URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Denegada la prorroga del parc aquàtic. Junta 7 de març 2017

Alternativa | 16 Març, 2017 18:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de març. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal, només es publica al perfil institucional de facebook. Sorprén que a una Junta de Govern que no hi havia grans temes l'Ajuntament no publiqui al seu resum la denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació del parc aquàtic a la platja del Port de Pollença. Sort que la transparència era un pilar d'aquesta legislatura.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Amb objecció ens trobam les de sempre, tasques de manteniments i compra de material per aquestes, subministrament elèctric i de combustible, publicitat i cartelleria, grua, ...

I sense objecció, a part de contractes regularitzats que es paguen cada mes, destaca la compra d’un arxiu fotogràfic per turisme a Foto Micer S.A. per 12.039,50 euros

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.-Denegació de l’exempció de l’impost sobre béns immobles a favor de la Fundació Caixa de Balears.

L’exempció és per entitats sense fins lucratius, els bens sobre el que siguin titulars no han d’estar afectats a explotacions econòmiques o si ho estan, han d’estar exemptes (les explotacions econòmiques) de l’impost sobre Societats, i en aquest cas es realitza activitat econòmica atès que hi ha una entitat bancària, i no s’acredita l’exempció de l’Impost sobre Societats per l’activitat econòmica realitzada en aquest immoble.

3.3.2.- Denegació de l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.3.- Aprovació de l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.4.- Aprovació de l’exempció de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa.

3.3.5.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre bens immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació de la quota integra de l’IBI i taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus per no ser el seu domicili habitual, i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

 

3.3.6.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.7.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.8.- Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (70 %).

3.3.9.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.10.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.11.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%) i minusvalidesa (25% sobre la quota resultant) i bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%).

3.3.12.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.13.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.14.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%), i denegació de la bonificació taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili no sobrepassa el 125 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.

3.3.15.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (90%).

3.3.16.- Aprovació de la bonificació de l’ impost sobre béns immobles per família nombrosa (70%).

3.3.17.- Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns immobles per minusvalidesa (25%), bonificació de la quota de la taxa de recollida i tractament de fems (25%) i l’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

3.3.18.- Aprovació, de la devolució d’ingressos indeguts en concepte de retirada de vehicle amb grua de la via pública

Es retornen els diners ja que la senyalització no va ser prou visible en el moment en què estacionà el vehicle.

3.3.19.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts a favor en concepte de sanció per infracció urbanística.

En total són 4.987,91 euros en concepte d’ingressos indeguts i de 53,81 euros en concepte d’interessos de demora.

3.3.20.- Aprovació de la baixa del rebut de l’ impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2016 i generació de nous rebuts dels exercicis 2015 i següents.

Va haver-hi un error a l’hora de donar de baixa de l’IAE un local i ara es corregeix.

3.3.21.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

998’45€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.22.- Concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials

1.331’27€ en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.

3.3.23.- Aprovació del pressupost per a l’edició de les dues obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2016 i adquisició d’exemplars.

L’Ajuntament es quedarà 200 exemplars de cada obra, i es subvenciona l’edició d’una tirada de cada. Vist els tres pressupostos s’ha aprovat el presentat per el Gall Editor.

- Lleonard Muntaner Editor: narrativa 5.990€ més IVA i poesia 3.990€ més IVA

- El Gall Editor: narrativa 4.120€ IVA inclòs i poesia 2.180€ IVA inclòs

- JP Gestió i Serveis S.L.U.: narrativa 6.400€ més IVA i poesia 4.300 més IVA (4%)

3.3.24.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 600 euros.

3.3.25.- Resolució de un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública.

Es resol amb una sanció de 225 euros.

3.3.26.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1. Aprovació del plus de jornada partida i per canvi de torn a favor de les vàries treballadores de conformitat amb l’article 29 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pollença.

4.4.2.-Aprovació de la resolució de l’expedient disciplinari incoat a un treballador funcionari de carrera de l'Ajuntament, per la comisisó d’una falta molt greu i una falta greu.

S’Imposa una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un any per la comissió d’una falta molt greu i una sanció de suspensió de funcions, i retribucions, per un període d’un mes per la comissió d’una falta greu.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, d’aprovació de l’expedient per la contractació de les obres del projecte “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”, i declarar la urgència del procediment.

5.2.- Dació de compte de la Resolució de Batlia, de requeriment de documentació prèvia l’adjudicació del contracte d’obres “Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya”.

6.- VARIS

6.1.- Aprovació dels Convenis entre l’ Ajuntament de Pollença i l’ Associació de famílies de persones amb trastorns de l’espectre autista i trastorn de la comunicació social (GASPAR HAUSER), de cessió exclusiva d’ús d’ una aula del Col·legi Públic Costa i Llobera dins i fora de l’horari escolar.

L’Ajuntament cedeix una aula, tant en horari escolar com extraescolar, perquè els familiars puguin evitar anar a Palma, i pe facilitar la feina de l’associació tant al municipi com a tota la zona nord.

6.2.- Denegació de la pròrroga a l’empresa GLIDE SPORT SL per a l’explotació dels serveis de temporada del LOT N parc aquàtic.


 
Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb