URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pacte de govern i CULTURA (P13)

Alternativa | 22 Maig, 2007 15:50 | facebook.com twitter.com

 Al carrer es parla del pacte UM-Paraíso-PSOE. Remor o realitat?

Aquest cartell es troba al costat del bar Can Toni, la fotografia l'he fet aquest matí. 

 


 

A continuació seguim amb la publicació de nostre PLA DE FUTURA GESTIO MUNICIPAL PER AL MUNICIPI DE POLLENÇA. Dins l'apartat de CIUTADANS AMB QUALITAT DE VIDA AVUI presentam nostra programa de CULTURA.

3 CULTURA

La cultura son totes les formes de vida i expressions d’una societat determinada. Per tant entenem cultura les diferents identitats col·lectives que hi ha en el municipi. I hem de procurar que tots i totes les inquietuds culturals tinguin cabuda i un espai en el nostre municipi. Hem de fomentar al màxim la cultura ja que és aquesta la que ens nodreix de coneixements i per això ens fa més intel·ligents, més independents i per tant més lliures.

És necessari un pla general de cultura, que abordi el conjunt de la planificació cultural del municipi en totes les seves facetes. I tot coordinat per un Consell Municipal de Cultura.obert al poble. Es tractaria de que la gent pogués participar més en la programació cultural del poble

Auditori

A Alternativa EU- EV hem deixat clar que pensavam que Pollença no necessitava un macro auditori de Moneo, improvisat ( sense un pla de administració i gestió). Amb una sala amb capacitat per 200 persones es podrien fer la majoria dels actes que actualment ens fan a Pollença, i es podia haver fet ús de la Mancomunitat del Nord i haver realtizat un conveni amb l’Ajuntament d’Alcúdia per tal de fer un ús conjunt del seu auditori mitjançant transport públic entre Pollença i Alcúdia a les hores dels actes, funcions i representacions en les que estem coordinats. 

Una vegada que la subvenció del Govern s’ha de destinar per una sala polivalent pensam que nostre objectiu ha de ser minimitzar l’impacte del mateix per a les arques municipals, aconseguint reduir l’aportació econòmica de l’Ajuntament  amb un projecte més real. Nostre següent objectiu és fer una programació  el més participativa i  assequible possible.

 

                                             


Música

Totes les actuacions cal que estiguin coordinades amb els agents socials implicats. Ja sigui amb els diferents col·lectius o persones interessades com podrien esser la Associació de Músics de Pollença(AMP).

Propostes.

1        Ampliarem i millorarem dels locals d’assaig de Pollença. Coordinats sempre amb l’AMP.

2        Convocarem beques per a la realització de maquetes i CDs dels grups, de la banda i de la banda de cornetes del Soldà.

3        Organitzarem  concerts per difondre els treballs dels grups locals, juntament amb grups d’altres llocs. Coordinats amb l’AMP i les demés associacions i grups interessats.

4        Acceptarem propostes ciutadanes envers als grups i activitats musicals que es volen, mitjançant la xarxa(la pàgina web de l’Ajuntament) i el consell municipal de cultura.

5        Donarem difusió a través de la ràdio municipal a tots aquells projectes i maquetes dels grups municipals.

 

 Escola de música.

6        Millorarem les instal·lacions i insonoritzar les aules per tal de que no hi hagi interferències entre elles ni amb la biblioteca.

7        Millorarem al màxim l’oferta educativa de l’escola de música ofertant el màxim d’estudis possibles: diferents instruments... per tal de cobrir lo màxim possible les diferents inquietuds musicals.

8        Realitzarem tallers de músics.

9        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible l’accés a l’escola de música a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

 

 

 

 

Festival de Música Clàssica.

Un error més de l’Auditori és pensar traslladar al mateix el festival de música. El festival s’ha de mantenir al claustre, ja que aquest lloc forma part del seu encant ( igual que el teatre de Merida o el festival de Música del Castell de Peralada). El que s’ha d’estudiar és un sistema de cobriment que mantingui la fisonomia del Claustre ( si l’ampliació del Prado s’ha fet al claustre de los Jerónimos, aquest cobriment és possible).

Per tal d’acostar la música clàssica a la gent i de que no sigui un concert per una elit adinerada i un bon grapat de convidats, i per altre part molt costós, proposem:

1        Posarem uns preus més baixos i uns bons per a tot el festival per als pollencins.

2        Regalarem les mínimes entrades als organitzadors i no reservarem seients ni fer tractes de favor a autoritats ni amics. Aquesta mesura permetria abaratir els preus de les entrades, a més d’acabar amb els privilegis i dotar d’una posició d’igualtat entre tota la gent.

3        Buscar el màxim de finançament del festival per part d’empreses i caixes d’estalvis per tal d’evitar grans despeses.

 

 Biblioteca

La biblioteca com a espai bàsic i fonamental per a la Cultura ha de ser un espai dinàmic i atractiu per a la gent del poble. És tracta d’oferir un servei més ampli i d’acord amb les exigències de la gent.

1        Millorarem els horaris de la biblioteca. Obrir en horaris en que la gent no treballi: dissabtes capvespre...

2        Augmentarem els horaris en temps d’exàmens, tant de l’institut com de la UIB.

3        Insonoritzarem la biblioteca per tal de que no sofrir molèsties de renou provinent de l’escola de música.

4        Habilitarem sales de treball i estudi col·lectiu independents per no molestar als demés usuaris a l’hora de fer treballs conjunts. Això es podria fer traslladant i unificant l’arxiu a can Llobera. L’actual sala que ocupa l’arxiu serviria per a tal fi.

5        Elaborarem plans d’animació a la lectura per a totes les edats i grups socials.

6        Promourem la presentació i crítica de novetats d’editorials a les biblioteques municipals.

7        Augmentarem els fons mitjançant els suggeriments i demandes dels usuaris, tant de llibres com DVDs, a través d’una bústia de suggeriments o per Internet.

8        Per tal de fomentar la lectura, promourem una biblioteca ambulant pels diferents nuclis del municipi. A l’estiu podria distribuir llibres a les platges, en tots els idiomes, a canvi d’una panyora significativa que se retornaria al tornar el llibre en bon estat. De manera similar podria recorrer els carrers del municipi prestant llibres per les cases de la mateixa manera que ho la biblioteca actual però a domicili.

9        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible la biblioteca a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

 

 

 

Publicacions

1        Fomentarem i potenciarem les publicacions que divulguin Pollença com a municipi d’interès cultural i natural.

2        Impulsarem unes jornades anuals sobre estudis que tinguin com a objecte donar a conèixer, aprofundir i establir línees d’actuació sobre el terme municipal.

3        Impulsarem jornades anuals d’estudis locals, ja siguin històrics, geogràfics, sociològics... per tal de donar difusió a temes que ens afecten i tenir un major coneixement del nostre passat, el nostre entorn i la nostra societat. A més de donar possibilitats a tots aquells investigadors que no tenen veu ni recursos per publicar els seus estudis.

4        Farem publicitat dels concursos municipals per a l’edició dels diferents catàlegs i cartells(patrona, fira...) i decidir el projecte guanyador per votació popular. Internet seria una bona eina.

 

 Arxiu municipal.

1        Unificarem l’arxiu municipal, l’arxiu Llobera i la resta d’arxius en un únic espai obert al públic, can Llobera, per tal de facilitar la recerca. L’espai buit que quedaria a la biblioteca seria per habilitar sales de treball i estudi col·lectiu independents per no molestar als demés usuaris a l’hora de fer treballs conjunts.

2        Informatitzarem els índexs de recerca de tots els arxius en un únic òrgan per fer més fàcil la recerca.

3        Microfilmarem o digitalitzarem tots els documents que per la seva importància i el seu estat de conservació ho requereixin.

4        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible l’arxiu a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

 

 

 

Museu.

Un altre pilar bàsic de la cultura és el museu. El nivell d’ús actual del museu és ínfim. Se necessita un pla d’actuació per donar un impuls, ja sigui amb una campanya de promoció a dins el poble i, sobretot, fer campanyes a nivell turístic on se promocionin no només les platges sinó el museu i el patrimoni pollencins. Per això proposam:

1        Ampliarem els horaris d’obertura. L’actual horari és tan reduït que en determinades èpoques de l’any tan sols obri els caps de setmana.

2        Farem promoció, tant entre els pollencins, escoles..., com turística. Promocionarem el turisme cultural ha de ser una prioritat. I el museu amb tot el fons artístic, les restes arqueològiques i el Mandala, peça singular feta pel “Dalai-lama” i que només n’hi ha un parell a tot el món, retaules... ha de jugar un paper bàsic.

3        Habilitarem una sala per a exposicions dels artistes locals que es faran durant tot l’any i que aniran rotant tant les obres com els artistes.

4        Acondicionarem el museu per a la conservació i preservació de les peces exposades i minimitzar el deteriorament.

5        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible la visita al museu a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

 

 Festes.

1        La participació ciutadana és una peça clau en el nostre programa i per això volem que a totes les festes i participin les màximes persones, tant en la participació, però sobretot en la realització. Per això cal una comissió de festes oberta als diferents col·lectius i persones interessades, i on participi la màxima gent possible. Que sigui transparent i democràtica on la gent decideixi lo quines festes vol.

2        També cal posar preus populars a totes aquelles festes que no puguin esser gratuïtes. Primant sempre la gratuïtat de totes les festes i actes.

3        És necessària l’eliminació del patiment dels animals a les festes. En festes com el Pi de Sant Antoni caldria eliminar el gall i donar-lo després junt amb el premi, i per Sant Joan Pelós s’hauria de substituir el menet per un de peluix. Les festes de tir dels caçadors, tant de tir al colom, a la guatllera o altres animals vius, hauran de ser sempre de tir al plat.

4        Desestacionalitzarem les festes i actes (concerts, espectacles) que majoritàriament es fan el mes de juliol i agost, i fer-les repartides tot l’any per tal de donar una alternativa d’oci a les nits de tot l’any.

 

 

Tallers.

1        Cal donar les màximes possibilitats d’oci instructiu a la gent del poble. Per això hem de fomentar la creació de tallers i la màxima oferta per tal de cobrir les màximes inquietuds possibles..

2        Crearem una oferta de tallers per a totes les edats on puguin participar les màximes persones possibles.

 

Teatre.

1        Impulsarem el teatre a nivell local com a alternativa d’oci: teatre a la fresca, festivals amateurs... Dins un pla de desestacionalització de les festes caldria fer un calendari teatral que es fes al llarg de tot l’any.

2        Ajudarem als grups de teatre amateurs amb diades o festivals de teatre on puguin representar les seves obres, incloent-los al calendari teatral.

 

Art.

1        Per tal de que els artistes locals puguin exposar les seves obres i treballs, farem exposicions durant tot l’any on hi puguin participar les diferents persones interessades. El lloc podria ser una de les sales del museu.

2        Substituirem les exposicions permanents a l’església del convent, degut al seu elevat cost, incloent el catàleg, per l’exposició de les millors obres, triades per la gent de les exposicions abans citades.

3        Fomentarem unes jornades anuals d’art al carrer per fer més proper l’art a les persones. D’aquesta manera tots els artistes i qui tengui inquietuds podrà mostrar la seva obra sense necessitat d’un espai específic, i també arribarà a més gent.

 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC: PARC HISTORICO-CULTURAL.

Creació del Parc Historicocultural de Pollença. Caldria definir, protegir, difondre i explotar racionalment les moltes possibilitats i recursos que ofereix el patrimoni cultural de Pollença.

És evident que ja hi ha organismes e institucions que fan actuacions en aquest sentit, però la manca de coordinació, el desinterès a vegades, la passivitat en molts casos i, per damunt de tot, la inexistència d’un pla global d’actuació, fa necessària la creació d’un projecte que unifiqui esforços i criteris amb un sentit positiu i enriquidor per desenvolupar l’àmbit cultural pollencí. La creació d’un Parc Historicocultural de Pollença és una necessitat progressista que superi una política concreta que, en casos com el Museu de Pollença, mostra un grau d’abandonament i desaprofitament clamorós.

 

Els objectius fonamentals d’una entitat com aquesta que proposem són els següents:

-         Definir i registrar el patrimoni cultural de Pollença en totes les seves manifestacions.

-         Integrar tots els elements del patrimoni cultural pollencí en una entitat comuna.

-         Recuperar i protegir els valors culturals, artístics i històrics de Pollença.

-         Difondre la riquesa cultural, artística, arqueològica i històrica de Pollença.

-         Utilitzar el patrimoni historicocultural de Pollença com a instrument formatiu al servei de les activitats dels Centres docents del poble.

-         Vincular les diferents administracions i institucions amb competències en l’àmbit cultural històric: Govern, Consell Insular, Ajuntament, Universitat, etc en la gestió i finançament del Parc Historicocultural.

-         Explotar dins l’àmbit turístic, i d’una manera racional i coherent, aquest patrimoni artístic, històric, arqueològic i cultural.

-         Gestionar totes les necessitats (financeres, humanes, de recursos, etc.) des d’una institució o organisme únic: Fundació o altre tipus d’entitat gestora similar.

 

No es pot fixar aquí un model únic dels mecanismes més adients per dur a terme aquests objectius, integrant de forma correcta tants i tants elements com els que constitueixen el parc cultural proposat. La realitat, els recursos, els condicionaments i les limitacions definiran el models definitiu i l’estructura orgànica del parc; però si podem fer una proposta de model que serveixi com a punt de partida per dissenyar una estructura orgànica definitiva que pot integrar tots o part dels següents elements:

 

1.-Creació d’una fundació o entitat similar, titular del parc, que sigui qui coordini els esforços, unifiqui criteris i dissenyi polítiques d’actuació. Aquesta fundació pot estar gestionada per una Junta o una Comissió Gestora en la qual han d’estar representats tant membres de l’Ajuntament i tècnics especialistes en les diverses àrees, com representants d’altres institucions com la conselleria de Cultura, el Consell Insular, la Universitat o la mateixa Església.

És necessària la incorporació d’un arqueòleg municipal per tal de gestionar tots aquests afers a més d’altres funcions com serien la d’excavacions d’urgència quan son requerides en les obres.

2.-La principal feina de la Fundació ha de ser la dinamització dels elements propis del parc per la qual cosa, es fa necessari dotar-la de tres elements bàsics:

-         Una gerència amb funcions executives.

-         Recursos econòmics adients.

-         Pla d’activitats

 

Entre les múltiples línies d’actuació possible pel bon funcionament d’una entitat d’aquest tipus en proposam algunes com són:

-         Fer l’inventari exhaustiu dels bens patrimonials de caràcter cultural, històric, artístic i d’interès humà de Pollença.

-         Promoure la millora del museu de Pollença. Actualment es troba en un estat de desídia, abandonament i falta d’explotació considerable.

-         Elaboració d’una proposta didàctica per utilitzar els recursos del parc en escoles. I publicacions de difusió destinades tant a la població de Pollença com als turistes.

-         Dissenyar estratègies d’explotació turística “sostenible” dels recursos del Parc:

·        Millora, condicionament i difusió dels diversos jaciments prehistòrics.

·        Recorreguts turístics per la vila de Pollença: casc urbà, les esglésies, les cases senyorials…

·        Excursions per conèixer fora vila: possessions, molins de Llinàs…

·        Fomentar l’excursionisme a indrets emblemàtics: Castell del rei… i fomentar i preservar les rutes de pedra en sec.

 

-         Promoure la investigació científica en l’àrea d’actuació del parc (excavacions, etc.)

-         Vigilar pel manteniment del patrimoni historicoartístic en col·laboració amb els titulars del mateix: particulars, l’Església, institucions...

-          Dinamitzar i vehicular les expressions de cultura popular que hi ha a Pollença: artesans, músics, ball de bot, glosadors, pintors i escultors, altres artistes, etc.

 

Comentaris

Pepe

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Pepe | 28/11/2008, 08:09

Bon dia Pedro, d'aquest tema tinc un article pendent (un més)si que hi ha un catàleg però és millorable.
La pàgina web de l'Ajuntament ha millorat al tema de penjar informació però encara resta molt de feina per fer.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 28/11/2008, 07:34

Hola Pedro, si que existeix un catàleg de patrimoni, i supòs que si que es podria penjar a web, només és qüestió de voluntat política.
De totes maneres si que es bastant antic, tot i que crec que hi ha fetes noves aportacions.

Si hi havia ajudes del Consell, sent Biel Cerdà director general, crec que s'haurien d'haver aprofitat.

El catàleg, si t'interessa consultar-lo, el pots veure al consell.

Pedro

Catàleg de Béns Patrimonials

Pedro | 28/11/2008, 07:22

Bon dia,

tenc un dubte: no existeix encara cap catàleg de patrimoni a Pollença? Si encara no existeix o el que hi ha és antic, no hauria d'haver estat ara el moment d'aprofitar i fer-lo, amb les ajudes del Consell de Mallorca?

Si realment existeix, es podria mirar de penjar-lo a alguna web, com han fet molts ajuntaments, no?

Adéu!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb