URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Alternativa | 26 Juny, 2015 12:00 | facebook.com twitter.com

Dimecres vam assistir a la primera Junta de Portaveus d'aquesta legislatura (assisteixen els portaveus de cada grup polític amb representació municipal). Era una junta informal ja que fins ara no s'ha creat oficialment, aquesta es crearà i se celebrarà el divendres abans de les comissions informatives, el matí. A la mateixa hem fet una sèrie de propostes que han estat ben rebudes per part de l'equip de govern.

Els temes tractats han estat els següents:

Junta de govern:

Estaria formada per sis membres, que serien en Miquel Àngel March, en Tomeu Cifre Bennàssar, en Toni Cànaves i en Miquel Àngel Sureda (de Junts Avançam), n'Andrés Nevado (d'UMP) i la nostra portaveu, na Marina Llobera per part de l'oposició. El portaveu de Tots, en Tomeu, s'ha queixat i ha dit que troba que hi havien de ser ells, a la Junta de Govern, ja que són el partit majoritari de l'oposició. Sembla que ja ha oblidat com, no fa tant, ell va decidir substituir-nos com a representants de l'oposició a la Junta de Govern per UMP, quan evidentment aquest no era el partit més votat.

Hem proposat que cada grup municipal que no formi part de la Junta de Govern (Tots, PI i PP) pugui designar un titular i suplent perquè assisteixin, amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta com es fa a altres municipis. Consultaran la nostra proposta a la Secretària.

La Junta se celebrarà el primer i tercer dimarts de cada mes, a les 12h i en compliment de l'acord d'investidura a què vam arribar, es publicaran els acords a la web, respectant la llei de protecció de dades. Ens van dir que ja han comanat la creació d'un apartat en el web amb el nom de Portal de transparència o similar, on s'hi penjaran les actes dels plens, juntes de govern, declaracions de béns dels que autoritzin, decrets...

En referència a les atribucions de la Junta de Govern hem proposat que la disciplina urbanística s'hi resolgui allà i que es contempli la possibilitat de delegar les competències a l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell. El batle ha proposat que la concessió de llicències urbanístiques "especials" (ja sigui per estar en entorns naturals, per ser edificis catalogats,per ser obres de gran envergadura...) també es resolguin a la Junta de Govern, el que ens sembla bé.

Junta de Portaveus: es crearà i es farà el divendres abans de les comissions informatives, el matí.

Comissió informativa: els divendres abans del ple, el matí.

Sessions plenàries: continuarà igual, el darrer dijous de cada mes a les 20h.

Retribucions: es mantenen les mateixes quanties retributives de la legislatura passada.

La proposta de l'equip de govern és tenir tres dedicacions exclusives: en Miquel Àngel March i n'Iliana Capllonch de Junts Avançam i n'Andrés Nevado d'UMP. Proposen que en Tomeu Cifre B. i na Magdalena Seguí, de Junts Avançam tinguin una dedicació parcial del 70%.

Si ho comparam amb l'equip de govern anterior:

PP + PI. Total: 215.432,84 €

-Tomeu C.Ochogavia 40.805,24 € (dedicació exclusiva de batle)

-Maria Petra Buades 36.913,80 € (dedicació exclusiva de regidor)

-David Alonso 36.913,80 € (dedicació exclusiva de regidor)

-Francisca Cerdà 14.000,00 € (dietes, de regidor delegat)

-Miquel Llobeta 14.000,00 € (dietes, de regidor delegat)

-Martí Roca 16.800,00 € (dietes, de tinent de batle)

-Joan Ramon 14.000,00 € (dietes, de regidor delegat)

-Teresa Ferré 14.000,00 € (dietes, de regidor delegat)

-Maria Magdalena Capllonch 14.000,00 € (dietes, de regidor delegat)

-Margalida Capllonch14.000,00 € (dietes, de regidor delegat)

JUNTS + UMP. Total: 199.912,16 €

 

Miquel Àngel March 40.805,24 € (dedicació exclusiva de batle)

Iliana Caplllonch 36.913,80 € (dedicació exclusiva de regidor)

Andres Nevado 36.913,80 € (dedicació exclusiva de regidor)

Tomeu Cifre 25.839,66 € (dedicació parcial 70% de regidor)

Magdalena Segui 25.839,66 € (dedicació parcial 70% de regidor)

Toni Cànaves 16.800,00 € (dietes, de tinent de batle)

Miquel Àngel Sureda 16.800,00 € (dietes, de tinent de batle)

Representa un estalvi d'uns 15.000 euros anuals respecte l'equip de govern del final de la legislatura passada. S'ha de tenir en compte que són tres regidors menys, però que també acumularan més feina. Des d'Alternativa consideram que és normal que els regidors que són autònoms vulguin cotitzar per la feina que faran enlloc de cobrar dietes, i també creim que seria suficient que els regidors que tenen dedicació siguin tinents de batle, i els altres dos, simplement siguin regidors delegats, fet que suposaria un estalvi de 5.600 euros anuals. La funció dels tinents de batle es sustituir al batle en cas d'absència, malaltia, dimissió o defunció.

També s'ha plantejat si la feina de regidor d'urbanisme d'en Tomeu Cifre seria compatible amb la seva feina com arquitecte. Es demanarà un informe a la secretària.

Els regidors sense delegació (o sigui, els que estan a l'oposició) continuaran cobrant 6.000euros anuals de dietes. El batle ha plantejat que enlloc de 500 euros al mes per a cada regidor, fossin 600 pel regidor que és portaveu amb l'argument que té més càrrega de feina i 400euros  per la resta. Els que només són un regidor els hi anava bé, a nosaltres ens era igual perquè tanmateix els doblers van al partit, Tots per Pollença s'ha oposat i al finalt no ha hagut canvis..

Els grups municipals seguiran cobrant 1.045 euros l'any i 587 euros l'any per cada regidor. O sigui que Alternativa per Pollença rebrà 2.219 euros l'any en concepte de subvencions institucionals.

Òrgans:

Ens han de passar el llistat d'òrgans per triar els representants: ràdio, residència, escola de música, consell escolar, etc.

A més a la reunió es varen tractar altres temes:

-Vàrem demanar pel nomenament de la tresorera accidental: els tècnics han fet les bases per una convocatòria per cobrir la plaça per promoció interna, i està pendent de negociar-se amb els sindicats.

-Un problema immediat serà la falta d'arquitectes municipals en breu, per diferents circumstàncies, i s'haurà de veure com se soluciona.

 

 


Comentaris

observador

pollencins, anticorrupció ja es aquí!

observador | 29/06/2015, 23:13

Anticorrupció ja s'acosta a Pollença...

ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/06/29/155409/anticorrupcion-cierra-fase-previa-investigacion-del-fraude-del-agua-pollen-a.html

Paco

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Paco | 29/06/2015, 18:59

Para eso estan las leyes, para aplicarlas; Art. 78 LBRL:

2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.

3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.

Kico

Voluntat

Kico | 29/06/2015, 14:27

Para eso la justicia declara ilegal una planta de Villa Cortina pese a q algin politico firmo la licencia, no Paco?

Alternativa

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Alternativa | 29/06/2015, 11:32

A l'Ajuntament hi ha i hi ha hagut llicències amb discrepàncies entre diferents tècnics municipals en ocasions no és tan fàcil com dius Paco. El que si és cert és que la voluntat política és més important en el compliment o no de la llicència. A Villa Cortina no va haver cap voluntat política per veure que incomplia la llicència

Paco

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Paco | 29/06/2015, 08:33

la VOLUNTAD politica en temas urbanisticos se plasma en el planeamiento, la licencia debe limitarse a contrastar su cumplimiento

Alternativa

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Alternativa | 28/06/2015, 16:39

Si fos tan fàcil Paco no hi hauria necessitat de la justícia ni temes com el de la llicència de Villa Cortina. A totes les normatives hi ha aspectes que donen lloc a diferents interpretacions i si parlam d'urbanisme on es superposen nombroses normatives...

Les decissions

juntes i legislació

Les decissions | 28/06/2015, 15:12

En Paco està alterat, que escondera PAco...
Les decissions polítiques están subjectes a informes tècnics, normativa vigent i,,,,VOLUNTAT POLÍtica,,,,

Paco

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Paco | 28/06/2015, 13:56

las licencias no estan sujetas a diferencias de opiniones ni a comentarios en la comision de gobierno, sino al cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con los preceptivos informes tecnicos y juridicos, que para esos casos "especiales" ya se tipifican debidamente sometiendolos a informes ambientales, de patrimonio, de carreteras, ...

Alternativa

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Alternativa | 28/06/2015, 13:23

"Tirón de orejas"; Juntes de Portaveu informals es van fer diverses a la legislatura passada i no hi ha cap problema, però millor formalitzar-les com es vol fer aquesta legislatura perquè hi hagi actes i els acords siguin oficials.
Respecte a les llicencies especials és clar que la majoria de les llicències no tenen problemes però hi ha algunes que per la seva complexitat, impacte, diferència d'opinions... No està de mes que puguin ser comentades a una Junta de Govern. Tal vegada d'aquesta forma es podien haver evitat casos com el de Villa Cortina.

tiron de orejas

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

tiron de orejas | 27/06/2015, 18:36

De estas cosas raras que hace el equipo de gobierno de llamar licencias "especiales", juntas "informales, etc, lo unico que que se van a llevar es un tiron de orejas de la secretaria. Se creen que pueden inventar palabros segun les convenga. Que se estudien la ley, esto es un ayuntamiento, no una pandilla de amigos haciendo reuniones de costellada

Juan

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Juan | 27/06/2015, 18:06

Paco, según leo, todas las infracciones urbanísticas se resolverán en la Junta. Aunque yo no se porque hacer distinción entre unas y otras si el procedimiento es el mismo.

etica y legal

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

etica y legal | 27/06/2015, 18:00

El despacho abierto con una dedicación exclusiva es clara y legalmente incompatible. Ahora, si quitando un 30% de la dedicación han conseguido sortear la legalidad (que no la ética) ya lo dirá la secretaria.

Paco

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Paco | 27/06/2015, 12:29

pues ya empezamos: quien va a decidir las licencias urbanísticas que son "especiales" y las que no?

Alternativa

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Alternativa | 27/06/2015, 11:09

Bon dia Rogelio, si que hi ha un màxim a la Junta de Govern. No pot haver més regidors amb vot. però si que pot haver més regidors amb veu sense vot que és el que hem proposat des d'Alternativa; que Tots, PI i PP tinguin un representant amb veu sense vot.

joshua

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

joshua | 27/06/2015, 10:32

Hi ha uns 52.000 € euros de diferència en dedicacions exclusives. ????????

Rogelio

Junta de gobierno.

Rogelio | 27/06/2015, 10:27

Quiero hacer una reflexion constructiva, no os parece que en esta legislatura no va a haber representacion real de la oposicion en la junta de gobierno?
Digo real, pq alternativa, que estoy seguro que va a hacer buena oposicion(como siempre), ha dado con sus votos la alcaldia a Junts.
Creo que deberia de estar alguno de los otros 3 partidos, incluso el pp en el 2011 invito al partido mas votado de la oposicion, al menos al principio....
No se si hay un maximo, pero como medida de transparencia creo que seria positivo.

Siller

ComPPatibilitat

Siller | 27/06/2015, 08:46

Enserio els de tot han demana't si ser arquitecte i regidor d'urbanisme era compatible?
De fet la redacció del PGOU de 1991 es va fer amb un regidor que era també arquitecte. Per altra banda, sorpren que Tots(lis deu quedar molt per tornar al PP)tingui aquests dubtes, i no dubtas que l'anterior regidor d'urbanisme pogues ser promotor d'almenys dues llicències d'obra, es pogués llogar solars particulars per a l'ajuntament, pogués regular les taules dels negocis de la plaça...
Per cert, algú saps qui va signar la llicència dels xalet d'en Cortina?

sabeis contar?

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

sabeis contar? | 27/06/2015, 00:46

Aquí hay 7 personas currando que cobran casi lo mismo que cobraban antes 10, vestidlo como querais. Y no me direis que 7 harán lo mismo que 10, si fuera así hemos inventado la rueda. Coste por currante pasada legislatura, 21500 euros. Coste por currante esta legislatura, 28400 euros. Si el ahorro es que se repartan lo mismo entre menos para que toque a mas, pues no lo compro.

Garci

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Garci | 26/06/2015, 22:14

Crec que ja t'han contestat. Hi ha 2.800 euros de diferència entre ser o no ser tinent de batlle. Per jo, que hi hagi 4 tinents és absurd. I que ho siguin els que cobrarien el plus, pitjor encara: una estafa.

equilibris

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

equilibris | 26/06/2015, 21:38

Mos quedava per veure Alternativa fent jocs de números per justificar 4,4 dedicacions exclusives quan sempre havien dit que eren suficients tres. O sigui, que si conseguim estalviar per una altra banda, podem anar afegint dedicacions exclusives. Ai senyor.

Alternativa

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Alternativa | 26/06/2015, 20:22

Aclariment no és com dius. Les retribucions d'un regidor delegat són 14.000 euros i les d'un regidor delegat i tinent de batle són 16.800

ja

uff

ja | 26/06/2015, 19:53

Jo el que veig és que ara hi ha regidors que duen el doble d'àrees del que duien molts de regidors a l'anterior legislatura. En algun cas deu ni do el que cobraven.

Bbbleeeee

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Bbbleeeee | 26/06/2015, 19:42

Es interessant que abans 3 dedicaciobs exclusives eren massa i ara ni hi ha 5 , 3 al 100% i 2 al70%. I es veritat que es poden estalviar 15000€, pero si dividim el sou mitja per regidor de l'equip de govern d'ara es bastant mes elevat que a la legislatura passada!

aclariment

retribucions

aclariment | 26/06/2015, 19:11

Hola Garci, Les retribucions de MA Sureda i en Toni Cànaves, no són per esser tinengts de batle, sinó per esser regidors delegats de Policia, Museu, Biblioteques, normalització lingüística, el primer i de Festes, Esports, Joventut i Educació el segon. A més suposa participacio a la junta de govern, portaveu titular i suplent, a més de ser tinents de batle.
Se pot discrepar d'aquestes retribucions, però aquestes no són per ser tinents de batle

Siller

Curios

Siller | 26/06/2015, 19:11

Em sorpren que des de Tots dubtin de la compatibilitat de ser arquitecte amb la rregiduria d'urbanisme, i no dubtasin de les il-legalitats urbanistiques quan el seu lider era rehidor d'urbanisme....

Garci

Re: Informació i propostes de a la primera Junta de Portaveus

Garci | 26/06/2015, 15:17

Les dietes que cobren per ser tinents de batlle tant Toni Cànaves i Miquel Àngel Sureda son una presa de pel. Perque necessitam 4 tinents de batlle? No se justifica en cap cas.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb