URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Campanya i educació (P12)

Alternativa | 22 Maig, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

 Ahir vaig fer campanya al carrer, segueix amb la impresió de que nostre vot fa temps que ja s'ha decidit i que va ser un vot important; bàsicament de descontents del PSOE (molt dividit), gent jove que vota per primera vegada i gent que com diu nostre lema pensa que FEIM FALTA. Pens que el debat va ser més important del que pensava, molta de gent el va veure a la televisió i ha valorat molt positivament nostra sinceritat, coherència i valentia... En resum va molt bé.

Una vegada passats tots els nervis de l'inici de campanya (cartells defectuosos, temes burocràtics, material que no arribaba, debt televisat...) avui he disfrutat. La reunió amb el president de l'AAVV de la Cala ha anat bé m'ha servit per coneixer millor la realitat de la Cala i fer arribar a la mateixa nostres propostes concretes de millora. A pesar de les diferències ideològiques amb el president de l'Associació Llorenç ha estat una conversació frutctifera i esper aquest quatre anys ajudar a que la Cala es recuperi.

Si ens voleu acompanyar o teniu un lloc on voleu que vagi o pensau que he de conèixer a ... o que m'han de conèixer, ara ha arribat el moment, us podeu posar en contacte amb nosaltres a eurxella@yahoo.es


A continuació seguim amb la publicació de nostre PLA DE FUTURA GESTIO MUNICIPAL PER AL MUNICIPI DE POLLENÇA. Avui Educació.

2. EDUCACIÓ. PROJECTE DE POBLE EDUCATIU.

Crearem un Àrea socioeducativa, cultural i social que serà l’eix central que vertebri l’acció municipal. Pollença necessita un pla educatiu municipal que sigui entès com una iniciativa de cooperació educativa per aconseguir l'educació integral de l'alumnat, una societat cohesionada i la conciliació de la vida laboral i familiar .

 PLA EDUCATIU D’ENTORN.

Propostes

1        Reactivarem el Consell Municipal.

2        Farem un anàlisi clar de les necessitats i d’avaluació dels recursos  disponibles tan en l'àmbit de l'educació formal, no formal i l'educació informal.

3        Farem  un  pla educatiu d'entorn, però no només pensat per centres escolars, sinó per obrir els centres educatius a tots els ciutadans. Dinamitzarem, i potenciarem actuacions coordinades entre els centres educatius i el seu entorn.  Per exemple amb la realització de jornada de portes obertes a les escoles

4        Coordinarem els serveis socials, especialment educadors de carrer i  els centres educatius.

5        Reactivarem  la tasca preventiva als primers cicles per tal de donar suport als professors d'infantil i primària en l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i poder detectar deficiències de qualsevol origen (desavantatges socioculturals, logopèdia, sobredotació, minusvàlues psíquiques i físiques, etc.).

6        Coordinarem  activitats entre els centres educatius i el serveis municipals ( biblioteca, museu, ràdio...).

7        Realitzarem una campanya de comunicació a les famílies prèvia a la preinscripció..

8        Destinarem una partida del pressupost anual per a reformes de millora als centres, independent de les despeses de manteniment

9        Per aconseguir la igualtat d’oportunitats donarem beques als nins en situació social desfavorida, per   motius econòmics familiars o ambientals per a què puguin participar en activitats estraescolars, deportives i en menjadors escolars.

10   Organitzarem d’un servei d’informació formació i assessorament a pares i mares per tal d’atendre les seves demandes tant a nivell individual com col·lectiu (AMPAS).

11   En col·laboració amb les AMPAS i els centres , portarem les seves reivindicacions davant les diferents administracions.

12   Seguirem i potenciarem la figura del policia – tutor.

 El roto com sempre genial.

 


Llibres

 

Impulsarem la gratuïtat efectiva i progressiva dels llibres de text, amb prioritat social. S’establiran ajudes als centres escolars per tal de fer possible un fons de llibres de text destinats al préstec així com a les biblioteques d’aula i de centre. S’implantarà un sistema de préstec a tots els centres de la xarxa sostinguda amb fons públics que s’acullin al programa.

 

En el  sistema del fons de préstec les famílies i els alumnes  faran una aportació inicial que perdrien en el cas de deterioro en els llibres, d’aquest manera es genera un sentit educatiu de solidaritat i responsabilitat.

 

Mobilitat

 

1        Facilitarem transport públic gratuït i amb un horari adaptat als alumnes de la etapa postobligatoria

 

2        Assegurarem recorreguts segurs  dels al·lots fins a les escoles.

 

3        Aconseguirem l’Accessibilitat i adaptació de tots els centres educatius públics i privats: accessos d’entrada, interiors, patis, banys adaptats, etc..

 

Formació

 

1        Oferirem activitats, materials i  programes sobre temes transversals (educació vial, ambiental, per a la salut, interculturalitat, patrimoni cultural, educació dels valors...) en relació estreta amb les demandes del professorat, i amb la intenció de remarcar la seva vinculació a tota la població.

 

2        Col·laborarem en el currículum en totes les àrees en les que l'àrea de educació   pugui col·laborar:  medi ambient, desenvolupament de l'expressió oral i corporal mitjançant el teatre, el circ, com activitat complementaria, les tecnologíes de la informació, l'esport...; tallers d'estudi assistit, tallers per a les famílies.

 

3        Creació d’una “escola marina” al Port de Pollença amb els objectius de difondre entre la ciutadania el coneixement del medi marí i dels seus problemes, recuperar les tradicions i cultura material de les gents del mar i, en general, promoure la presa de consciència del patrimoni social, cultural i natural de la costa Pollencina.

 

4        Promourem cursos “d’alfabetització tecnològica” (informàtica, processadors de texte, internet, etc.) per a tota la població.

 

5        Mantedrem  l'oferta formativa per potenciar l'educació de les persones adultes, així com increment de l'oferta de cursos de Formació Ocupacional, en col3laboració amb sindicats i empresaris que permetin la millora de la qualificació professional dels treballadors.

 

6        Incorporar a l’oferta municipal cursos per fomentar la creació d’empreses.

 

7        Oferir programes de Formació Contínua a la plantilla de treballadors municipals per millorar la seva competència professional.

 

8        Establirem una relació estreta entre l’Àrea Socioeducativa i l'IES en el desenvolupament dels Programes d’Iniciació Profesional.

 

9        Col·laborarem amb els cicles de Formació Professional.

 

10   .Ampliar l’oferta d’educació d’adults a àmbits de benestar personal: yoga, tai-chí,dansa,...i obrirem canals d’expressió de les demandes de formació/educació en aquests àmbits.

 

11   .Ampliarem les ofertes d’educació d’adults al Port de Pollença.

 

12   .Millorarem la difusió de l’oferta educativa d’adults, realitzant campanyes publicitàries diferenciades per a cada programa (educació de pares, oferta de formació ocupacional, oferta de formació contínua, de benestar personal, oferta artístico-cultural,...) i per cada activitat.

 

 

Infraestructures

 

 Fomentarem l'ús en horari extraescolar de les infrastructures educatives i esportives dels centres de titularitat pública: zones esportives, biblioteques, sales d'ordinadors, etc...

 

Demanarem al govern la construcció dels pavellons promesos al col·legi Miquel Capllonch i a l’IES.

 

Escoletes muncipals

 

            Des del nostre partit consideram que l’educació que poden rebre els infants durant la primera etapa de la seva vida és molt important pel seu futur desenvolupament com a persones. Per això, el que pretenem aconseguir és crear una xarxa d’escoletes públiques que puguin abastir a tots els infants i famílies que així ho demandin.

 

Tots els nins i nines tenen el dret de rebre una educació de qualitat des del seu naixement. I nosaltres pensam que tots els infants menors de sis anys es poden beneficiar de l’assistència a centres d’educació infantil gràcies a la seva funció educativa, socialitzadora i compensadora.

 

A més, hem de pensar que aquests centres duen a terme una gran funció compensadora de mancances i alhora preventiva, ja que, a vegades, el millor context educatiu i de desenvolupament d’un infant no és el de la seva família. Sobretot si aquestes es troben en situacions socials de risc. És per això que deim que l’escolarització primarenca compensa les desigualtats socioculturals amb què es poden trobar alguns infants.

 

És per aquests motius que estem convençuts de que l’educació a la primera etapa de la vida és una inversió de futur que tots els governs hauríem de contemplar. Segons la UNICEF, “les decisions que es prenguin i les activitats que es realitzin en nom dels infants durant aquest període fonamental influeixen no solament en la forma que els infants es desenvolupen, sinó en la manera que pregressen els països”.

 

Nosaltres som conscients de què les inversions públiques als serveis de la infància esdevenen importants beneficis socials, econòmics i educatius per als infants, les famílies, i per a tota la societat en general. I si l’atenció a la infància és un dret social, vol dir que ens pertany. Que pertany a tota la societat. I és per això que els costos adreçats als infants i a les seves famílies han de ser finançats per la mateixa societat. A més, pensam que l’accés igualitari a aquests serveis és fonamental per aconseguir més igualtat d’oportunitas entre homes i dones.

 

Per aconseguir aquests objectius cal una xarxa pública de centres d’educació infantil que garanteixin un nombre mínim  de places suficients per tal d’assegurar l’escolarització de la població que ho sol·liciti, enlloc de privatitzar l’oferta.

 

El que ens interessa és la gestió pública de les escoles infantils, ja que si permetem una gestió indirecta, estarem consentint problabement que la qualitat educativa dels centres es vegi afectada per, en la majoria dels casos, unes condicions laborals indignes i precàries.

 

Des d’Alternativa EU-Els Verds defensam un model d’educació públic en el que l’educació infantil (0-6) i l’educació obligatòria (6-16) gaudeixin de la mateixa importància i dels mateixos beneficis, tant pels infants com pels treballadors. A més, i com a punt a destacar, defensam que es tengui en compte la funció educativa d’aquesta primera etapa de la vida, sobretot al primer cicle (0-3), ja que estem acostumats a què aquesta funció sigui merament assistencial com podem observar a les “guarderies-pàrquing”, ja que el dret universal a l’educació està reconegut per la Covenció dels Drets de la infància i ha d’estar garantit per les administracions educatives i no per les conselleries de Benestar Social.

 

Nosaltres volem una escola vinculada amb el nostre poble entesa com una comunitat d’aprenentatge, oberta a les famílies i també a altres agents educadors.

 

Volem una escola solidària, afavoridora de la cohesió social. Que no discrimini ni margini els sectors més desfavorits. En definitiva, una escola que faciliti la integració.

 

Volem una escola on el laïcisme i els valors democràtics siguin l’eix del treball educatiu. I per aconseguir tot això és necessària una xarxa pública d’escoles d’educació infantil. Afavorint alhora polítiques que ajudin a conciliar la vida familiar amb la vida laboral.

 

Volem una escola que prioritzi la llengua de les Illes Balears com a llengua d’aprenentatge, i  que n’incorpori d’altres valorant la diversitat.

 

En conclusió, volem uns centres d’educació infantil que:

 

Siguin accessibles

Tenguin una oferta adequada de serveis per a infants amb NEE

Ofereixin una atenció sana i segura combinada amb un enfocament pedagògic

Acceptin una relació estreta i sensible amb les famílies i les comunitats locals

Puguin oferir diversitat i flexibilitat de serveis

Respectin les titulacions del personal i unes condicions laborals adequades

Es situïn en entorns físics adequats

Que siguin controlats de forma directa per l’Ajuntament (que revisi ràtios, espais i equipaments, titulacions dels professionals, etc.)

Que tenguin unes ràtios que permetin mantenir una atenció de qualitat:

Encara que s’ha de tenir en compte que la qualitat educativa augmenta quants menys infants hi ha per classe.

Defensam la parella educativa

Que hi hagi una mestra de suport per cada tres unitats

Que no siguin centres massificats

Que hi hagi un servei de suplències per mantenir les ràtios establertes

Que les ràtios disminueixin en dos infants per cada infant d’integració

Que siguin espais adequats per satisfer les necessitats físiques, motrius, lúdiques, intel·lectuals, afectives i socials dels infants

Que tots els centres disposin, com a mínim, dels següents documents: Projecte educatiu de centre, Projecte curricular, Programació anual, Projecte lingüístic de centre i memòria anual

Que s’estableixi el nombre mínim d’hores que han d’estar els infants dins els centres per donar així un mínim d’estabilitat, regularitat i continuitat en el contacte amb els adults i els companys del grup (entre 3 i 4 hores exceptuant el període d’adaptació). Així com també un màxim d’hores i un període de vacances

Que el centre tengui un període de dos mesos de vacances repartits al llarg de l’any

Que es compleixin les exigències de sanitat i seguretat establertes

Que es disposi d’un mínim de 6 m2 d’espai interior per infant menors de 3 anys, i un mínim de 4 m2 per infants d’entre 3 i 6 anys tal i com proposa la UE, i que els espais exteriors siguin com a mínim de 6 m2 per infant

El que ens agradaria aconseguir durant aquesta legislatura seria:

 Crear una xarxa d’escoles d’educació infantil de caire municipal i que siguin gestionades de forma directa per l’Ajuntament

Finançar places escolars per al 30%, com a mínim, dels infants menors de 3 anys

Proposar una política de finançament dels serveis educatius ja existents amb una fórmula de concerts i convenis fins arribar a assumir una xarxa pública de qualitat per a tots els infants

Oferir serveis per pares i fills de caràcter lúdic i cultural (ludoteques, bebeteques, crear espais familiars, ampliar l’oferta de formacó adreçada als pares i mares...)

Planificar entorns urbans adaptats a la primera infància amb ajuda de pedagogs, ludotecaris...

Afavorir polítiques que ajudin a conciliar la vida familiar amb la vida laboral (oferir opcions per a la cura dels menors fora de l’horari lectiu i en temps de vacances, organitzar activitats extraescolars, etc.)

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb