo tot això pugui ser útil per que els ciutadans valorin més la feina diària i no les candidatures de darrer moment.

Alternativa

Re: Ple ordinari de març

Alternativa | 26/03/2014, 10:07

A la renúncia a l'acta dels regidors no adscrits que us vam anunciar ahir s'ha unit la del regidor de CiU, en Michel.

Estrany y Fuster dimiten y abren paso a una mayoría PP-PI en el gobierno
El regidor de la Cala, Miquel Ramon (CiU), también renuncia al cargo

h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticias/part-forana/2014/120759/estrany-fuster-dimiten-abren-paso-mayoria-gobierno.html

La renuncia de dos ediles no adscritos posibilita una nueva mayoría absoluta
La entrada de dos nuevos concejales del Pi hará que el pacto de este partido con el PP cuente con diez ediles

www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/03/26/renuncia-ediles-adscritos-posibilita-nueva/920788.html?utm_source=rss

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb