URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari de setembre

Alternativa | 23 Setembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

Demà ple ordinari de setembre  a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Aquest és l'ordre del dia:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària de dia 9 de juliol de 2015

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Nomenament de representant municipal en òrgan col•legiat (Consorci TIC Mallorca).

Proposen que ho sigui en Tomeu C. Bennàssar ja que és el regidor de noves tecnologies i el batle suplent. (Proposta)


3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici 2014.

 
4.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2015 de reconeixement extrajudicial.  

 Es tracta de reconéixer per tal que es puguin pagar unes factures que sumen  2800 euros. Sopars de col·laboradors de les festes de sant pere, una actuació, climatització del centre de dia (algunes del 2010, 2014 i 2015)...

 


5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)


6.- Execució de la Sentència núm. 354/2015 de dia 27 de maig dictada en grau d’apel•lació per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) en el recurs seguit sota les actuacions judicials en el procediment ordinari 189/2010. (Veure proposta) Resum de la proposta d'acord

 Vista la Sentència que va estimar íntegrament el recurs d’apel·lació interposat per la representació processal de Fomento de Construcciones y Contratas SA i parcialment el recurs d’apel·lació interposat per la representació processal de Melchor Mascaró SA , que declara la nul·litat del procediment d’adjudicació del contracte administratiu de gestió del servei de neteja viària del municipi de Pollença a la UTE Llabrés Feliu Obra Civil SA, Amer e Hijos SA i Bartolomé Adrover e Hijos SL en règim de concessió per ser contrari a dret.

Atès que els serveis públics de competència local s’hauran de gestionar de la forma més sostenible i eficient entre les enumerades en dit article, fonamentalment, entre la gestió directa i la gestió indirecta. 

Considerant que: Si la declaració administrativa de nul·litat d’un contracte produeixi un greu trastorn al servei públic, podrà disposar-se en el mateix acord la continuació dels efectes d’aquell i baix les seves mateixes clàusules, fins que s’adoptin les mesures urgents per a evitar el perjudici”  

es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Acatar la Sentència.

Segon.- Disposar la continuació dels efectes del contracte administratiu de gestió del servei de neteja viària del municipi de Pollença en règim de concessió, formalitzat entre l’Ajuntament de Pollença i la UTE Neteja Viària, tot tenint en compta el greu trastorn que produeix la declaració administrativa de nul·litat de dit contracte i en ares a garantir una major seguretat jurídica en la prestació del servei, fins que s’adoptin les mesures urgents per a evitat dit perjudici.

Tercer.- Iniciar el/s pertinent/s procediment/s, adoptant les urgents mesures que pertoquin, als efectes d’establir la forma més sostenible i eficient del servei públic de competència local de neteja viària, mitjançant gestió directa o indirecta.

A Alternativa com sabeu ens hem estudiat les particularitats de l'actual contracte de neteja, i hem elaborat un informe amb les avantatges de municipalitzar el servei. Aquest informe l'hem sintetitzat en una publicació de 8 pàgines, molt visual, i que defuig del llenguatge tècnic que moltes vegades fa incomprensible allò relatiu a les decisions polítiques. A l'enllaç us podeu descarregar l'informe que hem fet sobre el tema.


7.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya

8.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per instar al Govern de les Illes Balears a construir una cuina a l’IES Guillem Cifre de Colonya 

9.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per instar al Consell insular de Mallorca a construir una rotonda en l’encreuament de la cala Sant Vicenç des de la carretera Ma-2200 

A l'enllaç podeu consultar les  mocions del Partit Popular.

10.- Moció presentada pels grups polítics Partit Popular i Alternativa per Pollença per fer de Pollença un municipi acollidor (Moció conjunta)

Con sabeu fa temps que vam anúnciar la nostra intenció de presentar una moció en aquest sentit (moció Alternativa per Pollença) , després el Partit Popular va registrar també una moció. Encara que pensam que és una hipocresia per part del PP presentar aquesta moció  pensam que no n'hi havia d'haver dues mocions sobre el mateix tema i hem fet una moció conjunta.

11.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Hem presentat tres precss i tretze preguntes.

Amb menor despesa un poble més net!

 

 

 

Comentaris

joana p.

ocupacio via publica i espais publics

joana p. | 29/09/2015, 11:13

Gràcies per almenys haver-ho demanat, però veig que en aquest poble tothom fa el que vol i no passa res. Si me molesta una font me l'enduc, si hi ha un banc que me molesta que venguin els homes de l'ajuntament que els pagam tots i se les enduguin, si necesit unes pedres per forrar ca meva, que l'ajuntament les possi, es increible, un poble solidari es veu.

Alternativa

Re: Ple ordinari de setembre

Alternativa | 25/09/2015, 17:15

Joana p. i jordi, ja vos vàrem dir fa dues setmanes que ho demaríem al ple. Ahir ho vàrem fer. Se'ns va contestar que els dos bancs s'havien retirat perquè estaven molt deteriorats i podien ser un perill. Que els intentaiern arreglar, i si no és possible, els posarien nous.
El regidor del PI, que semblava estar molt informat d'aquest cas concret, va dir que no era veritat que estassin deteriorats. I el regidor de serveis va dir que sí. En tot cas els tornaran a posar.
Respecte de l'altre tema, el de les barreres arquitectòniques, fa anys que insistim en un pla integral d'eliminació de barreres arquitectòniques, i hem presentat al·legacions en aquest sentit als pressupostos dels darrers anys, sense que se'ns hagin acceptat.

joana p.

ocupacio via publica i espais publics

joana p. | 24/09/2015, 10:05

M'agradaria que vos diguin el bancs de la placeta anant al pont romà on son, i les barreres arquitectoniques d'aquesta zona, que vagin a voltar un poc per les aceres d'aquesta zona si pasen amb una cadira de rodes.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb