URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Metalls pessants al Torrent 4.

Alternativa | 26 Març, 2007 11:28 | facebook.com twitter.com

 

Avui ha seguit a la premsa el tema de l’estudi sobre contaminació  de metalls pessants al Torrent de S. Jordi, Avui al Diari de Balears Laura Morral dona dades molt concretes de l’estudi i assenyala que els nivells de cadmi superen els límits estipulats per la Unió Europea. El nivell de cadmi detectat en aigües de Pollença està molt per sobre del permès. L'estudi recomana que el Govern adopti «mesures urgents» per detectar-ne les causes

 
Avui també  hem pogut intervenir després del regidor de medi ambient  Joan Comas (PP) a la ràdio municipal. I he pogut puntualitzar les seves declaracions on ens acusava d'electoralisme (la mateixa acusació que ens va fer Mito, es veu que als darrers mesos no es pot fer oposició), irresponsabilitat... Els que segueu aquest blog estau informats de tot el procediment que hem seguit i des de gener hem tingut molta de paciencia.

 També volem puntualitzar les seves declaracions  al Diario de Mallorca d'avui; EU denuncia que el consistorio esconde datos alarmantes de contaminación

 

- Volem aclarir que els articles apareguts ahir i avui de Laura Morral ha estat una feina de mesos de la periodista per aconseguir l’estudi. Ella mateixa ens ha confirmat que totes les xifres i dades que dona surten del mateix estudi. Curiosament avui surt a la portada del Balears però al Última Hora no diu res, cosa que a mi personalment no em deixa tranquil

- Joan Comes ha llevat importància a l'estudi dient que és un treball fi de carrera d’una estudiant. Cert però també ho es que  va realitzar amb tots els mitjans i utilitzant una metodologia totalment científica ( amb mesuraments en diferents èpoques de l'any i en diferents punts de mostreig). Darrera l’estudi es troba la Universitat Autonoma de Barcelona amb la direcció de Xavier Domènech Antúnez i Antonio Tovar Sánchez 

- També diu Joan que l'estudi sempre es refereix al torrent. És cert que l'estudi es refereix bàsicament al torrent però també és cert que en l'estudi també es van prendre mostres en la badia on desemboca el torrent. Per a realitzar aquestes mostres es va contar fins i tot amb la participació de submarinistes.
 
- Joan intenta amagar-se darrera de que l’estudi és d’una particular i que per tant és a ella a la que s’havia de demanar el citat estudi. Avui ha començat a enumerar la col·laboració de l’Ajuntament ( personal, material, mitjans tècnics... ) No pot negar que l'Ajuntament ha col·laborat en l'estudi ( es pot veure en la fitxa del mateix) i per tant és un estudi públic.
 
Diu que no té una còpia de l'estudi, això és una irresponsabilitat per la seva banda.. Nosaltres vam sol·licitar  l'estudi a l'Ajuntament el 22 de gener ( nombre de registre d'entrada 448). Per tant Joan ha tingut suficient temps per a tenir i facilitar-nos l'estudi, més encara quan podia haver demanat una còpia tant a l’IMEDEA com a la responsable de l’estudi, Joan  diu textualment al Diario de Mallorca; “ des de l'Ajuntament s'ha estat en contacte amb la persona que ho ha redactat”.
Precisament aquest dimecres passat 21 de març havíem sol·licitat l'estudi mitjançant un recurs de reposició per denegació del dret d'informació ( nombre de registre d'entrada 1879).

- Avui Joan no ha estat capaç de rebatre res del que diu l’article. El que hauria de fer Joan és  donar tota la informació de la que disposa i o bé demostrar que les dades citades dón incorrectes o posar els mitjans necessaris per protegir la salut dels ciutadans de Pollença


Joan Comes, regidor de Medi Ambient ha actuat de manera oscura i irresponsable. 
 

Ens ha arribat una nota de premsa de l'autora de l'estudi , que transcribim a continuació. La negrita és nostra, demà amb la resta de novetats, si n'hi ha,  la comentarem al blog.

Nota de premsa respecte a les diferents informacions sorgides en els mitjans de comunicació entre els dies 25 i 26 de març de 2007 respecte a l’estudi titulat Anàlisi de les concentracions de metalls pesants en el torrent de Sant Jordi de Pollença. Efectes dels abocaments actuals i històrics de l’EDAR en el torrent.


Maria Perelló Cerdà. Autora de l’estudi.


En primer lloc deixar clar que aquest estudi ha estat realitzat en el marc d’un PROJECTE DE FINAL DE CARRERA de la llicenciatura en Ciències Ambientals, per la qual cosa s’ha de circumscriure a les limitacions que això implica, especialment respecte a la rotunditat de les afirmacions que es puguin derivar de la lectura del mateix.
Extractes textuals de l’informe:
Resum
El torrent de Sant Jordi de Pollença fa més de deu anys que rep les aigües de l’EDAR del municipi en unes condicions de depuració més o menys deficients. Les analítiques realitzades abans del present estudi demostren la contaminació per coliformes, DBO, DQO, nitrogen, fòsfor i sòlids en suspensió, dels darrers anys. A l’actualitat la nova depuradora ha permès reduir notablement aquests paràmetres de contaminació.
En el present estudi s’han avaluat les concentracions de diversos metalls pesats (Al, Ag, As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, i Zn) en l’aigua, el sediment i l’aigua intersticial, en les quatre estacions de l’any. Els punts de mostreig s’ubicaren quatre abans de l’emissari de l’EDAR, cinc després de l’emissari i cinc a la badia del Port de Pollença fent un arc davant la desembocadura del torrent.
El comportament dels metalls analitzats és divers i concret per cada un dels metalls, i per cada una de les fraccions, encara que es poden diferenciar aquells que les seves concentracions provenen de l’EDAR i els que l’EDAR no influeix en la seva concentració, així com casos especials com els del Cd i l’As.
Els punts de mostreig s’ubicaren al llarg del torrent, 3 abans del poble, 2 després del poble i abans de l’emissari de l’EDAR, 6 després de l’emissari de l’EDAR, i 5 punts en la badia del Port de Pollença on desemboca el torrent.


PROPOSTES DE MILLORA
Donat que l’estat visual del torrent ha millorat molt : convertir-lo en un itinerari de natura, donat que ja hi ha birdwatchers per la zona, i per mostrar a la població autòctona aquesta zona del seu municipi, permetent alhora eliminar la percepció de torrent=abocador.
Incloure en el Pla d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Pollença una visita al torrent de Sant Jordi on s’expliqui el valor de l’entorn natural, i els impactes que pot tenir la depuradora de Pollença en aquest.
Donades les concentracions de Cd en aigua, superiors als límits legals: ampliar els estudis per corroborar els resultats obtinguts i per determinar-ne la font. Prendre mesures urgents.
Donades les concentracions de Co i Ni en aigua i sediment, notablement superiors als límits naturals: ampliar els estudis per determinar-ne la font.
Donats els valors d’alguns metalls en els punts 3 i 8: investigació de les causes de les elevades concentracions detectades.
Donats els valors en l’aigua de la badia d’As, Co, Ni, i Pb, superiors als límits naturals: investigar els efectes que podria provocar.


Declaracions: Aspectes a clarificar respecte a les informacions publicades:


1. No es coneixen precedents d’aquest estudi a nivell Balear, i escassos a nivell estatal, fet que implica que tant l’Imedea com l’Ajuntament ha estat pioners facilitant l’elaboració d’aquest estudi i per tant, els únics que s’han aproximat vertaderament al coneixement de l’estat del seu entorn.


2. Aquest fet implica que fàcilment aquesta problemàtica es podria trobar en altres indrets, tot i que el desconeixement al respecte, pel fet de no haver estat investigat, no permeti el seu correcte tractament.


3. L’estudi es troba dipositat a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una còpia a l’IMEDEA, entitat que ha tutoritzat l’esmentat projecte de final de carrera a través del doctor Antonio Tovar. L’Àrea de Medi Ambient de Ajuntament de Pollença, han proporcionat ajuda logística i tota la informació disponible relacionada amb el tema. No s’han rebut contraprestacions econòmiques en forma alguna per realitzar l’estudi.


4. Els resultats no han estat anunciats públicament pel fet que NO ES DISPOSA DE SUFICIENT BASE TÈCNICA I MOLT MENYS CIENTÍFICA PER A REALITZAR LES AFIRMACIONS QUE HAN SORTIT EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, per les greus implicacions d’alarma social que es poden desprendre (i de fet s’han desprès) d’una notícia com aquesta extreta de context.


5. El nombre de mostrejos realitzats, els àmbits en els quals s’han preses mostres i la distribució espacial de les mateixes, donades les LIMITACIONS MATERIALS existents en un PROJECTE DE FINAL DE CARRERA, fan que NO es puguin extrapolar resultats a TOTA LA BADIA, com es desprèn de les informacions realitzades.


6. Tant l’Ajuntament de Pollença com l’IMEDEA han mostrat gran interès en convertir aquest projecte de final de carrera en un estudi científic d’abast suficient com per poder afirmar o desmentir les hipòtesi formulades en l’estudi, tot i actualment s’està en procés per a trobar fonts de finançament i un equip investigador per a dur a terme aquesta tasca.


7. L’estudi realitzat ha permès resoldre tota una sèrie de qüestions relatives a l’existència dels metalls citats anteriorment. No obstant, ha obert tota una sèrie d’interrogants respecte a altres, que necessiten ser resposts científicament abans de llençar a la opinió pública les incerteses trobades, com ha estat el cas, generant la corresponent alarma social.


8. És molt destacable que, en les informacions aparegudes, poques fan referència a que, com es mostra en l’apartat de propostes d’actuació (copiat anteriorment), de 6 propostes realitzades, 4 d’elles estan dirigides a realitzar una investigació amb mitjans humans i materials suficients que permeti focalitzar i diagnosticar científicament les problemàtiques inicialment detectades, pendents ara mateix de confirmar científicament.
Així, és el meu desig que es publiquin les corresponents correccions, matisacions i concrecions de la informació apareguda per tal d’evitar l’alarma social basada en fets sense fonamentació tècnica suficient, així com que les administracions i entitats corresponents continuïn amb la present investigació per tal d’eliminar els interrogants sorgits en el present projecte de final de carrera.


Sense altre particular, els saluda atentament:
Maria Perelló Cerdà.
Llicenciada en Ciències Ambientals.


Comentaris

Pepe

Nou article

Pepe | 27/03/2007, 15:54

Perdonau que no hagi contestat com faig habitualment a cada comentari, no he tingut temps, però pens que al nou article la nostra postura queda clara.
Com veuras J, he utilitzat els teus comentaris a l'article, el meu català no és tan clar i és exactament el que volia dir.

Animalista Convencido

I'm sorry

Animalista Convencido | 27/03/2007, 15:08

Tens raó Pepe, he estat un poc injust amb l'autora, i més quan m'assabentat qui era, per cert de piscina res, les dades els té bé clares, les meves disculpes.

JRV

Missatger

JRV | 27/03/2007, 08:41

Una vegada mes hem d'impedir que matin el missatger. Maria, o la qui sigui, suposo no ha cobrat per fer l'estudi, ni ha contat amb els mitjans que disposa l'administració. Simplement suposo que ho ha dit a qui ho havia de dir, hi ho ha de comprovar, que per aixó demanen el vot i els paguem els impostos. Na Maria, ni demena el vot, ni recapta impostos.

J

Confirmats els pitjors presagis...

J | 27/03/2007, 06:37

L'Ajuntament de Pollença ha pres la pitjor decisió i ha decidit perllongar l'incertesa. Avui di el Diari de Balears que fins a l'estiu no farà un estudi per a confirmar les dades. Es qüestió de setmanes que els mitjans de comunicació alemans i anglesos es facin ressò d'aquest fet i generi una forta alarma social en aquests dos països emisors de turisme. L'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient l'han cagada. No ho podien haver fet pitjor.

Pepe

100% d'acord

Pepe | 26/03/2007, 21:36

J quan he fet el meu comentari no havia llegit el teu, estic d'acord al 100%, has expressat perfectament el que jo pens.

Pepe

Nomé shi ha un culpable

Pepe | 26/03/2007, 21:33

He tornat d'una reunió a Palma i veig que el tema ha estat intens.
Vull defensar a María Perelló, ella en tot moment ha actuat d'una manera correcta, i per fer aquest estudi es troba en una situació molt incòmoda. Un amica d'empatia imaginar-vos en el seu lloc.
Pens que sobre tot Animalista ha esta injust al comentari María no s'ha llençat a cap piscina, no ha estat ella qui ha fet públic l'estudi ni ha volgut alarmar a ningú, per la seva part tot han estat facilitats i tranparència.
Per mi està clar que qui no ha actuat correctament ha estat Joan, des de genr sabia que es coneixia l'existència d'aqueste estudi i des d'aquel moment no ha fet res més que amagar-ho i fer propaganda de futurs estudis.
L'estudi de María el deia molt clar; "prendre mesures urgents" i això és el que havia a d'haver fet Joan.
A estat la seva incompetència la que ha facilitat aquesta situació.

J

Mesures urgents...

J | 26/03/2007, 21:14

Havent llegit les aclaracions de l'autora, cal que les administracions públiques responsables realitzin una rèplica rigorosa i amb tots els mitjans necessaris de l'estudi de la Maria. La Maria només ha fet un estudi de final de carrera i l'ha posat a l'abast de les autoritats. Ningú pot retreure-li res. Ara bé, si que cal denunciar la lentitud irresponsable de les autoritats les quals estan obligades a fer una rèplica de l'estudi de manera urgent i immediata. Les dades de les quals es té coneixement obliguen a repetir l'estudi amb més garanties. És la única solució per posar fi a aquesta incertesa. Si el resultat confirma els nivells de presènca dels metalls cal prendre mesures preventives amb tota la població. Si el resultat és negatiu cal deixar-ho clar de manera immediata per no generar una alarma social innecessària. Les administracions responsables han de començar demà mateix a posar en marxa un nou estudi si no volen que aquest tema els fugi de les mans. El que no és pot tolerar és aquesta passivitat i obscurantisme que freguen la temeritat.

Joan

Re: Metalls pessants al Torrent 4.

Joan | 26/03/2007, 18:48

El més trist, estrany, psicodèlic, anacrònic, paranormal,... de tot el tema, és que no hi hagi estudis seriosos i periòdics per part de l'autoritat competent que contradiguin o avalin l'informe de la "novata". QUI PUNYETES CONTROLA LES NOSTRES AIGÜES I LA NOSTRA SALUT. Si el cas se confirme em negaré a pagar impostos, aquest tema és prou seriós com per a que sigui averiguat de manera circumstancial per una becaria esporàdica. Espero que na Maria s'equivoqui per que sinó enviaré a prendre pel "censura"a tots els que cobren per a salvaguardar la nostra salut.

JRV

inconcreció

JRV | 26/03/2007, 18:05

Ja m'agradaria que aquest suposat cas de suposada contaminació per càdmi i altres metells i substancies nocives en el nostre municipi, es tractàs per part de tot-hom amb el rigor, imparcialitat i diligencia que es mereix, evidentment també per qui hi ha de posar remei. M'horroritza pensar que questions així es puguin tractar en clau electoralista, i no en clau cientifica i amb afany de preservar la salut dels ciutadans. Hem costa objectivament creure que el torrent de St. Jordi pugui ser significatiu a Mallorca per motiu de contaminació, per quan les circunstancies d'aquest torrent es semblen molt a altres torrents de la ? nostra illa. Pero fins i tot a un ignorant en la materia com jo, pero que s'interessa pel tema, no veig clar com no s'han percebut (per eliminació o com sigui) el o els focus de contaminació, si s'han controlat els punts de mostreig en nombre i situació adequats. M'agradaria saber si la Conselleria de Sanitat a pres les mesures oportunes,si hi ha motiu, perque una situació igual o pitjor a l'agost de 2003, en que es va produir una contaminació masiva de les aigües subterranies des de el pont de St. Jordi a S'Iller fou objecte d'un tractament penós. Per cert , puc provar que el causant de la contaminació fou el propi Ajuntament, per abocar les fecals de mitg poble, a un avenc dins el torrent.

Animalista Convencido

Re: Metalls pessants al Torrent 4.

Animalista Convencido | 26/03/2007, 17:33

Maria Perello s'ha llençat a la piscina i de moment no sabem si en ella hi ha aigua o hi ha ciment, de moment just s'ha llençat. Si es demostra que té raó, quedarà com una reina perquè ha fet una tesi impressionant que obliga a l'Ajuntament a posar-se per a reparar el trencat.

Si no té raó, haurà ficat la pota fins a a el fons posant a l'Ajuntament en un seriós problema per a demostrar que la tesi està mal i tot han estat conclusions precipitades d'una estudiant amb ganes de destacar.

No em cansaré de repetir el mateix una vegada i una altra, amb les coses per a mejar no es juga, i airejar dades d'aquest tipus no és res bo quan queda menys de dos mesos per a començar una temporada que no ve vent en popa precisament, ha faltat molta discreció en aquest problema, si és que existeix el problema.

Ara posar al regidor Joan Comes als peus dels cavalls per aquest assumpte em sembla molt precipitat.

Tenint en compte que jo tot just conec el que aquí s'ha escrit

Joan

Re: Metalls pessants al Torrent 4.

Joan | 26/03/2007, 15:51

Em sap greu per na Maria Perelló, però s'acaba de guanyar un suspens de fi de carrera perque les seves dades no tenen rigor científic, ja li val!!!. O som o no som peró a mitjes no si val.

Joan

diners i antenes

Joan | 26/03/2007, 15:38

Ben igual que amb les antenes de telefonia, els que són defensors, són els primers que no els hi agradaria dormir amb la finestra prop d'una. La radioactivitat emesa per l'alimentació de l'aparell pot fluctuar(falta de manteniment) i habitar devora un aparell en mal estat sol provocar disfuncions metabòliques i fisiològiques.Tots sabem que el manteniment és inversament proporcional al guany empresarial.Els regidors que han acceptat aquestes antenes d'interior (edifici TONIA)(cada propietari va rebre 1 milió de pts de la companyia) , mem si s'hen posen una dins el dormitori per a predicar amb l'exemple.

Pepe

Salut

Pepe | 26/03/2007, 15:08

Com tu dius és un tema molt serios i de moment la resposta del regidor de medi ambient ha estat lamentable. Avui el que hauria d'haver fet Joan es sortir amb un tècnic de l'IMEDEA i explicar exactament les dades de l'estudi i que s'ha fet des del moment que aquest es coneixia. No és tracta de política sinó de salut. Hem tingut molt de paciència però si no s'aclara el tema haurem de posar una denúncia, amb la salut no es pot jugar, calen respostes i solucions ja.

Joan

Re: Metalls pessants al Torrent 4.

Joan | 26/03/2007, 15:00

Jugar amb la salut per motius econòmics. Es veu que aquest metall (cadmi) està considerat com un dels més perillosos pels seus efectes de toxicitat i cancerígens cap als éssers vius. Provoca la mort per fall renal i hepàtic.La cosa és molt més sèria de lo que la gent es creu, s'altera tot l'ecossistema, el metall no s'elimina i es concentra dins els aliments que consumim(aigua,peixos, plantes...)emmagatzemant-se dins el nostre propi cos. Tenc entés que es volia prohibir la utilització industrial (bateries, pintures...), però encara és indispensable per a l'economia mundial(fins que la gent s'ilustri i els productors vegin que la cosa te més contres que pros, no hi ha rés a fer, la pesseta és la pesseta). Tot i això, com en Pepe comentava l'altre dia, s'ha d'eliminar la hipòtesi que sigui una contaminació natural del sustracte geològic fent analítiques a totes les conques del poble,torrents fonts i seregais.Sinó hi ha n'hi ha hagut cap empresa que utilizes en grans quantitats aquest metall, s'haurà de fer un estudi de tots els materials de rebuig passats i presents de les llars pollencines.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb