URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 10 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Preguntes i respostes del darrer ple ordinari. Després d'un any hi ha massa temes als que a l'equip de govern o bé els falta valentia o agilitat de gestió. Al tema de disciplina urbanística esperavam molt més  d'un batle que va estar al capdavant del GOB i és una vergoya que l'Ajuntament no apliqui un principí tan bàsic contra la corrupció com la no contractació d'empresaris corruptes. Com un batle seriós pot dir que no és el mateix l'empresari que l'empresa de la qual és propietari?

 Al darrer ple el Batle va dir que intentaran cobrar la plusvàlua condonada del cinema Capitol a l'anterior legislatura però que no serà tan fàcil. Pot explicar al Ple per què no serà tan fàcil?

La condonació va ser un acord de Junta de Govern. El Batle recordà que ells volen reclamar la liquidació aquesta condonació, però per això el que caldrà és veure si es causa de nul·litat o anul·labilitat i saber si és un procés de revisió d'ofici o un procés de lesivitat, i segurament aquest procediment hagi de fer-se per acord de Ple, per tant calen informes jurídics previs.

Tot i que això és cert creiem que amb aquest tema, que segurament sí que és ben digne de jutjat, ja s'està enredant també. Esperem que les coses s'agilitzin i l'Ajuntament pugui recuperar els diners que per llei li corresponen.

 El 27 abril es van reunir amb representants del Consell i entre altres temes van parlar de les ordres d'enderrocament pendents contra nombrosos habitatges a sòl rústic. Ens poden dir de quants habitatges estam parlant? Per què a la notícia es deia que s'estudiaria la possibilitat de reallotjar en cas de primeres residències? Què pensen fer amb els expedients de demolició que ha fet l'Ajuntament? Pensen fer la Junta de Portaveus monogràfica sobre el tema que els vam demanar? S'està sent més estricte a l'hora de valorar els atenuants i no posar la sanció mínima per sistema com es feia a la passada legislatura? Van dir que farien una proposta per escrit que encara no tenim. Quan la pensen fer?

Segons el regidor el Consell els parlà d'uns 150 habitatges a tot Mallorca i 3 o 4 a Pollença. Pel que fa al reallotjament en casos de primeres residències, el regidor ens contà que el Consell té el criteri de no deixar a ningú sense habitatge, i per això es preocupen o intenten reallotjar-los o assegurar-se que poden disposar d'un lloc abans d'executar la demolició. Sobre els expedients de demolició de l'Ajuntament, no digué res, tot que sí que va admetre que tot el que concerneix l'urbanisme i la disciplina urbanística requereix el consens més gran, i una Junta de Portaveus pot ser útil per arribar a aquest consens. Pel que fa a la valoració dels atenuants el regidor ens digué que si no hi ha motius clars i lògics no es redueixen les sancions com abans, que es feia per sistema. Sobre la proposta per escrit, el regidor contestà que el que es farà en un futur vendrà marcat per la Llei del Sòl, i que s'ha de mantenir un cert consens, però que les noves condicions que marca la llei crearan un abans i un després, i segons ell la proposta ha d'anar en relació a aquesta.

Són evidents els silencis i els incompliments de l'equip de govern a aquest tema en relació al que havien indicat a anteriors plens. Ni han fet la Junta de Portaveus ni ens han fet arribar la proposta per escrit que es van comprometre. Es poden fer molt de coses sense necessitat d'esperar la Llei del Sòl i ja és hora d'afrontar el tema de la disciplina urbanístia entre tots els grups. 

9- Recentment l'empresari Jacinto Farrús Sarrado, propietari del grup Marxant (Canal 4 entre altres empreses) va ser condemnat per haver participat en concursos arreglats per part d'UM a canvi de finançar aquest partit. Pensen continuar encarregant feines a aquest empresari?

Segons el batle no encarregaren cap feina a aquest empresari, sinó que posaren algun anunci a Canal 4, i si tinguessin constància que la sentència té conseqüències judicials sobre Canal 4 deixarien de fer-ho, però això no els consta.

La resposta fou vergonyosa. És cert que no encarregaren res a l'empresari, sinó que pagaren per publicitat a una empresa seva, però és que les feines normalment les fan les empreses!!! Ja sabem que ell no fa les feines, i menys publicitat!!! Però gràcies a anuncis com aquests un condemnat per corrupció està enriquint-se.. A qualsevol proposta seriosa de lluita contra la corrupció figura la no contractació per part de l'administració pública d'empresaris corruptes.


10- A Palma l'empresa pública Emaya ha remès a la Fiscalia els expedients d'infraccions aturats a l'anterior legislatura. Per què vostès no fan el mateix amb els set expedients sancionadors d'ocupació de la via pública arxivats sense raó a la passada legislatura?

Una altra resposta surrealista!!! Segons el regidor Tomeu Cifre no es pot comparar el que fa Emaya amb els expedients d'ocupació de la via pública, però a continuació va dir que no sabia que havia fet Emaya!!! Primer si no sabia que havia fet Emaya vol dir que no es preparà la pregunta com tocava, i segon, si no sabia que havia fet Emaya, en cap cas pot dir que els casos no són comparables, ja que un dels dos el desconeix.
Pel que fa als expedients, va dir que creu que s'arxivaren de forma incorrecta, però que no tot el que és incorrecte és un delicte. Doncs que faci arribar la informació a fiscalia i que la mateixa decideixi si és un delicte o no. Els que hem dit abans ja, molt renou per la premsa, però alhora de la veritat res.

11- Ha signat ja Demarcació de Costes el conveni per a la reparació de l'accés a Cala Carbó?

Medi ambient no ha firmat el Conveni així com l'Ajuntament l'hi va plantejar. En principi ells aportaven una part del cost de la reparació, però Madrid no va estar d'acord. Ells creuen que les obres han de córrer de la seva part i que l'Ajuntament faci una aportació al Ministeri. Davant aquesta situació decidiren canviar el projecte per poder-lo executar ràpidament i ja en tenen l'autorització de la Demarcació de Costes, i si pot ser, el mes de juny ho faran. Per tant no han firmat el conveni i ells proposen la signatura d'un altre conveni, i recomanen a l'Ajuntament demanar la concessió administrativa d'aquest tram de costa.

És una vergonya que després de donar tant de voltes un espai que és responsabilitat de Costes al final hagi de ser reparat integrament per l'Ajuntament. Tot i això esperem que aquest tram es pugui arreglar el més aviat possible.

12- Ja s'ha comunicat als regidors de Tots, el PI i PP la possibilitat de publicar les seves declaracions patrimonials a la plana web de l'Ajuntament? Han obtingut resposta?

No se'ls ha informat directament, però com va dir el regidor de noves tecnologies, el tema ha estat tractat al Ple, i de bon segur que els regidors n'estan ben assabentats, tot i això el regidor els tornà a recordar aquesta possibilitat.


Per desgràcia sabem que no autoritzaran la publicació de les seves declaracions patrimonials. La transparència no va amb ells, i així com tampoc han publicat les seves despeses de campanya ni els comptes dels seus partits, tampoc autoritzaran la publicació d'aquestes declaracions patrimonials. Això sí despres predicaran la transparència que ells no tenen.

 L'equip de goven no té vergonya ni cap problema en continuar treballant amb empreses de Jacinto Farrús, condemnat a una peça del cas voltor, un cas a més amb multiples connexions amb Pollença ( a la mateixa peça va ser condemnat l'ex-director d'INESTUR, en Toni Oliver) . Jacinto Ferrús finançava de forma encoberta UM a canvi de contractes amb l'administració. Si volem lluitar contra la corrupció de bons i de veres l'Administració pública no ha de contractar amb empresaris corruptes.

Comentaris

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 15/06/2016, 16:57

De moment el document que tenim és l'acta de la Junta de Govern del 7 d'abril del 2015 on s'indica l'informe desfavorable de l'interventor

3.4.7 Aprovació, si procedeix, de la exempció de l’Impost sobre Increment de Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana per import de 18.188,68 euros, a favor de la SraXXXXXXXXX, com a propietaris del bé immoble de l'Antic “Cinema Capitol”.

-Vist l’escrit de data 28 de novembre de 2014 amb RGE 7661, presentat pels propietaris del bé immoble de l’Antic “Cinema Capitol” on exposen el seu interés de vendre el mateix, per un import de 850.000 euros, amb la condició de que si s’accepta es condoni la plusvàlua municipal.

-Vist que mitjançant Resolució de Batlia núm.1231 de data 23 de desembre de 2014 es va adquirir per part de l'Ajuntament el bé immoble situat a la cantonada de la Plaça Major núm. 13 i el carrer Antoni Maura, antic Cinema Capitol, finca registral núm: 11.352 (referència cadastral núm: 1542210EE0114S0002SI), per import de 850.000 euros, propietat de la Sra.XXXXXXXX

-Vista la escriptura pública de compraventa efectuada davant el notari D. Andrés María Monserrat Noguera dia 30 de desembre de 2014, núm. 1868 de protocol.

-Vista la liquidació efectuada per l’Agència Tributària de les Illes Balears en concepte de plusvàlua per import de 18.188,68 euros a pagar pels propietaris del bé immoble de referència.

-Vist l’escrit presentat en data 13 de febrer de 2015 amb RGE 1017 pels propietaris del bé immoble adquirit per l’Ajuntament on demanen que s’executi el compromís assumit per l’Ajuntament de condonació de la plusvàlua municipal.

-Vist l’informe emès a l’efecte per part de l’Interventor en data 01 d’abril de 2015 on es conclou :

“Primera.- La càrrega tributària només pot recaure sobre les persones respectes de la qual es produeix l'increment de valor o plusvàlua.

Segona.- L'Ajuntament només es pot dirigir, en el cas que ens pertoca, contra les persones expressament especificades a l'article 106. 1 b) abans transcrit, per al cobrament del deute tributari, és a dir, contra els venedors. Si no fos així s’estaria davant una sustracció de la riquesa de l’autèntic obligat tributari al pagament del tribut, traspassant dita obligació a altre subjecte, en aquest cas l’Ajuntament, forçat a pagar una càrrega tributària aliena.

Tercera.- Els pactes/convenis/ compromisos assumits entre les parts no poden alterar la situació dels subjectes passius regulats mitjançant Llei, atès que en cas contrari, s'estaria vulnerant els principis de justícia tributària consagrat a l'article 31 de la Constitució espanyola.

Per tot l'anterior, s'informa desfavorablement la exoneració de l'impost sobre l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana per import total de 18.168,88 euros, a favor de la Sra. XXXXXXXXXX

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Exonerar del pagament de l’impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana a la Sra. XXXXXXX
Segon.- Donar de baixa la corresponent liquidació amb núm. Doc Ingrès 20213191 en concepte d’IIVTNU per import de 18.188,68 euros.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als efectes pertinents.

Quart.- Notificar el present acord a l’ATIB, als efectes pertinents.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 15/06/2016, 16:46

Cap problema Tomeu.

Tomeu

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Tomeu | 15/06/2016, 15:55

Estic totalment d'acord i per això vos demanava publicar els docuents provatoris.
Considero que tenint constancia i proves d'un delicte s'ha de denunciar per no incorrer en encubriment, per tant no entenc la necessitat de votarho en assamblea quan es questio de cumplir la llei.
Informau de la decisió de l'assamblea una vegada estigui presa si us plau.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 15/06/2016, 09:47

Tomeu ningú ha dit que no anem a denunciar ni tampoc el contrari. Parles de valenties i de pors d'una forma una mica infantil, no cal cap valentia per presentar una denúncia a fiscalia (hem posst unes quantes). Fins ara hem fet la petició de fer aquestes denúncies a l'equip de govern perquè és evident que la denúncia té molta més força si la fa l'Ajuntament. Ara que ja està clar que no la faran, decidirem que fem a la nostra assemblea com sempre hem fet. Però també ens agrada recordar-vos als ciutadans que tots tenim responsabilitat i que no ens hem de limitar a delegar-la en altres.

Vaja

Totis

Vaja | 15/06/2016, 08:25

Segons en Tomeu Tots i el Pi queden eximits de fer oposició rigurosa?

Tomeu

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Tomeu | 15/06/2016, 00:47

Ido la pròxima vegada que acuseu a l'equip de govern de falta de valentia pensau abans si estau disposats a predicar amb lexemple o nomes es xerrameca com de costum. Es molt facil ser valent de boquilla.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 14/06/2016, 09:27

Tomeu no som bous que envestim un capot i les nostres accions no les deicideixen comentaris a aquest bloc, si vols participar, proposar i decidir alguna cosa a Alternativa has de venir a l'assemblea.

Tomeu

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Tomeu | 13/06/2016, 23:27

Doncs els papers que ho poden demostrar. Pero si no teniu coratge d'anar a la fiscalia perque encara vos fa por en Tomeu Cifre penjaulos aqui, que ja hi haura algu mes valent que voltros.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 13/06/2016, 20:22

Tomeu quina informació et penses que tenim que no tens tú? La Junta de govern de l'anterior equip de govern va perdonar la plusvàlua del Cinema Capitol sense cap contracte ni acord, tot i que si existís també seria il·legal segons l'interventor. Igualment van arxivar expedients sancionadors per incompliments de l'ordenança de la ocupació de la via pública.

Tomeu

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Tomeu | 13/06/2016, 13:35

La corresponsabilitat es d'aquells que teniu acces a la informacio i no denunciau, no podem anar els ciutadans a fiscalia amb les mans buides.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 13/06/2016, 13:00

Evidentment és un tema que hem de tractar a l'assemblea (us recordam que és oberta i podeu venir. No seria la primera vegada que fem arribar denúncies a fiscalia, però és clar que no té la mateixa força que si la fa l'Ajuntament.
La corresponsabilitat és de tots els que coneixem els fets ja que qualsevol persona pot denunciar els fets a fiscalia.

Ja ho val

Ja ho val

Ja ho val | 13/06/2016, 00:02

Bona pregunta, també entenc que si no hi va en serà corresponssabe , però si hi va l'equip de govern hauria de dimitir...

Tomeu

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Tomeu | 12/06/2016, 23:25

I ara que ja esta clar que l'equip de govern no fa contes anar a la fiscalia amb el capitol i les ocupacions, la pregunta es: hi anira Alternativa?

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 11/06/2016, 19:12

És clar però nosaltres no hem enganyat a ningú vam dir molt clarament amb qui podiam governar, fer el contrari si que seria enganyar a tots els nostres votants. Si es vol una altra forma de governar després del vot hi ha d'haver també un compromís actiu. El que es troben moltes vegades els partits és que quan se'ls ha votat i han guanyat sembla que la gent diu ja està us hem votat ara canvieu tot. Segurament aquest és un dels problemes de Junts. A pesar de ser tres partits més independents donen la impressió de que no tenen suficients dels seus simpatitzants i votants donant-les una mà.

Margalida Amengual

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Margalida Amengual | 10/06/2016, 23:09

Per descomptat que tothom s'ha d'implicar, inclosos els ciutadans dins la mesura de les nostres possibilitats. Una de les possibilitats que tenim es triar als qui creim que millor ens representen dins les institucions i que poden fer feina per millorar el nostre poble, comunitat o país.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 10/06/2016, 22:34

El que volia dir Joan és que no s'ens va proposar un govern Junts-Alternativa. Entrar a governar després de que Junts i UMP arribassin a un acords si que s'ens ha oferit.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 10/06/2016, 22:32

Pens que el que sou simpatitzants o votatnts nostres hi haveu de valorar que siguem fidels al nostre compromís. Com hem explicat no va haver cap oportunitat. No obstant també cal tenir en compte un tema que les jornades muncipalistes que vam anar el passat cap de setmana ens van deixar molt clar els el govern que regidors que governaven i els que els ciutadans a més de votar s'han d'implicar. Nosaltres som com tu o qualsevol ciutadà ni més ni manco, tothom s'ha d'implicar per posar-hi remei

Toni

Governs

Toni | 10/06/2016, 21:56

D'acord amb els arguments, llevat de la falsedat de dir que ningú us proposas entrar a l'equip de govern, jo també entenc que en aquesta dinàmica Alternativa no cabria en aquest govern.

Joan CC

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Joan CC | 10/06/2016, 21:37

Per fer una bona feina no basta amb ser competent individual, hi ha d'haver un bona dinàmica col·lectiva. Per començar ja hem dit que ningú ens va proposar formar part de l'equip de govern, però per entrar-hi el primer que demanariem seria una estructura amb lógica funcional i no partidista. Això no es posible quan per pura negocació ja s'ha de donar una dedicació al partit que te la pella per el manec ( en aquest cas UMP) La cosa comença malament.

Margalida Amengual

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Margalida Amengual | 10/06/2016, 20:46

Entenc el que deis però com be diu en Joan vosaltres heu d'acceptar que hi hagui gent simpatitzants o votatnts vostros que ens hagui decebut que no fessiu la passa endevant quan vàreu tenir la oportunitat. Honestament crec que serieu més útils pel poble a dins el govern que a fora com ara. Estic cansada de veure que la incompetència segueix i ningú fa res per posar-hi remei

Joan CC

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Joan CC | 10/06/2016, 16:47

Es comprensible que molts penseu que aquest equip de govern funcionaria molt millor amb la participació dels dos nostres regidors. Però nosaltres pensam que no ens podeu demanar que renunciem a allò que ens fa ser diferents. El problema d'aquest govern és de base i té mal arreglo, Per començar es varen repartir els carrecs no per funcionalitat sinó per repartiment de quotes de poder. Basta veure com es dona una de les dedicacions exclusives més importants a un dels regidors menys preparats, no ja de l'equip de govern sinó de tot l'ajuntament. Vist com a anat aquest any jo pens que no ens varem equivocar.

Alternativa

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Alternativa | 10/06/2016, 15:36

Ja hem explicat aquest tema moltes vegades però el tornarem a fer.
Abans de les eleccions vam fer públic amb qui podiam governar que era Junts i Podem i amb qui no (la resta). No es pot governar amb qui no es comparteix uns mínims en el model de gestió i de poble.
El resultat electoral va ser el que va ser; Junts va triar governar amb UMP i nosaltres vam arribar a un acord d'investidura amb Junts- Hagués estat possible un govern Junts-Alternativa amb un acord d'investidura amb UMP, Pi... Doncs suposam que no encara que Junts mai es va plantejar aquesta possibilitat.
Nosaltres pensam que la coherència és important i que el que es defensa en campanya s'ha de complir després.
Ara vist el vist fins ara pensam que no ens vam equivocar. La gestió d'UMP ens ha confirmat que no es pot governar amb ells. Però a més amés Junts també ha demostrat una debilitat i una falta de projecte més que preocupant. Ja vam dir un any abans de les eleccions que les coalicions s'han de fer des de baix amb una assemblea única, les coalicions fetes al darrer moment en torn a una figura "mediàtica" no funcionen.
Nosaltres donarem una passa endavant quan els ciutadans amb els seus vots i suport ens donin la possibilitat de governar però això encara no ha passat.
Fixa-te que els hem donat a l'equip de govern dues feines fetes on només han de fer la darrera empentà i no l'han fet. Fa mesos que tenen l'esborrany de reglament de participació ciutadana i el nostre estudi dobre municipalització de la neteja viària.

Margalida Amengual

Re: Falta valentia i sobra pagar a corruptes

Margalida Amengual | 10/06/2016, 13:43

No se perquè no vàreu voler entrar al govern municipal, per ventura amb voltros dedins s'haguessin sol.lucionat més temes. No ho dic amb ironia, ho de dic de debò. La falta de voluntat de fer les coses ben fetes o d'arreglar les que estaven malament es quasi nul.la ara mateix al consistori. Si Més no ho fa i voltros no voleu governar ja no hi ha esperança a Pollença de que les coses canviin. Ja ho vaig dir i ho torn a dir, crec que havieu d'haver donat una passa envant i entrar a governar.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb