URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Valoració de la Junta d'Emser i el ple d'abril

Alternativa | 04 Maig, 2016 11:46 | facebook.com twitter.com

El passat dijous dia 28 es va dur a terme la Junta General d’Emser i la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. A aquests va faltar el regidor del PI, Martí Roca. A continuació teniu un resum del contingut i resultats de cada un. Per desgràcia la documentació sobre el Ple aquesta vegada no va ser pública, com si ho va ser a l’anterior. Una passa enrere en el tema de transparència i comunicació.

JUNTA GENERAL D’EMSER:

Bàsicament la Junta pretenia aprovar el Balanç, Memòria i Compta de Pèrdues i Guanys. Però aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia, pel fet de que no ha estat aprovat abans pel Consell d'Administració. Quan el Consell d'Administració ho aprovi es podrà portar a la Junta. Per desgràcia no s'ha portat a la Junta General l'acord del Ple de febrer que demanava que un representant dels treballadors formàs part del Consell d'Administració sense veu i sense vot. Per sort hi haurà una Junta properament i esperem que si que es porti aquest punt.

PLE:

Abans de passar a la part resolutiva però es va llegir una declaració institucional de suport a la família d'Olivia Encinas. Des d'Alternativa donam ànims a la família en aquests moments tan complicats i esperam que la seva recerca acabi de la millor manera possible i es faci justícia.

Declaració Institucional.

Com a representants del poble de Pollença, volem manifestar la nostra solidaritat, estima i suport a la família de n’Olívia Encinas, desapareguda des de finals de desembre del 2011.

Des d’ençà, el seu pare, n’Alberto,a mics i família, ha duit a terme una tasca incansable, per via policial, per via judicial, i sobre el terreny per a cercar i recuperar la seva filla- Tot i que per ara els tribunals li han donat tota la raó, la realitat és que n’Olivia es troba desapareguda, en aquest cas segrestada per samare que la té amagada a alguna part de Polònia.

Per sort n ‘Alberto i la seva família no han defallit en l’intent de recuperar la nina i el poble de Pollença, les associacions de gent desapareguda els ha donat un suport necessària tant moral com logístic en la tasca de recerca i recuperació de n’Olivia. Una demostració recent va tenir lloc el passat dia 22 d’abril a Pollença, on centenars i centenars de pollencins, participaren en un acte, on a més a més rebre el suport de molts de comerços del municipi.

El ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu suport incondicional a la família de n’Olivia, i alhora reclama de les autoritats policials i judicials un esforç a fi de recuperar el mes ràpidament possible n Olivia i que estigui entre tots nosaltres. Volem que sentiu l’alè i els ànims de tots els pollencins en aquets cas representats pel ple d’aquest Ajuntament.

Pollença, 28 d’abril del 2016.


1.- Aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/20016. Aprovat amb 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 en contra( PP i Tots) i 2 abstencions (Alternativa). La votació s'ha repetit, i per el vot de qualitat del batle s'ha aprovat.

Són factures que són de l’any 2015, i algunes fins i tot del 2014, que per un motiu o altre no han arribat o no s'han conformat fins el 2016, i que per qüestions tècniques no es poden imputar a l'exercici anterior. En aquest cas estam parlant de factures per import de mes de 72.000 euros.

Evidentment tots sabem d’aquesta problemàtica, i a altres plens ja hi ha hagut altres extrajudicials pel mateix motiu, però nosaltres hem optat per l'abstenció ja que continuam trobant factures de serveis sense regularitzar. Unes d’aquestes factures són de SEARSA CAÑELLAS A.I.E. l'empresa de manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença que té un contracte que va caducar al 1996, en pessetes encara!!! Una vergonya absoluta. Ja és ben hora que es convoqui una Junta de Portaveus per parlar del tema, i que l’equip de govern comenci a treballar en un pla seriós (al que es va comprometre) per regularitzar la llarga llista de contractes i situacions irregulars que encara avui es troben a l'Ajuntament.

2.- Aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes de procedir a donar compliment a la sentència de la Sala Contenciós Administratiu envers el procediment ordinari 148/2012 pel qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Caixabank S.A., contra la denegació parcial o incompliment parcial de la reclamació de la quantitat de 291.809,88 euros formulada davant l’Ajuntament en data 19 de gener de 2012 per la manca de pagament de diverses certificacions d’obres emeses per l’entitat “Crespí Construcciones d’Obres Públiques S.L.U.” que varen ser endosades a Caixabank S.A.; i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació a càrrec del Pressupost de la Corporació per l’exercici 2018. Aprovat per 10 vots a favor (Junts, Alternativa, PP i UMP) i 6 abstencions (Tots).

Abans d’explicar el cas, cal aclarir que al Ple es va votar un aixecament d’objecció per part d’Intervenció dient que no hi havia crèdit adequat i suficient al pressupost 2016 per pagar-ho, i és competència del Ple aixecar l'objecció (que si no s'aixeca la tramitació queda aturada). Això és el que es va aprovar, així com el reconeixement d'aquesta obligació de pagament a càrrec del pressupost del 2018.

Però anem als orígens del tema. Crespí Construccions d'Obres Públiques SLU va fer unes obres l'any 2007. Les certificacions d’aquestes obres aprovades per valor de 291.802 euros les va endossar a CAIXABANK (l'empresa va fer fallida). Al gener del 2012 CAIXABANK reclama a l'Ajuntament el pagament del deute, i en aquest sentit al maig es pagaren 147.000 euros. Però resulta que la Tresoreria General de la Seguretat Social va fer un embargament sobre els béns i drets de l'empresa constructora (dins aquests drets hi entraria lo que no li han pagat encara), i l'Ajuntament pagà el que quedava a la Tresoreria General de la Seguretat Social. CAIXABANK reclamà que era a ells a qui li havien de pagar el que faltava, i va posar un contenciós que ha guanyat. Per donar compliment a la sentència se li ha de pagar a CAIXABANK la quantitat que faltava pagar-li (i que equivocadament l'Ajuntament va pagar a la Seguretat Social) que són 141.000 euros.

Fins aquí res a dir, però el que consideram vergonyós i sagnant és que la Caixabank demani 115.000 euros d'interessos. Uns interessos que l'Ajuntament ha de negociar per no pagar, a més tenint en compte que l’Ajuntament té diners dipositats a aquesta entitat. Si Caixabank no perdona aquests interessos l’Ajuntament ha de deixar de treballar immediatament amb aquesta empresa. L'Ajuntament també demanarà a la TGSS que retorni els doblers cobrats indegudament i si diuen que no, posarà un contenciós contra ella.

3.- Acceptació, si procedeix, de l’adquisició dels béns/documents que conformen el Fons Antoni Seguí “Bocchorità” a títol gratuït (Exp.núm 6098). Aprovat per unanimitat

Es tracta d'un arxiu amb un important valor històric. Té 630 unitats documentals, de les quals destaquen la secció de revistes L'Atalaia, L'Espira o Bocchoris, la secció dedicada a la parròquia del Port, la documentació relacionada amb agrupacions o entitas del Moll, la informació que va emmagatzemar sent corresponsal del Diario de Mallorca, la informació o obra relacionada amb les Festes o documentació de personatges importants com n'Atilio boveri. Donar les gràcies al becari Rafel Morro que amb la direcció den Pere Salas ha estat treballant en aquest arxiu i fent que aquest es trobi en condicions per estar a disposició de tots. 

4.- Proposició de suport institucional a la declaració d’una Reserva Marina Cala Sant Vicenç. De Coves Blanques a Punta Troneta. Aprovat per unanimitat.

Es va dur a Ple una proposta de l'equip de govern, que alhora és una iniciativa de l'associació de veïns de la Cala, amb els següents acords:

- Donar suport a la iniciativa de l'Associació de Veïns de declarar Reserva Marina de l'àrea de la Cala Sant Vicenç.

- Comunicar l'acord al Ministeri i a la Direcció de Pesca del GIB.

- Ser part en l'expedient que es tramiti per a la seva declaració.

Joan Martorell, vocal de la Associació de Veïns de Sant Vicenç va defensar la proposta, una cosa que ens alegra i molt, i que esperam que es vegi més sovint.

Vàrem votar a favor, ja que consideram que tota protecció és útil. Tot i això vàrem presentar els nostres dubtes de que al final s'utilitzi la protecció amb una finalitat més econòmica i que no mediambiental. El representant de l'Associació de veïns ens va dir que el seu objectiu primordial era la recuperació dels recursos pesquers, i que la resta eren beneficis que derivaven de la protecció.

Tot i això, i per desgràcia, sembla que el Ministeri no té especial interès en declarar més reserves marines i que tampoc vol amollar la competència. Per tant si no hi ha un canvi a Madrid sembla que les coses no seran fàcils.

5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 369 de dia 22 d’abril de 2016 (Exp. núm 30/2015/Contractació). Aprovat per unanimitat.

Un tema relacionat amb licitació del bar del poliesportiu del Port de Pollença. La Mesa ja ha fet una proposta d'adjudicació i es va dur a Ple la ratificació d'un decret de batlia fent un requeriment a l'empresa que la mesa ha adjudicat que aporti una documentació. Després, serà el Ple qui aprovi la contractació.

6.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença per restablir la igualtat en tots els àmbits públics i denunciar la discriminació que ha patit la Regidora Sra. Maria Buades Cifre. Rebutjada amb 7 vots en contra (PP i Tots), i 10 en contra (Junts, Alternativa i UMP).

És vergonyós que un partit com Tots parli de defensar la igualtat. Els ex del Partit Popular ara estan en contra de la discriminació i a favor de la igualtat a l’àmbit públic? Sembla que a l’anterior legislatura, com bé els va recordar la nostra portaveu, no els importava la igualtat quan varen retirar la targeta sanitària als immigrants.

Quan aquest tema va ser tractat a la passada comissió informativa, i recordant alguns membres d’aquesta comissió, la retirada de la targeta sanitària als nous vinguts, la seva regidora Francisca Cerdà va fer tota una demostració de racisme criticant amb vehemència i sense remordiments l'accés a la sanitat pública del immigrants. Un espectable lamentable segons els assistents i que vists els seus gestos durant la intervenció de la nostra portaveu, i la seva breu intervenció diríem que no se’n penedeix.

Aquesta intervenció a la comissió informativa va fer que ja ni entrassim a valorar la moció. La nostra assemblea va considerar inadmissible que un partit que ha donat suport a mesures que han provocat la mort de persones com n’Alpha Pam utilitzi la paraula igualtat tant a la lleugera i en benefici propi.

7.- Propostes/Mocions d’urgència. Ratificació de la signatura d'un conveni amb el Consell per regular els punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Aprovat per unanimitat.

És ratificà un conveni amb el Consell que regula els punts de recàrrega que ja estan col·locats al nostre municipi. Esperem que aquest serveixi per impulsar aquest tipus de vehicles, i fomenti un nou tipus de mobilitat. Aprofitant que hi ha un punt del conveni que diu que l’energia si pot ser ha de ser renovable, vàrem recordar que també hauria de ser renovable a ser possible tota l’energia que contracta l’Ajuntament, i que ara que van acabant els contractes de subministrament, és el moment per posar-se amb aquest tema.

Amb aquest punt va acabar la primera part del Ple. Sobre la segona part, la de control i seguiment en farem un altre article fent especial menció als nostres precs i preguntes, ja que en quedaren de pendents de la sessió anterior.

 Els comentaris xenòfobs de na Francisca Cerdà de Tots per Pollença a la Comissió Informativa del ple són totalment inadmissibles i injustificables

 

 

Comentaris

Alternativa

Re: Valoració de la Junta d'Emser i el ple d'abril

Alternativa | 05/05/2016, 20:46

Doncs sí Eugenio Esquerra i PSM com mínim haurien de ser coherents amb el que havien defensat fins ara i denúnciar aquesta costosa parafernàlia militar

Eugenio Grande

Re: Valoració de la Junta d'Emser i el ple d'abril

Eugenio Grande | 04/05/2016, 22:38

Y el regidor de la Esquerra seguro que les rinde pleitesía.
No se ha pasado 10 años reivindicando la base para el uso civil. ¿Qué hace ahora?

Alternativa

Re: Valoració de la Junta d'Emser i el ple d'abril

Alternativa | 04/05/2016, 21:59

Es tracta de l'Eurac 2016. la conferència de Caps d'Estat Major de les Forces Aèries i Exèrcits de l'Aire d'Europa.

No tenen mal gust per fer aquestes conferències. Ja que gaudeixen a costa dels nostres impostos podien al manco deixar d'una vegada l'accés públic al seu "resort privat" de la Base

Més informació

www.onemagazine.es/noticia/27966/nacional/que-haran-los-jefes-de-23-ejercitos-del-aire-en-mallorca-a-partir-de-manana.html

María cladera

Q pasa a la Base?

María cladera | 04/05/2016, 18:46

Qué pasa a la Base i Formentor en tants d'avions , Policia i militars? Ha pasad res?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb