URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Mocions aprovades. Sí a la responsabilitat i a les solucions

Alternativa | 01 Novembre, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Resultat i breu valoració del ple de dijous, a posteriors articles comentarem alguns dels punts del ple. Al mateix ple es van aprovar les dues mocions que vam presentar. A la primera, l’Ajuntament demana a la consellera d’Educació; el cessament de la pollencina Isabel Cerdà i d’en Bartomeu Isern, reprendre les negociacions amb els comitès de vaga i l’assumpció de despeses ocasionades per la suspensió del TIL als centres que ho necessitin. A la segona s’ha aprovat convocar una reunió de totes les administracions implicades per solucionar el problema dels fondeigs il·legals a la badia de Pollença

_______________________________________________________________

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Estam satisfets de que no hi hagués cap vot en contra de la moció i que fins i tot el PP s’abstingués en una moció que demana el cessament de la seva afiliada de la seva assemblea, n'Isabel Cerdà. Els directors generals citats són tan responsables de la nefasta gestió a Educació com ho eren l’anterior Consellera i el secretari d’educació Guillem Estarellas i haurien d’haver dimitit o ser cessats al seu moment. És la Conselleria i no els centres educatius i els pares els que s’han de fer càrrec de les despeses causades per la suspensió de l’il·legal TIL i la nova consellera ha de deixar de fer reunions per fer-se fotografies i negociar amb el comitè de vaga els vuit punts encara vigents de la vaga indefinida, que encara no s’ha desconvocat. La moció(veure article) es va aprovar Amb 11 vots a favor (Alternativa, PI, PSOE i MÉS) i 5 abstencions (PP i UMP, cal dir que un regidor del PP en David Alonso va sortir del ple moments abans de la votació)

El que hem aprovat és:

1- Instar a la Consellera d'Educació, Sra Núria Riera, a que reemprengui les negociacions amb els comitès de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.

2- Instar a la Consellera d'Educació a que cessi dels seus càrrecs al Director General de Planificació i Infraestructures, Bartomeu Isern i a la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà.

3- Instar a la Consellera d'Educació a que la Conselleria es faci càrrec de les despeses que la suspensió del TIL pot ocasionar en aquells centres que ho necessitin (ja sigui en canvi de llibres de text o en readequació de les plantilles per poder recuperar els programes de seccions europees si així ho decideixen els centres).

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

 

Respecte a l’altra moció que vam presentar i també es va aprovar amb tots els vots a favor (16) excepte el del regidor d’UMP (1). Després d'una esmena proposada per MES que vam acceptar vam prendre els següents acords.:

1.- Convocar una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals.

2.- Després dels acords presos en l’esmentada reunió sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per escrit l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de l’autorització preceptiva pertinent.

 

Cada any el problema dels fondejos (més de 300 el darrer estiu) i activitats nàutiques il·legals a la Badia de Pollença ha anat a més. Aquest és un greu problema pel seu impacte paisatgístic i mediambiental i, en el cas de les activitats, podem afegir un problema de seguretat. A Alternativa sempre hem considerat que cal tractar aquest tema de forma global i que hem d’implicar a totes les administracions responsables per aportar solucions. Cal veure si es poden aprofitar els infrautilitzats pantalans de la Base, si Ports pot d’una vegada donar més places i dir quantes en reserva exactament per transeünts, si es pot arribar a una acord entre Costes i mediambient per posar ancoratges respectuosos amb el medi ambient... Una vegada analitzada la situació de forma global i plantejades les solucions corresponents, s’ha de ser inflexible amb els infractors.

 

 

La votació a la resta de punts de la Junta d'EMSER i el PLE va ser la següent:

JUNTA GENERAL D'EMSER.

En el moment d'escriure aquest article no ens han enviat més que l'ordre del dia

1.- Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials.Aprovada amb els nostre dos vots en contra.

El que cal és actualitzar els estatuts d'EMSER (veure el darrer article sobre aquest tema). Fa més de dos anys al Consell d'administració d'EMSER de juliol de 2012 el batle va dir que ja hi havia un esborrany per fer uns nous estatuts... Ara es posa un pegat més als estatuts obligat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que obliga  a configurar l'empresa municipal com un mitjà propi i ampliar els seu objecte social  a serveis que ja ve executant com el servei de subministrament d'aigua potable a domicili i recollida de residus. El que es presenta a aprovació és un pegat més als estatuts obligat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que obliga a configurar l'empresa municipal com un mitjà propi i ampliar els seu objecte social a serveis que ja ve executant com el servei de subministrament d'aigua potable a domicili i recollida de residus. Com recorda la pròpia Secretària a més a més s'ha de dur a terme una modificació més substancial i estructurada per a la seva adaptació a la llei de societats de capital.

2.- Cessament de membre del Consell d'Administració. Aprovada per unanimitat

Es tracta del cessament de la consellera Malena Estrany que, com sabeu, va renunciar al càrrec de regidora el passat mes de març i, a efectes mercantils, també s'ha de comunicar al Registre Mercantil el seu cessament (circumstància que, amb una de les modificacions que ara es proposa, serà automàtica per pérdua de la condició de regidor/a)

3.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovada per unanimitat

 

PLE ORDINARI D'OCTUBRE

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611). Aprovat amb els vots a favor de PP, PI i UMP(10, faltava Marilen Capllonch Humbert) abstenció del PSOE (2) i vot en contra de MES i nostro (4)

Un catàleg de patrimoni mutilat sense l'antiga fàbrica Can Morató, sense Can Franc, sense l'Hotel Formentor... VERGONYÓS. De les 21 al·legacions que haviam presentat s'han estimat 5, una altra parcialment i s'han desestimat la resta (15).  El més vergonyós és que no s' ha inclòs al catàleg  ni la Fàbrica de Can Morató i Can Franch del Port de Pollença.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears . Aprovat per unanimitat

L'arquitecte municipal, en Jaume Carbonero és diputat autonòmic  del PSOE, ara ha deixat la dedicació exclusiva al Parlament i torna a l'Ajuntament, necessita aquesta compatibilitat per poder assistir al plens i comissions del Parlament (dimarts i divendres).

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825). Aprovat per unanimitat.

A petició d'un grup de ciutadans es posa el nom de Sr. Jaume Autonell Reig, metge, al passatge on es troba la ràdio, el Centre de dia i el Centre de Salut de Pollença annex i el CAP. És un reconeixement a D.Jaume Autonell per la seva feina en l'àmbit cultural i a la seva feina excepcional com metge. Enhorabona a D. Jaume i gràcies als ciutadans que van fer la proposta que va ser aprovada ahir al ple per unanimitat.

 

A continuació  es van presentar una sèrie de modificacions d'ordenances fiscals. Evidentment les rebaixes proposades per l'equip de govern són pur electoralisme, una rebaixa com aquesta s'hauria d'haver estudiat, consensuat i analitzar amb tots els grups municipals. Els imposts són una eina per redistribuir la renda i garantir serveis públics i fer les coses d'aquesta forma barroera i populista fa oi. Algunes de les propostes a més a més tenen l'informe contrari de l'interventor. Les Corporacions Locals a través de les Ordenances fiscals, només poden desenvolupar l'establert en les lleis, sense possibilitat d'establir exempcions o bonificacions no previstes, donat el seu rang reglamentari. Dit això,  Pollença és dels municipis on els ciutadans pagam més en imposts i taxes, cosa que no canviará amb aquestes propostes. La nostra proposta és retirar aquesta proposta electoralista i fer les coses bé; tots els partits amb tècnics estudiant impost per impost

Totes es van aprovar amb els vots a favor de PP, PI, UMP, abstencions de PSOE i MES i el nostres vots en contra, excepte a l'impost de construccions on si que vam trobar que la proposta era acurada.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO

Pel que fa a les bonificacions a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i d’habilitat dels discapacitats, passant d’una bonificiació del 50% al 75%

 8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM (MÉS per Pollença) contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants. Aprovada per unanimitat

Compartim totalment la moció presentada per MÉS encara que per desgràcia arriba massa tard.

10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL. Aprovada amb la nostra abstenció i d'UMP

Estam d'acord amb la moció però el govern ja ha acatat la sentència i cal parlar de negociació no de diàleg.

13.- Propostes/Mocions d’urgència

No va haver.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

No va haver temps de contestar, hem demanat que es contestin via emial si és possible.


 

Comentaris

Joan Martorell

LA COOPERATIVA DE POLLENÇA

Joan Martorell | 04/11/2014, 02:47

EL PRESIDENT i la COOPERATIVA DE POLLENÇA
El diari ARA BALEARS, publicava aquest diumenge passat, 2 de novembre, una entrevista amb Martí Solivellas (Binifaldó-1952), actual President de la Cooperativa de Pollença. Fa 28 anys que ostenta el càrrec.
Al hora de parlar dels anys de la seva Presidència, no ha de menester Padrins. Dels qui començaren l’any 1985 a organitzar la Cooperativa, ni paraula. be si, ve a dir que la duien molt malament i donava pèrdues (marxava d’aquella manera, diu Ell). Que poc elegant, l’homo.
Segons explica avui la Cooperativa marxa, te 7 empleats i 50 Socis. Els 7 empleats es divideixen amb el Gerent i dos cunyats seus que hi son de sempre, la resta son una altre nivell de empleats.
La Modèstia no es precisament una qualitat que li sobri al President. Segons les seves paraules quant va esser Batle de Escorca els anys 90 va posar en funcionament la escola unitària. Si parlem de urbanitzacions, aturà El Guix, Sa Calobra i Cala Tuent. Dit així, pareix que ho ha fet tot ell tot sol.
Segons els meus pocs coneixement de cooperativisme,emperò llegint lo que diu LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI) l’any 1995 durant la II Assemblea General feta a Manchester, va adoptar una declaració de Identitat Corporativa, qui diu: ” Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.”
No diu res de que una cooperativa es pugui convertir amb un gran magatzem de flors, eines, arbres, pinsos,fruita,etc. per la venda a particulars, entenc que aquesta no es la seva funció. Ja que en les ajudes que arriben de l’administració fan la competència als altres negocis particulars del mateix sector.
Parlant de ajudes rebudes, dues son molt significatives, la primera la autorització excepcional de construir una nau a una finca rustica, la segona construir la nau amb ajudes estatals o de la Comunitat Europea. Qualsevol particular que vulgui muntar un magatzem d’aquestes característiques, primer haurà de comprar un solar al Polígon i després finançar la construcció de la nau (que nos es poc) i pagar els corresponent despeses financeres a la Entitat que li hagi volgut donar el Crédit (si en troba).
Resumint, si en totes les ajudes que reben, encara dóna-se’n mals resultats econòmics haurien de aplegar de seguida per la porta de darrera. Miracles no ni ha. Ni el President es capaç de fer-ne cap.
Per acabar, també es estrany que en la quantitat de joves pagesos que freqüenten la Cooperativa i son Socis, cap vulgui esser President. O es així o en Martí el te tot ben fermat.
Joan Martorell
Pollença 04-11-2014

Alternativa per Pollença

Marti

Alternativa per Pollença | 03/11/2014, 19:51

Esperam que l'equip de govern contesti al que li vam demanar al darrer ple:
- La cap de premsa és la única responsable de seleccionar les notícies que es publiquen al perfil? Per què només es seleccionen notícies que surten de l'equip de govern PP&PI? Per què no es penjen les notícies que es publiquen de l'oposició? El personal que fa aquesta feina és pagat per tots els ciutadans o el paguen PP& Pi? Qui és el responsable polític d'aquestes actuacions? Què opina de les mateixes?

Marti Cifre

AIXI SE TUDEN EL DOBLERS DE TOTS

Marti Cifre | 01/11/2014, 11:45

Uep, surt una foto de batle a la premsa avui. Doncs ho hem de publicar tot d'una al facebook de l'ajuntament. Dit i fet, aquí pan i después glòria.
La resta d'informació on no surt el batle com sempre no se publica.
No n'hi ha més de fetes d'aquesta al.lota que un dia va ser del SOE, laltre de ERC i ara del PP.
No n'hi ha més de fetes, per mostra aquesta publicació:

"AVUI VESPRE POLLYWOOD!!!
La Banda de Música de Pollença sota la direcció d'Emili Vivas Mora interpretarà temes de "Regreso al futuro", "Los cazafantasmas", "Cómo entrenar a tu dragón", "Gru 2" i "El mago de Oz", entre d'altres.

Presentat per Joan Carles Palos (ABABS).
Dissabte, 8 de noviembre de 2014, a les 20 hores a l'església de Montision (Pollença). Entrada gratuïta.
Colonya Caixa Pollença - Ajuntament de Pollença"
Què no sap quin dia és avui, tots sants és dia 1.
Aquesta és la manera de tudar els doblers de tots.

Alternativa

Re: Mocions aprovades. Sí a la responsabilitat i a les solucions

Alternativa | 01/11/2014, 11:34

El pleno aprueba una moción que insta a Costas a aplicar la Ley en los fondeos ilegales

www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/11/01/pleno-aprueba-mocion-insta-costas/973244.html#.WvF3uH44LIbsVZM

Alternativa per Pollença

Re: Mocions aprovades. Sí a la responsabilitat i a les solucions

Alternativa per Pollença | 01/11/2014, 11:33

Ens informen per la premsa del que no ens van dir al ple.
Una vegada més ens trobam amb la improvisació i falta de respecte al ple. Dijous al ple ens van informar que el projectes es mostrarien als ciutadans a la Fira, però no van dir res ni del centre d'interpretació, ni ens van convidar a veure els projectes, ni van comentar res de com pensaven fer la participació ciutadana... Visca la informació i la democràcia.
Posar unes urnes per presentar suggeriments i que després la decisió sigui presa per el jurat "amb la possibilitat d'introduir algunes propostes al projecte guanyador no é sparticipació ciutadana és una vergonya.

La ‘Pescateria’ de Pollença podría albergar un centro de interpretación de la Serra
h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticias/part-forana/2014/136853/pescateria-pollen-podria-albergar-centro-interpretacion-serra.html#sf_comment_list

Nueve propuestas arquitectónicas optarán a la reforma de la pescadería
El Ayuntamiento expondrá los diseños en Can Llobera durante la Fira para que los ciudadanos puedan presentar sugerencias sobre el proyecto

www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/11/01/pleno-aprueba-mocion-insta-costas/973244.html#.WvF3uH44LIbsVZM

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb