URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Factures irregulars, demolicions, barreres... Junta de Govern de 4 d'abril

Alternativa | 10 Abril, 2017 17:42 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 4 d'abril. Aquests resumens s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Continuen augmentant les factures irregulars, entre el més destacat trobam la demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI, també es va adjudicar el contracte de "Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya " i la contractació de l’arrendament d'un local amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2. URBANISME

2.1.- Llicències urbanístiques

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.

Es concedeixen 13 llicències, una d’elles la de demolició de l’Hostal Maiol i una altre de demolició d’un habitatge construït dins ANEI.

2.2.- Disciplina urbanística

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

2.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures sense objecció destaquen les despeses de les carpes de carnaval, quasi 8.000 euros per les 3 carpes, els 7.634 euros per un contenciós i els 5.915 per la direcció tècnica de la supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural, pagats al Consell.

Dins de les factures amb objecció, a part de les ja habituals de manteniments i materials, combustibles, centres oberts, recollida i acollida d’animals, diversos tècnics, smoe.... destaquen les dues factures de 3.500 euros cada una per l’etapa de la Volta Ciclista a Mallorca, o els 6.8070 per revisar les instal·lacions del poliesportiu de Pollença. Igualment destaquen els 2.147 euros als directors del museu per les tasques de vigilància i atenció a l’exposició de Marquet Pascual, tasques que no corresponen a l’objecte del seu contracte.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença.

Davant la falta de personal, i la necessitat de repintar la senyalització viària del Port de Pollença atenent al començament de la temporada turística s’ha decidit licitar aquesta tasca.

Vist que s’ha previst el repintat de 2.145 metres quadrats com a màxim, consistents bàsicament en passos de vianants, llocs per estacionament, indicacions de direcció i text, i vist els pressuposts sol·licitats:

PISEMA S.L. :10.296 EUROS SENSE IVA a raó de 4,80 euros m2

NAYBOR S.A. 10.306,25 EUROS SENSE IVA a raó de 4,85 euros m2

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.: 12.977,25 EUROS a raó de 6,05 euros m2.

PINTURAS CIUTAT VERTICAL: 14.800,50 euros a raó de 6,90 euros m2.

Es decideix adjudicar el contracte administratiu de servei de pintura senyalització viària del Port de Pollença per un import de 5,81 euros metre quadrat fins un màxim de 2.145 metres quadrats, és a dir, 12.458,16 € IVA INCLÒS a l’entitat PINTURAS Y SEÑALES DE MALLORCA “PISEMA”.

3.3.2.- Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRES.

S’editaran 400 exemplars, i vist els pressuposts sol·licitats

GRAFICAS PLANISI S.A. 8.333,51 euros sense IVA

IMPREMTA BAHIA S.L. 9.253 euros sense IVA

NIRTACA S.L. 8.150 euros sense IVA.

S’adjudica el contracte administratiu de subministrament de 400 catàlegs per l’exposició DIONIS BENNÀSSAR, 50 ANYS DESPRÉS, per un import de 9.825,20 euros NIRTACA S.L

3.3.3.- Aprovació dels honoraris dels participants a la conferència XXIII Curs d’Història de Pollença titulat “Sueques i picadors en temps del Vaticà II 1.050,00 €

3.3.4.- Aprovació de concessió d’ una ajuda econòmica- Serveis Socials-

320 € , en la modalitat d’Ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia

3.3.5.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.6.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.7.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Denegació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.32.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.33.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.34.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.35.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.36.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.37.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.38.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.39.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.40.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.41.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.42.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

Retirat per a un millor estudi.

3.3.43.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

Retirat per a un millor estudi.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.1.3.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual.

4.2.- Taxis

4.2.1.- Autorització de canvi de vehicle.

4.3.- Varis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

4.4.1 .- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica beca per a estudis de fill a personal laboral indefinit.

4.4.2.- Abonament de les ajudes socials del personal funcionari, corresponents a l'any 2016.

4.4.3.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, desembre 2016.

4.4.4.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.5.- Aprovació de l'abonament de les ajudes socials al personal laboral, corresponents al mes de gener i febrer de 2017.

4.4.6.- Dació de compte del Decret de Batlia de 203 de 29 de març de 2017 aprovant les Bases Específiques que han de regir la creació d’una borsa d’auxiliars d’Administració General, personal funcionari interí elaborades a l’efecte mitjançant el sistema de concurs-oposició i convocant dit concurs-oposició.

4.5.- Cementiri municipal

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 167 de 17 de març de 2017 d’adjudicació del contracte de subministrament d’una moto elèctrica. (Exp. núm. /2017/10 Llibre Contractació 2017).

Vist les ofertes sol·licitades:

DONA GAS AMB CAP S.L. No s’ha rebut oferta

COOLTRA MOTOS S.L. No s’ha rebut oferta.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 11.918,86 euros.

AVENC VERD S.L. 10.684,30 euros

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’una moto eléctrica per un import de 10.684,30 euros IVA INCLOS a l’entitat AVENC VERD S.L., mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient

5.2.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 168 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de subministrament d’un cotxe elèctric

Vist les ofertes sol·licitades:

NADAL COMAS S.L. no s’ha rebut oferta

AUTOS SA POBLA S.A. No s’ha rebut oferta.

AUTOS NIGORRA S.L. 28.325,83 euros.

MOVELCO MOBILITY S.L.. 29.705,59 euros.

S’acorda adjudicar el contracte administratiu de subministrament d’un cotxe elèctric per un import de 28.325,83 euros IVA INCLOS a l’entitat AUTOS NIGORRA S.L., de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient.

5.3.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 172 de 17 de març de 2017 d'adjudicació del contracte de " Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya "

S’adjudica a CONSTRUCCIONES OLIVES S.L., per un import total de 176.499,18 € (IVA INCLÒS), de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa. Aquesta ha presentat vàries millores valorades econòmicament en 13.097,81 €.

5.4.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 178 de 23 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial d’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença.

5.5 Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 187 de 24 de març de 2017 de contractació de l’arrendament de la planta baixa del bé immoble situat al carrer Joan XXIII, 19 del Port de Pollença, amb destinació a l’ús temporal d’Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença

Per 2 anys més dues possibles pròrrogues a la raó de 14.520 euros a l’any (IVA inclòs).

6.- VARIS

6.1.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria del Certamen Biennal d’Art de Pollença 2017.

6.2.- Aprovació del conveni amb Northotels S.L. de cessió temporal i gratuïta de l’ús de la parcel·la situada al carrer Bot, núm. 12

6.3.- Aprovació del conveni amb Endesa SA- Fundació Endesa per compartir la documentació de caràcter històric entre ambdues institucions amb la finalitat d’ajudar a la investigació històrica i a la seva difusió cultural.

6.4.- Aprovació de la pròrroga de l’autorització per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada 2017 corresponents als lots adjudicats a tercers en l’any 2014: LOT M Quiosc Llenaire; LOT Q Centre massatges i LOT S Escola Vela Can Cullerassa.

 

 

 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb