URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Arxiu Bestard, peixeteria, centre de salut, colònies felines... Ple de febrer

Alternativa | 04 Març, 2018 10:07 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu un resum de la sessió ordinària del ple de febrer. Degut als molts punts de l'ordre del dia, no va haver-hi temps de debatre i votar totes les qüestions (faltaven tres mocions, una de la dreta relatives al lloguer turístic a sòl rústic protegit, una de l'equip de govern relativa al descompte del 75% per vols amb la Península i una del PP rlativa al dia de la dona), ni de passar a la segona part de control i seguiment i respondre als nostres precs i preguntes. Tots aquests temes s'hauran de resoldre al proper ple.

Abans de començar el debat el nostre regidor va voler mostrar en nom de l'assemblea d'Alternativa la nostra solidaritat amb la companya de la CUP Anna Gabriel, la qual davant la persecució politica i la impossibilitat d'un judici just ha hagut d'exiliar-se; des d'aquí cap a ella tot el nostre suport i ànims.

I evidentment també vàrem transmetre el nostre suport al raper Valtonyc, i mostrar la nostra repulsa cap a la seva condemna de 3 anys i 6 mesos pel simple fet d'escriure unes cançons.

I és que, com va dir el nostre regidor, aquest és l'estat en que vivim, els rapers, els titellaires, els joves d'Altsasua, els Jordis, ...tot el que no combregui amb el règim és perseguit, i en canvi els Urdangarins, els Millet, els M. Rajoy o Luis se fuerte, els Martin Villa o Billis el niño, aquests estan al carrer.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/575). Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP, PP), 7 abstencions (Tots i Regidor no adscrit) i 2 vots en contra (Alternativa).

Es tractava de modificar el pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 69.375€ per l'adquisició de l'Arxiu Bestard/Cerdà (es pagaria això durant quatre anys, o sigui, un total de 277.500 €). Hi ha un informe tècnic que estableix un valor de l'arxiu entre 230.000 i 314.000 euros (sense iva).

A Alternativa volem deixar molt clar que ens sembla bé aquesta compra, que és una gran adquisició i que una vegada a mans de l'administració es posarà a l'abast de la ciutadania un patrimoni i un testimoni gràfic molt important. A més tots els dubtes que teniem en un principi, relatius sobretot a la conservació de l'arxiu, consideram que es varen resoldre correctament per l'arxiver municipal.

Ara bé, al ple no es votava la compra de l'arxiu, sinó la modificació de crèdit per dotar aquesta compra de partida; i per l'assemblea d'Alternativa, aquesta modificació no és més que una mostra de mala gestió del tema pressupostari per part d'aquest equip de govern. Ens sembla irresponsable dur una modificació al més de febrer quan tan sols s'ha fet una simple reunió dels pressuposts, i quan aquest tema, a diferència d'alguns altres que anaven a aquest ordre del dia, no és urgent.

Per tant, a Alternativa, com a denúncia de la seva nula preocupació i gestió del tema pressupostari, i davant aquesta no urgència del tema, i mostrant en tot moment que aquesta compra ens sembla encertada, votarem en contra d'aquesta modificació.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. electrònic ABS núm. 2018/577). Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 8 en contra (PP, Regidor no adscrit i Tots).

4.- Aprovació inicial, si procedeix, del projecte "Rehabilitació de l'antiga peixeteria per ús d'edifici municipal". Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 8 en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit).

Es tractava de dos punts de l'ordre del dia diferents, però que tenen total relació, i que argumentàrem conjuntament. El primer era la modificació de pressupost (que ara és el de 2017 prorrogat) per destinar del romanent de tresoreria 81.126€ per l'obra de rehabilitació de l'antiga peixateria, i el següent punt l'aprovació de dit projecte.

L'obra, conforme al projecte redactat per l'arquitecte Xavier Oliver, té un import de total de 214.726€ i estaria finançada en gran part pel Consell Insular. L'Ajuntament ha de posar els 81.126€ que són l'objecte de la modificació.

El projecte en si és de rehabilitació estructural de l'edifici, impermeabilització i aïllament tèrmic de les teulades, dotació de les instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, climatització, instal·lació lluminàries, substitució de la fusta, enrajolats i acabats. S'adapta l'espai als usos previstos (administratius són) amb bany adaptat a baix i amb dues sales polivalents i bany a la plaça superior.

El projecte, segons l'equip de govern, no afecta al que surti del taller de prospectiva per decidir els usos, tot i que noltros sempre hem defensat que la lògica diu que primer se'n decideix l'ús i després es fa el projecte.

La subvenció es va sol·licitar a l'agost, per tant el projecte ja estava redactat, ja que el varen haver de presentar, i la subvenció va ser adjudicada el 19 de desembre, donant 3 mesos amb pròrroga automàtica de un mes i mig per adjudicar l'obra i després aquesta, segons el projecte, és de 6 mesos (el guanyador pot reduir períodes), per tant, estant a febrer casi març, amb exposició pública,... s'haurà de córrer perque a finals d'any estigui tot fet i poder rebre la subvenció; i més tenint en compte que no es pot fer obra en estiu.

El que no entenem de cap manera és, que si tenien el projecte fet, que tanmateix no afecta al taller, perque no l'aprovaren abans? perque comprometre tant els terminis i arriscar-se a perdre una subvenció?

Aquest retard ens té preocupats per la possibilitat de perdre la subvenció, ja que no seria la primera per part d'aquest govern. Nosaltres demanàrem que si aquesta és perd, si algú assumiria responsabilitats, si algú dimitiria, però no vàrem obtenir resposta.

Nosaltres, a diferència del punt anterior, votàrem a favor, bàsicament perquè la peixateria fa pena, perquè un projecte de simple rehabilitació ens sembla bé, enlloc de la mega estructura que volia fer el govern anterior, i sobre tot perque no volem perdre la subvenció.

Ara veurem si l'equip de govern actua amb diligència i aquesta no és perd.

5.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561). No aprovat per 8 vots en contra (Tots, PP i Regidor no adscrit), 2 abstencions (Alternativa) i 7 vots a favor (Junts i UMP).

Es tractava en aquest cas de factures de tasques fetes a l'any anterior però que han estat presentades o conformades a l'exercici actual. Algunes foren causades persecució un error d'Absis. Nosaltres com sempre optàrem per una abstenció, ja que consideram que qui ha fet una feina, ha prestat un servei o ha fet una venta a l'Ajuntament, ha de cobrar. Pel que fa a les factures amb informe amb contra, ho tractàrem al punt 10. La dreta no ha va pensar igual, i va fer que l'extrajudicial no s'aprovàs. Algunes empreses i persones no podran cobrar fins a un nou ple per culpa seva.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de les subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual (Exp. electrònic ABS núm. 2018/599). Aprovat per unanimitat.

Són les mateixes bases que l'any passat, però vistes les peticions s'ha optat per augmentar la partida de 3.000 euros fins a 5.000 euros, ja que l'any anterior s'esgotà la partida, i algunes empreses no pogueren cobrar tot el sol·licitat.

Noltros, com no podia ser d'altra manera hi votàrem a favor, és ben simptomàtic de la situació de la llengua pròpia, que no es pot negar que és minoritària.

I ben trist que s'hagi de fer a força de subvencions i no per llei, perque sinó n'hi ha que ho considerarien una imposició. A certs liberals, només els interessen les llibertats de segons qui, i els drets de segons qui.

7.- Resolució d'al·legacions, i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l'article 18 (colònies felines) de l'ordenança municipal d'animals domèstics de companyia (Exp. electrònic ABS núm. 2017/3395). Aprovat per unanimitat.

Es resolguerenn les nostres al·legacions i les de l'associació Cat Proteccion Pollença.

A Alternativa vptàrem a favor, i així com suposo que tots els animalistes, consideram que aquest nou redactat és més realista, més adaptat al que són les colònies i la seva gestió. En aquest sentit mostràrem la nostra satisfacció perque les nostres al·legacions hagin servit per millorar l'ordenança, i així ajudar a definir millor aspectes com la retirada d'exemplars de les colònies, el seu testat, com han de ser custodiades aquestes colònies o quina ha de ser la seva ubicació.

Entenem també, que el nou redactat, deixa cert marge a l'actuació de l'Ajuntament, i per tant els instam a fer-ho amb seny i el major sentit comú en pro del benestar dels moixos sense perjudici d'una correcta convivència amb l'entorn.

Igualment estam contents que aquest nou redactat parli de la figura del Santuari de moixos, que entenem que en aquest cas és un poc simbòlic, ja que no garantitza la seva construcció, però que esperam que sigui una realitat el més aviat possible, a l'igual que la Canera municiapl, que fa tants anys que tant animalistes, com a Alternativa reclamam.

8.- Aprovació, si procedeix, de la comunicació de la voluntat municipal per a procedir a la posada a disposició dels terrenys / finca urbana situada al carrer Vicenç Buades, 51 (UBS Port de Pollença) a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (IBsalut) d'acord amb l'article 3 del Decret llei 1/2018, del 19 de gener, de mesures urgents, per a millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la CAIB. Aprovat per unanimitat.

Es tractava del tràmit inicial necessari perque l'IBsalut pugui començar a redactar el projecte de reforma del centre de Salut del Moll. No és la cessió definitiva, però el nou Decret llei del Govern, agilitza els tràmits i permet iniciar el procés amb aquesta aprovació.

Nosaltres evidentment votàrem a a favor, ja que consideram que el centre de salut del Moll necessita aquesta millora, i a diferència d'aquells que no han dubtat a retallar tots els recursos que han pogut, establir copagaments, llevar-li la targeta sanitària a les persones en situació administrativa irregular (com si no tenir uns papers en regla te convertís en un animal), intentar tancar hospitals... a nosaltres, en tot allò que sigui millorar la sanitat pública, ens hi trobaran, de fets i de paraula.

9.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la nova delimitació del sector: Document de delimitació del sector P.T. (Programat Transitori)-1 "El Vilar" del PGOU. Aprovat per unanimitat.

Aquest tema ja va ser aprovat inicialment a u altre ple, i aquesta vegada es varen resoldre les al.legacions persentades, les quals foren rebutjades totes (3). A nosaltres ens va semblar bé com es vàren informar aquestes, i entenem que la nova delimitació és un tràmit que estableix la llei, i que per tant és inevitable fer-la.

10.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l'article 2 de la LLei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Això no es vota.

Una dació de compte amb més de 140 pàgines i uns 150.000 euros. El batle va presumir de tots els contractes regularitzars i eI que estan en procés, tot i que no va parlar dels que properament caducaran i que farà que la situació segueixi de forma similar. Per que ja anam camí del tercer any de legislatura, i el tema de la contractació segueix fluixejant.

Exemple d'axò ho són: el tema de l'escoleta, que amb una licitació fallida i aquesta d'ara, s'haurà passat casi una legislatura per fer-la, la situació dels tècnics, en situació irregular de fa anys i sobre el que no s'ha fet res, les hores del notificador a clavegueram, sumministrament de combustible, ben bo de licitar i que allà està, les impulsion, amb un contracte caducat que es va redactar en pessetes!!! i així moltes tasques i serveis més

I un tema que també venim senunciant fa temps: es srgueixen contractant tasques amb empreses o empresaris implicats en casos de corrupció. Tasques que es contracten a dit amb informe en contra de intervenció, i encara contracten amb segons qui. 3 factures que pugen a més de 11.000 euros que l'únic que fan és donar a entendre a totes les empreses que compleixen amb la llei i fan tasques i feines honestes que això no serveix de res, i que les empreses amb mala praxis com aquestes encara conten amb el beneplàcit d'administracions com l'Ajuntament de Pollença. El govern del canvi en principi també era per canviar això, per desgràcia, tot segueix igual.

També aprofitàrem per demanar sobre vàries factures concretes i explicassin perque no varen fer un contracte menor amb la redacció del projecte i la direcció d'obra pel sanejament i contenció del mur de Cala Carbó? i pel que fa al projecte de millora de les infraestructures de la cala Sant Vicenç, ens sembla desorbitat que una modificació del projecte (segons tenim entès petita) tengui aquest sobrecost (un terç del preu del projecte).

11.- Informació sobre l'execució pressupostària del quart trimestre de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36ª d'Execució del Pressupost de l'exercici 2017. Això no es vota.

Recordar que aquest no és el nostre pressupost, ja que aquest, aprovat de la forma menys democràtica que es recorda, no va tenir el nostra suport. Tot i això vàrem aprofitar per mostrar com l'execució d'aquest demostra la falta de de planificació, organització i projecte de l'equip de govern.Trobam més de 100 modificacions de crèdit. Entre elles a partir de partides com: rehabilitació capitol 30.000 euros, balaixa 50.000 euros, peixeteria 100.000 euros, que s'han destinat a altres tasques.

Després trobam partides com 43.000 euros rehabilitació sala del convent, 60.000 euros de l'arxiu bestard, 10.000 euros de la redacció del pla de gestió del patrimoni, 30.000 euros de prevenció seguretat festes, 20.000 euros contracte inventari de bens, 17.000 euros servei de comunicació i transparència, que han acabat amb tot el crèdit sense tocar.

A més altres partides que han acabat el crèdit de sobra, amb altres que n'han gastat molt poc.

AiXò no fa més que demostrar la mala utilització que fan del pressupost com a eina de gestió i planificació de la feina de govern, i que en definitiva resumeix la seva gestió a nivell general.

Per acabar, menció a part: més de 20.000 euros per ajudes urgents sense esgotar!!!! Sobren??? ho facin com sigui, però que aquesta partida quedi així fa mal a l'ànima!!! Tenim un ajuntament amb un superàvit increible i en plena crisi de 35.000 euros en sobre 20.000.

12.- Moció presentada pel grup municipal Tots per Pollença, el grup municipal Partit Popular i Regidor no adscrit per a modificar la ubicació del nou PAC de Pollença i instar al Govern de les Illes Balears a la declaració d'interès autonòmic del projecte (RGE núm. 1118/2018, de 9 de febrer). Aprovada per 9 vots a favor (UMP, Tots, PP i Regidor no adscrit) 8 en contra (Alternativa i Junts).

Nosaltres abans de res demanàrem un recés, per intentar posar un poc de seny i defugir dels politiquejos que ha provocat aquest tema. L'equip de govern va forçar a prendre una decisió per unes presses que no han estat tals, i la dreta ha utilitzat aquest tema per desgastar a l'equip de govern, i en cap moment ha actuat en pro de l'interès dels pollencins.

Al recés nosaltres plantejàrem a la dreta la retirada de la moció, i a l'equip de govern una reunió urgent amb la Conselleria i els tècnics, per així poder discutir sobre les noves opcions que permet el nou Decret llei, i aclarir els dubtes que el tema ens planteja.

La dreta no va voler retirar la moció, i nosaltres interpretàrem que no hi havia cap voluntat més que la de desgastar al govern i fer renou, i per tant nosaltres votàrem en contra, tot i que hem demanant a l'equip de govern que es celebri la reunió igualment, i que no es prengui cap decisió ferme sobre el tema.
Al final UMP va optar per votar a favor de la moció i aquesta es va aprovar.

Sobre el tema hem fet un article on explicam amb més profunditat la nostra posició.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb