URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Segueix la destrucció del Port de Pollença, s'ha aprovat la segona fase de la circumval·lació.

Alternativa | 08 Maig, 2006 17:09 | facebook.com twitter.com

Com és habitual no han fet cas de nostres al·legacions i s'ha aprovat la segona fase de circumval·lació del Port de Pollença, des de la Ma-2220 (torrent de Sant Jordi) fins a la
Ma-2200 (Pollença - Port de Pollença). Una obra destructora innecesària i cara (4.223.829,29 EUR). Segueix la destrucció i asfaltat de Mallorca pel benefici d'uns pocs. Aquest obra a més a més és l'inici de la destrucció de la zona humida de l'Ullal.

El més sorprenent és que aquesta obra proposada pel PP i UM ha tengut el suport del PSOE al Consell i que el PSM es va abstendre, solament EU-Els Verd van votar en contra. Així és complicat unir a l'esquerra.


-BOIB Núm 059 - 22 / abril / 2006


Aprovació definitiva del projecte reformat de la Variant del Port
de Pollença des de la Ma-2220 (torrent de Sant Jordi) fins a la
Ma-2200 (Pollença - Port de Pollença).- clau 05-60.0-VA.-
L’Hble. Sr. Conseller Executiu del Departament d’Obres Públiques, en
data 19 d’abril de 2006 ha pres la resolució següent:
Atès que el PROJECTE REFORMAT DE LA VARIANT DEL PORT DE
POLLENÇA DES DE LA Ma-2220 (TORRENT DE SANT JORDI) FINS ALA
Ma-2200 (POLLENÇA - PORT DE POLLENÇA).- CLAU 05-60.0-VA ,realitzat
per el Sr. Carles Martín Ribas Rotger, Enginyer de Camins, C i P pel mes de
gener de 2006, va ser aprovat inicialment en data 25 de gener de 2006, per
l’Hble. Sr. Antoni Pascual Ribot, Conseller Executiu del Departament d’Obres
Públiques amb un Pressupost de Contracta de QUATRE MILIONS, DOSCENTS
VINT-I-TRES MIL, VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.223.829,29 EUR), i un pressupost per a coneixement
de l’administració de QUATRE MILIONS, NOU-CENTS CINQUANTAUN
MIL, SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
(4.951.067,58 EUR), i inclou, a més del pressupost de contracta, 100.000 EUR
per a serveis afectts, 585.000 EUR per a expropiacions, i 42.238,29 EUR per a
foment de patrimoni.. Es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes
en el BOIB de data 28 de gener de 2006, núm. 13, també es varen publicar uns
anuncis en premsa el passat dia 31 de gener de 2006.
Un pic transcorregut el termini d’exposició pública i a la vista de les
al·legacions presentades, l’Enginyer autor del Projecte i el Cap de Servei de
Planificació i Supervisió, en data 31 de març de 2006 han emès informe relatiu
a la informació pública del projecte esmentat.
Atès l’informe de supervisió de data 19 d’abril de 2006, mitjançant el qual
es proposa l’aprovació definitiva del PROJECTE REFORMAT DE LA
VARIANT DEL PORT DE POLLENÇA DES DE LA Ma-2220 (TORRENT DE
SANT JORDI) FINS A LA Ma-2200 (POLLENÇA - PORT DE POLLENÇA).-
CLAU 05-60.0-VA, que indica que les 30 al·legacions (inclòs l’informe de
l’Ajuntament de Pollença) , fan referència, en general, a modificacions mínimes,
que totes han estat considerades i s’han fet lleugeres correccions en el plànols
de drenatge, serveis i senyalitzacions.
Així mateix, s’han demanat els informes a l’ajuntament de Pollença, a la
Demarcació de costes, a la Comissió Balear de Medi Ambient i a la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient, atès
l’estipulat en el punt 9 de l’informe de supervisió, amb el resultat:
L’informe de l’ajuntament de Pollença, sol·licita fonamentalment el rebaixament
de la rasant i desplaçament del carril bici i altres consideracions de
menor índole, que es tendran en compte durant l’execució de les obres.
S’ha complimentat la sol·licitud de Demaració de Costes, d’acord amb
informe de data 10 de gener de 2006, afegint l’annex 14 A.
La Comissió de Medi Ambient ha emès informe favorable amb les condicions
que s’assenyalen a l’informe de supervisió i que són principalment el
rebaixament de la rsant que es complimentará fins on ho permeti el terreny i el
drenatge de les zones adjacents i les altres prescripcions es tendran en compte,
durant l’execució de les obres.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de
Medi Ambient ha emès informe favorable.
També es modifica el pla d’obra per tal d’adaptar-lo a les previsions pressupostàries.
Per tot l’anterior, i atès que no existeixen, segons l’informe de supervisió
del projecte, modificacions substancials que impliquin una nova informació
pública, el Conseller Executiu d’Obres Públiques de conformitat amb les competències
que li han estat atribuïdes per Decret de Presidència de data 17 de
maig de 2004 (BOIB núm. 74 de dia 25 de maig de 2004) apartat e), i en ús de
les atribucions que li són conferides per la legislació vigent,
RESOL:
Aprovar definitivament el PROJECTE REFORMAT DE LA VARIANT
DEL PORT DE POLLENÇA DES DE LA Ma-2220 (TORRENT DE SANT
JORDI) FINS A LA Ma-2200 (POLLENÇA - PORT DE POLLENÇA).- CLAU
05-60.0-VA amb un Pressupost de Contracta de QUATRE MILIONS, DOSCENTS
VINT-I-TRES MIL, VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.223.829,29 EUR).
La Secretària Tècnica
Sgt. Maria Magdalena Tortella Mas.Num. 7324
Aprovació definitiva del projecte reformat de la Variant del Port
de Pollença des de la Ma-2220 (torrent de Sant Jordi) fins a la
Ma-2200 (Pollença - Port de Pollença).- clau 05-60.0-VA.-
L’Hble. Sr. Conseller Executiu del Departament d’Obres Públiques, en
data 19 d’abril de 2006 ha pres la resolució següent:
Atès que el PROJECTE REFORMAT DE LA VARIANT DEL PORT DE
POLLENÇA DES DE LA Ma-2220 (TORRENT DE SANT JORDI) FINS ALA
Ma-2200 (POLLENÇA - PORT DE POLLENÇA).- CLAU 05-60.0-VA ,realitzat
per el Sr. Carles Martín Ribas Rotger, Enginyer de Camins, C i P pel mes de
gener de 2006, va ser aprovat inicialment en data 25 de gener de 2006, per
l’Hble. Sr. Antoni Pascual Ribot, Conseller Executiu del Departament d’Obres
Públiques amb un Pressupost de Contracta de QUATRE MILIONS, DOSCENTS
VINT-I-TRES MIL, VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.223.829,29 EUR), i un pressupost per a coneixement
de l’administració de QUATRE MILIONS, NOU-CENTS CINQUANTAUN
MIL, SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
(4.951.067,58 EUR), i inclou, a més del pressupost de contracta, 100.000 EUR
per a serveis afectts, 585.000 EUR per a expropiacions, i 42.238,29 EUR per a
foment de patrimoni.. Es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes
en el BOIB de data 28 de gener de 2006, núm. 13, també es varen publicar uns
anuncis en premsa el passat dia 31 de gener de 2006.
Un pic transcorregut el termini d’exposició pública i a la vista de les
al·legacions presentades, l’Enginyer autor del Projecte i el Cap de Servei de
Planificació i Supervisió, en data 31 de març de 2006 han emès informe relatiu
a la informació pública del projecte esmentat.
Atès l’informe de supervisió de data 19 d’abril de 2006, mitjançant el qual
es proposa l’aprovació definitiva del PROJECTE REFORMAT DE LA
VARIANT DEL PORT DE POLLENÇA DES DE LA Ma-2220 (TORRENT DE
SANT JORDI) FINS A LA Ma-2200 (POLLENÇA - PORT DE POLLENÇA).-
CLAU 05-60.0-VA, que indica que les 30 al·legacions (inclòs l’informe de
l’Ajuntament de Pollença) , fan referència, en general, a modificacions mínimes,
que totes han estat considerades i s’han fet lleugeres correccions en el plànols
de drenatge, serveis i senyalitzacions.
Així mateix, s’han demanat els informes a l’ajuntament de Pollença, a la
Demarcació de costes, a la Comissió Balear de Medi Ambient i a la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient, atès
l’estipulat en el punt 9 de l’informe de supervisió, amb el resultat:
L’informe de l’ajuntament de Pollença, sol·licita fonamentalment el rebaixament
de la rasant i desplaçament del carril bici i altres consideracions de
menor índole, que es tendran en compte durant l’execució de les obres.
S’ha complimentat la sol·licitud de Demaració de Costes, d’acord amb
informe de data 10 de gener de 2006, afegint l’annex 14 A.
La Comissió de Medi Ambient ha emès informe favorable amb les condicions
que s’assenyalen a l’informe de supervisió i que són principalment el
rebaixament de la rsant que es complimentará fins on ho permeti el terreny i el
drenatge de les zones adjacents i les altres prescripcions es tendran en compte,
durant l’execució de les obres.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de
Medi Ambient ha emès informe favorable.
També es modifica el pla d’obra per tal d’adaptar-lo a les previsions pressupostàries.
Per tot l’anterior, i atès que no existeixen, segons l’informe de supervisió
del projecte, modificacions substancials que impliquin una nova informació
pública, el Conseller Executiu d’Obres Públiques de conformitat amb les competències
que li han estat atribuïdes per Decret de Presidència de data 17 de
maig de 2004 (BOIB núm. 74 de dia 25 de maig de 2004) apartat e), i en ús de
les atribucions que li són conferides per la legislació vigent,
RESOL:
Aprovar definitivament el PROJECTE REFORMAT DE LA VARIANT
DEL PORT DE POLLENÇA DES DE LA Ma-2220 (TORRENT DE SANT
JORDI) FINS A LA Ma-2200 (POLLENÇA - PORT DE POLLENÇA).- CLAU
05-60.0-VA amb un Pressupost de Contracta de QUATRE MILIONS, DOSCENTS
VINT-I-TRES MIL, VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.223.829,29 EUR).
La Secretària Tècnica
Sgt. Maria Magdalena Tortella Mas.

Comentaris

Tomeu del Lloquet

però això és real???

Tomeu del Lloquet | 10/05/2006, 18:32

quina vergonya! més i més destrucció, més i més asfalt! per 2 mesos de tràfic a unes poques hores del dia s'està destruint tot un terreny catalogat com a zona humida. Lo que aquesta gent enten per respectar el medi ambient, PSM inclòs, és que en contes de fer 33 xalets a Gotmar se'n facin "tansols" 11, realment i cabran??? Tot és un absurd! Ja sabiem de quin peu calçen PP i UM, inclus el PSOE, però el PSM s'ho hauria de fer mirar. Senyors, per si no ho sabieu, mos estau matant! que ningú ho veu?
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb