URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Una demolició, Cala Carbó, la Caixa... Junta de Govern 21 de juny,

Alternativa | 08 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 

 Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la Junta de Govern de 21 de juny.

 

 LLICÈNCIES

Dació de compte de resolucions de Batlia de 21 llicències. Una és una llicència de demolició d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina resultat d'una sentència judicial que parteix de la denúncia d'un particular.

DISCIPLINA

- Dació de compte de resolució de Batlia de resolució d’expedient sancionador.

 VARIS

- Multa a un bar per fer activitats d’entreteniment amb música amb mitjans mecànics sense llicència. 6000 euros. Hi ha actes de la policia de renous i obertura per damunt del permès.

- Aprovació inicial “projecte sanejament i consolidació parcial del mur de contenció de cala carbó entre hits m-t 1401 i 1406. L’ajuntament va aprovar el Conveni amb el ministeri per fer el projecte de millora de Cala Carbó al Ple, però Costes diu que cal fer un nou conveni, que l’ajuntament ingressi diners i ells licitaran. L'equip de govern ha considerat que no hi ha temps, que executar parcialment el projecte és molt urgent degut al deteriorament de la zona i han aprovat un projecte de 60.000 que està en exposició pública 15 dies. Se tracta de sanejament i reconstrucció dels tres trams de mur que presenten el major risc de col·lapse i propagació podent afectar al vial amb despreniments i altres. Una vegada més volem denunciar la vergonyosa actitud de Costes que ens tracta com una colònia.

 HIDENDA

RELACIO DE DESPESES

-Dins de les factures n’hi ha una de 148.000 euros que és per les obres de reforma de la primera línia. El tema és que d’aquests 131.000 són per Cemex i 12.000 per la UTE, al haver-hi un contracte de cessió de crèdits, que exigí la primera al seu moment.

- Pagament del cànon de costes per 357.314 euros És a dir 60.000 menys

- Han comprat un quadre per 4226 euros

- Han pagat a la Caixa 156.000 euros. Els interessos que ens demanaven eren de 115.000 euros al moment de la sentència, i ara arriben a 156.000. Com recordareu aquest tema va sortir al ple ordinari d'abril; Crespí Construcciones d'Obres Públiques SLU va fer unes obres l'any 2007, les certificacions d'obres aprovdes per valor de 291.802 euros les va a cedir a favor de CAIXABANK i l'empresa va quebrar pels seus problemes econòmics. El gener del 2012 CAIXABANK reclama a l'Ajuntament el pagament del deute i pel maig se n'hi va pagar una part: 147.000 euros. Però resulta que la Tresoreria de la Seguretat Social fa un embargament sobre els béns i drets de l'empresa constructora (dins aquests drets hi entraria lo que no li han pagat encara), i l'Ajuntament paga el que queda a la Seguretat Social. CAIXABANK reclama que és a ells a qui li havien de pagar la quantitat que faltava, així que posa un contenciós administratiu contra l'Ajuntament i li donen la raó. Per donar compliment a la sentència se li ha de pagar a CAIXABANK la quantitat que faltava pagar-li (i que equivocadament l'Ajuntament va pagar a la SS que són 141.000 euros. Fins  a aquest punt res a dir el que consideram vergonyós i sagnant és pagar a la Caixa 115.000 euros d'interessos.

- Aprovació de factures amb objecció: electricitat, manteniments, tècnics, lleure ctiu, elèctrica bahia, gall editor i publicitats, vigilància, combustibles, lloguer equip de so tercera edat, escola adults, escola viva, medicaments, pla drogues (roll ups), taller memòria i de museu, searsa, classes teatre, disseny promoció del museu, rutes de la bio diversitat...

- Concessió i denegació d’algunes bonificacions en concepte de IBI, IVTM fems, ...i devolucions per ingressos indeguts

- 13 modificacions de les llicències d'ocupació de la via pública. Farem un article sobre el tema.

- Concessió de 11 llicències amb taules i cadires i de 5 amb expositors i aparcabicis.

- Contracte menor per una psicòloga a l'àrea de serveis social. 11.895 euros.

RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

- Concessió d’un gual, una gratificació per antiguitat a un policia i denegació d’una ajuda per jubilació anticipada.


 CONTRACTACIÓ

- 3 concerts festival

- Prorroga estades esportives. Fonaesport

- Aprovació de l’expedient contracte administratiu mixt per focs artificials de les festes. Exposició pública de 5 dies i licitació. S'han demanat preus i l'empresa més barata ofereix uns 6.000 euros per focs. És per dos anys i els focs de tots els centres. És regularitzar una cosa que no hi era, però el preu segueix sent el mateix més o menys perquè aquí només hi ha una empresa sense competència. Ens vam abstenir.

VARIS

-Aprovades bases per les beques de medi ambient.

- Sol·licitud de cessió d’ús d’un local de Colonya al C.Metel 2. Serà gratuït, per tenir serveis complementaris de l’àrea de benestar social.

- Conveni amb l’IMAS. Per la subvenció per contractar una psicòloga. La subvenció arriba fins a 20.000 i pot ser puguin incloure alguna altre cosa

- Conveni amb IMAS per gestió de programes dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2016. 

 

- Expedients arxivats d'ocupació de la via pública; són negocis que varen posar les taules quan varen acabar de formigonar pensant que ja havien acabat les obres, i no sabien que faltava pulir i alguna altre tasca... la policia va demanar la retirada de les taules i els negocis tot d’una ho llevaren. Eren un negoci que va fer l'ocupació com l’any anterior i que esperava la concessió definitiva per enguany i un altre que demanava la primera ocupació al ser nou. Hi ha una part de l'ordenança d'ocupació de la via pública, que fa anys que s'hauria d'haver canviat, que provoca situacions rocambolesques i surreals com aquestes. A continuació les resolucions:

- Aprovació, si procedeix, del  sobreseient de l’expedient sancionador iniciat a l’entitat XXX per infracció de l’ordenança d’ocupació de la via pública i arxiu del mateix (Expedient Ocupació Via Pública Núm. 2016/27 Intervenció).

Vista la Proposta formulada per part de l’Instructor  de l’expedient, el Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar en data 20.06.16 que assenyala:

.../...

En la primera linia de mar del Port de Pollença s’han realitzat obres durant l’hivern 2015-2016 que han alterat substancialment les condicions urbanes de la mateixa, amb unes voravies més amples i carrils asfaltats més estrets. L’execució de les obres va provocar problemes en l’obertura dels locals, retardant la data de posada en funcionament normal d’aquests establiments.

L’interessat, en data 26/02/2016 va sol·licitar la llicència d’OVP damunt la voravia del passeig una vegada reformat. Com ha estat pràctica habitual des d’anys enrere, una vegada feta la sol·licitud, l’interessat va procedir a realizar la ocupació sense tenir encara la pertinent llicència.

Es dona la circumstància que per a poder concedir la ocupació en terrenys de DPMT, com és el cas,  l’Ajuntament hauria d’haver procedit a sol·licitar a Demarcació de Costes la pertinent autorització per després, com es va fer amb el lots de terrasses per a bars i restaurants, licitar aquesta ocupació, ja sigui de manera independent a les terrasses o de manera conjunta.

Com que fins ara aquesta sol·licitud a Demarcació de Costes no s’ha fet no és possible atorgar la ocupació de l’espai, que a més s’hauria de fer prèvia licitació. Per aquest motiu es va denegar la ocupació de via pública.

També s’ha de considerar que la situació física de la via ha canviat substancialment en motiu de les obres, ja que l’anterior amplada feia inviable la ocupació i per tant no hi havia precedents en la sol·licitud realitzada.

A partir de l’acta de reconeixement de 3/3/2016 i assabentat de la situació jurídica que implicava aquesta ocupació, l’interessat va procedir a retirar la OVP de manera inmediata.

ES PROPOSA:

Per tot l’esmentat i vistes les especials circumstàncies que l’execució de l’obra ha provocat durant l’hivern2015-2016, qui subscriu proposa l’arxiu de l’expedient sancionador i la tramitació de les autoritzacions per aquest local i la resta que puguin interessar en zona de DMPT tramitant prèviament la pertinent autorització a la Demarcació de Costes de les Illes Balears”

Per tot l’anterior , la Junta de Govern Local, per majoria (3 vots a favor: Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina i  2 abstencions: Alternativa per Pollença i el Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar (Junts Avançam) –atesa la seva condició d’Instructor de l’expedient -) , acorda:

Primer.- Deixar sense efecte l’expedient sancionador incoat per infracció de l’article 16.3c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública, per ocupar la via pública sense llicència,  contra el titular del local comercial denominat XXX, sobreseient del mateix, i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.  

Segon.- Donar de baixa la liquidació 1653000043 per import de 758,00 euros

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.

- Aprovació, si procedeix, del sobreseient de l’expedient sancionador iniciat a l’entitat XXX per infracció de l’ordenança d’ocupació de la via pública i arxiu del mateix(Expedient Ocupació Via Pública Núm. 2016/28 Intervenció)

Vista la Proposta formulada per part de l’Instructor  de l’expedient, el Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar en data 20 de juny de 2016, que assenyala, en la seva part bastant:

 “Que a l’anomenat local en les anteriors temporades se li havia atorgat, per part d’aquest Ajuntament, llicència d’ocupació de via pública amb aparcabicicletes tot i estar aquest situat dins l’àmbit del domini públic marítim-terrestre, fet que hagués impedit, a dreta llei, la concessió de l’esmentada llicència. Per a poder concedir la ocupació en terrenys de DPMT l’Ajuntament hauria d’haver procedit a sol·licitar a Demarcació de Costes la pertinent autorització per després, com es va fer amb el lots de terrasses per a bars i restaurants, licitar aquesta ocupació, ja sigui de manera independent a les terrasses o de manera conjunta.

L’interessat va sol·licitar, com feia cada any, la llicència d’OVP (RGE 18/10/2015) confiant de bona fe que aquest era el procediment correcte. Seguint el procediment habitual en els darrers anys en la concessió de la OVP l’interessat va col·locar l’aparcabicicletes confiant en l’autorització mitjançant llicència.

El nou equip de govern, detectada la irregularitat de la concessió de la llicència d’OVP sense el pertinent permís de Demarcació de Costes, no va concedir la llicència d’OVP.

Així mateix en la primera linia de mar del Port de Pollença s’han realitzat obres durant l’hivern 2015-2016 que han alterat substancialment les condicions urbanes de la mateixa, amb unes voravies més amples i carrils asfaltats més estrets. L’aparcabicicletes, que cada any es col·locava en l’espai d’aparcament, quedaba enguany damunt la voravia amb la nova configuración. L’execució de les obres va provocar problemes en l’obertura dels locals, retardant la data de posada en funcionament normal d’aquests establiments. Tant la terrassa de taules i cadires (aquesta sí amb autorització de Costes i adjudicació en vigor) com l’aparcabicicletes es col·locaren tan aviat com les obres varen haver superat l’alçada del local.

ES PROPOSA;

Donats el precedents en la concessió d’aquesta llicència en anys anteriors, la sol·licitud d’OVP presentada al mes de novembre posant de manifesta la bona fe de l’interessat, així com les mesures per no interferir amb el trànsit de vianants adoptades i les especials circumstàncies que l’execució de l’obra ha provocat durant l’hivern2015-2016, qui subscriu proposa l’arxiu de l’expedient sancionador i la tramitació de les autoritzacions per aquest i la resta d’aparcabicicletes que puguin interesar en zona de DMPT tramitant la pertinent autorització a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.”

Per tot l’anterior , la Junta de Govern Local, per majoria (3 vots a favor: Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina i 2 abstencions: Alternativa per Pollença i el Regidor Bartomeu Cifre Bennàsar (Junts Avançam) –atesa la seva condició d’Instructor de l’expedient -), acorda:

Primer.- Deixar sense efecte l’expedient sancionador incoat per infracció de l’article 16.3c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública, per ocupar la via pública sense llicència,  contra el titular del local comercial denominat XXXsobreseient del mateix, i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat.  

 

 

Comentaris

Alternativa

Re: Una demolició, Cala Carbó, la Caixa... Junta de Govern 21 de juny,

Alternativa | 11/07/2016, 00:00

Encara no hem vist massa de les meravelles que van dir que justificaven aquesta rebaixa. Li pots afegir que amb el retard en la licitació encara que ja fa dies que es cobren els serveis els licitadors demanaran no pagar la part proporcional del canon.

Joan Segui

Canon costes

Joan Segui | 10/07/2016, 00:53

Com pot ser mai que enguany el canon sigui 60.000€ mes baix si hi ha mes coses i mes cares???!!???

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb